Hymning the Praises of Women and Men: A Lost Singer in the Odyssey

Homer Odyssey 3. 265-72

“Shining Klytemnestra was resisting the shameful deed
Previously, for she had use of some good advice for her mind.
See, a man was there beside her, a singer whom Agamemnon
Ordered much to safeguard his wife when he went to Troy.
But when the fate of the gods was bound to overcome him,
Then [he*] packed off the singer to some lonely island
And left him there as food and booty for the birds
And he, willingly, took her willing to his own home”

ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν ἀναίνετο ἔργον ἀεικές,
δῖα Κλυταιμνήστρη· φρεσὶ γὰρ κέχρητ’ ἀγαθῇσι·
πὰρ δ’ ἄρ’ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ’ ἐπέτελλεν
᾿Ατρεΐδης Τροίηνδε κιὼν εἴρυσθαι ἄκοιτιν.
ἀλλ’ ὅτε δή μιν μοῖρα θεῶν ἐπέδησε δαμῆναι,
δὴ τότε τὸν μὲν ἀοιδὸν ἄγων ἐς νῆσον ἐρήμην
κάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι,
τὴν δ’ ἐθέλων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν ὅνδε δόμονδε.

*note how carefully the Homeric text leaves the subject of the action in doubt until the final line.

Schol. EM ad Od. 3.267

“In olden days, singers used to hold the position of philosopher, everyone used to consider them wise and they entrusted their kind to them to be educated. When gathering in festivals and to rest for many days, they used to listen to them if any famous or noble deed had happened. So, the singer who was left with Klytemnestra was trying to hinder wicked thoughts from happening by narrating the virtues of men and women. And she was acting prudently as long as that singer was present. Some people say that the singer did not have genitals, wrongly. Some named him Khariades, others call him Demodokos, others Glaukos.”

τὸ ἀρχαῖον οἱ ἀοιδοὶ φιλοσόφου τάξιν ἐπέσχον καὶ πάντες αὐτοῖς προσεῖχον ὡς σοφοῖς, καὶ παιδευθῆναι τούτοις παρεδίδοσαν τοὺς ἀναγκαίους· ἔν τε ταῖς ἑορταῖς ἔν τε ταῖς ἀναπαύσεσιν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας συλλεγόμενοι τούτων ἤκουον εἴ που γέγονεν ἐπιφανὲς ἢ καλὸν ἔργον. καὶ ὁ καταλειφθεὶς οὖν παρὰ τῇ Κλυταιμνήστρᾳ ᾠδὸς πονηρὰς ἐπινοίας ἐγγίνεσθαι ἐκώλυε, διηγούμενος ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἀρετάς. καὶ ἕως τούτου ἐσωφρόνει ἕως αὐτῇ παρῆν οὗτος. τινὲς ἀοιδὸν τὸν μὴ αἰδοῖα ἔχοντα, κακῶς. τοῦτόν τινες Χαριάδην, οἱ δὲ Δημόδοκον καλοῦσιν, οἱ δὲ Γλαῦκον.

Woodcut illustration of Clytemnestra and Aegisthus murdering Agamemnon and their subsequent deaths at the hand of Orestes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woodcut_illustration_of_Clytemnestra_and_Aegisthus_murdering_Agamemnon_and_their_subsequent_deaths_at_the_hand_of_Orestes_-_Penn_Provenance_Project.jpg

Schol MQV 3.267

“A singer was stationed with her too. For in ancient times, singers used to have the position of philosophers. Some people who know things badly report that he was a Eunuch”

συμπαρῆν γὰρ αὐτῇ καὶ ᾠδός. τὸ γὰρ ἀρχαῖον οἱ ᾠδοὶ φιλοσόφων τάξιν ἐπεῖχον. τινὲς δὲ κακῶς νοήσαντες τὸν εὐνοῦχον ἀπέδοσαν.

Schol. M. ad Od. 3.367

“There some people report he was a Eunuch from the alpha privative morios and aidoios for singer, that his genitals were removed.”

ἐνταῦθα δέ τινες ἀοιδὸν τὸν εὐνοῦον νοοῦσιν ἐκ τοῦ α στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ αἰδοίου, τὸν ἐστερη-μένον τῶν αἰδοίων.

Schol P. ad Od. 3.367

“Some say that the singers were tragedians. For the ancients treated these people with honor. And others say that the singer he mentions was a eunuch”

ἀοιδὸς] οἱ μὲν ἀοιδοὺς λέγουσι τοὺς τραγῳδούς. διὰ τιμῆς γὰρ οἱ παλαιοὶ τούτους ἦγον· οἱ δὲ …. φασὶν εἶναι εὐνοῦχον λέγοντα τὸν ἀοιδὸν εἶναι τῆς Κλυταιμνήστρας.

Schol. EHMQR Ad Od. 3.267

“Demetrius of Phalerum has as follows: “Menelaos, when he went with Odysseus to Delphi asked about the expedition which was about to happen against Troy. At that time, in fact, Kreon was running the nine-year contest of the Pythian games. The Spartan Demodokos won, a student of Automedon of Mycenae who was the first who composted the Battle of Amphritryon against the Teleboans and the Conflict of Kithairon and Helikon for whom the mountains in Boiotia are named. He was also a student of Perimedes the Argive who taught the Mycenean Automedes himself along with Likymnios the Bouprasian and Sinis along with Dôrieus, the Laconian Pharides and the Spartan Probolos.

At that time, Menelaos dedicated the expedition for Helen to Athena thanks to forethought. Agamemnon led Demodokos to Mycenae and ordered him to watch over Klytemnestra.

People used to honor singers excessively as teachers of the gods and other ancient acts of good men and they used to delight in the lyre beyond the other instruments. Klytemnestra clearly honored him—she didn’t have him murdered but instead ordered him to be exiled. Timolaus suggest that he was the brother of Phemios who accompanied Penelope to Ithaca to keep a watch over her. He sang for the suitors under compulsion.”

οὕτω Δημήτριος ὁ Φαληρεύς· Μενέλαος ἅμα τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἐλθὼν εἰς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἤρετο περὶ τῆς μελλούσης ἔσεσθαι εἰς ῎Ιλιον στρατείας. τότε δὴ καὶ τὸν ἐνναετηρικὸν τῶν Πυθίων ἀγῶνα ἀγωνοθετεῖ Κρέων, ἐνίκα δὲ Δημόδοκος Λάκων μαθητὴς Αὐτομήδους τοῦ Μυκηναίου, ὃς ἦν πρῶτος δι’ ἐπῶν γράψας τὴν ᾿Αμφιτρύωνος πρὸς Τηλεβόας μάχην καὶ τὴν ἔριν Κιθαιρῶνός τε καὶ ῾Ελικῶνος, ἀφ’ ὧν δὴ καὶ τὰ ἐν Βοιωτίᾳ ὄρη προσαγορεύεται· ἦν δὲ καὶ αὐτὸς μαθητὴς Περιμήδους ᾿Αργείου, ὃς ἐδίδαξεν αὐτόν τε τὸν Μυκηναῖον Αὐτομήδην, καὶ Λικύμνιον τὸν Βουπράσιον καὶ Σίνιν, καὶ τὸν Δωριέα, καὶ Φαρίδαν τὸν Λάκωνα, καὶ Πρόβολον τὸν Σπαρτιάτην. τότε δὴ Μενέλαος τῇ προνοίᾳ τῆς ῾Ελένης ἀνέθηκεν ὅρμον ᾿Αθηνᾷ. τὸν δὲ Δημόδοκον εἰς Μυκήνας λαβὼν ᾿Αγαμέμνων ἔταξε τὴν Κλυταιμνήστραν τηρεῖν. ἐτίμων δὲ λίαν τοὺς ᾠδοὺς ὡς διδασκάλους τῶν τε θείων καὶ παλαιῶν ἀνδραγαθημάτων, καὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων πλέον τὴν λύραν ἠγάπων. δηλοῖ δὲ καὶ Κλυταιμνήστρα τὴν εἰς αὐτὸν τιμήν· οὐ γὰρ φονεύειν, ἀλλ’ ἀφορίζειν αὐτὸν ἐκέλευσε. Τιμόλαος δὲ ἀδελφὸν αὐτόν φησιν εἶναι Φημίου, ὃν ἀκολουθῆσαι τῇ Πηνελόπῃ εἰς ᾿Ιθάκην πρὸς παραφυλακὴν αὐτῆς· διὸ καὶ βίᾳ τοῖς μνηστῆρσιν ᾄδει.

Schol. EQ ad. Od. 3.367

“The music of rhapsodes applied so much to political matters that people report that the city of Sparta used it especially to encourage like-mindedness and preservation of the customs. They also say that once the Pythia, when a disturbance developed, told people to listen a Lesbian song and stop their rivalry.”

τοσοῦτον δὲ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ διέτεινεν ἡ τῶν κιθαρῳδῶν μουσικὴ ὡς τῶν Σπαρτιατῶν τὴν πόλιν ὠφελεῖσθαι λέγουσιν ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν τὰ μέγιστα καὶ πρὸς ὁμόνοιαν καὶ πρὸς τὴν τῶν νόμων φυλακήν. ὡς καὶ τὴν Πυθὼ, αὐτόθι φυομένης ταραχῆς, εἰπεῖν, τὸν Λέσβιον ᾠδὸν ἀκούειν καὶ παύσασθαι τῆς φιλονεικίας. ὃ καὶ γέγονεν. E.Q.

Leave a Reply