Monstrous Monday: Another Horror to Fear from Antiquity

Paradoxographus Vaticanus 2

2 “Daliôn says in the first book of his Ethiopian Matters that there is an animal in Ethiopia called a krokotta. When that creature goes near backyards it hears people chattering, and especially the words/names of children. But when it goes out at night, it speaks words/names and the children who come out are devoured by it”

Δαλίων φησίν, ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ θηρίον γίνεσθαι κροκότταν καλούμενον· τοῦτο ἐρχόμενον πρὸς τὰς ἐπαύλεις κατακούειν τῶν λαλουμένων, καὶ μάλιστα τὰ ὀνόματα τῶν παιδίων. νυκτὸς δὲ ἐρχόμενον λαλεῖ τὰ ὀνόματα καὶ ἐξερχόμενα τὰ παιδία καταβιβρώσκονται ὑπ’ αὐτοῦ.

Photios adds the following horror:

“[We should note the fact that] there is a creature in Ethiopia which is named krokottas which is like a combination of wolf and a dog, but it is more savage than both and is heavier in its face and at the end of its feet. It is also amazing for its boldness, and it is extremely capable compared to the rest in its teeth and its belly. For they also tear to pieces easily every type of bone and whatever they take up is consumed easily and their digestion is indescribable. In addition, while some of them have been described as imitating human language, we don’t believe it. Nevertheless, some have added that they call out people by name at night—and that they try to use a human voice in doing this—and then they gobble up whoever comes out as they fall upon them.”

     ῞Οτι ὁ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ὀνομαζόμενος κροκόττας ἐστὶ μὲν ὡς ἐκ λύκου καὶ κυνὸς σύνθετον, ἀμφοῖν δὲ ἀγριώτερον καὶ πολλῷ βαρύτερον ἀπό τε τοῦ προσώπου καὶ τῶν ἄκρων ποδῶν, ἀλκῇ δὲ θαυμαστόν, ὀδοῦσι δὲ καὶ κοιλίᾳ δυνατώτατον τῶν ἄλλων. Καὶ γὰρ κατάγνυσιν εὐπόρως πᾶν ὀστοῦ γένος, καὶ τὸ διαιρεθὲν εὐθέως δεδαπάνηται, καὶ περὶ τὰς πέψεις ἀδιήγητον. Τοῦτο δὲ καὶ μιμεῖσθαί τινες τὴν ἀνθρωπίνην διάλεκτον διηγούμενοι ἡμᾶς μὲν οὐ πείθουσιν· ἐκεῖνοι δὲ καὶ τοῦτο προστιθέασιν, ὡς καὶ ἐξ ὀνόματος κατὰ τὰς νύκτας καλοῦντες, τοὺς δὲ ὡς ἐπ’ ἀνθρώπου φωνῇ προσιόντας, οἱ δὲ ἀθρόον ἐπεισπίπτοντες κατεσθίουσιν.

The crocotta shows up elsewhere as well (Pliny, Aelian, etc).

Once Again, Latin and Greek Passages on Treason, For No Particular Reason

Seneca the Elder, Controversiae 10.1

“Look, I have letters here which are obvious proof of treason and have the plans of the enemy.”

teneo ecce epistulas, in quibus manifesta proditionis argumenta sunt, in quibus hostium consilia

Polybius, Histories 5.59.2

“…because of the style of his life and his treason against his country I believe he is worthy of the greatest punishment.”

….κατά γε τὴν τοῦ βίου προαίρεσιν καὶ τὴν εἰς πατρίδα παρανομίαν τῆς μεγίστης ἄξιον κρίνω τιμωρίας

Cicero, De Senectute 12.39–40

“He used to say that no plague is more fatal than the bodily pleasure which has been given to human beings by nature. Zealous lusts for this kind of pleasure compel people toward pursuing them insanely and without any control. From this source springs treason against our country, coups against the legitimate government, and from here secret meetings with enemies are born.”

Nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam, cuius voluptatis avidae libidines temere et ecfrenate ad potiendum incitarentur. Hinc patriae proditiones, hinc rerum publicarum eversiones, hinc cum hostibus clandestina colloquia nasci

Wait, there’s more! But First….

US Constitution, Article 3, Section 3:

Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.

The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.

From the Twelve Tables

“The Law of the Twelve Tables commands that anyone who has conspired with an enemy against the state or handed a citizen to a public enemy, should suffer capital punishment.”

Marcianus, ap. Dig., XLVIII, 4, 3: Lex XII Tabularum iubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit capite puniri.

Tacitus Histories 3. 57

“How much power the audacity of single individuals can have during civil discord! Claudius Flaventinus, a centurion dismissed by Galba in shame, made the fleet at Misenum revolt with forged letters from Vespasian promising a reward for treason. Claudius Apollinaris, a man neither exceptional for his loyalty nor dedicated in his betrayal, was in charge of the fleet; and Apinius Tiro, an ex-praetor who was by chance at Minturnae then, put himself forth as the leader of the defectors.”

Sed classem Misenensem (tantum civilibus discordiis etiam singulorum audacia valet) Claudius Faventinus centurio per ignominiam a Galba dimissus ad defectionem traxit, fictis Vespasiani epistulis pretium proditionis ostentans. Praeerat classi Claudius Apollinaris, neque fidei constans neque strenuus in perfidia; et Apinius Tiro praetura functus ac tum forte Minturnis agens ducem se defectoribus obtulit.

Lucan 4.218-221

“Must we beg Caesar to handle us no worse than
His other slaves? Have your generals’ lives been begged?
Our safety will never be the price and bribe for foul treason.”

Utque habeat famulos nullo discrimine Caesar,
Exorandus erit? ducibus quoque vita petita est?
Numquam nostra salus pretium mercesque nefandae
Proditionis erit…

Some Greek Words for Treason

ἀπιστία, “treachery”
προδοσία, “high treason”, “betrayal”
προδοτής, “traitor”
ἐπιβουλή, “plot”

From the Suda

“Dêmadês: He was king in Thebes after Antipater. A son of Dêmeas the sailor, he was also a sailor, a shipbuilder, and a ferry-operator. He gave up these occupations to enter politics and turned out to be a traitor—he grew very wealthy from this and obtained, as a bribe from Philip, property in Boiotia.”

Δημάδης, μετ’ ᾿Αντίπατρον βασιλεύσας Θήβας ἀνέστησε, Δημέου ναύτου, ναύτης καὶ αὐτός, ναυπηγὸς καὶ πορθμεύς. ἀποστὰς δὲ τούτων ἐπολιτεύσατο καὶ ἦν προδότης καὶ ἐκ τούτου εὔπορος παντὸς καὶ κτήματα ἐν Βοιωτίᾳ παρὰ Φιλίππου δωρεὰν ἔλαβεν.

Dinarchus, Against Philocles, 8-9

“Don’t you understand that while, in other cases, it is necessary to impose a penalty on those who have committed crimes after examining the matter precisely and uncovering the truth over time, but for instances of clear and agreed-upon treason, we must yield first to anger and what comes from it? Don’t you think that this man would betray any of the things most crucial to the state, once you made him in charge of it?”

ἆρ᾿ ἴσθ᾿ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀδικημάτων σκεψαμένους ἀκριβῶς δεῖ μεθ᾿ ἡσυχίας καὶ τἀληθὲς ἐξετάσαντας, οὕτως ἐπιτιθέναι τοῖς ἠδικηκόσι τὴν τιμωρίαν, ἐπὶ δὲ ταῖς φανεραῖς καὶ παρὰ πάντων ὡμολογημέναις προδοσίαις πρώτην τετάχθαι τὴν ὀργὴν καὶ τὴν μετ᾿ αὐτῆς γιγνομένην τιμωρίαν; τί γὰρ τοῦτον οὐκ ἂν οἴεσθε ἀποδόσθαι τῶν ἐν τῇ πόλει σπουδαιοτάτων, ὅταν ὑμεῖς ὡς πιστὸν αὐτὸν καὶ δίκαιον φύλακα καταστήσητε;

Lycurgus, Against Leocrates, 126-7

“It is right that punishments for other crimes come after them, but punishment for treason should precede the dissolution of the state. If you miss that opportune moment when those men are about to do something treacherous against their state, it is not possible for you to obtain justice from the men who did wrong: for they become stronger than the punishment possible from those who have been wronged.”

τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἀδικημάτων ὑστέρας δεῖ τετάχθαι τὰς τιμωρίας, προδοσίας δὲ καὶ δήμου καταλύσεως προτέρας. εἰ γὰρ προήσεσθε τοῦτον τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ μέλλουσιν ἐκεῖνοι κατὰ τῆς πατρίδος φαῦλόν τι πράττειν, οὐκ ἔστιν ὑμῖν μετὰ ταῦτα δίκην παρ’ αὐτῶν ἀδικούντων λαβεῖν· κρείττους γὰρ ἤδη γίγνονται τῆς παρὰ τῶν ἀδικουμένων τιμωρίας.

Image result for medieval manuscript traitor

Jacob van Maerlant, (The traitor Ganelon drawn and quartered)., Spieghel Historiael, West Flanders, c. 1325-1335.

“If it is a girl…”: A Letter about Child Exposure

This letter contains a reference to disposing of a female infant. 

P. Oxy. 120 (1st Century BCE) From Hilarion to Alis

“Hilarion sends sends many, many greetings to his sister along with my lady Berous and Apollonarion. Listen, we are still in Alexandria. Don’t worry about this—if they go home completely, I will stay in Alexandria. I am asking you and begging you to take care of the little child and when we are paid, I will send it to you right away. If you happen to be pregnant again, if it is a boy, leave it; if it is a girl, throw it out.

You have told Aphrodisias “don’t forget me.” How could I possibly forget you? Please, do not be worried….”

Ἱλαρίων{α} Ἄλιτι τῆι ἀδελφῇ πλεῖστα χαίρειν καὶ Βεροῦτι τῇ κυρίᾳ μου καὶ Ἀπολλωνάριν. γίνωσκε ὡς ἔτι καὶ νῦν ἐν Ἀλεξανδρέᾳ ᾿σμεν. μὴ ἀγωνιᾷς· ἐὰν ὅλως εἰσπορεύονται, ἐγὼ ἐν Ἀλεξανδρέᾳ μενῶ. ἐρωτῶ σε καὶ παρακαλῶ σε, ἐπιμελήθ<ητ>ι τῷ παιδίῳ καὶ ἐὰν εὐθὺς ὀψώνιον λάβωμεν ἀποστελῶ σε ἄνω. ἐὰν πολλὰ πολλῶν τέκῃς, ἐὰν ᾖ{ν} ἄρσενον, ἄφες, ἐὰν ᾖ{ν} θήλεα, ἔκβαλε. εἴρηκας δὲ Ἀφροδισιᾶτι ὅτι μή με ἐπιλάθῃς. πῶς δύναμαί σε ἐπιλαθεῖν; ἐρωτῶ σε οὖν ἵνα μὴ ἀγωνιάσῃς.

Image result for medieval manuscript childbirth

Walters Art Museum Illuminated Manuscripts · Osée et Gomer. Birth of Yizréel Cote : Français 10 , Fol. 444 Guiard

In Defense of Obscenity

Pedicabo ego vos et irrumabo

“I will fuck you guys in the ass and make you suck my cock…”

So Catullus begins his infamous sixteenth poem, which may stand scrutiny to this day as the most terse and elegant defense of aesthetic obscenity ever penned. The general purport of the poem is this: Two censorious critics, Furius and Aurelius, have upbraided Catullus for the lascivious nature of his verses. Catullus responds by playfully bandying about obscene threats, and notes that “it is fitting that a poet be chaste, but his verses need not be so,” adding further that they are rendered all the more charming by their very obscenity. Catullus urges us not to be blockheads or amateur readers – he urges us to separate the author from his work.

Surely, this is a sentiment which even modern readers can readily appreciate. Stern Catos, begone! The Culture Wars may still rage on in this country, but the warm embrace offered by Evangelicals and other cultural conservatives in America to a man who resembles a rotten apricot, oozing the putrescent slime of every 1980’s porn fantasy, suggests that they never cared about culture (or at any rate, certainly not about prurience or obscenity) in the first place. As so often happens, a prudish and censorious attitude has served as little more than a pose taken to lend a veneer of moral respectability to the overarching project of gaining power over the human body. Thus, ostensibly conservative critics may in fact feel very little cognitive dissonance between their stated views on the morality of explicitly sexual content in art and their support of a man so eager to commit sexual violence.

One might think that, of all subjects, ancient literature would surely have little to do with this moral and intellectual conflict. Many people whom I meet are surprised that anyone still reads ancient texts at all, and seem wholly unaware of the fact that many of the texts which are deemed ‘canonical’ contain substantial amounts of material ranging from the moderately raunchy to the most blatant smut. Young students of the Classics are often wholly taken aback when they are first exposed to the more prurient side of ancient literature. I recall entertaining a vague notion in those benighted days of my youth that Greek and Latin poetry were lofty and elevated, sublime and beautiful. And so they can be. Yet, there is also a certain artistry in the perfectly executed bawdy joke or sexual epigram. You may consider tossing out Aristotle and Longinus, because Martial – an actual poet – has given us the final word on poetics:

“Cornelius, you complain that I write poems which are not serious enough, and which a teacher would not read in school: but my poems, just like a husband with his wife, cannot please without a penis.”

Versus scribere me parum seueros
nec quos praelegat in schola magister,
Corneli, quereris: sed hi libelli,
tamquam coniugibus suis mariti,
non possunt sine mentula placere.

[Martial, 1.35]

Poems which a teacher would not read in school? If this was true in Martial’s time, how much more perilous is it in an age still influenced by the dark vestiges of our Puritan past? I would not dare to let my students read Catullus 16 or indeed any of my favorite ribald and raunchy writings of antiquity because I would, if at all possible, like to remain employed. And yet, I know that exposure to such poems was one of my most thrilling intellectual experiences as an undergraduate. And yet, I know that these students already hear far worse in their various entertainments. And yet, it is absurd to pretend that there is something fundamentally wrong or immoral about obscenity, whether it simply be puerile bathroom humor, or prurient sexual jokes. Indeed, I conjecture that obscenity ought to be introduced to the young as alcohol should – under guidance and supervision, to ensure the development of respectful and responsible use. We have all known the friend in college who, upon first letting the sweet gift of Bacchus touch their lips, was then wholly unable to enjoy alcohol temperately. Yet, we also know those who learned a sense of discretion and moderation by being taught how to drink. Similarly, if our cultural critics have noticed a descent into base, crass, immoderate obscenity, it may be because the subject is never discussed with our children in any reasonable or intellectualized light; it is, rather, entirely forbidden to them, until they expose themselves to the cheap and pre-fabricated obscenity available everywhere. Martial understood that a form of refined and polite obscenity was characteristic of the urbane and educated reader:

“You who are too stern a reader can go away now; I have written this for the sophisticated Roman.”

Qui gravis es nimium, potes hinc jam, lector, abire
quo libet: urbanae scripsimus ista togae [11.16]

Classics, like many Humanist disciplines, is steeped in the old Arnoldian tradition of citing the appeal of “sweetness and light” as a potential reward for countless laborious hours of nasal-codical union. Gentle reader, I invite you to recall your own mindset as a teenager, and consider whether loftiness and sublimity would have been appealing enough to goad you on to writing out declension charts; surely, conjugation would have proved far more interesting. I would not have students exposed to a constant barrage of obscenity, but given how much of the surviving corpus of ancient literature contains at least some prurient material, I would submit that we should avoid the opposite extreme exemplified by Fordyce’s “school friendly” edition of Catullus, which omitted 32 poems from the already exiguous collection of surviving work.

My students regularly ask whether I will teach them some “Latin swear words,” but I am forced to fall back upon the old expedient of telling them that they will simply have to comb through the dictionary if they want them. Perhaps there is some pedagogical merit in this – I remember scouring Webster’s Dictionary in third grade for the word boobs, which, as I reflect upon it, seems to have become a piece of wholly outmoded slang. Yet such, such were the joys! Though my nascent curiosity regarding sexual matters was hardly gratified by this memorable ramble through the groves of lexicography, I do recall adding to my store of knowledge an avian species and a variant word for ‘fool.’ This could hardly compensate for my disappointment at the time, hoping as I did that a definition bearing more upon mammaries would be attended by an illuminating illustration, but I suppose in retrospect that the experience was, on the whole, educational. Prurient interest here functions much like the honey which Lucretius likens to his verse – a sweetener to make the medicine less bitter. Nurses

“First encircle the rim of the cup with the sweet and tawny nectar of honey…”

prius oras pocula circum
contingunt mellis dulci flavoque liquore

[de Rerum Natura, 1.937-8]

Primarily on the basis of its infamous Nausikaa episode, James Joyce’s Ulysses was for some time banned in this country on the basis of its “obscenity.” To be sure, people were then, just as now, still masturbating, shitting, and fucking, but it all seemed somehow indecent to read about those things. The standard applied here was the Hicklin Test, which defined obscenity as anything which tended “to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences.” Though it would no doubt appear otherwise to cultural conservatives, I am highly suspicious of the notion that art and literature more generally are capable of exerting a corrupting influence on the mind or morals, and would fall back upon a variant of the Catullan defense: just as one ought not confuse authors with their works, so too one ought not to suppose that “you are what you read.”

Granting the premise that exposure to obscenity might alter our characters, I would submit that it does so for the better. How many literary and artistic geniuses have dallied with filth? How many prurient censors have contributed anything meaninful to human civilization? Conjectural etymology suggests that Latin obscenus is derived from caenum, “filth.” Is filth not just as much a part of our human experience as the loftiness and sublimity of duty, honor, love, etc.? Cicero once wrote of Cato that he “gives his opinion as though he lives in Plato’s Republic, not in the shit-heap of Romulus.” [dicit enim tamquam in Platonis πολιτείᾳ , non tamquam in Romuli faece sententiam, ad Atticum 2.1.8]. I would side with Joyce over John Sumner, with Catullus over Cato, and with all of those who readily embrace the full range of human experience over those who would willfully ignore such an important and entertaining part of human life.

“Lucretia blushed and set aside my book in front of Brutus. But Brutus, go away – she will read it again!”

Erubuit posuitque meum Lucretia librum,
sed coram Bruto; Brute,recede: leget.

[Martial, 11.16]

Image result for greek and roman obscenity

Some Miraculous Misogyny From the Ancient World

The following passages are from the Paradoxographus Vaticanus (Admiranda), one of a selection of ancient paradoxographical collections which are not widely available in translation. I have been working on completing full rough translations of the paradoxa this summer. The Florentinus  and Palatinus manuscripts are now translated as are the Historiae Mirabiles of Apollonios Paradoxographus.

Of the collections, the Vaticanus is the most interesting and strange. Here are a few sections that jumped out while I translated them today.

15 “In a certain part of the region before Olympos there are trees similar to a tender-leafed willow which people say were once virgins. They changed into these trees when they were fleeing Boreas who was lusting after them. Even to this day, if someone touches the leaves, people claim that the wind gets enraged and immediately blows with a fury and barely stops before the third day”

῎Εν τινι τῶν κατὰ τὸν ῎Ολυμπον δένδρα ἐστὶν ἰτέᾳ λεπτοφύλλῳ ἐοικότα, ἃ παρθένους γεγενῆσθαι ἱστοροῦσι· εἰς <δὲ> δένδρα ταύτας ἀμειφθῆναι τὸν Βορρᾶν φευγούσας ἐρῶντα. Καὶ νῦν ἔτι, εἴ τις θίγοι τῶν φυλλῶν, χολοῦσθαι τὸν ἄνεμον λέγουσι καὶ σφοδρὸν αὐτίκα πνεῖν καὶ μόλις διὰ τρίτης παύεσθαι.

16 “In the middle of Thrace there is a river which reveals women who have been corrupted through adultery. When their husbands have them drink from the water they also say ‘If you were not corrupted by that water, may you have a son; but if you were, have a daughter’ “

Μέστος ποταμὸς ἐν Θρᾴκῃ τὰς μοιχευομένας ἐξελέγχει, τῶν ἀνδρῶν ποτιζόντων αὐτὰς ἀπὸ τοῦ ὕδατος τούτου καὶ λεγόντων· «εἰ μὲν οὐκ ἐμοιχεύθης, ἄρρεν τέκοις, εἰ δ’ οὖν, θῆλυ.»

17 “And among the Germanoi, the Rhênos tests this: for if a child is immersed in it, if it was the product of adultery, it dies, if not, it lives.”

 Καὶ παρὰ Γερμανοῖς ὁ ῾Ρῆνος ἐλέγχει· ἐμβληθὲν γὰρ τὸ παιδίον εἰ μὲν μοιχευθείσης ἐστί, θνῄσκει, εἰ δ’ οὐ, ζῇ.

24 “The Keltoi, whenever there is scarcity or a famine, punish their women as if they are to blame for the evils.”

Οἱ Κελτοί, ὅταν ἢ ἀφορία ἢ λοιμὸς γένηται, τὰς γυναῖκας αὐτῶν κολάζουσιν ὡς αἰτίας τῶν κακῶν.

Image result for medieval manuscript river women

Splendor Solis “(Germany, 1582), British Library, London.

Or

Image result for gif monty python found a witch

If You’re Sad and Have the Urge, Eat Hellebore and Take a Purge!

Robert Burton, The Anatomy of Melancholy:

“Black hellebore, that most renowned plant, and famous purger of melancholy, which all antiquity so much used and admired, was first found out by Melanpodius a shepherd, as Pliny records, lib. 25. cap. 5 who, seeing it to purge his goats when they raved, practised it upon Elige and Calene, King Praetus’ daughters, that ruled in Arcadia, near the fountain Clitorius, and restored them to their former health. In Hippocrates’s time it was in only request, insomuch that he writ a book of it, a fragment of which remains yet.

[…]

Cornelius Celsus only remaining of the old Latins, lib. 3. cap. 23, extol and admire this excellent plant; and it was generally so much esteemed of the ancients for this disease amongst the rest, that they sent all such as were crazed, or that doted, to the Anticyrae, or to Phocis in Achaia, to be purged, where this plant was in abundance to be had. In Strabo’s time it was an ordinary voyage, Naviget Anticyras [let him sail to Anticyra]; a common proverb among the Greeks and Latins, to bid a dizzard or a mad man go take hellebore; as in Lucian, Menippus to Tantalus, Tantale desipis, helleboro epoto tibi opus est, eoque sane meraco, thou art out of thy little wit, O Tantalus, and must needs drink hellebore, and that without mixture. Aristophanes in Vespis, drink hellebore, &c. and Harpax in the Comoedian, told Simo and Ballio, two doting fellows, that they had need to be purged with this plant. When that proud Menacrates ὀ ζεὺς, had writ an arrogant letter to Philip of Macedon, he sent back no other answer but this, Consulo tibi ut ad Anticyram te conferas [I advise you to go to Anticyra], noting thereby that he was crazed, atque ellebore indigere, had much need of a good purge.”

hellebore

The Greeks Were Poetic Thieves (or, Clement Doesn’t Get Poetry)

Clement of Alexandria was an early church father who wrote a book of miscellany entitled the Stromata (“turnings”). In book 6, he takes on Greek plagiarism.

Clement of Alexandria, Stromata book 6.2 (Go here for a full translation of this masterpiece)

“Come on, let us put forth the Greeks as witnesses against themselves for their theft. For when they steal their material from one another they show that they are thieves and they illustrate, even if unwillingly, how they secretly expropriate the truth from us to their own tribes. If they do not spare themselves, they will hardly spare us.

I will not mention the beliefs of philosophers, since they all agree  in writing—lest they appear ungrateful—that they have gathered the precepts of their beliefs from those that hold the greatest authority through Socrates.

Once I have offered a few testimonies of the authors most famous and most frequented among the greats and I have unveiled their thieving ways—and after I have done this through a few periods—I will turn to what remains.”

After Orpheus wrote “There is nothing more doglike and frightening than a woman” and Homer wrote in the same way “there is nothing more dreadful and doglike than a woman”. After Musaios wrote “Since craft is much better than strength”, Homer wrote “the woodcutter is much better by wit than by force”.

Again, after Musaios wrote:

In the same way that the fertile field grows plants,
Some fall from the ash-trees and in turn others grow.
So too the tribe and race of man twists and turns.

And then Homer wrote later

The wind makes some leaves fall to the ground and tree
Blooms and grows others, when the spring’s season comes
That’s the way it is with the race of men: one grows, another dies.

And after Homer said: “It ain’t right to boast over men who have been killed.” Arkhilokhos and Kratinos said, “it is not noble to brag over men who have died.”

φέρε μάρτυρας τῆς κλοπῆς αὐτοὺς καθ’ ἑαυτῶν παραστήσωμεν τοὺς ῞Ελληνας· οἱ γὰρ τὰ οἰκεῖα οὕτως ἄντικρυς παρ’ ἀλλήλων ὑφαιρούμενοι βεβαιοῦσι μὲν τὸ κλέπται εἶναι, σφετερίζεσθαι δ’ ὅμως καὶ ἄκοντες τὴν παρ’ ἡμῶν ἀλήθειαν εἰς τοὺς
ὁμοφύλους λάθρᾳ διαδείκνυνται. οἱ γὰρ μηδὲ ἑαυτῶν, σχολῇ γ’ ἂν τῶν ἡμετέρων ἀφέξονται. καὶ τὰ μὲν κατὰ φιλοσοφίαν σιωπήσομαι δόγματα, αὐτῶν ὁμολογούντων ἐγγράφως τῶν τὰς αἱρέσεις διανεμομένων, ὡς μὴ ἀχάριστοι ἐλεγχθεῖεν, παρὰ Σωκράτους εἰληφέναι τὰ κυριώτατα τῶν δογμάτων. ὀλίγοις δὲ τῶν καθωμιλημένων καὶ παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν εὐδοκίμων ἀνδρῶν χρησάμενος μαρτυρίοις, τὸ κλεπτικὸν διελέγξας εἶδος αὐτῶν, ἀδιαφόρως τοῖς χρόνοις καταχρώμενος, ἐπὶ τὰ ἑξῆς τρέψομαι.

᾿Ορφέως τοίνυν ποιήσαντος·
ὣς οὐ κύντερον ἦν καὶ ῥίγιον ἄλλο γυναικός,
῞Ομηρος ἄντικρυς λέγει·
ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός.
Γράψαντός τε Μουσαίου·
ὡς αἰεὶ τέχνη μέγ’ ἀμείνων ἰσχύος ἐστίν,
῞Ομηρος λέγει
μήτι τοι δρυτόμος περιγίνεται ἠὲ βίηφι.

clemensvonalexandrien

Πάλιν τοῦ Μουσαίου ποιήσαντος·
ὡς δ’ αὔτως καὶ φύλλα φύει ζείδωρος ἄρουρα·
ἄλλα μὲν ἐν μελίῃσιν ἀποφθίνει, ἄλλα δὲ φύει·
ὣς δὲ καὶ ἀνθρώπων γενεὴν καὶ φῦλον ἑλίσσει.
῞Ομηρος μεταγράφει·
φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίνεται ὥρη·
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει, ἣ δ’ ἀπολήγει.
Πάλιν δ’ αὖ ῾Ομήρου εἰπόντος·
οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ’ ἀνδράσιν εὐχετάασθαι,
᾿Αρχίλοχός τε καὶ Κρατῖνος γράφουσιν, ὃ μέν·
οὐ γὰρ ἐσθλὰ κατθανοῦσι κερτομεῖν ἐπ’ ἀνδράσιν,
Κρατῖνος δὲ ἐν τοῖς Λάκωσι·
φοβερὸν ἀνθρώποις τόδ’ αὖ,
κταμένοις ἐπ’ αἰζηοῖσι[ν] καυχᾶσθαι μέγα.
Αὖθίς τε ὁ ᾿Αρχίλοχος τὸ ῾Ομηρικὸν ἐκεῖνο μεταφέρων·
ἀασάμην, οὐδ’ αὐτὸς ἀναίνομαι· ἀντί νυ πολλῶν, ὧδέ πως γράφει·
ἤμβλακον, καί πού τινα ἄλλον ἥδ’ ἄτη κιχήσατο·

Well Enough to Read, Well Enough to Write?

A few more passages from Seneca on reading and writing, following up on Seneca’s injunction to alternate between the two.

Moral Epistle 45

“You complain that there’s a lack of books where you are. It is not how many books, but how many good ones you have that makes a difference. A short reading list has advantages; variety brings entertainment. One who reaches his desired place should follow one path and not go roam over many. This is not to travel, but to wander.”

Librorum istic inopiam esse quereris. Non refert, quam multos, sed quam bonos habeas; lectio certa prodest, varia delectat. Qui, quo destinavit, pervenire vult, unam sequatur viam, non per multas vagetur. Non ire istuc, sed errare est.

Moral Epistle 83

“Today has been whole: no one has stolen any part at all from me. The whole day was spent in reading and rest. There was a little bit given to exercise. For this nominal amount, I give thanks to old age. It is not a big deal for me: as soon as I have moved, I am tired.”

Hodiernus dies solidus est; nemo ex illo quicquam mihi eripuit. Totus inter stratum lectionemque divisus est. Minimum exercitationi corporis datum, et hoc nomine ago gratias senectuti: non magno mihi constat; cum me movi, lassus sum

Moral Epistle 65

“Yesterday I spent the day in poor health: it occupied me until noon. After noon, it gave in to me. So, first, I tested my mind with reading. Then, when I handled this, I dared to push myself, or perhaps indulge myself, more: I wrote something…”

Hesternum diem divisi cum mala valetudine; antemeridianum illa sibi vindicavit, postmeridiano mihi cessit. Itaque lectione primum temptavi animum. Deinde cum hanc recepisset, plus illi imperare ausus sum, immo permittere; aliquid scripsi

Hybrid eagle, holding open book | Book of Hours | France, Paris | ca. 1420-1425 | The Morgan Library & Museum

Hybrid eagle, holding open book | Book of Hours | France, Paris | ca. 1420-1425 | The Morgan Library & Museum

Missing Deadlines Because of Chronic Illness

Fronto to Praeciilius Pompeianus          (Ambr. 312, following 313)

“You will hear from my, Pompeianus, the truth of how the matter is and I would hope that you would believe that I am speaking the truth. Nearly last year I took that oration For the Bithynians into my hand and I started to correct it. I also promised you some things concerning that oration when I was at Rome then. And, if my memory serves me correctly, when we were having a conversation about certain sections of the speech, I said and was somewhat proud that I had carefully enough examined in that speech which hinged on the crime of contract killing.

But in the meantime a bout of neuritis overcame me pretty strongly and it has remained longer and more burdensome than is typical. When my limbs are coursing with pain, I am incapable of giving any attention to things that must be written or read. I have not dared up to now to ever ask this much of myself. When those wondrous beasts, philosophers, tell us that the wise man, even if he were locked in the bull of Phalaris, would be no less blessed, I could believe it more easily that we would be a little bit happier while cooking in the brass to contemplate some introduction or write some letters.”

Fronto Praecilio Pompeiano salutem.

Verum ex me, mi Pompeiane, uti res est,  audies; velimque te mihi verum | dicenti fidem habere. Orationem istam Pro Bithynisante annum fere in manus sumpseram et corrigere institueram. Tibi etiam Romae tunc agenti nonnihil de ista oratione promiseram. Et quidem, si recte memini, quom sermo inter nos de partitionibus orationum ortus esset, dixeram et prae me tuleram, satis me diligenter in ista oratione coniecturam, quae in crimine mandatae caedis verteretur, divisisse argumentis ac refutasse. Interea nervorum dolor solito vehementior me invasit, et diutius ac molestius solito remoratus est. Nec possum ego membris cruciantibus operam ullam litteris scribendis legendisque impendere; nec umquam istuc a me postulare ausus sum. Philosophis etiam mirificis hominibus dicentibus, sapientem virum etiam in Phalaridis tauro inclusum beatum nihilominus fore, facilius crediderim beatum eum fore quam posse tantisper amburenti in aheno prohoemium meditari aut epigrammata scribere.

Image result for Fronto Roman

Enter a caption

Fantastic Friday 3: Truffles in Thunder and Other Things Worth Knowing

Apollonios the Paradoxographer is credited with a text of 51 anecdotes usually dated to the 3rd or 2nd century BCE.  Some of these translations are pretty rough, so suggestions and corrections are welcome.

46 “In the fifth book of his Natural Causes, Theophrastos says that the covering of beans when they are placed near the roots of trees dry out the things that are growing. He also adds that native birds who eat these things constantly become barren. Therefore, for this reason and eventually because of many others the Pythagoreans prohibited the use of the bean. For it makes someone flatulent, and dyspeptic, and brings us bad dreams.

46 Θεόφραστος ἐν τῇ ε′ τῶν φυτικῶν αἰτιῶν φησιν τὰ κελύφια τῶν κυάμων περὶ τὰς ῥίζας τῶν δένδρων περιτιθέμενα ξηραίνειν τὰ φυόμενα. καὶ αἱ κατοικίδιαι δὲ ὄρνιθες συνεχῶς ταῦτα ἐσθίουσαι ἄτοκοι γίγνονται. ὅθεν καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, τάχα δὲ καὶ δι’ ἄλλας οἱ Πυθαγόρειοι ἀπηγορεύκασιν τῷ κυάμῳ χρῆσθαι· καὶ γὰρ πνευματοποιὸν καὶ δύσπεπτον, καὶ τοὺς ὀνείρους τεταραγμένους ἡμῖν ἐμποιεῖ.

47 “Truffles become harder when there is continuous thunder, just as Theophrastos says in his work On Plants.”

47 Τὰ ὕδνα βροντῶν συνεχῶν γιγνομένων σκληρότερα γίγνεται, καθάπερ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ φυτῶν εἴρηκεν.

48“Theophrastos says in his work On Plants that when the frankincense plant is wrapped with cloths it hinders moths from implanting.”

48 Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ φυτῶν φησιν· ἡ λιβανωτὶς βοτάνη συντιθεμένη μετὰ ἱματίων κωλύει σῆτας ἐγγίγνεσθαι.

50 “In his work On Plants, in the last part of the material, Theophrastos says that Eunomos, the Khian and purveyor of drugs, did not [cleanse himself/die] while drinking many doses of hellebore. Once, even, when together with his fellow craftsmen he took over 22 drinks in one day as he sat in the agora and he did not return from his implements. Then he left to wash and eat, as he was accustomed, and did not vomit. He accomplished this after being in this custom for a long time, because he started from small amounts until he got to so many large ones. The powers of all drugs are less severe for those used to them and for some they are even useless.”

50 Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ φυτῶν, ἐν τῇ ἐσχάτῃ τῆς πραγματείας· Εὔνομος, φησίν, ὁ Χῖος, ὁ φαρμακοπώλης, ἐλλεβόρου πίνων πλείονας πόσεις οὐκ ἐκαθαίρετο. καὶ ποτέ, ἔφη, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ συνθέμενος τοῖς ὁμοτέχνοις περὶ δύο καὶ εἴκοσι πόσεις ἔλαβεν ἐν τῇ ἀγορᾷ καθήμενος καὶ οὐκ ἐξανέστη ἀπὸ τῶν σκευῶν <μέχρι δείλης>. τότε δ’ ἀπῆλθεν λούσασθαι καὶ δειπνῆσαι, ὥσπερ εἰώθει, καὶ οὐκ ἐξήμεσεν.

 τοῦτο δὲ ἔπραξεν ἐν πολυχρονίῳ συνηθείᾳ γεγονώς, ἀρξάμενος ἀπὸ ὀλίγων ἕως τοσούτων πόσεων.πάντων δὲ τῶν φαρμάκων αἱ δυνάμεις ἀσθενέστεραι τοῖς συνειθισμένοις, ἐνίοις δὲ καὶ ἄπρακτοί εἰσιν.

51 “This is a matter worth knowing which Aristotle mentions in his Natural Problems. He says that a person who has eaten and drunk weighs the same as when he is fasting. He tries to provide a reason for this occurrence.”

51῎Αξιον δὲ ἐπιστῆσαι πρᾶγμα <ὃ> ᾿Αριστοτέλης, ἐν τοῖς φυσικοῖς προβλήμασιν, εἴρηκεν· τὸν ἄνθρωπόν φησιν βεβρωκότα καὶ πεπωκότα τὸν αὐτὸν σταθμὸν ἄγειν καὶ ὅτε νήστης ὑπῆρχεν. πειρᾶται δὲ καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ γιγνομένου ἀποδιδόναι.

 

%d bloggers like this: