A Sweet Evil: Schadenfreude in Ancient Greek

From the Suda

Epikhairekakía: is pleasure at someone else’s troubles”

ἐπιχαιρεκακία δὲ ἡδονὴ ἐπ’ ἀλλοτρίοις κακοῖς

Diogenes Laertius, Vita Philosophorum 7. 114

“Pleasure is irrational excitement at gaining what seems to be needed. As a subset of pleasure, are elation, pleasure at someone else’s pain (epikhairekakía) and delight, which is similar to turning (trepsis), a mind’s inclination to weakness. The embrace of pleasure is the surrender of virtue.”

῾Ηδονὴ δέ ἐστιν ἄλογος ἔπαρσις ἐφ’ αἱρετῷ δοκοῦντι ὑπάρχειν, ὑφ’ ἣν τάττεται κήλησις, ἐπιχαιρεκακία, τέρψις, διάχυσις. κήλησις μὲν οὖν ἐστιν ἡδονὴ δι’ ὤτων κατακηλοῦσα· ἐπιχαιρεκακία δὲ ἡδονὴ ἐπ’ ἀλλοτρίοις κακοῖς· τέρψις δέ, οἷον τρέψις, προτροπή τις ψυχῆς ἐπὶ τὸ ἀνειμένον· διάχυσις δ’ ἀνάλυσις ἀρετῆς.

Aristotle, Nicomachean Ethics 1107a 8-11

“There are some vices whose names are cloaked with evil, for instance, pleasure at evils [epikhairekakía], shamelessness, and envy; and there are deeds too: adultery, theft, and manslaughter. All these things and those of this sort are called evil on their own, it is not an indulgence in them or an improper use that is wrong.”

ἔνια γὰρ εὐθὺς ὠνόμασται συνειλημμένα μετὰ τῆς φαυλότητος, οἷον ἐπιχαιρεκακία
ἀναισχυντία φθόνος, καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων μοιχεία κλοπὴ ἀνδροφονία· πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα λέγεται τῷ αὐτὰ φαῦλα εἶναι, ἀλλ’ οὐχ αἱ ὑπερβολαὶ αὐτῶν οὐδ’ αἱ ἐλλείψεις.

Image result for Ancient Greek Vase party

Plato and Friends on Why We Need to Partay

Democritus, fr. 230

“A life without parties is a long journey without inns.”

βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος.

Plato, Laws 653d

“Great. Now, since many of these kinds of education—which accustom us to correctly manage pleasures and pains—lose their effectiveness during life, the gods took pity on  the human race because it is born to toil and assigned to us as well parties as vacations from our toil. In addition, they have also given us the Muses, Apollo the master of music, and Dionysus as party-guests so that people can straighten out their habits because they are present at the festival with the gods.”

ΑΘ. Καλῶς τοίνυν. τούτων γὰρ δὴ τῶν ὀρθῶς τεθραμμένων ἡδονῶν καὶ λυπῶν παιδειῶν οὐσῶν χαλᾶται τοῖς ἀνθρώποις καὶ διαφθείρεται τὰ πολλὰ ἐν τῷ βίῳ, θεοὶ δὲ οἰκτείραντες τὸ τῶν ἀνθρώπων ἐπίπονον πεφυκὸς γένος ἀναπαύλας τε αὐτοῖς τῶν πόνων ἐτάξαντο τὰς τῶν ἑορτῶν ἀμοιβὰς [τοῖς θεοῖς] καὶ Μούσας Ἀπόλλωνά τε μουσηγέτην καὶ Διόνυσον ξυνεορταστὰς ἔδοσαν, ἵν᾿ ἐπανορθῶνται τάς γε τροφὰς γενόμενοι ἐν ταῖς ἑορταῖς μετὰ θεῶν.

Thucydides, 2.38.1

“Certainly we have furnished our mind with the greatest reliefs from our labors, maintaining games and feasts throughout the year in public and in private living with care and finery, all those things which provide pleasure to expel our grief. Because of the greatness of our city, everything comes to us from the earth and we are lucky enough to harvest all of the goods from our own land with no less familiar pleasure than those we gather from other peoples.”

‘Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ’ ἡμέραν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει. ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυμβαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόμενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Special thanks to Dr. Liv Yarrow for tweeting these passages

 

File:Ancient Greek Symposium. Museum of Nicopolis.jpg
Marble Anaglyph of ancient symposium. A couple in love time. Archaeological Museum of Nicopolis, Preveza.

waynes world wayne GIF by chuber channel

Attracting the Greatest Numbers of Students with the Least Truth

Isocrates, Against the Sophists 9-10

“We must rebuke not only those sophists but also those who promise to teach political oratory—for these guys don’t care at all about the truth but instead think that it is an art because they get the greatest number of students thanks to the small size of their fee and the greatness of their pronouncements and then they get something from them.

They are so imperceptive and imagine everyone else to be that even though they write speeches worse than some of the untrained masses compose, they still guarantee that they will make their students the kinds of politicians who never leave out any of the possibilities in a matter.

Even worse, they don’t derive any of that power from their experiences or the talent of a student, but they say that they can train the knowledge of speaking as they would basic literacy—in reality, each of them believe that because of the insanity of their promises they will be objects of wonder and that people will think that training in their discipline is worth more than it is. In this, they have not even considered that the people who make arts great are not those who dare to boast about them, but those who have the ability to discover what the power of each art is on its own.”

Οὐ μόνον δὲ τούτοις ἀλλὰ καὶ τοῖς τοὺς πολιτικοὺς λόγους ὑπισχνουμένοις ἄξιον ἐπιτιμῆσαι καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τῆς μὲν ἀληθείας οὐδὲν φροντίζουσιν, ἡγοῦνται δὲ τοῦτ᾿ εἶναι τὴν τέχνην, ἢν ὡς πλείστους τῇ μικρότητι τῶν μισθῶν καὶ τῷ μεγέθει τῶν ἐπαγγελμάτων προσαγάγωνται καὶ λαβεῖν τι παρ᾿ αὐτῶν δυνηθῶσιν· οὕτω δ᾿ ἀναισθήτως αὐτοί τε διάκεινται καὶ τοὺς ἄλλους ἔχειν ὑπειλήφασιν, ὥστε χεῖρον γράφοντες τοὺς λόγους ἢ τῶν ἰδιωτῶν τινες αὐτοσχεδιάζουσιν, ὅμως ὑπισχνοῦνται τοιούτους ῥήτορας τοὺς συνόντας ποιήσειν ὥστε μηδὲν τῶν ἐνόντων ἐν τοῖς πράγμασι παραλιπεῖν. καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως οὐδὲν [293]οὔτε ταῖς ἐμπειρίαις οὔτε τῇ φύσει τῇ τοῦ μαθητοῦ μεταδιδόασιν, ἀλλά φασιν ὁμοίως τὴν τῶν λόγων ἐπιστήμην ὥσπερ τὴν τῶν γραμμάτων παραδώσειν, ὡς μὲν ἔχει τούτων ἑκάτερον, οὐκ ἐξετάσαντες, οἰόμενοι δὲ διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐπαγγελμάτων αὐτοί τε θαυμασθήσεσθαι καὶ τὴν παίδευσιν τὴν τῶν λόγων πλέονος ἀξίαν δόξειν εἶναι, κακῶς εἰδότες ὅτι μεγάλας ποιοῦσι τὰς τέχνας οὐχ οἱ τολμῶντες ἀλαζονεύεσθαι περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾿ οἵτινες ἄν, ὅσον ἔνεστιν ἐν ἑκάστῃ, τοῦτ᾿ ἐξευρεῖν δυνηθῶσιν.

Vaticanus Graecus, 65. 121v Public Domain

 

Judging on Aspiration not Failure

Aelius Aristedes, Reply to Plato 259-260

“Some of them certainly corrupted people while others blasphemed the gods; there were those who gave speeches which would have been better unsaid and others who produced more audacity than good sense. But it may not be the best to say that if some people use the excuse of philosophy and become scoundrels who are no better than most people or, by Zeus, even more clever at doing evil, then we should dishonor philosophy, provided that philosophy is not doing these sorts of things. Instead, we must use these things as evidence against them, that they have failed at philosophy.

In the same way, it does not make oratory worse if some people use blandishment or abuse, but we must recognize in this that they are bad at rhetoric just as the other people fail at philosophy, they all use the excuse of the noblest action to furnish themselves with the opportunity to do evil.

It would be odd if we were to judge actions of cobblers and carpenters not from their mistakes but instead from examples where they did as well as humanly possible, but we evaluate oratory not just from its greatest accomplishments, but instead according to those who do the opposite of what oratory intends.”

ὧν οἱ μὲν διέφθειραν δήπου τινάς, οἱ δ’ ἐβλασφήμησαν περὶ θεούς, οἱ δὲ λόγους ἄλλους τινὰς εἶπον, οὓς οὐκ ἄμεινον ἦν ὅλως, οἱ δὲ αὐθαδείας πλέον ἢ φρονήσεως εἰσηνέγκαντο. ἀλλὰ μὴ οὕτω βέλτιον ᾖ λέγειν, ὅτι οὐκ, εἴ τινες φιλοσοφίας προβλήματι χρώμενοι φαῦλοι καὶ μηδὲν βελτίους τῶν πολλῶν γεγόνασιν, ἢ νὴ Δία καὶ δεινότεροι κακουργεῖν, οὐ διὰ ταῦτα ἀτιμαστέον φιλοσοφίαν, ἕως ἂν φιλοσοφία μὴ τὸ τὰ τοιαῦτα ποιεῖν ᾖ, ἀλλ’ αὐτοῖς τούτοις τεκμηρίοις χρηστέον κατ’ ἐκείνων, ὅτι διημαρτήκασι φιλοσοφίας. οὐδὲ εἴ τινες, οἶμαι, κολακεύουσιν ἢ συκοφαντοῦσιν, χείρω τοῦτο ποιεῖ ῥητορικήν, ἀλλ’ ἡμαρτηκότας αὐτοὺς ῥητορικῆς ταύτῃ γε ταῦτα δεῖ δοκεῖν, ὥσπερ ἐκείνους φιλοσοφίας, ἐπὶ τῷ τοῦ καλλίστου προσχήματι τὴν τοῦ κακουργεῖν ἄδειαν ἑαυτοῖς ἐκπορίζοντας. ἄτοπον δ’ ἂν εἴη, εἰ τὰ μὲν τῶν σκυτοτόμων καὶ τῶν τεκτόνων ἔργα μὴ ἐξ ὧν ἂν διαμάρτωσι κρινοῦμεν, ἀλλ’ ἐξ ὧν ἂν ὡς δυνατὸν μάλιστα τύχωσιν, ῥητορικὴν δ’ οὐ μόνον οὐκ ἐκ τῶν κάλλιστα αὐτὴν ἀποτελεσάντων κρινοῦμεν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αὐτὰ τἀναντία πραττόντων οἷς ἡ ῥητορικὴ βούλεται.

 

Image result for medieval manuscript cobbler
Ott Norlinger (1476) from the Hausbuch of the Mendelschen Zwolfbruderstiftung (Neurenberg, Germany). Folio 96 recto

Teachers: Be Careful When You Go On Vacation

Libanius, Autobiography 90

“There was a certain Phoenician here who was valued for his technical skill—he was the son and grandson of sophists and honored for this no less than from his own words. As was the custom, this man happened to have gone home for the summer.

But after my performances speeches and everyone was leaving, letters were sent to him advising him to return to his students as quickly as possible because they were being taken from him. The letters were saying, “if you will delay, then you will come to an empty school—that’s how his Orpheus will be gone, leading everyone with him.”

Ἦν δέ τις τῇδε Φοίνιξ θαυμαζόμενος ἐπὶ τῇδε τῇ τέχνῃ, σοφιστοῦ μὲν υἱός, σοφιστοῦ δὲ υἱιδοῦς, καὶ τὸ τιμᾶσθαί γε οὐχ ἧττον ἐντεῦθεν ἦν ἢ παρὰ τῶν λόγων αὐτῷ. οὗτος νόμῳ μὲν  ὡραίας ἐτύγχανεν ἀφιγμένος οἴκαδε, δειχθέντων δέ μοι τῶν λόγων καὶ πάντων οἰχομένων γράμματα πέμπεται πρὸς ἐκεῖνον φράζοντα τὴν ταχίστην ἐπιστῆναι τοῖς νέοις ὡς ᾑρημένοις· ‘εἰ δὲ μελλήσεις,’ τὰ γράμματα ἔλεγεν, ‘ἐπὶ κενὸν ἥξεις τὸ διδασκαλεῖον. οὕτως ἅπαντας ἀπαγαγὼν ὁ Ὀρφεὺς οἰχήσεται.’

Image result for libanius
I was kind of a big deal.

Ancient Greek Depression and the Brain: Galen and Hippocrates

Ah, pandemic Fall 2, when we ask:

  1. Is this normal depression, because I am going to die some day?
  2. Is this seasonal depression, because the trees are dying?
  3. Is this depression from trauma of the past 2 years overloading my body?
  4. Is this depression from a lack of agency in modern politics and economics?
  5. Is this generational depression because the planet is dying?

The Greeks have different questions: is your melancholy tortoise, rooster, or Atlas based?

Galen, De Locis Affectis 8.190-191

“Fear always plagues people with melancholy but they don’t always have the same kind of abnormal (para phusin) thoughts. For example, one person believes that he has grown a shell and because of this he avoids everyone who nears him so that he might not break it. When another hears the roosters singing, just as if the birds strike their wings before their song, he also slaps his arms against his sides and imitates the animals’ voice. Fear comes to another that Atlas who is supporting the universe might drop it because he is worn out and for this reason he will be crushed and he will destroy us with him.

But there are ten thousand other fantasies. The melancholic differ from one another, but even though they all exhibit fear, despair, blaming of life and hatred for people, they do not all want to die. For some, fear of death is the principle source of their depression. Some will seem paradoxical to you because they fear death and desire death at the same time.

For this reason it seems right that Hippocrates divided all of these symptoms into two groups: fear (phobos) and despair (dusthumia). Because of this sort of despair, they hate everyone they see and are always gloomy and they are afraid like children are frightened in deep darkness and uneducated adults too. As external darkness makes nearly all people afraid, except for those who are bold by nature or have been well-educated for it, so too the color of the black bile overshadows places of thought with darkness and makes people afraid.

The fact that the humors and altogether the equilibrium (krâsis) of the body may alter the reality of the mind is agreed upon by the best doctors and philosophers and I have shown already in one publication in which, by pursuing the body’s balances, I demonstrated the abilities of the mind. For this reason, those who are ignorant about the power of humors do not dare to write anything about melancholy. Of these, there are also those of the school of Erasistratos. It is right to be amazed at him for people’s common thoughts, as with many other beliefs about which not a few philosophers and doctors are ignorant. Therefore, nearly everyone calls melancholy a sickness, indicating through this name that its cause is bile.”

ἀεὶ μὲν οὖν  οἱ φόβοι συνεδρεύουσι τοῖς μελαγχολικοῖς, οὐκ ἀεὶ δὲ ταὐτὸν εἶδος τῶν παρὰ φύσιν αὐτοῖς γίγνεται φαντασιῶν, εἴγε ὁ μέν τις ὀστρακοῦς ᾤετο γεγονέναι, καὶ διὰ τοῦτ’ ἐξίστατο τοῖς ἀπαντῶσιν, ὅπως μὴ συντριβείη· θεώμενος δέ τις ἄλλος ἀλεκτρυόνας ᾄδοντας, ὥσπερ ἐκεῖνοι τὰς πτέρυγας προσέκρουον πρὸ ᾠδῆς, οὕτω καὶ αὐτὸς τοὺς βραχίονας προσκρούων ταῖς πλευραῖς ἐμιμεῖτο τὴν φωνὴν τῶν ζώων. φόβος δ’ ἦν ἄλλῳ, μή πως ὁ βαστάζων τὸν κόσμον ῎Ατλας ἀποσείσηται κεκμηκὼς αὐτὸν, οὕτως τε καὶ αὐτὸς συντριβείη καὶ ἡμᾶς αὐτῷ συναπολέσειεν·

ἄλλα τε μυρία τοιαῦτα φαντασιοῦνται. διαφέρονται δὲ ἀλλήλων οἱ μελαγχολικοὶ, τὸ μὲν φοβεῖσθαι καὶ δυσθυμεῖν καὶ μέμφεσθαι τῇ ζωῇ καὶ μισεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἅπαντες ἔχοντες, ἀποθανεῖν δ’ ἐπιθυμοῦντες οὐ πάντες, ἀλλ’ ἔστιν ἐνίοις αὐτῶν αὐτὸ δὴ τοῦτο κεφάλαιον τῆς μελαγχολίας, τὸ περὶ τοῦ θανάτου δέος· ἔνιοι δὲ ἀλλόκοτοί σοι δόξουσιν, ἅμα τε καὶ δεδιέναι τὸν θάνατον καὶ θανατᾷν. ὥστε ὀρθῶς ἔοικεν ὁ ῾Ιπποκράτης εἰς δύο ταῦτα ἀναγαγεῖν τὰ συμπτώματα αὐτῶν πάντα, φόβον καὶ δυσθυμίαν· ἐπί γέ τοι τῇ τοιαύτῃ δυσθυμίᾳ  μισοῦσιν πάντας, οὓς ἂν βλέπωσιν, καὶ σκυθρωποὶ διὰ παντός εἰσι, δειμαίνοντες, ὥσπερ ἐν σκότῳ βαθεῖ τά τε παιδία φοβεῖται καὶ τῶν τελείων οἱ ἀπαίδευτοι. καθάπερ γὰρ καὶ τὸ ἔξωθεν σκότος εἰς φόβον ἄγει σχεδὸν ἅπαντας ἀνθρώπους, πλὴν τῶν ἤτοι πάνυ φύσει τολμηρῶν, ἢ πεπαιδευμένων, οὕτως καὶ τῆς μελαίνης χολῆς τὸ χρῶμα παραπλησίως σκότῳ τὸν φρονοῦντα τόπον ἐπισκιάζον ἐργάζεται τοὺς φόβους.

ὅτι γὰρ οἵ τε χυμοὶ καὶ ὅλως ἡ τοῦ σώματος κρᾶσις ἀλλοιοῖ τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς, ὡμολόγηται τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς τε καὶ φιλοσόφοις, ἐμοί τε δι’ ἑνὸς ὑπομνήματος ἀποδέδεικται, καθ’ ὃ ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν ἀκολουθούσας ἀπέδειξα τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις· ὅθεν οὐδὲ γράψαι τι περὶ μελαγχολίας ἐτόλμησαν οἱ τὴν τῶν χυμῶν δύναμιν ἀγνοήσαντες, ἐξ ὧν εἰσι καὶ οἱ περὶ τὸν ᾿Ερασίστρατον.  ἄξιον δέ ἐστι κᾀν τούτῳ θαυμάσαι τὰς κοινὰς ἐννοίας τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ καὶ τἄλλα πολλὰ δόγματα, περὶ ὧν ἠγνόησαν οὐκ ὀλίγοι φιλοσόφων τε καὶ ἰατρῶν· ἅπαντες γοῦν ὀνομάζουσιν τὸ πάθος τοῦτο μελαγχολίαν, ἐνδεικνύμενοι διὰ  τῆς προσηγορίας τὸν αἴτιον αὐτοῦ χυμόν.

*Erasistratos was a doctor and author during the Hellenistic period.

I found this passage from reading: Patricia A. Clark and M. Lynn Rose. 2016. “Psychiatric Disability in the Galenic Medical Matrix.” In Christian Laes, Chris Goodey, and M. Lynn Rose (eds.). Disabilities in Roman Antiquity: Disparate Bodies a Capite Ad Calcem. Leiden: 45-72.

The modern debate about “mind” verses “brain” has its origins in antiquity and notions of the “soul” and the “body”. Hippocrates presents one of the earliest arguments that everything is physical and biological.

Hippocrates of Cos, On the Sacred Disease 14

 “People should know that our pleasures, happiness, laughter, and jokes from nowhere else [but the brain] and that our griefs, pains, sorrows, depressions and mourning come from the same place. And through it we think especially, and ponder, and see and hear and come to perceive both shameful things and noble things and wicked things and good things as well as sweet and bitter, at times judging them so by custom, at others by understanding what is advantageous based on distinguishing what is pleasurable and not in the right time and [that] these things are not the same to us.

By this very organ we become both sane and delirious and fears and horrors attend us sometimes at night and sometimes at day. This brings us bouts of sleeplessness and makes us mistake-prone at terrible times,  bringing thoughts we cannot follow, and deeds which are unknown, unaccustomed or untried.

Yes, we suffer all these things from or brain when it is not health but is hotter than natural, too cold or too wet or too dry or suffers any other kind of thing contrary to its custom. We go insane because of its moistness. For whenever it is wetter than natural, it is forced to move. And when it moves, neither sight can be still nor hearing. Instead, we hear and see different things at different times and the tongue talks about the kinds of things it sees and hears each time. But a person can think as long as the brain remains still.”

 Εἰδέναι δὲ χρὴ τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ἐξ οὐδενὸς ἡμῖν αἱ ἡδοναὶ γίνονται καὶ αἱ εὐφροσύναι καὶ γέλωτες καὶ παιδιαὶ ἢ ἐντεῦθεν καὶ λῦπαι καὶ ἀνίαι καὶ δυσφροσύναι καὶ κλαυθμοί. Καὶ τούτῳ φρονεῦμεν μάλιστα καὶ νοεῦμεν καὶ βλέπομεν καὶ ἀκούομεν καὶ γινώσκομεν τά τε αἰσχρὰ καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ ἡδέα καὶ ἀηδέα, τὰ μὲν νόμῳ διακρίνοντες, τὰ δὲ τῷ ξυμφέροντι αἰσθανόμενοι, τῷ δὲ καὶ τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἀηδίας τοῖσι καιροῖσι διαγινώσκοντες, καὶ οὐ ταὐτὰ ἀρέσκει ἡμῖν. Τῷ δὲ αὐτῷ τούτῳ καὶ μαινόμεθα καὶ παραφρονέομεν, καὶ δείματα καὶ φόβοι παρίστανται ἡμῖν τὰ μὲν νύκτωρ, τὰ δὲ μεθ’ ἡμέρην, καὶ ἐνύπνια καὶ πλάνοι ἄκαιροι, καὶ φροντίδες οὐχ ἱκνεύμεναι, καὶ ἀγνωσίη τῶν καθεστεώτων καὶ ἀηθίη καὶ ἀπειρίη. Καὶ ταῦτα πάσχομεν ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου πάντα, ὅταν οὗτος μὴ ὑγιαίνῃ, ἀλλ’ ἢ θερμότερος τῆς φύσιος γένηται ἢ ψυχρότερος ἢ ὑγρότερος ἢ ξηρότερος, ἤ τι ἄλλο πεπόνθῃ πάθος παρὰ τὴν φύσιν ὃ μὴ ἐώθει. Καὶ μαινόμεθα μὲν ὑπὸ ὑγρότητος· ὅταν γὰρ ὑγρότερος τῆς φύσιος ᾖ, ἀνάγκη κινεῖσθαι, κινευμένου δὲ μήτε τὴν ὄψιν ἀτρεμίζειν μήτε τὴν ἀκοήν, ἀλλ᾿ ἄλλοτε ἄλλα ὁρᾶν καὶ ἀκούειν, τήν τε γλῶσσαν τοιαῦτα διαλέγεσθαι οἷα ἂν βλέπῃ τε καὶ ἀκούῃ ἑκάστοτε· ὅσον δ᾿ ἂν ἀτρεμήσῃ ὁ ἐγκέφαλος χρόνον, τοσοῦτον καὶ φρονεῖ ὁ ἄνθρωπος.

On the Sacred Disease, 9

“For these reasons I think that the brain has the most power in the human being. For when it happens to be healthy, it is our interpreter of all the things that happen from the air. And air furnishes intelligence. The eyes, and ears, and tongue and hands and feet do the kinds of things the brain decides. Indeed, the portion of intelligence distributed throughout the body comes from the air. The brain is the emissary to understanding. For whenever a person draws breath inside it rushes first to the brain and then it spreads through the rest of the body once it leaves its distilled form in the brain, that very thing which is thought and has judgment. If it were to enter the body first and the rain later, it would leave understanding in the flesh and the arteries and then go hot and impure into the brain, all mixed up with the bile from flesh and blood, with the result that it would uncertain.”

Κατὰ ταῦτα νομίζω τὸν ἐγκέφαλον δυναμιν ἔχειν πλείστην ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· οὗτος γὰρ ἡμῖν ἐστι τῶν ἀπὸ τοῦ ἠέρος γινομένων ἑρμηνεύς, ἢν ὑγιαίνων τυγχάνῃ· τὴν δὲ φρόνησιν ὁ ἀὴρ παρέχεται. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ καὶ τὰ ὦτα καὶ ἡ γλῶσσα καὶ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες οἷα ἂν ὁ ἐγκέφαλος γινώσκῃ, τοιαῦτα πρήσσουσι·† γίνεται γὰρ ἐν ἅπαντι τῷ σώματι τῆς φρονήσιος, ὡςἂν μετέχῃ τοῦ ἠέρος.† ἐς δὲ τὴν σύνεσιν ὁ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ διαγγέλλων· ὅταν γὰρ σπάσῃ τὸ πνεῦμα ὥνθρωπος ἐς ἑωυτόν, ἐς τὸν ἐγκέφαλον πρῶτον ἀφικνεῖται, καὶ οὕτως ἐς τὸ λοιπὸν σῶμα σκίδναται ὁ ἀήρ, καταλελοιπὼς ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ ἑωυτοῦ τὴν ἀκμὴν καὶ ὅ τι ἂν ᾖ φρόνιμόν τε καὶ γνώμην ἔχον· εἰ γὰρ ἐς τὸ σῶμα πρῶτον ἀφικνεῖτο καὶ ὕστερον ἐς τὸν ἐγκέφαλον, ἐν τῇσι σαρξὶ καὶ ἐν τῇσι φλεψὶ καταλελοιπὼς τὴν διάγνωσιν ἐς τὸν ἐγκέφαλον ἂν ἴοιθερμὸς ἐὼν καὶ οὐκ ἀκραιφνής, ἀλλ᾿ ἐπιμεμιγμένος τῇ ἰκμάδι τῇ ἀπό τε τῶν σαρκῶν καὶ τοῦ αἵματος, ὥστε μηκέτι εἶναι ἀκριβής.

Image result for ancient greek medicine hippocrates of cos

Edmund Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’sSeptember 2014, 49-52.

“The self does not exist as a paranormal being living on its own within the brain. It is, instead, the central dramatic character of the confabulated scenarios. In these stories, it is always on center stage—if not as participant, then as observer and commentator—because that is where all of the sensory information arrives and is integrated.”

For a good overview of issues of brain, mind and consciousness from multiple disciplinary perspectives, see Dennett, Dale C. 2017. From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds. New York.

Your Ignorance of My Suffering

Libanius, Letters 155

“You don’t know, dear Heortius, the number or the severity of the sicknesses which are assailing me nor how long this has plagued me. For you would not disregard sympathy and criticize me if you did. But ignorance is harmful to human beings everywhere and it has force you to accuse instead of console. I will not call you out for not knowing about my suffering.

But someone of those who easily criticize you might still say that you were ignorant because you failed to inquire and that you did not inquire because of antipathy, and by attracting a suspicion of arrogance to yourself you risk greater accusations. But I will not do this because I don’t think it is right to ruin a strong friendship through nonsense. But whenever something like this happens, once I search around or a likely cause for events, I make a defense to myself on others’ behalf.”

1. Οὐκ οἶσθα, ὦ φίλε Ἐόρτιε, τῶν προσβαλόντων μοι νοσημάτων οὔτε τὸ πλῆθος οὔτε τὸ μέγεθος οὔτ᾿ ἐφ᾿ ὅσον προῆλθε τοῦ χρόνου. οὐ γὰρ ἄν ποτε ὑπερβὰς τὸ συναλγεῖν ἐμέμφου. νῦν δὲ ἡ ἄγνοια πανταχοῦ τοῖς ἀνθρώποις βλαβερὸν καὶ δὴ καὶ σὲ κατηγορεῖν ἐπῆρεν ἀντὶ τοῦ παραμυθεῖσθαι. ἐγὼ δέ σοι οὐκ ἐγκαλῶ τὸ τὰς δυσκολίας ἡμῶν ἀγνοεῖν.

2. καίτοι φαίη τις ἂν τῶν ὥσπερ σὺ ῥᾳδίως ἐπιτιμώντων, ὡς ἀγνοεῖς μὲν τῷ μὴ πυνθάνεσθαι, οὐ πυνθάνῃ δὲ τῷ μισεῖν, καὶ οὕτως ἂν ὑπεροψίαν προφέρων αὐτὸς ἐνέχοιο μείζοσιν. ἐγὼ δὲ τοῦτο οὐ ποιήσω φιλίαν ἰσχυρὰν ὑβρίζειν οὐκ ἀξιῶν συκοφαντίᾳ. ἀλλ᾿ ὅταν τι γένηται τοιοῦτον, ζητήσας αἰτίαν τοῖς πράγμασιν ἐπιεικεστέραν οὕτω πρὸς ἐμαυτὸν ὑπὲρ ἐκείνων ἀπολογοῦμαι.

Image result for medieval manuscript sickness
Bibliothèque Municipale de Lyon, MS P.A. 78, Folio 36r

Fantastic Friday 2: Further Adventures in Ethnography

Paradoxographus Vaticanus, 51-55

51 “The Assyrians sell their daughters in the marketplace to whoever wants to settle down with them. First the most well-born and most beautiful and then the rest in order. Whenever they get to the least attractive, they announce how much someone is willing to take to live with them and they add this consolation price from the fee charged for the desirable girls to these [last ones].”

᾿Ασσύριοι τὰς παρθένους ἐν ἀγορᾷ πωλοῦσι τοῖς θέλουσι συνοικεῖν, πρῶτον μὲν τὰς εὐγενεστάτας καὶ καλλίστας, εἶτα τὰς λοιπὰς ἐφεξῆς· ὅταν δὲ ἔλθωσι ἐπὶ τὰς φαυλοτάτας, κηρύττουσι πόσον τις θέλει προσλαβὼν ταύταις συνοικεῖν, καὶ τὸ συναχθὲν ἐκ τῆς τῶν εὐπρεπῶν τιμῆς ταύταις προστίθενται [ταῖς παρθένοις].

52 “If it is impossible to do something, the Persians do not mention it. Among the Persians, whoever considers a new pleasure, obtains heaps of it. [Among the Persians] whoever is discovered by the king grieves throughout his life and drinks a stone draft. Whenever the king dies, all of his claims are released and people take what they want and act lawlessly for three days until, once they arrive at the royal doors, they seek a new king who will resolve the lawlessness. [Among the Persians] if the king designates someone to whip, he is thankful as if he received something good.”

Πέρσαι, ὃ μὴ ποιεῖν ἔξεστιν, οὐδὲ λέγουσιν. παρὰ Πέρσαις, ὃς ἂν ἡδονὴν καινὴν ἐπινοήσῃ, σῶρα λαμβάνει. [Παρὰ Πέρσαις] ὃς ἂν καταγνωσθῇ παρὰ
βασιλέως, πενθεῖ διὰ βίον καὶ ποτηρίῳ πίνει πετρίνῳ. ὅταν δὲ ὁ βασιλεὺς ἀποθάνῃ, ἀφίενται τῶν ἐγκλημάτων πάντες καὶ ἁρπάζουσιν ἂ θέλουσι καὶ παρανομοῦσιν ἐπὶ
τρεῖς ἡμέρας, ἕως ἂν ἐπὶ τὰς βασιλείους θύρας ἐλθόντες αἰτήσωνται βασιλέα, ὅστις αὐτοὺς ἀπαλλάξει τῆς ἀνομίας. [Παρὰ Πέρσαις] ἐάν τινα προστάξῃ βασιλεὺς μαστιγῶσαι, εὐχαριστεῖ ὡς ἀγαθοῦ τυχών.

53 “Among the Indians, if anyone ruins the hand or eye of an artisan he is punished with death.”

Παρὰ τοῖς ᾿Ινδοῖς ὁ τεχνίτου πηρώσας χεῖρα ἢ ὀφθαλμὸν θανάτῳ ζημιοῦται.

54 “Among the Egyptians it is not allowed for the illiterate to provide testimony.”

Παρ’ Αἰγυπτίοις μαρτυρεῖν ἀγραμμάτῳ οὐκ ἔξεστιν.

55 “the Libyan Atarantes judge the best of their daughters to be the ones who remained virgins for the longest time.”

᾿Ατάραντες Λίβυες τῶν θυγατέρων ἀρίστας κρίνουσι τὰς πλεῖστον χρόνον μεμενηκυίας παρθένους.

 

Image result for medieval manuscript assyrians
The J. Paul Getty Museum, Ms. 5, fol. 36v

Bad Planning and Disasters

Aesop: The Monkey and the Fisherman: ΑΛΙΕΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΗΞ

“Some fisherman was setting is net for fish along the seashore. A monkey was watching him and wanted to copy what he was doing. When the man went into some cave to take a nap and left his net on the beach, the monkey came down, and was trying to fish in the same way. Ignorant of the skill, he was using the net poorly and just wrapped it all around himself. He immediately fell into the sea and drowned. When the fisherman found him already drowning, he said, “fool, your ignorance and bad planning ruined you.”

The moral of the story is that people who try to imitate acts beyond their ability bring disaster upon themselves.”

ἀνήρ τις ἁλιεὺς παρὰ τὴν θάλασσαν ἄγραν ἰχθύων ἐποίει. πίθηξ δέ τις αὐτὸν κατιδὼν ἐκμιμήσασθαι ἠβουλήθη. τοῦ δὲ ἀνδρὸς ἐν σπηλαίῳ τινὶ ἑαυτὸν εἰσελθόντος διαναπαῦσαι καὶ τὸ δίκτυον παρὰ τὸν αἰγιαλὸν καταλιπόντος ἐλθὼν

ὁ πίθηξ καὶ τοῦ δικτύου λαβόμενος ἀγρεῦσαι δῆθεν δι’ αὐτοῦ ἐπεχείρει. ἀγνώστως δὲ τῇ τέχνῃ καὶ ἀσυντάκτως χρώμενος καὶ τῷ δικτύῳ περισχεθεὶς ἐπὶ τῆς θαλάσσης εὐθὺς πέπτωκε καὶ ἀπεπνίγη. ὁ δὲ ἁλιεὺς καταλαβὼν αὐτὸν ἤδη ἀποπνιγέντα ἔφη· „ὦ ἄθλιε, ὤλεσέ σε ἡ ἀφροσύνη καὶ ἡ ματαία ἐπίνοια.”

     ὁ μῦθος δηλοῖ, ὡς οἱ τὰ ὑπὲρ αὐτοὺς μιμεῖσθαι πειρώμενοι ἑαυτοῖς ἐντεῦθεν ἐπάγουσι κινδύνους.

 

A Plague of Caspian Rats

Aelian, On the Nature of Animals 17.17

“Amyntas in his work which he named Stages writes that in the Caspian land there are many herds of cattle and horses almost beyond counting. He adds this as well, that in some seasons an unconquerable plague of rats blights the land. He continues with evidence, saying that even though the rivers flow at that of year with a huge surge, the rats swim fearlessly and they even hold on to each other’s tales, biting down on one another, to form a bridge and they they cross the strait in this way.

After swimming into the farmland, he says, they grind down the roots of crops and swarm over trees and once they use their fruits for their meals they sever the branches too just because they are not able to eat them. For this reason, the Caspians—in order to ward off this invasion of rats and the ruin they bring—do not kill the predatory birds which come in turn, flying down from the clouds, and fulfill their nature by freeing the Caspians of this plague.

Caspian foxes are so numerous that they frequent both the sheepfolds in the country and they also appear in cities. By Zeus, a fox will show up in a house not to steal something or ruin it, but like some kind of pet. The Caspian foxes wag their tails just like pet dogs in our land.

The rats of the terrible plague afflicting the Caspians are almost the same in size when you look a them as the ikhneumenos of Egypt, but they are wild, and terrible, and they have teeth strong enough to cut and even eat metal. The rats in Teridon, Babylonia are like this too—and traders bring their skins to sell among the Persians. Indeed, these skins are soft and can be sewn together as a tunic to warm people. And they call them kandutanes, because it is dear to them.

Here is something amazing about these rats: if a pregnant female is caught and her fetus is removed, when the female fetus is dissected and examined, it also has a baby.”

᾽Αμύντας ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις οὕτως ὑπ᾽ αὐτοῦ Σταθμοῖς κατὰ τὴν γῆν τὴν Κασπίαν καὶ βοῶν ἀγέλας λέγει πολλὰς καὶ κρείττονας ἀριθμοῦ εἶναι καὶ ἵππων. ἐπιλέγει δὲ ἄρα καὶ ἐκεῖνο, ἐν ὡρῶν τισι περιτροπαῖς μυῶν ἐπιδημίας γίνεσθαι πλῆθος ἄμαχον· καὶ τὸ μαρτύριον ἐπάγει λέγων, τῶν ποταμῶν τῶν ἀεννάων σὺν πολλῶι τῶι ῥοίζωι φερομένων, τοὺς δὲ καὶ μάλα ἀτρέπτως ἐπινήχεσθαί τε αὐτοῖς καὶ τὰς οὐρὰς ἀλλήλων ἐνδακόντας ἕρμα τοῦτο ἴσχειν, καὶ τοῦ διαβάλλειν τὸν πόρον σύνδεσμόν σφισιν ἰσχυρότατον ἀποφαίνει τόνδε.

ἐς τὰς ἀρούρας δὲ ἀπονηξάμενοι, φησί, καὶ τὰ λήια ὑποκείρουσι καὶ διὰ τῶν δένδρων ἀνέρπουσι καὶ τὰ ὡραῖα δεῖπνον ἔχουσι καὶ τοὺς κλάδους δὲ διακόπτουσιν, οὐδὲ ἐκείνους κατατραγεῖν ἀδυνατοῦντες. οὐκοῦν ἀμυνόμενοι οἱ Κάσπιοι τὴν ἐκ τῶν μυῶν ἐπιδρομήν τε ἅμα καὶ λύμην φείδονται τῶν γαμψωνύχων, οἵπερ οὖν καὶ αὐτοὶ κατὰ νέφη πετόμενοι εἶτα αὐτοὺς ἀνασπῶσιν, καὶ ἰδίαι τινὶ φύσει τοῖς Κασπίοις ἀναστέλλουσι τὸν λιμόν. ἀλώπηκες δὲ αἱ Κάσπιαι, τὸ πλῆθος αὐτῶν τοσοῦτόν ἐστιν ὡς καὶ ἐπιφοιτᾶν οὐ μόνον τοῖς αὐλίοις τοῖς κατὰ τοὺς ἀγρούς, ἤδη γε μὴν καὶ ἐς τὰς πόλεις παριέναι. καὶ ἐν οἰκίαι ἀλώπηξ φανεῖται οὐ μὰ Δία ἐπὶ λύμηι οὐδὲ ἁρπαγῆι, ἀλλὰ οἷα τιθασός· καὶ ὑποσαίνουσί τε αἱ Κάσπιοι καὶ ὑπαικάλλουσι τῶν παρ᾽ ἡμῖν κυνιδίων <δίκην>.

οἱ δὲ μύες οἱ τοῖς Κασπίοις ἐπίδημον ὄντες κακόν, μέγεθος αὐτῶν ὅσον κατά γε τοὺς Αἰγυπτίων ἰχνεύμονας ὁρᾶσθαι, ἄγριοι δὲ καὶ δεινοὶ καὶ καρτεροὶ τοὺς ὀδόντας, καὶ διακόψαι τε καὶ διατραγεῖν οἷοί τε εἰσὶ καὶ σίδηρον. τοιοῦτοι δὲ ἄρα καὶ οἱ μύες οἱ ἐν τῆι Τερηδόνι τῆς Βαβυλωνίας (F 7) εἰσίν, ὧνπερ οὖν καὶ τὰς δορὰς οἱ τούτων κάπηλοι ἐς Πέρσας ἄγουσι φόρτον. εἰσὶ δὲ ἁπαλαί, καὶ συνερραμέναι χιτῶνές τε ἅμα γίνονται καὶ ἀλεαίνουσιν αὐτούς. καλοῦνται δὲ ἄρα οὗτοι κανδυτᾶνες, ὡς ἐκείνοις φίλον.

θαυμάσαι δὲ τῶν μυῶν τῶνδε ἄξιον ἄρα καὶ τοῦτο· ἐὰν ἁλῶι μῦς κύουσα, κἆιτα ἐξαιρεθῆι τὸ ἔμβρυον, αὐτῆς δὲ διατμηθείσης ἐκείνης εἶτα μέντοι καὶ αὐτὸ διανοιχθῆι, καὶ ἐκεῖνο ἔχει βρέφος.

Image result for medieval manuscript rats
Ste-Genevieve, MS 143 (Taken from Pinterest)

There are not  independent words for rat mouse in Ancient Greek.

μυόβρωτος: “mouse-eaten”

μυοδόχος: “containing mice”

μυοθήρας: “mouse-catcher”

μυοκτόνος: “mouse-killer”

μυομαχία: “a battle of mice”

μυοπάρων: “a small pirate boat”

μυόχοδον: “mouse dung”