Drinking is a Double-Edged Sword

Theognis, 837-840

“Drinking is double-edged for wretched mortals:
Thirst weakens your limbs and drunkenness is mean.
I’ll walk a fine line: you won’t persuade me
Not to drink nor to get too drunk.

Δισσαί τοι πόσιος κῆρες δειλοῖσι βροτοῖσιν,
δίψα τε λυσιμελὴς καὶ μέθυσις χαλεπή·
τούτων δ’ ἂν τὸ μέσον στρωφήσομαι, οὐδέ με πείσεις
οὔτε τι μὴ πίνειν οὔτε λίην μεθύειν.

grapes

Drinking is a Double-Edged Sword

Theognis, 837-840

“Drinking is double-edged for wretched mortals:
Thirst weakens your limbs and drunkenness is mean.
I’ll walk a fine line: you won’t persuade me
Not to drink nor to get too drunk.

Δισσαί τοι πόσιος κῆρες δειλοῖσι βροτοῖσιν,
δίψα τε λυσιμελὴς καὶ μέθυσις χαλεπή·
τούτων δ’ ἂν τὸ μέσον στρωφήσομαι, οὐδέ με πείσεις
οὔτε τι μὴ πίνειν οὔτε λίην μεθύειν.

grapes

What Exactly is Justice?

Theognis 543-546

I must decide the matter at hand along the edge, as it were,
of a carpenter’s rule and square.
Kyrnos, I must give both sides justice and what is fair,
relying on seers, auguring birds and burnt offerings,
so I don’t face shameful reproach for a mistake.

χρή με παρὰ στάθμην καὶ γνώμονα τήνδε δικάσσαι,
Κύρνε, δίκην, ἶσόν τ᾽ ἀμφοτέροισι δόμεν,
μάντεσί τ᾽ οἰωνοῖς τε καὶ αἰθομένοις ἱεροῖσιν,
ὄφρα μὴ ἀμπλακίης αἰσχρὸν ὄνειδος ἔχω.

An Interpretation:

Does the speaker want A and not-A at the same time? Contrast the stated obligation of precision in decision-making with the imprecision of the decision-making procedures (seers, augurs, and sacrifices to the gods). Or, put it this way: contrast objective methods (e.g., drawing a line along the edge of a carpenter’s square) with subjective ones (e.g., reading bird omens). The two approaches are in conflict and yet the speaker presents the latter (subjective) as the means of achieving the former (objectivity). 

So, what’s justice? A strict obligation is laid on the speaker, but the instruments available for satisfying it are unreliable: the carpenter’s edge guarantees a straight line, the bird omen guarantees nothing. This of course the speaker knows. But what’s the alternative? The speaker is stating, however indirectly, a problem fundamental to law: justice is a strict obligation, but there are no infallible procedures for its production. What exists are procedures (maybe reading the birds, maybe empaneling a jury), and fidelity to them is what justice more or less is (i.e., more process than outcome).  Therefore interpret the poem’s final line not as “omens and the like save me from mistakes” but as “because I follow the established practice of omens and the like, even when I make mistakes I’m spared the worst criticisms.” 

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Easier to Make Something Bad From Something Good

Theognis, Elegies 567-570

“I play, taking pleasure in youth—for I will lie
A long time under the earth once I die,
Like a voiceless stone, when I leave the sun’s lovely light.
No matter how good I was, I will see nothing again.”

ἥβῃ τερπόμενος παίζω· δηρὸν γὰρ ἔνερθεν
γῆς ὀλέσας ψυχὴν κείσομαι ὥστε λίθος
ἄφθογγος, λείψω δ᾿ ἐρατὸν φάος ἠελίοιο·
ἔμπης δ᾿ ἐσθλὸς ἐὼν ὄψομαι οὐδὲν ἔτι.

571-572

“A reputation alone is a great evil for people—an investigation is best.
Many who are unexamined have a reputation for good deeds.”

δόξα μὲν ἀνθρώποισι κακὸν μέγα, πεῖρα δ᾿ἄριστον·
πολλοὶ ἀπείρητοι δόξαν ἔχουσ᾿ ἀγαθῶν.

577-578

“It is easier to make something bad from good than good from bad.
Stop trying to teach me. I am not the right age to learn.”

“ῥήιον ἐξ ἀγαθοῦ θεῖναι κακὸν ἢ ᾿κ κακοῦ ἐσθλόν.”
—μή με δίδασκ᾿· οὔτοι τηλίκος εἰμὶ μαθεῖν.

583-584

“It is impossible to undo the things that have past
Let your worry be guarding what happens next.”

ἀλλὰ τὰ μὲν προβέβηκεν, ἀμήχανόν ἐστι γενέσθαι
ἀργά· τὰ δ᾿ ἐξοπίσω, τῶν φυλακὴ μελέτω.

Royal MS 16 F II

Drinking is a Double-Edged Sword

Theognis, 837-840

“Drinking is double-edged for wretched mortals:
Thirst weakens your limbs and drunkenness is mean.
I’ll walk a fine line: you won’t persuade me
Not to drink nor to get too drunk.

Δισσαί τοι πόσιος κῆρες δειλοῖσι βροτοῖσιν,
δίψα τε λυσιμελὴς καὶ μέθυσις χαλεπή·
τούτων δ’ ἂν τὸ μέσον στρωφήσομαι, οὐδέ με πείσεις
οὔτε τι μὴ πίνειν οὔτε λίην μεθύειν.

grapes

Cut off, Torn off, Morsel: Fragmentary Friday

Image result for Ancient Greek fragments

Homer, Od. 9.373-4

“Wine gurgled up from his throat
Along with fragments of human flesh. And he burped, drunk.”

…φάρυγος δ’ ἐξέσσυτο οἶνος
ψωμοί τ’ ἀνδρόμεοι· ὁ δ’ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.

Theognis, 453-456

“Dude, if you had a serving of brains equal to your ignorance
And were as wise as you are foolish,
Then you’d seem enviable to many of these citizens
Just as now you are worthy of nothing”

῎Ωνθρωπ’, εἰ γνώμης ἔλαχες μέρος ὥσπερ ἀνοίης
καὶ σώφρων οὕτως ὥσπερ ἄφρων ἐγένου,
πολλοῖσ’ ἂν ζηλωτὸς ἐφαίνεο τῶνδε πολιτῶν
οὕτως ὥσπερ νῦν οὐδενὸς ἄξιος εἶ.

Plato, Sophist 266d

“I have now learned and I accept there are two types of creative ability: there is a divine portion and a human portion. The first part concerns the reality of things and the second is the generation of the likeness of these same things.

Θεαίτητος
νῦν μᾶλλον ἔμαθον, καὶ τίθημι δύο διχῇ ποιητικῆς εἴδει: θείαν μὲν καὶ ἀνθρωπίνην κατὰ θάτερον τμῆμα, κατὰ δὲθάτερον τὸ μὲν αὐτῶν ὄν, τὸ δὲ ὁμοιωμάτων τινῶν γέννημα.

Woodhouse’s English to Greek Dictionary lists the following Greek nouns for the English word “fragment”

μέρος, τό: part of
μόριον, τό: portion of
τμῆμα, τό: somehing cut off
θραῦσμα, τό: something torn off
ψωμός, ὁ: Morsel

ἀτελής, adj.: fragmentary

Today for no special reason we are tweeting a large array of fragments. In part, this is because fragments comprise much of what we do. We present fragments; we make texts fragmentary by excerpting them; and we actively re-purpose the fragments we make by decontextualizing them and forcing them into real-world parallels on twitter (some intended, some merely serendipitous).

In this \we participate in the process that created many of what we now call fragments: rather than existing in tattered or reconstructed manuscripts, a large portion of fragments are actually quoted within other texts. The act of excerpting is an act of remaking—one needs only to read a little Plutarch to see the way he intentionally re-purposes lines he quotes.

The metaphors inherent to the Greek words for fragments above indicate a few things: the sense that a fragment belongs to something else, that it has been (violently) separated from this whole, and that a fragment may function like an appetizer, give us merely a taste of a larger ‘meal’. The sense of the adjective ἀτελής is also interesting—that which is fragmentary is incomplete?

Thinking about fragments—and our word is even more violent, it is something ‘broken off’—makes me think of what we are assuming when we consider a text ‘whole’, or non-fragmentary. Isn’t even a complete book merely a portion of someone’s output? What of a whole corpus or genres, are they not fragments of cultures long gone? Perhaps we should articulate more clearly that the study of fragments is, essentially, a metonym for the study of the whole.

Look for the hashtag.

People-devouring, Bribe-Swallowing, People-eating Kings

[Go here for etymologies for tyrant]

Plato, Republic  564a

“It is likely, I said, that tyranny emerges out of no other state except for democracy—the greatest and most savage servitude emerges, I suppose, from the greatest freedom.”

Εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καθίσταται ἢ ἐκ δημοκρατίας, ἐξ οἶμαι τῆς ἀκροτάτης ἐλευθερίας δουλεία πλείστη τε καὶ ἀγριωτάτη.

 

Hom. Il. 1.231

“You are a people-eating king who rules over nobodies”
δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·

Apollonius Sophista

“People-eater: one who eats the people’s common goods”
δημοβόρος ὁ τὰ τοῦ δήμου κοινὰ κατεσθίων.

Photius

“People Eater: one who eats the common goods”
Δημοβόρος· ὁ τὰ δημόσια ἐσθίων.

Schol. ad Il. bT ad. Il. 1.231ex

“This [comment] disturbs the masses. For the most serious accusation is making the common goods your own…”

ex. δημοβόρος: κινητικὰ ταῦτα τοῦ πλήθους· μεγίστη γὰρ κατηγορία τὸ σφετερίζεσθαι τὰ κοινά. b(BCE3E4)T

Eustathius, Commentary on the Iliad 1.143.27

“The insult “people-devouring king” is aimed especially at moving the people and provoking Agamemnon to Anger. Just as the term “gift-devourer” emphasizes the evil of taking bribes, just so here the term dêmoboros highlights the injustice which is more subtly announced in the phrase “deprive one of gifts”. Note as well that Agamemnon is maligned not just for drinking [being “wine-heavy”] but also for eating.”

σφόδρα δὲ κινητικὸν τοῦ δήμου τὸ δημοβόρος βασιλεύς καὶ ἐρεθιστικὸν εἰς θυμόν. ὥσπερ δὲ παρ’ ῾Ησιόδῳ τὸ δωροφάγοι ἐπιτείνει τὸ κακὸν τοῦ δωροληπτεῖν, οὕτω κἀνταῦθα τὴν ἀδικίαν τὸ δημοβόρον, ὃ ἠρέμα ὑπελαλήθη καὶ ἐν τῷ «δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι». ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐ μόνον οἰνοβαρὴς ὁ ᾿Αγαμέμνων σκώπτεται ἀλλὰ καὶ βορός.

Eustathius, Commentary to the Iliad 4.448.7

“For the allies of the Trojans eat the public goods of the people and the leaders of the Argives drink the public goods. It has already been shown that, when a division of spoils was made, some portion was granted from the common shares to the king and for the symposia of the best men—the misuse of this makes the king a “people-eater”—by which this means a “consumer of the people’s things. For to claim that dêmoboros is the same as cannibalism [anthropo-phagy], that he eats the people, is both bitter to the thought and harmful to the sense. For it is clear that this is not what is being criticized, because it is not the people [demos] rather than the things of the people, the public goods, as is clear from other compounds like demiopratôn, which Kômikos brings up, or also from the Homeric dêmioergôn.”

οἵ τε γὰρ τῶν Τρώων ἐπίκουροι δήμια ἤσθιον τὰ τῶν λαῶν ἔδοντες, καὶ οἱ τῶν ᾿Αργείων ἡγήτορες δήμια ἔπινον. δεδήλωται γὰρ ἤδη ὅτι δασμοῦ γινομένου μερὶς ἐδίδοτό τις τῷ βασιλεῖ ἐκ τῶν κοινῶν καὶ εἰς τὰ τῶν ἀριστέων συμπόσια, ὧν ἡ παράχρησις δημοβόρον τὸν βασιλέα ποιεῖ, ταὐτὸν δ’ εἰπεῖν δημιοβόρον. [Φάναι γὰρ δημοβόρον τὸν δίκην ἀνθρωποφάγου αὐτὸν τὸν δῆμον ἐσθίοντα δριμὺ μὲν τῇ ἐννοίᾳ, πάνυ δὲ ἀτηρὸν τῇ τροπῇ. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἔκπαλαι μὲν οὐ ψεκτὸν ἦν, ὥσπερ οὐδὲ ὁ δῆμος, οὕτως οὐδὲ ὁ δήμιος οὐδὲ τὸ δήμιον, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν δημιοπράτων, ὧν μέμνηται καὶ ὁ Κωμικός, καὶ ἐκ τῶν ῾Ομηρικῶν δημιοεργῶν.

Theognis 1179-1182

“Kyrnus, revere and fear the gods. For this restrains a man
From doing or saying anything sinful.
Put a people-eating tyrant to rest however you want—
No criticism will come from the gods for that.”

Κύρνε, θεοὺς αἰδοῦ καὶ δείδιθι· τοῦτο γὰρ ἄνδρα
εἴργει μήθ’ ἕρδειν μήτε λέγειν ἀσεβῆ.
δημοφάγον δὲ τύραννον ὅπως ἐθέλεις κατακλῖναι
οὐ νέμεσις πρὸς θεῶν γίνεται οὐδεμία.

Hes. Works and Days 219-223

“Oath runs immediately from crooked judgments.
And a roar rises from wounded Justice where men strike,
Bribe-eating men who apply the law with crooked judgments.

αὐτίκα γὰρ τρέχει ῞Ορκος ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν·
τῆς δὲ Δίκης ῥόθος ἑλκομένης ᾗ κ’ ἄνδρες ἄγωσι
δωροφάγοι, σκολιῇς δὲ δίκῃς κρίνωσι θέμιστας·

263-266

“Guard against these things, kings, and straighten your stories,
Bribe-eaters, forget about your crooked rulings completely.
Who fashions evil for another man brings it on himself.
The vilest end comes for the man who has made evil plans.”

ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆς, ἰθύνετε μύθους,
δωροφάγοι, σκολιέων δὲ δικέων ἐπὶ πάγχυ λάθεσθε.
οἷ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων,
ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη.

Schol ad Hes. Prolg. 125

“He says this educationally, answering to the kings who should make a great effort to make people prosperous even though some of them take bribes. Not only this, he says clearly that if the kingly right is bestowed by the gods to do good, then it is right that kingly men be givers of wealth, and to expunge wrong doing, including a desire for money, for which they should be leaders for others according to the will of the gods.”

ΠΛΟΥΤΟΔΟΤΑΙ. Τοῦτο παιδευτικῶς εἶπεν, ἀποκρινόμενος πρὸς τοὺς βασιλεῖς, οἳ πολλοῦ δέουσιν εὐπόρους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους δωροφάγοι τινὲς ὄντες. Μονονουχὶ λέγει σαφῶς, εἰ γέρας ἐστὶ βασιλικὸν προτεινόμενον ὑπὸ τῶν θεῶν τὸ ἀγαθοποιεῖν, καὶ πλουτοδότας εἶναι δεῖ τοὺς βασιλικοὺς ἄνδρας, καθαρεύειν τε πάσης κακουργίας, καὶ τῆς τῶν χρημάτων ἐπιθυμίας, ὧν εἰσιν ἄλλοις χορηγοὶ κατὰβούλησιν τῶν θεῶν. PROCLUS.

Image result for ancient greek king vase

Mile-By-Mile Quotes for a Marathon

 

Sentantiae Antiquae is running a Marathon today (For real, Rock N’ Roll San Antonio). Here’s a quote for every mile.

 

Mile 1: Feeling Irrational Noble Thoughts

 

Hesiod Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν

ἀθάνατοι·

 

Actual Shirt Worn During Marathon
Actual Shirt Worn During Marathon Last Year

 

Mile 2: Positive Feelings Continue

 

Horace, Epistles 1.4.12-14

“Amidst hope and anxiety, fear and rage, believe that every day has risen as your last: pleasant is the arrival of the hour which was never expected”.

inter spem curamque, timores inter et iras omnem crede diem tibi diluxisse supremum: grata superveniet quae non sperabitur hora

 

Mile 3: When I try to Check Myself

Plutarch, Agesilaos 2.2

“His weakness made his desire for glory manifest: he would refuse no labor and shirk no deed.”

ἀλλὰ καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκδηλοτέραν ἐποίει, πρὸς μηδένα πόνον μηδὲ πρᾶξιν ἀπαγορεύοντος αὐτοῦ διὰ τὴν χωλότητα.


Mile 4: Self-Righteous Thoughts Get Delirious

Cicero, Pro Sestio 143

“Let us spurn the rewards of today and look to future glory; let us deem best what is most honorable; let us hope for what we want, but bear what befalls us; finally, let us consider that even the bodies of brave men and great citizens are mortal; but that activity of the mind and the glory of virtue are forever.”

praesentis fructus neglegamus, posteritatis gloriae serviamus; id esse optimum putemus quod erit rectissimum; speremus quae volumus, sed quod acciderit feramus; cogitemus denique corpus virorum fortium magnorum hominum esse mortale, animi vero motus et virtutis gloriam sempiternam

Mile 5: When I start to Make Jokes to Myself about Pheidippides

Lucian, On Mistakes in Greeting

“After saying ‘hello’ he died with his greeting a gasped out a final farewell”

καὶ τοῦτο εἰπὼν συναποθανεῖν τῇ ἀγγελίᾳ καὶ τῷ χαίρειν συνεκπνεῦσαι

Continue reading “Mile-By-Mile Quotes for a Marathon”

Drinking with the Ancients: Homer, Anacreon, Theognis and Friends on Imbibing

Just in time for the weekend: drinking advice from the ancient Theognisworld

Horace, Epistulae 1.19.6

“Homer is said to have been a drunkard because of his praise of wine”

laudibus arguitur vini vinosus Homerus

I don’t know that Horace didn’t have the following passage in mind:

Homer, Odyssey 14.464-6

“Wicked wine–which makes even a prudent man sing aloud, giggle, dance and speak some word better left unsaid–compels me.”

 …οἶνος γὰρ ἀνώγει
ἠλεός, ὅς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ᾽ ἀεῖσαι
καί θ᾽ ἁπαλὸν γελάσαι, καί τ᾽ ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
καί τι ἔπος προέηκεν  περ τ᾽ ἄρρητον ἄμεινον.

So Odysseus in disguise speaks to Eumaios and his fellow swine-herds as they drink during an evening rainstorm. Here’s the full text.

But some ancient authors saw important connections between drinking and inspiration:

Cratinus, fr. 199

“Wine is like a swift horse for a charming poet; you won’t produce anything clever if you’re drinking water.”

οἶνός τοι χαρίεντι πέλει ταχὺς ἵππος ἀοιδῷ,
ὕδωρ δὲ πίνων οὐδὲν ἂν τέκοι σοφόν.

For orators or politicians, not drinking wine might have been an advantage, as Philostratus implies:

Lives of the Sophists, 507-8

“The conflict between Aeschines and Demosthenes began in part because of the fact that the one acted on behalf of the King and the other acted for another—as it seems to me. But there was also a difference of character: and hatred always seems to develop from characters that are strongly opposed to one another without any other cause. And the two were opposed for these reasons. Aeschines was a man who liked to drink, but he was sweet and had kind manners and he had the general charm of Dionysus; indeed, when he was in his youth he played parts for the tragic actors. But Demosthenes had a downcast face, a heavy brow, and he drank water: and for this reason he was assumed a ill-tempered and bad-mannered man….”

διαφορᾶς δ’ ἦρξεν Αἰσχίνῃ καὶ Δημοσθένει καὶ αὐτὸ μὲν τὸ ἄλλον ἄλλῳ βασιλεῖ πολιτεύειν, ὡς δ’ ἐμοὶ φαίνεται, τὸ ἐναντίως ἔχειν καὶ τῶν ἠθῶν, ἐξ ἠθῶν γὰρ ἀλλήλοις ἀντιξόων φύεται μῖσος αἰτίαν οὐκ ἔχον. ἀντιξόω δ’ ἤστην καὶ διὰ τάδε• ὁ μὲν Αἰσχίνης φιλοπότης τε ἐδόκει καὶ ἡδὺς καὶ ἀνειμένος καὶ πᾶν τὸ ἐπίχαρι ἐκ Διονύσου ᾑρηκώς, καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῖς βαρυστόνοις ὑποκριταῖς τὸν ἐν μειρακίῳ χρόνον ὑπετραγῴδησεν, ὁ δ’ αὖ συννενοφώς τε ἐφαίνετο καὶ βαρὺς τὴν ὀφρὺν καὶ ὕδωρ πίνων, ὅθεν [ἐν] δυσκόλοις τε καὶ δυστρόποις ἐνεγράφετο…

Theognis of Megara had some things to say about drinking:

Theognis 989-990

“Drink whenever they drink but let no man discover you’re burdened
whenever you’re sick in the heart.”

Πῖν’ ὁπόταν πίνωσιν· ὅταν δέ τι θυμὸν ἀσηθῆις,
μηδεὶς ἀνθρώπων γνῶι σε βαρυνόμενον.

Perhaps Theognis was concerned about a talkative friend:

Anonymous Lyrics (Plutarch, Table-Talk 1)

“I hate the drinking buddy who doesn’t forget.”

μισέω μνάμονα συμπόταν

One might be better served going out with a dedicated drinker like Anacreon:

Anacreon Fr. 356 a (Athenaeus, Deipnosophists 10.427ab)

“Bring me a bowl so I can  drink straight without breathing”

ἄγε δὴ φέρ᾿ ἡμῖν ὦ παῖ
κελέβην, ὅκως ἄμυστιν

προπίω…

But he might force others to practice what he thinks is right for himself.  A tragedian we know would object:

Sophocles, Fr. 735 (Athenaeus, Deipnosophists 10, 428 A)

“Drinking under compulsion is an evil equal to thirst”

τὸ πρὸς βίαν / πίνειν ἴσον πέφυκε τῷ διψῆν κακόν

But perhaps we should listen to Theognis and take some good advice:

Theognis 627-628

“It is shameful when a man is drunk among the sober
and it is shameful if man remains sober among drunks.”

Αἰσχρόν τοι μεθύοντα παρ’ ἀνδράσι νήφοσιν εἶναι,
αἰσχρὸν δ’ εἰ νήφων πὰρ μεθύουσι μένει

I guess we should always heed the old adage that “like attracts like”.

Just in case you’re still trying to work things out, lots of Greeks had things to say about wine and drinking:

Panyassis fr. 12 (19 W; Stobaeus 3.18.21)

“A mortal who does not draw wine to his heart’s delight does not seem to me to be alive or to live the life of an enduring man—he’s a moron.”

οὐ γάρ μοι ζώειν γε δοκεῖ βροτὸς οὐδὲ βιῶναι
ἀνθρώποιο βίον ταλασίφρονος, ὅστις ἀπ’ οἴνου
θυμὸν ἐρητύσας πίνει ποτόν, ἄλλ’ ἐνεόφρων.

Panyassis fr. 12 (19 W)

“Mortals have a fine gift equal to fire: wine, a defense against evil and companion of any song.”

οἶνος γὰρ πυρὶ ἶσον ἐπιχθονίοισιν ὄνειαρ
ἐσθλόν, ἀλεξίκακον, πάσης συνοπηδὸν ἀοιδῆς.

Cypria, Fragment 17 (18W) (Athenaeus, Deipnosophists)

“Menelaus, the best thing the gods made to scatter the cares of mortal men is wine”

οἶνόν τοι, Μενέλαε, θεοὶ ποίησαν ἄριστον
θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἀποσκεδάσαι μελεδῶνας.

Alcaeus 347. 3-4 (Athenaeus, Deipnosophists x 430c-d)

“Wine, the thing Semele and Zeus’ son gave to men
an amnesia from their troubles.”

οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Δίος υἶος λαθικάδεον
ἀνθρώποισιν ἔδωκ’.

Alcaeus, fragment 335

“Bucchus, the best of all medicine for those who have wine is getting drunk”

ὦ Βύκχι, φαρμάκων δ’ ἄριστον
οἶνον ἐνεικαμένοις μεθύσθην

And when you want to impress with a toast, this one works well:

Drinking Songs, 890 ( schol. Plato Gorg. 451e)

“The best thing for a mortal man is to be healthy
And second, to be pretty.
Third, is to be wealthy without deceit.
And fourth is to be young with friends.”

ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῶ̣

δεύτερον δὲ καλὸμ φυὰν γενέσθαι

τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως

καὶ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων

And, finally, some more instructive drinking songs:

Carm. Conv. 17

“I wish I could turn into an ivory lyre
And that beautiful children would carry me to the Dionysian dance.”

εἴθε λύρα καλὴ γενοίμην ἐλεφαντίνη
καί με καλοὶ παῖδες φέροιεν Διονύσιον ἐς χορόν.

Carm. Conv. 6

“What kind of man each person is
I wish I could know by opening his chest and then
Looking at his mind and after closing it again
To recognize a dear friend by his guileless thought”

εἴθ’ ἐξῆν ὁποῖός τις ἦν ἕκαστος
τὸ στῆθος διελόντ’, ἔπειτα τὸν νοῦν
ἐσιδόντα, κλείσαντα πάλιν,
ἄνδρα φίλον νομίζειν ἀδόλωι φρενί.

Logic, Anger, Ladies and Death: The Fragmenta Sedis Incertae of Theognis

The Megaran Elegiac poet Theognis leaves us over a thousand lines of conventional advice presented in a traditional order. Four couplets attributed to him (or his tradition) don’t fit into this order and are thus “fragments of uncertain place” (Fragmenta Sedis Incertae). I don’t know if I read them before today; but I am certain they’re worth reading again:

“Logic is in the habit of inflicting upon men, Kurnos
The many stumbles of troubled judgment.”

Πολλὰ φέρειν εἴωθε λόγος θνητοῖσι βροτοῖσιν
πταίσματα τῆς γνώμης, Κύρνε, ταρασσομένης.

“Nothing, Kurnos, is more unjust than anger, which pains
The man who has it even as it appeals to the baser parts of his heart.”

Οὐδέν, Κύρν’, ὀργῆς ἀδικώτερον, ἣ τὸν ἔχοντα
πημαίνει θυμῶι δειλὰ χαριζομένη.

“Nothing, Kurnos, is sweeter than a good woman.
I am a witness to this, and you are witness to the truth”

Οὐδέν, Κύρν’, ἀγαθῆς γλυκερώτερόν ἐστι γυναικός.
μάρτυς ἐγώ, σὺ δ’ ἐμοὶ γίνου ἀληθοσύνης.

“Even now the sea’s corpse calls me home,
But when dead, I will sound through the mouth of a living man”

῎Ηδη γάρ με κέκληκε θαλάσσιος οἴκαδε νεκρός,
τεθνηκὼς ζωιῶι φθεγγόμενος στόματι.