Ignoring the Cause, Assailing the Symptoms

Euripides, Andromache 26-31

“Before, even though I was buried in sorrows
Hope always led me to this child who, if saved
Might provide some kind of defense or aid.

But once my husband married that Spartan Hermione
He has spurned my slave’s bed and I
Have been battered down by her evil tortures.”

καὶ πρὶν μὲν ἐν κακοῖσι κειμένην ὅμως
ἐλπίς μ᾿ ἀεὶ προσῆγε σωθέντος τέκνου
ἀλκήν τιν᾿ εὑρεῖν κἀπικούρησιν κακῶν·
ἐπεὶ δὲ τὴν Λάκαιναν Ἑρμιόνην γαμεῖ
τοὐμὸν παρώσας δεσπότης δοῦλον λέχος,
κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι.

387-393

“You do huge things for minor reasons—
Listen to me! Why are you hurting me? What’s the reason
What city did I betray? Which child of yours did I kill?
What home did I burn down? I was forced to bed
With my master. You’ll kill me and not him
When he is the cause of these things? You’ll ignore
The cause and just keep pounding on the symptom?”

ὦ μεγάλα πράσσων αἰτίας σμικρᾶς πέρι,
πιθοῦ· τί καίνεις μ᾿; ἀντὶ τοῦ; ποίαν πόλιν
προύδωκα; τίνα σῶν ἔκτανον παίδων ἐγώ;
ποῖον δ᾿ ἔπρησα δῶμ᾿; ἐκοιμήθην βίᾳ
σὺν δεσπόταισι· κᾆτ᾿ ἔμ᾿, οὐ κεῖνον κτενεῖς,
τὸν αἴτιον τῶνδ᾿, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἀφεὶς
πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν οὖσαν φέρῃ;

Colin Morison (1732-1810) – Andromache Offering Sacrifice to Hector’s Shade

413-420

“Child, I who bore you go to Hades now
So you may not die. If you outrun this fate,
Remember your mother, all I suffered and how I died.
Go to your father and through kisses
Tell him what I died while shedding tears
And throwing your arms around him.
Children are the soul of all humankind—
Whoever has no children mocks them and
While they may feel less pain, feel sadder happiness too”

ὦ τέκνον, ἡ τεκοῦσά σ᾿, ὡς σὺ μὴ θάνῃς,
στείχω πρὸς Ἅιδην· ἢν δ᾿ ὑπεκδράμῃς μόρον,
μέμνησο μητρός, οἷα τλᾶσ᾿ ἀπωλόμην,
καὶ πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰὼν
δάκρυά τε λείβων καὶ περιπτύσσων χέρας
λέγ᾿ οἷ᾿ ἔπραξα. πᾶσι δ᾿ ἀνθρώποις ἄρ᾿ ἦν
ψυχὴ τέκν᾿· ὅστις δ᾿ αὔτ᾿ ἄπειρος ὢν ψέγει,
ἧσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ᾿ εὐδαιμονεῖ.

Check out Tamieka Chavis’ fabulous reading as Andromache

 

Actors without Masks and Dancing Monkeys

Lucian, Apology 5

“These accusers will have no shortage of other examples for you. Some will liken you to tragic actors who strut the stage like an Agamemnon Creon, or even Herakles in the flesh, only with their masks off like a Polus or Aristodemus, acting parts for cash. They get booed and chased from the stage and sometimes they even get whipped when the audience wants it.

Others will claim you’re more like the monkey that Kleopatra is known for. It was taught to dance with charm and rhythm and was as much an object of praise because it kept up this charade, parading around in a proper fashion to accompany the singers and musicians of a bridal procession.”

οὐκ ἀπορήσουσι δὲ οἱ κατηγοροῦντες καὶ ἄλλων παραδειγμάτων ἐπί σε, ἀλλ᾿ οἱ μὲν τοῖς τραγικοῖς ὑποκριταῖς εἰκάσουσιν, οἳ ἐπὶ μὲν τῆς σκηνῆς Ἀγαμέμνων ἕκαστος αὐτῶν ἢ Κρέων ἢ αὐτὸς Ἡρακλῆς εἰσιν, ἔξω δὲ Πῶλος ἢ Ἀριστόδημος ἀποθέμενοι τὰ προσωπεῖα γίγνονται ὑπόμισθοι τραγῳδοῦντες, ἐκπίπτοντες καὶ συριττόμενοι, ἐνίοτε δὲ καὶ μαστιγούμενοί τινες αὐτῶν, ὡς ἂν τῷ θεάτρῳ δοκῇ. ἄλλοι δὲ τὸ τοῦ πιθήκου πεπονθέναι σε φήσουσιν ὃν Κλεοπάτρᾳ τῇ πάνυ φασὶ γενέσθαι· ἐκεῖνον γὰρ διδαχθέντα τέως μὲν ὀρχεῖσθαι πάνυ κοσμίως καὶ ἐμμελῶς καὶ ἐπὶ πολὺ θαυμάζεσθαι μένοντα ἐν τῷ σχήματι καὶ τὸ πρέπον φυλάττοντα καὶ τοῖς ᾄδουσι καὶ αὐλοῦσι συγκινούμενον ὑμέναιον…

Dancing monkey at the Daman i Koh park, Margalla Hills, near Islamabad, Pakistan

Ignoring the Cause, Assailing the Symptoms

Euripides, Andromache 170-180 (Hermione speaking) (Full text on the Scaife Viewer)

“You are so far into ignorance, you pitiful woman,
That you dare to sleep with the man who killed
Your husband and to rear a child from a family that killed yours.
This is completely the barbarian way—
A father has sex with a daughter, a child with his mother,
A daughter with her brother and the dearest of relatives
Turn on each other in murder and no law restrains them!
Don’t bring those laws here. It is also not noble
For a man to have two women in his reins.
Everyone who desires to live apart from evil
Is happy to look to a single bed for sex.”

ἐς τοῦτο δ᾿ ἥκεις ἀμαθίας, δύστηνε σύ,
ἣ παιδὶ πατρὸς ὃς σὸν ὤλεσεν πόσιν
τολμᾷς ξυνεύδειν καὶ τέκν᾿ αὐθεντῶν πάρα
τίκτειν. τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος·
πατήρ τε θυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μείγνυται
κόρη τ᾿ ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ᾿ οἱ φίλτατοι
χωροῦσι, καὶ τῶνδ᾿ οὐδὲν ἐξείργει νόμος.
ἃ μὴ παρ᾿ ἡμᾶς ἔσφερ᾿· οὐδὲ γὰρ καλὸν
δυοῖν γυναικοῖν ἄνδρ᾿ ἕν᾿ ἡνίας ἔχειν,
ἀλλ᾿ ἐς μίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν
στέργουσιν, ὅστις μὴ κακῶς οἰκεῖν θέλῃ.

387-393 (Andromache speaking)

“You do huge things for minor reasons—
Listen to me! Why are you hurting me? What’s the reason
What city did I betray? Which child of yours did I kill?
What home did I burn down? I was forced to bed
With my master. You’ll kill me and not him
When he is the cause of these things? You’ll ignore
The cause and just keep pounding on the symptom?”

ὦ μεγάλα πράσσων αἰτίας σμικρᾶς πέρι,
πιθοῦ· τί καίνεις μ᾿; ἀντὶ τοῦ; ποίαν πόλιν
προύδωκα; τίνα σῶν ἔκτανον παίδων ἐγώ;
ποῖον δ᾿ ἔπρησα δῶμ᾿; ἐκοιμήθην βίᾳ
σὺν δεσπόταισι· κᾆτ᾿ ἔμ᾿, οὐ κεῖνον κτενεῖς,
τὸν αἴτιον τῶνδ᾿, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἀφεὶς
πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν οὖσαν φέρῃ;

Go here for a reading of the play and a discussion of its themes (and here for the Reading Greek Tragedy Online Series):

An Unhappy Homecoming: Reading Nikos Kazantzakis’ “Odyssey: A Verse Play”, Online

Wednesday, November 2nd: A Reading from Nikos Kazantzakis’ verse play “Odysseus”  at 3pm EDT. Online and archived forever

Poster advertising a performance of Odysseus by Nikolas Kazantzakis

The stories surrounding Odysseus stretch far beyond the bounds of Homer’s Odyssey.. Ancient narratives like the lost Telegony imagine what happened to the hero outside the sacking of Troy and tragedies like Sophocles’ Philoctetes or Ajax fill in the stories not told in the Iliad and Odyssey.

At the beginning of the 20th century, Nikos Kazantzakis composed among other works The Odyssey: A Modern Sequel, a poem that stretches out to twice the length of the Homeric Odyssey. He also wrote a verse play that has not been widely available in English until the publication of Kostas Myrsiades’ translation This play functions as a kind of ‘prequel to Kazantzakis’ epic, but it also advances some of the themes surrounding the story of Odyssey outside of his homecoming.

CAST

Tabatha Gayla

Lily Ling

Toph Marshall

Eunice Roberts

Rene Thornton, Jr.

 

Director: Paul O’Mahony

 

Special Guest: Maria G. Xanthou

Amazing People
Artistic Director: Paul O’Mahony (Out of Chaos Theatre)
Host and Faculty Consultant: Joel Christensen (Brandeis University)
Executive Producer: Allie Marbry (Center for Hellenic Studies)
Producers: Keith DeStone (Center for Hellenic Studies), Hélène Emeriaud, Janet Ozsolak, and Sarah Scott (Kosmos Society)
Director of Outreach: Amy Pistone (Gonzaga University)
Poster Designer: Allie Marbry (Center for Hellenic Studies)
Poster Illustration Artist: John Koelle
This play could be seen as an alternate version of the Odyssey  or a modern reception. It engages both with variations in ancient myth and a tradition of literary responses. We have a summary of some of those tales in Apollodorus.

 

Apollodorus, (Ep. 7.38-39)

“Some say that Penelope was corrupted by Antinoos and that Odysseus sent her back to her father Ikarios. When she came to Mantinea in Arcadia she had Pan with Hermes. Others allege that she was killed by Odysseus because of Amphinomos, who seduced her. There are also those who say that Odysseus was charged by the relatives of those he had killed who took Neoptolemos as judge, then king of the islands near Epirus. He handed down a judgment of exile and Odysseus went to Thoas the son of Andraimôn who married him to his daughter. When he died from old age, he left a son Leontophonos.

τινὲς δὲ Πηνελόπην ὑπὸ Ἀντινόου φθαρεῖσαν λέγουσιν ὑπὸ Ὀδυσσέως πρὸς τὸν πατέρα Ἰκάριον ἀποσταλῆναι, γενομένην δὲ τῆς Ἀρκαδίας κατὰ Μαντίνειαν ἐξ Ἑρμοῦ τεκεῖν Πᾶνα: [39] ἄλλοι δὲ δι᾽ Ἀμφίνομον ὑπὸ Ὀδυσσέως αὐτοῦ τελευτῆσαι: διαφθαρῆναι γὰρ αὐτὴν ὑπὸ τούτου λέγουσιν. [40] εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες ἐγκαλούμενον Ὀδυσσέα ὑπὸ τῶν οἰκείων ὑπὲρ τῶν ἀπολωλότων δικαστὴν Νεοπτόλεμον λαβεῖν τὸν βασιλεύοντα τῶν κατὰ τὴν Ἤπειρον νήσων, τοῦτον δέ, νομίσαντα ἐκποδὼν Ὀδυσσέως γενομένου Κεφαλληνίαν καθέξειν, κατακρῖναι φυγὴν αὐτοῦ, Ὀδυσσέα δὲ εἰς Αἰτωλίαν πρὸς Θόαντα τὸν Ἀνδραίμονος παραγενόμενον τὴν τούτου θυγατέρα γῆμαι, καὶ καταλιπόντα παῖδα Λεοντοφόνον ἐκ ταύτης γηραιὸν τελευτῆσαι.

Rather than being just a record of later responses to Homer, this passage likely echoes traditions that were extant during the performance and composition of the Odyssey we have. Pausanias provides a record of cult traditions around Penelope in the Peloponnese:

 

Penelope’s Grave, Pausanias 8.12.5

“In addition to the roads discussed, there are two others to Orkhomenos. On one we find what is called the Ladan Stade where Ladas practiced running and near there a temple of Artemis. On the right side of the road, there is a high mound. People say that this is the burial place of Penelope, although in this they don’t agree with the story about her in the poem called the Thesprotis.

In that poem, Penelope has the child Ptoloporthês with Odysseus after he comes home from Troy.  But the story of the Mantineans says that she was accused by Odysseus of bringing lovers into his home and then he kicked her out. They say she returned to Lakedaimon but later moved from Sparta to Mantineia where she met the end of her life.”

ἐπὶ δὲ ὁδοῖς ταῖς κατειλεγμέναις δύο ἐς ᾿Ορχομενόν εἰσιν ἄλλαι, καὶ τῇ μέν ἐστι καλούμενον Λάδα στάδιον, ἐς ὃ ἐποιεῖτο Λάδας μελέτην δρόμου, καὶ παρ’ αὐτὸ ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος καὶ ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ γῆς χῶμα ὑψηλόν· Πηνελόπης δὲ εἶναι τάφον φασίν, οὐχ ὁμολογοῦντες τὰ ἐς αὐτὴν ποιήσει <τῇ> Θεσπρωτίδι ὀνομαζομένῃ. ἐν ταύτῃ μέν γέ ἐστι τῇ ποιήσει ἐπανήκοντι ἐκ Τροίας ᾿Οδυσσεῖ τεκεῖν τὴν Πηνελόπην Πτολιπόρθην παῖδα· Μαντινέων δὲ ὁ ἐς αὐτὴν λόγος Πηνελόπην φησὶν ὑπ’ ᾿Οδυσσέως καταγνωσθεῖσαν ὡς ἐπισπαστοὺς ἐσαγάγοιτο ἐς τὸν οἶκον, καὶ ἀποπεμφθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ,  τὸ μὲν παραυτίκα ἐς Λακεδαίμονα ἀπελθεῖν, χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐκ τῆς Σπάρτης ἐς Μαντίνειαν μετοικῆσαι, καί οἱ τοῦ βίου τὴν τελευτὴν ἐνταῦθα συμβῆναι.

The question of Penelope’s fidelity was a popular motif, and may be part of the uncertainty of her depiction in the Odyssey.  Lykophron in his Alexandra takes the view that Penelope was not faithful (768-773)

“For he will come, he will come to the harbor shelter of Reithron
And the cliffs of Nêritos. And he will see
His whole house upturned from its foundations
By wife-stealing adulterers. And that vixen
Will hollow out his home with shameless whoring,
Pouring out the wretch’s fortune feast by feast”.

ἥξει γάρ, ἥξει ναύλοχον ῾Ρείθρου σκέπας
καὶ Νηρίτου πρηῶνας. ὄψεται δὲ πᾶν
μέλαθρον ἄρδην ἐκ βάθρων ἀνάστατον
μύκλοις γυναικόκλωψιν. ἡ δὲ βασσάρα
σεμνῶς κασωρεύουσα κοιλανεῖ δόμους,
θοίναισιν ὄλβον ἐκχέασα τλήμονος.

Lykophron is positively chaste compared to the account provided in the Scholia:

“And Douris writes in his work on the lewdness of Agathokleos that Penelope had sex with all of the suitors and then gave birth to the goat-shaped Pan whom they took up to be one of the gods.  He is talking nonsense about Pan, for Pan is the child of Hermes and a different Penelope. Another story is that Pan is the child of Zeus and Hubris.”

Καὶ Δοῦρις δὲ ἐν τῷ περὶ ᾿Αγαθοκλέους μάχλον φησὶ τὴν Πηνελόπην καὶ συνελθοῦσαν πᾶσι τοῖς μνηστῆρσι γεννῆσαι τὸν τραγοσκελῆ Πᾶνα ὃν εἰς θεοὺς ἔχουσιν (FHG II 47942). φλυαρεῖ δὲ περὶ τοῦ Πανός· ὁ Πὰν γὰρ ῾Ερμοῦ καὶ Πηνελόπης ἄλλης †T. καὶ ἕτερος δὲ Πὰν Διὸς καὶ ῞Υβρεως.

The Odyssey is clear that the hero’s story continues on. Odysseus hears Teiresias’ prophecy in book 11 and then communicates it:

Homer, Odyssey 23.248–253

“Wife, we have not yet come to the end of our struggles
But toil without measure is still in front of us,
Great and hard toil, all the things which I have to complete.
For the spirit of Teiresias prophesied this to me
On that day when I went to the home of Hades
To inquire about my companions’ homecoming and my own.”

“ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων
ἤλθομεν, ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητος πόνος ἔσται,
πολλὸς καὶ χαλεπός, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.
ὣς γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο
ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον ῎Αϊδος εἴσω,
νόστον ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ.

For someone who has suffered so much in this epic with not knowing the outcome of events, with the paralysis that comes from grief that is unresolved, Penelope is compelled to ask Odysseus to tell her (256-262) ending with a gnomic plea that “it is not at all worse to know right away” (πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον). Odysseus winds up his story and prepares to recite the prophecy, but he begins differently.

Odyssey 23.265–279

“But I will tell you and I will not hide it.
My heart will not take pleasure in it. For I take no joy
Since he ordered me to go again through many cities of men
Holding a well-shaped oar in my hands…”

…αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω.
οὐ μέν τοι θυμὸς κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸς
χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν
ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρες ἐρετμόν.

After building up the suffering and forestalling any clarification, he seems almost to protest too much that he will not enjoy what the future brings. His curse, he claims, is that he is ordered to go through many cities of men. The absence of this line in the original narration alone would be telling, but it is even more marked because it recalls the third line of the epic’s proem: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω (“he knew the cities and the mind of many people”. This traveling through many cities for which Odysseus is famous enough to be marked at the beginning of the poem does not really happen in our epic.

Note as well, that Odysseus’ tale of the future undoes much of what the Homeric Odyssey accomplishes. His future toils are his alone: there is no room for the lives of his son, elderly father, or wife. So, even though Odysseus is home and reunited with his family, this new revelation is enough to imply, perhaps, that when this story is over, Odysseus returns to himself, the one before the Odyssey brought him home again.

This is, I think, the inspiration behind many later authors’ engagement with the Odyssey. Consider Cavafy’s startling poem on the topic.

C. P. Cavafy, Second Odyssey [Walter Kaiser, trans.]

A great second Odyssey,
Greater even than the first perhaps,
But alas, without Homer, without hexameters.

Small was his ancestral home,
Small was his ancestral city,
And the whole of his Ithaca was small.

The affection of Telemachus, the loyalty
Of Penelope, his father’s aging years,
His old friends, the love
Of his devoted subjects,
The happy repose of his home,
Penetrated like rays of joy
The heart of the seafarer.

And like rays they faded.

The thirst
For the sea rose up with him.
He hated the air of the dry land.
At night, spectres of Hesperia
Came to trouble his sleep.
He was seized with nostalgia
For voyages, for the morning arrivals
At harbors you sail into,
With such happiness, for the first time.

The affection of Telemachus, the loyalty
Of Penelope, his father’s aging years,
His old friends, the love
Of his devoted subjects,
The peace and repose of his home
Bored him.

And so he left.

As the shores of Ithaca gradually
Faded away behind him
And he sailed swiftly westward
Toward Iberia and the Pillars of Hercules,
Far from every Achaean sea,
He felt he was alive once more,
Freed from the oppressive bonds
Of familiar, domestic things.
And his adventurous heart rejoiced
Coldly, devoid of love.

Another reception of Odysseus that echoes some of these themes is Tennyson’s “Ulysses”. The poem begins with frustration, the complaint that it is useless for a king to sit and rule men less than he with an aging wife, a crowd that cannot understand him (1–5). Tennyson’s Odysseus has retreated into an interior life, rejecting the dismal repetition of his life at home, and imaging him self as he once was. For this hero, a life at home is a life of wasted opportunities. The poem’s Ulysses confesses “I cannot rest from travel: I will drink / Life to the lees…” (6–7). This Ulysses understands his coming transformation: “…I am become a name” (11) and this name is made up of his travels, his suffering, and his joys (11–20). The narrator continues (20–30):

How dull it is to pause, to make an end,
To rust unburnish’d, not to shine in use!
As tho’ to breathe were life! Life piled on life
Were all too little, and of one to me
Little remains: but every hour is saved
From that eternal silence, something more,
A bringer of new things; and vile it were
For some three suns to store and hoard myself,
And this gray spirit yearning in desire
To follow knowledge like a sinking star,
Beyond the utmost bound of human thought.

Although in the next portion of the poem, Ulysses looks briefly back at the world he leaves to his son (31–42), this passage homes in on the Odyssey’s hero in a different light. Odysseus is looking forward to the boundary of death and although he concedes it is closer than ever before, he seems determined to inhabit it and atomize it, turning what remains of life to something like Zeno’s paradox, as if by filling every portion of it, he may always have another portion to fill. As will become clear from the prophecy itself, boundaries and limits are at the very core of his worry.

Tennyson’s Ulysses returns to the sea just as the Odyssey’s protagonist promises. He narrates a journey through the space of the sea that is also a straining against the bounds of time. This final battle, personal if epic still, culminates in Tennyson’s final, grasping boast: “To strive, to seek, to find, and not to yield.”

Nikos Kazantzakis’ play–and epic–enter into this tradition and Myrsiades’ translation provides us with a new opportunity to think about how lives extend beyond the boundaries of a tale.

Don’t Make a Fuss, Quote Seneca Like Truss!

Steal Quotes from Other people

“Whatever someone else says well, that’s mine.”

quidquid bene dictum est ab ullo, meum est, Seneca, EM 16

From Earlier in the Same Epistle? Seneca, Moral Epistle 104.12

“You will consider losing any of the people you love the worst evil , even though it is as inappropriate as crying because the leaves of the charming trees that decorate your home have fallen. Treat everything that pleases you like those growing plants: while they live, use them, since different plants wilt and die on different days. Just as the the fall of some leaves is a minor affair because they grow back again, so it is with those come you love and you believe are your life’s happiness–they can be replaced even though they are not reborn. 

‘New friends won’t be the same!” one objects. Nope, and you won’t be the same either. Every day, every hour changes you. What time takes is easier to see in others, it is hidden in yourself because it doesn’t happen obviously. Others disappear, but we are stolen from ourselves secretly. You will not consider these problems or find any treatment for the wounds. But you will raise up reasons for anxiety by hoping some days, despairing others. If you are smart, you will mix these two. Don’t hope without despairing or despair without hope.”

Gravissimum iudicabis malum, aliquem ex his, quos amabis, amittere, cum interim hoc tam ineptum erit quam flere, quod arboribus amoenis et domum tuam ornantibus decidant folia. Quicquid te delectat, aeque vide ut flores virides; dum virent, utere; alium alio die casus excutiet. Sed quemadmodum frondium iactura facilis est, quia renascuntur, sic istorum, quos amas quosque oblectamenta vitae putas esse, damnum, quia reparantur, etiam si non renascuntur. 

“Sed non erunt idem.” Ne tu quidem idem eris. Omnis dies, omnis hora te mutat; sed in aliis rapina facilius apparet, hic latet, quia non ex aperto fiet. Alii auferuntur, at ipsi nobis furto subducimur. Horum nihil cogitabis nec remedia vulneribus oppones, sed ipse tibi seres sollicitudinum causas alia sperando, alia desperando. Si sapis, alterum alteri misce: nec speraveris sine desperatione nec desperaveris sine spe.

Are you even alive? Seneca, De Brevitate Vitae 7

“Therefore, it is not right to think that anyone has lived long because of grey hair or wrinkles. They have not lived a while, but they have existed for a time. Certainly, what if you thought that the person had traveled far whom a terrible storm grabbed in the harbor and dragged here and there in turns of winds raging from different directions  over the same space in a circle? They did not travel far, but were tossed around a lot.”

Non est itaque quod quemquam propter canos aut rugas putes diu vixisse; non ille diu vixit, sed diu fuit. Quid enim si illum multum putes navigasse, quem saeva tempestas a portu exceptum huc et illuc tulit ac vicibus ventorum ex diverso furentium per eadem spatia in orbem egit? Non ille multum navigavit, sed multum iactatus est.

Are you even awake? Seneca Moral Epistle 83. 5-7

“Not much of my strength remains for a bath. Then, after I do bathe, I have some dry bread, breakfast without a table. Hands don’t need to be washed after such a meal. After that, I nap for a bit. You are familiar with my custom: I take the shortest bit of sleep, as if just releasing myself from the yoke. It is enough for me to stop staying awake. At times, I know I have slept; at others, I only suspect it.”

 Non multum mihi  balneum superest. Panis deinde siccus et sine mensa prandium, post quod non sunt lavandae manus. Dormio minimum. Consuetudinem meam nosti: brevissimo somno utor et quasi interiungo. Satis est mihi vigilare desisse. Aliquando dormisse me scio, aliquando suspicor.

Let’s Talk about Death, baby: Seneca, Moral Epistle 30.17-18

“If we want to clarify the causes of our fear, we will discover that some are there and others only seem to exist. We do not fear death, but the thought of death. For we are always distant by some degree from death. Thus, if death must be feared, it should always be feared. For what portion of our time is free from death?

But I ought to fear that you fear the length of this letter more than death. So, I will bring it to an end. Nevertheless, think about death always so that you may not fear it. Farewell.

Si distinguere voluerimus causas metus nostri, inveniemus alias esse, alias videri. Non mortem timemus, sed cogitationem mortis. Ab ipsa enim semper tantundem absumus. Ita si timenda mors est, semper timenda est. Quod enim morti tempus exemptum est?

Sed vereri debeo, ne tam longas epistulas peius quam mortem oderis. Itaque finem faciam. Tu tamen mortem ut numquam timeas, semper cogita. Vale.

Better Off Dead? Seneca, Moral Epistle 22.12-13

“And look, here is something that comes to my mind which I don’t know if it is truer or more well-put. “Whose saying?” you ask? It is Epicurus, for I am still sewing my quilt from other people’s fragments. “Everyone leaves from life just as if they just had entered it”.

Grab anyone suddenly—a youth, an old man, someone in the middle—and you will find them equally afraid of death and without understanding of life. No one has finished anything, because we keep postponing everything we do to tomorrow. Nothing makes me happier in that quotation than the fact that it calls old men out for being babies.

“No one”, he says, “leaves the world differently from the way in which they were born.” This is false! We are worse when we die than when we are born. This is our fault, not nature’s. Nature ought to criticize us, saying, “What is this? I produced you without desires, without fear, without superstition, without treachery and these diseases! Leave as you were when you got here!”

 et occurrit mihi ecce nescio utrum verior an eloquentior. “Cuius?” inquis; Epicuri, adhuc enim alienas sarcinas adsero; “Nemo non ita exit e vita, tamquam modo intraverit.” Quemcumque vis occupa, adulescentem senem medium; invenies aeque timidum mortis, aeque inscium vitae. Nemo quicquam habet facti, in futurum enim nostra distulimus. Nihil me magis in ista voce delectat quam quod exprobratur senibus infantia. “Nemo,” inquit, “aliter quam qui modo natus est exit e vita.” Falsum est; peiores morimur quam nascimur. Nostrum istud, non naturae vitium est. Illa nobiscum queri debet et dicere: “Quid hoc est? Sine cupiditatibus vos genui, sine timoribus, sine superstitione, sine perfidia ceterisque pestibus; quales intrastis exite.”

You’re faking it, I’m Faking It. Hurray: Seneca, Moral Epistles 120, 21-22

“Those people I describe are like this, that kind of man Horace talks about, someone who is never the same or even really like himself. That’s how far he walks in the opposite direction. Did I mention that many are like this? It is the same way with most people. Everyone changes their plans and prayers daily. Someone wants a spouse, then only a bit of fun on the side. Someone wants to rule, then they act more officious than an enslaved person. One day, someone flexes to the point of derision, only to withdraw and shrink into more humility than those who are truly without pretense. They throw money about and then hoard it!

This is how a silly mind exposes itself. It takes this form and then another and then never looks like itself. This is, for me, the worst way to be. I do understand, it is hard to take the shape of one person alone. No one can truly be singular except for the wise person, so the rest of us try on different masks in turn. We seem sober and serious one moment and then wasteful and silly the next. We often change our roles and play a part against where we started.

For this reason, try to play the same character to the end of life’s game that you started at the beginning. Try to make people praise you. If you can’t, at least let them recognize you. Otherwise, when it comes to someone you saw yesterday, they can ask, “who is this person?” That’s how much change you allow. Goodbye!”

Homines isti tales sunt, qualem hunc describit Horatius Flaccus, numquam eundem, ne similem quidem sibi; adeo in diversum aberrat. Multos dixi? Prope est, ut omnes sint. Nemo non cotidie et consilium mutat et votum. Modo uxorem vult habere, modo amicam, modo regnare vult, modo id agit, ne quis sit officiosior servus, modo dilatat se usque ad invidiam, modo subsidit et contrahitur infra humilitatem vere iacentium, nunc pecuniam spargit, nunc rapit. 

Sic maxime coarguitur animus inprudens; alius prodit atque alius et, quo turpius nihil iudico, impar sibi est. Magnam rem puta unum hominem agere. Praeter sapientem autem nemo unum agit, ceteri multiformes sumus. Modo frugi tibi videbimur et graves, modo prodigi et vani. Mutamus subinde personam et contrariam ei sumimus, quam exuimus. Hoc ergo a te exige, ut, qualem institueris praestare te, talem usque ad exitum serves. Effice ut possis laudari, si minus, ut adgnosci. De aliquo, quem here vidisti, merito dici potest: “hic qui est?” Tanta mutatio est. Vale.

We’re All CraZy aNYwaY: Seneca, Moral Epistles 94.17

“This part of precepts should be tossed away because it can’t give to everyone what it guarantees to a small few. Wisdom, however, welcomes all. There’s no difference, really, between the popular madness in general and the kind that requires medical treatment except that the individual suffers from a disease and the masses are afflicted by false opinions. For one, the symptoms of insanity develop from poor health, the other arises from sick minds.

If one offers maxims to a madman about how to speak, or walk, or how to act in public and private, they’d prove to be crazier than the one they’re advising. Someone really needs to treat their black bile and remove the initial cause of the affliction. This is what is required for a diseased mind too. The madness needs to be shed first, otherwise all your words of warning are useless.”

“Ergo ista praeceptiva pars summovenda est, quia quod paucis promittit, praestare omnibus non potest; sapientia autem omnes tenet. Inter insaniam publicamet hanc, quae medicis traditur, nihil interest nisi quod haec morbo laborat, illa opinionibus falsis. Altera causas furoris traxit ex valitudine, altera animi mala valitudo est. Si quis furioso praecepta det, quomodo loqui debeat, quomodo procedere, quomodo in publico se gerere, quomodo in privato, erit ipso, quem monebit, insanior. Ei bilis1 nigra curanda est et ipsa furoris causa removenda. Idem in hoc alio animi furore faciendum est. Ipse discuti debet; alioqui abibunt in vanum monentium verba.”

IDK, Maybe Seneca Sucks: Fronto to Marcus Aurelius Antoninus Augustus (“On Speeches”, Ambr. 382)

“…I am not ignorant that Seneca is a person fully stuffed and overflowing with ideas, but to be honest I see his sentences as trotting around, announcing their course with a full gallop, but stopping to fight nowhere and never striking the sublime. Like Laberius, he plays at wit-darts, or really just assembling sounds, rather than composing words worth repeating.

Do you believe that you would uncover graver sentiments on the same ideas in your Annaeus than in Sergius*? Ah, Sergius’ words don’t have the same rhythm or the same speed as Seneca’s, I admit. The sounds don’t sing the same, I won’t deny it.

But what if the same meal is offered to two people and the first picks up the olives on the table with his fingers, brings them to his mouth, puts them between his teeth to chew them in the right and proper way, while the other throws them up high and catches them with his mouth open and then shows them off once caught with his lips like a juggler? Really, children at school would applaud at what was done and the guest would be entertained, but one will have eaten lunch properly while the other did tricks with his lips.

So you say that some things are expressed cleverly and some with weight. But sometimes little silver coins are found in the sewer. Should we take over the job of cleaning the sewers too?”

Neque ignoro copiosum sententiis et redundantem hominem esse: verum sententias eius tolutares video nusquam quadripedo concitas cursu ten<d>ere, nusquam pugnare, nusquam maiestatem studere; ut Laberius dictabolaria, immo dicteria, potius eum quam dicta confingere.

Itane existimas graviores sententias et eadem de re apud Annaeum istum reperturum te quam apud Sergium? Sed non modulatas aeque: fateor;  neque ita| cordaces: ita est; neque ita tinnulas: non nego. Quid vero, si prandium utrique adponatur, adpositas oleas alter digitis prendat, ad os adferat, ut manducandi ius fasque est ita dentibus subiciat, alter autem oleas suas in altum iaciat, ore aperto excipiat, ut calculos praestigiator, primoribus labris ostentet? Ea re profecto pueri laudent, convivae delectentur; sed alter pudice pranderit, alter labellis gesticulatus erit.

At enim sunt quaedam in libris eius scite dicta, graviter quoque nonnulla. Etiam laminae interdum argentiolae cloacis inveniuntur; eane re cloacas purgandas redimemus?

drawing of seneca'ssuicide. A man is held by a group of enslaved people in a columned hall .
Jean Guillaume Moitte, The Death of Seneca, Unknown Date. MET

Ignoring the Cause, Assailing the Symptoms

Euripides, Andromache 26-31

“Before, even though I was buried in sorrows
Hope always led me to this child who, if saved
Might provide some kind of defense or aid.

But once my husband married that Spartan Hermione
He has spurned my slave’s bed and I
Have been battered down by her evil tortures.”

καὶ πρὶν μὲν ἐν κακοῖσι κειμένην ὅμως
ἐλπίς μ᾿ ἀεὶ προσῆγε σωθέντος τέκνου
ἀλκήν τιν᾿ εὑρεῖν κἀπικούρησιν κακῶν·
ἐπεὶ δὲ τὴν Λάκαιναν Ἑρμιόνην γαμεῖ
τοὐμὸν παρώσας δεσπότης δοῦλον λέχος,
κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι.

387-393

“You do huge things for minor reasons—
Listen to me! Why are you hurting me? What’s the reason
What city did I betray? Which child of yours did I kill?
What home did I burn down? I was forced to bed
With my master. You’ll kill me and not him
When he is the cause of these things? You’ll ignore
The cause and just keep pounding on the symptom?”

ὦ μεγάλα πράσσων αἰτίας σμικρᾶς πέρι,
πιθοῦ· τί καίνεις μ᾿; ἀντὶ τοῦ; ποίαν πόλιν
προύδωκα; τίνα σῶν ἔκτανον παίδων ἐγώ;
ποῖον δ᾿ ἔπρησα δῶμ᾿; ἐκοιμήθην βίᾳ
σὺν δεσπόταισι· κᾆτ᾿ ἔμ᾿, οὐ κεῖνον κτενεῖς,
τὸν αἴτιον τῶνδ᾿, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἀφεὶς
πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν οὖσαν φέρῃ;

Colin Morison (1732-1810) – Andromache Offering Sacrifice to Hector’s Shade

413-420

“Child, I who bore you go to Hades now
So you may not die. If you outrun this fate,
Remember your mother, all I suffered and how I died.
Go to your father and through kisses
Tell him what I died while shedding tears
And throwing your arms around him.
Children are the soul of all humankind—
Whoever has no children mocks them and
While they may feel less pain, feel sadder happiness too”

ὦ τέκνον, ἡ τεκοῦσά σ᾿, ὡς σὺ μὴ θάνῃς,
στείχω πρὸς Ἅιδην· ἢν δ᾿ ὑπεκδράμῃς μόρον,
μέμνησο μητρός, οἷα τλᾶσ᾿ ἀπωλόμην,
καὶ πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰὼν
δάκρυά τε λείβων καὶ περιπτύσσων χέρας
λέγ᾿ οἷ᾿ ἔπραξα. πᾶσι δ᾿ ἀνθρώποις ἄρ᾿ ἦν
ψυχὴ τέκν᾿· ὅστις δ᾿ αὔτ᾿ ἄπειρος ὢν ψέγει,
ἧσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ᾿ εὐδαιμονεῖ.

Check out Tamieka Chavis’ fabulous reading as Andromache

 

Actors without Masks and Dancing Monkeys

Lucian, Apology 5

“These accusers will have no shortage of other examples for you. Some will liken you to tragic actors who strut the stage like an Agamemnon Creon, or even Herakles in the flesh, only with their masks off like a Polus or Aristodemus, acting parts for cash. They get booed and chased from the stage and sometimes they even get whipped when the audience wants it.

Others will claim you’re more like the monkey that Kleopatra is known for. It was taught to dance with charm and rhythm and was as much an object of praise because it kept up this charade, parading around in a proper fashion to accompany the singers and musicians of a bridal procession.”

οὐκ ἀπορήσουσι δὲ οἱ κατηγοροῦντες καὶ ἄλλων παραδειγμάτων ἐπί σε, ἀλλ᾿ οἱ μὲν τοῖς τραγικοῖς ὑποκριταῖς εἰκάσουσιν, οἳ ἐπὶ μὲν τῆς σκηνῆς Ἀγαμέμνων ἕκαστος αὐτῶν ἢ Κρέων ἢ αὐτὸς Ἡρακλῆς εἰσιν, ἔξω δὲ Πῶλος ἢ Ἀριστόδημος ἀποθέμενοι τὰ προσωπεῖα γίγνονται ὑπόμισθοι τραγῳδοῦντες, ἐκπίπτοντες καὶ συριττόμενοι, ἐνίοτε δὲ καὶ μαστιγούμενοί τινες αὐτῶν, ὡς ἂν τῷ θεάτρῳ δοκῇ. ἄλλοι δὲ τὸ τοῦ πιθήκου πεπονθέναι σε φήσουσιν ὃν Κλεοπάτρᾳ τῇ πάνυ φασὶ γενέσθαι· ἐκεῖνον γὰρ διδαχθέντα τέως μὲν ὀρχεῖσθαι πάνυ κοσμίως καὶ ἐμμελῶς καὶ ἐπὶ πολὺ θαυμάζεσθαι μένοντα ἐν τῷ σχήματι καὶ τὸ πρέπον φυλάττοντα καὶ τοῖς ᾄδουσι καὶ αὐλοῦσι συγκινούμενον ὑμέναιον…

Dancing monkey at the Daman i Koh park, Margalla Hills, near Islamabad, Pakistan

His Sufferings Teach Us: Returning to Aeschylus’ “Prometheus Bound” Online

Aeschylus, Prometheus Bound 609-612 (Full text on Scaife Viewer)

“I will tell you everything clearly that you need to learn,
Without interweaving riddles, in a direct speech,
The right way to open one’s mouth to friends.
You see Prometheus, the one who gave mortals fire.”

λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χρήζεις μαθεῖν,
οὐκ ἐμπλέκων αἰνίγματ᾿, ἀλλ᾿ ἁπλῷ λόγῳ,
ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα.
πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾿ ὁρᾷς Προμηθέα.

our poster from 2 years agoRGTO.Prometheus.poster-01-1

Aeschylus, Prometheus Bound 144-151

“I see you, Prometheus. Fear falls like a mist
Over my eyes full of tears
As I witness you bound to this rock
By these unbreakable offensive chains.
There are new leaders ruling Olympos,
Zeus rules without sense over new-cut laws.
He renders unknown what stood out before.”

λεύσσω, Προμηθεῦ· φοβερὰ δ᾿ ἐμοῖσιν ὄσσοις
ὀμίχλα προσῇξε πλήρης
δακρύων σὸν δέμας εἰσιδούσᾳ
πέτρᾳ προσαυαινόμενον
ταῖσδ᾿ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις.
νέοι γὰρ οἰακονόμοι κρατοῦσ᾿ Ὀλύμπου,
νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις Ζεὺς ἀθέτως κρατύνει·
τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀϊστοῖ.

The Center for Hellenic Studies , the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre has been presenting scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’ with discussion and interpretation during our time of isolation and social distancing. As Paul O’Mahony, whose idea this whole thing was said in an earlier blog post, Since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.

Each week we select scenes from a play, actors and experts from around the world, and put them all together for 90 minutes or so to see what will happen. This process is therapeutic for us; and it helps us think about how tragedy may have had similar functions in the ancient world as well.

Aeschylus, Prometheus Bound 178-187

“…you are bold and bowing
To nothing despite these terrible pains—
And you are too free with your mouth!
A sharp fear pricks at my thoughts
And I worry over your fate,
Where will you ever go to find and end to these toils?
For Kronos’ son has unchangeable ways
And a heart never to be persuaded.”

σὺ μὲν θρασύς τε καὶ πικραῖς
δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς,
ἄγαν δ᾿ ἐλευθεροστομεῖς.
ἐμᾶς δὲ φρένας ἠρέθισε διάτορος φόβος,
δέδια δ᾿ ἀμφὶ σαῖς τύχαις,
ποῖ ποτε τῶνδε πόνων χρή σε τέρμα κέλσαντ᾿
ἐσιδεῖν· ἀκίχητα γὰρ ἤθεα καὶ κέαρ
ἀπαράμυθον ἔχει Κρόνου παῖς.

This week we return to Aeschylus Prometheus Bound, a play said to have been part of a trilogy which included the now lost Prometheus Unbound and Prometheus Fire-Bearer. The play as been long attributed to Aeschylus as either late or early in his life based on its style, while for the past two centuries there have been questions based on the content (is this play too hard on Zeus?) and the form (based on uses of meter and language). The play has been attributed to Aeschylus’ son Euphorion and has been dated as early as the 480s and as late as 430.

The play’s use of myth and its exploration of justice and rather problematic Zeus makes it difficult to contextualize in Athens whether it is by Aeschylus or another. The Zeus of Prometheus is a tyrant and its eponymous character his apostate: the play’s tension comes from the interplay between his knowledge and the audience’s and the way his motivations are revealed through his conversations with characters like Okeanos, Io, and Hermes. Indeed, there is so much unclear about this play, that any given performance can radically change what we think about it. And this play hinges on our changing responses to Prometheus and his cherished knowledge.

Aeschylus, Prometheus Bound 263-267

“It is simple when someone is out of trouble’s way
To advise and criticize someone who is doing badly.
I knew all of these things. All of them.
I willingly, willfully, made my mistake—I will not deny it.
By helping people I created troubles for myself.”

λαφρόν, ὅστις πημάτων ἔξω πόδα
ἔχει, παραινεῖν νουθετεῖν τε τὸν κακῶς
πράσσοντ᾿. ἐγὼ δὲ ταῦθ᾿ ἅπαντ᾿ ἠπιστάμην.
ἑκὼν ἑκὼν ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι·
θνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους.

 

Aeschylus, Prometheus Bound 447-450

“At first, though they looked, they saw nothing,
While they listened, they did not hear, but they lived
Mixing everything up, like people in dreams…”

οἳ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην,
κλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ᾿ ὀνειράτων
ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον
ἔφυρον εἰκῇ πάντα…

Actors

Hannah Barrie
Carlos Bellato
Paul O’Mahony
David Rubin

Direction: Paul O’Mahony

Posters: John Koelle

Technical, Moral, Administrative Support: Lanah Koelle, Allie Mabry, Janet Ozsolak, Helene Emeriaud, Sarah Scott, Keith DeStone

472-475

“Because you have suffered incurable pain, you’re
Going out of your mind, like a poor doctor fallen ill
you are depressed and you have no way to uncover
Any kind of medicine to use as a cure.”

ᾀκὲς πεπονθὼς πῆμ᾿ ἀποσφαλεὶς φρενῶν
πλανᾷ· κακὸς δ᾿ ἰατρὸς ὥς τις εἰς νόσον
πεσὼν ἀθυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις
εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος.

 

391

“Prometheus, your sufferings are my teacher”

ἡ σή, Προμηθεῦ, ξυμφορὰ διδάσκαλος.

A Day With the Dead: Introducting Chas Libretto’s “Laodamiad” for Reading Greek Tragedy Online

Euripides, Trojan Women, fr. 646a

“Follow me when I guide you”

ἕπου δὲ μοῦνον ἀμπρεύοντί μοι.

Today’s performance of Reading Greek Tragedy Online is a new play, The Laodamiad,  by Chas LiBretto based on the story of Euripides’ Protesilaus . Protesilaus is the first hero to die at Troy and who received cult rites at a few places in ancient Greece. Euripdiess’ play remains only in fragments.

Laodameia is the name of Protesilaus’ wife, according to the Euripidean tradition. Other traditions have him married to Polydora, a child of Meleager. IN the non-Homeric tradition, Protesilaus was permitted to leave the underworld to meet his wife for a single day. The action of the play seems to have centered around this event, following Laodameia’s grief and the reactions of her near and dear.

Chas Libretto brings us a new interpretation of this story, rooted in the fragments that have survived and imagining the pieces we have lost. In a way, this is as true to the theme of the tale as humanly possible, arranging the remains of the lives we lead around the absence of the people we’ve lost.

Special Guests

Erika Weiberg
Performers and Scenes
Music performed by Bettina Joy de Guzman
Actors
Jessie Cannizarro
Tamieka Chavis
Damian Jermaine Thompson
Rene Thornton Jr.
Laodamia – Female, 20s
Iolaus/Protesilaos/Podarces, her husband and his brother – Male, 20s
Acastus, her father – Male, 50s – 60s
Chorus – Male/Female, 30s – 60s
Odysseus – Male, 30s

Euripides, Protesilaus fr. 650

“Illogical hopes deceive mortals”

πόλλ᾿ ἐλπίδες ψεύδουσιν ἅλογοι βροτούς.

Euripides, Protesilaus fr. 654

“When two are speaking and one is enraged
the one who resists fighting with words is the wiser.”

δυοῖν λεγόντοιν, θατέρου θυμουμένου,
ὁ μὴ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτερος

Crew and Amazing People
Artistic Director: Paul O’Mahony (Out of Chaos Theatre)
Host and Faculty Consultant: Joel Christensen (Brandeis University)
Executive Producer: Lanah Koelle (Center for Hellenic Studies)
Producers: Keith DeStone (Center for Hellenic Studies), Hélène Emeriaud, Janet Ozsolak, and Sarah Scott (Kosmos Society)
Director of Outreach: Amy Pistone (Gonzaga University)
Poster Designer: Allie Marbry (Center for Hellenic Studies)
Poster Illustration Artist: John Koelle

Euripides, Protesilaus fr. 655

“I won’t betray someone I love even when they’re dead.”

οὐκ ἂν προδοίην καίπερ ἄψυχον φίλον.

Future episodes

All start times are 3pm ET unless otherwise noted. Live stream available at chs.harvard.edu and on YouTube.

December 15 An Ancient Cabaret

Euripides, Protesilaus fr. 657

“Anyone who lumps all women together in slander
Is unsubtle and unwise
For among the many women you will find one wicked
And another with a spirit as noble as this one”

ὅστις δὲ πάσας συντιθεὶς ψέγει λόγῳ
γυναῖκας ἑξῆς, σκαιός ἐστι κοὐ σοφός
πολλῶν γὰρ οὐσῶν τὴν μὲν εὑρήσεις κακήν
τὴν δ᾿ ὥσπερ ἥδε λῆμ᾿ ἔχουσαν εὐγενές

Wealth, A Guide for Wickedness

Euripides, Elektra 369-376 (Full text on the Scaife Viewer)

“I have known a man of a noble father who turns out
To be nothing while powerful men can rise from the low.
I have seen emptiness in a rich man’s thought
And great judgement in a poor person’s frame.

How can anyone take these things on and judge them?
Wealth? Whoever uses that uses wickedness as a guide.
Or those who have nothing? Poverty has a sickness:
it teaches a person to be cruel because of need.”

ἤδη γὰρ εἶδον ἄνδρα γενναίου πατρὸς
τὸ μηδὲν ὄντα, χρηστά τ᾿ ἐκ κακῶν τέκνα,
λιμόν τ᾿ ἐν ἀνδρὸς πλουσίου φρονήματι,
γνώμην δὲ μεγάλην ἐν πένητι σώματι.
πῶς οὖν τις αὐτὰ διαλαβὼν ὀρθῶς κρινεῖ;
πλούτῳ; πονηρῷ τἄρα χρήσεται κριτῇ.
ἢ τοῖς ἔχουσι μηδέν; ἀλλ᾿ ἔχει νόσον
πενία, διδάσκει δ᾿ ἄνδρα τῇ χρείᾳ κακόν.

938-945

“What deceived you the most, what you misunderstood,
Is that someone can be strong because of money.
Money can only stay with us for a brief time.
Character is strength, not money.

Character always stands at our sides and bears our troubles.
Wealth shacks up with fools unjustly and then disappears
Leaving their houses after it bloomed for a little while.”

ὃ δ᾿ ἠπάτα σε πλεῖστον οὐκ ἐγνωκότα,
ηὔχεις τις εἶναι τοῖσι χρήμασι σθένων·
τὰ δ᾿ οὐδὲν εἰ μὴ βραχὺν ὁμιλῆσαι χρόνον.
ἡ γὰρ φύσις βέβαιος, οὐ τὰ χρήματα.
ἡ μὲν γὰρ αἰεὶ παραμένουσ᾿ αἴρει κακά·
ὁ δ᾿ ὄλβος ἀδίκως καὶ μετὰ σκαιῶν ξυνὼν
ἐξέπτατ᾿ οἴκων, σμικρὸν ἀνθήσας χρόνον.

Orestes, Electra and Hermes at the tomb of Agamemnonlucanian red-figure pelikec. 380–370 BC, Louvre (K 544)

Check out scenes from this play and more in the CHS and Out of Chaos Theatre series Reading Greek Tragedy Online