Expect the Unexpected! Reading Euripides’ “Ion” Online

Euripides, Ion 1510-1511

“May no one ever believe that anything is unexpected,
thanks to the events that are happening now.”

μηδεὶς δοκείτω μηδὲν ἀνθρώπων ποτὲ
ἄελπτον εἶναι πρὸς τὰ τυγχάνοντα νῦν.

The Center for Hellenic Studies , the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre has been presenting scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’ with discussion and interpretation during our time of isolation and social distancing. As Paul O’Mahony, whose idea this whole thing was said in an earlier blog post, Since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.

Each week we select scenes from a play, actors and experts from around the world, and put them all together for 90 minutes or so to see what will happen. This process is therapeutic for us; and it helps us think about how tragedy may have had similar functions in the ancient world as well.

RGTO.Ion.poster-01-1

This week, we turn to Euripides’ Ion, a play which centers around Apollo’s rape of Creusa, her exposure of the child, and the events which bring about the reunion of mother and child outside the Delphic oracle. In and amidst this plot, we witness reflections on divine caprice, a woman’s sufferings, anxiety about foreign nobles and indigenous power, and deep interest in ritual places and the foundation myths of Athens. And, of course, we have politics and power: this play was performed during the Peloponnesian War, after Athens had suffered a terrible setback during the Sicilian Expedition.

Euripides, Ion 129-135

“Apollo, my work for you
Is noble as I honor the seat of your prophecy,
Toiling in front of your home.
Oh, to work as a slave for the gods
Not mortals!
I never get tired pushing through
Labor of such good name.”

Φοῖβε, σοὶ πρὸ δόμων λατρεύω,
τιμῶν μαντεῖον ἕδραν·
κλεινὸς δ᾿ ὁ πόνος μοι
θεοῖσιν δούλαν χέρ᾿ ἔχειν
οὐ θνατοῖς ἀλλ᾿ ἀθανάτοις·
εὐφάμους δὲ πόνους
μοχθεῖν οὐκ ἀποκάμνω.

Scenes (Using this script)

236-391 Ion, Creusa, Chorus
429-451 Ion
517-607 Ion, Xuthus, Chorus
1122-1228 Servant
1261-1444 Ion, Creusa, Chorus, Priestess

Euripides, Ion 247-254

“Stranger, your way is not uncultured,
That you come into wonder at my tears.
Now that I look upon this home of Apollo’s
I have recalled some ancient memory.
While I was here, my mind remained someplace else.
Miserable women. Miserable deeds by the gods!
What do I do? To what court of appeal can I turn
When I’m ruined by the injustice of those who rule us?”

ὦ ξένε, τὸ μὲν σὸν οὐκ ἀπαιδεύτως ἔχει
ἐς θαύματ᾿ ἐλθεῖν δακρύων ἐμῶν πέρι·
ἐγὼ δ᾿ ἰδοῦσα τούσδ᾿ Ἀπόλλωνος δόμους
μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινά·
ἐκεῖσε τὸν νοῦν ἔσχον ἐνθάδ᾿ οὖσά περ.
ὦ τλήμονες γυναῖκες· ὦ τολμήματα
θεῶν. τί δῆτα; ποῖ δίκην ἀνοίσομεν,
εἰ τῶν κρατούντων ἀδικίαις ὀλούμεθα;

Actors

Nathalie Armin
Tim Delap
Danai Epithymiadi
Evelyn Miller

Patrick Walshe McBride
Paul O’Mahony

Special Guests: Michael Scott and Lucia Athanassaki

Dramaturgical assistance: Emma Pauly

Direction: Paul O’Mahony

Posters: John Koelle

Technical, Moral, Administrative Support: Lanah Koelle, Allie Mabry, Janet Ozsolak, Helene Emeriaud, Sarah Scott, Keith DeStone

Euripides, Ion 1300

“You were trying to kill me because of fear of the future?”
κἄπειτα τοῦ μέλλειν μ᾿ ἀπέκτεινες φόβῳ;

Euripides, Ion 1311

“We will give pain to those who pained us”
λυπήσομέν τιν᾿ ὧν λελυπήμεσθ᾿ ὕπο

Upcoming Readings (Go here for the project page)

Euripides, Hecuba, June 24th

Aeschylus, Prometheus Bound, July 1st

Euripides, Andromache, July 8

 

Euripides, Ion 585-594

“Matters don’t have the same appearance
When seen from up close or from a distance.
I welcome this change of events,
Discovering you as my father. But hear me out.
They claim that some of the famous Athenians
Are native born to the soil itself, not immigrants.
I would suffer from two diseases among them,
As the bastard song of a foreign father
Because of this very insult, I would remain weak,
I would be the nothing son of nobodies.”

οὐ ταὐτὸν εἶδος φαίνεται τῶν πραγμάτων
πρόσωθεν ὄντων ἐγγύθεν θ᾿ ὁρωμένων.
ἐγὼ δὲ τὴν μὲν συμφορὰν ἀσπάζομαι,
πατέρα σ᾿ ἀνευρών· ὧν δὲ γιγνώσκω †πέρι†
ἄκουσον. εἶναί φασι τὰς αὐτόχθονας
κλεινὰς Ἀθήνας οὐκ ἐπείσακτον γένος,
ἵν᾿ ἐσπεσοῦμαι δύο νόσω κεκτημένος,
πατρός τ᾿ ἐπακτοῦ καὐτὸς ὢν νοθαγενής.
καὶ τοῦτ᾿ ἔχων τοὔνειδος, ἀσθενὴς μένων
<αὐτὸς τὸ> μηδὲν κοὐδένων κεκλήσομαι.

Videos of Earlier Sessions (Go here for the project page)
Euripides’ Helen, March 25th
Sophocles’ Philoktetes, April 1st
Euripides’ Herakles, April 8th
Euripides’ Bacchae, April 15th
Euripides’ Iphigenia , April 22nd
Sophocles, Trachinian Women, April 29th
Euripides, Orestes May 6th
Aeschylus, Persians, May 13th
Euripides, Trojan Women May 20th
Sophocles’ Ajax, May 27th
Sophocles, Oedipus Tyrannos, June 10th

Euripides, Ion 1522-1527

“Look, mom, could it be that you slipped in that sickness
Which often afflicts maidens into hidden affairs
And then laid the blame on the good?
Did you try to flee my disgrace by saying
That you conceived me with Apollo when it really wasn’t a god?”

ὅρα σύ, μῆτερ, μὴ σφαλεῖσ᾿ ἃ παρθένοις
ἐγγίγνεται νοσήματ᾿ ἐς κρυπτοὺς γάμους
ἔπειτα τῷ θεῷ προστίθης τὴν αἰτίαν,
καὶ τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη
Φοίβῳ τεκεῖν με φῄς, τεκοῦσ᾿ οὐκ ἐκ θεοῦ.

One thought on “Expect the Unexpected! Reading Euripides’ “Ion” Online

Leave a Reply