In Exchange for Pain, Sometimes Good

Pindar, Olympian 12.1-12a

“I am begging you, child of Zeus-who-Frees,
Savior Chance, safeguard mighty Himera.
For you direct swift ships on the sea,
And fast wars on land,
And  counsel-bringing assemblies too.
Human hopes rise up and then back down
As they turn, traversing pointless lies.

No mortal has yet discovered a trustworthy sign,
From the gods about deeds still to come.
Plans for the future remain in the dark.

Humans experience many things against their expectations–
Sometimes, it’s the opposite of pleasure, but in others
Those who have faced great storms receive profound good for their pain
In a short time.”

Λίσσομαι, παῖ Ζηνὸς Ἐλευθερίου,
Ἱμέραν εὐρυσθενέ᾿ ἀμφιπόλει, σώτειρα Τύχα.
τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαί
νᾶες, ἐν χέρσῳ τε λαιψηροὶ πόλεμοι
κἀγοραὶ βουλαφόροι, αἵ γε μὲν ἀνδρῶν
πόλλ᾿ ἄνω, τὰ δ᾿ αὖ κάτω
ψεύδη μεταμώνια τάμνοισαι κυλίνδοντ᾿ ἐλπίδες·
σύμβολον δ᾿ οὔ πώ τις ἐπιχθονίων
πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὗρεν θεόθεν,
τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται φραδαί·
πολλὰ δ᾿ ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν,
ἔμπαλιν μὲν τέφψιος, οἱ δ᾿ ἀνιαραῖς
ἀντικύρσαντες ζάλαις
ἐσλὸν βαθὺ πήματος ἐν μικρῷ πεδάμειψαν χρόνῳ.

Seated Marble sculpture. Female figure in draped clothing looking right, hand on chin
Seated Muse or Nymph on Rock (Adaptation of Urania Type), Walters Art Museum

Marcus Cato Was a Cheap, Cruel Man

Plutarch, Marcus Cato 339

“Some people blame these traits on Marcus Cato’s cheapness; but others believe he is a model for his rectitude and wisdom, since he counterbalanced the excess of everyone else. But I believe that how he used slaves up as if they were pack animals and then driving them away and selling them when they were old is the mark of a deeply cruel character—one that believes that human beings have nothing in common except for need.

But we know that kindness occupies more territory than justice. For we use law and justice only in reference to human beings, but it is kindness and charity that at times pour out from a gentle character even for the unthinking animals just as water from a full spring. Kind people take care of horses even when they are old and dogs too—not just when they are puppies, but when their old age requires care.”

Ταῦτα δ᾿ οἱ μὲν εἰς μικρολογίαν ἐτίθεντο τοῦ ἀνδρός, οἱ δ᾿ ὡς ἐπὶ διορθώσει καὶ σωφρονισμῷ τῶν ἄλλων ἐνδοτέρω συστέλλοντος ἑαυτὸν ἀπεδέχοντο. πλὴν τὸ τοῖς οἰκέταις ὡς ὑποζυγίοις ἀποχρησάμενον ἐπὶ γήρως ἐλαύνειν καὶ πιπράσκειν ἀτενοῦς ἄγαν ἤθους ἔγωγε τίθεμαι, καὶ μηδὲν ἀνθρώπῳ πρὸς ἄνθρωπον οἰομένου κοινώνημα τῆς χρείας πλέον ὑπάρχειν. καίτοι τὴν χρηστότητα τῆς δικαιοσύνης πλατύτερον τόπον ὁρῶμεν ἐπιλαμβάνουσαν· νόμῳ μὲν γὰρ καὶ τῷ δικαίῳ πρὸς ἀνθρώπους μόνον χρῆσθαι πεφύκαμεν, πρὸς εὐεργεσίας δὲ καὶ χάριτας ἔστιν ὅτε καὶ μέχρι τῶν ἀλόγων ζῴων ὥσπερ ἐκ πηγῆς πλουσίας ἀπορρεῖ τῆς ἡμερότητος. καὶ γὰρ ἵππων ἀπειρηκότων ὑπὸ χρόνου τροφαὶ καὶ κυνῶν οὐ σκυλακεῖαι μόνον, ἀλλὰ καὶ γηροκομίαι τῷ χρηστῷ προσήκουσιν.

Image result for cato the elder

The Good Deeds of Fantasy

Pindar, Olympian 8.72-3

“A man who has done proper things,
Certainly forgets about Hades.”

Ἀίδα τοι λάθεται
ἄρμενα πράξαις ἀνήρ.

Schol. ad Pin. Ol. 8.72

“He certainly forgets about Hades.” For every man who has accomplished fitting things obtains forgetfulness of Hades by his own choice, and this in fact means death. For, I guess, this is naturally just the thought of those who are troubled: for this sort of thing is the fine action of a fantasy for those who do well.”

 ᾿Αίδα τοι λάθεται: πᾶς γὰρ ἀνὴρ ἁρμόδια πράξας τῇ ἑαυτοῦ προαιρέσει ῞Αιδου, τουτέστι τοῦ θανάτου, λήθην λαμβάνει· ἤ πού γε τῶν ἁπλῶς κατὰ φύσιν ὀχλούντων οἱονεὶ τὸ φρόνημα· τοιαύτη γὰρ ἡ τῆς φαντασίας εὐπραξία τοῖς εὖ πράττουσιν.

Somewhat impressionist Oil painting with a disintegrating figure on the left foreground turning back towards a doorway and garden images in the background the palate is mostly orange and brown

Witold Wojtkiewicz (1879–1909), “Fantasy”. Muzeum Narodowe w Krakowie; http://www.zbiory.mnk.pl ;MNK II-b-205;;fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Two Anchors, Two Lands

Pindar, Olympian 6. 101-105

“Two anchors are good
to cast out from a swift ship
on a stormy night.

I hope that the god grants  these people and their friends
A glorious fate.
Lord, ruler of the sea: provide them with a direct journey
Free of all troubles.

And, husband of golden-rodded Amphitrite,
Help the pleasurable flower of my songs grow.”

ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ᾿ ἐν χειμερίᾳ
νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμ-
φθαι δύ᾿ ἄγκυραι. θεός
τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν παρέχοι φιλέων.
δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων
ἐκτὸς ἐόντα δίδοι, χρυσαλακάτοιο πόσις
Ἀμφιτρίτας, ἐμῶν δ᾿ ὕμνων ἄεξ᾿ εὐτερπὲς ἄνθος.

Scholia ad Pind. Ol. 6.101

“Two anchors are good: two anchors extended from one ship are good and useful in a stormy night, he means. He says that also because Hegesias has two countries, both in Arkadia and among the Syracusans.

Also: the winds are harsh at night. This is clearly about ships, for whom two anchors are need…they are useful. In the same way, the two cities stand against developing troubles.

“[the anchors] are good: this is a clever way of defending the two countries that claim the victor. IT means, just as it is advantageous and profitable to let out two anchors in a storm and the night, it is also a good thing to have two countries.”

ἀγαθαὶ δὲ πέλονται: ἀγαθαὶ δέ, φησι, καὶ χρήσιμοι κατὰ χειμερίαν νύκτα δύο ἄγκυραι ἠρεισμέναι ἐκ μιᾶς νεώς. τοῦτο δέ φησι διὰ τὸ καὶ τὸν ᾿Αγησίαν δύο περιέχεσθαι πατρίσι, τῇ τε ᾿Αρκαδίᾳ καὶ ταῖς Συρακούσαις.

ἄλλως· ἐν νυκτὶ δ’ ἄνεμοι χαλεποί· —δῆλον νηῶν·πρὸς οὓς χρηστέον δύο ἀγκύραις ….. … <δύο ἄγκυραι> χρήσιμοι, οὕτω καὶ πρὸς τὰς γινομένας ταραχὰς αἱ δύο πόλεις.

 ἀγαθαὶ δὲ πέλονται: ἀστείως ἀπολογεῖται τοῦ εἶναι τὸν νικηφόρον δύο πατρίδων, καί φησιν· ὥσπερ ἐστὶ λυσιτελὲς καὶ συμφέρον ἐν χειμῶνι καὶ νυκτὶ [τὴν νῆα] δύο ἀγκύραις ἐπερείδεσθαι, οὕτως ἐπικερδὲς καὶ δύο πατρίδας

color photograph of stone pyramid-shaped anchors standing together in an outdoor display
Ship stone anchors on display at deposit of the open-air exhibition along the Ancient Greek theater in the Archaeological Museum of Piraeus (Athens). Picture by Giovanni Dall’Orto, November 14 2009.

The Secret Keys to Sex and Pretense

Pindar, Pythian 9.37-51

“The mighty Centaur laughed brightly
With a soft brow, and immediately offered
His own wisdom: “The locks of holy sex
Are secrets of wise Persuasion, Apollo.
Gods and humans similarly avoid
Climbing quickly into bed openly, for the first time at least.

Even so, your moving lust persuaded you
To offer this speech when it is wrong For you to lie.

Are you really asking where the girl is from, lord?
You’re the one who knows the proper end of all things
And the paths that leads to them-=-
How many leaves the earth sprouts in the spring
And how many sands in the rivers and the sea
Swirl in the waves and the driven winds
Or what will be and where it will come from–
You know all of this well.

But, if it is my duty match one so wise,
I will speak…”

τὸν δὲ Κένταυρος ζαμενής, ἀγανᾷ
χλοαρὸν γελάσσαις ὀφρύι, μῆτιν ἑάν
εὐθὺς ἀμείβετο· “κρυπταὶ κλαΐδες ἐντὶ σοφᾶς
Πειθοῦς ἱερᾶν φιλοτάτων,
Φοῖβε, καὶ ἔν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς
αἰδέοντ᾿, ἀμφανδὸν ἁδεί-
ας τυχεῖν τὸ πρῶτον εὐνᾶς.
καὶ γὰρ σέ, τὸν οὐ θεμιτὸν ψεύδει θιγεῖν,
ἔτραπε μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦ-
τον λόγον, κούρας δ᾿ ὁπόθεν γενεάν
ἐξερωτᾷς, ὦ ἄνα; κύριον ὃς πάντων τέλος
οἶσθα καὶ πάσας κελεύθους·
ὅσσα τε χθὼν ἠρινὰ φύλλ᾿ ἀναπέμπει, χὠπόσαι
ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς ψάμαθοι
κύμασιν ῥιπαῖς τ᾿ ἀνέμων κλονέονται,
χὤ τι μέλλει, χὠπόθεν
ἔσσεται, εὖ καθορᾷς.
εἰ δὲ χρὴ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι,
ἐρέω·

A fresco from naples (wall painting): From left to right: Apollo (of the Apollo Lykeios type), Chiron, and Asclepius.
Fresco, 1st Century CE from Pompeii

Pythagorean Self-Invention

Scholion to Sophocles Electra 62.2

“Pythagoras shut himself in a hole in the ground and told his mother to tell people that he was dead. After that, once he reappeared again later, he was telling fantastic tales of reincarnation and the people Hades, explaining to the living about the matters of the dead. From these stories, he created that kind of repute for himself that, before the Trojan War, he was Aithalidês the son of Hermes and then Euphorbos, and then Hermotimos of Samos, then Delian Pythios and after all of them, Pythagoras.”

…Πυθαγόρας καθείρξας ἑαυτὸν ἐν ὑπογείῳ λογοποιεῖν ἐκέλευσε τὴν μητέρα, ὡς ἄρα τεθνηκὼς εἴη. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιφανεὶς περὶ παλιγγενεσίας καὶ τῶν καθ’ ᾅδου τινὰ ἐτερατεύετο, διηγούμενος πρὸς τοὺς ζῶντας περὶ τῶν οἰκείων, οἷς ἐν ᾅδου συντετυχηκέναι ἔλεγεν. ἐξ ὧν τοιαύτην ἑαυτῷ δόξαν περιέθηκεν, ὡς πρὸ μὲν τῶν Τρωϊκῶν Αἰθαλίδης ὢν ὁ Ἑρμοῦ, εἶτα Εὔφορβος, εἶτα Ἑρμότιμος Σάμιος, εἶτα Πύθιος Δήλιος, εἶτα ἐπὶ πᾶσι Πυθαγόρας.Monday

Despair Upon Checking on the News

Cicero, Letters 4.6 

“The single solace I still had has been stolen from me. My thoughts were occupied with neither the business of my friends nor the the country’s bureaucracy. Nothing was drawing me to the courts; I couldn’t even look at the Senate. I was imagining–the truth–that I had lost every benefit of my luck and hard work. Yet when I realized that I had this in common with you and some others, I settled myself down and resolved to endure it well. Even while I did this, I had a place where I could retreat and rest, where I could escape all my worries and defeats in conversation and kindness.

But now those injuries I thought were healed are torturing me again thanks to this heavy hit. When I retreated from public life in the past, I found safety and comfort in my home. But I cannot flee from pain at home in public service, as if it offers any relief at all. So I make myself scarce from home and the Forum the same. Neither public nor private life can offer any relief to the pain and anxiety that plague me.”

unum manebat illud solacium quod ereptum est. non amicorum negotiis, non rei publicae procuratione impediebantur cogitationes meae, nihil in foro agere libebat, aspicere curiam non poteram, existimabam, id quod erat, omnis me et industriae meae fructus et fortunae perdidisse. sed cum cogitarem haec mihi tecum et cum quibusdam esse communia et cum frangerem iam ipse me cogeremque illa ferre toleranter, habebam quo confugerem, ubi conquiescerem, cuius in sermone et suavitate omnis curas doloresque deponerem.

Nunc autem hoc tam gravi vulnere etiam illa quae consanuisse videbantur recrudescunt. non enim, ut tum me a re publica maestum domus excipiebat quae levaret, sic nunc domo maerens ad rem publicam confugere possum ut in eius bonis acquiescam. itaque et domo absum et foro, quod nec eum dolorem quem e re publica capio domus iam consolari potest nec domesticum res publica.


Le Forum Romain à Rome. Vue panoramique HDR sur 9 photos (3 expositions sous 3 angles différents). Photo prise des musées du Capitole.

Feeling Sad? Just Think of All the Famous Dead People

Marcus Aurelius, Meditations 6.47

“Always keep in mind that all sorts of people from all kinds of occupations and from every country on earth have died. And take this thought to Philistion and Phoibos and Origanion. Turn to the rest of the peoples on earth too.

We have to cross over to the same place where all those clever speakers and so many serious philosophers have gone—Heraclitus, Pythagoras, Socrates—and where those great heroes of old, the brave generals and tyrants have gone too. Among them are Eudoxos, Hipparchus, Archimedes,  and other sharp natures, big minds, tireless men, bold men, and those who mock the temporary and disposable nature of life itself, like Menippus and the rest.

Think about all these people, that they have been dead for a long time. Why is this terrible for them? Why worry about those who are no longer named? This one thing is worth much: to keep on living with truth and justice and in good will even among liars and unjust men.”

Ἐννόει συνεχῶς παντοίους ἀνθρώπους καὶ παντοίων μὲν ἐπιτηδευμάτων, παντοδαπῶν δὲ ἐθνῶν, τεθνεῶτας· ὥστε κατιέναι τοῦτο μέχρι Φιλιστίωνος καὶ Φοίβου καὶ Ὀριγανίωνος. μέτιθι νῦν ἐπὶ τὰ ἄλλα φῦλα. ἐκεῖ δὴ μεταβαλεῖν ἡμᾶς δεῖ, ὅπου τοσοῦτοι μὲν δεινοὶ ῥήτορες, τοσοῦτοι δὲ σεμνοὶ φιλόσοφοι, Ἡράκλειτος, Πυθαγόρας, Σωκράτης· τοσοῦτοι δὲ ἥρωες πρότερον, τοσοῦτοι δὲ ὕστερον στρατηγοί, τύραννοι· ἐπὶ τούτοις δὲ Εὔδοξος, Ἵππαρχος, Ἀρχιμήδης, ἄλλαι φύσεις ὀξεῖαι, μεγαλόφρονες, φιλόπονοι, πανοῦργοι, αὐθάδεις, αὐτῆς τῆς ἐπικήρου καὶ ἐφημέρου τῶν ἀνθρώπων ζωῆς χλευασταί, οἶον Μένιππος καὶ ὅσοι τοιοῦτοι. περὶ πάντων τούτων ἐννόει, ὅτι πάλαι κεῖνται. τί οὖν τοῦτο δεινὸν αὐτοῖς; τί δαὶ τοῖς μηδ᾿ ὀνομαζομένοις ὅλως; Ἓν ὧδε πολλοῦ ἄξιον, τὸ μετ᾿ ἀληθείας καὶ δικαιοσύνης εὐμενῆ τοῖς ψεύσταις καὶ ἀδίκοις διαβιοῦν.

 

Color photograph of an oil painting showing a semi nude body laid out on a barren landscape
Thomas Cole, “The Dead Abel” 1832

Collective Madness and False Beliefs

Seneca, Moral Epistles 94.17

“This part of precepts should be tossed away because it can’t give to everyone what it guarantees to a small few. Wisdom, however, welcomes all. There’s no difference, really, between the popular madness in general and the kind that requires medical treatment except that the individual suffers from a disease and the masses are afflicted by false opinions. For one, the symptoms of insanity develop from poor health, the other arises from sick minds.

If one offers maxims to a madman about how to speak, or walk, or how to act in public and private, they’d prove to be crazier than the one they’re advising. Someone really needs to treat their black bile and remove the initial cause of the affliction. This is what is required for a diseased mind too. The madness needs to be shed first, otherwise all your words of warning are useless.”

“Ergo ista praeceptiva pars summovenda est, quia quod paucis promittit, praestare omnibus non potest; sapientia autem omnes tenet. Inter insaniam publicamet hanc, quae medicis traditur, nihil interest nisi quod haec morbo laborat, illa opinionibus falsis. Altera causas furoris traxit ex valitudine, altera animi mala valitudo est. Si quis furioso praecepta det, quomodo loqui debeat, quomodo procedere, quomodo in publico se gerere, quomodo in privato, erit ipso, quem monebit, insanior. Ei bilis1 nigra curanda est et ipsa furoris causa removenda. Idem in hoc alio animi furore faciendum est. Ipse discuti debet; alioqui abibunt in vanum monentium verba.”


Detail from The Extraction of the Stone of Madness, a painting by Hieronymus Bosch depicting trepanation (c.1488–1516).

Our Own Worst Enemy

Sayings from the Gnomologium Vaticanum

7 “When Antisthenes was asked by someone what he should teach his child, he said “If you want him to live with the gods, philosophy; but if you wish him to live among men, then rhetoric.”

῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί· τὸν υἱὸν διδάξει, εἶπεν· „εἰ μὲν θεοῖς αὐτὸν συμβιοῦν ἐθέλοις, φιλόσοφον· εἰ δὲ ἀνθρώποις, ῥήτορα”.

12“Antisthenes used to say that virtue had a short justification while the argument for wickedness was endless.”

῾Ο αὐτὸς ἔφη τὴν ἀρετὴν βραχύλογον εἶναι, τὴν δὲ κακίαν ἀπέραντον.

13 “When Plato was chattering on at length about something, Antisthenes said “the one who speaks is not the measure of his audience—it is the audience who makes a limit for the speaker!”

῾Ο αὐτὸς Πλάτωνός ποτε ἐν τῇ σχολῇ μακρολογήσαντος εἶπεν·„οὐχ ὁ λέγων μέτρον ἐστὶ τοῦ ἀκούοντος, ἀλλ’ ὁ ἀκούων τοῦ λέγοντος.”

14 “Anacharsis used to say that the Greeks really messed things up because their craftsmen compete and the ignorant judge them.”

᾿Ανάχαρσις ἔφη τοὺς ῞Ελληνας ἁμαρτάνειν, ὅτι παρ’ αὐτοῖς οἱ μὲν τεχνῖται ἀγωνίζονται, οἱ δ’ ἀμαθεῖς κρίνουσιν.

18 “When Anacharsis was asked by someone what was humanity’s enemy, he said “themselves”.

῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, τί ἐστι πολέμιον ἀνθρώποις, εἶπεν· „αὐτοὶ ἑαυτοῖς”.

19 “When Anacharsis was asked by someone why jealous people are always aggrieved he said “because their own troubles are not the only thing biting them: other people’s good fortune bothers them too.”

῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, διὰ τί οἱ φθονεροὶ ἄνθρωποι ἀεὶ λυποῦνται, ἔφη· „ὅτι οὐ μόνον τὰ ἑαυτῶν αὐτοὺς κακὰ δάκνει, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν πέλας ἀγαθὰ λυπεῖ”.

Carl Fredrik Hill: De sista människorna.
NM 6380