Death, Sleep, and Our Bodies’ Recyclable Clay

Plutarch, Moralia. A Letter of Condolence to Apollonius, 106e-f

“For when is death not present among us? Truly, as Heraclitus says, “living and dying is the same and so is being awake and asleep or youth and old age. For each turns back into the other again.”

Just as someone can make shapes of living things from the same clay and then collapse them and shape something new again repeatedly, so too did nature shape our ancestors from the same material, collapse it, and reshape it to make our parents and us in turn”

πότε γὰρ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς οὐκ ἔστιν ὁ θάνατος; καί, ᾗ φησιν Ἡράκλειτος, “ταὐτό γ᾿ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκὸς καὶ τὸ ἐγρηγορὸς καὶ τὸ καθεῦδον καὶ νέον καὶ γηραιόν· τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐστι, κἀκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα.” ὡς γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ δύναταί τις πλάττων ζῷα συγχεῖν καὶ πάλιν πλάττειν καὶ συγχεῖν καὶ τοῦθ᾿ ἓν παρ᾿ ἓν ποιεῖν ἀδιαλείπτως, οὕτω καὶ ἡ φύσις ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης πάλαι μὲν τοὺς προγόνους ἡμῶν ἀνέσχεν, εἶτα συνεχεῖς αὐτοῖς3 ἐγέννησε τοὺς πατέρας, εἶθ᾿ ἡμᾶς,

black and white photo of an artist sitting in a studio looking at a sculpture. The woman is sitting on a stool looking at a small figurine on a high table in front of home

Custom, Violence, and Law

Pindar fr. 169a [=P. Oxy. 2450 (26, 1961), vv. 6–62; = Plato, Gorg. 484b]

“Custom, the king of everything,
Of mortals and immortal alike,
Guides them with the final hand
To the most violent kinds of justice.
I’ll prove this
With the deeds of Herakles
Since he drove the cattle of Geryon
To the Cyclopean gates of Eurystheus
Unpunished and unpaid.

Νόμος ὁ πάντων βασιλεύς
θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων
ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον
ὑπερτάτᾳ χειρί. Τεκμαίρομαι
ἔργοισιν Ἡρακλέος·
ἐπεὶ Γηρυόνα βόας
Κυκλώπειον ἐπὶ πρόθυρον Εὐρυσθ̣έος
ἀνατεί τε] καὶ ἀπριάτας ἔλασεν

Plato, Gorgias 484a-b

“But when a person comes around with sufficient nature, he shakes off and shatters all these things [laws], escaping them. He tramples all over our precedents and edicts, our pronouncements and all the laws that a contrary to his nature, and our slave rises up to become our master and clearly shows the justice of nature. This is what Pindar seems to indicate in that song when he says…”

ἐὰν δέ γε, οἶμαι, φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, πάντα ταῦτα ἀποσεισάμενος καὶ διαρρήξας καὶ διαφυγών, καταπατήσας τὰ ἡμέτερα γράμματα καὶ μαγγανεύματα καὶ ἐπῳδὰς καὶ νόμους τοὺς παρὰ φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὁ δοῦλος, καὶ ἐνταῦθα ἐξέλαμψε τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. δοκεῖ δέ μοι καὶ Πίνδαρος ἅπερ ἐγὼ λέγω ἐνδείκνυσθαι ἐν τῷ ᾄσματι ἐν ᾧ λέγει ὅτι…

Fragmentary marble relief sculpture with bearded figure looking forward holding a boar's carcass on his shoulder
Roman; Relief of Herakles and the boar; Stone Sculpture

A Good Person and the Parade of Fools

Simonides fr. 542.11-40 (=Plat. Protag. 339a–346d)

“Pittacus’ saying doesn’t sound right
To me, even though spoken by a wise person.
He said it is hard to be good.

Only god can have that prize, it is impossible
For a human to not be bad,
When unalterable misfortune grips them.
When things are going well,
Anyone can be noble–
And anyone breaks bad in bad times.
And the people who are best?
They’re mostly the ones the gods favor.

That’s why I am not going to throw my life away
Searching out the impossible, an impractical
Empty hope–a person free of all fault,
Not a one of all those who eat the harvest of the broad earth

But if I find one, I will let you know.
For now, I praise all people who
Do nothing shameful willingly.
Not even the gods battle necessity.

I don’t love blame–it seems enough to me
For someone not to be evil, and not too untrustworthy
And to know something of the justice that keeps a city safe.

That’s a safe man–I will not fault
Him, since there’s no limit
To the parade of fools.
All things not completely mixed with shame,
Are fine indeed.”

οὐδέ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον
νέμεται, καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον·
χαλεπὸν φάτ᾿ ἐσθλὸν ἔμμεναι.
θεὸς ἂν μόνος τοῦτ᾿ ἔχοι γέρας, ἄνδρα δ᾿ οὐκ
ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι,
ὃν ἀμήχανος συμφορὰ καθέλῃ·
πράξας γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός,
κακὸς δ᾿ εἰ κακῶς [
[ἐπὶ πλεῖστον δὲ καὶ ἄριστοί εἰσιν
[οὓς ἂν οἱ θεοὶ φιλῶσιν.]
τοὔνεκεν οὔ ποτ᾿ ἐγὼ τὸ μὴ γενέσθαι
δυνατὸν διζήμενος κενεὰν ἐς ἄπρακτον
ἐλπίδα μοῖραν αἰῶνος βαλέω,
πανάμωμον ἄνθρωπον, εὐρυεδέος ὅσοι
καρπὸν αἰνύμεθα χθονός·
ἐπὶ δ᾿ ὑμὶν εὑρὼν ἀπαγγελέω.
πάντας δ᾿ ἐπαίνημι καὶ φιλέω,

ἑκὼν ὅστις ἔρδῃ
μηδὲν αἰσχρόν· ἀνάγκᾳ
δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται.

[
[
[οὐκ εἰμὶ φιλόψογος, ἐπεὶ ἔμοιγε ἐξαρκεῖ
ὃς ἂν μὴ κακὸς ᾖ] μηδ᾿ ἄγαν ἀπάλαμνος εἰδώς
γ᾿ ὀνησίπολιν δίκαν,
ὑγιὴς ἀνήρ· οὐδὲ μή μιν ἐγὼ
μωμήσομαι· τῶν γὰρ ἠλιθίων
ἀπείρων γενέθλα.
πάντα τοι καλά, τοῖσίν
τ᾿ αἰσχρὰ μὴ μέμεικται.

Rembrandt van Rijn (1606–1669), “Landscape with the Parable of the good Samaritan”

Introducing Painful Signs

I am moving some essays and longer projects to a substack called “Painful Signs, Or, Joel’s Substack.” I am experimenting with this space for a few reasons: (1) wordpress has gotten a little annoying; (2) I’d like to try something different; (3) substack seems to make it easier to raise funds we can donate to good causes. Here’s the summary on the first page from the site:

It is an extension of the sententiaeantiquae.com multiverse designed for longer essays, threaded projects, and revision and renewal of older ideas. I have spent over a decade building a website bringing together translations and commentary on ancient Greece and Rome with great collaborators and partners. This site will feature only my own work and, in its first months/years, focus in particular on the Iliad.

As sententiaeantiquae.com nears 10,000 posts and the twitter feed @sentantiq dies a Musk-fueled death, this new space provides something of a tabula rasa to think again about writing outside of the cycle of academic publication, about public engagement, about how to think and write about the past, and how to develop and sustain new projects.

This site will have free and paid subscriptions. Free subscriptions get access to regular shorter posts; longer posts and the archive go to paid subscriptions.

All funds generated by paid subscriptions will be donated to non-profit groups working to support the study of the ancient world and emphasizing public engagement. I will make annual statements about where funds are sent.

I have trouble imagining too many people doing paid subscriptions, but anything we get from the other site will be sent to groups and initiatives we have supported in the past.. Sententiaeantiquae.com isn’t going anywhere. I won’t cross-post much from substack, so check it out and subscribe (for free or otherwise!)

Why “Painful Signs?”

“Painful Signs” is my loose translation of the description of the message Proitos sends along with Bellerophon in book 6 of the Iliad when he sends him to Lykia, with the hopes his father-in-law will murder him. (Proitos’ wife was in love with Bellerophon, but he refused her, so she told Proitos that Bellerophon raped her. Because they were guest-friends, however,  Proitos could not have him killed in his country).

Homer, Iliad 6.168-170

“Then he sent him to Lykia and he gave him painful signs,
He marked many heart-rending things on a folded table,
Which he told him to show to his father-in-law, so he would die.”

πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ
γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά,
δεῖξαι δ’ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ’ ἀπόλοιτο.

This is the only apparent reference to writing in Homeric epic, but most sources believe it is not actually so. Here are ancient scholars’ comments:

Schol. T ad Hom. Il. 6.168 ex

Murderous signs: letters.

“It would be strange if people who developed every kind of craft would not know about letters. Some people claim these are like the sacred images of the Egyptians, used to communicate actions.”

     σήματα λυγρά: γράμματα…ἄτοπον γὰρ τοὺς πᾶσαν τέχνην εὑρόντας οὐκ εἰδέναι γράμματα. τινὲς δὲ ὡς παρ’ Αἰγυπτίοις ἱερὰ ζῴδια, δι’ ὧν δηλοῦται τὰ πράγματα.

Schol. A. ad Hom. Il. 6.169 ex

“written on a folded tablet”: this appears to use letters. But it does not mean this-instead to scrape [graphein] means to ‘smooth’ out. This is really the impression of images through which Proitos’ father-in-law may understand”

γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ: ὅτι ἔμφασίς ἐστι τοῦ τῆς λέξεως γράμμασι χρῆσθαι. οὐ δεῖ δὲ τοῦτο δέξασθαι, ἀλλ’ ἔστι γράψαι τὸ ξέσαι· οἷον οὖν ἐγχαράξας εἴδωλα, δι’ ὧν ἔδει γνῶναι τὸν πενθερὸν τοῦ Προίτου

Schol. D ad Hom. Il. 6.168

“Signs: symbols and shapes through which he communicates a plan. For there was no use of writing [letters]”

σήματα: σημεῖα καὶ τύπους δι᾿ ὧν δηλοῖ τὴν ἐπιβουλήν. οὐδὲ γὰρ ἦν τῶν γραμμάτων χρῆσις

Schol. D ad Hom. Il. 169

“After he wrote”: after he sketched out signs and symbols. For heroes did not know about writing.”

γράψας: χαράξας σημεῖα τινὰ καὶ συμβόλαια. τοὺς γὰρ ἥρωας μὴ ἑπίστασθαι γράμματα

I like this phrase “painful signs” and its use in the Iliad because it conveys (to me) some sense of the peril of secret messages, of the potential dangers of a fixed communication, of the insidious side of language. There’s something telling in the way that the message’s bearer does not know its contents and their implications.

So, I am taking this phrase as a bit of a thematic tuning for the beginning of a return to thinking about the Iliad . I think it is probably tenuous to claim that this tablet taken from the Peloponnese to Asia Minor is in away a symbol for epic itself, but I don’t think its too much to say that the episode shows a poetic concern with what effects signs have on the world, and how they have different meaning depending on who you are.

color photograph from a museum catalog.Waxed ivory writing tablet: one of a set of sixteen writing tablets hinged together as a folding set. It is scored on the back and front to receive the wax surface, which would have been inscribed in cuneiform with a stylus.
Waxed ivory tablet from British Museum. #131952. Neo Assyrian, 8th Century BCE

Two Poets, Homer & Odysseus

Homer. Iliad,  11.401-410.

Spear-famed Odysseus was alone. Not one Argive
was at his side, as fear had gripped them all.
So, his mood raw, he spoke to his own proud heart:
“Ay, what happens next? It’s wrong to cut and run
Scared of the throng, yet worse to be taken alone.
(Zeus has sent the other Danaans scrambling.)
But why is my dear heart debating with me?
I already know cowards steer clear of war
but the best fighter must absolutely
stand firm, whether he’s struck or strikes another.”

οἰώθη δʼ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ
Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας·
ὀχθήσας δʼ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν·
ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
πληθὺν ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω
μοῦνος· τοὺς δʼ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων.
ἀλλὰ τί ἤ μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,
ὃς δέ κʼ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
ἑστάμεναι κρατερῶς, ἤ τʼ ἔβλητʼ ἤ τʼ ἔβαλʼ ἄλλον.

 

The Scholia

One scholiast remarks that Homer arranged the scene to achieve an effect of particular importance to a performance artist: 

“Odysseus was alone: He [Homer] once again besets Odysseus with struggles, with the consequence that he [Homer] completely engages the [song’s] audience.”

 οίώθη δ’ Όδυσεύς: αγώνας πάλιν κινεί επί τω Όδυσσεϊ· ώστε εκ παντός συνέχει τον ακροατήν. (Schol. T. 401)

 

Another scholiast presents Odysseus as though he too is a self-conscious artist: 

“He spoke to his proud heart : He [Odysseus] poetically translates his thoughts as if they were spoken [aloud].” 

είπε προς δν μεγαλήτορα Θυμόν: ποιητικώς τά ένθυμηθέντα ώς είρημένα διατυποϊ. (Schol. 403-410. b[BCEE].T.)

Roland Barthes

A quotation of Barthes’ brought to mind–and gratuitously included–by Odysseus’s address to himself: 

“Soliloquy makes me a monster: an enormous tongue.” 

Le soliloque fait de moi un monstre, une énorme langue. (Fragments d’un Discours Amoureux.)

Photograph of two modern performance poets on stage mid performance
I googled “battling poets jam.” These two are
known as “Twin Poets.”

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Borrowed Quotation and Minor Exaggeration

R.R. Bolgar, The Classical Heritage and Its Beneficiaries (p. 9):

The works of a number of major writers have been examined from this point of view, and we are in a position to form a clear picture of the classical reading of Alcuin, John of Salisbury, Dante, Chaucer, Rabelais, Ronsard, Spenser, Shakespeare, and Ben Jonson, to name only a few. Caution, however, is very necessary. If a man quotes a passage, he has read it; but we must not assume that he has read the work in which it occurs. Quotations were often taken second-hand from grammar books. The researches of C.K. Ullman have revealed that anthologies contributed largely to the classical knowledge of medieval scholars; and everybody has been aware for a long time now that many of the Renaissance pundits, like Rabelais and Ben Jonson, similarly derived the greater part of their erudition from popular handbooks. Nor can we accept without reserve the claims made by individuals that they or others had read certain classical authors, for no medieval or Renaissance writer is altogether free from the minor vice of exaggeration.

Medieval scholar, 16th century - Stock Image - C011/1864 - Science Photo Library

Play The Part You’re Given: Epictetus, Teles, and Shakespeare

Epictetus, Encheiridion, 17

“Remember that you are an actor in a drama, whatever kind the playwright desires. If he wishes it to be short, it is short. If he wants it to be long, it is long.

If he wants you to act as a beggar, act even that part seriously. And the same if you are a cripple, a ruler, or a fool. This is your role: to play well the part you were given. It is another’s duty to choose.”

Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος· ἂν βραχύ, βραχέος· ἂν μακρόν, μακροῦ· ἂν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ· ἂν χωλόν, ἂν ἄρχοντα, ἂν ἰδιώτην. σὸν γὰρ τοῦτ᾿ ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς· ἐκλέξασθαι δ᾿ αὐτὸ ἄλλου.

Teles the Philosopher, On Self-Sufficiency (Hense, 5)

“Just as a good actor will carry off well whatever role the poet assigns him, so too a good person should manage well whatever chance allots. For chance, as Biôn says, just like poetry, assigns the role of the first speaker and the second speaker, now a king and then a vagabond. Don’t long to be the second speaker when you have the role of the first. Otherwise, you will create disharmony.”

Δεῖ ὥσπερ τὸν ἀγαθὸν ὑποκριτὴν ὅ τι ἂν ὁ ποιητὴς περιθῇ πρόσωπον τοῦτο ἀγωνίζεσθαι καλῶς, οὕτω καὶ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα ὅ τι ἂν περιθῇ ἡ τύχη. καὶ γὰρ αὕτη, φησὶν ὁ Βίων, ὥσπερ ποιήτρια, ὁτὲ μὲν πρωτολόγου, ὁτὲ δὲ δευτερολόγου περιτίθησι πρόσωπον, καὶ ὁτὲ μὲν βασιλέως, ὁτὲ δὲ ἀλήτου. μὴ οὖν βούλου δευτερολόγος ὢν τὸ πρωτολόγου πρόσωπον· εἰ δὲ μή,  ἀνάρμοστόν τι ποιήσεις.

Diogenes Laertius, Ariston 160

“[He compared] the wise man to a good actor who could take up the role of both Thersites and Agamemnon and play either appropriately

εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸν τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῇ, ὃς ἄν τε Θερσίτου ἄν τε Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβῃ, ἑκάτερον ὑποκρίνεται προσηκόντως.

Epictetus, Discourses 1.29

“There will soon be a time when the tragic actors will believe that their masks and costumes are their real selves. You have these things as material and a plot. Say something so we may know whether you are a tragic actor or a comedian. For they have the rest of their material in common [apart from the words]. If one, then, should deprive the actor of his buskins and his masks and introduce him to the stage as only a ghost, has the actor been lost or does he remain? If he has a voice, he remains.”

ἔσται χρόνος τάχα, ἐν ᾧ οἱ τραγῳδοὶ οἰήσονται ἑαυτοὺς εἶναι προσωπεῖα καὶ ἐμβάδας καὶ τὸ σύρμα. ἄνθρωπε, ταῦτα ὕλην ἔχεις καὶ ὑπόθεσιν. φθέγξαι τι, ἵνα εἰδῶμεν πότερον τραγῳδὸς εἶ ἢ γελωτοποιός· κοινὰ γὰρ ἔχουσι τὰ ἄλλα ἀμφότεροι. διὰ τοῦτο ἂν ἀφέλῃ τις αὐτοῦ καὶ τὰς ἐμβάδας καὶ τὸ προσωπεῖον καὶ ἐν εἰδώλῳ αὐτὸν προαγάγῃ, ἀπώλετο ὁ τραγῳδὸς ἢ μένει; ἂν φωνὴν ἔχῃ, μένει.

 W. Shakespeare, As You Like It, Act II, Scene 7 (spoken by Jaques)
                                        All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts…
An image generated by DALL•E of an ancient mosaic of comic masks. There are three masks. The left and right are partially cut off. The background is red. The masks have pale skin, wide-open mouths, big noses, and piercing eyes.

The Revival of Greek in Italy

Paolo Giovio, 

Elogia Doctorum Virorum: Chrysoloras

“Emanuel Chrysoloras, who first brought Greek literature back to Italy seven hundred years after it had been driven out by various barbarian invasions, was endowed with such humanity of liberal intellect in his teaching, that his famous image seems worthy of being placed first among the images of Greeks of exceptional merit, although no monuments of his weighty learning remain except some rules on the art of grammar. He was an indefatigable teacher, but he is open to the charge of having been lazy in writing, since the other part of the glory which we have chosen was sought by his useful profession.

He was sent from Byzantium by the emperor John to seek aid for Greece, which was on the verge of collapse, by pleading with all of the kings of Europe. He completed this task with such diligent traveling that he finally stopped in Italy when Greece was liberated from fear, since Tamerlane – the terror of the East – had captured alive near Mount Stella the Ottoman sultan Bayezid I (who had received the epithet of “Lightning” from the incredible swiftness of his movements). And so Chrysoloras, delighted that Greece had been freed from such an awful enemy, first in Venice, then in Florence, Rome, and finally in Pavia, which was under the rule of Giangaleazzo Visconti, managed to excite such a zeal for Greek literature that there sprang from his school minds worthy of the highest honor which on that account will never perish. Among these were Leonardo Bruni, Francesco Barbaro, Francesco Filelfo, Guarino Veronese, and Poggio Bracciolini. Later, when the synod which was called for resolving the controversy surrounding the pseudo-pontificate roused with desire to see such a spectacle, when Baldassare Cossa was deposed. Chrysoloras died in Constance. Poggio Bracciolini decorated his tomb with these lines:

‘Here lies Manuel Chrysoloras, the ornament of the Attic tongue, who came here to seek help for his afflicted country. Italy, this was a fortunate event for you, for he restored to you the grace of the Greek language, so long hidden. This was a fortunate event for you, Emanuel, for you found on Italian soil the honor which Greece never gave you – Greece, ruined in war.'”

chrysoloras3

No Better(er) A Man: Mimnermus’ Memory of War

Mimnermus fr. 14

“That man did not have this kind of strength and proud spirit
As I learn from those who came before me
Who saw him turning back the Lydian cavalry’s teeming ranks
On the Hermion plan, a man with an ash-spear in his hand.
Pallas Athena never carped at his heart’s
Rushing strength when he sped into the front-fighters,
In the clash of the bloody war,
Disappointing his enemies’ bitter bolts.
For not one of his opponents was a better man
At facing the work of powerful war,
When he [went] like the rays of the sun…”

οὐ μὲν δὴ κείνου γε μένος καὶ ἀγήνορα θυμὸν
τοῖον ἐμέο προτέρων πεύθομαι, οἵ μιν ἴδον
Λυδῶν ἱππομάχων πυκινὰς κλονέοντα φάλαγγας
῞Ερμιον ἂμ πεδίον, φῶτα φερεμμελίην [1
τοῦ μὲν ἄρ’ οὔ ποτε πάμπαν ἐμέμψατο Παλλὰς ᾿Αθήνη
δριμὺ μένος κραδίης, εὖθ’ ὅ γ’ ἀνὰ προμάχους
σεύαιθ’ αἱματόεν<τος ἐν> ὑσμίνηι πολέμοιο,
πικρὰ βιαζόμενος δυσμενέων βέλεα·
οὐ γάρ τις κείνου δηίων ἔτ’ ἀμεινότερος[2] φὼς
ἔσκεν ἐποίχεσθαι φυλόπιδος κρατερῆς
ἔργον, ὅτ’ αὐγῆισιν φέρετ’ εἴκελος[3] ἠελίοιο

This poem is not one of the best attributed to Mimnermus, but it has an a few interesting images and some instructive hapax legomena [“words that occur only once”]

1. A hapax legomenon [word only occuring once]: φερεμμελίην, “ash-spear” wielding”

2. ἀμεινότερος: a double formation, adding the comparative suffix –oter– to the irregular comparative ameinôn

3. Most editions have ὠκέος ἠελίοιο in the final line. I prefer εἴκελος because it works better with the dative αὐγῆισιν

Penthesileia in Agrigento https://www.flickr.com/photos/sarah_c_murray/5556332339

 

F**k Sleep, I’m Going to the Library! [FTS Week]

Petrarch, Epistulae Familiares 19.16:

“You know how I eat, and even how I sleep – no fortune could ever persuade me to add anything to these. Rather, I subtract a little every day, and it has reached the point now that only a little bit can be subtracted. Even if some royal fortune befell me, it could not drive frugality from my table or drive me to look for more sleep at night. My bed never holds me if I am healthy and awake, and I never toss in the sheets unless I am sick or sleeping. As soon as sleep departs from me, I depart from the bed, and I will lie enough or even more than enough on a bed of earth or rock.

Thinking about it, I hate my bed and I never return to it but at the urging of necessity, but soon I sense that I am freed from it as from the chains of nature, and without delay I rip myself out of it and flee to the closest library as though it were a citadel. This divorce occurs between me and my bed in the middle of the night: if by chance a shorter night or some late hours drag on, yet certainly dawn never sees us together. Finally, I strive with all my heart to prevent anything from coming between me and my more pleasant concerns, except that which the necessity of nature extracts from me in an imperious way – I mean things like sleep, food, and the short and honorable solace which is just enough for relaxing the body and replenishing the spirit.”

Image result for petrarch library

Victum meum nosti, somnum quoque; his ut addam, nulla michi unquam fortuna suaserit; demo potius aliquid in dies, iamque eo perventum est ut modicum demi possit; denique non si regie opes advenerint, aut e mensa frugalitatem pellere poterunt aut in cubiculum longos somnos arcessere. Nunquam me sanum ac vigilem lectus habet, nunquam nisi eger aut dormiens stratis versor; simul et me somnus et ego lectum desero, et somnum morti et lectulum busto simillimum duco. Cum supremus sopor obrepserit, satis superque satis in cubiculo terreo seu saxeo iacebimus; id meditans lectulum meum odi et ad illum nisi urgente necessitate non redeo, sed ab illo mox ut me nature vinclis explicitum sentio, incuntanter avellor inque bibliothecam illi proximam velut in arcem fugio. Fit hoc inter nos media nocte divortium, quod siquando forte vel nox brevior vel vigilie longiores traxerint, at profecto nunquam simul aurora nos invenit; postremo modis omnibus nitor nequid melioribus curis interveniat, preter id solum quod imperiose necessitas nature exigit, somnum dico et cibum et breve honestumque solatium vegetando corpori refovendoque animo duntaxat ydoneum.  Id enimvero quia pro varietate temporum ac locorum variari oportet, et quale michi nunc sit nisi audias nosse non potes, dicam. Amo solitudinem ut soleo sectorque silentium nisi inter amicos, inter quos nemo me loquacior, hanc reor ob causam quod amicorum presentia solito rarior nunc est; raritas autem desiderium accendit. Sepe igitur annuum silentium diurna loquacitate compenso rursumque amicis abeuntibus mutus fio; importunum negotium cum vulgo loqui aut omnino cum homine quem non amor tibi seu doctrina conciliet.