Covering Up Our Evils: Reading Euripides’ “Andromache Online”

Euripides, Andromache 368-9 (Full text on Scaife Viewer)

“Understand this well: whatever thing someone happens to desire
That becomes for them a greater thing than taking Troy.”

εὖ δ᾿ ἴσθ᾿, ὅτου τις τυγχάνει χρείαν ἔχων,
τοῦτ᾿ ἔσθ᾿ ἑκάστῳ μεῖζον ἢ Τροίαν ἑλεῖν.

RGTO Andromache

Euripides, Andromache 368-9

“Before, even though I was buried in sorrows
Hope always led me to this child who, if saved
Might provide some kind of defense or aid.
But once my husband married that Spartan Hermione
He has spurned my slave’s bed and I
Have been battered down by her evil tortures.”

καὶ πρὶν μὲν ἐν κακοῖσι κειμένην ὅμως
ἐλπίς μ᾿ ἀεὶ προσῆγε σωθέντος τέκνου
ἀλκήν τιν᾿ εὑρεῖν κἀπικούρησιν κακῶν·
ἐπεὶ δὲ τὴν Λάκαιναν Ἑρμιόνην γαμεῖ
τοὐμὸν παρώσας δεσπότης δοῦλον λέχος,
κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι.

The Center for Hellenic Studies , the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre has been presenting scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’ with discussion and interpretation during our time of isolation and social distancing. As Paul O’Mahony, whose idea this whole thing was said in an earlier blog post, Since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.

Each week we select scenes from a play, actors and experts from around the world, and put them all together for 90 minutes or so to see what will happen. This process is therapeutic for us; and it helps us think about how tragedy may have had similar functions in the ancient world as well.

Euripides, Andromache 954-6

“You’ve laid into your kindred with your tongue too much!
Such things are forgivable for you now, but still
Women must work to cover up women’s afflictions!”

ἄγαν ἐφῆκας γλῶσσαν ἐς τὸ σύμφυτον.
συγγνωστὰ μέν νυν σοὶ τάδ᾿, ἀλλ᾿ ὅμως χρεὼν
κοσμεῖν γυναῖκας τὰς γυναικείας νόσους.

This week we turn to Euripides’ Andromache, a play that returns us to the experiences of the enslaved women of Priam’s household, like his Hecuba and Trojan Women. In this play, we witness the dual sufferings of Andromache and Menelaos’ daughter Hermione. The former is the enslaved concubine of Achilles’ son, Neoptolemos and the latter is his wife. Hermione, however, is barren while Andromache has borne a son. This play returns us to themes of child killing revenge, legitimacy and the sufferings of women.

It may also have deep political resonance: This play’s date of performance is unknown, with scholars placing it as early as 428 at the end of the Periklean plague or as late as 417 BCE. Its treatment of women, children, and the offspring of slaves may reflect on the use of Athenian power during its empire and, perhaps, may comment on the Mytilenean revolt: when an Allied city tried to rebel from Athenian power and was voted to have all its men executed and women and children enslaved after its surrender. While this decision was reversed, it bared the nature of Athenian rule and foreshadows the demise of Melos 10 years later.

Euripides, Andromache 263-267

“Ah, you give me a bitter lottery and choice
For my life. Should I win, I am ruined
And if I lose I am unluckier still.”

οἴμοι, πικρὰν κλήρωσιν αἵρεσίν τέ μοι
βίου καθίστης· καὶ λαχοῦσά γ᾿ ἀθλία
καὶ μὴ λαχοῦσα δυστυχὴς καθίσταμαι.

Scenes (from the this translation)

1-55: Andromache

147-273: Andromache, Hermione, Chorus

545-765: Peleus, Menelaus, Andromache, Chorus

891-953: Orestes, Hermione, Chorus

1166-1283: Chorus, Peleus, Thetis

 

Euripides, Andromache 846-850

“Oh, my fate!
Where is fire’s flame dear to me?
Where can I throw myself from rocks
Either into the see or a mountain’s forest,
So I can die and the dead can care for me?”

οἴμοι πότμου.
ποῦ μοι πυρὸς φίλα φλόξ
ποῦ δ᾿ ἐκ πέτρας ἀερθῶ,
<ἢ> κατὰ πόντον ἢ καθ᾿ ὕλαν ὀρέων,
ἵνα θανοῦσα νερτέροισιν μέλω;

Cast and Crew

Andromache – Tamieka Chavis

Peleus – Michael Lumsden

Hermione – Evelyn Miller

Menelaus – Brian Nelson Jr

Orestes – Paul O’Mahony

Chorus – Sara Valentine

Thetis – Noree Victoria

Special Guest:Katerina Ladianou

Dramaturgical assistance: Emma Pauly

Direction: Paul O’Mahony

Posters: John Koelle

Technical, Moral, Administrative Support: Lanah Koelle, Allie Mabry, Janet Ozsolak, Helene Emeriaud, Sarah Scott, Keith DeStone

Upcoming Readings (Go here for the project page)

Aristophanes, Clouds, July 15

Euripides, Alcestis, July 22

The Chorus, July 29th [Special 10 AM time]

Euripides, Andromache 413-420

“Child, I who bore you go to Hades now
So that you may not die. If you outrun this fate,
Remember your mother, all I suffered and how I died.

Go to your father and through kisses
Tell him what I died while shedding tears
And throwing your arms around him.

Children are the soul of all humankind—
Whoever has no children mocks them and
While they may feel less pain, feel sadder happiness too.”

ὦ τέκνον, ἡ τεκοῦσά σ᾿, ὡς σὺ μὴ θάνῃς,
στείχω πρὸς Ἅιδην· ἢν δ᾿ ὑπεκδράμῃς μόρον,
μέμνησο μητρός, οἷα τλᾶσ᾿ ἀπωλόμην,
καὶ πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰὼν
δάκρυά τε λείβων καὶ περιπτύσσων χέρας
λέγ᾿ οἷ᾿ ἔπραξα. πᾶσι δ᾿ ἀνθρώποις ἄρ᾿ ἦν
ψυχὴ τέκν᾿· ὅστις δ᾿ αὔτ᾿ ἄπειρος ὢν ψέγει,
ἧσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ᾿ εὐδαιμονεῖ.

Videos of Earlier Sessions (Go here for the project page)
Euripides’ Helen, March 25th
Sophocles’ Philoktetes, April 1st
Euripides’ Herakles, April 8th
Euripides’ Bacchae, April 15th
Euripides’ Iphigenia , April 22nd
Sophocles, Trachinian Women, April 29th
Euripides, Orestes May 6th
Aeschylus, Persians, May 13th
Euripides, Trojan Women May 20th
Sophocles’ Ajax, May 27th
Sophocles, Oedipus Tyrannos, June 10th

Euripides, Ion,  June 17th

Euripides, Hecuba June 24th

Aeschylus, Prometheus Bound June 30th

Euripides, Andromache 744-746

“I just let your words roll off of me:
You’re just a walking shadow who has a voice,
Incapable of doing anything other than speaking alone.”

τοὺς σοὺς δὲ μύθους ῥᾳδίως ἐγὼ φέρω·
σκιὰ γὰρ ἀντίστοιχος ὣς φωνὴν ἔχεις,
ἀδύνατος οὐδὲν ἄλλο πλὴν λέγειν μόνον.

Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s