On the continuity of laughing at other people’s misfortunes

Some fun with Aristophanes

One fifth-century BC Athenian, the stereotypically uneducated and crude Strepsiades in Aristophanes’ Clouds, has a good laugh at poor Socrates when a gecko poos into his open mouth (Clouds 171-174):

Student:

While he was investigating the paths and revolutions of the moon, mouth gaping, looking up, a gecko shat on him from the roof during the night

ζητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδους
καὶ τὰς περιφοράς, εἶτ᾽ ἄνω κεχηνότος
ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύκτωρ γαλεώτης κατέχεσεν.

Strepsiades:

I do like a gecko shitting on Socrates
ἥσθην γαλεώτῃ καταχέσαντι Σωκράτους

We know Strepsiades finds this hilarious because he tells us he does, echoing in his response the words used by the Student, and employed a tabooed term for excrement in Greek, chezō/χέζω, ‘shit’. We can reasonably assume that at least some of Aristophanes’ audience might also have lined up with Strepsiades in having a laugh at the philosopher’s expense, whether or not they would have admitted it.

Serious Poo

Lysistrata compares the purging of the city state to combing bits of poo from wool (Aristophanes, Lysistrata 574-5), using one of the many words for different types of animal dung which are recorded – dung with which the everyday inhabitant of the ancient world was much more familiar:

First of all, like washing out a fleece, one must wash the sheep droppings (oispōtē) out of the city in a bath

πρῶτον μὲν ἐχρῆν, ὥσπερ πόκον, ἐν βαλανείῳ
ἐκπλύναντας τὴν οἰσπώτην ἐκ τῆς πόλεως

In contrast to Socrates’ encounter with the gecko, it is important to note that even though this is in Aristophanes, there is likely nothing amusing about the scene: politicians may be being tacitly compared to dried-on sheep poo, but if there is mockery intended here, it’s of Lysistrata’s feminine homespun-wisdom which she tries to apply to the affairs of democratic state.

Amy Coker has a PhD in Classics from the University of Manchester, UK. She taught and held research positions in University-land for the best part of a decade after her PhD, before jumping ship to school teaching (11-18 year olds) in 2018. She still manages to find time to think and write about Ancient Greek offensive words, pragmatics, and historical linguistics. She can be found on Twitter at @AECoker.

A large coprolite (fossilized feces) from South Carolina, USA.

Extreme Toilet Circumstances and A Wish for Good Fortune

Extreme bowel movements

 Explosive diarrhoea can in fact be funny when you’re not the one suffering it (and for which a certain Patrocleides was the butt of at least one Aristophanic joke, see Birds 790-2, and scholia ad loc., as was Kinesias in Ecclesiazusae 329-30).

A comically-large stool also features as a joke in Blepyrus’ big entrance in Ecclesiazusae, where his neighbour comments that he ‘must be shitting a cable’ (Eccl. 351-2, ἀλλὰ σὺ μὲν ἱμονιάν τιν᾽ ἀποπατεῖς trans. Barrett, Penguin) given how long he has been outside assuming the position. Compare the contemporary idiom ‘laying cable’. 

Here the assumed – but in Blepyrus’ case not yet produced – bowel movement is compared to a himonia (ἱμονιά, ἡ), the (long) rope used to draw a water bucket from a well.  Anyone who has played Cards Against Humanity, UK edition might also recall the choice phrase ‘curling out the perfect Cumberland Sausage’.

 

Good luck in the toilet

Keeping cheerful is very important when doing your business. Crouching to defecate leaves one physically exposed and temporarily out-of-action – as well as leaving the body metaphysically open to potential dangers. In much more recent times after all, Godfrey IV (‘the Hunchback’), Duke of Lower Lorraine was murdered on the loo in 1076, as was probably Edmund II (Ironside) in 1016. A graffito from Ephesus (GR 147, in Jansen, Koloski-Ostrow & Moormann (eds.), p. 174) perhaps serious, perhaps not, either way conveys good wishes to the defecator, or defecatrix:

ἀγαθὰ τῷ χέζο(ν)τι
best wishes to he who shits
OR
have a good shit!

Philippi, Archaeological site of Philippoi, Ancient Roman latrinae

Amy Coker has a PhD in Classics from the University of Manchester, UK. She taught and held research positions in University-land for the best part of a decade after her PhD, before jumping ship to school teaching (11-18 year olds) in 2018. She still manages to find time to think and write about Ancient Greek offensive words, pragmatics, and historical linguistics. She can be found on Twitter at @AECoker.

4 Years of Presidential Memories: Ancient Greek Words for Excrement

These may or may not be useful in your daily life

Σκῶρ ἀείνων, “ever-flowing shit” (Aristophanes, Frogs, 145-6)

ὁ τῆς διαροίας ποταμὸς, “river of diarrhea” (Aristophanes, Fr. 150.3)

 

Κάκκη 

Kakka:  it also has a vulgar meaning as something unclean; especially bad-smelling feces. Aristophanes writes, “holding your nose away from the kakka”.

Κάκκη: ἔχει δὲ καὶ τὸ κακέμφατον. ἡ ἀκαθαρσία, καὶ μάλιστα τὸ δύσοσμον ἀποπάτημα. Ἀριστοφάνης: ἀπὸ μὲν κάκκης ῥῖν’ ἀπέχων.

 

Some other words

ἀποπάτημα: feces, cf. Photius: “musikelendron: mouse excrement, muokhodon. Μυσικέλενδρον: τὸ τοῦ μυὸς ἀποπάτημα· μυόχοδον.

διαχώρημα: “leavings”; cf. Hesychius: σπατίλη· τὸ ὑγρὸν διαχώρημα: “moist feces”

ἀφόδευμα: “excrement”; cf. Hesychius, kokkilondis: A child’s excrement. κοκκιλόνδις· παιδὸς ἀφόδευμα

 

Compounds, etc.

Scholia in Aristophanes, Pacem, 24a

“boar and dog”: manure-eating animals

ὗς καὶ κύων: κοπροφάγα τὰ ζῷα.

 

Necessary Compounds

κοπρόνους: “manure-minded”

κοπράγωγεω: “to collect crap”

κοπρεῖος: “full of crap”

κοπρολογεῖν: “to gather crap”

κοπροφαγεῖν: “to eat crap”

κοπροστόμος: “foul-mouthed”

σκατοφάγος: “shit-eater”

Image result for ancient greek toilet vase

More from the Suda

 

Ἅλα [usually, salt]

Hala: fecal matter [manure]. In the Odyssey “you wouldn’t even give the shit from your home to a suppliant

Ἅλα: τὰ κόπρια. ἐν Ὀδυσσείᾳ: οὐ σύ γ’ ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης.

Βόλιτος

Bolitos: cow-patty. Attic speakers say this without a beta, the way we say bolbitos

Βόλιτος: Ἀττικοὶ οὕτω λέγουσι χωρὶς τοῦ β, ὅπερ ἡμεῖς βόλβιτον

Δεισαλέα

Deiselea: Fecal matter. For excrement is deisa.

Δεισαλέα: κοπρώδη. δεῖσα γὰρ ἡ κόπρος.

Ὀνιαία

Oniaia: the excrement of a horse. Also, onides, the feces of donkeys which are shaped usefully.

Ὀνιαία: τοῦ ἵππου τὸ ἀφόδευμα. καὶ Ὀνίδες, τὰ τῶν ὄνων ἀποπατήματα, ἃ ἐπίτηδες πεπλασμένα ἐστίν.

Ὄνθος

onthos: manure. Properly, this is bull-manure.

Ὄνθος: βόλβιτον. τουτέστιν ἡ τῶν βοῶν κόπρος.

Οἰσυπηρός

Oisêpuros: muddy, greasy as in “oily-fleeces”, wool that is filthy, covered with manure. For oisupê is the excrement of sheep.

Οἰσυπηρός: ῥυπαρός. Ἔρια οἰσυπηρά, ῥύπου πεπληρωμένα, ῥυπάσματα ἀπὸ τῆς κόπρου. οἰσύπη δέ ἐστι τὸ διαχώρημα τῶν προβάτων.

Σκῶρ

Skôr: manure, feces, it declines using skatos.

Σκῶρ: κόπρος, ἀποπάτημα. καὶ κλίνεται σκατός.

Φωρυτός

“Phôrutos: manure, or a trash-pile.”

Φωρυτός: κόπρος, ἢ χῶμα.

 

Image result for ancient greek toilet vase

Cicero Says F**K Greek Accents [FTS Week]

Cicero to Atticus 31 May 45 (12.6)

“I now turn to Tyrannio. Do you really do this? Was this true? There without me? And this when I so many times did not go without you even though I had the ability. How will you make this up to me? There is one way, clearly, if you send me the book which I ask again that you should send  to me. Even if the book itself will not delight me any more than your admiration of it.

I adore the man who loves every kind of learning and I am truly happy that you cherish so refined a course of study. But this is completely you. For you are passionate to learn, the only thing which feeds the mind. But, I must ask, what impact does this ‘grave’ and ‘acute’ stuff have on the pursuit of the highest good?”

Venio ad Tyrannionem. ain tu? verum hoc fuit? sine me? at ego quotiens, cum essem otiosus, sine te tamen nolui! quo modo ergo hoc lues? uno scilicet, si mihi librum miseris; quod ut facias etiam atque etiam rogo. etsi me non magis ipse liber delectabit quam tua admiratio delectavit. amo enim πάντα φιλειδήμονα teque istam tam tenuem ϑεωρíαν tam valde admiratum esse gaudeo. etsi tua quidem sunt eius modi omnia. scire enim vis; quo uno animus alitur. sed, quaeso, quid ex ista acuta et gravi refertur ad τέλος?

Seneca, Moral Epistle 108

“But some error comes thanks to our teachers who instruct us how to argue but not how to live; some error too comes from students, who bring themselves to teachers not for the nourishing of the soul, but the cultivation of our wit. Thus what was philosophy has been turned into philology.”

Sed aliquid praecipientium vitio peccatur, qui nos docent disputare, non vivere, aliquid discentium, qui propositum adferunt ad praeceptores suos non animum excolendi, sed ingenium. Itaque quae philosophia fuit, facta philologia est.

Life, Citizenship, and The World: One Sh*thole for Us All

After witnessing a certain press conference recently, I feel compelled to re-post this with some additions. I might be adding more.

These may or may not be useful in your daily life

σκατοφάγος, “shit-eater”

Σκῶρ ἀείνων, “ever-flowing shit” (Ar. Frogs, 145-6)

ὁ τῆς διαροίας ποταμὸς, “river of diarrhea” (Ar. Fr. 150.3)

σφυράδων πολλῶν ἀναμεστή, “full of many shitballs” (Eupolis, fr. 16; see Henderson 1991, 193)

μεμαγμένον σκῶρ ἐσθίειν, —αὐτὴ δ’ ἔματτεν αὐτοῖς, — “to eat the shit-cake she baked for them” (Ar. Wealth, 304)

More words for excrement.

Lucretius, De Rerum Natura

“Thus one thing never ceases to arise from another,
and life is given to no one for ownership, but to all for rent.”

sic aliud ex alio numquam desistet oriri
vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu.

Velleius Paterculus, History of Rome 2.16.4

“Gradually, then, by granting citizenship to those who had not carried arms or had put them down rather late, the population was rebuilt as Pompeius, Sulla and Marius restored the flagging and sputtering power of the Roman people.”

Paulatim deinde recipiendo in civitatem, qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius, vires refectae sunt, Pompeio Sullaque et Mano fluentem procumbentemque rem populi Romani restituentibus.

Any student of Roman history understands that Rome’s expansion and strength relied in part on its ability to absorb and assimilate hostile populations. Today we often forget that the Italian peninsula was far from a uniform culture. (And a tour through modern Italy will confirm the persistence of many differences).  The process, of course, was not without pain and hard compromises, as Vergil echoes in Aeneid 6 during Anchises’ prophecy to Aeneas (851-3):

tu regere imperio populos, Romane, memento
(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem,
parcere subiectis et debellare superbos.

“Roman, remember that your arts are to rule
The nations with your empire, to enforce the custom of peace,
To spare the conquered and to subjugate the proud.”

Plutarch, De Exilio 600e7-601b5

“This is the character of your current exile from your customary country. For we have no country by nature, just as we have neither home, nor field, nor blacksmith’s, nor doctor’s office, as Aristôn said. But each of these things develops or, rather, is named and called so by the man inhabiting or using it. For a human being, as Plato says, “is not earthly born and immovable but comes from heaven” just as if the head raises the body up straight from its root stretching towards the sky. So Herakles said well “Am I Argive or Theban? I do not claim / one—every citadel in Greece is my homeland”. But Socrates put it better saying “I am neither Athenian nor Greek, but a citizen of the world,” as someone might claim to be Rhodian or Korinthian, because he did not lock himself within Sounion, Tainaros, or the Keraunian mountains.

As [Euripides] puts it: “Do you see the boundless light above / and the earth opening below with damp embrace?” These are the boundaries of our countries and no man is an exile, foreigner or stranger where there is fire, water, air; where we find the same rulers, overseers, and presidents: the same sun, moon, and star at day’s break; where the same laws exist for all under one order and single government: the summer and winter solstices, the Pleiades and Arcturus, the seasons of planting and harvesting that rise and set for us all; and where there is one king and ruler, god, who knows the beginning, middle and end of everything; who travels through all, guiding it with a straight force. Justice is his attendant as an avenger for those who transgress divine law. We all by nature follow this law in treating all people as our fellow citizens.”

Οἷόν ἐστιν ἡ νῦν σοι παροῦσα μετάστασις ἐκ τῆς νομιζομένης πατρίδος. φύσει γὰρ οὐκ ἔστι πατρίς, ὥσπερ οὐδ’ οἶκος οὐδ’ ἀγρὸς οὐδὲ χαλκεῖον, ὡς ᾿Αρίστων (St. V.

Fr. I 371) ἔλεγεν, οὐδ’ ἰατρεῖον· ἀλλὰ γίνεται μᾶλλον δ’ ὀνομάζεται καὶ καλεῖται τούτων ἕκαστον ἀεὶ πρὸς τὸν οἰκοῦντα καὶ χρώμενον. ὁ γὰρ ἄνθρωπος, ᾗ φησιν ὁ

Πλάτων (Tim. 90a), ‘φυτὸν οὐκ ἔγγειον’ οὐδ’ ἀκίνητον  ‘ἀλλ’ οὐράνιόν’ ἐστιν, ὥσπερ ἐκ ῥίζης τὸ σῶμα τῆς κεφαλῆς ὀρθὸν ἱστάσης πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνεστραμμένον. ὅθεν εὖ μὲν ὁ ῾Ηρακλῆς εἶπεν (Trag. adesp. 392)

‘᾿Αργεῖος ἢ Θηβαῖος· οὐ γὰρ εὔχομαι
μιᾶς· ἅπας μοι πύργος ῾Ελλήνων πατρίς.’

ὁ δὲ Σωκράτης βέλτιον, οὐκ ᾿Αθηναῖος οὐδ’ ῞Ελλην ἀλλὰ κόσμιος εἶναι φήσας, ὡς ἄν τις ῾Ρόδιος εἶπεν ἢ Κορίν-θιος, | ὅτι μηδὲ Σουνίῳ μηδὲ Ταινάρῳ μηδὲ τοῖς Κεραυνίοις ἐνέκλεισεν ἑαυτόν.

‘ὁρᾷς τὸν ὑψοῦ τόνδ’ ἄπειρον αἰθέρα,
καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ’ ὑγραῖς <ἐν> ἀγκάλαις;’ (Eur. fr. 941, 1. 2)

οὗτοι τῆς πατρίδος ἡμῶν ὅροι [εἰσί], καὶ οὐδεὶς οὔτε φυγὰς ἐν τούτοις οὔτε ξένος οὔτ’ ἀλλοδαπός, ὅπου τὸ αὐτὸ πῦρ ὕδωρ ἀήρ, ἄρχοντες οἱ αὐτοὶ καὶ διοικηταὶ καὶπρυτάνεις ἥλιος σελήνη φωσφόρος· οἱ αὐτοὶ νόμοι πᾶσι, ὑφ’ ἑνὸς προστάγματος καὶ μιᾶς ἡγεμονίας τροπαὶ βόρειοι τροπαὶ νότιοι ἰσημερίαι Πλειὰς ᾿Αρκτοῦρος ὧραι σπόρων ὧραι φυτειῶν· εἷς δὲ βασιλεὺς καὶ ἄρχων· ‘θεὸς ἀρχήν τε καὶ μέσα καὶ τελευτὴν ἔχων τοῦ παντὸς εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος· τῷ δ’ ἕπεται Δίκη τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρός’ (Plat. Legg. 716a),ᾗ χρώμεθα πάντες ἄνθρωποι φύσει πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὥσπερ πολίτας.

 

Aeneas

Diogenes Laertius, 6.63, on Diogenes the Cynic (4th Century BCE)

“When asked where he was from, he said “I am a world-citizen.”

ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, “κοσμοπολίτης,” ἔφη.

Cicero is one of the earliest sources attributing the sentiment to Socrates.

Cicero, Tusculan Disputations 5.108

“Socrates, when he was asked what state was his, used to say “the world”. For he judged himself an inhabitant and citizen of the whole world.”

Socrates cum rogaretur, cujatem se esse diceret, Mundanum, inquit. Totius enim mundi se incolam et civem arbitrabatur.”

Seneca, Epictetus, and Marcus Aurelius articulate different versions of what becomes a central part of Stoic philosophy.

Seneca, De vita beata, 20.5

“I know that my country is the world and that the gods are guardians, those judges of my deeds and words above and beyond me.”

Patriam meam esse mundum sciam et praesides deos, hos supra circaque me stare factorum dictorumque censores.

Seneca, De Otio, 4.1

“We encounter two republics with our mind–one is great and truly public, by which gods and men are contained and in which we may not gaze upon this corner or that one, but we measure the boundaries of our state with the sun; the other we enter by the fact of being born. This will be the state of Athens or Carthage or of any other city at all. It does not extend to all people but to certain ones. Some people serve the good of both republics at the same time, the greater and the lesser, some serve only the lesser or only the greater.”

Duas res publicas animo complectamur, alteram magnam et vere publicam, qua dii atque homines continentur, in qua non ad hunc angulum respicimus aut ad illum, sed terminos civitatis nostrae cum sole metimur; alteram, cui nos adscripsit condicio nascendi. Haec aut Atheniensium erit aut Carthaginiensium,aut alterius alicuius urbis, quae non ad omnis pertineat homines sed ad certos. Quidam eodem tempore utrique rei publicae dant operam, maiori minorique, quidam tantum minori, quidam tantum maiori.

Epictetus, Dissertationes 1.9.1

“If what is said about the kinship of humans and god by the philosopher is true, what is left for all people other than that advice of Socrates never to say when someone asks where you are from that you are Athenian or Corinthian but that you are a citizen of the world?”

εἰ ταῦτά ἐστιν ἀληθῆ τὰ περὶ τῆς συγγενείας τοῦ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων λεγόμενα ὑπὸ τῶν φιλοσόφων, τί ἄλλο ἀπολείπεται τοῖς ἀνθρώποις ἢ τὸ τοῦ Σωκράτους, μηδέποτε πρὸς τὸν πυθόμενον ποδαπός ἐστιν εἰπεῖν ὅτι Ἀθηναῖος ἢ Κορίνθιος, ἀλλ᾽ ὅτι κόσμιος;

Pindar, Nemean 6. 1-2

“The race of gods and the race of men are separate; but we both breathe thanks to one mother.”

῝Εν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος· ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν
ματρὸς ἀμφότεροι·

Necessary Words for Public Discourse: Ancient Greek Excrement

After witnessing a certain press conference recently, I feel compelled to re-post this with some additions. I might be adding more.

These may or may not be useful in your daily life

Σκῶρ ἀείνων, “ever-flowing shit” (Ar. Frogs, 145-6)

ὁ τῆς διαροίας ποταμὸς, “river of diarrhea” (Ar. Fr. 150.3)

σφυράδων πολλῶν ἀναμεστή, “full of many shitballs” (Eupolis, fr. 16; see Henderson 1991, 193)

μεμαγμένον σκῶρ ἐσθίειν, —αὐτὴ δ’ ἔματτεν αὐτοῖς, — “to eat the shit-cake she baked for them” (Ar. Wealth, 304)

 

Κάκκη 

Kakka:  it also has a vulgar meaning as something unclean; especially bad-smelling feces. Aristophanes writes, “holding your nose away from the kakka”.

Κάκκη: ἔχει δὲ καὶ τὸ κακέμφατον. ἡ ἀκαθαρσία, καὶ μάλιστα τὸ δύσοσμον ἀποπάτημα. Ἀριστοφάνης: ἀπὸ μὲν κάκκης ῥῖν’ ἀπέχων.

Some other words

ἀποπάτημα: feces, cf. Photius: “musikelendron: mouse excrement, muokhodon. Μυσικέλενδρον: τὸ τοῦ μυὸς ἀποπάτημα· μυόχοδον.

διαχώρημα: “leavings”; cf. Hesychius: σπατίλη· τὸ ὑγρὸν διαχώρημα: “moist feces”

ἀφόδευμα: “excrement”; cf. Hesychius, kokkilondis: A child’s excrement. κοκκιλόνδις· παιδὸς ἀφόδευμα

 

Compounds, etc.

Scholia in Aristophanes, Pacem, 24a

“boar and dog”: manure-eating animals

ὗς καὶ κύων: κοπροφάγα τὰ ζῷα.

Image result for ancient greek defecation

Necessary Compounds

κοπρόνους: “manure-minded”

κοπράγωγεω: “to collect crap”

κόπρειος: “full of crap”

κοπρολογεῖν: “to gather crap”

κοπροφαγεῖν: “to eat crap”

κοπροστόμος: “foul-mouthed”

σκατοφάγος: “shit-eater”

κόπρανα: “excrements”

κοπραγωγός: “shit-bearer”

κοπρία: “dung-heap”

κοπρίζω: “to make dung”

κοπρικός: “full of it”

κοπροθέσιον: “a place where dung is put”. ‘Shit-bucket”

κοπροδοχεῖον: “cess pool”

κοπροποιός: “dung-making”

σκατοφάγος: “shit eater”

σκαταιβάτης: “shit-walker”

σκωραμὶς: “shit pot”; cf. Ar.Lys. 371: σκωραμὶς κωμῳδική: “comedic shitpot”

 

More from the Suda

Ἅλα [usually, salt]

Hala: fecal matter [manure]. In the Odyssey “you wouldn’t even give the shit from your home to a suppliant

Ἅλα: τὰ κόπρια. ἐν Ὀδυσσείᾳ: οὐ σύ γ’ ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης.

 

Βόλιτος

Bolitos: cow-patty. Attic speakers say this without a beta, the way we say bolbitos

Βόλιτος: Ἀττικοὶ οὕτω λέγουσι χωρὶς τοῦ β, ὅπερ ἡμεῖς βόλβιτον

Also, “bullshit”; cf. Henderson 1991, 90

 

Δεισαλέα

Deiselea: Fecal matter. For excrement is deisa.

Δεισαλέα: κοπρώδη. δεῖσα γὰρ ἡ κόπρος.

 

Ὀνιαία

Oniaia: the excrement of a horse. Also, onides, the feces of donkeys which are shaped usefully.

Ὀνιαία: τοῦ ἵππου τὸ ἀφόδευμα. καὶ Ὀνίδες, τὰ τῶν ὄνων ἀποπατήματα, ἃ ἐπίτηδες πεπλασμένα ἐστίν.

 

Ὄνθος

onthos: manure. Properly, this is bull-manure.

Ὄνθος: βόλβιτον. τουτέστιν ἡ τῶν βοῶν κόπρος.

 

Οἰσυπηρός

Oisupêros: muddy, greasy as in “oily-fleeces”, wool that is filthy, covered with manure. For oisupê is the excrement of sheep.

Οἰσυπηρός: ῥυπαρός. Ἔρια οἰσυπηρά, ῥύπου πεπληρωμένα, ῥυπάσματα ἀπὸ τῆς κόπρου. οἰσύπη δέ ἐστι τὸ διαχώρημα τῶν προβάτων.

Σκῶρ

Skôr: manure, feces, it declines using skatos.

Σκῶρ: κόπρος, ἀποπάτημα. καὶ κλίνεται σκατός.

“σκῶρ, shit, expresses definite affective feelings, while κόπρος, dung, refers simply to excrement.” Henderson, The Maculate Muse (1991) 36

Φωρυτός

“Phôrutos: manure, or a trash-pile.”

Φωρυτός: κόπρος, ἢ χῶμα.

For more like this, see J. Henderson, The Maculate Muse. Oxford, 1991.

Image result for ancient greek toilet vase

Ancient Greek Words for Excrement

These may or may not be useful in your daily life

Σκῶρ ἀείνων, “ever-flowing shit” (Aristophanes, Frogs, 145-6)

ὁ τῆς διαροίας ποταμὸς, “river of diarrhea” (Aristophanes, Fr. 150.3)

 

Κάκκη 

Kakka:  it also has a vulgar meaning as something unclean; especially bad-smelling feces. Aristophanes writes, “holding your nose away from the kakka”.

Κάκκη: ἔχει δὲ καὶ τὸ κακέμφατον. ἡ ἀκαθαρσία, καὶ μάλιστα τὸ δύσοσμον ἀποπάτημα. Ἀριστοφάνης: ἀπὸ μὲν κάκκης ῥῖν’ ἀπέχων.

 

Some other words

ἀποπάτημα: feces, cf. Photius: “musikelendron: mouse excrement, muokhodon. Μυσικέλενδρον: τὸ τοῦ μυὸς ἀποπάτημα· μυόχοδον.

διαχώρημα: “leavings”; cf. Hesychius: σπατίλη· τὸ ὑγρὸν διαχώρημα: “moist feces”

ἀφόδευμα: “excrement”; cf. Hesychius, kokkilondis: A child’s excrement. κοκκιλόνδις· παιδὸς ἀφόδευμα

 

Compounds, etc.

Scholia in Aristophanes, Pacem, 24a

“boar and dog”: manure-eating animals

ὗς καὶ κύων: κοπροφάγα τὰ ζῷα.

 

Necessary Compounds

κοπρόνους: “manure-minded”

κοπράγωγεω: “to collect crap”

κοπρεῖος: “full of crap”

κοπρολογεῖν: “to gather crap”

κοπροφαγεῖν: “to eat crap”

κοπροστόμος: “foul-mouthed”

σκατοφάγος: “shit-eater”

Image result for ancient greek toilet vase

More from the Suda

 

Ἅλα [usually, salt]

Hala: fecal matter [manure]. In the Odyssey “you wouldn’t even give the shit from your home to a suppliant

Ἅλα: τὰ κόπρια. ἐν Ὀδυσσείᾳ: οὐ σύ γ’ ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ’ ἅλα δοίης.

Βόλιτος

Bolitos: cow-patty. Attic speakers say this without a beta, the way we say bolbitos

Βόλιτος: Ἀττικοὶ οὕτω λέγουσι χωρὶς τοῦ β, ὅπερ ἡμεῖς βόλβιτον

Δεισαλέα

Deiselea: Fecal matter. For excrement is deisa.

Δεισαλέα: κοπρώδη. δεῖσα γὰρ ἡ κόπρος.

Ὀνιαία

Oniaia: the excrement of a horse. Also, onides, the feces of donkeys which are shaped usefully.

Ὀνιαία: τοῦ ἵππου τὸ ἀφόδευμα. καὶ Ὀνίδες, τὰ τῶν ὄνων ἀποπατήματα, ἃ ἐπίτηδες πεπλασμένα ἐστίν.

Ὄνθος

onthos: manure. Properly, this is bull-manure.

Ὄνθος: βόλβιτον. τουτέστιν ἡ τῶν βοῶν κόπρος.

Οἰσυπηρός

Oisêpuros: muddy, greasy as in “oily-fleeces”, wool that is filthy, covered with manure. For oisupê is the excrement of sheep.

Οἰσυπηρός: ῥυπαρός. Ἔρια οἰσυπηρά, ῥύπου πεπληρωμένα, ῥυπάσματα ἀπὸ τῆς κόπρου. οἰσύπη δέ ἐστι τὸ διαχώρημα τῶν προβάτων.

Σκῶρ

Skôr: manure, feces, it declines using skatos.

Σκῶρ: κόπρος, ἀποπάτημα. καὶ κλίνεται σκατός.

Φωρυτός

“Phôrutos: manure, or a trash-pile.”

Φωρυτός: κόπρος, ἢ χῶμα.

 

Image result for ancient greek toilet vase

Has Your Cook Read Democritus and Epicurus? (Damoxenus, fr. 1)

This comic fragment is found in Athenaeus’ Deipnosophists. The comic poet Damoxenus is from the 4th century BCE–he is known mostly from Athenaeus and has no Wikipedia page.

A. You see that I am
a disciple of the wise man Epicurus—
in his house in under than two years and ten months
I ‘boiled off’ ten talents.

B. What does this mean? Tell me? A. I ‘dedicated’ them.
That man was a cook as well, dear earth and gods!
B. What kind of a cook? A. Nature is the origin point
Of every kind of craft. B. The ‘origin point’, you scoundrel?

A. ‘There is nothing wiser than work’–
Every task or pursuit is easier when
You keep that saying in mind. Many things come to you!
This is why if you ever meet an uneducated cook,
one who hasn’t read Democritus completely
along with Epicurus’ Canon, rub shit in his face
and kick him out as they do from the academies!
For this is what he needs to know….”

Greek philosophers
Gallery of Culinary Inspiration

᾿Επικούρου δέ με
ὁρᾷς μαθητὴν ὄντα τοῦ σοφοῦ, παρ’ ᾧ
ἐν δύ’ ἔτεσιν καὶ μησὶν οὐχ ὅλοις δέκα
τάλαντ’ ἐγώ σοι κατεπύκνωσα τέτταρα.
Β. τοῦτο δὲ τί ἐστιν; εἰπέ μοι. Α. καθήγισα.
μάγειρος ἦν κἀκεῖνος, ὦ γῆ καὶ θεοί.
Β. ποῖος μάγειρος; Α. ἡ φύσις πάσης τέχνης
ἀρχέγονόν ἐστ’. Β. ἀρχέγονον, ὦλιτήριε;
Α. οὐκ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πονεῖν σοφώτερον,
πᾶν εὐχερές τε πρᾶγμα τοῦ λόγου τριβὴν
ἔχοντι τούτου· πολλὰ γὰρ συμβάλλεται.
διόπερ μάγειρον ὅταν ἴδῃς ἀγράμματον
μὴ Δημόκριτόν τε πάντα διανεγνωκότα,
καὶ τὸν ᾿Επικούρου κανόνα, μινθώσας ἄφες
ὡς ἐκ διατριβῆς. τοῦτο δεῖ γὰρ εἰδέναι…

The Death of Odysseus by Feces: Aeschylus, fragment (275 R; 478a1-5)

According  to Aeschylus’ fragmentary Psychagogoi, Teiresias prophesied to Odysseus that his death would come from the sea in an avarian fecal format:

         <ΤΕΙΡΕΣ.> ‘ἐρρω<ι>διὸς γὰρ ὑψόθεν ποτώμενος

         ὄνθω<ι> σε πλήξε<ι>, νηδύιος χειλώμασιν.

         ἐκ τοῦ δ’ ἄκανθα ποντίου βοσκήματος

         σήψει παλαιὸν δέρμα καὶ τριχορρυές’.

 

“As a heron flies on high, he will strike you with shit from his stomach’s end.

And the thorns from that watery food will rot your old and balding skin.”

 

This may correspond to the Odyssey‘s cryptic note that “death will come from the sea”. For a great discussion, see Timothy Gantz. Early Greek Myth. 1993. 711-712.

 

(If only there were a vase painting.)