No Aristarchus, Achilles Can Sack Cities

At several key points in the Iliad Achilles receives the epithet ptoliporthos–and while ancient commentators took some issue with this, the epithet applies quite well to the hero at several key points.

Il. 8.372 (=15.77)

“[Thetis] was begging me to honor Achilles the city-sacker”

λισσομένη τιμῆσαι ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον.

Schol A. ad. Il 15.56a

“For line 77 Aristarchus says that [the poet] never calls Achilles a city-sacker but “swift of foot and swift-footed.”

ἐν δὲ τῷ „λισσομένη τιμῆσαι” (Ο 77) φησὶν ὁ ᾿Αρίσταρχος ὅτι οὐδαμῆ τὸν ᾿Αχιλλέα „πτολίπορθον” εἴρηκεν, ἀλλὰ „ποδάρκη” (cf. Α 121 al.) καὶ „ποδώκη” (cf. Θ 474 al.).

Schol. T ad Il. 15.77

[city-sacker] “he calls only Odysseus thus concerning Troy. But elsewhere he says, “then he noticed city-sacking Achilles”. For he sacked twenty cities.”

ex. <πτολίπορθον:> ᾿Οδυσσέα μόνον οὕτω καλεῖ διὰ τὴν ῎Ιλιον. ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ λέγει ”αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον” (Φ 550)· ἐπόρθησε γὰρ εἴκοσι πόλεις. T

Iliad 21.550

“But when he noticed Achilles the city-sacker…”

αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς ἐνόησεν ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον…

Schol AT. ad. Il. 21.551 ex

A: “Achilles the city-sacker: because it is excessive to apply ptoliporthos so much to Odysseus, now it is applied once to Achilles. This is according to those Separatists*, for they use these texts. Some have “Achilles Peleus’s son” because they are astonished by the epithet.

T: Some have “Achilles’ Peleus’ son” because they are surprised by the epithet [city-sacking] but Achilles himself says, “I sacked 12 cities with my ships”

Ariston. ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον: ὅτι πλεονάζει ἐπ’ ᾿Οδυσσέως τὸ πτολίπορθος (sc. Β 278. Κ 363. θ 3 al.), νῦν δὲ ἅπαξ ἐπ’ ᾿Αχιλλέως. πρὸς τοὺς Χωρίζοντας (fr. 10 K.)· τούτοις γὰρ χρῶνται. τινὲς δὲ „᾿Αχιλλέα Πηλείωνα” ποιοῦσι, ξενισθέντες πρὸς τὸ ἐπίθετον.

ex. (Ariston.) ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον: τινὲς „᾿Αχιλλέα Πηλείωνα”, πρὸς τὸ ἐπίθετον ξενισθέντες. ἀλλ’ ἤδη αὐτὸς εἶπε „δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξα” (Ι 328)…

* χωρίζοντες was a term applied to ancient scholars who believed that the Iliad and Odyssey were composed by different poets.

Iliad 24.108

“For nine days a conflict arose among the immortals
Over Hektor’s corpse and city-sacking Achilles.”

ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν
῞Εκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ ᾿Αχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ·

There are no scholia in Erbse’s edition which contest “city-sacker” here. If the logic applied by earlier scholia obtains, however, there should be similar objections. As some have observed, however, the death of Hektor is both symbolically the death of the city and in actuality a guarantee that the city will fall. By killing Hektor, Achilles is in fact a city-sacker (in the Iliad’s) terms. Some ancient scholars would still like the preserve the epithet as part of Odysseus’ special heroic identity.

Schol. E ad Od. 1.2 ex.

“Why does Homer not call Achilles [city-sacker] but Odysseus instead even though Achilles sacked countless cities? Indeed, we say that although Achilles overcame those cities, Odysseus sacked famous Troy though his own intelligence—the very city the Greeks were willing to take a share of great suffering over. This is why [Homer] calls not Achilles but Odysseus city-sacker.”

ἔπερσε] διὰ τί ῞Ομηρος οὐ τὸν ᾿Αχιλλέα ὀνομάζει, ἀλλὰ τὸν ᾿Οδυσσέα πτολίπορθον, καὶ ταῦτα πόλεις ἀπείρους τοῦ ᾿Αχιλλέως πορθήσαντος; καὶ λέγομεν, ἐπεὶ ὁ ᾿Αχιλλεὺς πολίδριά τινα ἐπέσχεν, ὁ δὲ ᾿Οδυσσεὺς διὰ τῆς οἰκείας φρονήσεως τὴν περίφημον Τροίαν ἐπόρθησε, δι’ ἣν οἱ ῞Ελληνες πολλῆς κακοπαθείας μετέσχηκαν κατα-σχεῖν αὐτὴν θέλοντες, διὰ τοῦτο οὐ τὸν ᾿Αχιλλέα, ἀλλὰ τὸν ᾿Οδυσσέα ὀνομάζει πτολίπορθον.

05-Mosaico del Oecus. Aquiles en Skyros alta.jpg
Late Roman Mosaic: Achilles at Skyros

Destroying the People

Homer, Iliad 2.115 (Agamemnon Speaking)

“But now Zeus has given me evil deception as counsel, and orders me
To return home to Argos infamous, since I ruined a great people.”

νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει
δυσκλέα ῎Αργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν.

Iliad 22.104–107 (Hektor speaking)

“But I now, since I ruined our people because of my own recklessness,
I am ashamed to face the Trojans and Trojan-women with their trailing robes,
That some other person who is worse than me will say
Hektor ruined the people because he believed too much in his own strength.”

νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν,
αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους,
μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο·
῞Εκτωρ ἧφι βίηφι πιθήσας ὤλεσε λαόν.

Hom. Il. 1.231

“You are a people-eating king who rules over nobodies”
δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·

Apollonius Sophista

“People-eater: one who eats the people’s common goods”
δημοβόρος ὁ τὰ τοῦ δήμου κοινὰ κατεσθίων.

Photius

“People Eater: one who eats the common goods”
Δημοβόρος· ὁ τὰ δημόσια ἐσθίων.

Schol. ad Il. bT ad. Il. 1.231ex

“This [comment] disturbs the masses. For the most serious accusation is making the common goods your own…”

ex. δημοβόρος: κινητικὰ ταῦτα τοῦ πλήθους· μεγίστη γὰρ κατηγορία τὸ σφετερίζεσθαι τὰ κοινά.

Eustathius, Commentary on the Iliad 1.143.27

“The insult “people-devouring king” is aimed especially at moving the people and provoking Agamemnon to Anger. Just as the term “gift-devourer” emphasizes the evil of taking bribes, just so here the term dêmoboros highlights the injustice which is more subtly announced in the phrase “deprive one of gifts”. Note as well that Agamemnon is maligned not just for drinking [being “wine-heavy”] but also for eating.”

σφόδρα δὲ κινητικὸν τοῦ δήμου τὸ δημοβόρος βασιλεύς καὶ ἐρεθιστικὸν εἰς θυμόν. ὥσπερ δὲ παρ’ ῾Ησιόδῳ τὸ δωροφάγοι ἐπιτείνει τὸ κακὸν τοῦ δωροληπτεῖν, οὕτω κἀνταῦθα τὴν ἀδικίαν τὸ δημοβόρον, ὃ ἠρέμα ὑπελαλήθη καὶ ἐν τῷ «δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι». ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐ μόνον οἰνοβαρὴς ὁ ᾿Αγαμέμνων σκώπτεται ἀλλὰ καὶ βορός.

Eustathius, Commentary to the Iliad 4.448.7

“For the allies of the Trojans eat the public goods of the people and the leaders of the Argives drink the public goods. It has already been shown that, when a division of spoils was made, some portion was granted from the common shares to the king and for the symposia of the best men—the misuse of this makes the king a “people-eater”—by which this means a “consumer of the people’s things. For to claim that dêmoboros is the same as cannibalism [anthropo-phagy], that he eats the people, is both bitter to the thought and harmful to the sense. For it is clear that this is not what is being criticized, because it is not the people [demos] rather than the things of the people, the public goods, as is clear from other compounds like demiopratôn, which Kômikos brings up, or also from the Homeric dêmioergôn.”

οἵ τε γὰρ τῶν Τρώων ἐπίκουροι δήμια ἤσθιον τὰ τῶν λαῶν ἔδοντες, καὶ οἱ τῶν ᾿Αργείων ἡγήτορες δήμια ἔπινον. δεδήλωται γὰρ ἤδη ὅτι δασμοῦ γινομένου μερὶς ἐδίδοτό τις τῷ βασιλεῖ ἐκ τῶν κοινῶν καὶ εἰς τὰ τῶν ἀριστέων συμπόσια, ὧν ἡ παράχρησις δημοβόρον τὸν βασιλέα ποιεῖ, ταὐτὸν δ’ εἰπεῖν δημιοβόρον. [Φάναι γὰρ δημοβόρον τὸν δίκην ἀνθρωποφάγου αὐτὸν τὸν δῆμον ἐσθίοντα δριμὺ μὲν τῇ ἐννοίᾳ, πάνυ δὲ ἀτηρὸν τῇ τροπῇ. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἔκπαλαι μὲν οὐ ψεκτὸν ἦν, ὥσπερ οὐδὲ ὁ δῆμος, οὕτως οὐδὲ ὁ δήμιος οὐδὲ τὸ δήμιον, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν δημιοπράτων, ὧν μέμνηται καὶ ὁ Κωμικός, καὶ ἐκ τῶν ῾Ομηρικῶν δημιοεργῶν.

Theognis 1179-1182

“Kyrnus, revere and fear the gods. For this restrains a man
From doing or saying anything sinful.
Put a people-eating tyrant to rest however you want—
No criticism will come from the gods for that.”

Κύρνε, θεοὺς αἰδοῦ καὶ δείδιθι· τοῦτο γὰρ ἄνδρα
εἴργει μήθ’ ἕρδειν μήτε λέγειν ἀσεβῆ.
δημοφάγον δὲ τύραννον ὅπως ἐθέλεις κατακλῖναι
οὐ νέμεσις πρὸς θεῶν γίνεται οὐδεμία.

Hes. Works and Days 219-223

“Oath runs immediately from crooked judgments.
And a roar rises from wounded Justice where men strike,
Bribe-eating men who apply the law with crooked judgments.

αὐτίκα γὰρ τρέχει ῞Ορκος ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν·
τῆς δὲ Δίκης ῥόθος ἑλκομένης ᾗ κ’ ἄνδρες ἄγωσι
δωροφάγοι, σκολιῇς δὲ δίκῃς κρίνωσι θέμιστας·

263-266

“Guard against these things, kings, and straighten your stories,
Bribe-eaters, forget about your crooked rulings completely.
Who fashions evil for another man brings it on himself.
The vilest end comes for the man who has made evil plans.”

ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆς, ἰθύνετε μύθους,
δωροφάγοι, σκολιέων δὲ δικέων ἐπὶ πάγχυ λάθεσθε.
οἷ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων,
ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη.

Schol ad Hes. Prolg. 125

“He says this educationally, answering to the kings who should make a great effort to make people prosperous even though some of them take bribes. Not only this, he says clearly that if the kingly right is bestowed by the gods to do good, then it is right that kingly men be givers of wealth, and to expunge wrong doing, including a desire for money, for which they should be leaders for others according to the will of the gods.”

ΠΛΟΥΤΟΔΟΤΑΙ. Τοῦτο παιδευτικῶς εἶπεν, ἀποκρινόμενος πρὸς τοὺς βασιλεῖς, οἳ πολλοῦ δέουσιν εὐπόρους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους δωροφάγοι τινὲς ὄντες. Μονονουχὶ λέγει σαφῶς, εἰ γέρας ἐστὶ βασιλικὸν προτεινόμενον ὑπὸ τῶν θεῶν τὸ ἀγαθοποιεῖν, καὶ πλουτοδότας εἶναι δεῖ τοὺς βασιλικοὺς ἄνδρας, καθαρεύειν τε πάσης κακουργίας, καὶ τῆς τῶν χρημάτων ἐπιθυμίας, ὧν εἰσιν ἄλλοις χορηγοὶ κατὰβούλησιν τῶν θεῶν.

Neoptolemus kills Priam

Tawdry Tuesday: The First Greek Sex Manual

From the Suda

Astuanassa: A handmaid of Helen, Menelaos’ wife. She first discovered positions for intercourse and wrote On Sexual Positions. Philainis and Elephantinê rivaled her in this later—they were women who danced out these sorts of wanton acts.

Ἀστυάνασσα, Ἑλένης τῆς Μενελάου θεράπαινα: ἥτις πρώτη τὰς ἐν τῇ συνουσίᾳ κατακλίσεις εὗρε καὶ ἔγραψε περὶ σχημάτων συνουσιαστικῶν: ἣν ὕστερον παρεζήλωσαν Φιλαινὶς καὶ Ἐλεφαντίνη, αἱ τὰ τοιαῦτα ἐξορχησάμεναι ἀσελγήματα.

Photius Bibl. 190.149a 27-30

We have learned about this embroidered girdle, that Hera took it from Aphrodite and gave it to Helen. Her handmaid Astuanassa stole it but Aphrodite took it back from her again.

Περὶ τοῦ κεστοῦ ἱμάντος ὡς λάβοιμὲν αὐτὸν ῞Ηρα παρὰ ᾿Αφροδίτης, δοίη δ’ ῾Ελένῃ, κλέψοι δ’ αὐτὸν ἡ ῾Ελένης θεράπαινα ᾿Αστυάνασσα, ἀφέλοι δ’ αὐτὸν ἐξ αὐτῆς πάλιν ᾿Αφροδίτη.

Hesychius, sv. Astuanassa

Astuanassa: A handmaiden of Helen and the first to discover Aphrodite and her licentious positions.

᾿Αστυάνασσα· ῾Ελένης θεράπαινα ἥτις πρώτη ἐξεῦρεν ᾿Αφροδίτην καὶ ἀκόλαστα σχήματα

Image result for Ancient Greek Helen vase

As is largely unsurprising from the perspective of Greek misogyny, excessive interest in sexual behavior is projected a female quality. Expertise beyond interest is made the province of female ‘professionals’ (slaves) who may act as scapegoats and marginal figures for the corruption of both men and women. There is a combination of such interest with an excessive emphasis on eating (and eating really well) in Athenaeus where the pleasures of the body are combined.

Athenaeus, Deipnosophists 8.335c

“Dear men, even though I have great admiration for Chrysippus as the leader of the Stoa, I praise him even more because he ranks Arkhestratos, well-known for his Science of Cooking along with Philainis who is credited with a licentious screed about sexual matters—even though the iambic poet of Samos, Aiskhriôn, claims that Polycrates the sophist started this slander of her when she was really quite chaste. The lines go like this:

“I, Philainis, circulated among men
Lie here thanks to great old age.
Don’t laugh, foolish sailor, as your trace the cape
Nor make me a target of mockery or insult
For, by Zeus and his sons in Hell
I was never a slut with men nor a public whore.
Polykrates, Athenian by birth,
A bit clever with words and with a nasty tongue,
Wrote what he wrote. I don’t know anything about it.”

But the most amazing Chrysippus combines in the fifth book of his On Goodness and Pleasure that both “the books of Philianis and the Gastronomiai of Arkhestratos and forces of erotic and sexual nature, and in the same way slave-girls who are expert at these kinds of movements and positions and who are engaged in their practice.” He adds that they learn this type of material completely and then thoroughly possess what has been written on these topics by Philainis and Arkhestratos and those who have written on similar topics. Similarly, in his seventh book, he says ‘As you cannot wholly learn the works of Philianis and Arkhestratos’ Gastronomia because they do have something to offer for living better.’ “

Χρύσιππον δ᾿, ἄνδρες φίλοι, τὸν τῆς στοᾶς ἡγεμόνα κατὰ πολλὰ θαυμάζων ἔτι μᾶλλον ἐπαινῶ τὸν πολυθρύλητον ἐπὶ τῇ Ὀψολογίᾳ Ἀρχέστρατον αἰεί ποτε μετὰ Φιλαινίδος κατατάττοντα, εἰς ἣν ἀναφέρεται τὸ περὶ ἀφροδισίων ἀκόλαστον cσύγγραμμα, ὅπερ φησὶ | ποιῆσαι Αἰσχρίων ὁ Σάμιος ἰαμβοποιὸς Πολυκράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ διαβολῇ τῆς ἀνθρώπου σωφρονεστάτης γενομένης. ἔχει δὲ οὕτως τὰ ἰαμβεῖα·

ἐγὼ Φιλαινὶς ἡ ᾿πίβωτος ἀνθρώποις
ἐνταῦθα γήρᾳ τῷ μακρῷ κεκοίμημαι.
μή μ᾿, ὦ μάταιε ναῦτα, τὴν ἄκραν κάμπτων
χλεύην τε ποιεῦ καὶ γέλωτα καὶ λάσθην.
ὐ γὰρ μὰ τὸν Ζῆν᾿, οὐ μὰ τοὺς κάτω κούρους, |
dοὐκ ἦν ἐς ἄνδρας μάχλος οὐδὲ δημώδης.
Πολυκράτης δὲ τὴν γενὴν Ἀθηναῖος,
λόγων τι παιπάλημα καὶ κακὴ γλῶσσα,
ἔγραψεν οἷ᾿ ἔγραψ᾿· ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα.

ἀλλ᾿ οὖν ὅ γε θαυμασιώτατος Χρύσιππος ἐν τῷ πέμπτῳ Περὶ τοῦ Καλοῦ καὶ τῆς Ἡδονῆς φησι· καὶ βιβλία τά τε Φιλαινίδος καὶ τὴν τοῦ Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν καὶ δυνάμεις ἐρωτικὰς καὶ συνουσιαστικάς, ὁμοίως δὲ καὶ τὰς θεραπαίνας ἐμπείρους τοιῶνδε κινήσεών τε καὶ σχημάτων καὶ περὶ τὴν eτούτων μελέτην γινομένας. καὶ πάλιν· ἐκμανθάνειν | τ᾿ αὐτοὺς τὰ τοιαῦτα καὶ κτᾶσθαι τὰ περὶ τούτων γεγραμμένα Φιλαινίδι καὶ Ἀρχεστράτῳ καὶ τοῖς τὰ ὅμοια γράψασιν. κἀν τῷ ἑβδόμῳ δέ φησι· καθάπερ γὰρ οὐκ ἐκμανθάνειν τὰ Φιλαινίδος καὶ τὴν Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν ἔστιν ὡς φέροντά τι πρὸς τὸ ζῆν ἄμεινον.

Are YOU Like Tiberius?

Suetonius, Life of Tiberius 70

“He pursued the liberal arts of both languages most seriously. He was a follower of Messala Corvinus when it came to Latin oratory, a man whom he had observed while an adolescent. But he used to confuse his style with such excessive affectation and officiousness that he was considered more effective as an extemporaneous speaker than a prepared one.

He also wrote a lyric poem which had the title “A Lament on the Death of Lucius Caesar.” When he composed Greek poems, he imitated Euphorion, Rhianus, and Parthenius, those poets whose writing he liked most of all, and he placed their portraits in the public libraries among the older, famous authors. For this reason, many of the learned men of the time were in a competition dedicating many books about these men to Tiberius.

Still, he took the greatest care in knowledge of the stories of myth, to the point of absurdity and silliness. For he even used to quiz the grammarians, a class of men whom, as I said, he was really preoccupied with, posing questions like: “Who was the mother of Hecuba?” “What name did Achilles have among the girls?” “What were the Sirens accustomed to singing?”

LXX. Artes liberales utriusque generis studiosissime coluit. In oratione Latina secutus est Corvinum Messalam, quem senem adulescens observarat. Sed adfectatione et morositate nimia obscurabat stilum, ut aliquanto ex tempore quam a cura praestantior haberetur. Composuit et carmen lyricum, cuius est titulus “Conquestio de morte L. Caesaris.” Fecit et Graeca poemata imitatus Euphorionem et Rhianum et Parthenium, quibus poetis admodum delectatus scripta omnium et imagines publicis bibliothecis inter veteres et praecipuos auctores dedicavit; et ob hoc plerique eruditorum certatim ad eum multa de his ediderunt.3Maxime tamen curavit notitiam historiae fabularis usque ad ineptias atque derisum; nam et grammaticos, quod genus hominum praecipue, ut diximus, appetebat, eius modi fere quaestionibus experiebatur: “Quae mater Hecubae, quod Achilli nomen inter virgines fuisset, quid Sirenes cantare sint solitae.”

 

 Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. S. 3466 8º, Folio 37r

Achilles’ Name(s), When He Was A Girl

From the Fragments of the Greek Historians–Mythical traditions record that Thetis hid Achilles at Skyros to prevent him from getting taken to fight at Troy where she knew he would die. Most retellings of this focus on how Odysseus tricked him into revealing himself. But it turns out Achilles also took on a girl’s name while he was there.

BNJ 57 F 1 Ptolemy Chennos, Novel History, Book 1 Photios, Bibliotheca 190, 147a18

Aristonikos the Tarentinian reports that Achilles, when he was living among the girls at Lykomedes’ place, was named Kerkusera, and Issa and Pyrrha. He was also called Aspetos and Promêtheus.

ὡς ᾽Αχιλλέα μὲν ᾽Αριστόνικος ὁ Ταραντῖνος διατρίβοντα ἐν ταῖς παρθένοις παρὰ Λυκομήδει Κερκυσέραν καλεῖσθαί φησιν καὶ ῎Ισσα καὶ Πύρρα· ἐκαλεῖτο δὲ1 καὶ ῎Ασπετος καὶ Προμηθεύς.

The names he takes on surely deserve a little more contemplation. Why did he also have male names while he was there?

Ken Dowden, in his commentary on this fragment, provides the following explanation of the female names:

“The name Pyrrha (red-head, like Pyrrhos the alternative name of his son Neoptolemos) is also found in Hyginus, Fabulae 96. The name Kerkysera is held to be a ‘joke’ (i.e., of Ptolemy Chennos) by A. Cameron, Greek Mythography in the Roman World (Oxford 2004), 141, presumably by association with κέρκος (a tail or penis). M. van der Valk, Researches on the Text and Scholia of the Iliad (Leiden 1963), 369 n. 228, regards the name as corrupt–it should, according to him, be Κερκουρᾶς (Kerkouras) ‘he who urinates by means of his tail’. Even if this is right, it does not, of course, show that the name was invented by Ptolemy Chennos. Cameron, Mythography, 141, views Issa as an out-of-place Latin term of endearment. But it appears in Greek as the name of a Dalmatian island and, more appropriately to Achilles, of a city on Lesbos (named after a daughter of MakarSteph. Byz., s.v. Issa). ‘There is also a feminine form Issas on Lesbos found in Partheniosin his Herakles’ (ἔστι καὶ θηλυκὸν Ἰσσάς ἐπὶ τῆς Λέσβου παρὰ Παρθενίῳ ἐν Ἡρακλεῖ) according to Steph. Byz. ibid. A real Aristonikos, given the range of possible dates (see Biographical Essay), might well have been reading Parthenios, or even vice-versa.”

This text is from Brill’s new Jacoby, a collection of the Fragments of the Greek historians

Image result for Achilles at Skyros

 

Thirsty as A Wolf: How Lykia Got Its Name

BNJ 769 F 2 Antoninos Liberalis, Metamorphoses, 35

“Cowherds: Menekrates the Xanthian reports in his Lykian Matters and Nicander does as well. Once she gave birth to Apollo and Artemis on the island Asteria, Leto went to Lykia carrying the children to the baths of Xanthus. And as soon she she appeared in the land, she went to the Melitean spring where she wanted her children to drink before they went to the Xanthus.

But when some cowherds drove her away, so that their cattle might drink from the spring, Leto retreated, abandoning the Melitê, and wolves came to meet her, and they gave her directions and led her right up to the Xanthus itself while wagging their tails. She drank the water, bathed her children and made the Xanthus sacred to Apollo. She also changed the land’s name to Lykia—it was called Tremilis before—after the wolves who led her there.

Then she went again to the spring to bring punishment to the cowherds who drove her off. At they time they were washing their cattle near the spring. After she changed them all into frogs and struck their backs and shoulders with rough stones, she threw them all into the spring and granted them  life in the water. In our time still, they shout out along the rivers and ponds.”

Βουκόλοι. ἱστορεῖ Μενεκράτης Ξάνθιος Λυκιακοῖς καὶ Νίκανδρος. Λητὼ ἐπεὶ ἔτεκεν ᾽Απόλλωνα καὶ ῎Αρτεμιν ἐν ᾽Αστερίαι τῆι νήσωι, ἀφίκετο εἰς Λυκίαν ἐπιφερομένη τοὺς παῖδας ἐπὶ τὰ λουτρὰ τοῦ Ξάνθου  καὶ ἐπεὶ τάχιστα ἐγένετο ἐν τῆι γῆι ταύτηι, ἐνέτυχε πρῶτα Μελίτηι κρήνηι, καὶ προεθυμεῖτο πρὶν ἐπὶ τὸν Ξάνθον ἐλθεῖν ἐνταυθοῖ τοὺς παῖδας ἀπολοῦσαι. (2) ἐπεὶ δὲ αὐτὴν ἐξήλασαν ἄνδρες βουκόλοι, ὅπως ἂν αὐτοῖς οἱ βόες ἐκ τῆς κρήνης πίωσιν, ἀπαλλάττεται καταλιποῦσα τὴν Μελίτην ἡ Λητώ, λύκοι δὲ συναντόμενοι καὶ σήναντες ὑφηγήσαντο τῆς ὁδοῦ, καὶ ἀπήγαγον ἄχρι πρὸς τὸν ποταμὸν αὐτὴν τὸν Ξάνθον. (3) ἡ δὲ πιοῦσα τοῦ ὕδατος καὶ ἀπολούσασα τοὺς παῖδας τὸν μὲν Ξάνθον ἱερὸν ἀπέδειξεν ᾽Απόλλωνος, τὴν δὲ γῆν Τρεμιλίδα λεγομένην Λυκίαν μετωνόμασεν ἀπὸ τῶν καθηγησαμένων λύκων. (4) ἐπὶ δὲ τὴν κρήνην αὖτις ἐξίκετο δίκην ἐπιβαλοῦσα τοῖς ἀπελάσασιν αὐτὴν βουκόλοις. καὶ οἱ μὲν ἀπέλουον τότε παρὰ τὴν κρήνην τοὺς βοῦς, Λητὼ δὲ μεταβαλοῦσα πάντας ἐποίησε βατράχους, καὶ λίθωι τραχεῖ τύπτουσα τὰ νῶτα καὶ τοὺς ὤμους κατέβαλε πάντας εἰς τὴν κρήνην, καὶ βίον ἔδωκεν αὐτοῖς καθ᾽ ὓδατος · οἱ δὲ ἄχρι νῦν παρὰ ποταμοὺς βοῶσι καὶ λίμνας.

Lycian rock cut tombs of Dalyan
Tombs in Lykia (AlexanderShap at en.wikipedia)

Too Pretty to Kill?

Herakles fights a Kyknos in the Hesiodic Shield (“Aspis”; “Scutum”). Achilles fought one too according to some accounts. N.B. “kyknos” means “swan” in Greek, whence English “cygnet”.

Athenaios, Deipnosophists, 9.393de

“Hegesianax the Alexandrian, who composed the Troika attributed to Kephalion, says that Kyknos who fought in single combat against Achilles was raised in Leukophrys by a bird of the same name.”

ὁ δὲ τὰ Κεφαλίωνος ἐπιγραφόμενα Τρωϊκὰ συνθεὶς Ἡγησιάναξ ὁ Ἀλεξανδρεὺς καὶ τὸν Ἀχιλλεῖ μονομαχήσαντα Κύκνον φησὶ τραφῆναι ἐν Λευκόφρυι πρὸς τοῦ ὁμωνύμου ὄρνιθος.

Scholia to Lykophron 232

“Lykophron lies about this too. For Kyknos was not killed because he was struck on his shoulders, but in his head. For they say that he was invulnerable in the rest of his body except for his head. This is because Kyknos was conspicuous as a soldier and looked so very beautiful among the enemy that it was not expected that he would be wounded in the stories because he was just so unwoundable. But when he was killed because Achilles struck him in the head, they said he was invulnerable except for only the head”

πληγέντα τοὺς κλεῖδας καὶ τοὺς ὤμους. καὶ τοῦτο ψεύδεται ὁ Λυκόφρων· οὐ γὰρ κατὰ τοὺς ὤμους, ἀλλὰ τὴν κεφαλὴν πληγεὶς ὁ Κύκνος ἀνῃρέθη. φασὶ γὰρ ὅτι ἄτρωτος ἦν τὸ λοιπὸν σῶμα πλὴν τῆς κεφαλῆς. τοῦτο δὲ μῦθός ἐστι· περιδέξιος γὰρ ὢν στρατιώτης ὁ Κύκνος καὶ κάλ-λιστα σκεπόμενος ἐν πολέμοις ὡς μηδέποτε τρωθῆ*ναι* ὑποπέπτωκε τοῖς μύθοις ὅτι ἄτρωτός ἐστιν. ἐπεὶ δὲ πληγεὶς ὑπ’ ᾿Αχιλέως τὴν κεφαλὴν ἀνῃρέθη, ἔφασαν ἄτρωτον εἶναι πλὴν μόνης τῆς κεφαλῆς. T καὶ δὴ διπλᾶ· Κύκνος

stop looking at me swan billy madison gif