The Sun’s Endless Labor and Magic Bed

Mimnermus fr. 12 [=12 Ath. 11.470a]

“Helios was allotted labor for all days–
He and his horse never have
A break after rosy-toed Dawn
Leaves Ocean and ascends the Sky.

A curved, much-loved bed carries him
Across the waves, crafted by Hephaestus’ hands
Made of dear gold, with wings, he deeply sleeps
Above the water’s surface, from the land of the Hesperides
To the Ethiopians’ home, where his chariot and horses
Wait until dawn arrives, newly-born,
When Hyperion’s son climbs into his second car…

Ἠέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα,
οὐδέ ποτ᾿ ἄμπαυσις γίνεται οὐδεμία
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς
Ὠκεανὸν προλιποῦσ᾿ οὐρανὸν εἰσαναβῇ.

τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή,
κοιίλη, Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη,
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ᾿ ὕδωρ
εὕδονθ᾿ ἁρπαλέως χώρου ἀφ᾿ Ἑσπερίδων
γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι
ἑστᾶσ᾿, ὄφρ᾿ Ἠὼς ἠριγένεια μόλῃ·
ἔνθ᾿ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων Ὑπερίονος υἱός.

Half of a clay plate with an immage on it in brown, black, and tan. A long-haird divine figure, Helios, driving a chairiot team. Images fragmented,
Helios, painting on a terracotta disk, 480 BC. Museum of the Ancient Agora in Athens.

A Good Shared by the State and the People

Tyrtaeus 12 [= Stob. 4.10.1 (vv. 1–14) + 6 (vv. 15–44)]

“I wouldn’t celebrate or even mention a man
For the strength of his feet or his wrestling,
Not even if he had a Cyclopean size and strength
And could conquer the gods’ Thracian Northwind

And not even if he were better looking than Tithonos
And wealthier than Midas and Kinyras,
Not even if he were more royal than the Tantalid Pelops
And had a tongue more persuasive than Adrastus
And possessed fame for everything except rushing courage.

No man proves good in a war
If he cannot endure seeing bloody murder,
And can strike out while standing near the enemy.
This is virtue, this is the best prize among human beings,
The noblest thing for a young man to win.

This is a shared good for the whole state and the people,
When a man stands firm among the front ranks,
Relentless, completely forgetful of shameful retreat,
Offering up his life and enduring heart,
Ready with an encouraging word for the man next to him.
This man proves to be good in war.

Then he quickly turns aside the threatening ranks
Of the enemy soldiers and the battle’s wave is fueled by his passion.
And should he fall among the first ranks, losing his life,
He brings fame to his city, people, and father,
Stabbed through many times around the chest
And embossed shield, straight through his armor.

The young and the old mourn for him alike
And the whole city feels harsh grief from longing,
Yet his grave and children are well known to all
Along with his children’s children and generations to come.

His noble fame will never die, nor his name
But he will be immortal even though under the earth,
Whoever the man is raging Ares slays in his moment of excellence
As he stands fast and struggles for his land and children.

But if he escapes the fate of a sorrowful death,
And claims victory to vouchsafe his boastful spear,
Everyone will honor him, the young and the old alike,
And he will go to Hades, after living life well.
He will be prominent among his people as he ages,
No one will dream of slighting his respect and due:
All the young men give their places at the bench to him,
And yield to him, along with his peers and elders.
May everyone now try to reach the peak
Of that virtue, never giving up in war.

οὔτ᾿ ἂν μνησαίμην οὔτ᾿ ἐν λόγῳ ἄνδρα τιθείμην
οὔτε ποδῶν ἀρετῆς οὔτε παλαιμοσύνης,
οὐδ᾿ εἰ Κυκλώπων μὲν ἔχοι μέγεθός τε βίην τε,
νικῴη δὲ θέων Θρηΐκιον Βορέην,
οὐδ᾿ εἰ Τιθωνοῖο φυὴν χαριέστερος εἴη,
πλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύρεω μάλιον,
οὐδ᾿ εἰ Τανταλίδεω Πέλοπος βασιλεύτερος εἴη,
γλῶσσαν δ᾿ Ἀδρήστου μειλιχόγηρυν ἔχοι,
οὐδ᾿ εἰ πᾶσαν ἔχοι δόξαν πλὴν θούριδος ἀλκῆς·

οὐ γὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμῳ
εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἱματόεντα,
καὶ δηίων ὀρέγοιτ᾿ ἐγγύθεν ἱστάμενος.
ἥδ᾿ ἀρετή, τόδ᾿ ἄεθλον ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστον
κάλλιστόν τε φέρειν γίνεται ἀνδρὶ νέῳ.

ξυνὸν δ᾿ ἐσθλὸν τοῦτο πόληί τε παντί τε δήμῳ,
ὅστις ἀνὴρ διαβὰς ἐν προμάχοισι μένῃ
νωλεμέως, αἰσχρῆς δὲ φυγῆς ἐπὶ πάγχυ λάθηται,
ψυχὴν καὶ θυμὸν τλήμονα παρθέμενος,
θαρσύνῃ δ᾿ ἔπεσιν τὸν πλησίον ἄνδρα παρεστώς·
οὗτος ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμῳ.

αἶψα δὲ δυσμενέων ἀνδρῶν ἔτρεψε φάλαγγας
τρηχείας, σπουδῇ δ᾿ ἔσχεθε κῦμα μάχης.
αὐτὸς δ᾿ ἐν προμάχοισι πεσὼν φίλον ὤλεσε θυμόν,
ἄστυ τε καὶ λαοὺς καὶ πατέρ᾿ εὐκλεΐσας,
πολλὰ διὰ στέρνοιο καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
καὶ διὰ θώρηκος πρόσθεν ἐληλαμένος.

τὸν δ᾿ ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς νέοι ἠδὲ γέροντες,
ἀργαλέῳ δὲ πόθῳ πᾶσα κέκηδε πόλις,
καὶ τύμβος καὶ παῖδες ἐν ἀνθρώποις ἀρίσημοι
καὶ παίδων παῖδες καὶ γένος ἐξοπίσω·

οὐδέ ποτε κλέος ἐσθλὸν ἀπόλλυται οὐδ᾿ ὄνομ᾿αὐτοῦ,
ἀλλ᾿ ὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίνεται ἀθάνατος,
ὅντιν᾿ ἀριστεύοντα μένοντά τε μαρνάμενόν τε
γῆς πέρι καὶ παίδων θοῦρος Ἄρης ὀλέσῃ.

εἰ δὲ φύγῃ μὲν κῆρα τανηλεγέος θανάτοιο,
νικήσας δ᾿ αἰχμῆς ἀγλαὸν εὖχος ἕλῃ,
πάντες μιν τιμῶσιν, ὁμῶς νέοι ἠδὲ παλαιοί,
πολλὰ δὲ τερπνὰ παθὼν ἔρχεται εἰς Ἀΐδην,
γηράσκων δ᾿ ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτὸν
βλάπτειν οὔτ᾿ αἰδοῦς οὔτε δίκης ἐθέλει,
πάντες δ᾿ ἐν θώκοισιν ὁμῶς νέοι οἵ τε κατ᾿ αὐτὸν
εἴκουσ᾿ ἐκ χώρης οἵ τε παλαιότεροι.
ταύτης νῦν τις ἀνὴρ ἀρετῆς εἰς ἄκρον ἱκέσθαι
πειράσθω θυμῷ μὴ μεθιεὶς πολέμου.

Black vase with red warrior holding shield and spear. Right knee is raised.
ed figure lekythos, Tithonos Painter, aroud 470 BC. Archaeological Museum of Syracuse.

Leaders, Corrupting the State for their Own Profit

Theognis, Elegies 39–52

“Kyrnos, this city is pregnant and I am afraid she will bear a man
Meant to correct our evil arrogance.
The citizens are still sane, but the leaders have changed
And have fallen into great evil.

Good people, Kyrnos, have never yet destroyed a city,
But whenever it pleases wicked men to commit outrage,
They corrupt the people and issue legal judgment in favor of the unjust,
For the sake of their own private profit and power.

Don’t expect this city to stay peaceful for very long
Even if it is not at a moment of great peace now,
When these deeds are dear to evil men,
As their profit accrues with public harm.

Civil conflicts and murder of kin comes from this,
And tyrants do too: may this never bring our city pleasure.”

Κύρνε, κύει πόλις ἥδε, δέδοικα δὲ μὴ τέκηι ἄνδρα
εὐθυντῆρα κακῆς ὕβριος ἡμετέρης.
ἀστοὶ μὲν γὰρ ἔθ’ οἵδε σαόφρονες, ἡγεμόνες δέ
τετράφαται πολλὴν εἰς κακότητα πεσεῖν.
οὐδεμίαν πω, Κύρν’, ἀγαθοὶ πόλιν ὤλεσαν ἄνδρες,
ἀλλ’ ὅταν ὑβρίζειν τοῖσι κακοῖσιν ἅδηι
δῆμόν τε φθείρουσι δίκας τ’ ἀδίκοισι διδοῦσιν
οἰκείων κερδέων εἵνεκα καὶ κράτεος·
ἔλπεο μὴ δηρὸν κείνην πόλιν ἀτρεμέ’ ἧσθαι,
μηδ’ εἰ νῦν κεῖται πολλῆι ἐν ἡσυχίηι,
εὖτ’ ἂν τοῖσι κακοῖσι φίλ’ ἀνδράσι ταῦτα γένηται,
κέρδεα δημοσίωι σὺν κακῶι ἐρχόμενα.
ἐκ τῶν γὰρ στάσιές τε καὶ ἔμφυλοι φόνοι ἀνδρῶν·
μούναρχοι δὲ πόλει μήποτε τῆιδε ἅδοι.

Image result for ancient greece megara ruins

Don’t Stop Thinking about…Tomorrow?

Simonides, Fr. 20

“As long as any person holds on to the beloved flower of youth,
Their heart is light, because they imagine many things are endless.
No one young thinks they will grow old and die.
The healthy person doesn’t spare a thought for sickness either.

Fools have minds like this, because they don’t understand
That mortals have only a short time for youth and life too.
You, learn these things and hold on to the end of your time,
Taking pleasure in the good things in your mind.”

θνητῶ⎦ν δ’ ὄ⎣φρα τις⎦ ἄνθος ἔχη⎣ι πολυήρατον ἥβης,
κοῦφο⎦ν ἔχω⎣ν θυμ⎦ὸν πόλλ’ ἀτέλεσ⎣τα νοεῖ·
οὔ⎦τε γὰρ ἐλπ⎣ίδ’ ἔχ⎦ει γηρασέμεν ⎣οὔτε θανεῖσθαι,
οὐδ’, ὑ⎦γιὴς ὅτα⎣ν ἦι, φ⎦ροντίδ’ ἔχει κ⎣αμάτου.
νή⎦πιοι, οἷς ταύ⎣τηι⎦ κεῖται νόος, ο⎣ὐδὲ ἴσασιν
ὡς χρό⎦νος ἔ⎣σθ’ ἥβη⎦ς καὶ βιότου ὀλ⎣ίγος
θνη⎦τοῖς. ἀλλὰ ⎣σὺ⎦ ταῦτα μαθὼν ⎣βιότου ποτὶ τέρμα
ψυχῆι τῶν⎦ ἀγαθῶν τλῆθι χα⎣ριζόμενος.

A cleaner version of the text:

θνητῶν δ’ ὄφρα τις ἄνθος ἔχῃ πολυήρατον ἥβης,
κοῦφον ἔχων θυμὸν πόλλ’ ἀτέλεστα νοεῖ.
οὔτε γὰρ ἐλπίδ’ ἔχει γηρασέμεν οὐδὲ θανεῖσθαι,
οὐδ’ ὑγιὴς ὅταν ᾖ, φροντίδ’ ἔχει καμάτου.
νήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται νόος· οὐδὲ ἴσασιν
ὡς χρόνος ἔσθ’ ἥβης καὶ βιότοι’ ὀλίγος
θνητοῖς· ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθὼν βιότου ποτὶ τέρμα
ψυχῇ τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος.

N.B.This fragment is preserved in Stobaeus’ Extracts, under a section entitled “Concerning life, that it is brief and cheap and full of worry” ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ, ΟΤΙ ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ ΑΝΑΜΕΣΤΟΣ.

Edvard Munch, “Old age” 1908

Lawlessness and The City

Solon, Fragment 4. 21-33.

Thanks to its enemies a prized city
Fast succumbs to wrongdoers’ cherished mobs.
This evil circulates in the land.
Many of the poor leave for foreign lands,
Bound and sold in shameful chains.

And so the people’s evil comes to each house
And the doors are disinclined to bar it.
It bounds the tall wall and always finds its man,
Even when he’s slipped into some recess
of an inner room.

My heart commands I teach Athenians this:
Lawlessness brings the city complete evil,
But respect for the law renders the whole
Orderly and sound, and it puts wrongdoers
In handcuffs, sometimes.

ἐκ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστυ
τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς ἀδικοῦσι φίλαις.
ταῦτα μὲν ἐν δήμῳ στρέφεται κακά: τῶν δὲ πενιχρῶν
ἱκνεῦνται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν
πραθέντες δεσμοῖσί τ᾽ ἀεικελίοισι δεθέντες
…………………………………………
οὕτω δημόσιον κακὸν ἔρχεται οἴκαδ᾽ ἑκάστῳ,
αὔλειοι δ᾽ ἔτ᾽ ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι,
ὑψηλὸν δ᾽ ὑπὲρ ἕρκος ὑπέρθορεν, εὗρε δὲ πάντως,
εἰ καί τις φεύγων ἐν μυχῷ ᾖ θαλάμου.
ταῦτα διδάξαι θυμὸς Ἀθηναίους με κελεύει,
ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει δυσνομίη παρέχει,
εὐνομίη δ᾽ εὔκοσμα καὶ ἄρτια πάντ᾽ ἀποφαίνει,
καὶ θαμὰ τοῖς ἀδίκοις ἀμφιτίθησι πέδας.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

A Blessed Man

“Is the governor positioning himself for a White House run in 2024?”–Politico, June 23, 2022

Theognis, 933-938

Excellence and beauty attend few men.
Blessed is the one to whom fate grants both.
Everybody honors him: Gen Y, his peers,
And old boomers all make way for him.
With age he becomes more distinguished
Among his countrymen, and none of them
Wants to disrespect or cost him his due.

παύροις ἀνθρώπων ἀρετὴ καὶ κάλλος ὀπηδεῖ:
ὄλβιος, ὃς τούτων ἀμφοτέρων ἔλαχεν.
πάντες μιν τιμῶσιν: ὁμῶς νέοι οἵ τε κατ᾽ αὐτὸν
χώρης εἴκουσιν τοί τε παλαιότεροι:
γηράσκων δ᾽ ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτὸν
βλάπτειν οὔτ᾽ αἰδοῦς οὔτε δίκης ἐθέλει.

Gavin Newsom, Governor of California
and potential 2024 presidential candidate,
before fitted shirts.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Praising Plato, by the Poet Aristotle

Olympiodorus on Plato, Gorgias 215

“Aristotle doesn’t merely praise Plate in the piece he wrote about him, but he also delivers praise in the elegies he composed for Eudemus, writing as follows:

[missing line of dactylic hexameter]

“Once he came to Kekrops’ famous plain
He reverently built an altar for the sacred friendship
Of a man whom it is not right for the evil to praise
Who alone or first of mortals demonstrated clearly
Through his own life and the practices of his words
That the good person and the happy person are the same.

And now there is no way for anyone to do the same things again.”

οὐ μόνον δὲ ἐγκώμιον ποιήσας αὐτοῦ ἐπαινεῖ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐλεγείοις τοῖς πρὸς Εὔδημον αὐτὸν ἐπαινῶν Πλάτωνα ἐγκωμιάζει, γράφων οὕτως·

ἐλθὼν δ᾿ ἐς κλεινὸν Κεκροπίης δάπεδον
εὐσεβέως σεμνῆς φιλίης ἱδρύσατο βωμὸν
ἀνδρὸς ὅν οὐδ᾿ αἰνεῖν τοῖσι κακοῖσι θέμις,
ὃς μόνος ἢ πρῶτος θνητῶν κατέδειξεν ἐναργῶς
οἰκείῳ τε βίῳ καὶ μεθόδοισι λόγων
ὡς ἀγαθός τε καὶ εὐδαίμων ἅμα γίνεται ἀνήρ·
οὐ νῦν δ᾿ ἔστι λαβεῖν οὐδενὶ ταῦτά ποτε.

fresco depicting the School of Aristotle by Gustav Adolph Spangenberg, ca 1883-1888

We Don’t Have Justice, But We Still have Hope

Theognis, Elegies 1135-1150

“Hope is the only noble god left among mortals:
The rest of have abandoned us to go to Olympos.
Trust, a great god, left; Prudence has left men.
The Graces, my friend, have surrendered the earth.

Oaths in a court of law can no longer be trusted;
And no one fears shame before the immortal gods
As the race of righteous men has disappeared.
People no longer recognize precedents or sacred duties.

But as long as someone lives and sees the light of the sun,
Let him foster Hope and act righteously before the gods.
Let him pray to the gods and, while burning shining thigh bones,
Sacrifice to Hope first and last.

And let each person always look out for the crooked word of unjust men:
Those men who do not fear the rage of the gods at all,
Who forever conspire in their thoughts against others’ property,
Men who make shameful agreements for future evil deeds.”

᾿Ελπὶς ἐν ἀνθρώποισι μόνη θεὸς ἐσθλὴ ἔνεστιν,
ἄλλοι δ’ Οὔλυμπόν<δ’> ἐκπρολιπόντες ἔβαν·
ὤιχετο μὲν Πίστις, μεγάλη θεός, ὤιχετο δ’ ἀνδρῶν
Σωφροσύνη, Χάριτές τ’, ὦ φίλε, γῆν ἔλιπον·
ὅρκοι δ’ οὐκέτι πιστοὶ ἐν ἀνθρώποισι δίκαιοι,
οὐδὲ θεοὺς οὐδεὶς ἅζεται ἀθανάτους.
εὐσεβέων δ’ ἀνδρῶν γένος ἔφθιτο, οὐδὲ θέμιστας
οὐκέτι γινώσκουσ’ οὐδὲ μὲν εὐσεβίας.
ἀλλ’ ὄφρα τις ζώει καὶ ὁρᾶι φῶς ἠελίοιο,
εὐσεβέων περὶ θεοὺς ᾿Ελπίδα προσμενέτω·
εὐχέσθω δὲ θεοῖσι, καὶ ἀγλαὰ μηρία καίων
᾿Ελπίδι τε πρώτηι καὶ πυμάτηι θυέτω.
φραζέσθω δ’ ἀδίκων ἀνδρῶν σκολιὸν λόγον αἰεί,
οἳ θεῶν ἀθανάτων οὐδὲν ὀπιζόμενοι
αἰὲν ἐπ’ ἀλλοτρίοις κτεάνοισ’ ἐπέχουσι νόημα,
αἰσχρὰ κακοῖσ’ ἔργοις σύμβολα θηκάμενοι.

Recueil de prose et de vers concernant Alexandre, Annibal et Scipion, Hector et Achille, Dagobert, Clovis II et Charles VIII, Philippe le Beau, roi d'Espagne, les comtes de Dammartin.

 

Everything Terrible is Our Fault

Theognis, 1.833-836

“Everything’s gone to hell and is in the shitter, Kyrnos,
And not even one of the blessed, immortal gods is to blame!
No, it’s the violence of men, their craven profits, and arrogance
That’s damned us to evil from bountiful good.”

Πάντα τάδ’ ἐν κοράκεσσι καὶ ἐν φθόρωι· οὐδέ τις ἡμῖν
αἴτιος ἀθανάτων, Κύρνε, θεῶν μακάρων,
ἀλλ’ ἀνδρῶν τε βίη καὶ κέρδεα δειλὰ καὶ ὕβρις
πολλῶν ἐξ ἀγαθῶν ἐς κακότητ’ ἔβαλεν.

Theognis: A Poet to Avoid for, Um, Virtue

CW: Eugenics

Suda, Theta 137

“Theognis, the Megarian, from the Megarians in Sicily, lived around the time of the 59th Olympiad (544-541 BCE). He composed an elegy for those who were saved in the siege of the Syracusans and an additional collection of 2800 elegiac lines. Some were advice and traditional wisdom addressed to Kyrnos, his lover. All his work was in epic language. Note that Theognis composed useful advice, but mixed in with this are disgusting and pederastic love poems and other topics  that a virtuous life turns away from.”

Θέογνις, Μεγαρεύς, τῶν ἐν Σικελίᾳ Μεγάρων, γεγονὼς ἐν τῇ νθ′ ὀλυμπιάδι. ἔγραψεν ἐλεγείαν εἰς τοὺς σωθέντας τῶν Συρακουσίων ἐν τῇ πολιορκίᾳ, γνώμας δι’ ἐλεγείας εἰς ἔπη βω′, καὶ πρὸς Κῦρον, τὸν αὐτοῦ ἐρώμενον, Γνωμολογίαν δι’ ἐλεγείων καὶ ἑτέρας ὑποθήκας παραινετικάς. τὰ πάντα ἐπικῶς. ὅτι μὲν παραινέσεις ἔγραψε Θέογνις· ἀλλ’ ἐν μέσῳ τούτων παρεσπαρμέναι μιαρίαι καὶπαιδικοὶ ἔρωτες καὶ ἄλλα, ὅσα ὁ ἐνάρετος ἀποστρέφεται βίος.

Stobaus. 4.29.53

 “Here is something from Xenophon’s work on Theognis. “These are the verses of Theognis of Megara. That poet composed about nothing other than human virtue and vice. His poetry is a theory about people, just as if some equestrian were to compose a work about horses. The first principle of his poetry is correct. For he begins by talking about good breeding, since he believed that no person nor any other creature could be good if its parents were not good.

It seemed best to him to use other animals as an example, not those who survive in nature, but those who are tended with skill by humans, to get a view of how creatures turn out best. He is very clear in his poems about this. His lines say that people don’t know how to breed properly with one another and because of this the human race is always deteriorating because the better lines are constantly mixed with the worse. But many other people think that in these verse, the poet is accusing and railing against people who use money to excuse low-breeding and bad behavior. He seems to me to be indicating their ignorance about their own lives.”

Ξενοφῶντος ἐκ τοῦ περὶ Θεόγνιδος. “Θεόγνιδός ἐστιν ἔπη τοῦ Μεγαρέως” (22–23). οὗτος δὲ ὁ ποιητὴς περὶ οὐδενὸς ἄλλου λόγον πεποίηται ἢ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας ἀνθρώπων, καί ἐστιν ἡ ποίησις σύγγραμμα περὶ ἀνθρώπων, ὥσπερ εἴ τις ἱππικὸς ὢν συγγράψειεν περὶ ἱππικῆς. ἡ οὖν ἀρχή μοι δοκεῖ τῆς ποιήσεως ὀρθῶς ἔχειν· ἄρχεται γὰρ πρῶτον ἀπὸ τοῦ εὖ γενέσθαι. ᾤετο γὰρ οὔτ᾿ ἄνθρωπον οὔτε τῶν ἄλλων οὐδὲν ἂν ἀγαθὸν εἶναι, εἰ μὴ τὰ γεννήσοντα ἀγαθὰ εἴη. ἔδοξεν οὖν αὐτῷ παραδείγμασι τοῖς ἄλλοις ζῴοις χρήσασθαι, ὅσα μὴ εἰκῆ τρέφεται, ἀλλὰ μετὰ τέχνης ἕκαστα θεραπεύεται, ὅπως γενναιότατα ἔσονται. δηλοῖ δ᾿ ἐν τοῖς ἔπεσι· (183–90). ταῦτα τὰ ἔπη λέγει τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐπίστασθαι γεννᾶν ἐξ ἀλλήλων, κἆτα γίγνεσθαι τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων κάκιον ἀεὶ μειγνύμενον τὸ χεῖρον τῷ βελτίονι. οἱ δὲ πολλοὶ ἐκ τούτων τῶν ἀνθρώπων κατηγορεῖν καὶ ἀντὶ χρημάτων ἀγένειαν καὶ κακίαν ἀντικαταλλάττεσθαι εἰδότας. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ἄγνοιαν κατηγορεῖν περὶ τὸν αὐτῶν βίον.

The lines Xenophon mentions.

Theognis, 183-190

“We search for well-bred rams, horses, and donkeys, Kyrnos
And everyone wants to climb atop females from good stock
But an aristocrat doesn’t think twice about the wicked daughter
Of a bad man if her father gives him a load of cash,
Just as a woman won’t refuse a common man as a husband
If he’s rich—no, she wants wealth over nobility.

They worship money. A nobleman marries a commoner’s daughter
And a lowborn child comes from on high. Wealth has ruined class.
So don’t be amazed at how the stock of your citizens degrades
Polypaides—our finer things are all mixed up with the poor.”

Κριοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεθα, Κύρνε, καὶ ἵππους
εὐγενέας, καί τις βούλεται ἐξ ἀγαθῶν
βήσεσθαι· γῆμαι δὲ κακὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει
ἐσθλὸς ἀνήρ, ἤν οἱ χρήματα πολλὰ διδῶι,
οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις
πλουσίου, ἀλλ’ ἀφνεὸν βούλεται ἀντ’ ἀγαθοῦ.
χρήματα μὲν τιμῶσι· καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε
καὶ κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ· πλοῦτος ἔμειξε γένος.
οὕτω μὴ θαύμαζε γένος, Πολυπαΐδη, ἀστῶν
μαυροῦσθαι· σὺν γὰρ μίσγεται ἐσθλὰ κακοῖς.