Some Greek and Roman Passages on Treason, Just in Case You Need Them

Some Greek Words for Treason

ἀπιστία, “treachery”
προδοσία, “high treason”, “betrayal”
προδότης “traitor”
ἐπιβουλή, “plot”

Seneca the Elder, Controversiae 10.1

“Look, I have letters here which are obvious proof of treason and have the plans of the enemy.”

teneo ecce epistulas, in quibus manifesta proditionis argumenta sunt, in quibus hostium consilia

Polybius, Histories 5.59.2

“…because of the style of his life and his treason against his country I believe he is worthy of the greatest punishment.”

….κατά γε τὴν τοῦ βίου προαίρεσιν καὶ τὴν εἰς πατρίδα παρανομίαν τῆς μεγίστης ἄξιον κρίνω τιμωρίας

Cicero, De Senectute 12.39–40

“He used to say that no plague is more fatal than the bodily pleasure which has been given to human beings by nature. Zealous lusts for this kind of pleasure compel people toward pursuing them insanely and without any control. From this source springs treason against our country, coups against the legitimate government, and from here secret meetings with enemies are born.”

Nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam, cuius voluptatis avidae libidines temere et ecfrenate ad potiendum incitarentur. Hinc patriae proditiones, hinc rerum publicarum eversiones, hinc cum hostibus clandestina colloquia nasci

Wait, there’s more! But First….

US Constitution, Article 3, Section 3:

Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court.

The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.

From the Twelve Tables

“The Law of the Twelve Tables commands that anyone who has conspired with an enemy against the state or handed a citizen to a public enemy, should suffer capital punishment.”

Marcianus, ap. Dig., XLVIII, 4, 3: Lex XII Tabularum iubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit capite puniri.

Tacitus Histories 3. 57

“How much power the audacity of single individuals can have during civil discord! Claudius Flaventinus, a centurion dismissed by Galba in shame, made the fleet at Misenum revolt with forged letters from Vespasian promising a reward for treason. Claudius Apollinaris, a man neither exceptional for his loyalty nor dedicated in his betrayal, was in charge of the fleet; and Apinius Tiro, an ex-praetor who was by chance at Minturnae then, put himself forth as the leader of the defectors.”

Sed classem Misenensem (tantum civilibus discordiis etiam singulorum audacia valet) Claudius Faventinus centurio per ignominiam a Galba dimissus ad defectionem traxit, fictis Vespasiani epistulis pretium proditionis ostentans. Praeerat classi Claudius Apollinaris, neque fidei constans neque strenuus in perfidia; et Apinius Tiro praetura functus ac tum forte Minturnis agens ducem se defectoribus obtulit.

Lucan 4.218-221

“Must we beg Caesar to handle us no worse than
His other slaves? Have your generals’ lives been begged?
Our safety will never be the price and bribe for foul treason.”

Utque habeat famulos nullo discrimine Caesar,
Exorandus erit? ducibus quoque vita petita est?
Numquam nostra salus pretium mercesque nefandae
Proditionis erit…

Plato, Republic 334b (referring to Od. 19.395)

“He bested all men in theft and perjury.”

αὐτὸν πάντας ἀνθρώπους κεκάσθαι κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε.

 

Thales (according to Diogenes Laertius)

“Isn’t perjury worse than adultery?”

οὐ χεῖρον, ἔφη, μοιχείας ἐπιορκία

 

Plautus, Curculio 470

“Whoever wants to find a perjurer should go to the public assembly”

qui periurum conuenire uolt hominem ito in comitium

From the Suda

“Dêmadês: He was king in Thebes after Antipater. A son of Dêmeas the sailor, he was also a sailor, a shipbuilder, and a ferry-operator. He gave up these occupations to enter politics and turned out to be a traitor—he grew very wealthy from this and obtained, as a bribe from Philip, property in Boiotia.”

Δημάδης, μετ’ ᾿Αντίπατρον βασιλεύσας Θήβας ἀνέστησε, Δημέου ναύτου, ναύτης καὶ αὐτός, ναυπηγὸς καὶ πορθμεύς. ἀποστὰς δὲ τούτων ἐπολιτεύσατο καὶ ἦν προδότης καὶ ἐκ τούτου εὔπορος παντὸς καὶ κτήματα ἐν Βοιωτίᾳ παρὰ Φιλίππου δωρεὰν ἔλαβεν.

Dinarchus, Against Philocles, 8-9

“Don’t you understand that while, in other cases, it is necessary to impose a penalty on those who have committed crimes after examining the matter precisely and uncovering the truth over time, but for instances of clear and agreed-upon treason, we must yield first to anger and what comes from it? Don’t you think that this man would betray any of the things most crucial to the state, once you made him in charge of it?”

ἆρ᾿ ἴσθ᾿ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἀδικημάτων σκεψαμένους ἀκριβῶς δεῖ μεθ᾿ ἡσυχίας καὶ τἀληθὲς ἐξετάσαντας, οὕτως ἐπιτιθέναι τοῖς ἠδικηκόσι τὴν τιμωρίαν, ἐπὶ δὲ ταῖς φανεραῖς καὶ παρὰ πάντων ὡμολογημέναις προδοσίαις πρώτην τετάχθαι τὴν ὀργὴν καὶ τὴν μετ᾿ αὐτῆς γιγνομένην τιμωρίαν; τί γὰρ τοῦτον οὐκ ἂν οἴεσθε ἀποδόσθαι τῶν ἐν τῇ πόλει σπουδαιοτάτων, ὅταν ὑμεῖς ὡς πιστὸν αὐτὸν καὶ δίκαιον φύλακα καταστήσητε;

Lycurgus, Against Leocrates, 126-7

“It is right that punishments for other crimes come after them, but punishment for treason should precede the dissolution of the state. If you miss that opportune moment when those men are about to do something treacherous against their state, it is not possible for you to obtain justice from the men who did wrong: for they become stronger than the punishment possible from those who have been wronged.”

τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἀδικημάτων ὑστέρας δεῖ τετάχθαι τὰς τιμωρίας, προδοσίας δὲ καὶ δήμου καταλύσεως προτέρας. εἰ γὰρ προήσεσθε τοῦτον τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ μέλλουσιν ἐκεῖνοι κατὰ τῆς πατρίδος φαῦλόν τι πράττειν, οὐκ ἔστιν ὑμῖν μετὰ ταῦτα δίκην παρ’ αὐτῶν ἀδικούντων λαβεῖν· κρείττους γὰρ ἤδη γίγνονται τῆς παρὰ τῶν ἀδικουμένων τιμωρίας.

Some Collusion while we’re at it

Tacitus Annals 11.5

“After that point, Suillius was persistent and brutal in pursuing his affairs and in his boldness for finding a mass of rivals. For the union of laws and wealth of offices gathered in one person furnished abundant opportunities for theft. And there was nothing in public so much for sale as the corruption of the advocates. It was so bad that Samius, a rather distinguished Roman knight, after he paid four hundred thousand sesterces to Suillius and once the collusion was revealed, laid down on his sword in his own house.

Therefore, when Gaius Silius was taking the lead of the elected consul—a man whose power and fall I will discuss in the appropriate time, the senators came together and asked for the Cincian law which carried the ancient warning that no one should receive money or a gift for pleading a case.”

 Continuus inde et saevus accusandis reis Suillius multique audaciae eius aemuli; nam cuncta legum et magistratuum munia in se trahens princeps materiam praedandi patefecerat. Nec quicquam publicae mercis tam venale fuit quam advocatorum perfidia, adeo ut Samius, insignis eques Romanus, quadringentis nummorum milibus Suillio datis et cognita praevaricatione ferro in domo eius incubuerit. Igitur incipiente C. Silio consule designato, cuius de potentia et exitio in tempore memorabo, consurgunt patres legemque Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat.

 

CICERO TO ATTICUS 92 (IV.18 Rome, between 24 October and 2 November 54)

“By what means was he acquitted? The beginning and the end of it was the incredible ineptitude of the prosecutors, specifically that of Lucius Lentulus the younger whom everyone yelled was colluding. Add to this the wondrous work of Pompeii and a crooked jury. Even with this there were 32 guilt votes and 38 for acquittal.  Remaining cases are waiting for him. He is not yet clearly unimpeded.”

quo modo ergo absolutus? omnino πρῷρα πρύμνα accusatorum incredibilis infantia, id est L. Lentuli L. f., quem fremunt omnes praevaricatum, deinde Pompei mira contentio, iudicum sordes. Ac tamen xxxii  condemnarunt, xxxviii absolverunt. iudicia reliqua impendent. nondum est plane expeditus.

Image result for medieval manuscript traitor
Jacob van Maerlant, (The traitor Ganelon drawn and quartered)., Spieghel Historiael, West Flanders, c. 1325-1335.

The Strong and the Weak: Reading Some Thucydides

“These well-known speeches have so many unclear and odd phrases that they barely make sense….”

Ipsae illae contiones ita multas habent obscuras abditasque sententias vix ut intellegantur– Cicero, Orator 9.31

“One could easily count the number of people who are able to understand all of Thucydides, and even these people need to rely on a commentary from time to time.”

εὐαρίθμητοι γάρ τινές εἰσιν οἷοι πάντα τὰ Θουκυδίδου συμβαλεῖν, καὶ οὐδ’ οὗτοι χωρὶς ἐξηγήσεως γραμματικῆς ἔνια –Dionysius of Halicarnassus, On Thucydides 51:

Recently, my friend Mimi Kramer (@nhmeems) was asking about a pretty famous line from the Melian Dialogue. I looked it up and then my brain started hurting. I went to sleep, and looked again. Here are the Athenians speaking to the Melians:

Thucydides, 5.89

“Now, we ourselves will not provide a discreditable length of arguments with noble words that we rule justly because we threw off the Persians or that we are attacking now because we were done wrong by you; nor do we think that you should think you are able to persuade us by claiming either that you did not campaign with the Lakedaimonians when you are their allies or that you did us no harm. No, we each should say what we think is possible to accomplish in truth, because we know that what is just is judged in human reasoning from equal compulsion: those who are in power do what they can and those who are weak allow it.”

ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ᾽ ὀνομάτων καλῶν, ὡς ἢ δικαίως τὸν Μῆδον καταλύσαντες ἄρχομεν ἢ ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχόμεθα, λόγων μῆκος ἄπιστον παρέξομεν, οὔθ᾽ ὑμᾶς ἀξιοῦμεν ἢ ὅτι Λακεδαιμονίων ἄποικοι ὄντες οὐ ξυνεστρατεύσατε ἢ ὡς ἡμᾶς οὐδὲν ἠδικήκατε λέγοντας οἴεσθαι πείσειν, τὰ δυνατὰ δ᾽ ἐξ ὧν ἑκάτεροι ἀληθῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσθαι, ἐπισταμένους πρὸς εἰδότας ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν.

Here are some translations of the last few phrases:

Rex Warner: “the strong do what they have the power to do and the weak accept what they have to accept”.

Benjamin Jowett: “the powerful exact what they can, and the weak grant what they must”.

Thomas Hobbes “They that have odds of power exact as much as they can, and the weak yield to such conditions as they can get”

The recent translation below, to my taste, does a much better job of not forcing a parallelism into the objects of the last two phrases

Johanna Hanink (How to Think about War, 2019: 169): “We need to accomplish what we can on the basis of what we really think, each side fully aware that justice is only a factor in human decisions when the parties are on equal footing. Those in positions of power do what their power permits, while the weak have no choice but to accept it.”

The last phrases cause some fits because there is no clear object for the verb ξυγχωροῦσιν. Warner, Jowett, and Hobbes seem to have taken δυνατὰ with both πράσσουσι and ξυγχωροῦσιν. While Greek (and Thucydides) is certainly capable of implying this, I think Hanink’s translation is much better for this.

When I try to teach Greek prose analysis to students, I do what I learned from Hardy Hansen (yes, the Hardy Hansen): Kola kai kommata! Break the sentences into levels of subordination and try to find the rhythm and parallels. This speech is actually kind of simple on a structural level (for Thucydides). What makes it bedeviling are some of the individual phrases. I have moved a few phrases to show how the sense works:

ἡμεῖς τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ᾽ ὀνομάτων καλῶν [λόγων μῆκος ἄπιστον παρέξομεν]

ὡς ἢ δικαίως τὸν Μῆδον καταλύσαντες ἄρχομεν

ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχόμεθα,

οὔθ᾽ ὑμᾶς ἀξιοῦμεν [λέγοντας οἴεσθαι πείσειν]

ἢ ὅτι Λακεδαιμονίων ἄποικοι ὄντες οὐ ξυνεστρατεύσατε

ἢ ὡς ἡμᾶς οὐδὲν ἠδικήκατε

τὰ δυνατὰ δ᾽ ἐξ ὧν ἑκάτεροι ἀληθῶς φρονοῦμεν διαπράσσεσθαι,

ἐπισταμένους πρὸς εἰδότας [=acc. Subj of infinitive διαπράσσεσθαι in indirect discourse]

ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται,

δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν.

I am really unsure if it is possible to convey the [forced?] antithesis between δίκαια μὲν and δυνατὰ δὲ in English! (Or what about the repetition τὰ δυνατὰ…δυνατὰ δὲ ?). But, you know, Thucydides is trying to give an idea of the kinds of things people were likely to say….

Thucydides, 1.22

“In respect to however many speeches individuals made, either when they were about to start the war or were already in it, it is hard for me to replicate with precision what was said—and this applies both to the things I heard myself and those from people reported them to me from elsewhere. So the speeches are presented as each speaker would seem to speak most appropriately about the material at hand, and when I am able to, as close as possible to the total sense of what was actually said.”

Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν· ὡς δ᾿ ἂν ἐδόκουν μοι ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιστ᾿ εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται·

Image result for thucydides

The Magic Words of Healing

Pliny the Elder, Natural History, 28.21-22

“It is not easy to explain whether foreign and unrepeatable words undermine our confidence more than uncommon Latin ones which our mind makes seem ridiculous since it is always casting about for something  huge and strong enough to move a god, that is, something to force the mind’s will on divine power.

Homer claims that Ulysses, when he was wounded in the thigh, stopped the flow of blood with a song; Theophrastus says there is a verse to heal sciatica; Cato has passed down a song to help dislocated limbs; Marcus Varro has one for gout. It is reported that the dictator Caesar, after a single severe accident to his vehicle, would, as soon as he took his seat, repeat three times a song for a safe journey—a thing which we know many people do now.”

neque est facile dictu externa verba atque ineffabilia abrogent fidem validius an Latina inopinata et quae inridicula videri cogit animus semper aliquid inmensum exspectans ac dignum deo movendo, immo vero quod numini imperet. dixit Homerus profluvium sanguinis vulnerato femine Ulixen inhibuisse carmine, Theophrastus ischiadicos sanari, Cato prodidit luxatis membris carmen auxiliare, M. Varro podagris. Caesarem dictatorem post unum ancipitem vehiculi casum ferunt semper ut primum consedisset, id quod plerosque nunc facere scimus, carmine ter repetito securitatem itinerum aucupari solitum.

 

 

This reminds me of the tradition that granted Pythagoras’ songs healing power:

Porphyry, On the Life of Pythagoras

30. “[Pythagoras] healed psychic and bodily sufferings with rhythm, songs, and incantations. He adapted these treatments to his companions, while he himself heard the harmony of everything because he could understand the unity of the spheres and the harmonies of the stars moving with them. It is not our nature to hear this in the least.”

30. κατεκήλει δὲ ῥυθμοῖς καὶ μέλεσι καὶ ἐπῳδαῖς τὰ ψυχικὰ πάθη καὶ τὰ σωματικά. καὶ τοῖς μὲν ἑταίροις ἡρμόζετο ταῦτα, αὐτὸς δὲ τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας ἠκροᾶτο συνιεὶς τῆς καθολικῆς τῶν σφαιρῶν καὶ τῶν κατ’ αὐτὰς κινουμένων ἀστέρων ἁρμονίας, ἧς ἡμᾶς μὴ ἀκούειν διὰ σμικρότητα τῆς φύσεως.

32. “Diogenes says that Pythagoras encouraged all men to avoid ambition and lust for fame, because they especially inculcate envy, and also to stay away from large crowds. He used to convene gatherings at his house at dawn himself, accompanying his singing to the lyre and singing some ancient songs of Thales. And he also sang the songs of Hesiod and Homer, as many as appeared to calm his spirit. He would also dance some dances which he believed brought good mobility and health to the body. He used to take walks himself but not with a crowd, taking only two or three companions to shrines or groves, finding the most peaceful and beautiful places.”

32. Διογένης φησὶν ὡς ἅπασι μὲν παρηγγύα φιλοτιμίαν φεύγειν καὶ φιλοδοξίαν, ὥπερ μάλιστα φθόνον ἐργάζεσθαι, ἐκτρέπεσθαι δὲ τὰς μετὰ τῶν πολλῶν ὁμιλίας. τὰς γοῦν διατριβὰς καὶ αὐτὸς ἕωθεν μὲν ἐπὶ τῆς οἰκίας ἐποιεῖτο, ἁρμοζόμενος πρὸς λύραν τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν καὶ ᾄδων παιᾶνας ἀρχαίους τινὰς τῶν Θάλητος. καὶ ἐπῇδε τῶν ῾Ομήρου καὶ ῾Ησιόδου ὅσα καθημεροῦν τὴν ψυχὴν ἐδόξαζε. καὶ ὀρχήσεις δέ τινας ὑπωρχεῖτο ὁπόσας εὐκινησίαν καὶ ὑγείαν τῷ σώματι παρασκευάζειν ᾤετο. τοὺς δὲ περιπάτους οὐδ’ αὐτὸς ἐπιφθόνως μετὰ πολλῶν ἐποιεῖτο, ἀλλὰ δεύτερος ἢ τρίτος ἐν ἱεροῖς ἢ ἄλσεσιν, ἐπιλεγόμενος τῶν χωρίων τὰ ἡσυχαίτατα καὶ περικαλλέστατα.

33. “He loved his friends overmuch and was the first to declare that friends possessions are common and that a friend is another self. When they were healthy, he always talked to them; when they were sick, he took care of their bodies. If they were mentally ill, he consoled them, as we said before, some with incantations and spells, others by music. He had songs and paeans for physical ailments: when he sang them, he relieved fatigue. He also could cause forgetfulness of grief, calming of anger, and redirection of desire.”

33.τοὺς δὲ φίλους ὑπερηγάπα, κοινὰ μὲν τὰ τῶν φίλων εἶναι πρῶτος ἀποφηνάμενος, τὸν δὲ φίλον ἄλλον ἑαυτόν. καὶ ὑγιαίνουσι μὲν αὐτοῖς ἀεὶ συνδιέτριβεν, κάμνοντας δὲ τὰ σώματα ἐθεράπευεν, καὶ τὰς ψυχὰς δὲ νοσοῦντας παρεμυθεῖτο, καθάπερ ἔφαμεν, τοὺς μὲν ἐπῳδαῖς καὶ μαγείαις τοὺς δὲ μουσικῇ. ἦν γὰρ αὐτῷ μέλη καὶ πρὸς νόσους σωμάτων παιώνια, ἃ ἐπᾴδων ἀνίστη τοὺς κάμνοντας. ἦν <δ’> ἃ καὶ λύπης λήθην εἰργάζετο καὶ ὀργὰς ἐπράυνε καὶ ἐπιθυμίας ἀτόπους ἐξῄρει.

British Library - Royal 6.E.vi,  f. 396v. - Detail of a historiated initial 'C'(onstellacio) of an astrologer observing the sky, and the devil in a circle.
Image from medievalists.net

The Illegal, Murderous Rapist: Herodotus Subtweets a Tyrant

I covered a class for a colleague today and read this bit from Herodotus for the first time in many years. It was, well, just a little eerie.

Herodotus 3.80

“Otanês was first urging the Persians to entrust governing to the people, saying these things: “it seems right to me that we no longer have a monarchy. For it is neither pleasing nor good. For you all know about the arrogance of Kambyses and you were a party to the insanity of the Magus. How could monarchy be a fitting thing when it permits an unaccountable person to do whatever he pleases? Even if you put the best of all men into this position he might go outside of customary thoughts. For hubris is nurtured by the fine things present around him, and envy is native to a person from the beginning.

The one who has these two qualities possesses every kind of malice. For one who is overfilled does many reckless things, some because of arrogance and some because of envy. Certainly, it would be right for a man who is a tyrant at least to have no envy at all, since he has all the good things. Yet he becomes the opposite of this towards his citizens: for he envies those who are best around him and live, and he takes pleasure in the worst of the citizens—he is the best at welcoming slanders.

He becomes the most disharmonious of all people—for if you admire him only moderately, then he is upset because you do not support him ardently. But if someone supports him excessively, he is angry at him for being a toady. The worst things are still to be said: he overturns traditional laws, he rapes women, and kills people without reason.”

᾿Οτάνης μὲν ἐκέλευε ἐς μέσον Πέρσῃσι καταθεῖναι τὰ πρήγματα, λέγων τάδε· «᾿Εμοὶ δοκέει ἕνα μὲν ἡμέων μούναρχον μηκέτι γενέσθαι· οὔτε γὰρ ἡδὺ οὔτε ἀγαθόν. Εἴδετε μὲν γὰρ τὴν Καμβύσεω ὕβριν ἐπ’ ὅσον ἐπεξῆλθε, μετεσχήκατε δὲ καὶ τῆς τοῦ μάγου ὕβριος. Κῶς δ’ ἂν εἴη χρῆμα κατηρτημένον μουναρχίη, τῇ ἔξεστι ἀνευθύνῳ ποιέειν τὰ βούλεται; Καὶ γὰρ ἂν τὸν ἄριστον ἀνδρῶν πάντων στάντα ἐς ταύτην τὴν ἀρχὴν ἐκτὸς τῶν ἐωθότων νοημάτων στήσειε. ᾿Εγγίνεται μὲν γάρ οἱ ὕβρις ὑπὸ τῶν παρεόντων ἀγαθῶν, φθόνος δὲ ἀρχῆθεν ἐμφύεται ἀνθρώπῳ. Δύο δ’ ἔχων ταῦτα ἔχει πᾶσαν κακότητα· τὰ μὲν γὰρ ὕβρι κεκορημένος ἔρδει πολλὰ καὶ ἀτάσθαλα, τὰ δὲ φθόνῳ. Καίτοι ἄνδρα γε τύραννον ἄφθονον ἔδει εἶναι, ἔχοντά γε πάντα τὰ ἀγαθά· τὸ δὲ ὑπεναντίον τούτου ἐς τοὺς πολιήτας πέφυκε· φθονέει γὰρ τοῖσι ἀρίστοισι περιεοῦσί τε καὶ ζώουσι, χαίρει δὲ τοῖσι κακίστοισι τῶν ἀστῶν, διαβολὰς δὲ ἄριστος ἐνδέκεσθαι.

᾿Αναρμοστότατον δὲ πάντων· ἤν τε γὰρ αὐτὸν μετρίως θωμάζῃς, ἄχθεται ὅτι οὐ κάρτα θεραπεύεται, ἤν τε θεραπεύῃ τις κάρτα, ἄχθεται ἅτε θωπί. Τὰ δὲ δὴ μέγιστα ἔρχομαι ἐρέων· νόμαιά τε κινέει πάτρια καὶ βιᾶται γυναῖκας κτείνει τε ἀκρίτους.

 

Image result for medieval manuscript manuscript
Image from here

Milking the He-Goat: The Only Proverb You Need for a Thursday

Polybius, Book 33 16a fragmenta incertae sedis

“20. As soon as the masses are compelled to love or hate people excessively, every excuse is sufficient for them to complete their plans.

21 But I worry that I might overlook the fact that the oft-cited saying applies to me: “who is the greater fool, the one who milks a male-goat or the one who holds the bucket* to catch it?”

For, I also seem, in reporting what is agreed upon as a lie and in dragging out the process to do something very similar. For this reason, it is pointless to talk about these things, unless someone also wants to write down dreams and examine the fantasies of someone who is awake.”

*koskinos here actually means “sieve”, which makes the whole process even more futile. I simplified to “bucket” to make it easier to understand…

20. Ὅτι ὅταν ἅπαξ οἱ πολλοὶ σχῶσιν ὁρμὴν πρὸς τὸ φιλεῖν ἢ μισεῖν τινας ὑπερβαλλόντως, πᾶσα πρόφασις ἱκανὴ γίνεται πρὸς τὸ συντελεῖν τὰς αὑτῶν προθέσεις.

21. Ἀλλὰ γὰρ ὀκνῶ μή ποτ᾿ εἰς τὸ περιφερόμενον ἐμπεσὼν λάθω, πότερον ὁ τὸν τράγον ἀμέλγων ἀφρονέστερος ἢ ὁ τὸ κόσκινον ὑπέχων· δοκῶ γὰρ δὴ κἀγὼ πρὸς ὁμολογουμένην ψευδολογίαν ἀκριβολογούμενος καὶ τὸν ἐπιμετροῦντα λόγον εἰσφέρων παραπλήσιόν τι ποιεῖν. διὸ καὶ μάτην τελέως περὶ τούτων λέγειν, εἰ μή τις καὶ γράφειν ἐνύπνια βούλεται καὶ θεωρεῖν ἐγρηγορότος ἐνύπνια.

Diogenianus writes on this proverb (Centuria 95.3; Cf. Mantissa Proverb., 2.68)

“Who is the greater fool, the one who milks a male-goat or the one who holds the bucket to catch it? You should say the [one who milks] the male-goat”

Πότερον ὁ τὸν τράγον ἀμέλγων ἀφρονέστερος, ἢ ὁ τὸ κόσκινον ὑποτιθείς; εἴποις, ὁ τὸν τράγον:

Arsenius, Centuria 17 41a7

“To milk a he-goat”: this is applied to those who do something incongruous and ignorant. From this we also get the saying from Diogenianus: “Who is the greater fool, the one who milks a male-goat or the one who holds the bucket to catch it?”

“Τράγον ἀμέλγειν: ἐπὶ τῶν ἀνάρμοστόν τι ποιούντων καὶ ἀνόητον. ὅθεν καὶ Διογενιανός· πότερον ὁ τὸν τράγον ἀμέλγων ἢ ὁ τὸ κόσκινον ὑποτιθεὶς ἀφρονέστερος;

From Medieval Bestiary: Bibliothèque Nationale de France, lat. 6838B, Folio 15r

Royal Domestic Violence

Earlier, Cambyses marries one sister (3.31) and murders another. This one is unnamed.

Herodotus, Histories 3.32

“There are two stories regarding her death just as in the case of Smerdis. The Greeks report that Cambyses made a puppy fight with a lion cub and that this woman was watching. When the puppy was being defeated, another puppy—its sibling—broke its leash and was helping him. Together, the two puppies overpowered the lion cub.

Cambyses was pleased when he saw this, but she was crying as she sat alongside him. When Cambyses saw that she was crying and asked why she was, she responded that she cried upon seeing the puppy try to avenge his brother because she was thinking of Smerdis and realizing that there was no one who would avenge him.

The Greeks claim that she was executed for Cambyses for this response. The Egyptians, however, say that when the two of them were sitting at a table the woman took up some lettuce, plucked off the leaves, and then asked her husband if the lettuce seemed better plucked or with its leaves still. When he said he liked it more intact, she said that “but you must recall that you have stripped the house of Cyrus just like this lettuce.” In rage over this, he leaped on her even though she was pregnant. She died after miscarrying.”

Ἀμφὶ δὲ τῷ θανάτῳ αὐτῆς διξὸς ὥσπερ περὶ Σμέρδιος λέγεται λόγος. Ἕλληνες μὲν λέγουσι Καμβύσεα συμβαλεῖν σκύμνον λέοντος σκύλακι κυνός, θεωρέειν δὲ καὶ τὴν γυναῖκα ταύτην, νικωμένου δὲ τοῦ σκύλακος ἀδελφεὸν αὐτοῦ ἄλλον σκύλακα ἀπορρήξαντα τὸν δεσμὸν παραγενέσθαι οἱ, δύο δὲ γενομένους οὕτω δὴ τοὺς σκύλακας ἐπικρατῆσαι τοῦ σκύμνου. καὶ τὸν μὲν Καμβύσεα ἥδεσθαι θεώμενον, τὴν δὲ παρημένην δακρύειν. Καμβύσεα δὲ μαθόντα τοῦτο ἐπειρέσθαι δι᾿ ὅ τι δακρύει, τὴν δὲ εἰπεῖν ὡς ἰδοῦσα τὸν σκύλακα τῷ ἀδελφεῷ τιμωρήσαντα δακρύσειε, μνησθεῖσά τε Σμέρδιος καὶ μαθοῦσα ὡς ἐκείνῳ οὐκ εἴη ὁ τιμωρήσων. Ἕλληνες μὲν δὴ διὰ τοῦτο τὸ ἔπος φασὶ αὐτὴν ἀπολέσθαι ὑπὸ Καμβύσεω, Αἰγύπτιοι δὲ ὡς τραπέζῃ παρακατημένων λαβοῦσαν θρίδακα τὴν γυναῖκα περιτῖλαι καὶ ἐπανειρέσθαι τὸν ἄνδρα κότερον περιτετιλμένη ἡ θρίδαξ ἢ δασέα εἴη καλλίων, καὶ τὸν φάναι δασέαν, τὴν δ᾿ εἰπεῖν “Ταύτην μέντοι κοτὲ σὺ τὴν θρίδακα ἐμιμήσαο τὸν Κύρου οἶκον ἀποψιλώσας.” τὸν δὲ θυμωθέντα ἐμπηδῆσαι αὐτῇ ἐχούσῃ ἐν γαστρί, καί μιν ἐκτρώσασαν ἀποθανεῖν.

Possible seal image of Cambyses II

Tacitus on Germanic Standards for Women and Child-Rearing

Some of the rhetoric here seems a bit familiar…

Tacitus, Germania 19-20

In that country, no one finds vice amusing; nor is seducing or being seduced celebrated as a sign of the times. Even better are those communities where only virgins marry and a promise is made with the hope and vow of a wife. And so, they have only one husband just as each has one body and one life so that there may be no additional thought of it, no lingering desire, that they may not love the man so much as they love the marriage. It is considered a sin to limit the number of children or to eliminate the later born. There good customs are stronger than good laws.

There are children there naked and dirty in every house growing into the size of limbs and body at which we wonder. Each mother nourishes each child with her own breasts; they are not passed around to maids and nurses.”

nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur. melius quidem adhuc eae civitates, in quibus tantum virgines nubunt et cum spe votoque uxoris semel transigitur. sic unum accipiunt maritum quo modo unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tamquam maritum, sed tamquam matrimonium ament. numerum liberorum finire aut quemquam ex agnatis necare flagitium habetur, plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges.In omni domo nudi ac sordidi in hos artus, in haec corpora, quae miramur, excrescunt. sua quemque mater uberibus alit, nec ancillis aut nutricibus delegantur.

Image result for medieval manuscript Tacitus germania