The Sun’s Endless Labor and Magic Bed

Mimnermus fr. 12 [=12 Ath. 11.470a]

“Helios was allotted labor for all days–
He and his horse never have
A break after rosy-toed Dawn
Leaves Ocean and ascends the Sky.

A curved, much-loved bed carries him
Across the waves, crafted by Hephaestus’ hands
Made of dear gold, with wings, he deeply sleeps
Above the water’s surface, from the land of the Hesperides
To the Ethiopians’ home, where his chariot and horses
Wait until dawn arrives, newly-born,
When Hyperion’s son climbs into his second car…

Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα,
οὐδέ ποτ᾿ ἄμπαυσις γίνεται οὐδεμία
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
Ὠκεανὸν προλιποῦσ᾿ οὐρανὸν εἰσαναβῇ.

τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή,
κοιίλη, Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη,
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ᾿ ὕδωρ
εὕδονθ᾿ ἁρπαλέως χώρου ἀφ᾿ Ἑσπερίδων
γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι
ἑστᾶσ᾿, ὄφρ᾿ Ἠὼς ἠριγένεια μόλῃ·
ἔνθ᾿ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός.

Half of a clay plate with an immage on it in brown, black, and tan. A long-haird divine figure, Helios, driving a chairiot team. Images fragmented,
Helios, painting on a terracotta disk, 480 BC. Museum of the Ancient Agora in Athens.

Ariadne: A Woman Wronged

Catullus 64. 52-70.

Looking out from Dia’s wave-thudding shores
she sees Theseus and his fleet ships drawing away,
Ariadne does, her heart full of savage rage.

She still cannot believe what she’s been seeing
since shaking off hoodwinking sleep and finding
her luckless self deserted on a lonely shore:

the thoughtless youth putting oar to water, fleeing,
and letting slip to squally winds his empty vows.

It’s him the far-off sad-eyed daughter of Minos
gazes upon, Bacchant-like, from sea-tangled rocks,
gazes upon and swells with upsurges of grief.

She did not clasp to her fair head the fine headpiece,
keep her bossom veiled in her delicate robes
or her milky breasts encircled with the smooth band–

All these things, from all her person, fell haphazard
at her feet, and with them the salty waves sported.
But not for headpiece or flowing robes did she care.

Theseus, it was on you, with all her heart,
all her soul, and all her mind, that she hung, hopeless.

Racine. Phedre. 87-89.

So many others; their names escape even him,
Those too credulous spirits whom his flame deceived:
Ariadne on the rocks reciting wrongs done her . . .

Catullus

namque fluentisono prospectans litore Diae,
Thesea cedentem celeri cum classe tuetur
indomitos in corde gerens Ariadna furores,
necdum etiam sese quae visit visere credit,
utpote fallaci quae tum primum excita somno
desertam in sola miseram se cernat harena.
immemor at iuvenis fugiens pellit vada remis,
irrita ventosae linquens promissa procellae.
quem procul ex alga maestis Minois ocellis,
saxea ut effigies bacchantis, prospicit, eheu,
prospicit et magnis curarum fluctuat undis,
non flavo retinens subtilem vertice mitram,
non contecta levi uelatum pectus amictu,
non tereti strophio lactentis vincta papillas,
omnia quae toto delapsa e corpore passim
ipsius ante pedes fluctus salis alludebant.
sed neque tum mitrae neque tum fluitantis amictus
illa vicem curans toto ex te pectore, Theseu,
toto animo, tota pendebat perdita mente.

Racine

Tant d’autres, dont les noms lui sont même échappés,
Trop crédules esprits que sa flamme a trompés ;
Ariane aux rochers contant ses injustices . . .

 

photograph of an oil painting of a woman looking surprised
Ariadne. Joshua Reynolds (1723-1792). Private Collection.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Practice Makes Perfect?

Anacreonta 60a

“I will let my lyre sing.
There’s no contest now,
But practice is important for
Everyone who has seen
a flowering of their art.

I will play with my ivory pick,
Shouting along in a Phrygian measure,
Crooning a clear melody
Like some swan from the Kaustros,
Sounding a complex beat
along with the rushing wind.

Muse, dance with me:
For the kithara is Apollo’s sacred thing,
Like the bay and the tripod too.

My gossip is Apollo’s love,
That unrequited compulsion:
The girl remains safe.
She fled his weapons
And changed the nature of her form,
Rooting herself in the ground to grow.

Phoebus? Well, Phoebus arrived,
Imagining that he ruled the girl,
But he merely picked young leaves,
acting out the mysteries of Aphrodite.”

ἀνὰ βάρβιτον δονήσω·
ἄεθλος μὲν οὐ πρόκειται,
μελέτη δ᾿ ἔπεστι παντὶ
σοφίης λαχόντ᾿ ἄωτον.

ἐλεφαντίνῳ δὲ πλήκτρῳ
λιγυρὸν μέλος κροαίνων
Φρυγίῳ ῥυθμῷ βοήσω,
ἅτε τις κύκνος Καΰστρου
ποικίλον πτεροῖσι μέλπων
ἀνέμου σύναυλος ἠχῇ.

σὺ δέ, Μοῦσα, συγχόρευε·
ἱερὸν γάρ ἐστι Φοίβου
κιθάρη, δάφνη τρίπους τε.
λαλέω δ᾿ ἔρωτα Φοίβου,
ἀνεμώλιον τὸν οἶστρον·

σαόφρων γάρ ἐστι κούρα·
τὰ μὲν ἐκπέφευγε κέντρα,
φύσεως δ᾿ ἄμειψε μορφήν,
φυτὸν εὐθαλὲς δ᾿ ἐπήχθη·

ὁ δὲ Φοῖβος ᾖε, Φοῖβος,
κρατέειν κόρην νομίζων,
χλοερὸν δρέπων δὲ φύλλον
ἐδόκει τελεῖν Κυθήρην.

Fragment of mosaic. Daphne is running towards a laurel tree, parly close. Apollo is pursuing, but only his head is visible
Antakya Archaeological Museum Apollo and Daphne mosaic

No Bull, Just Zeus

Anacreonta 54

“Child, this bull
Looks a bit like Zeus to me.
Since he is carrying on his back
A Sidonian lady.

He is crossing the broad sea!
He carves the waves with his feet!

No other bull could
Separate himself from the herd and
Sail across the sea except
this bull alone.”

ὁ ταῦρος οὗτος, ὦ παῖ,
δοκεῖ τις εἶναί μοι Ζεύς·
φέρει γὰρ ἀμφὶ νώτοις
Σιδωνίαν γυναῖκα·
περᾷ δὲ πόντον εὐρύν,
τέμνει δὲ κῦμα χηλαῖς.
οὐκ ἂν δὲ ταῦρος ἄλλος
ἐξ ἀγέλης λιασθεὶς
ἔπλευσε τὴν θάλασσαν,
εἰ μὴ μόνος ἐκεῖνος.

Segment of a fresco (wall painting). Woman, half-clothed, sits on bull while friends calm him. The bull looks suspicious.
Wall painting from pompeii, Europa already sitting on the back of the bull (Zeus)

Dio Chrysostom on Preferring Even Unpleasant Lies to the Truth

Dio Chrysostom, Oration 11 (“On the Fact that Troy Was Never Sacked”)

“I know with some certainly that it is hard to teach all people, but easy to deceive them. And if they learn anything, they scarcely learn it from the few who do really know, while they are easily deceived by many who know nothing, and not only by others, but by themselves too. For the truth is bitter and unpleasant to the ignorant; a lie, however, is sweet and appealing. In the same way, I suppose, light is unpleasant for those with diseased eyes to see, while the darkness is harmless and dear, even if they cannot see. Or, how else would lies often be stronger than the truth, unless they prevailed because of pleasure? Although it is hard to teach, as I was saying, it is harder in every way to re-teach when people have heard lies for a long time and, even worse, when they have not been alone in their delusion, but their fathers, grandfathers and nearly every forebear has been deceived with them.

For it is not easy to take a false belief from them, not even if someone should refute it completely. Similarly, I imagine that, when children have been raised with superstitious beliefs, it is hard for someone to speak the truth later regarding the very things they would not have accepted if someone had just told them in the beginning. This impulse is so strong that many prefer wicked things and agree that they belong to them properly, if they have previously believed so, instead of good things they hear later on.”

Image result for Trojan Horse ancient Greek

Οἶδα μὲν ἔγωγε σχεδὸν ὅτι διδάσκειν μὲν ἀνθρώπους ἅπαντας χαλεπόν ἐστιν, ἐξαπατᾶν δὲ ῥᾴδιον. καὶ μανθάνουσι μὲν μόγις, ἐάν τι καὶ μάθωσι, παρ’ ὀλίγων τῶν εἰδότων, ἐξαπατῶνται δὲ  τάχιστα ὑπὸ πολλῶν τῶν οὐκ εἰδότων, καὶ οὐ μόνον γε ὑπὸ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑφ’ αὑτῶν. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς πικρόν ἐστι καὶ ἀηδὲς τοῖς ἀνοήτοις, τὸ δὲ ψεῦδος γλυκὺ καὶ προσηνές. ὥσπερ οἶμαι καὶ τοῖς νοσοῦσι τὰ ὄμματα τὸ μὲν φῶς ἀνιαρὸν ὁρᾶν, τὸ δὲ σκότος ἄλυπον καὶ φίλον, οὐκ ἐῶν βλέπειν. ἢ πῶς ἂν ἴσχυε τὰ ψεύδη πολλάκις πλέον τῶν ἀληθῶν, εἰ μὴ δι’ ἡδονὴν ἐνίκα;

χαλεποῦ δέ, ὡς ἔφην, ὄντος τοῦ διδάσκειν, τῷ παντὶ χαλεπώτερον τὸ  μεταδιδάσκειν, ἄλλως τε ὅταν πολύν τινες χρόνον ὦσι τὰ ψευδῆ ἀκηκοότες καὶ μὴ μόνον αὐτοὶ ἐξηπατημένοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ οἱ πάπποι καὶ σχεδὸν πάντες οἱ πρότερον. οὐ γάρ ἐστι ῥᾴδιον τούτων ἀφελέσθαι τὴν δόξαν, οὐδ’ ἂν πάνυ τις ἐξελέγχῃ. καθάπερ οἶμαι τῶν τὰ ὑποβολιμαῖα παιδάρια θρεψάντων χαλεπὸν ὕστερον ἀφελέσθαι τἀληθῆ λέγοντα ἅ γε ἐν ἀρχῇ, εἴ τις αὐτοῖς ἔφρασεν, οὐκ ἄν ποτε ἀνείλοντο. οὕτω δὲ τοῦτο ἰσχυρόν ἐστιν ὥστε πολλοὶ τὰ κακὰ μᾶλλον προσποιοῦνται καὶ ὁμολογοῦσι καθ’ αὑτῶν, ἂν ὦσι πεπεισμένοι πρότερον, ἢ τἀγαθὰ μετὰ χρόνον ἀκούοντες.

 

“I would not even be surprised, Trojan men, that you believed Homer was more trustworthy when he told the harshest lies about you than me when I told that truth—since you believe him to be a divine man and wise and you have taught your children epic right from the beginning, even though he has only curses for your city, and untrue ones at that. But you wouldn’t accept that I describe things as they are and have been, because I am many years younger than Homer. Certainly, most people say that time is also the best judge of affairs, and, whenever they hear something after a long time, they disbelieve it for this very reason.

If I were dare to speak against Homer among the Argives and to show in addition that his poetry was false concerning the greatest matters, chances are they would be rightfully angry with me and expel me from the city if I appeared to be erasing and cleansing their fame. But it is right that you have some gratitude towards me and listen eagerly. I have stood in defense of your ancestors. I say at the outset to you that these stories have by necessity already been recited by others and that many have learned them. Some of those men will not understand them; others will pretend to discount them, even though they do not, and still others will try to refute them, especially, I think, those ill-fated sophists. But I know clearly that they will not be pleasing to you. For most men have their minds corrupted by fame to the extent that they would prefer to be infamous for the greatest failures rather than be unknown and suffer no evil.”

οὐκ ἂν οὖν θαυμάσαιμι καὶ ὑμᾶς, ἄνδρες ᾿Ιλιεῖς, εἰ πιστότερον ἡγήσασθαι ῞Ομηρον τὰ χαλεπώτατα ψευσάμενον καθ’ ὑμῶν ἢ ἐμὲ τἀληθῆ λέγοντα, κἀκεῖνον μὲν ὑπολαβεῖν θεῖον ἄνδρα καὶ σοφόν, καὶ τοὺς παῖδας εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ ἔπη διδάσκειν οὐθὲν ἄλλο ἢ κατάρας ἔχοντα κατὰ τῆς πόλεως, καὶ ταύτας οὐκ ἀληθεῖς, ἐμοῦ δὲ μὴ ἀνέχοισθε τὰ ὄντα καὶ γενόμενα λέγοντος, ὅτι πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον ῾Ομήρου γέγονα. καίτοι φασὶ μὲν οἱ πολλοὶ τὸν χρόνον τῶν πραγμάτων * καὶ κριτὴν ἄριστον εἶναι, ὅτι δ’ ἂν ἀκούωσι μετὰ πολὺν χρόνον, διὰ τοῦτο ἄπιστον νομίζουσιν. εἰ μὲν οὖν παρ’ ᾿Αργείοις ἐτόλμων ἀντιλέγειν ῾Ομήρῳ, καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ δεικνύναι ψευδῆ περὶ τὰ μέγιστα, τυχὸν ἂν εἰκότως ἤχθοντό μοι καὶτῆς πόλεως ἐξέβαλλον εἰ τὴν παρ’ ἐκείνων δόξαν ἐφαινόμην ἀφανίζων καὶ καθαιρῶν· ὑμᾶς δὲ δίκαιόν ἐστί μοι χάριν εἰδέναι καὶ ἀκροᾶσθαι προθύμως· ὑπὲρ γὰρ τῶν ὑμετέρων προγόνων ἐσπούδακα. προλέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοὺς λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ  παρ’ ἑτέροις ῥηθῆναι καὶ πολλοὺς πυθέσθαι· τούτων δὲ οἱ μέν τινες οὐ συνήσουσιν, οἱ δὲ προσποιήσονται καταφρονεῖν, οὐ καταφρονοῦντες αὐτῶν, οἱ δέ τινες ἐπιχειρήσουσιν ἐξελέγχειν, [μάλιστα δὲ οἶμαι τοὺς κακοδαίμονας σοφιστάς.] ἐγὼ δὲ ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι οὐδὲ ὑμῖν πρὸς ἡδονὴν ἔσονται. οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων οὕτως ἄγαν εἰσὶν ὑπὸ δόξης διεφθαρμένοι τὰς ψυχὰς ὥστε μᾶλλον ἐπιθυμοῦσι περιβόητοι εἶναι ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασιν ἢ μηδὲν κακὸν ἔχοντες ἀγνοεῖσθαι.

 

“For I think that the Argives themselves would not wish for the matters concerning Thyestes, Atreus and the descendants of Pelops to have been any different, but would be severely angry if someone were to undermine the myths of tragedy, claiming that Thyestes never committed adultery with Atreus wife, nor did the other kill his brother’s children, cut them up, and set them out as feast for Thyestes, and that Orestes never killed his mother with his own hand. If someone said all of these things, they would take it harshly as if they were slandered.

I imagine that things would go the same among the Thebans, if someone were to declare that their misfortunes were lies, that Oedipus never killed his father nor had sex with his mother, nor then blinded himself, and that his children didn’t die in front of the wall at each other’s hands, and the Sphinx never came and ate their children. No! instead, they take pleasure in hearing that the Sphinx came and ate their children, sent to them because of Hera’s anger, that Laios was killed by his own son, and Oedipus did these things and wandered blind after suffering, or how the children of previous king of theirs and founder of the city, Amphion, by Artemis and Apollo because they were the most beautiful men. They endure musicians and poets singing these things in their presence at the theater and they make contests for them, whoever can sing or play the most stinging tales about them. Yet they would expel a man who claimed these things did not happen. The majority has gone so far into madness that their obsession governs them completely. For they desire that there be the most stories about them—and it does not matter to them what kind of story it is. Generally, men are not willing to suffer terrible things because of cowardice, because they fear death and pain. But they really value being mentioned as if they suffered.”

 

αὐτοὺς γὰρ οἶμαι τοὺς ᾿Αργείους μὴ ἂν ἐθέλειν ἄλλως γεγονέναι τὰ περὶ τὸν Θυέστην καὶ τὸν ᾿Ατρέα καὶ τοὺς Πελοπίδας, ἀλλ’ ἄχθεσθαι σφόδρα, ἐάν τις ἐξελέγχῃ τοὺς μύθους τῶν τραγῳδῶν, λέγων ὅτι οὔτε Θυέστης ἐμοίχευσε τὴν τοῦ ᾿Ατρέως οὔτε ἐκεῖνος ἀπέκτεινε τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ παῖδας οὐδὲ κατακόψας εἱστίασε τὸν Θυέστην οὔτε ᾿Ορέστης αὐτόχειρ ἐγένετο τῆς μητρός. ἅπαντα ταῦτα εἰ λέγοι τις, χαλεπῶς ἂν φέροιεν ὡς λοιδορούμενοι.

τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο κἂν Θηβαίους οἶμαι παθεῖν, εἴ τις τὰ παρ’ αὐτοῖς ἀτυχήματα ψευδῆ ἀποφαίνοι, καὶ οὔτε τὸν πατέρα Οἰδίπουν ἀποκτείναντα οὔτε τῇ μητρὶ συγγενόμενον οὔθ’ ἑαυτὸν τυφλώσαντα οὔτε τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸ τοῦ τείχους ἀποθανόντας ὑπ’ ἀλλήλων, οὔθ’ ὡς ἡ Σφὶγξ ἀφικομένη κατεσθίοι τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἥδονται ἀκούοντες καὶ τὴν Σφίγγα ἐπιπεμφθεῖσαν αὐτοῖς διὰ χόλον ῞Ηρας καὶ τὸν Λάϊον ὑπὸ τοῦ υἱέος ἀναιρεθέντα καὶ τὸν Οἰδίπουν ταῦτα ποιήσαντα καὶ παθόντα τυφλὸν ἀλᾶσθαι, καὶ πρότερον ἄλλου βασιλέως αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως οἰκιστοῦ, ᾿Αμφίονος, τοὺς παῖδας, ἀνθρώπων καλλίστους γενομένους, κατατοξευθῆναι ὑπὸ ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος· καὶ ταῦτα καὶ αὐλούντων καὶ ᾀδόντων ἀνέχονται παρ’ αὑτοῖς ἐν τῷ θεάτρῳ, καὶ τιθέασιν ἆθλα περὶ τούτων, ὃς ἂν οἰκτρότατα εἴπῃ περὶ αὐτῶν ἢ αὐλήσῃ· τὸν δὲ εἰπόντα ὡς οὐ γέγονεν οὐδὲν αὐτῶν ἐκβάλλουσιν. εἰς τοῦτο μανίας οἱ πολλοὶ ἐληλύθασι καὶ οὕτω πάνυ ὁ τῦφος αὐτῶν κεκράτηκεν. ἐπιθυμοῦσι γὰρ ὡς πλεῖστον ὑπὲρ αὐτῶν γίγνεσθαι λόγον· ὁποῖον δέ τινα, οὐθὲν μέλει αὐτοῖς. ὅλως δὲ πάσχειν μὲν οὐ θέλουσι τὰ δεινὰ  διὰ δειλίαν, φοβούμενοι τούς τε θανάτους καὶ τὰς ἀλγηδόνας· ὡς δὲ παθόντες μνημονεύεσθαι περὶ πολλοῦ ποιοῦνται.

All Unhappy Families….

Homer, Iliad 9. 447-461

. . . I first fled Hellas famed for fine women
after rows with my father, Amuntor, son of Ormenus.
He was enraged with me over his well-coiffed mistress.
He loved this woman and he disgraced his wife,
my mother. She pleaded with me all the time
to screw the mistress–make her rebuff the old man.
Persuaded, I did it. But my father found out,
cursed me bitterly, called on the hated Furies
that he never hold a dear son of mine
on his knees. The gods fulfilled the curse,
chthonian Zeus and dread Persephone.

I planned to cut him down with my sharp sword,
but a god checked my rage–he showed my heart
what folks would say, people’s bitter insults–
so I wouldn’t be “father-killer” among Achaeans.

***The final 4 lines are recorded by Plutarch but do not appear in manuscripts or papyri of the epic. Plutarch claims without evidence Aristarchus excised the lines.

οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα
φεύγων νείκεα πατρὸς Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο,
ὅς μοι παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο,
τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ἀτιμάζεσκε δʼ ἄκοιτιν
μητέρʼ ἐμήν· ἣ δʼ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων
παλλακίδι προμιγῆναι, ἵνʼ ἐχθήρειε γέροντα.
τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα· πατὴρ δʼ ἐμὸς αὐτίκʼ ὀϊσθεὶς
πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δʼ ἐπεκέκλετʼ Ἐρινῦς,
μή ποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν
ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα· θεοὶ δʼ ἐτέλειον ἐπαρὰς

τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ:
ἀλλά τις ἀθανάτων παῦσεν χόλον, ὅς ῥ’ ἐνὶ θυμῷ
δήμου θῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ’ ἀνθρώπων,
ὡς μὴ πατροφόνος μετ’ Ἀχαιοῖσιν καλεοίμην.

Ingmar Bergman. Scenes from a Marriage.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Andromache’s Sons With Neoptolemos

Scholia ad Eur. Andromache, 24

“In these halls, I [Andromache] produced this male child / after sleeping with Achilles’ son, my master]:

One source says that she bore only one son to Neoptolemos while others say that there were three: Pyrrhos, Molossos, Aiakos and a daughter named Troas. Lysimachus, in the second volume of his On Homecomings, writes that Proxenos and Nikomedes the Akanthian report in Macedonian Matters that Andromache gave birth to those who were just mentioned, and from Leonassa, Kleodaios’ daughter, [he fathered?] Argos, Pergamos, Pandaros, Dorieus, Genyos, Danae and Eurylockus. They also say that Pyrrhos received the kingdom from his father and that the country was named Mossia to give honor to Molossos.”

κἀγὼ δόμοις [τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον / πλαθεῖσ᾽ ᾽Αχιλλέως παιδί, δεσπότῃ γ᾽ ἐμῷ] ἰδίως ἕνα φησὶ παῖδα γενέσθαι τῷ Νεοπτολέμῷ, ἄλλων τρεῖς λεγόντων Πύρρον, Μολοσσόν, Αἰακίδην καὶ Τρωάδα. Λυσίμαχος δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Νόστων φησὶ Πρόξενον καὶ τὸν ᾽Ακάνθιον Νικομήδην ἐν τοῖς Μακεδονικοῖς ἱστορεῖν ἐκ μὲν ᾽Ανδρομάχης γενέσθαι τοὺς προειρημένους, ἐκ δὲ Λεωνάσσης τῆς Κλεοδαίου ῎Αργον, Πέργαμον, Πάνδαρον, Δωριέα, Γένυον, †δανάην, Εὐρύλοχον. φασὶ δὲ Πύρρῳ μὲν ἐγχειρίσαι τὴν βασιλείαν τὸν πατέρα, Μολοσσῷ δὲ τὴν ἐκ τῆς προσηγορίας τιμὴν προστάξαντα τὴν χώραν Μολοσσίαν ὀνομάζειν.

Andromache and Neoptolemus, by Pierre-Narcisse Guerin

Dancing With the Heroes

Schol ad Pind. Pyth 2:

 “He used the word Kastorian because of the account of some that the Dioskouri invented the dance in armor. For some say that the Dioskouroi are dancers. Epicharmus, however, says that Athena played the martial song for the Dioskouri on an Aulos and for this reason the Lakonians march against the enemy to the same sound. But others claim that he Kastorean is a certain rhythm and that the Laconians use it when attacking the enemy.

There is also a distinction between the dance of the pyrrikhê for which the hyporkhêmata were composed. For some say that the Kouretes invented dancing in armor and performed this dance, or that Pyrrikhos of Krete or Thaletas first created them. But Sosibios argues that all hyporkhêmata are Cretan.

Still, some say that the pyrrhic dance is not named from Pyrrikhos of Crete but from Achilles’ son Pyrrhos who danced in his arms over his victory over Telephos, which the Kyprians call the prulis, making the name pyrrikhê from the pyre.”

Καστόρειον εἶπε διὰ τὸ τὴν ἔνοπλον ὄρχησιν κατ᾽ ἐνίους τοὺς Διοσκούρους εὑρεῖν· ὀρχηστικοὶ γάρ τινες οἱ Διόσκουροι. ὁ δὲ Ἐπίχαρμος τὴν Ἀθηνᾶν φησι τοῖς Διοσκούροις τὸν ἐνόπλιον νόμον ἐπαυλῆσαι, ἐξ ἐκείνου δὲ τοὺς Λάκωνας μετ᾽ αὐλοῦ τοῖς πολεμίοις προσιέναι. τινὲς δὲ ῥυθμόν τινά φασι τὸ Καστόρειον, χρῆσθαι δὲ αὐτῶι τοὺς Λάκωνας ἐν ταῖς πρὸς τοὺς πολεμίους συμβολαῖς. διέλκεται δὲ ἡ τῆς πυρρίχης ὄρχησις, πρὸς ἣν τὰ ὑπορχήματα ἐγράφησαν. ἔνιοι μὲν οὖν φασι τὴν ἔνοπλον ὄρχησιν πρῶτον Κούρητας εὑρηκέναι, καὶ ὑπορχήσασθαι, αὖθις δὲ Πύρριχον Κρῆτα συντάξασθαι, Θαλήταν δὲ πρῶτον τὰ εἰς αὐτὴν ὑπορχήματα. Σωσίβιος δὲ τὰ ὑπορχηματικὰ πάντα μέλη Κρηταικὰ λέγεσθαι. ἔνιοι δὲ οὐκ ἀπὸ Πυρρίχου τοῦ Κρητὸς τὴν πυρρίχην ὠνομάσθαι ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ παιδὸς τοῦ Ἀχιλλέως Πύρρου ἐν τοῖς ὅπλοις ὀρχησαμένου ἐπὶ τῆι κατὰ Εὐρυπύλου τοῦ Τηλέφου νίκηι. ᾽Αριστοτέλης δὲ πρῶτον Ἀχιλλέα ἐπὶ τῆι τοῦ Πατρόκλου πυρᾶι τῆι πυρρίχηι κεχρῆσθαι, ἣν παρὰ Κυπρίοις φησὶ πρύλιν λέγεσθαι, ὥστε παρὰ τὴν πυρὰν τῆς πυρρίχης τὸ ὄνομα θέσθαι.

Paradoxographus Vaticanus 58

58 “First of the Greeks, the Cretans were possessing the laws which Minos set down. Minos claimed to have learned them from Zeus after he wandered for nine years over a certain month which is called the “cave of Zeus”. The children of the Cretans are raised in common and brought up hardy with one another. They learn the arts of war, and hunts, and they also practice uphill runs without shoes and they work hard on the pyrrhic dance which Purrikhos invented first.”

Κρῆτες πρῶτοι ῾Ελλήνων νόμους ἔσχον Μίνωος θεμένου· προσεποιεῖτο δὲ Μίνως παρὰ τοῦ Διὸς αὐτοὺς μεμαθηκέναι ἐννέα ἔτη εἴς τι ὄρος φοιτήσας, ὃ Διὸς ἄντρον ἐλέγετο. Οἱ Κρητῶν παῖδες ἀγελάζονται κοινῇ μετ’ ἀλλήλων σκληραγωγούμενοι καὶ τὰ πολέμια διδασκόμενοι καὶ θήρας δρόμους τε ἀνάντεις ἀνυπόδετοι ἀνύοντες καὶ τὴν ἐνόπλιον πυρρίχην ἐκπονοῦντες, ἥντινα πρῶτος εὗρε Πύρριχος.

Zenobius 3.71

“To dance in darkness”: A proverb applied to those who toil over unwitnessed things—their work is invisible.”

᾿Εν σκότῳ ὀρχεῖσθαι: ἐπὶ τῶν ἀμάρτυρα μοχθούντων, ὧν τὸ ἔργον ἀφανές.

 A war-dance was performed in honor of Athena’s birth in full-armor at the Panathenain festival (pyrrhiche). See Walter Burkert, Greek Religion 1985, 102.

black figure vase, Ancient Greek warrior playing the salpinx
late 6th–early 5th century BC, Attic black-figure (lekythos)

Helen’s Sons and Menelaos’ Bastards

In Homer, Helen and Menelaos have a single child, Hermione and there is a reference to Menelaos’ son Megapenthes. But there are no mentions of Helen having children with anyone else. The mythographical tradition fixes this.

Jacoby BNJ 758 F 6 = Scholia on Euripides, Andromache 898

“Lysimachus and some others report that Nikostratos was also born from Helen. But the one who gathered the Cypriot tales says that it was Pleisthenes who came to Cyprus with Aganos and that he was the child born to Alexander from Helen.”

Λυσίμαχος καὶ ἄλλοι τινὲς ἱστοροῦσιν γενέσθαι ἐξ ῾Ελένης καὶ Νικόστρατον. ὁ δὲ τὰς Κυπριακὰς ἰστορίας συντάξας Πλεισθένην φησί, μεθ᾽ οὗ εἰς Κύπρον ἀφῖχθαι καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα ᾽Αλεξάνδρωι ῎Αγανον.

Apollodorus 3.133

“Menelaos fathered Hermione from Helen and according to some others Nikostraos; Akousilaos claims that [Menelaos] fathered Megapenthes with a servant girl who was Aitolian in race (she was named Pieres, or, it was Tereis who was Pierian; according to Eumelos he gave birth to a son named Xenodamos from a nymph named Knossia.”

Μενέλαος μὲν οὖν ἐξ ῾Ελένης ῾Ερμιόνην ἐγέννησε καὶ κατά τινας Νικόστρατον, ἐκ δούλης <δὲ> [Πιερίδος] γένος Αἰτωλίδος ἤ, καθάπερ ᾽Ακουσίλαός φησι, <Πιερίδος> [Τηρηίδος], Μεγαπένθη, ἐκ Κνωσσίας δὲ νύμφης κατὰ Εὐμηλον Ξενόδαμον.

File:Helen Menelaus Louvre G424.jpg
Detail of an Attic red-figure crater, ca. 450–440 BC, found in Gnathia (now Egnazia, Italy). Louvre.

 

Desperate and Unnatural: Post-Canonized Storyworlds and the Epic Cycle

Remember that the frontier of the Rebellion is everywhere. And even the smallest act of insurrection pushes our lines forward. And then remember this. The Imperial need for control is so desperate because it is so unnatural.

Karis Nemik, Andor, episode 12

If you spend a little time learning about Greek myth and ancient epic, you’ll encounter the Epic Cycle, a term for a group of poems around that told the story of the Trojan War from the very beginning (the wedding of Peleus and Thetis?) to the very end (Odysseus’ return home and its aftermath). Recent years have seen dozens of articles and books on the topic. As a Homerist, I have had to engage with this scholarship a great deal.

And my central problem is this: I think the Epic Cycle, as we talk about it, is a scholarly fiction.

***

I have been catching up with the Disney series Andor over the past few weeks and find myself agreeing deeply with a general opinion of its excellence–the plot is exciting, the characters are moving, and the themes of the rebellion both advance those of the original movie and complicate them. The rebels here are conflicted–some are aggrieved, some are true believers, and some are more venal. Together, they dramatize the cost of resistance and the seductive dangers of that complacency that makes us all complicit in oppression.

But watching Andor and enjoying it–after also cheering for The Mandalorian, Obi-Wan, and the Book of Boba–has made me think repeatedly about the relationship between canon and fixity and what it means to be an audience to an expanding universe. As a Homerist who comes from the end of Gen X (I was born in 1978), watching the explosion of the Star Wars universe has made me think a lot about the epic cycle and secondary narratives. 

Red figure vase: Hephaistos polishing the shield of Achilles in the presence of Thetis. In the field, a pair of greaves, a helmet, tongs, hammer and saw. Meaningless inscription.
Hephaistos Polishing Achilles’ Shield – THE SHIELD OF ACHILLES. Caskey-Beazley, Attic Vase Paintings (MFA), no. 082.

The making of a canon

It is impossible for my children to imagine what Star Wars meant when I was their age. One of my first memories is seeing The Empire Strikes Back in a drive-in theater with my parents and being terrified by Darth Vader. Anyone who can remember prior to 1999 knew of Star Wars as an unfinished but finished trilogy: there were always rumors that George Lucas would return to a galaxy far away and long ago, seeded especially by the numbering of the first movie as IV, but for a decade or so it seemed like it would never happen.

To be a fan of Star Wars prior to the return of the movies was to rewatch VHS cassettes and read authorized novels and wait for random viewings of the super strange Ewok adventures, The Battle for Endor and Caravan for Courage. Part of what made Star Wars moving was its boundedness and the promise of more. As a child, I would weep at the end of Return of the Jedi because I didn’t want it to end. As an adult, I have written about our uncomfortable relationship with narrative closure, how we want it to come but we also dread it because it is the end of a world and is, in some way, an echo of our own deaths.

Episodes and Universes

There are two ways of thinking about entries or episodes in a narrative universe. For Star Wars what became canon were the movies–but the more episodes added to the list, the less stable the canon became. There’s a danger of surplus narrative and how we refer to the whole changes two. I think people mean two different things when they talk about the epic cycle. One is general, expansive: the cycle refers to the full range of narratives associated with the Trojan War. The other is an imagined canon of episodes. 

So, the classic Trojan Cycle described by Proclus include the Cypria, Aithiopis, Little Iliad, Iliou Persis (Sack of Troy), Nostoi (also called, according to some, The Return of the Atreids [ἡ τῶν Ἀτρειδῶν κάθοδος], and the Telegony. We have only a handful of fragments for most of these poems Some scholars have also suggested different ‘cycles’ which would focus around heroes (a cycle of epics about Herakles, for example, the Calydonian Boar Hunt or the Argo) or centering around cities other than Troy (where a Theban cycle might include the Oidipodeia, Thebais, Epigonoi, and perhaps even the Alkmeonis). This is the one I don’t think is real.

The larger a canon is, the less effective it is in exerting authority. I think that the original Star Wars trilogy exerted a centripetal force on its audiences, pulling them together to a narrative center. As the universe expands–or as the canon multiples–its force is more centrifugal, moving audiences into clusters. This is one way I think comparing a modern entertainment ‘universe’ to Trojan War narratives is useful: the Iliad and the Odyssey were panhellenic texts that persisted in applying aesthetic pressures on other traditions and their audiences. But the narrative world of the Trojan War included countless other stories and spanned many different kinds of genres.

Often when we talk about the authority of the Homeric poems, we are talking about the cultural position they occupied  in Archaic and Classical Greece as performance narratives connected to political power. This authority transformed as they moved into fixed texts and aesthetic objects for Hellenistic readers and later. Over time, they became quasi-sacred. But other stories set in the Trojan War world existed prior to our epics and kept on spinning out from a notional but fictive center: local, epichoric traditions preceded the Iliad and Odyssey and persisted well into the Christian era. The discrete episodes filled out the Universe and allowed audiences to live within them: the static nature of the canonized object is mitigated by the fluidity of ongoing traditions.

This comes clear often in accounts of ritual and local practices, like those observed by Pausanias who puts Penelope’s grave in the Peloponnese, not far from that of Aeneas’ father Anchises. What’s different, I think, about ancient Trojan War narratives is that these local or epichoric narratives developed prior to the canonized epics and continued long after. As Irad Malkin has shown in The Returns of Odysseus, as Greeks spread across the Mediterranean, they took their stories with them, adapting their myths of people like Odysseus to accommodate their new realities.

When I first watched the Mandalorian, I was simultaneously charmed and critical: prior to the new movies, you could not imagine two characters with more commercial potential than a Boba Fett analog and a baby Yoda. People my age loved Boba Fett because his action figure looked so cool. (I used to sleep with Boba as a toddler, I confess.) These characters are also tangential to the canonized storyline, they allow the space to create a new story while also still drawing on the nostalgia and cache of the center. This is part of the thrill and peril of expanding narrative traditions: the cameo of a main character in a peripheral story can be fun, but when the canon limits overmuch, the story becomes campy and over allusive (which explains, in part I think, why Rogue One works well but Solo does not).

The cultural forces of capitalism that produced the Mandalorian are, of course, different from those that perpetuated Trojan War narratives in Archaic and Classical Greece, but they remain somewhat analogous cultural forces. Both rely on audience interest and respond to changing cultural trends.

promotional image from the show andor

Audiences and Change

When we talk about the market forces that influence the expansion of the Star Wars universe, we are talking in part about audiences. Discussions of the epic cycle–and Homer in general–too often forget that ancient performers responded to their audiences as well. Audiences exist through time and time creates different kinds of audiences. When we talk about interpreting or making sense of cultural objects, we emphasize the intention of creators because it is so difficult to talk about the multiplicity of audiences. But I have been thinking about audiences as palimpsest. A palimpsest is a manuscript that has been cleaned and repurposed for a new text, and yet the old text can often be seen underneath it. Christos Tsagalis has used it productively as a metaphor for how oral traditions work. Yet this model is still about the object and not the people who view it. We change as individuals over time and our relationship to a text or cultural object changes from one generation to another.

I took dates to the rerelease of the original three movies in high school. When The Phantom Menace was released, I was there on the first weekend with roommates and my future wife (who purchased Star Wars legos while waiting to see the movie and assembled them during the film). And despite the exhilaration of the opening chyron and the music, I left disappointed. The second trilogy is cluttered, confused and confusing, and tries too hard to fill in the blanks of the later/earlier films. The second trilogy is both shaped and trapped by nostalgia.

Part of the problem is the difference between a backstory that is unexplained and a forced explanation. The “clone wars” as referenced in Star Wars are nebulous and strange: we know they were in the past and bad. When we get to them in the later trilogy, they lose the menace and strangeness. What was a detail in service of another narrative fails in certain ways when it is fleshed out because it does not and cannot exist on its own terms.

The later Star Wars films have a secondariness in that they both serve to fill out a preexisting story and they also attempt to establish intertexts and references to the earlier films that prevent them from truly being their own. This is part of the challenge of judging narratives that develop in the shadow of a canon: we love them because they continue the larger story, but also begrudge them for not being the originals they imitate.  Indeed, when authors like Jasper Griffin critique the poems of the epic cycle–without actually having access to them–for their fantastic content or their derivative nature, they are judging them by aesthetic standards, by rules, that they can never actually attain.

But changing some of the boundaries creates new space: consider the effectiveness of different kinds of Trojan War narratives on the tragic stage. Similarly, the later film Rogue One and the television series inhabit a familiar and attractive world but have their own stories to tell. They are compelling because they do not rely on their audiences fully knowing the original trilogy, but merely being familiar with the general ‘rules’ and characteristics of the Star Wars universe. They are free to respond to contemporary concerns and to establish new narratives. Further, with the television shows especially, they benefit from different generic boundaries: the pacing of episodic television lends itself to different kinds of stories from a 120 minutes space opera.

What I am trying to say, I guess, is that the process of canonization limits narratives that try to do the same thing as the canonized object but provides space for those that forge into new genres or plots. In addition, the further from the canon that narratives go, the more space they have to respond to changing audiences. Once Lucas released Star Wars into the world as a billion dollar intellectual property, others were able to escape the canonicity, to use the familiar world to tell new stories.

Image of the Mykonos vase with a version of the Trojan Horse that has cut out windows to show the warriors inside
Mykonos vase (Archaeological Museum of Mykonos, Inv. 2240). Decorated pithos found at Mykonos, Greece depicting one of the earliest known renditions of the Trojan Horse

Homer and Trojan War Narratives

The relationship between the later narratives of the Star Wars universe and the original trilogy has made me think a lot about the relationship between the Iliad and the Odyssey and Trojan War narratives. This analogy fails at a certain point because the Homeric epics likely had many different versions of their own narratives and were engaged with and responding to epic performance of all kinds (and not just Trojan War and heroic poems). But the main point I take with me is the willingness of audiences to engage in the expansion of narrative worlds and how narratives in the expanded Trojan War universe change based on new genres and new audiences.

One of the things I regularly emphasize about the limits of our own ability to understand ancient epic because we know so little about what ancient audiences knew or how they experienced epic. Think here of the difference between someone like me for whom Star Wars was canonical and my children who love Grogu and have always known who Luke Skywalker’s father was. They don’t labor under the same aesthetic weight either: they do not judge Phantom Menace by the standard of Star Wars because they don’t remember a time before when these films did not co-exist. The difference between the expanded Star Wars universe material and the second trilogy is that between inhabiting/exploring a world and concretizing/freezing it.

When it comes to the cultural position of the Homeric epics, we make the mistake of assuming the Iliad and the Odyssey always had the same monumental status as they gained by the end of the 5th century BCE. I have had exchanges recently with the Assyriologist Seth Sanders who has been somewhat perplexed by Classicists’ tendency to see “cycles” in ancient near eastern literature. He has remarked on how the development of fixed–or ‘charismatic texts’–occludes the varied and continuing nature of oral traditions and living narrative mythscapes. As a comparison, he points out the possibility that some texts from the Hebrew bible were transmitted as “monuments”. In calling it this, he notes he is adapting the art historian Alous Reigl’s notion of monumentality as a dialogic dynamic between a cultural artifact and an audience for whom that object defines something of their community’s past or authoritative identity.

The impulse to tell the whole story is a feature of post-canonization. Audiences yearned for more Star Wars and eventually got them. But the narrative satiety that resulted was disappointing until the limits set by the canon could be exceeded. As the Iliad and the Odyssey became canon, the Trojan War mythscape moved to another genre with different boundaries (tragedy) and different narrative traditions. There was no cycle telling the later tale until scholars of a post-canonized period felt the need for it.

image of the mandalorian shooting and holding grogu

The Fictive Epic Cycle

Imagine a future scholar of narrative, say in 3023, trying to make sense of the Star Wars universe. The collapse of time might very well lead them to believe that the nine movies of three trilogies were always part of an authoritative cycle. But the content and contemporary responses to the later movies would likely perplex them. The collection of stories about the Trojan War are from a much longer period in time than the mere forty years that spans the release of the Star Wars movies. We know less about the alleged poems origins than we do about their contents, but they are not centered in the same cultural space and time.

But to step back for a moment: what is the epic cycle? The ‘Epic Cycle’ most often refers to the Trojan War poems recorded by Proclus (2nd or 4th Century ce) in his Chrestomathia (appended to the Venetus A manuscript; 10th Century ce, Codex Marcianus Graecus 822) and summarized by the later Photius (9th Century ce, Patriarch). The limited fragments of these poems are conventionally dated to the 7th through 6th centuries bce. The phrase Epic Cycle refers both to the mythical events spanning from creation to the end of the race of heroes and in the same way as Proclus, in isolating a specific group of poems that tell the story of the Trojan War. There are many similarities between Proclus’ summary and the work of the mythographer Apollodorus; but there is not a one-to-one correspondence between the events of the Trojan War myths and the poems of the cycle. 

Rudolf Pfeiffer suggested that kuklos meant everything that was composed by Homer, everything that was attributed to a heroic world set in the story of the Trojan War. Gregory Nagy suggests that there’s some relationship between the etymology of the name Homeros as “one who fits things together” and that the kuklos points to the whole. Marco Fantuzzi and Christos Tsagalis expand on this idea in their introduction to their 2015 handbook by suggesting that the term is “historically ambiguous” referring to the entirety of the sky, a ring composition, or anything that repeats and returns.

The dual notion of totality and repetition, I think, makes the or a kuklos  an attractive concept but an impossibility in actuality. It is both a metonym and a metaphor. This reading works well if we consider kuklos as indicating potential entirety or completion rather than an actual one. In the world of performance, the terms kuklos and Homeros may rightly become signals of authority: to be Homeros is to be a singer who has the skills to bring the potential of the kuklos into reality; to assert that a story or song is part of the kuklos is to authorize it ex post facto as part of the tradition. It is both a nodding to a canon and an alteration of it.

I am only partly convinced that kuklos functioned in this way in performance traditions in Greece; I am certain, however, that it became something completely different in the hands of literate and literary scholars. There is a wider discussion of kuklika poems and kuklikoi poets among Hellenistic scholars (starting with Aristarchus of Samothrace, 3rd-2nd Centuries bce). But evidence for both the term kuklos and the practice of separating the kuklikoi poems from the Iliad and the Odyssey is often traced back to Aristotle who makes a few enigmatic references to Kuklos poetry (Elench. 171a10 7-11) and who also distinguishes Homeric epics from other poems by other poets based on assessments of quality (Poetics 1459a37). The poems (and poets) who appear in these scholarly traditions, however, do not align with Proclus’ summary. Scholars have explained this away by saying there were other cycles, e.g., those around Thebes, Herakles, or other topics.

Here is my summary of the principles to keep in mind.

 1. There is no evidence of a series of epic poems that told the whole story of the Trojan War from the same performance tradition and period of the composition of the Iliad and the Odyssey
 2. All of our evidence comes from Aristotle and later. The evidence is from literary scholars treating the Iliad and the Odyssey as texts.
 3. There is evidence of long narrative poems about other traditions (e.g. Thebais)
 4. Our emphasis on the Epic Cycle is skewed by the gravity of Homer: We have more extensive fragments from Panyassis and Aristeas than we have for anything from the epic cycle
 5. There is significant evidence of Trojan War narratives in other genres: lyric, elegiac, iconographic contemporaneous to or even prior to the epics we possess
 6. The Epic Cycle is an initial creation of Hellenistic scholars trying to provide narrative and aesthetic frameworks for the Iliad and the Odyssey. This initial creation has been concretized by subsequent Classical scholarship, a process intensified by some of the scholarship of the past decade.
 7. The positivistic assumption of the epic cycle as a stable set of texts and plots reasserts textual and literary aesthetics on a system that was much more fluid and dynamic (leading to a range of interpretive problems)

And, from this, a secondary list of things we can say about the epic cycle:

 1. Everything we know about the epic cycle is subordinate to the Iliad and the Odyssey as canonized, monumentalized epics.
 2. This subordination occurred either as part of trying to tell the whole story of The Trojan War or as evidence of the aesthetic superiority of the Iliad and the Odyssey
 3. The fragments and their summaries were selected to facilitate point #2 and are likely secondary or tertiary selections rather than excerpts taken from whole poems at the hands of Hellenistic editors.
 4. The privileging of Trojan War narratives as part of these efforts has suppressed the extent and importance of non-Trojan War epics: e.g. Thebais, Oedipodea, Heraklea.
red figure vase showing oedipus sitting in a hat looking up at the sphinx
The Riddle of the Sphinx: An Attic red-figure lekythos | NGV

There are many moments while watching a show like Andor that invite audiences to think about its relationship to various narrative authorities–to the shape of the empire in the original trilogy to the future events of Rogue One. But it succeeds in part because its narrative is different enough. Successful expansions of narrative universes allow traditional narratives to respond to contemporary concerns, the way that Sophocles’ Oedipus Tyrannos turns an ancient myth to an opportunity to reflect on plague and politics in contemporary Athens.  Authoritative narratives exert a special gravity on their audiences; but audiences push back too: they make these stories into vehicles for their own lives. When the stories become too inflexible, they adapt them or make new ones.

The expanding Star wars universe allows this now too, and sometimes with discomfort. One of the subplots of Mandalorian Season 3 troubled me: the presentation of the New Republic’s amnesty program and the betrayal of Dr. Pershing by Elia Kane suggests that while the attempts of the New Republic to be progressive and inclusive are more just than the fascism of the Empire (and its descendants), they remain coercive and subject to the baser impulses of human nature.

This ‘both-sides’ approach to the struggle against fascism in an imaginary universe is a reflex of our own contemporary experiences and conversations. Such a thematic reflection would likely be lost on future audiences as they treat the Star Wars narratives as part of a canonized cycle of tales. In much the same way, Trojan War stories developed in particular times and places, in responses to their audience’s experiences and needs. Subsequent scholars imposed an order and created a systemized series of tales that never truly existed, to respond to their own needs for stability and closure.

 

Some things cited and some things to read

Alwine, A. T., ‘‘The Non-Homeric Cyclops in the Homeric Odyssey’’, GRBS 49 (2009) 323-333.

Arft, J., and J. M. Foley. 2015. “The Epic Cycle and Oral Tradition.” In Fantuzzi and Tsagalis, 78–95.

Barker, E.T.E. 2008. “ ‘Momos Advises Zeus’: The Changing Representations of Cypria Fragment One.” In Greece, Rome and the Near East, ed. E. Cingano and L. Milano, 33–73. Padova.

Barker, E. T. E., and J. P. Christensen. 2006. “Flight Club: The New Archilochus

Fragment and its Resonance with Homeric Epic.” Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi Classici 57:19–43.

———. 2008. “Oedipus of Many Pains: Strategies of Contest in Homeric Poetry.”

Leeds International Classical Studies 7.2. (http://www.leeds.ac.uk/classiscs/lics/)

———. 2011. “On Not Remembering Tydeus: Diomedes and the Contest for Thebes.” Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 66:9–44.

———. 2015. “Odysseus’ Nostos and the Odyssey’s Nostoi.” G. Philologia Antiqua

87–112.

Albertus Benarbé. Poetorum Epicorum Graecorum. Leipzig: Teubner, 1987.

Jonathan Burgess. The Tradition of the Trojan War in Homer and the Epic Cycle. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. 

Cingano, E. 1992. “The Death of Oedipus in the Epic Tradition.” Phoenix 46:1–11.

———. 2000. “Tradizioni su Tebe nell’epica e nella lirica greca arcaica.” In La città

di Argo: Mito, storia, tradizioni poetiche, ed. P. A. Bernardini, 59–68. Rome.

———. 2004. “The Sacrificial Cut and the Sense of Honour Wronged in Greek

Joel Christensen. “Revising Athena’s Rage: Kassandra and the Homeric Appropriation of Nostos.” YAGE 3: 88–116.

Malcolm Davies. Epicorum Graecorum Fragmenta. Göttingen : Vandenhoek & Ruprecht, 1988.

Malcolm Davies. The Greek Epic Cycle. London: Bristol, 1989.

Fantuzzi, M., and C. Tsagalis, eds. 2014. The Greek Epic Cycle and its Ancient Reception: A Companion. Cambridge.

Margalit Finkelberg. The Cypria, the Iliad, and the Problem of Multiformity in Oral and Written Tradition, ‹‹CP›› 95, 2000, pp. 1-11. 

Lulli, L. 2014. “Local Epics and Epic Cycles: The Anomalous Case of a Submerged Genre.” In Submerged Literature in Ancient Greek Culture, ed. G. Colesanti and Giordano, 76–90. Berlin and Boston.

L. Huxley. Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis, Cambridge 1969.

Richard Martin. Telemachus and the Last Hero Song, ‹‹Colby Quarterly›› 29, 1993, pp. 222-240.

Jasper Griffin. “The epic cycle and the uniqueness of Homer.” Journal of Hellenic Studies 97 (1977) 39-53.

Ingrid Holmberg “The Creation of the Ancient Greek Epic Cycle”

Malkin, I., The Returns of Odysseus: Colonization and Ethnicity, Berkeley 1998.

Marks, J., ‘‘Alternative Odysseys: The Case of Thoas and Odysseus’’, TAPhA 133.2 (2003) 209-226.

Gregory Nagy. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek poetry. Baltimore 1999.

Nagy, G., “Oral Traditions, Written Texts, and Questions of Authorship”, in: M. Fantuzzi / C. Tsagalis (eds.), Cambridge Companion to the Greek Epic Cycle, Cambridge 2015, 59-77.

Nelson, T. J., ‘‘Intertextual Agōnes in Archaic Greek Epic: Penelope vs. the Catalogue of Women’’, YAGE 5.1 (2021) 25-57.

Rutherford, I., “The Catalogue of Women within the Greek Epic Tradition: Allusion, Intertextuality and Traditional Referentiality”, in: O. Anderson / D. T. T. Haug (eds.), Relative Chronology of Early Greek Epic Poetry, Cambridge 2012, 152-167.

Albert Severyns. Le cycle épique dans l’école d’Aristarque. Paris: Les Belles Lettres 1928.

Albert Severyns. Recherches sur la Chrestomathie de Proclos. Paris: Faculté de Philosophie et Lettres, Liége, 1938.

Giampiero Scafoglio. La questione ciclica, ‹‹RPh››78, 2004, pp. 289-310.

Laura Slatkin. The Power of Thetis: Allusion and Interpretation in the Iliad. Berkeley 1991.

Michael Squire. The Iliad in a Nutshell: Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae. Oxford: 2011.

Tsagalis, C., Early Greek Epic Fragments I: Antiquarian and Genealogical Epic, Berlin / Boston 2017.

Marco Fantuzzi and Christos Tsagalis. “Introduction: Kyklos, Epic Cycle, and Cyclic Poetry.” In M. Fantuzzi and C. Tsagalis (eds.). ACompanion to the Greek Epic Cycle and Its Fortune in the Ancient World. (Brill, 2014).

Martin L. West. The Epic Cycle: A Commentary on the Lost Troy Epics. Oxford: Oxford University Press, 2013.