A Beggar King

Plutarch, Stoics Talk More Paradoxically than Poets 6

“And then, while the Ithakan King begs for money because he wants to hide his identity and he is attempting to make himself as much as possible “like a pathetic beggar,”  this guy shouts from the Stoa, screaming out, “I alone am king, I alone am wealthy” and is often seen crying at other people’s doors, “Give Hipponax a cloak. I am cold and my teeth are chattering.”

Καὶ ὁ μὲν Ἰθακησίων βασιλεὺς προσαιτεῖ λανθάνειν ὅς ἐστι βουλόμενος καὶ ποιῶν ἑαυτὸν ὡς μάλιστα “πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον,” ὁ δ᾿ ἐκ τῆς Στοᾶς βοῶν μέγα καὶ κεκραγὼς “ἐγὼ μόνος εἰμὶ βασιλεύς, ἐγὼ μόνος εἰμὶ πλούσιος” ὁρᾶται πολλάκις ἐπ᾿ ἀλλοτρίαις θύραις λέγων

δὸς χλαῖναν Ἱππώνακτι· κάρτα γὰρ ῥιγῶκαὶ βαμβακύζω.

Image result for ancient greek beggar king
Odysseus from the Vatican Museum

 

Virgins and Heroic Bones: Some Responses to Plagues

Ps. Plutarch, Parallela Minora 35, 314C

“When the Spartans were suffering a plague, the god prophesied that they could stop it if they sacrificed a highborn virgin every year. Helen was then selected by lot. When she was being led forward all adorned for the purpose, an eagle flew down, stole away the sword, carried it to the cattle and dropped it on a heifer. For this reason, they stopped the practice of virgin sacrifice.

That’s the story Aristodemos tells in his third Collection of Myth.”

λοιμοῦ κατασχόντος Λακεδαίμονα, ἔχρησεν ὁ θεὸς παύσασθαι, ἐὰν παρθένον εὐγενῆ κατ᾽ ἔτος θύσωσιν. ῾Ελένης δέ ποτε κληρωθείσης καὶ προαχθείσης κεκοσμημένης, ἀετὸς καταπτὰς ἥρπασε τὸ ξίφος καὶ ἐς τὰ βουκόλια κομίσας ἐπὶ δάμαλιν κατέθηκεν· ὅθεν ἀπέσχοντο τῆς παρθενοκτονίας· ὡς ᾽Αριστόδημος ἐν τρίτηι Μυθικῆι Συναγωγῆι.

 

Schol. To Aristophanes’ Knights 84b

“When the Athenians were enduring a plague, the god prophesied to them that they should bring back the bones of Themistokles. After the Magnesians did not agree to this, the Athenians asked to spend thirty days sacrificing at his grave. Once they set up camp at the spot, they secretly dug up his bones and took them home.”

λοιμωξάντων δὲ ᾽Αθηναίων, ὁ θεὸς εἶπε μετάγειν τὰ ὀστᾶ Θεμιστοκλέους. Μαγνήτων δὲ μὴ συγχωρούντων ᾐτήσαντο ἐπὶ τριάκοντα ἡμέραις ἐναγίσαι τῷ τάφῳ, καὶ περισκηνώσαντες τὸ χωρίον λάθρα κομίζουσιν ἀνορύξαντες τὰ ὀστᾶ.

File:Themistocles Admetus.jpg

Gendered Knowledge and the Impossibility of Love?

Plato, Alcibiades 127a-c

Socrates: Hey, Alcibiades, do you think that a man can agree with a woman about wool-working when he doesn’t know anything about it and she does?

Alcibiades: Not. At. All.

Soc. Yeah, that’s not right at all. For that’s a woman’s kind of learning.

Alc. Yup.

Soc. What about this: Can a woman agree with a man about being a soldier when she hasn’t learned anything about it?

Alc. Not. At. All.

Soc. So, perhaps you would say that that is a masculine kind a knowledge.

Alc. Yes I would.

Soc. So according to your argument there are women’s types of knowledge and men’s kinds of knowledge?

Alc. How wouldn’t there be?

Soc. So in these matters, then, there’s no agreement between women and men?

Alc. Nope.

Soc. And there’s no love, if love is truly agreement?

Alc. It does not seem so.

Soc. So, because they do their own thing, women are not loved by men?

Alk. I guess not.

Soc. And men aren’t loved by women, because they do their own thing?

Alk. Nope.

 

ΣΩ. Οἴει ἂν οὖν, ὦ Ἀλκιβιάδη, ἄνδρα γυναικὶ περὶ ταλασιουργίας δύνασθαι ὁμονοεῖν, τὸν μὴ ἐπιστάμενον τῇ ἐπισταμένῃ;

ΑΛΚ. Οὐ δῆτα.

ΣΩ. Οὐδέ γε δεῖ οὐδέν· γυναικεῖον γὰρ τοῦτό γε μάθημα.

ΑΛΚ. Ναί.

ΣΩ. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὶ περὶ ὁπλιτικῆς δύναιτ᾿ ἂν ὁμονοεῖν μὴ μαθοῦσα;

ΑΛΚ. Οὐ δῆτα.

ΣΩ. Ἀνδρεῖον γὰρ τοῦτο γε ἴσως αὖ φαίης ἂν εἶναι.

ΑΛΚ. Ἔγωγε.

ΣΩ. Ἔστιν ἄρα τὰ μὲν γυναικεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα μαθήματα κατὰ τὸν σὸν λόγον.

ΑΛΚ. Πῶς δ᾿ οὔ;

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἔν γε τούτοις ἐστὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας.

ΑΛΚ. Οὔ.

ΣΩ. Οὐδ᾿ ἄρα φιλία, εἴπερ ἡ φιλία ὁμόνοια ἦν.

ΑΛΚ. Οὐ φαίνεται.

ΣΩ. Ἧι ἄρα αἱ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράττουσιν, οὐ φιλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν.

ΑΛΚ. Οὐκ ἔοικεν.

ΣΩ. Οὐδ᾿ ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ᾗ τὰ αὑτῶν.

ΑΛΚ. Οὔ.

Women working with wool, scenes on an Attic black-figure lekythos of the third quarter of the VI century B.C. in the Metropolitan Museum, New York. Right, spinning; left, folding woven cloth. F. Chamoux, La civilisation grecque, Paris, 1963, fig. 143.
Black figure Lekythos, MET

Some Casual Misogyny in The Scholia to the Iliad

It is probably not surprising to hear that the Homeric poems express misogynistic ideology; even the ancient poet Palladas recognized that Homer was something of a misogynist. But, get this, the ancient scholia are pretty awful too!

In a recent article, Sarah Scullin collects misandrist myths and topics from Greece and Rome. Reading some ancient scholarship can make us see why someone might find such ideas attractive. The following lines and commentary from the Homeric Scholia come from the scene at the end of book 1 of the Iliad where Hera talks to Zeus about his recent conversation with Thetis.

Il. 1.539

αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα·

“Immediately, she addressed Kronos’ son Zeus with heart-rending words.”

Schol. bT ad Il. 1.539

“heart-rending”: words which hit the heart. For, both of these things are womanly: to be suspicious and to not restrain speech.”

κερτομίοισι: τοῖς τὸ κέαρ βάλλουσι. γυναικεῖα δὲ ἄμφω, τό τε ὑπονοῆσαι καὶ τὸ μὴ ἐπισχεῖν τοῦ λόγου.

Il. 1.542-3

…οὐδέ τί πώ μοι
πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς.

“…never at all do you dare to willingly say to me whatever plan you are thinking up.”

Schol. A ad Il. 1.542-3

“not ever at all”: women get annoyed unless their husbands share everything in common with them.”

οὐδέ τί πώ μοι: δυσχεραίνουσιν αἱ γυναῖκες, εἰ μὴ πάντα αὐταῖς ἀνακοινοῖντο οἱ ἄνδρες.

Il. 1.553

καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,

“I never previously have been asking you or questioning you excessively”

Schol. bT ad Il. 1.553

“excessively you before”: women customarily deny it whenever they have been really annoying to their husbands.”

καὶ λίην σε πάρος: ἔθος γυναιξὶν ἀρνεῖσθαι, ὅτι ποτὲ παρηνώχλησαν τοῖς ἀνδράσιν.

Hera and Prometheus, tondo of a 5th-century BCE cup from Vulci, Etruria

Write Me, Let Me Know You’re Ok

P.Oxy.14.1666, From Pausanias to Heraclides, 3rd Century CE

“Brother, please write me about your family’s safety, since I heard that there was a plague in your part of Antinoopolis. So don’t forget to write me so that I can be happier about you. Say hello to my mother, the master of the house, my sister and our children, who will be kept safe. Pausanias greets you. I pray that the whole household stays well.”

παρακαλῶ οὖ[ν], ἄδελφε, γράψαι μοι περὶ τῆς ὑμῶν σω[τ]ηρίας, ἐπεὶ ἤκουσα ἐν τῇ Ἀντινόου ὅτι παρ᾿ ὑμεῖν λοιμὸς [ἐγ]ένετο. μὴ οὖν ἀμελήσῃς, ἵνα κἀγὼ περὶ ὑμῶν εὐθυμότερον διάξω. ἀσπάζου πολλὰ τὴν κυρίαν μου μητέρα καὶ [τὴν ἀδελ-]φήν μου καὶ τὰ ἀβάσκαντα ἡμῶν παιδ[ία. ἀσπά]ζεται ὑμᾶς Παυσανίας. ἐρρῶσθαί [σ]ε [εὔχ(ομαι)] πανο[ικ]εί.

Here’s a link to the papyrus

Bust of Antinoüs-Osiris from Hadrian’s Villa at TivoliLouvre collection.

Theano: Philosopher, Author, Wit

These sayings are drawn from the Gnomologium Vaticanum. For other testimonia see below.

“Theano used to say “It is shameful to be silent on matters about which it is noble to speak and noble to be silent on those shameful to mention”

Θεανὼ ἔφη· ” περὶ ὧν λέγειν καλὸν περὶ τούτων σιωπᾶν αἰσχρὸν καὶ περὶ ὧν αἰσχρὸν λέγειν περὶ τούτων σιωπᾶν καλόν.”

“Theano the Pythagorean philosopher was asked how a man and woman might live together and said ‘if they learn to bear each other’s moods’.”

Θεανὼ ἡ πυθαγορικὴ φιλόσοφος ἐρωτηθεῖσα πῶς ἂν δύναιτο γυνὴ καὶ ἀνὴρ συμπεριφέρεσθαι ἀλλήλοις εἶπεν· ” ἐὰν μάθωσι τὰς ἀλλήλων ὀργὰς φέρειν.”

“Theano suggested that a woman coming to her husband should strip off her shame along with her clothes and put them all back on again when she left.”

Θεανὼ παρεκελεύσατο ἅμα τοῖς ἱματίοις καὶ τὴν αἰσχύνην ἀποτίθεσθαι τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα βαδίζουσα<ν>, περιβαλλομένην δὲ πάλιν κομίζεσθαι.

“Theano, when asked what number of days a woman was clean from her husband and is was right for her to go to the temple, said ” ‘on the same day from her own husband, but never from another.’ “

Θεανὼ ἐρωτηθεῖσα ποσταία ἡ γυνὴ ἀπὸ ἀνδρὸς καθαρεύει καὶ εἰς ἱερὸν ἰέναι δεῖ αὐτὴν ἔφη· ” ἀπὸ μὲν τοῦ ἰδίου αὐθημερόν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου οὐδέποτε.”

“Theano said ‘It is better to trust oneself to an unbridled horse than an illogical woman.’ “

Θεανὼ εἶπε· “κρεῖττόν ἐστιν ἵππῳ ἀχαλινώτῳ ἑαυτὸν πιστεύειν ἢ γυναικὶ ἀλογίστῳ.”

“While Theano was walking she showed her forearm and some youth when he saw it said “Nice skin”. She responded, “it’s not communal”.

Θεανὼ πορευομένη ἔξω εἶχε τὸν βραχίονα· νεανίσκος δέ τις ἰδὼν εἶπε· ” καλὸν τὸ δέμας·” ἡ δὲ ἀπεκρίνατο· ” ἀλλ’ οὐ κοινόν.”

“When Theano the Pythagorean philosopher was asked what eros is, she said ‘the passion of a soul with spare time.’ “

Θεανὼ ἡ πυθαγορικὴ φιλόσοφος ἐρωτηθεῖσα τί ἐστιν ἔρως ἔφη· ” πάθος ψυχῆς σχολαζούσης.”

Suda s.v. Theano (theta 83)

“Theano: from Metapontum or Thurii. A Pythagorean, daughter of Leôphrôn, wife of Karustos of Krotôn, or Brôtinos the Pythagorean. She wrote On Pythagoras, On Virtue to Hippodamos of Thurii, Advice for Woman, and Sayings of the Pythagoreans.”

Θεανώ, Μεταποντίνη ἢ Θουρία, Πυθαγορεία, θυγάτηρ Λεώφρονος, γαμετὴ δὲ Καρύστου ἢ Κρότωνος ἢ Βρωτίνου τοῦ Πυθαγορείου. αὕτη ἔγραψε περὶ Πυθαγόρου, Περὶ ἀρετῆς ῾Ιπποδάμῳ Θουρίῳ,  Παραινέσεις γυναικείας καὶ ᾿Αποφθέγματα Πυθαγορείων.

Diogenes Laertius, 8.42

“Pythagoras also had a wife, named Theanô, the daughter of Brontinus of Kroton. Others say she was Brontinus’ wife and Pyhtagoras’ student.”

[42] Ἦν δὲ τῷ Πυθαγόρᾳ καὶ γυνή, Θεανὼ ὄνομα, Βροντίνου τοῦ Κροτωνιάτου θυγάτηρ: οἱ δέ, γυναῖκα μὲν εἶναι Βροντίνου, μαθήτριαν δὲ Πυθαγόρου…

Image result for ancient greek Theano

Prostitutes and Pelts

Varro, de Lingua Latina 7.84:

“In Terence we read:

He whores (scortatur), he drinks, he smells like perfume at my cost!

The verb to whore (scortari) means quite often to take a prostitute, which is so called from a pelt. For the ancients not only called a pelt a scortum, but even today we call those things which are made of hide and pelt scortea. In some sacred rites and sacrificial places we have it written:

Let not a prostitute (scortum) be admitted

meaning by this that nothing dead should be present. In Atellan farces one may observe that they brought home a little skin (pellicula) instead of a scortum.

Image result for ancient prostitute

Apud Terentium:

Scortatur, potat, olet unguenta de meo.

Scortari est saepius meretriculam ducere, quae dicta a pelle: id enim non solum antiqui dicebant scortum, sed etiam nunc dicimus scortea ea quae e corio ac pellibus sunt facta; in aliquot sacris ac sacellis scriptum habemus:

Ne quod scorteum adhibeatur,

ideo ne morticinum quid adsit. In Atellanis licet animadvertere rusticos dicere se adduxisse pro scorto pelliculam.