Tawdry Tuesday: The Strongest Thing of All? (NSFW)

Athenaeus Deipnosophists 10.451b-d

“Diphilos in his Theseus says that once three girls from Samos were riddling while drinking at the Adonian festival. Then one of them posed a riddle to the others and asked “What is the strongest thing of all?”

One of them said, “iron” and then as proof of her argument suggested that they can dig or cut everything and use it for most things. Although she was thought well of for this answer, the second girl was saying that a blacksmith is much stronger than this since as he works he also bends even strong iron for whatever he wants to make.

And the third girl answered that a penis is the strongest of all and she explained that when someone buggers the blacksmith with it, he groans.”

Δίφιλος δ᾿ ἐν Θησεῖ τρεῖς ποτε κόρας Σαμίας φησὶν Ἀδωνίοισιν γριφεύειν παρὰ πότον· προβαλεῖν δ᾿ αὐταῖσι τὸν γρῖφον, “τί πάντων ἰσχυρότατον;” καὶ τὰν μὲν εἰπεῖν, “ὁ σίδηρος,” καὶ φέρειν τούτου λόγου τὰν ἀπόδειξιν, διότι τούτῳ πάντ᾿ ὀρύσσουσίν τε καὶ τέμνουσι καὶ χρῶντ᾿ εἰς ἅπαντα. εὐδοκιμούσᾳ δ᾿ ἐπάγειν τὰν δευτέραν φάσκειν τε τὸν χαλκέα πολὺ κρείττω φέρειν ἰσχύν· ἐπεὶ τοῦτον κατεργαζόμενον καὶ τὸν σίδηρον τὸν σφοδρὸν κάμπτειν, μαλάσσειν, ὅ τι ἂν χρήζῃ ποεῖν. τὰν δὲ τρίταν ἀποφῆναι πέος ἰσχυρότατον πάντων, διδάσκειν δ᾿ ὅτι καὶ τὸν χαλκέα στένοντα πυγίζουσι τούτῳ.Image result for ancient greek blacksmith vase

Suffering for a Lack of the Latin Language

Seneca the Elder, Controversiae 7.72

I used to tell you that Cestius, because he was Greek, suffered because of a lack of Latin words though he had an abundance of ideas. Thus, whenever he dared to describe something more broadly, he often stalled especially when he attempted to imitate some great genius.

This is the issue in this controversy. For, in his story, when he was telling about how his brother was given to him, he was pleased by this lonely and sad description: “night was laid out, and everything, judges, was singing under silent stars.” Julius Montanus, who was a companion of Tiberius and an exceptional poet, was claiming that he wanted to imitate Vergil’s line: “it was night and all the tired animals over the earth, the races of birds and beasts, were held by a deep sleep.”

Soleo dicere vobis Cestium Latinorum verborum inopia hominem Graecum laborasse, sensibus abundasse; itaque, quotiens latius aliquid describere ausus est, totiens substitit, utique cum se ad imitationem magni alicuius ingeni derexerat, sicut in hac controversia fecit. Nam in narratione, cum fratrem traditum sibi describeret, placuit sibi in hac explicatione una et infelici: nox erat concubia, et omnia, iudices, canentia sideribus muta erant. Montanus Iulius, qui comes fuit , egregius poeta, aiebat illum imitari voluisse Vergili descriptionem:

nox erat et terras animalia fessa per omnis,alituum pecudumque genus, sopor altus habebat

Cats doing cat things: sleep, play with mice, and take an unhealthy interest in caged birds from a medieval bestiary

Oxford University: Bodleian Library

Warm Bed, Warm Bath and A Massage: A Hangover Prescription

Hippocrates of Cos, Epidemics 2.30

“If someone has head pain from a hangover, have him drink a cup of unmixed wine. For different head pains, have the patient eat bread warm from unmixed wine.”

Ἢν ἐκ κραιπάλης κεφαλὴν ἀλγέῃ, οἴνου ἀκρήτου κοτύλην πιεῖν· ἢν δὲ ἄλλως κεφαλὴν ἀλγέῃ, ἄρτον ὡς θερμότατον ἐξ οἴνου ἀκρήτου ἐσθίειν.

Plutarch, Table-Talk 3 (652F)

“Those who are suffering bodily from drinking and being hungover can find relief from sleeping immediately, warmed with a cover. On the next day, they can be restored with a bath, a massage, and whatever food does not cause agitation but restores the warmth dispelled and lost from the body by wine.”

 ἰῶνταί γε μὴν τὰς περὶ τὸ σῶμα τῶν μεθυσκομένων καὶ κραιπαλώντων κακώσεις εὐθὺς μὲν ὡς ἔοικε περιστολῇ καὶ κατακλίσει συνθάλποντες, μεθ᾿ ἡμέραν δὲ λουτρῷ καὶ ἀλείμματι καὶ σιτίοις, ὅσα μὴ ταράττοντα τὸν ὄγχον ἅμα πράως ἀνακαλεῖται τὸ θερμὸν ὑπὸ τοῦ οἴνου διεσπασμένον καὶ πεφυγαδευμένον ἐκ τοῦ σώματος.

 

This is a topic we have covered at great length before

Alexis, fr. 287

“Yesterday you drank too much and now you’re hungover.
Take a nap—this will help it. Then let someone give you
Cabbage, boiled.”

ἐχθὲς ὑπέπινες, εἶτα νυνὶ κραιπαλᾷς.
κατανύστασον· παύσῃ γάρ. εἶτά σοι δότω
ῥάφανόν τις ἑφθήν.

Related image

Illumination from a copy of Li livres dou santé by Aldobrandino of Siena. British Library manuscript Sloane 2435, f. 44v.

Happy As a Man Relieved of Disease

Homer, Odyssey 5.388-399

“Then for two days and two nights he was tossed about
On the swollen wave, and often his heart was expecting destruction.
But when well-tressed Dawn rose on the third day
And the wind stopped as a windless peace overtook the sea,
Then as he scanned sharply around he saw land so near
On the horizon as he was lifted by a great wave.

Then, just as welcome as the life of a father appears
To his children when he has been stretched out sick suffering strong pains,
Worn down for a long time—and some hateful god afflicts him,
And it so welcome when the gods relieve him of this evil,
That’s how welcome the sight of the land and forest was to Odysseus.
And he swam, struggling to reach the shore with his feet.”

ἔνθα δύω νύκτας δύο τ’ ἤματα κύματι πηγῷ
πλάζετο, πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ’ ὄλεθρον.
ἀλλ’ ὅτε δὴ τρίτον ἦμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ’ ᾿Ηώς,
καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη
ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ’ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γαῖαν
ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κύματος ἀρθείς.
ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ
πατρός, ὃς ἐν νούσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ ἔχραε δαίμων,
ἀσπάσιον δ’ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλυσαν,
ὣς ᾿Οδυσῆ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα καὶ ὕλη,
νῆχε δ’ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβῆναι.

Schol. PQ 5.394

“The poet furnishes the most noble examples using [stories of parents] for  how it is right to act toward parents. Also in the Iliad: “they say that Menoitios still lives, and Peleus Aiakidês lives among the Myrmidons, and we have grief for both of them especially.”

ὡς δ’ ὅταν ἀσπάσιος] κάλλιστα παραδείγματα παρὰ γονέων χρηστῶς ἐκτίθεται ὁ ποιητὴς παιδεύων, πῶς ἔχειν πρὸς γονέας δίκαιον· καὶ “ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον, ζώει δ’ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι, τῶν κε μάλ’ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα” (Il. π,
14.). P.Q.

Schol. PQ ad. Od. 5.398

“When he was wasting away with Kalypso, [Odysseus] was longing for Ithaka, but now that he is in the sea he doesn’t long to find the city, but only the dry substance itself.”

ἀσπαστὸν ἐείσατο γαῖα] παρὰ Καλυψοῖ μὲν διατρίβων ᾿Ιθάκην ποθεῖ, ἐν θαλάττῃ δ’ ὢν οὐχ ὅπως πόλιν, ἀλλ’ αὐτὴν μόνην τὴν ξηρὰν οὐσίαν. P.Q.

Jan Styka - Goddess Calypso promises immortality to Odysseus. Tags: odysseus, ulysses, odyssey, calypso, kalypso,

Jan Styka, Calypso Offering Odysseus Immortality

Tessered Latin and Greek: A Lexical “Wrinkle in Time”

There is a great story in the Daily Beast about Greek (and a little Latin) in Madeleine L’Engle’s A Wrinkle in Time. This blog has a little cameo…

Sometimes when I talk to students about my childhood I get the sense that it seems almost as distant and different from theirs as some of the texts from Ancient Greece I encourage them to read. I listened to the radio play of Empire Strikes Back on the radio. I remember getting cable installed. I never sent an email until I went to college. I used to check out vinyl records from the library to listen to Cinderella and the JungleBook!

Ah, the library. I grew up in rural Maine and the local free libraries were, in a way, the center of my childhood. My father was deaf from birth; reading was what we all did as a family. And it was the one realm in which I never felt limited. My parents never told me what to read, when to read or, more importantly, what not to read. We just went to the library every week and they set me free.

At some point in elementary school, I took it upon myself to read the entire collection of Newbery award books. There was a list prominently displayed in the kids’ room at a few different libraries we frequented. I am pretty sure I read Lloyd Alexander’s The High King first and soon after Robert Obrien’s Mrs. Frisby and the Rats of Nimh. I love both books and when I noticed the medal on the cover, connected it to the list and just started in on it.

I connected with Madeleine L’Engle’s A Wrinkle in Time almost immediately. That famous start: “IT was a dark and stormy night.” My father used these very words all the time before he would start telling us some ridiculous tale. The world in this book was also one like mine: it was dark (as often the case in rural Maine) and, with our long winters, it was also stormy.

It also deploys that initial scale that works so well–it starts small and simple: Margaret in her room or at the kitchen table, complaining of school, lovingly tolerating her precocious brother. But it was also a world that promised that the stark simplicity it presented was a mere facade over something much more complex–that behind the austere and disappointing world, there were other worlds. In short, the promise of a tale like L’Engle’s was the very promise of the libraries I so loved–that there are ways out of this world into countless others.

I have never reread this book as an adult, but every time I think of it: it is dark, I am in third grade, but there is a light dawning on the horizon. So, when the journalist Mimi Kramer (@nhmeems) contacted me over twitter to ask about the Greek and Latin in A Wrinkle in Time, my first reaction was shock. There is Greek and Latin in L’Engle’s novel? There is, and, as she tells in her fine story on it, it is messed up. And how it has stayed messed up itself is a story worth reading and telling. It is, a bit depressingly, a very adult and mundane mystery, but, for me at least, it provides a passage through time.

The author J.S. Bangs–to my knowledge–was the first to post online about the problems with the Greek. As you can read there or in Kramer’s article, whoever transcribed the quotation from Euripides (most likely from a quotation book cribbed poorly from Stobaeus) confused lamdas for etas and nus for upsilons, giving us the aesthetically displeasing fairly impossible: “Αεηπου οὐδὲν, πὰντα δ’ εηπἰζειυ χρωετ for the text printed as Euripides fr. 761 in Stobaeus: ἄελπτον οὐδέν, πάντα δ’ ἐλπίζειν χρεών. The book’s translation, moreover, “Nothing is hopeless; we must hope for everything” obscures what I see in the Greek which is a near koan, “nothing is unexpected, and one must expect everything.”

The story of trying to fix this has its own story. The Greek is off in the blog post (to be pedantic): the initial breathing and the vowel in the final participle need adjustment: ἄελπτον οὐδέν, πάντα δ’ ἐλπίζειν χρεών, (not the displayed Ἅελπτον οὐδέν, πάντα δ’ ἐλπίζειν χρηῶν). And even in a recent edition where the Greek has been mostly fixed, the rough breathing on that initial Alpha remains.

But that is a quibble. I am surprised (but not overly so) that I remember nothing of this; but a little shock that this bad Greek has lasted over 60 years! (And that is the story Mimi Kramer tells, much better than I could do so. And she keys us into another mystery. In the same scene, but a little earlier, the mysterious Mrs. Who speaks Latin!

“Finxerunt animi, raro et perpauca loquentis,” Mrs. Who
intoned. “Horace. To action little, less to words inclined.”

The translation she quotes, however, does not match up well with the Latin provided. To be fair, Horace is a bit of a punk: I think he is virtually untranslatable–but, for those readers who know Latin well, can we bring any light to this dark night?

Here are the full lines from Loeb’s translation by Rushton Fairclough

Horace Sermones 1.4

“The gods be praised for fashioning me of meagre wit and lowly spirit, of rare and scanty speech.”

di bene fecerunt, inopis me quodque pusilli
finxerunt animi, raro et perpauca loquentis.

More literally (but with a much inferior rhythm, I would suggest “The gods have done well: they made me of a small and minor spirit, one who speaks rarely and little”. The proffered translation in A Wrinkle In Time is “To action little, less to words inclined”, which seems to be a combination of only the second halves of the couplet (…inopis me quodque pusilli…raro et perpauca loquentis).

So, a working theory Kramer and I discussed for this is simply that someone who didn’t know Latin picked this Horace out of a quote book where there were two lines each of Latin and English and, because only the second line of English was selected, selected only the second line of Latin too. The translation first appears in a 19th century anthology of Richard Steele’s essays for The Spectator and The Tattler, as a reprint of Spectator No. 19 (March 22, 1711). In the typical fashion of 18th-century literary essayists, Steele and Addison prefixed a Latin epigraph to each of their essays without translation. The English version, then, was provided by the compiler of the anthology as a service to those readers without Latin. The English rendering must have made an impression on someone, because it reappears at the beginning of the 20th century in a dictionary of phrases and classical quotations. The full English translation is;

Thank Heaven that made me of a humble mind;
to action little, less to words inclined.

Guess what else is in that very dictionary? You guessed it, the Euripides fragment on page 129 with the correct Greek with the very translation offered in A Wrinkle in Time.

So, we have a half couplet plucked from Horace and a line poorly transcribed from Euripides. Can any lovers of language (and L’Engle) propose something more generous? Is she reading the Latin differently? Am I reading it wrongly?

As someone who loves literature, I take perverse pleasure in not allowing there to be mistakes. So, for instance, where our Horace above has famously declares that even Homer nods (that is, loses track of stuff), many interpreters instead have declared, no, impossible! And we engage in mental acrobatics to show how even mistakes are actually signs of hidden deeper meaning.

So, maybe the ‘wrong’ Greek is not wrong at all. Perhaps it is really an invitation to contemplation of absurd erudition. Or, even more importantly, perhaps it is a secret message–an anagram or something, which, if decoded, will open up for us passages to universes unknown.

(Ok. I was a kid again there, still hoping to skip dimensions….)

Image result for a wrinkle in time cover

This is the over of the book I read.

Diagnose Thyself: Why Be a Doctor?

Galen, On the Opinions of Hippocrates and Plato 9.5.5-7

“For some men practice the art of medicine for the money, and some do it because of the exemption from taxes. But some pursue medicine because of their love for humanity [philanthrôpia] just as there are those who do it for the fame or honor medicine attracts. Therefore doctors are named by the fact that they are all craftsmen of health in common, inasmanuch as they perform their craft for different reasons—one will be called a lover of humanity [philanthrôpos], another titled a lover of honor [philotimos], while another is considered a lover of reputation [philodoxos] and another is a money maker.

The aim of a doctor for doctors, then, is not fame or wealth, as Mênodotos the Empiricist wrote. This is a goal for Mênodotus but not for Diocles or Hippocrates or Empedocles nor even a few others of those ancient doctors—however so many ministered to people because of their love of humanity [philanthrôpia]. Left bare among these kind of examples—and they are abundant in Hippocrates and Plato—the particular features and the common traits of each craft may be examined.”

τινὲς μὲν γὰρ ἕνεκα χρηματισμοῦ τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἐργάζονται, τινὲς δὲ διὰ τὴν ἐκ τῶν νόμων αὐτοῖς διδομένην ἀλειτουργησίαν, ἔνιοι δὲ διὰ φιλανθρωπίαν, ὥσπερ ἄλλοι διὰ τὴν ἐπὶ ταύτῃ δόξαν ἢ τιμήν.  ὀνομασθήσονται τοιγαροῦν ᾗ μὲν ὑγιείας εἰσὶ δημιουργοὶ κοινῇ πάντες ἰατροί, καθόσον δὲ τὰς πράξεις ἐπὶ διαφόροις ποιοῦνται σκοποῖς, ὁ μέν τις φιλάνθρωπος, ὁ δὲ φιλότιμος, ὁ δὲ φιλόδοξος, ὁ δὲ χρηματιστής.

οὔκουν τοῖς ἰατροῖς τὸ τέλος ἐστὶν ὡς ἰατροῖς ἔνδοξον ἢ πόριμον, ὡς Μηνόδοτος <ὁ> ἐμπειρικὸς ἔγραψεν, ἀλλὰ Μηνοδότῳ μὲν τοῦτο, Διοκλεῖ δ’ οὐ τοῦτο, καθάπερ οὐδὲ ῾Ιπποκράτει καὶ ᾿Εμπεδοκλεῖ οὐδ’ ἄλλοις τῶν παλαιῶν οὐκ ὀλίγοις ὅσοι διὰ φιλανθρωπίαν ἐθεράπευον τοὺς ἀνθρώπους. γυμνασάμενος οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις τις παραδείγμασι, πάμπολλα δ’ ἐστὶ παρ’ ῾Ιπποκράτει καὶ Πλάτωνι, ῥᾳδίως κατόψεται τά τε ἴδια τέχνης ἑκάστης καὶ τὰ κοινά.

 

Image result for medieval manuscript medical doctor

From medievalists.net

Hippocratic Precept: Don’t Blackmail Sick People for Money

Corpus Hippocratica, Precepts 4.10

“The way you address a patient requires some kind of a theory too. For, if you begin talking about payment, then something else occurs in every situation. You will leave the sick person with the kind of impression that you will abandon him and leave if there is no agreement and that you don’t care and you will not apply any relief in the present.

Therefore, you should not make an issue about payment. For we believe that this kind of thought is harmful when someone is sick, and even more so if the sickness is intense. For the swiftness of a sickness which does not provide ample time for changing your mind urges the one who practices medicine well not to seek profit but to think more of reputation. It is, therefore, better to rebuke patients who have been saved rather than to blackmail those who are facing ruin.”

παραινέσιος δ’ ἂν καὶ τοῦτ’ ἐπιδεηθείη τῆς θεωρίης· εἰ γὰρ ἄρξαιο περὶ μισθαρίων· ξυμβάλλει γάρ τι καὶ τῷ ξύμπαντι· τῷ μὲν ἀλγέοντι τοιαύτην διανόησιν ἐμποιήσεις τὴν, ὅτι [οὐκ] ἀπολιπὼν αὐτὸν πορεύσῃ μὴ ξυνθέμενος, καὶ ὅτι ἀμελήσεις, καὶ οὐχ ὑποθήσῃ τινὰ τῷ παρεόντι. ἐπιμελεῖσθαι οὖν οὐ δεῖ περὶ στάσιος μισθοῦ· ἄχρηστον γὰρ ἡγεύμεθα ἐνθύμησιν ὀχλεομένου τὴν τοιαύτην, πουλὺ δὲ μᾶλλον, ἢν ὀξὺ νόσημά τι· νούσου γὰρ ταχυτὴς καιρὸν μὴ διδοῦσα ἐς ἀναστροφὴν οὐκ ἐποτρύνει τὸν καλῶς ἰητρεύοντα ζητεῖν τὸ λυσιτελές, ἔχεσθαι δὲ δόξης μᾶλλον· κρέσσον οὖν σωζομένοισιν ὀνειδίζειν ἢ ὀλεθρίως ἔχοντας προμύσσειν.

Image result for medieval manuscript doctor seeing patient

%d bloggers like this: