Immigrants and the State: Reading Aeschylus’ “Suppliants” Online

Aeschylus, Suppliants 698-703

“May the people whose will rules the state,
The forethought for common good,
Guard well our citizens’ rights
And grant just agreements to foreigners
Without pain before considering
Arming for war.”

φυλάσσοι τ᾿ εὖ τὰ τίμι᾿ ἀστοῖς
τὸ δάμιον, τὸ πτόλιν κρατύνει,
προμαθὶς εὐκοινόμητις ἀρχά·
ξένοισι δ᾿ εὐξυμβόλους,
πρὶν ἐξοπλίζειν Ἄρη,
δίκας ἄτερ πημάτων διδοῖεν.

Aeschylus, Suppliants 454

“I would rather be ignorant than know about these problems”
θέλω δ᾿ ἄιδρις μᾶλλον ἢ σοφὸς κακῶν / εἶναι·

Aeschylus, Suppliants  698-703

“May plague never
Drain this city of its men
Nor may civil war dye with blood
The fields of this land with its native sons.”

μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν
τάνδε πόλιν κενώσαι,
μηδ᾿ ἐπιχωρίοις <–>
πτώμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς·

The Center for Hellenic Studies , the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre has been presenting scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’ since the beginning of the US lockdown in March. As our director Paul O’Mahony has put it, since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.

Aeschylus, Suppliants 406-411

“We need deep thinking as a savior,
Like that of a diver reaching to the deep
Looking with an eye not overcome with wine,
How these things may turnout unharmful to the city, first,
And then can have a good end for me too….”

δεῖ τοι βαθείας φροντίδος σωτηρίου,
δίκην κολυμβητῆρος εἰς βύθον μολεῖν
δεδορκὸς ὄμμα μηδ᾿ ἄγαν ᾠνωμένον,
ὅπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει,
αὐτοῖσί θ᾿ ἡμῖν ἐκτελευτήσει καλῶς

This week we turn to Aeschylus’ Suppliants. This play, produced soon after the Persian Wars, tells of the flight of the Danaids from Egypt to Greece to escape forced marriage to their cousins. It is in part a record of the complex foundational narratives of Greece, stories which made the Greeks kin to the Egyptians, Phoenicians, Persians and more yet still tried to position the leading families as homegrown, indigenous to the most famous cities of the time. Its themes reflect modern concerns about immigration and migration, sexual violence, and what values we assume as part of cultural and political authority. Along with this, though, we find xenophobia, misogyny, early reflections on ethnicity and culture, and a great deal of suffering due to all of these themes

At the foundation of this story is a myth of the Danaids, a tale of global fraternal strife, of how the daughters of Danaus fled marriage with their cousins, the sons of Aegyptus, yet still ended up having to marry them in Greece. On their wedding night, as the traditional story goes, all but one of them used the knives their father had given them to kill their husbands. For this, they were to be punished eternally in the underworld, carrying water to fill a leaking cistern

Aeschylus’ play is set in the run-up to the marriage. The scene is Argos. Danaus has led his daughters there from Egypt. They meet Pelasgus. They ask for his protection. Then their ‘bridegrooms’ arrive.

Aeschylus, Suppliants 397-401

“This case is not easy to adjudicate: do not make me its judge.
I have said before that I would not do this
Without the people even though I am in charge,
In case the people say when things go badly,
“You destroyed the state by honoring immigrants.”

οὐκ εὔκριτον τὸ κρῖμα· μὴ ᾿μ᾿ αἱροῦ κριτήν.
εἶπον δὲ καὶ πρίν, οὐκ ἄνευ δήμου τόδε
πράξαιμ᾿ ἄν, οὐδέ περ κρατῶν, μὴ καί ποτε
εἴποι λεώς, εἴ πού τι μὴ λῷον τύχοι,
“ἐπήλυδας τιμῶν ἀπώλεσας πόλιν.”

Scenes (H. W. Smyth’s translation)

1-233: Chorus, Danaus   
234-503: King (Pelasgus), Chorus, Danaus 
600-824: Danaus, Chorus
843-1073: Chorus, Herald, Danaus, King (Pelasgus), Chorus of Handmaidens

Aeschylus, Suppliants  277-286

“You utter things incredible for me to hear,
That you are of our Argive race!
You look more like the women of Libya
Than the women who are born in this country.
Ah, the Nile might bear a crop like this;
And there’s a similar imprint on the Cyprian clan
Formed there by the male artisans.
I hear also of nomad women in India
Who ride across the land on camels like horses
Neighbors to the Ethiopians!”

ἄπιστα μυθεῖσθ᾿, ὦ ξέναι, κλυεῖν ἐμοί,
ὅπως τόδ᾿ ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένος.
Λιβυστικοῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι
γυναιξίν ἐστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίοις·
καὶ Νεῖλος ἂν θρέψειε τοιοῦτον φυτόν·
εἰκὼς χαρακτήρ τ᾿ ἐν γυναικείοις τύποις
Κυπρίοις πέπληκται τεκτόνων πρὸς ἀρσένων·
Ἰνδάς τ᾿ ἀκούω νομάδας ἱπποβάμοσιν
εἶναι καμήλοις ἀστραβιζούσας χθόνα

Performers

Chorus: Tamieka Chavis and Tabatha Gayle
Danaus: David Rubin
King (Pelasgus): Damian Jermaine Thompson
Herald: Argyris Xafis

Special Guest: Rebecca Futo Kennedy

Artistic Director: Paul O’Mahony (Out of Chaos Theatre)
Associate Director: Liz Fisher
Director of Outreach: Amy Pistone (Gonzaga University)
Dramaturg: Emma Pauly
Executive Producer: Lanah Koelle (Center for Hellenic Studies)
Producers: Keith DeStone (Center for Hellenic Studies), Hélène Emeriaud, Janet Ozsolak, and Sarah Scott (Kosmos Society)
Poster Artist: John Koelle
Poster Designer: Allie Marbry (Center for Hellenic Studies)

Aeschylus Suppliants  143-150

“The oar’s flat blade and the linen-stitched
Wooden home walls out the sea
And sends me here without a storm
On fair winds. I do not complain.
May the all-seeing father in time
Bring about favorable ends for us.”

πλάτα μὲν οὖν λινορραφής
τε δόμος ἅλα στέγων δορὸς
ἀχείματόν μ᾿ ἔπεμπε σὺν
πνοαῖς, οὐδὲ μέμφομαι·
τελευτὰς δ᾿ ἐν χρόνῳ
πατὴρ ὁ παντόπτας
πρευμενεῖς κτίσειεν·

Future Readings

Euripides, Electra September 9th

Aeschylus, Seven Against Thebes September 16th

Euripides, Suppliants September 23rd

Aeschylus, Suppliants  1-4

“May Zeus, god of exiles, take a kind look
At our group which took to ship
From the soft sands of the Nile’s mouth…”

Ζεὺς μὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι προφρόνως
στόλον ἡμέτερον νάιον ἀρθέντ᾿
ἀπὸ προστομίων λεπτοψαμάθων
Νείλου·…

For earlier performances see the project home page or the full playlist on YouTube.

Leave a Reply