Some Greek and Roman Passages on Treason, Just in Case You Need Them

Some Greek Words for Treason

ἀπιστία, “treachery”
προδοσία, “high treason”, “betrayal”
προδότης “traitor”
ἐπιβουλή, “plot”

Seneca the Elder, Controversiae 10.1

“Look, I have letters here which are obvious proof of treason and have the plans of the enemy.”

teneo ecce epistulas, in quibus manifesta proditionis argumenta sunt, in quibus hostium consilia

Polybius, Histories 5.59.2

“…because of the style of his life and his treason against his country I believe he is worthy of the greatest punishment.”

….κατά γε τὴν τοῦ βίου προαίρεσιν καὶ τὴν εἰς πατρίδα παρανομίαν τῆς μεγίστης ἄξιον κρίνω τιμωρίας

Cicero, De Senectute 12.39–40

“He used to say that no plague is more fatal than the bodily pleasure which has been given to human beings by nature. Zealous lusts for this kind of pleasure compel people toward pursuing them insanely and without any control. From this source springs treason against our country, coups against the legitimate government, and from here secret meetings with enemies are born.”

Nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam, cuius voluptatis avidae libidines temere et ecfrenate ad potiendum incitarentur. Hinc patriae proditiones, hinc rerum publicarum eversiones, hinc cum hostibus clandestina colloquia nasci

Wait, there’s more! But First….

US Constitution, Article 3, Section 3:

Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.

The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.

From the Twelve Tables

“The Law of the Twelve Tables commands that anyone who has conspired with an enemy against the state or handed a citizen to a public enemy, should suffer capital punishment.”

Marcianus, ap. Dig., XLVIII, 4, 3: Lex XII Tabularum iubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit capite puniri.

Tacitus Histories 3. 57

“How much power the audacity of single individuals can have during civil discord! Claudius Flaventinus, a centurion dismissed by Galba in shame, made the fleet at Misenum revolt with forged letters from Vespasian promising a reward for treason. Claudius Apollinaris, a man neither exceptional for his loyalty nor dedicated in his betrayal, was in charge of the fleet; and Apinius Tiro, an ex-praetor who was by chance at Minturnae then, put himself forth as the leader of the defectors.”

Sed classem Misenensem (tantum civilibus discordiis etiam singulorum audacia valet) Claudius Faventinus centurio per ignominiam a Galba dimissus ad defectionem traxit, fictis Vespasiani epistulis pretium proditionis ostentans. Praeerat classi Claudius Apollinaris, neque fidei constans neque strenuus in perfidia; et Apinius Tiro praetura functus ac tum forte Minturnis agens ducem se defectoribus obtulit.

Lucan 4.218-221

“Must we beg Caesar to handle us no worse than
His other slaves? Have your generals’ lives been begged?
Our safety will never be the price and bribe for foul treason.”

Utque habeat famulos nullo discrimine Caesar,
Exorandus erit? ducibus quoque vita petita est?
Numquam nostra salus pretium mercesque nefandae
Proditionis erit…

Plato, Republic 334b (referring to Od. 19.395)

“He bested all men in theft and perjury.”

αὐτὸν πάντας ἀνθρώπους κεκάσθαι κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε.

 

Thales (according to Diogenes Laertius)

“Isn’t perjury worse than adultery?”

οὐ χεῖρον, ἔφη, μοιχείας ἐπιορκία

 

Plautus, Curculio 470

“Whoever wants to find a perjurer should go to the public assembly”

qui periurum conuenire uolt hominem ito in comitium

From the Suda

“Dêmadês: He was king in Thebes after Antipater. A son of Dêmeas the sailor, he was also a sailor, a shipbuilder, and a ferry-operator. He gave up these occupations to enter politics and turned out to be a traitor—he grew very wealthy from this and obtained, as a bribe from Philip, property in Boiotia.”

Δημάδης, μετ’ ᾿Αντίπατρον βασιλεύσας Θήβας ἀνέστησε, Δημέου ναύτου, ναύτης καὶ αὐτός, ναυπηγὸς καὶ πορθμεύς. ἀποστὰς δὲ τούτων ἐπολιτεύσατο καὶ ἦν προδότης καὶ ἐκ τούτου εὔπορος παντὸς καὶ κτήματα ἐν Βοιωτίᾳ παρὰ Φιλίππου δωρεὰν ἔλαβεν.

Dinarchus, Against Philocles, 8-9

“Don’t you understand that while, in other cases, it is necessary to impose a penalty on those who have committed crimes after examining the matter precisely and uncovering the truth over time, but for instances of clear and agreed-upon treason, we must yield first to anger and what comes from it? Don’t you think that this man would betray any of the things most crucial to the state, once you made him in charge of it?”

ἆρ᾿ ἴσθ᾿ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀδικημάτων σκεψαμένους ἀκριβῶς δεῖ μεθ᾿ ἡσυχίας καὶ τἀληθὲς ἐξετάσαντας, οὕτως ἐπιτιθέναι τοῖς ἠδικηκόσι τὴν τιμωρίαν, ἐπὶ δὲ ταῖς φανεραῖς καὶ παρὰ πάντων ὡμολογημέναις προδοσίαις πρώτην τετάχθαι τὴν ὀργὴν καὶ τὴν μετ᾿ αὐτῆς γιγνομένην τιμωρίαν; τί γὰρ τοῦτον οὐκ ἂν οἴεσθε ἀποδόσθαι τῶν ἐν τῇ πόλει σπουδαιοτάτων, ὅταν ὑμεῖς ὡς πιστὸν αὐτὸν καὶ δίκαιον φύλακα καταστήσητε;

Lycurgus, Against Leocrates, 126-7

“It is right that punishments for other crimes come after them, but punishment for treason should precede the dissolution of the state. If you miss that opportune moment when those men are about to do something treacherous against their state, it is not possible for you to obtain justice from the men who did wrong: for they become stronger than the punishment possible from those who have been wronged.”

τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἀδικημάτων ὑστέρας δεῖ τετάχθαι τὰς τιμωρίας, προδοσίας δὲ καὶ δήμου καταλύσεως προτέρας. εἰ γὰρ προήσεσθε τοῦτον τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ μέλλουσιν ἐκεῖνοι κατὰ τῆς πατρίδος φαῦλόν τι πράττειν, οὐκ ἔστιν ὑμῖν μετὰ ταῦτα δίκην παρ’ αὐτῶν ἀδικούντων λαβεῖν· κρείττους γὰρ ἤδη γίγνονται τῆς παρὰ τῶν ἀδικουμένων τιμωρίας.

Some Collusion while we’re at it

Tacitus Annals 11.5

“After that point, Suillius was persistent and brutal in pursuing his affairs and in his boldness for finding a mass of rivals. For the union of laws and wealth of offices gathered in one person furnished abundant opportunities for theft. And there was nothing in public so much for sale as the corruption of the advocates. It was so bad that Samius, a rather distinguished Roman knight, after he paid four hundred thousand sesterces to Suillius and once the collusion was revealed, laid down on his sword in his own house.

Therefore, when Gaius Silius was taking the lead of the elected consul—a man whose power and fall I will discuss in the appropriate time, the senators came together and asked for the Cincian law which carried the ancient warning that no one should receive money or a gift for pleading a case.”

 Continuus inde et saevus accusandis reis Suillius multique audaciae eius aemuli; nam cuncta legum et magistratuum munia in se trahens princeps materiam praedandi patefecerat. Nec quicquam publicae mercis tam venale fuit quam advocatorum perfidia, adeo ut Samius, insignis eques Romanus, quadringentis nummorum milibus Suillio datis et cognita praevaricatione ferro in domo eius incubuerit. Igitur incipiente C. Silio consule designato, cuius de potentia et exitio in tempore memorabo, consurgunt patres legemque Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat.

 

CICERO TO ATTICUS 92 (IV.18 Rome, between 24 October and 2 November 54)

“By what means was he acquitted? The beginning and the end of it was the incredible ineptitude of the prosecutors, specifically that of Lucius Lentulus the younger whom everyone yelled was colluding. Add to this the wondrous work of Pompeii and a crooked jury. Even with this there were 32 guilt votes and 38 for acquittal.  Remaining cases are waiting for him. He is not yet clearly unimpeded.”

quo modo ergo absolutus? omnino πρῷρα πρύμνα accusatorum incredibilis infantia, id est L. Lentuli L. f., quem fremunt omnes praevaricatum, deinde Pompei mira contentio, iudicum sordes. Ac tamen xxxii  condemnarunt, xxxviii absolverunt. iudicia reliqua impendent. nondum est plane expeditus.

Image result for medieval manuscript traitor
Jacob van Maerlant, (The traitor Ganelon drawn and quartered)., Spieghel Historiael, West Flanders, c. 1325-1335.

Reprioritizing and Reallocating: Tulsa’s Cuts to the Humanities

“Education, however, is like the most good and noble companions who stay by your side right up to death”

 τῆς δὲ παιδείας καθάπερ οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ τῶν ἀνδρῶν μέχρι θανάτου παραμενούσης –Iamblichus

A twitter correspondent reached out to me to let me know about a series of cuts planned at the University of Tulsa. The major education news sites have not reported on this yet (although the philosophy blog The Daily Nous has a write-up). In the Arts, the theater degrees are done and gone as well are a bunch of music performance majors; under the ax from the Division of Humanities: A History MA, minors in Greek, Classics, Russian, Latin and Linguistics; the BA in Philosophy, the BA in Religion. Vocational programs are not spared: from education, the program in Deaf Education has been axed. Also cut are legal programs for Native Americans (connected to the region and the school’s historical founding as a Presbyterian school for young women of the Creek Nation).

Now, the webpage insists that faculty members were consulted during this process and that no tenure-track faculty will be eliminated. As someone who has seen similar processes contemplated at a public University, such a guarantee is blithe misdirection: many of these programs were likely taught by contract and contingent faculty; faculty lines will likely not be replaced as people retire.

We also need to talk about this: Tulsa is a private university with an endowment of over a billion dollars as of 2017. I know little of the school’s internal finances, but this is not a crisis like others. (Although, I would imagine the opening of a new college of Health Sciences in 2016 and the continued operation of a law school has strained the finances. Here is an excellent thread mentioning some of the bad financial decisions which were made over the past decade). Politically motivated elected officials have not demanded the school make these cuts; financial exigency caused by lower contributions from the state or federal coffers has not made these cuts necessary. No, a Board of Trustees populated almost entirely by CEOs and lawyers has decided to re-brand the school as a “STEM University”.

What kind of arrogant and ignorant twaddle is this from a leader of an educational institution! To imagine that the sciences and the humanities can function effectively without one another is to demonstrate a complete lack of understanding of the history of ideas or the way that intellectual inquiry actually proceeds. I would suggest for this board and this provost a nice moral tale like Shelley’s Frankenstein, but I fear they would not have the patience to finish it.

To put it kindly, this is a heist. This is a surgical and intentional reshaping of a private University into a vocational school for business and industry. Beyond the crass, soul-crushing love of profit behind this move, there is a deeper peril: these subjects are domains that are critically misunderstood in modern political discourse. How many of our recent discussions are mere repetitions of madness with no historical memory? How impoverished is our public understanding of religions (domestic and ‘foreign’)? Given recent events, can anyone claim that an ignorance of Russian language and history has no peril? And Philosophy? Who needs to think about what it means to be a human being when we are so stoked to invest all our money in making bigger more beautiful toys and pumping up that quarterly revenue?

“Greed considers what it wants not what is right”

Quod vult cupiditas cogitat, non quod decet  –Publilius Syrus

Note, I have not yet spoken of the elimination of the Classics program. The Majors seem safe, while the Minors are being cut. Now, I would suggest that cutting Minors is not, well, a minor thing. It forces students to choose, deprives them of a good option, and narrows the credentials and experience a program can offer students without actually achieving any real savings. The elimination of a Minor is a first step in undermining and delegitimizing a major. Ok, simply put: there is no financial reason to eliminate minors. This is about curtailing student options.

Attacking the Liberal Arts and centering the studies we call the Classics as ‘useless’ is by now a typical polemical trope. As Erik argued recently, this is a class-oriented attack from those who have access to this kind of education against those who don’t. And, as I suggested last year, such an attack is our capitalism on steroids quashing the only disciplines capable of mounting a successful critique of its own self-heralded manifest destiny as the only system which can bring human beings “freedom”, “happiness” and “efficiency”.

The closing of Liberal Arts programs and the Classics at some Universities and not others is one small component of the immense cultural machine re-establishing an intellectual caste system. These closings communicate and reinforce the idea that ‘these subjects’ are only for people who can afford it. In a country where class and race are braided together in an oppressive rope, the closing of programs at some schools and not others is a reassertion of a racist hegemony.

Public institutions are facing these cuts all the time. The storied and successful classics program at the University of Vermont (where both my siblings are alumni and my sister majored in Classics) has been threatened with poorly justified cuts (There is a petition opposing this). But this is not just happening at secular institutions: the Jesuit affiliated Wheeling has published plans to cut most of its liberal arts staff. This is not a new playbook. One of the alleged reasons President Teresa Sullivan was forced out from UVA in 2012 was her resistance to the Board of Visitors’ plans to eliminate the departments of German and Classics.

This is in part connected to the specious and insidious long-term attack on non-vocational and non-Stem higher education; and it is also a feature of a strange blend of American cultural imperialism (who needs to learn to speak other languages when dollars are in English) and nativist isolationism (press 1 for English; press 2 for English; press 3 to vote for Trump and for English).

But it is also not just a Republican problem (even though Republican-led legislatures in a majority of states have gutted public funding for education over the past few decades): from 2013-2016 over 651 language programs were closed at the collegiate level. The passage of No Child Left Behind, which codified and made permanent the stripping of content and critical thinking from pre-collegiate education, was bipartisan. And President Obama supported problematic initiatives like the common core and a higher education ‘Scorecard’ which included an unsurprising albeit depressing emphasis on employment outcomes.

“The examination of words is the beginning of education.”

ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις -Antisthenes

Tulsa

This is a problem of values, our sense of what our community is beyond the transactional, and who we think counts as a human being. Just look at the cowardly bureaucratic language of Tulsa’s infographic: “These changes are about reprioritizing and reallocating our resources to support those programs with the greatest demand”. Here is the patronizing and prevaricating justification: “The PPRC simply acknowledged and acted upon what our students have been trying to tell us for years. In most cases, our students have already voted with their feet.”

This is the full metempsychosis of higher education into a consumer model but without a deep understanding of the cultural and economic trends that influence student choice. Or, the way that institutions have learned to guide student feet away from student majors from (1) the way they recruit, (2) the way they promote themselves, (3) the way they orientate their students, and (4) they way they advise them.

 “Socrates, when asked what is sweetest in life, said “education, virtue, and the investigation of the unknown”

Σωκράτης ὁ φιλόσοφος ἐρωτηθεὶς τί ἥδιστον ἐν τῷ βίῳ εἶπε· „παιδεία καὶ ἀρετὴ καὶ ἱστορία τῶν ἀγνοουμένων”. GnomVat

 

There’s still some hope out there: after a year of struggle, the decision to close a large swathe of Liberal Arts programs at the University of Wisconsin Stevens point has been reversed. I don’t know how much protest matters, but I know it does. When a Dean at Brandeis University, where I work, tried to close the Department of Classical Studies and eliminate Greek altogether, faculty stood together in revolt and opposed that decision. But that worked at Brandeis because faculty governance matters here; a majority of faculty members still have the protection of tenure; and we were facing a manufactured controversy instead of an actual one.

But sometimes the voices of faculty go unheard. Sometimes they don’t have the freedom to speak because they fear for their contracts.  So, in what is now proving to be a regular act, let’s support the students and faculty at Tulsa who have been thrust into this madness without asking for it. Sense, argument, and emotional appeals don’t seem to move administrations much anymore. But sometimes noise still does.

“You must learn as long as you are ignorant, if we may trust the proverb, as long as you live”

Tamdiu discendum est, quamdiu nescias si proverbio credimus, quamdiu vivas –Seneca

Here is a good thread about it:

 

The Illegal, Murderous Rapist: Herodotus Subtweets a Tyrant

I covered a class for a colleague today and read this bit from Herodotus for the first time in many years. It was, well, just a little eerie.

Herodotus 3.80

“Otanês was first urging the Persians to entrust governing to the people, saying these things: “it seems right to me that we no longer have a monarchy. For it is neither pleasing nor good. For you all know about the arrogance of Kambyses and you were a party to the insanity of the Magus. How could monarchy be a fitting thing when it permits an unaccountable person to do whatever he pleases? Even if you put the best of all men into this position he might go outside of customary thoughts. For hubris is nurtured by the fine things present around him, and envy is native to a person from the beginning.

The one who has these two qualities possesses every kind of malice. For one who is overfilled does many reckless things, some because of arrogance and some because of envy. Certainly, it would be right for a man who is a tyrant at least to have no envy at all, since he has all the good things. Yet he becomes the opposite of this towards his citizens: for he envies those who are best around him and live, and he takes pleasure in the worst of the citizens—he is the best at welcoming slanders.

He becomes the most disharmonious of all people—for if you admire him only moderately, then he is upset because you do not support him ardently. But if someone supports him excessively, he is angry at him for being a toady. The worst things are still to be said: he overturns traditional laws, he rapes women, and kills people without reason.”

᾿Οτάνης μὲν ἐκέλευε ἐς μέσον Πέρσῃσι καταθεῖναι τὰ πρήγματα, λέγων τάδε· «᾿Εμοὶ δοκέει ἕνα μὲν ἡμέων μούναρχον μηκέτι γενέσθαι· οὔτε γὰρ ἡδὺ οὔτε ἀγαθόν. Εἴδετε μὲν γὰρ τὴν Καμβύσεω ὕβριν ἐπ’ ὅσον ἐπεξῆλθε, μετεσχήκατε δὲ καὶ τῆς τοῦ μάγου ὕβριος. Κῶς δ’ ἂν εἴη χρῆμα κατηρτημένον μουναρχίη, τῇ ἔξεστι ἀνευθύνῳ ποιέειν τὰ βούλεται; Καὶ γὰρ ἂν τὸν ἄριστον ἀνδρῶν πάντων στάντα ἐς ταύτην τὴν ἀρχὴν ἐκτὸς τῶν ἐωθότων νοημάτων στήσειε. ᾿Εγγίνεται μὲν γάρ οἱ ὕβρις ὑπὸ τῶν παρεόντων ἀγαθῶν, φθόνος δὲ ἀρχῆθεν ἐμφύεται ἀνθρώπῳ. Δύο δ’ ἔχων ταῦτα ἔχει πᾶσαν κακότητα· τὰ μὲν γὰρ ὕβρι κεκορημένος ἔρδει πολλὰ καὶ ἀτάσθαλα, τὰ δὲ φθόνῳ. Καίτοι ἄνδρα γε τύραννον ἄφθονον ἔδει εἶναι, ἔχοντά γε πάντα τὰ ἀγαθά· τὸ δὲ ὑπεναντίον τούτου ἐς τοὺς πολιήτας πέφυκε· φθονέει γὰρ τοῖσι ἀρίστοισι περιεοῦσί τε καὶ ζώουσι, χαίρει δὲ τοῖσι κακίστοισι τῶν ἀστῶν, διαβολὰς δὲ ἄριστος ἐνδέκεσθαι.

᾿Αναρμοστότατον δὲ πάντων· ἤν τε γὰρ αὐτὸν μετρίως θωμάζῃς, ἄχθεται ὅτι οὐ κάρτα θεραπεύεται, ἤν τε θεραπεύῃ τις κάρτα, ἄχθεται ἅτε θωπί. Τὰ δὲ δὴ μέγιστα ἔρχομαι ἐρέων· νόμαιά τε κινέει πάτρια καὶ βιᾶται γυναῖκας κτείνει τε ἀκρίτους.

 

Image result for medieval manuscript manuscript
Image from here

The Original Virgin Suicides

Here’s an anecdote that is chilling and a bit upsetting. Warning: it contains misogyny as well as reference to suicide clusters. In general, this reminded me of the suicide clusters in Silicon Valley discussed widely a few years ago. But–and I think this is more important–it also points to groups of suicide as an attempt to wrest agency in response to desperation, a lack of agency, and marginalization.

Aulus Gellius, Varia Historia 15.10

“In his first of the books On the Soul, Plutarch included the following tale when he was commenting on maladies which afflict human minds. He said that there were maiden girls of Milesian families who at a certain time suddenly and without almost any clear reason made a plan to die and that many killed themselves by hanging.

When this became more common in following days and there was no treatment to be found for the spirits of those who were dedicated to dying, The Milesians decreed that all maidens who would die by hanging their bodies would be taken out to burial completely naked except for the rope by which they were hanged. After this was decreed, the maidens did not seek suicide only because they were frightened by the thought of so shameful a funeral.”

Plutarchus in librorum quos περὶ ψυχῆς inscripsit primo cum de morbis dissereret in animos hominum incidentibus, virgines dixit Milesii nominis, fere quot tum in ea civitate erant, repente sine ulla evidenti causa voluntatem cepisse obeundae mortis ac deinde plurimas vitam suspendio amississe. id cum accideret in dies crebrius neque animis earum mori perseverantium medicina adhiberi quiret, decrevisse Milesios ut virgines, quae corporibus suspensis demortuae forent, ut hae omnes nudae cum eodem laqueo quo essent praevinctae efferrentur. post id decretum virgines voluntariam mortem non petisse pudore solo deterritas tam inhonesti funeris.

Suicides of public figures cause disbelief because of our cultural misconceptions about depression and about the importance of material wealth and fame to our well-being. While some clusters of suicide can be understood as a reflex of the “threshold problem”, we fail to see the whole picture if we do not also see that human well-being is connected to a sense of agency and belonging. Galen, in writing about depression, notes that melancholy can make us desire that which we fear.

Galen, De Locis Affectis 8.190-191

“But there are ten thousand other fantasies. The melancholic differ from one another, but even though they all exhibit fear, despair, blaming of life and hatred for people, they do not all want to die. For some, fear of death is the principle source of their depression. Some will seem paradoxical to you because they fear death and desire death at the same time.”

ἄλλα τε μυρία τοιαῦτα φαντασιοῦνται. διαφέρονται δὲ ἀλλήλων οἱ μελαγχολικοὶ, τὸ μὲν φοβεῖσθαι καὶ δυσθυμεῖν καὶ μέμφεσθαι τῇ ζωῇ καὶ μισεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἅπαντες ἔχοντες, ἀποθανεῖν δ’ ἐπιθυμοῦντες οὐ πάντες, ἀλλ’ ἔστιν ἐνίοις αὐτῶν αὐτὸ δὴ τοῦτο κεφάλαιον τῆς μελαγχολίας, τὸ περὶ τοῦ θανάτου δέος· ἔνιοι δὲ ἀλλόκοτοί σοι δόξουσιν, ἅμα τε καὶ δεδιέναι τὸν θάνατον καὶ θανατᾷν.

In thinking about the impact of agency and belonging on our sense of well-being and relationship to death, I have been significantly influence by this book:

Sheldon Solomon, Jeff Greenberg and Tom Pyszczynski. The Worm at the Core: On the Role of Death in Life. London: Allen Lane, 2015.

Related image
Picture found here

If you or someone you know feel alone, uncertain, depressed or for any reason cannot find enough joy and hope to think life is worth it, please reach out to someone. The suicide prevention hotline has a website, a phone number (1-800-273-8255), and a chat line. And if we can help you find some tether to the continuity of human experience through the Classics or a word, please don’t hesitate to ask.

The Self in the Story: the Itinera Podcast

Homer, Odyssey 15.389–484

Then the swineherd, marshal of men, responded:

“Friend, since you have asked me and inquired truly of these things,
Listen now in silence and take some pleasure and drink your wine
While you sit there. These nights are endless. There is time for sleep
And there is time to take pleasure in listening. It is not at all necessary
For you to sleep before it is time. Even a lot of sleep can be a burden.
Let whoever of the rest the heart and spirit moves
Go out and sleep. For as soon as the down shows itself
Let him eat and follow the master’s swine.
As we two drink and dine in this shelter
Let us take pleasure as we recall one another’s terrible pains.
For a man finds pleasure even in pains later on
After he has suffered so very many and survived many too.
I will tell you this because you asked me and inquired.”

τὸν δ’ αὖτε προσέειπε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν·
“ξεῖν’, ἐπεὶ ἂρ δὴ ταῦτά μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς,
σιγῇ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο πῖνέ τε οἶνον,
ἥμενος. αἵδε δὲ νύκτες ἀθέσφατοι· ἔστι μὲν εὕδειν,
ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκουέμεν· οὐδέ τί σε χρή,
πρὶν ὥρη, καταλέχθαι· ἀνίη καὶ πολὺς ὕπνος.
τῶν δ’ ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ θυμὸς ἀνώγει,
εὑδέτω ἐξελθών· ἅμα δ’ ἠόϊ φαινομένηφι
δειπνήσας ἅμ’ ὕεσσιν ἀνακτορίῃσιν ἑπέσθω.
νῶϊ δ’ ἐνὶ κλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τε
κήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεθα λευγαλέοισι
μνωομένω· μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνήρ,
ὅς τις δὴ μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ’ ἐπαληθῇ.
τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς.

Today Scott Lepisto (@ScottLepisto and see his website) has released the second podcast to complete  our two-part conversation we had for the second season of the Itinera Podcast. If you listen to it, you will hear, for better or worse, me in all my chaotic, stream-of-consciousness, and, sometimes profane, rambling. There are echoes of stories I have told before when I have written about parenting and teaching,  studying classics and struggling with identity,  or problems with pedantry in our field. But these versions are easier and funnier. And that’s because they’re part of a conversation.

Scott deserves a lot of credit for what he is doing with this series because he brings such a soft touch to his interviews–but he does seem to have just a native knack of getting people to tell stories and share themselves with the world. Stories communicate who we are to each other and reciting them confirms and performs our identities.

The Itinera podcast is helping to create a community in Classics by allowing people to share their stories with wider audiences. Scott’s interviews from both seasons have such moments of sweetness and power that it seems we were living lives of deprivation (and desperation) before he started recording them.

So, listen to the podcast. I don’t think we actually ever get to talking about why this website exists or how it is related to the conversations we have, but we do talk a lot about the lives lived in, through, and by stories.

Menander (fr. 591 K.).

“The man who is sick in the body needs a doctor;
someone who is sick in the mind needs a friend
For a well-meaning friend knows how to treat grief.”

Τῷ μὲν τὸ σῶμα † διατεθειμένῳ κακῶς
χρεία ‘στ’ ἰατροῦ, τῷ δὲ τὴν ψυχὴν φίλου·
λύπην γὰρ εὔνους οἶδε θεραπεύειν φίλος.

Attributed to Socrates (in Stobaeus)

“The sick need doctors; the unlucky need encouragement from friends.”

Τοῖς μὲν νοσοῦσιν ἰατρούς, τοῖς δ’ ἀτυχοῦσι φίλους δεῖ παραινεῖν.

In honor of the stories told in the Itinera podcast, here’s a picture of me and my siblings with our great grandmother in 1994. I’m the one with a vaguely punchable face and glorious hair.

1994

The Fates: What Was, What is, What Will Be

Hesiod, Theogony 904-906

“Klôthô, Lakhesis, and Atropos, who grant to mortals
Their share of both evil and good.”

Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ ῎Ατροπον, αἵ τε διδοῦσι
θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε.

Plato, Republic 617a

“There were another three who sat equally apart in a circle, each on her own seat, the Fates, those daughters of necessity, dressed in white clothes with fillets on their heads: Lachesis, Klotho, and Atropos, all joining the hymn with the chorus of Sirens. Lachesis sings what was; Klotho sings what is, and Atropos sings what will be.”

ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι᾽ ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας τῆς ἀνάγκης, Μοίρας, λευχειμονούσας, στέμματα ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐχούσας, Λάχεσίν τε καὶ Κλωθὼ καὶ Ἄτροπον, ὑμνεῖν πρὸς τὴν τῶν Σειρήνων ἁρμονίαν, Λάχεσιν μὲν τὰ γεγονότα, Κλωθὼ δὲ τὰ ὄντα, Ἄτροπον δὲ τὰ μέλλοντα.

Aristotle assigns the Moirai to different stages

Aristotle, On the Universe, 401b16-23

“There are three Fates—one allotted to different times—and part of the wool of their spindle is already spun, some still needs to be, and some is currently being worked. One of the Moirai is for the past—Atropos—because all things which are behind us cannot be altered (atrepta); the future, then, is Lakhesis, because that which is allotted [lêksis] by nature awaits everything; and the present belongs to Klôthô who decides what is proper for each as she spins (klôthein). That’s how the myth ends and not improperly.”

τρεῖς μὲν γὰρ αἱ Μοῖραι, κατὰ τοὺς χρόνους μεμερισμέναι, νῆμα δὲ ἀτράκτου τὸ μὲν ἐξειργασμένον, τὸ δὲ μέλλον, τὸ δὲ περιστρεφόμενον· τέτακται δὲ κατὰ μὲν τὸ γεγονὸς μία τῶν Μοιρῶν, Ἄτροπος, ἐπεὶ τὰ παρελθόντα πάντα ἄτρεπτά ἐστι, κατὰ δὲ τὸ μέλλον Λάχεσις—[εἰς] πάντα γὰρ ἡ κατὰ φύσιν μένει λῆξις—κατὰ δὲ τὸ ἐνεστὸς Κλωθώ, συμπεραίνουσά τε καὶ κλώθουσα ἑκάστῳ τὰ οἰκεῖα. περαίνεται δὲ καὶ ὁ μῦθος οὐκ ἀτάκτως.

Inspired by this tweet

Moirai