Eupolis, Fr. 240

 

I don’t even own a pot to shit in.

 

ἐμοὶ γὰρ οὐκ ἔστ᾿ οὐδὲ λάσαν᾿ ὅπου χέσω

 

Eupolis was an ancient comic author. These lines are funny, unless they are true.

Leave a Reply