Fragmentary Friday: A Poem of (Life’s) Mixed Evils

Archilochus, fr. 13

 “Neither citizen nor city, Perikles, will delight in the feast
And find fault in the pain of our mourning
For the waves of the much-resounding sea consumed
Such great men, and we have lungs swollen
With pain. But the gods, dear friend, have set
Powerful endurance as our medicine for untreatable
Evils. Different people have this at different times.
Now it has fallen to us and we lament a blooded wound,
But it will go to others in turn. Now, bear up quickly
Once you have pushed away womanly grief.”

κήδεα μὲν στονόεντα Περίκλεες οὔτέ τις ἀστῶν
μεμφόμενος θαλίηις τέρψεται οὐδὲ πόλις·
τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἔκλυσεν, οἰδαλέους δ’ ἀμφ’ ὀδύνηις ἔχομεν
πνεύμονας. ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν
ὦ φίλ’ ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν
φάρμακον. ἄλλοτε ἄλλος ἔχει τόδε· νῦν μὲν ἐς ἡμέας
ἐτράπεθ’, αἱματόεν δ’ ἕλκος ἀναστένομεν,
ἐξαῦτις δ’ ἑτέρους ἐπαμείψεται. ἀλλὰ τάχιστα
τλῆτε, γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι.

 

Image result for greek mourning vase

Argumentation and Belief: Not a just a Modern Malady

Euenus of Paros, fr. 1

“Many people habitually
argue about everything whatever they know,
But it is not their habit to argue as is right,
In their case the ancient saying will suffice
“Go ahead, you think these things, but I believe those”

Someone who speaks well finds persuading the intelligent within reach
Since they are especially easy to teach.”

πολλοῖς δ’ ἀντιλέγειν (μέν)
ἔθος περὶ παντὸς ὁμοίως,
ὀρθῶς δ’ ἀντιλέγειν, οὐκέτι τοῦτ’ ἐν ἔθει.
καὶ πρὸς μὲν τούτους ἀρκεῖ λόγος εἷς ὁ παλαιός·
“σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ’ ἔστω, ἐμοὶ δὲ τάδε.”
τοὺς ξυνετοὺς δ’ ἄν τις πείσειε τάχιστα λέγων εὖ,
οἵπερ καὶ ῥήιστης εἰσὶ διδασκαλίης.

Attic black-figure stamnos depicting boxers, c.520-500 BC (pottery) (see also 100575) Creator Michigan painter (fl.520-500 BC) Nationality Greek Location Ashmolean Museum, University of Oxford, UK

‘Twas but a difference of opinion, Attic black-figure stamnos depicting boxers, c.520-500 BC (Ashmolean Museum)

Plato’s Bad Example of Courtly Fruit Lobbing

Or, how not to slide into a lady’s DMs.

Diogenes Laertius Vita Phil 1.3 (32)= Greek Anthology 5.79

“I am tossing you an apple. If you willingly love me,
Take it and share with me your virginity.
But if the worst should happen and you retreat.
Take the apple and think: its ripeness is preciously brief.”

Τῷ μήλῳ βάλλω σε· σὺ δ᾽ εἰ μὲν ἑκοῦσα φιλεῖς με,
δεξαμένη τῆς σῆς παρθενίης μετάδος·
εἰ δ᾽ ἄρ᾽, ὃ μὴ γίγνοιτο, ὀκνεῖς, τοῦτ᾽ αὐτὸ λαβοῦσα
σκέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος.

Diogenes attributes a companion couplet to Plato as well; the Greek Anthology gives it to Philodemos. How do you like those, um, apples?

Greek Anthology 5.80

 “I’m an apple. Someone who fancies you sent me your way.
Nod your head, Xanthippê. You and I are both starting to fade.”

Μῆλον ἐγώ· πέμπει με φιλῶν σέ τις. ἀλλ᾽ ἐπίνευσον,
Ξανθίππη· κἀγὼ καὶ σὺ μαραινόμεθα.

Ah, those virgins who make little of apples and much of time. What would Robert Herrick say?

Image result for medieval manuscript apple

A very different apple for a very different day.

This is essentially like saying:

I have sent you some fruit
So I can have sex with you.
So take of your top
Before my gift rots
Cause we both know that you’re rotting too.

Epitaphs for Legendary Poets

Greek Anthology 7.7

“Here lies Homer who sang of all Greece,
Born and bred in hundred-gated Thebes”

᾿Ενθάδε θεῖος ῞Ομηρος, ὃς ῾Ελλάδα πᾶσαν ἄεισε,
Θήβης ἐκγεγαὼς τῆς ἑκατονταπύλου.

Greek Anthology 7.8

“Orpheus, you will no longer lead away oaks or stones
Bewitched by your song, or the leaderless herds of beasts.
You will no longer sing the howl of the wind or the hail to sleep
Or calm blizzards of snow or the roaring of the sea.
For you have died. The daughters of memory mourn you
Much, and especially your mother Kalliope.
Why do we weep over our dead sons when not even the gods
Can ward Hades from their children?”

Οὐκέτι θελγομένας, ᾿Ορφεῦ, δρύας, οὐκέτι πέτρας
ἄξεις, οὐ θηρῶν αὐτονόμους ἀγέλας·
οὐκέτι κοιμάσεις ἀνέμων βρόμον, οὐχὶ χάλαζαν,
οὐ νιφετῶν συρμούς, οὐ παταγεῦσαν ἅλα.
ὤλεο γάρ· σὲ δὲ πολλὰ κατωδύραντο θύγατρες
Μναμοσύνας, μάτηρ δ’ ἔξοχα Καλλιόπα.
τί φθιμένοις στοναχεῦμεν ἐφ’ υἱάσιν, ἁνίκ’ ἀλαλκεῖν
τῶν παίδων ᾿Αίδαν οὐδὲ θεοῖς δύναμις.

Image result for ancient greek orpheus

Eat and Take the Pleasure that Is Near

In the first passage, Eumaios the Swineherd speaks to Odysseus

Homer, Odyssey 14.443-445

“Eat, blessed stranger, and take pleasure in these things
Which are near. God will give one thing and pass by another
Whatever he wishes in in his heart. He is capable of everything.”

“ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ’ ἐάσει,
ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα.”

Theognis 1069-70ab

“Humans are foolish and dumb because we mourn
The dead but not the wilting flower of youth.
Take some pleasure, my dear heart. For all too soon
there will be other people here. And, dead, I will be dark earth.”

῎Αφρονες ἄνθρωποι καὶ νήπιοι, οἵτε θανόντας
κλαίουσ’, οὐ δ’ ἥβης ἄνθος ἀπολλύμενον.
τέρπεό μοι, φίλε θυμέ· τάχ’ αὖ τινες ἄλλοι ἔσονται
ἄνδρες, ἐγὼ δὲ θανὼν γαῖα μέλαιν’ ἔσομαι.

Related image

Image taken from this site.

Four More Funerary Epigrams

415

“You’re dragging your feet past the grave of Callimachus
He knew: how to sing well and the right time to laugh well over wine.”

Βαττιάδεω παρὰ σῆμα φέρεις πόδας, εὖ μὲν ἀοιδὴν
εἰδότος, εὖ δ᾿ οἴνῳ καίρια συγγελάσαι.

447

“The stranger was short, his poem is too: so I will not speak long.
Thêris the son of Aristaios was from Crete, for me, a long enough song.”

Σύντομος ἦν ὁ ξεῖνος· ὃ καὶ στίχος· οὐ μακρὰ λέξω·
“Θῆρις Ἀρισταίου, Κρὴς” ἐπ᾿ ἐμοὶ δόλιχος.

451.—ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

“Here Akanthios Dikôn’s son sleeps his sacred sleep.
Don’t say that good men die.”

Τᾷδε Σάων ὁ Δίκωνος Ἀκάνθιος ἱερὸν ὕπνον
κοιμᾶται. θνάσκειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθούς.

452.—ΛΕΩΝΙΔΑ

“Ye who pass me by, remember Euboulos the wise.
Let’s drink. For Hades is our common harbor.”

Μεμνησθ᾿ Εὐβούλοιο σαόφρονος, ὦ παριόντες.
πίνωμεν· κοινὸς πᾶσι λιμὴν Ἀΐδης.

Image result for funerary epigrams greek

Taken from archaeology.wiki

Drinking is a Double-Edged Sword

Theognis, 837-840

“Drinking is double-edged for wretched mortals:
Thirst weakens your limbs and drunkenness is mean.
I’ll walk a fine line: you won’t persuade me
Not to drink nor to get too drunk.

Δισσαί τοι πόσιος κῆρες δειλοῖσι βροτοῖσιν,
δίψα τε λυσιμελὴς καὶ μέθυσις χαλεπή·
τούτων δ’ ἂν τὸ μέσον στρωφήσομαι, οὐδέ με πείσεις
οὔτε τι μὴ πίνειν οὔτε λίην μεθύειν.

grapes

Too Pretty To Be Loved

(Sappho to Phaon; Ovid Heroides, 15.31-40)

 

“If unfair nature denied beauty to me,
Take in exchange for appearance my wit.
I am short, but my name stretches across all lands:
I am the measure of my fame not my height.
If I am not pale enough, well, Cepheian Andromeda,
Dark with the color of her country, pleased Perseus!
White doves often mate with different colors:
The dark turtle-dove has a love dressed in green.
If no one who cannot be worthy of you in beauty alone
will be yours, then no one will ever be yours.”

si mihi difficilis formam natura negavit,
ingenio formae damna repende meae.
sum brevis. at nomen, quod terras impleat omnes,
est mihi: mensuram nominis ipsa fero.
candida si non sum, placuit Cepheia Perseo
Andromede patriae fusca colore suae.
et variis albae iunguntur saepe columbae
et niger a viridi turtur amatur ave.
si nisi quae facie poterit te digna videri,
nulla futura tua est, nulla futura tua est!

Happy Birthday, Ovid: It’s All About Love

Tristia II: 361-376

 

“I am not the only one who has written tender love tales.
But I am the only one punished for love’s composition.
What, except for the liberal mixing of Venus with wine,
Did the lyric muse of the Tean* bard teach?
What other than loving did Lesbian Sappho teach the girls?
But Sappho was safe and Anacreon was safe.
It didn’t hurt you, Battiades*, that you often confessed
To your reader your dirty desires in your poems.
No story of playful Menander lacks love;
And he is usually read by boys and maidens!
What is the Iliad itself about other than an adultress
On whose behalf husband and lover quarrel?
What happens in the poem before the fire over Briseis
Makes the leaders enraged over a stolen girl?
Or what is the Odyssey about other than a woman sought for love
By many men when her husband is away?”

Denique composui teneros non solus amores:
composito poenas solus amore dedi.
Quid, nisi cum multo Venerem confundere uino,
praecepit lyrici Teia Musa senis?
Lesbia quid docuit Sappho, nisi amare, puellas?
Tuta tamen Sappho, tutus et ille fuit.
Nec tibi, Battiade, nocuit, quod saepe legenti
delicias uersu fassus es ipse tuas.
Fabula iucundi nulla est sine amore Menandri,
et solet hic pueris uirginibusque legi.
Ilias ipsa quid est aliud, nisi adultera, de qua
inter amatorem pugna uirunique fuit?
Quid prius est illi flamma Briseidos, utque
fecerit iratos rapta puella duces?
Aut quid Odyssea est, nisi femina propter amorem,
dum uir abest, multis una petita procis?

*Tean: Anacreaon
*Battiades: Callimachus

What is Love? Philodemus and Mimnermus Get old and Throw Down

Philodemus, Greek Anthology. 5.112; Mimnermus. fr 1

 

“I was in love—who wasn’t? I partied. Who didn’t?
But what made me crazy? Was it a god?
Let him go. For now in place of my dark hair
I am growing gray, announcing the age of ‘knowing better’.
When it was the time to play, we played. Now the time is done,
We will reach for more elevated thought.”

᾿Ηράσθην• τίς δ’ οὐχί; κεκώμακα• τίς δ’ ἀμύητος
κώμων; ἀλλ’ ἐμάνην• ἐκ τίνος; οὐχὶ θεοῦ;
ἐρρίφθω• πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης
θρὶξ ἤδη, συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης.
καὶ παίζειν ὅτε καιρός, ἐπαίξαμεν• ἡνίκα καιρὸς
οὐκέτι, λωιτέρης φροντίδος ἁψόμεθα.

Perhaps Philodemos is trying to argue against the wisdom of Mimnermus (fr. 1):

“What is life? What enjoyment is there without golden Aphrodite?
May I die when these things no longer interest me…”

τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς ᾿Αφροδίτης;
τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,

%d bloggers like this: