Hey Alex, Don’t Be A Great Plague

Seems like old Alex the son of Phillip the Great is in the news….

Aelian, Varia Historia 14.11

“Philiskos said to Alexander at some point, “Think about your reputation. Don’t be a plague or some great disease, but peace and health instead.” In saying plague he meant ruling violently and cruelly, seizing cities, and destroying peoples. In mentioning health, he meant planning for the safety of his constituents. These goods can come from peace.”

Φίλισκος πρὸς Ἀλέξανδρον ἔφη ποτέ· “δόξης φρόντιζε, ἀλλὰ μὴ ἔσο λοιμὸς [καὶ μὴ μεγάλη νόσος],ἀλλὰ [εἰρήνη καὶ]ὑγεία,” λέγων τὸ μὲν βιαίως ἄρχειν καὶ πικρῶς καὶ αἱρεῖν πόλεις καὶ ἀπολλύειν δήμους λοιμοῦ εἶναι, τὸ δὲ ὑγιῶς, προνοεῖσθαι τῆς σωτηρίας τῶν ἀρχομένων· εἰρήνης ταῦτα ἀγαθά.

File:Cades, Giuseppe - Alexander the Great Refuses to Take Water - 1792.jpg
Alexander the Great Refuses to Take Water by Giuseppe Cades

These sayings come from the Gnomologium Vaticanum

 

78 “When Alexander arrived in Troy and gazed upon the tomb of Achilles he stopped and said “Achilles, how lucky you were to have Homer as your great herald!” Anaximenes, who was present, said, “but I, lord, will tell your tale.” “By the gods”, Alexander responded, “I’d rather be Homer’s Thersites’ than your Achilles.”

῾Ο αὐτὸς ἐλθὼν εἰς ῎Ιλιον καὶ θεασάμενος τὸν ᾿Αχιλλέως τάφον στὰς εἶπεν· „ὦ ᾿Αχιλλεῦ· ὡς [οὐ] μέγας ὢν μεγάλου κήρυκος ἔτυχες ῾Ομήρου!” παρόντος δὲ ᾿Αναξιμένους καὶ εἰπόντος· „καὶ ἡμεῖς σέ, ὦ βανιλεῦ, ἔνδοξον ποιήσομεν”, „ἀλλὰ νὴ τοὺς θεοὺς”, ἔφη, „παρ’ ῾Ομήρῳ ἐβουλόμην ἂν εἶναι Θερσίτης ἢ παρὰ σοὶ ᾿Αχιλλεύς.”

94 “When some of his friends were encouraging him to wage war against the Amazons, Alexander said “it will not bring me honor to conquer women, but it will bring me dishonor if I lose to them”

῾Ο αὐτὸς παραινούντων αὐτῷ τῶν φίλων στρατεύειν ἐπὶ τὰς ᾿Αμαζόνας εἶπε· „τὸ μὲν νικῆσαι γυναῖκας οὐκ ἔνδοξον τὸ δὲ νικηθῆναι ὑπ’ αὐτῶν ἄδοξον.”

104 “When Diogenes the Cynic was asking Alexander for a drachma he said “this is not a kingly gift.” When he then said, “give me a talent”, Alexander responded “That’s not a Cynic request.”

῾Ο αὐτὸς αἰτήσαντος αὐτὸν Διογένους δραχμὴν ἔφη· „οὐ βασιλικὸν τὸ δῶρον·” τοῦ δὲ εἰπόντος· „καὶ δὸς τάλαντον” εἶπεν· „ἀλλ’ οὐ κυνικὸν τὸ αἴτημα.”

Aulus Gellius, Attic Nights 13.iv

A transcript of a letter from Alexander to his mother Olympias; and what Olympias wrote back to him.

“In the majority of the records of the deeds of Alexander and rather recently in the book of Marcus Varro, which is called “Orestes” or “On Insanity”, we find that Olympias, the wife of Philipp, most cleverly replied to her son. For, when he wrote to his mother, “King Alexander, the son of Zeus Ammon, sends his greetings to his mother Olympias”, she said “My son, hush! lest you defame me or incriminate me before Juno! She will certainly allot me some great harm once you have confessed in your letters that I am her husband’s adultress.”

This courtesy from a wise and prudent woman to a boastful son moderately and elegantly warned him that his puffed-up belief, which he had inflated from great victories, the charms of praise and from successes beyond belief–the idea that he was the offspring of Zeus–ought to be abandoned.”

Descripta Alexandri ad matrem Olympiadem epistula; et quid Olympias festive ei rescripserit.

In plerisque monumentis rerum ab Alexandro gestarum et paulo ante in libro M. Varronis, qui inscriptus est Orestes vel de insania, Olympiadem Philippi uxorem festivissime rescripsisse legimus Alexandro filio. 2 Nam cum is ad matrem ita scripsisset: “Rex Alexander Iovis Hammonis filius Olympiadi matri salutem dicit”, Olympias ei rescripsit ad hanc sententiam: “Amabo”, inquit “mi fili, quiescas neque deferas me neque criminere adversum Iunonem; malum mihi prorsum illa magnum dabit, cum tu me litteris tuis paelicem esse illi confiteris”. 3 Ea mulieris scitae atque prudentis erga ferocem filium comitas sensim et comiter admonuisse eum visa est deponendam esse opinionem vanam, quam ille ingentibus victoriis et adulantium blandimentis et rebus supra fidem prosperis inbiberat, genitum esse sese de Iove.

Plutarch, Life of Alexander 26.4

“When a small box was brought to him—which seem more valuable than the rest of the possessions and baggage they had taken from Dareios, [Alexander] asked his friends what thing seem especially worthy of being put in it. Although many of them made many suggestions, Alexander said that he would keep the Iliad safe by placing it inside. Not a few of the most credible sources claim this.

If, as the Alexandrians say is true—since they believe Herakleides—Homer was no lazy or unprofitable travel companion…”

Κιβωτίου δέ τινος αὐτῷ προσενεχθέντος, οὗ πολυτελέστερον οὐδὲν ἐφάνη τοῖς τὰ Δαρείου χρήματα καὶ τὰς ἀποσκευὰς παραλαμβάνουσιν, ἠρώτα τοὺς φίλους, ὅ τι δοκοίη μάλιστα τῶν ἀξίων σπουδῆς εἰς αὐτὸ καταθέσθαι. πολλὰ δὲ πολλῶν λεγόντων, αὐτὸς ἔφη τὴν ᾿Ιλιάδα φρουρήσειν ἐνταῦθα καταθέμενος· καὶ ταῦτα μὲνοὐκ ὀλίγοι τῶν ἀξιοπίστων μεμαρτυρήκασιν. εἰ δ’, ὅπερ ᾿Αλεξανδρεῖς λέγουσιν ῾Ηρακλείδῃ (fr. 140 W.) πιστεύοντες, ἀληθές ἐστιν, οὔκουν [οὐκ] ἀργὸς οὐδ’ ἀσύμβολος αὐτῷ συστρατεύειν ἔοικεν ῞Ομηρος.

This passage refers to an earlier moment in the Life. Coincidentally, I also sleep the same way…

8.4

“[Alexander] was also naturally a lover of language, a lover of learning, and a lover of reading. Because he believed that the Iliad was a guidebook for military excellence—and called it that too—he took a copy of it which had been edited by Aristotle which they used to refer to as “Iliad-in-a-Box”. He always kept it with his dagger beneath his pillow—as Onêsikritos tells us.

When there were no other books in certain lands, he sent to Harpalos for some more. Then Harpalus sent him Philistos’ books along with some tragedies of Euripides, Sophokles and Aeschylus and the dithyrambs of Telestes and Philoxenos.”

ἦν δὲ καὶ φύσει φιλόλογος καὶ φιλομαθὴς καὶ φιλαναγνώστης, καὶ τὴν μὲν  ᾿Ιλιάδα τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς ἐφόδιον καὶ νομίζων καὶ ὀνομάζων, ἔλαβε μὲν ᾿Αριστοτέλους διορθώσαντος ἣν ἐκ τοῦ νάρθηκος καλοῦσιν, εἶχε δ’ ἀεὶ μετὰ τοῦ ἐγχειριδίου κειμένην ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, ὡς ᾿Ονησίκριτος ἱστόρηκε (FGrH 134 F 38)· τῶν δ’ ἄλλων βιβλίων οὐκ εὐπορῶν ἐν τοῖς ἄνω τόποις, ῞Αρπαλον ἐκέλευσε πέμψαι, κἀκεῖνος ἔπεμψεν αὐτῷ τάς τε Φιλίστου βίβλους καὶ τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους καὶ Αἰσχύλου τραγῳδιῶν συχνάς, καὶ Τελέστου καὶ Φιλοξένου διθυράμβους.

 

Pseudo-Callisthenes, Alexander Romance 3.6-7 (Go here for collated Greek texts and a translation)

Alexander continues his conversation with the gymnosophists in India and ends it with an epic mic-drop.

“He asked again, “What is greater, land or the sea.?” And one responded, “Land, for the sea rests upon the earth.” Then he asked “Which of all the beasts is the most capable?” And another answered, “man…” Then he said to another, “Whom can we not deceive but must always present with the truth?” And he answered, “God: for we cannot deceive one who knows everything?” And then he said to them, “What do you want to ask of me?” And he said “Immortality.” Alexander said, “I do not have this wealth—for I too am merely mortal.” And they said, “Since you are mortal, why do you make so much war? Is it so that you may seize everything and carry it off somewhere? You will leave them to others in turn.”

And Alexander said to them, “These things depend on the will of those above—and we are but servants of their assignment. The sea will not move unless the wind blows. The trees will not dance unless the air strikes them. Man accomplishes nothing without the will of those above. Even though I wish to stop warring, the tyrant of my mind does not allow it.   If we were all in agreement; the universe would be sluggish, the sea would not fill; the land would not be farmed; marriages would not be completed, and there would be no child-bearing.  How many met misfortune in the wars I waged by losing all their possessions? Well, how many profited from their losses? For all who steal from others eventually leave their possessions to others still. Nothing belongs to anyone.” After he said this, Alexander walked away…”

Gymnosophists

εἶπε πάλιν· ‘τί πλεῖον, ἡ γῆ ἢ ἡ θάλασσα;’ εἶπεν· ‘ἡ γῆ· καὶ γὰρ αὐτὴ ἡ θάλασσα ἐπὶ τῆς γῆς ἵδρυται.’ ὁ δὲ εἶπε· ‘τί πάντων τῶν θηρίων πανουργότερον;’ καὶ εἶπεν· ‘ὁ ἄνθρωπος.’ . . . ἑτέρῳ ἔφη· ‘τίνα οὐ δυνάμεθα ψεύσασθαι, ἀλλὰ τὸν ἀληθινὸν λόγον αὐτῷ προσφέρομεν;’ — ‘θεόν· οὐ γὰρ δυνάμεθα ψεύσασθαι τὸν πάντα εἰδότα.’ . . . Εἶπεν αὐτοῖς· ‘τί θέλετε ἐξαιτήσασθαί με;’ οἱ δὲ εἶπον· ‘ἀθανασίαν.’ ὁ δὲ Ἀλέξανδρος εἶπεν· ‘ταύτην ἐγὼ οὐκ ἔχω τὴν ἐξουσίαν· καὶ γὰρ ἐγὼ θνητὸς ὑπάρχω.’ οἱ δὲ εἶπον· ‘τί τοίνυν θνητὸς ὑπάρχων τοσαῦτα πολεμεῖς; ἵνα πάντα ἄρας που ἀπενέγκῃς; σὺ πάλιν αὐτὰ ἑτέροις καταλείψεις.’ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἀλέξανδρος· ‘ταῦτα ἐκ τῆς ἄνωθεν προνοίας διοικοῦνται, ἵνα ἡμεῖς [ὑμῖν] διάκονοι γενώμεθα τῆς ἐκείνων ἐπιταγῆς. οὐ γὰρ κινεῖται θάλασσα, εἰ μὴ πνεύσῃ ἄνεμος, οὐδὲ σαλεύεται δένδρα, εἰ μὴ ῥιπίζῃ πνεῦμα, οὐκ ἐνεργεῖται ἄνθρωπος εἰ μὴ ἐκ τῆς ἄνωθεν προνοίας. κἀγὼ δὲ παύσασθαι θέλω τοῦ πολεμεῖν, ἀλλ´ οὐκ ἐᾷ με ὁ τῆς γνώμης μου δεσπότης. εἰ γὰρ πάντες ὁμογνώμονες ἦμεν, ἀργὸς ἐτύγχανεν ὁ κόσμος, θάλασσα οὐκ ἐπλέετο, γῆ οὐκ ἐγεωργεῖτο, γάμοι οὐκ ἐπετελοῦντο, παιδοποιίαι οὐκ ἦσαν. πόσοι γὰρ ἐν τοῖς ὑπ´ ἐμοῦ γενομένοις πολέμοις ἐδυστύχησαν ἀπολέσαντες τὰ ἴδια, ἄλλοι δὲ ηὐτύχησαν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων; πάντες γὰρ τὰ πάντων λαμβάνοντες ἑτέροις παραχωροῦμεν καὶ οὐδενὶ οὐδὲν ὑπάρχει.’ Οὕτως εἰπὼν ὁ Ἀλέξανδρος ἀπεχώρει . . .

 

One thought on “Hey Alex, Don’t Be A Great Plague

Leave a Reply