An Improper Proposal? No Bridegifts for Kassandra

Schol. bT ad Il. 13 365-6 ex

“He was asking to marry the most beautiful of Priam’s daughters without a bridegift”

This is also foreign. For we can find no place in Greece where they go to war for pay and posit before that they will not be allies without a contract. Also, consider the payment. For he came, asking for the girl, not because she was royal, but because she was the most beautiful. Certainly the most intemperate suitors among the Greeks “strive because of [her] excellence” [Od 2.366] But “without bridegifts” [Il.13.366] is cheap: even the most unjust suitors offer bridegifts to Penelope.”

ex. ᾔτεε δὲ Πριάμοιο <θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην / Κασσάνδρην ἀνάεδνον>: βαρβαρικὸν καὶ τοῦτο· οὐδέποτε γὰρ εὑρήσομεν παρ’ ῞Ελλησι τὸ ἐπὶ μισθῷ στρατεύειν καὶ πρότερον αἰτεῖν καὶ χωρὶς ὑποσχέσεως μὴ συμμαχεῖν. ὅρα δὲ καὶ τὸν μισθόν· κόρης γὰρ ἐρῶν ἧκεν, οὐχ ὅτι βασιλική, ἀλλ’ ὅτι εἶδος ἀρίστη. καίτοι παρ’ ῞Ελλησιν οἱ ἀκολαστότατοι μνηστῆρές φασιν „εἵνεκα τῆς ἀρετῆς ἐριδαίνομεν” (β 206). καὶ τὸ ἀνάεδνον (366) γλίσχρον, ὅπου γε οἱ ἀδικώτατοι μνηστῆρες ἕδνα τῇ Πηνελόπῃ προσφέρουσιν.

Iliad 13 (361–369):

“There, though his hair was partly grey, Idomeneus called
Out to the Danaans and drove the Trojans to retreat as he leapt.
For he killed Othryoneus who was there from Kabesos—
He had just arrived in search of the fame of war.
He asked for the most beautiful of Priam’s daughter’s
Kassandra, without a marriage-price, and he promised a great deed,
That he would drive the sons of the Achaians from Troy unwilling.
Old Priam promised this to him and nodded his head
That he would do this. Confident in these promises, he rushed forth.”

῎Ενθα μεσαιπόλιός περ ἐὼν Δαναοῖσι κελεύσας
᾿Ιδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὦρσε.
πέφνε γὰρ ᾿Οθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα,
ὅς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει,
ᾔτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
Κασσάνδρην ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον,
ἐκ Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν.
τῷ δ’ ὁ γέρων Πρίαμος ὑπό τ’ ἔσχετο καὶ κατένευσε
δωσέμεναι· ὃ δὲ μάρναθ’ ὑποσχεσίῃσι πιθήσας.

Image result for Ancient Greek Cassandra vase

Agamemnon makes a similar promise to Achilles in book 9.145–6=287–8 (Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ ᾿Ιφιάνασσα, / τάων ἥν κ’ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω; offering any of three daughters without a bride gift). When Apollo is described as taking Stratonikê thus at Hes. Fr. 26.23 (βῆ δὲ φέ[ρ]ων ἀνάε̣[δ]ν̣[ον ἐύζωνον ]Στ[ρ]α̣[τ]ον̣ί̣κ̣ην) it would be fair to say that the ‘extra-ritual’ act is clearly rape.

Here’s Beekes:

hedna

The Sun’s Endless Labor and Magic Bed

Mimnermus fr. 12 [=12 Ath. 11.470a]

“Helios was allotted labor for all days–
He and his horse never have
A break after rosy-toed Dawn
Leaves Ocean and ascends the Sky.

A curved, much-loved bed carries him
Across the waves, crafted by Hephaestus’ hands
Made of dear gold, with wings, he deeply sleeps
Above the water’s surface, from the land of the Hesperides
To the Ethiopians’ home, where his chariot and horses
Wait until dawn arrives, newly-born,
When Hyperion’s son climbs into his second car…

Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα,
οὐδέ ποτ᾿ ἄμπαυσις γίνεται οὐδεμία
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
Ὠκεανὸν προλιποῦσ᾿ οὐρανὸν εἰσαναβῇ.

τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή,
κοιίλη, Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη,
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ᾿ ὕδωρ
εὕδονθ᾿ ἁρπαλέως χώρου ἀφ᾿ Ἑσπερίδων
γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι
ἑστᾶσ᾿, ὄφρ᾿ Ἠὼς ἠριγένεια μόλῃ·
ἔνθ᾿ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός.

Half of a clay plate with an immage on it in brown, black, and tan. A long-haird divine figure, Helios, driving a chairiot team. Images fragmented,
Helios, painting on a terracotta disk, 480 BC. Museum of the Ancient Agora in Athens.

Ariadne: A Woman Wronged

Catullus 64. 52-70.

Looking out from Dia’s wave-thudding shores
she sees Theseus and his fleet ships drawing away,
Ariadne does, her heart full of savage rage.

She still cannot believe what she’s been seeing
since shaking off hoodwinking sleep and finding
her luckless self deserted on a lonely shore:

the thoughtless youth putting oar to water, fleeing,
and letting slip to squally winds his empty vows.

It’s him the far-off sad-eyed daughter of Minos
gazes upon, Bacchant-like, from sea-tangled rocks,
gazes upon and swells with upsurges of grief.

She did not clasp to her fair head the fine headpiece,
keep her bossom veiled in her delicate robes
or her milky breasts encircled with the smooth band–

All these things, from all her person, fell haphazard
at her feet, and with them the salty waves sported.
But not for headpiece or flowing robes did she care.

Theseus, it was on you, with all her heart,
all her soul, and all her mind, that she hung, hopeless.

Racine. Phedre. 87-89.

So many others; their names escape even him,
Those too credulous spirits whom his flame deceived:
Ariadne on the rocks reciting wrongs done her . . .

Catullus

namque fluentisono prospectans litore Diae,
Thesea cedentem celeri cum classe tuetur
indomitos in corde gerens Ariadna furores,
necdum etiam sese quae visit visere credit,
utpote fallaci quae tum primum excita somno
desertam in sola miseram se cernat harena.
immemor at iuvenis fugiens pellit vada remis,
irrita ventosae linquens promissa procellae.
quem procul ex alga maestis Minois ocellis,
saxea ut effigies bacchantis, prospicit, eheu,
prospicit et magnis curarum fluctuat undis,
non flavo retinens subtilem vertice mitram,
non contecta levi uelatum pectus amictu,
non tereti strophio lactentis vincta papillas,
omnia quae toto delapsa e corpore passim
ipsius ante pedes fluctus salis alludebant.
sed neque tum mitrae neque tum fluitantis amictus
illa vicem curans toto ex te pectore, Theseu,
toto animo, tota pendebat perdita mente.

Racine

Tant d’autres, dont les noms lui sont même échappés,
Trop crédules esprits que sa flamme a trompés ;
Ariane aux rochers contant ses injustices . . .

 

photograph of an oil painting of a woman looking surprised
Ariadne. Joshua Reynolds (1723-1792). Private Collection.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Practice Makes Perfect?

Anacreonta 60a

“I will let my lyre sing.
There’s no contest now,
But practice is important for
Everyone who has seen
a flowering of their art.

I will play with my ivory pick,
Shouting along in a Phrygian measure,
Crooning a clear melody
Like some swan from the Kaustros,
Sounding a complex beat
along with the rushing wind.

Muse, dance with me:
For the kithara is Apollo’s sacred thing,
Like the bay and the tripod too.

My gossip is Apollo’s love,
That unrequited compulsion:
The girl remains safe.
She fled his weapons
And changed the nature of her form,
Rooting herself in the ground to grow.

Phoebus? Well, Phoebus arrived,
Imagining that he ruled the girl,
But he merely picked young leaves,
acting out the mysteries of Aphrodite.”

ἀνὰ βάρβιτον δονήσω·
ἄεθλος μὲν οὐ πρόκειται,
μελέτη δ᾿ ἔπεστι παντὶ
σοφίης λαχόντ᾿ ἄωτον.

ἐλεφαντίνῳ δὲ πλήκτρῳ
λιγυρὸν μέλος κροαίνων
Φρυγίῳ ῥυθμῷ βοήσω,
ἅτε τις κύκνος Καΰστρου
ποικίλον πτεροῖσι μέλπων
ἀνέμου σύναυλος ἠχῇ.

σὺ δέ, Μοῦσα, συγχόρευε·
ἱερὸν γάρ ἐστι Φοίβου
κιθάρη, δάφνη τρίπους τε.
λαλέω δ᾿ ἔρωτα Φοίβου,
ἀνεμώλιον τὸν οἶστρον·

σαόφρων γάρ ἐστι κούρα·
τὰ μὲν ἐκπέφευγε κέντρα,
φύσεως δ᾿ ἄμειψε μορφήν,
φυτὸν εὐθαλὲς δ᾿ ἐπήχθη·

ὁ δὲ Φοῖβος ᾖε, Φοῖβος,
κρατέειν κόρην νομίζων,
χλοερὸν δρέπων δὲ φύλλον
ἐδόκει τελεῖν Κυθήρην.

Fragment of mosaic. Daphne is running towards a laurel tree, parly close. Apollo is pursuing, but only his head is visible
Antakya Archaeological Museum Apollo and Daphne mosaic

No Bull, Just Zeus

Anacreonta 54

“Child, this bull
Looks a bit like Zeus to me.
Since he is carrying on his back
A Sidonian lady.

He is crossing the broad sea!
He carves the waves with his feet!

No other bull could
Separate himself from the herd and
Sail across the sea except
this bull alone.”

ὁ ταῦρος οὗτος, ὦ παῖ,
δοκεῖ τις εἶναί μοι Ζεύς·
φέρει γὰρ ἀμφὶ νώτοις
Σιδωνίαν γυναῖκα·
περᾷ δὲ πόντον εὐρύν,
τέμνει δὲ κῦμα χηλαῖς.
οὐκ ἂν δὲ ταῦρος ἄλλος
ἐξ ἀγέλης λιασθεὶς
ἔπλευσε τὴν θάλασσαν,
εἰ μὴ μόνος ἐκεῖνος.

Segment of a fresco (wall painting). Woman, half-clothed, sits on bull while friends calm him. The bull looks suspicious.
Wall painting from pompeii, Europa already sitting on the back of the bull (Zeus)

Dio Chrysostom on Preferring Even Unpleasant Lies to the Truth

Dio Chrysostom, Oration 11 (“On the Fact that Troy Was Never Sacked”)

“I know with some certainly that it is hard to teach all people, but easy to deceive them. And if they learn anything, they scarcely learn it from the few who do really know, while they are easily deceived by many who know nothing, and not only by others, but by themselves too. For the truth is bitter and unpleasant to the ignorant; a lie, however, is sweet and appealing. In the same way, I suppose, light is unpleasant for those with diseased eyes to see, while the darkness is harmless and dear, even if they cannot see. Or, how else would lies often be stronger than the truth, unless they prevailed because of pleasure? Although it is hard to teach, as I was saying, it is harder in every way to re-teach when people have heard lies for a long time and, even worse, when they have not been alone in their delusion, but their fathers, grandfathers and nearly every forebear has been deceived with them.

For it is not easy to take a false belief from them, not even if someone should refute it completely. Similarly, I imagine that, when children have been raised with superstitious beliefs, it is hard for someone to speak the truth later regarding the very things they would not have accepted if someone had just told them in the beginning. This impulse is so strong that many prefer wicked things and agree that they belong to them properly, if they have previously believed so, instead of good things they hear later on.”

Image result for Trojan Horse ancient Greek

Οἶδα μὲν ἔγωγε σχεδὸν ὅτι διδάσκειν μὲν ἀνθρώπους ἅπαντας χαλεπόν ἐστιν, ἐξαπατᾶν δὲ ῥᾴδιον. καὶ μανθάνουσι μὲν μόγις, ἐάν τι καὶ μάθωσι, παρ’ ὀλίγων τῶν εἰδότων, ἐξαπατῶνται δὲ  τάχιστα ὑπὸ πολλῶν τῶν οὐκ εἰδότων, καὶ οὐ μόνον γε ὑπὸ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑφ’ αὑτῶν. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς πικρόν ἐστι καὶ ἀηδὲς τοῖς ἀνοήτοις, τὸ δὲ ψεῦδος γλυκὺ καὶ προσηνές. ὥσπερ οἶμαι καὶ τοῖς νοσοῦσι τὰ ὄμματα τὸ μὲν φῶς ἀνιαρὸν ὁρᾶν, τὸ δὲ σκότος ἄλυπον καὶ φίλον, οὐκ ἐῶν βλέπειν. ἢ πῶς ἂν ἴσχυε τὰ ψεύδη πολλάκις πλέον τῶν ἀληθῶν, εἰ μὴ δι’ ἡδονὴν ἐνίκα;

χαλεποῦ δέ, ὡς ἔφην, ὄντος τοῦ διδάσκειν, τῷ παντὶ χαλεπώτερον τὸ  μεταδιδάσκειν, ἄλλως τε ὅταν πολύν τινες χρόνον ὦσι τὰ ψευδῆ ἀκηκοότες καὶ μὴ μόνον αὐτοὶ ἐξηπατημένοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ οἱ πάπποι καὶ σχεδὸν πάντες οἱ πρότερον. οὐ γάρ ἐστι ῥᾴδιον τούτων ἀφελέσθαι τὴν δόξαν, οὐδ’ ἂν πάνυ τις ἐξελέγχῃ. καθάπερ οἶμαι τῶν τὰ ὑποβολιμαῖα παιδάρια θρεψάντων χαλεπὸν ὕστερον ἀφελέσθαι τἀληθῆ λέγοντα ἅ γε ἐν ἀρχῇ, εἴ τις αὐτοῖς ἔφρασεν, οὐκ ἄν ποτε ἀνείλοντο. οὕτω δὲ τοῦτο ἰσχυρόν ἐστιν ὥστε πολλοὶ τὰ κακὰ μᾶλλον προσποιοῦνται καὶ ὁμολογοῦσι καθ’ αὑτῶν, ἂν ὦσι πεπεισμένοι πρότερον, ἢ τἀγαθὰ μετὰ χρόνον ἀκούοντες.

 

“I would not even be surprised, Trojan men, that you believed Homer was more trustworthy when he told the harshest lies about you than me when I told that truth—since you believe him to be a divine man and wise and you have taught your children epic right from the beginning, even though he has only curses for your city, and untrue ones at that. But you wouldn’t accept that I describe things as they are and have been, because I am many years younger than Homer. Certainly, most people say that time is also the best judge of affairs, and, whenever they hear something after a long time, they disbelieve it for this very reason.

If I were dare to speak against Homer among the Argives and to show in addition that his poetry was false concerning the greatest matters, chances are they would be rightfully angry with me and expel me from the city if I appeared to be erasing and cleansing their fame. But it is right that you have some gratitude towards me and listen eagerly. I have stood in defense of your ancestors. I say at the outset to you that these stories have by necessity already been recited by others and that many have learned them. Some of those men will not understand them; others will pretend to discount them, even though they do not, and still others will try to refute them, especially, I think, those ill-fated sophists. But I know clearly that they will not be pleasing to you. For most men have their minds corrupted by fame to the extent that they would prefer to be infamous for the greatest failures rather than be unknown and suffer no evil.”

οὐκ ἂν οὖν θαυμάσαιμι καὶ ὑμᾶς, ἄνδρες ᾿Ιλιεῖς, εἰ πιστότερον ἡγήσασθαι ῞Ομηρον τὰ χαλεπώτατα ψευσάμενον καθ’ ὑμῶν ἢ ἐμὲ τἀληθῆ λέγοντα, κἀκεῖνον μὲν ὑπολαβεῖν θεῖον ἄνδρα καὶ σοφόν, καὶ τοὺς παῖδας εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ ἔπη διδάσκειν οὐθὲν ἄλλο ἢ κατάρας ἔχοντα κατὰ τῆς πόλεως, καὶ ταύτας οὐκ ἀληθεῖς, ἐμοῦ δὲ μὴ ἀνέχοισθε τὰ ὄντα καὶ γενόμενα λέγοντος, ὅτι πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον ῾Ομήρου γέγονα. καίτοι φασὶ μὲν οἱ πολλοὶ τὸν χρόνον τῶν πραγμάτων * καὶ κριτὴν ἄριστον εἶναι, ὅτι δ’ ἂν ἀκούωσι μετὰ πολὺν χρόνον, διὰ τοῦτο ἄπιστον νομίζουσιν. εἰ μὲν οὖν παρ’ ᾿Αργείοις ἐτόλμων ἀντιλέγειν ῾Ομήρῳ, καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ δεικνύναι ψευδῆ περὶ τὰ μέγιστα, τυχὸν ἂν εἰκότως ἤχθοντό μοι καὶτῆς πόλεως ἐξέβαλλον εἰ τὴν παρ’ ἐκείνων δόξαν ἐφαινόμην ἀφανίζων καὶ καθαιρῶν· ὑμᾶς δὲ δίκαιόν ἐστί μοι χάριν εἰδέναι καὶ ἀκροᾶσθαι προθύμως· ὑπὲρ γὰρ τῶν ὑμετέρων προγόνων ἐσπούδακα. προλέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοὺς λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ  παρ’ ἑτέροις ῥηθῆναι καὶ πολλοὺς πυθέσθαι· τούτων δὲ οἱ μέν τινες οὐ συνήσουσιν, οἱ δὲ προσποιήσονται καταφρονεῖν, οὐ καταφρονοῦντες αὐτῶν, οἱ δέ τινες ἐπιχειρήσουσιν ἐξελέγχειν, [μάλιστα δὲ οἶμαι τοὺς κακοδαίμονας σοφιστάς.] ἐγὼ δὲ ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι οὐδὲ ὑμῖν πρὸς ἡδονὴν ἔσονται. οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων οὕτως ἄγαν εἰσὶν ὑπὸ δόξης διεφθαρμένοι τὰς ψυχὰς ὥστε μᾶλλον ἐπιθυμοῦσι περιβόητοι εἶναι ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασιν ἢ μηδὲν κακὸν ἔχοντες ἀγνοεῖσθαι.

 

“For I think that the Argives themselves would not wish for the matters concerning Thyestes, Atreus and the descendants of Pelops to have been any different, but would be severely angry if someone were to undermine the myths of tragedy, claiming that Thyestes never committed adultery with Atreus wife, nor did the other kill his brother’s children, cut them up, and set them out as feast for Thyestes, and that Orestes never killed his mother with his own hand. If someone said all of these things, they would take it harshly as if they were slandered.

I imagine that things would go the same among the Thebans, if someone were to declare that their misfortunes were lies, that Oedipus never killed his father nor had sex with his mother, nor then blinded himself, and that his children didn’t die in front of the wall at each other’s hands, and the Sphinx never came and ate their children. No! instead, they take pleasure in hearing that the Sphinx came and ate their children, sent to them because of Hera’s anger, that Laios was killed by his own son, and Oedipus did these things and wandered blind after suffering, or how the children of previous king of theirs and founder of the city, Amphion, by Artemis and Apollo because they were the most beautiful men. They endure musicians and poets singing these things in their presence at the theater and they make contests for them, whoever can sing or play the most stinging tales about them. Yet they would expel a man who claimed these things did not happen. The majority has gone so far into madness that their obsession governs them completely. For they desire that there be the most stories about them—and it does not matter to them what kind of story it is. Generally, men are not willing to suffer terrible things because of cowardice, because they fear death and pain. But they really value being mentioned as if they suffered.”

 

αὐτοὺς γὰρ οἶμαι τοὺς ᾿Αργείους μὴ ἂν ἐθέλειν ἄλλως γεγονέναι τὰ περὶ τὸν Θυέστην καὶ τὸν ᾿Ατρέα καὶ τοὺς Πελοπίδας, ἀλλ’ ἄχθεσθαι σφόδρα, ἐάν τις ἐξελέγχῃ τοὺς μύθους τῶν τραγῳδῶν, λέγων ὅτι οὔτε Θυέστης ἐμοίχευσε τὴν τοῦ ᾿Ατρέως οὔτε ἐκεῖνος ἀπέκτεινε τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ παῖδας οὐδὲ κατακόψας εἱστίασε τὸν Θυέστην οὔτε ᾿Ορέστης αὐτόχειρ ἐγένετο τῆς μητρός. ἅπαντα ταῦτα εἰ λέγοι τις, χαλεπῶς ἂν φέροιεν ὡς λοιδορούμενοι.

τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο κἂν Θηβαίους οἶμαι παθεῖν, εἴ τις τὰ παρ’ αὐτοῖς ἀτυχήματα ψευδῆ ἀποφαίνοι, καὶ οὔτε τὸν πατέρα Οἰδίπουν ἀποκτείναντα οὔτε τῇ μητρὶ συγγενόμενον οὔθ’ ἑαυτὸν τυφλώσαντα οὔτε τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸ τοῦ τείχους ἀποθανόντας ὑπ’ ἀλλήλων, οὔθ’ ὡς ἡ Σφὶγξ ἀφικομένη κατεσθίοι τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἥδονται ἀκούοντες καὶ τὴν Σφίγγα ἐπιπεμφθεῖσαν αὐτοῖς διὰ χόλον ῞Ηρας καὶ τὸν Λάϊον ὑπὸ τοῦ υἱέος ἀναιρεθέντα καὶ τὸν Οἰδίπουν ταῦτα ποιήσαντα καὶ παθόντα τυφλὸν ἀλᾶσθαι, καὶ πρότερον ἄλλου βασιλέως αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως οἰκιστοῦ, ᾿Αμφίονος, τοὺς παῖδας, ἀνθρώπων καλλίστους γενομένους, κατατοξευθῆναι ὑπὸ ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος· καὶ ταῦτα καὶ αὐλούντων καὶ ᾀδόντων ἀνέχονται παρ’ αὑτοῖς ἐν τῷ θεάτρῳ, καὶ τιθέασιν ἆθλα περὶ τούτων, ὃς ἂν οἰκτρότατα εἴπῃ περὶ αὐτῶν ἢ αὐλήσῃ· τὸν δὲ εἰπόντα ὡς οὐ γέγονεν οὐδὲν αὐτῶν ἐκβάλλουσιν. εἰς τοῦτο μανίας οἱ πολλοὶ ἐληλύθασι καὶ οὕτω πάνυ ὁ τῦφος αὐτῶν κεκράτηκεν. ἐπιθυμοῦσι γὰρ ὡς πλεῖστον ὑπὲρ αὐτῶν γίγνεσθαι λόγον· ὁποῖον δέ τινα, οὐθὲν μέλει αὐτοῖς. ὅλως δὲ πάσχειν μὲν οὐ θέλουσι τὰ δεινὰ  διὰ δειλίαν, φοβούμενοι τούς τε θανάτους καὶ τὰς ἀλγηδόνας· ὡς δὲ παθόντες μνημονεύεσθαι περὶ πολλοῦ ποιοῦνται.

All Unhappy Families….

Homer, Iliad 9. 447-461

. . . I first fled Hellas famed for fine women
after rows with my father, Amuntor, son of Ormenus.
He was enraged with me over his well-coiffed mistress.
He loved this woman and he disgraced his wife,
my mother. She pleaded with me all the time
to screw the mistress–make her rebuff the old man.
Persuaded, I did it. But my father found out,
cursed me bitterly, called on the hated Furies
that he never hold a dear son of mine
on his knees. The gods fulfilled the curse,
chthonian Zeus and dread Persephone.

I planned to cut him down with my sharp sword,
but a god checked my rage–he showed my heart
what folks would say, people’s bitter insults–
so I wouldn’t be “father-killer” among Achaeans.

***The final 4 lines are recorded by Plutarch but do not appear in manuscripts or papyri of the epic. Plutarch claims without evidence Aristarchus excised the lines.

οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
φεύγων νείκεα πατρὸς Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο,
ὅς μοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο,
τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάζεσκε δʼ ἄκοιτιν
μητέρʼ ἐμήν· ἣ δʼ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
παλλακίδι προμιγῆναι, ἵνʼ ἐχθήρειε γέροντα.
τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δʼ ἐμὸς αὐτίκʼ ὀϊσθεὶς
πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δʼ ἐπεκέκλετʼ Ἐρινῦς,
μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν
ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δʼ ἐτέλειον ἐπαρὰς

τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ:
ἀλλά τις ἀθανάτων παῦσεν χόλον, ὅς ῥ’ ἐνὶ θυμῷ
δήμου θῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἀνθρώπων,
ὡς μὴ πατροφόνος μετ’ Ἀχαιοῖσιν καλεοίμην.

Ingmar Bergman. Scenes from a Marriage.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Andromache’s Sons With Neoptolemos

Scholia ad Eur. Andromache, 24

“In these halls, I [Andromache] produced this male child / after sleeping with Achilles’ son, my master]:

One source says that she bore only one son to Neoptolemos while others say that there were three: Pyrrhos, Molossos, Aiakos and a daughter named Troas. Lysimachus, in the second volume of his On Homecomings, writes that Proxenos and Nikomedes the Akanthian report in Macedonian Matters that Andromache gave birth to those who were just mentioned, and from Leonassa, Kleodaios’ daughter, [he fathered?] Argos, Pergamos, Pandaros, Dorieus, Genyos, Danae and Eurylockus. They also say that Pyrrhos received the kingdom from his father and that the country was named Mossia to give honor to Molossos.”

κἀγὼ δόμοις [τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον / πλαθεῖσ᾽ ᾽Αχιλλέως παιδί, δεσπότῃ γ᾽ ἐμῷ] ἰδίως ἕνα φησὶ παῖδα γενέσθαι τῷ Νεοπτολέμῷ, ἄλλων τρεῖς λεγόντων Πύρρον, Μολοσσόν, Αἰακίδην καὶ Τρωάδα. Λυσίμαχος δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Νόστων φησὶ Πρόξενον καὶ τὸν ᾽Ακάνθιον Νικομήδην ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς ἱστορεῖν ἐκ μὲν ᾽Ανδρομάχης γενέσθαι τοὺς προειρημένους, ἐκ δὲ Λεωνάσσης τῆς Κλεοδαίου ῎Αργον, Πέργαμον, Πάνδαρον, Δωριέα, Γένυον, †δανάην, Εὐρύλοχον. φασὶ δὲ Πύρρῳ μὲν ἐγχειρίσαι τὴν βασιλείαν τὸν πατέρα, Μολοσσῷ δὲ τὴν ἐκ τῆς προσηγορίας τιμὴν προστάξαντα τὴν χώραν Μολοσσίαν ὀνομάζειν.

Andromache and Neoptolemus, by Pierre-Narcisse Guerin

Dancing With the Heroes

Schol ad Pind. Pyth 2:

 “He used the word Kastorian because of the account of some that the Dioskouri invented the dance in armor. For some say that the Dioskouroi are dancers. Epicharmus, however, says that Athena played the martial song for the Dioskouri on an Aulos and for this reason the Lakonians march against the enemy to the same sound. But others claim that he Kastorean is a certain rhythm and that the Laconians use it when attacking the enemy.

There is also a distinction between the dance of the pyrrikhê for which the hyporkhêmata were composed. For some say that the Kouretes invented dancing in armor and performed this dance, or that Pyrrikhos of Krete or Thaletas first created them. But Sosibios argues that all hyporkhêmata are Cretan.

Still, some say that the pyrrhic dance is not named from Pyrrikhos of Crete but from Achilles’ son Pyrrhos who danced in his arms over his victory over Telephos, which the Kyprians call the prulis, making the name pyrrikhê from the pyre.”

Καστόρειον εἶπε διὰ τὸ τὴν ἔνοπλον ὄρχησιν κατ᾽ ἐνίους τοὺς Διοσκούρους εὑρεῖν· ὀρχηστικοὶ γάρ τινες οἱ Διόσκουροι. ὁ δὲ Ἐπίχαρμος τὴν Ἀθηνᾶν φησι τοῖς Διοσκούροις τὸν ἐνόπλιον νόμον ἐπαυλῆσαι, ἐξ ἐκείνου δὲ τοὺς Λάκωνας μετ᾽ αὐλοῦ τοῖς πολεμίοις προσιέναι. τινὲς δὲ ῥυθμόν τινά φασι τὸ Καστόρειον, χρῆσθαι δὲ αὐτῶι τοὺς Λάκωνας ἐν ταῖς πρὸς τοὺς πολεμίους συμβολαῖς. διέλκεται δὲ ἡ τῆς πυρρίχης ὄρχησις, πρὸς ἣν τὰ ὑπορχήματα ἐγράφησαν. ἔνιοι μὲν οὖν φασι τὴν ἔνοπλον ὄρχησιν πρῶτον Κούρητας εὑρηκέναι, καὶ ὑπορχήσασθαι, αὖθις δὲ Πύρριχον Κρῆτα συντάξασθαι, Θαλήταν δὲ πρῶτον τὰ εἰς αὐτὴν ὑπορχήματα. Σωσίβιος δὲ τὰ ὑπορχηματικὰ πάντα μέλη Κρηταικὰ λέγεσθαι. ἔνιοι δὲ οὐκ ἀπὸ Πυρρίχου τοῦ Κρητὸς τὴν πυρρίχην ὠνομάσθαι ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ παιδὸς τοῦ Ἀχιλλέως Πύρρου ἐν τοῖς ὅπλοις ὀρχησαμένου ἐπὶ τῆι κατὰ Εὐρυπύλου τοῦ Τηλέφου νίκηι. ᾽Αριστοτέλης δὲ πρῶτον Ἀχιλλέα ἐπὶ τῆι τοῦ Πατρόκλου πυρᾶι τῆι πυρρίχηι κεχρῆσθαι, ἣν παρὰ Κυπρίοις φησὶ πρύλιν λέγεσθαι, ὥστε παρὰ τὴν πυρὰν τῆς πυρρίχης τὸ ὄνομα θέσθαι.

Paradoxographus Vaticanus 58

58 “First of the Greeks, the Cretans were possessing the laws which Minos set down. Minos claimed to have learned them from Zeus after he wandered for nine years over a certain month which is called the “cave of Zeus”. The children of the Cretans are raised in common and brought up hardy with one another. They learn the arts of war, and hunts, and they also practice uphill runs without shoes and they work hard on the pyrrhic dance which Purrikhos invented first.”

Κρῆτες πρῶτοι ῾Ελλήνων νόμους ἔσχον Μίνωος θεμένου· προσεποιεῖτο δὲ Μίνως παρὰ τοῦ Διὸς αὐτοὺς μεμαθηκέναι ἐννέα ἔτη εἴς τι ὄρος φοιτήσας, ὃ Διὸς ἄντρον ἐλέγετο. Οἱ Κρητῶν παῖδες ἀγελάζονται κοινῇ μετ’ ἀλλήλων σκληραγωγούμενοι καὶ τὰ πολέμια διδασκόμενοι καὶ θήρας δρόμους τε ἀνάντεις ἀνυπόδετοι ἀνύοντες καὶ τὴν ἐνόπλιον πυρρίχην ἐκπονοῦντες, ἥντινα πρῶτος εὗρε Πύρριχος.

Zenobius 3.71

“To dance in darkness”: A proverb applied to those who toil over unwitnessed things—their work is invisible.”

᾿Εν σκότῳ ὀρχεῖσθαι: ἐπὶ τῶν ἀμάρτυρα μοχθούντων, ὧν τὸ ἔργον ἀφανές.

 A war-dance was performed in honor of Athena’s birth in full-armor at the Panathenain festival (pyrrhiche). See Walter Burkert, Greek Religion 1985, 102.

black figure vase, Ancient Greek warrior playing the salpinx
late 6th–early 5th century BC, Attic black-figure (lekythos)

Helen’s Sons and Menelaos’ Bastards

In Homer, Helen and Menelaos have a single child, Hermione and there is a reference to Menelaos’ son Megapenthes. But there are no mentions of Helen having children with anyone else. The mythographical tradition fixes this.

Jacoby BNJ 758 F 6 = Scholia on Euripides, Andromache 898

“Lysimachus and some others report that Nikostratos was also born from Helen. But the one who gathered the Cypriot tales says that it was Pleisthenes who came to Cyprus with Aganos and that he was the child born to Alexander from Helen.”

Λυσίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς ἱστοροῦσιν γενέσθαι ἐξ ῾Ελένης καὶ Νικόστρατον. ὁ δὲ τὰς Κυπριακὰς ἰστορίας συντάξας Πλεισθένην φησί, μεθ᾽ οὗ εἰς Κύπρον ἀφῖχθαι καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα ᾽Αλεξάνδρωι ῎Αγανον.

Apollodorus 3.133

“Menelaos fathered Hermione from Helen and according to some others Nikostraos; Akousilaos claims that [Menelaos] fathered Megapenthes with a servant girl who was Aitolian in race (she was named Pieres, or, it was Tereis who was Pierian; according to Eumelos he gave birth to a son named Xenodamos from a nymph named Knossia.”

Μενέλαος μὲν οὖν ἐξ ῾Ελένης ῾Ερμιόνην ἐγέννησε καὶ κατά τινας Νικόστρατον, ἐκ δούλης <δὲ> [Πιερίδος] γένος Αἰτωλίδος ἤ, καθάπερ ᾽Ακουσίλαός φησι, <Πιερίδος> [Τηρηίδος], Μεγαπένθη, ἐκ Κνωσσίας δὲ νύμφης κατὰ Εὐμηλον Ξενόδαμον.

File:Helen Menelaus Louvre G424.jpg
Detail of an Attic red-figure crater, ca. 450–440 BC, found in Gnathia (now Egnazia, Italy). Louvre.