Supernatural Heat, Some Words

τὸ θάλπος: “warmth”

θάλπω: “to soften with heat”

ἡ θέρμη: “warmth, heat”

ἡ θερμότης: “choking heat”

τὸ καῦμα: “heat”

καυματηρός: “burning”

καυματόομαι: “to be nearly dying because of heat”

 

Hesiod, Theogony  700

“A supernatural heat overtook the Void…”

καῦμα δὲ θεσπέσιον κάτεχεν Χάος…

Alciphron, Letters 2.9

“When it was midday, I picked out pine tree open to the wind and facing the breeze and I sheltered there from the heat”

Μεσημβρίας οὔσης σταθερᾶς φιλήνεμόν τινα ἐπιλεξάμενος πίτυν καὶ πρὸς τὰς αὔρας ἐκκειμένην, ὑπὸ ταύτῃ τὸ καῦμα ἐσκέπαζον

Dio Chrysostom, Discourse 3

“[one must] survive the heat and tolerate the cold…”

καὶ καῦμα ἀνέχεσθαι καὶ ψῦχος ὑπομένειν

Hippocrates, Air, Water, Places 10.10-20

“Whenever the heat suddenly grows intense thanks to the spring rains and the wind from the south, the temperature necessarily doubles thanks to the hot roiling earth and the burning sun. Since human bowels are not prepare and their brains are not fully dried—for spring is the time when the body and its meat are naturally fatty—that’s when fevers are the most severe in every case, especially among the chronically ill.”

ὁκόταν γὰρ τὸ πνῖγος ἐπιγένηται ἐξαίφνης τῆς τε γῆς ὑγρῆς ἐούσης ὑπὸ τῶν ὄμβρων τῶν ἐαρινῶν καὶ ὑπὸ τοῦ νότου, ἀνάγκη διπλόον τὸ καῦμα εἶναι, ἀπό τε τῆς γῆς διαβρόχου ἐούσης καὶ θερμῆς καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καίοντος, τῶν τε κοιλιῶν μὴ συνεστηκυιῶν τοῖς ἀνθρώποις μήτε τοῦ ἐγκεφάλου ἀνεξηρασμένου—οὐ γὰρ οἷόν τε τοῦ ἦρος τοιούτου ἐόντος μὴ οὐ πλαδᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν σάρκα—· ὥστε τοὺς πυρετοὺς ἐπιπίπτειν ὀξυτάτους ἅπασιν, μάλιστα δὲ τοῖσι φλεγματίῃσι.

 

Plutarch, Life of Marius V

“He claimed that because of the heat he was thirsty enough to ask for cold water.”

ἔφη διὰ τὸ καῦμα διψήσας ὕδωρ ψυχρὸν αἰτῆσαι

Vacation Advice from Pliny: Translate Greek into Latin, Maybe Write Some Poems

Pliny the Younger, Letters 9.1–3; 8-11

“You ask me what I think you should study while you enjoy your current vacation? It is really useful—as many propose—to translate Greek into Latin or Latin into Greek. By this kind of exercise you gain the proper and decorative use of words, an abundance of rhetorical devices, a forceful manner of explication, and, importantly, an ability to compose similar works due to the imitation of the best models. The things which escape a reader, moreover, do not evade a translator. From this practice one acquires intelligence and critical judgment.

[…]

From time to time, I want you to pick some passage from a history or perhaps write a letter more carefully. For sometimes even in speech the situation requires not only a bit of historical but even poetic description—a pure and compact style can be found in letters. It is also right to take a break for poetry—I am not talking about a long, continuous poem, since that cannot be completed without a lot of time—but in that sharp and brief style which aptly breaks up your cares and duties however important they are. This is called playing with verse, but these games often attract no less glory than serious pursuits.”

Quaerisquemadmodum in secessu, quo iam diu frueris, putem te studere oportere. Utile in primis, et multi praecipiunt, vel ex Graeco in Latinum vel ex Latino vertere in Graecum. Quo genere exerci­tationis, proprietas splendorque verborum, copia figurarum, vis explicandi, praeterea imitatione optimorum similia inveniendi facultas paratur; simul quae legentem fefellissent, transferentem fugere non possunt. Intellegentia ex hoc et indicium adquiritur.

[…]

Volo interdum aliquem ex historia locum adprendas, volo epistulam diligentius scribas. Nam saepe in oratione quoque non historica modo sed prope poetica descriptionum necessitas incidit, et pressus sermo purusque ex epistulis petitur. Fas est et carmine remitti, non dico continuo et longo (id enim perfici nisi in otio non potest), sed hoc arguto et brevi, quod apte quantas libet occupationes curasque distinguit. Lusus vocantur; sed hi lusus non minorem interdum gloriam quam seria consequuntur.

Image result for medieval manuscripts pliny the younger
This is from a manuscript of Pliny the Elder (the Douce Pliny)

Some Roman Notes for Stressed out Writers

Here are two Roman authors talking about writing and publication.

Seneca, De Tranquillitate Animi 13-14

“Why do we need to compose work that will endure for generations? Why not stop driving to make sure posterity won’t be quiet about you? You have been born mortal—a silent funeral is less annoying! So, for the sake of passing time, write something for your use in a simple style not for publication. There is less need to work for those who study just for today.”

Quid opus est saeculis duratura componere? Vis tu non id agere, ne te posteri taceant? Morti natus es, minus molestiarum habet funus tacitum! Itaque occupandi temporis causa, in usum tuum, non in praeconium aliquid simplici stilo scribe; minore labore opus est studentibus in diem.

Pliny the Younger, Letters 10 To Octavius Rufus

“For the meantime, do as you wish regarding publication too. Recite it from time to time, then you may feel more eager to publish and then you may experience the joy I have long been predicting for you, and not without reason. I imagine what crowds, what admiration, what clamor then silence awaits you. (For myself, I like this as much as applause when I speak or read, as long as it shows a desire to hear me speaking). There is a great reward ready for you! Stop undermining your work with endless delay! When even this is excessive, we need to be wary of hearing the name of idleness, laziness, or even fear. Farewell!”

Et de editione quidem interim ut voles: recita saltem quo magis libeat emittere, utque tandem percipias gaudium, quod ego olim pro te non temere praesumo. Imaginor enim qui concursus quae admiratio te, qui clamor quod etiam silentium maneat; quo ego, cum dico vel recito, non minus quam clamore delector, sit modo silentium acre et intentum, et cupidum ulteriora audiendi. Hoc fructu tanto tam parato desine studia tua infinita ista cunctatione fraudare; quae cum modum excedit, verendum est ne inertiae et desidiae vel etiam timiditatis nomen accipiat. Vale.

Image result for Ancient Roman Book

Addendum:

Pliny the Younger, Letters 1.2

“Clearly, something must be published – ah, it would be best if I could just publish what I have already finished! (You may hear in this the wish of laziness.)

Est enim plane aliquid edendum — atque utinam hoc potissimum quod paratum est! Audis desidiae votum

Vacation Advice from Pliny: Translate Greek into Latin, Maybe Write Some Poems

Pliny the Younger, Letters 9.1–3; 8-11

“You ask me what I think you should study while you enjoy your current vacation? It is really useful—as many propose—to translate Greek into Latin or Latin into Greek. By this kind of exercise you gain the proper and decorative use of words, an abundance of rhetorical devices, a forceful manner of explication, and, importantly, an ability to compose similar works due to the imitation of the best models. The things which escape a reader, moreover, do not evade a translator. From this practice one acquires intelligence and critical judgment.

[…]

From time to time, I want you to pick some passage from a history or perhaps write a letter more carefully. For sometimes even in speech the situation requires not only a bit of historical but even poetic description—a pure and compact style can be found in letters. It is also right to take a break for poetry—I am not talking about a long, continuous poem, since that cannot be completed without a lot of time—but in that sharp and brief style which aptly breaks up your cares and duties however important they are. This is called playing with verse, but these games often attract no less glory than serious pursuits.”

Quaerisquemadmodum in secessu, quo iam diu frueris, putem te studere oportere. Utile in primis, et multi praecipiunt, vel ex Graeco in Latinum vel ex Latino vertere in Graecum. Quo genere exerci­tationis, proprietas splendorque verborum, copia figurarum, vis explicandi, praeterea imitatione optimorum similia inveniendi facultas paratur; simul quae legentem fefellissent, transferentem fugere non possunt. Intellegentia ex hoc et indicium adquiritur.

[…]

Volo interdum aliquem ex historia locum adprendas, volo epistulam diligentius scribas. Nam saepe in oratione quoque non historica modo sed prope poetica descriptionum necessitas incidit, et pressus sermo purusque ex epistulis petitur. Fas est et carmine remitti, non dico continuo et longo (id enim perfici nisi in otio non potest), sed hoc arguto et brevi, quod apte quantas libet occupationes curasque distinguit. Lusus vocantur; sed hi lusus non minorem interdum gloriam quam seria consequuntur.

Image result for medieval manuscripts pliny the younger
This is from a manuscript of Pliny the Elder (the Douce Pliny)

Pliny The Younger’s Vacation Advice: Translate Greek into Latin, Maybe Write Some Poems

Pliny the Younger, Letters 9.1–3; 8-11

“You ask me what I think you should study while you enjoy your current vacation? It is really useful—as many propose—to translate Greek into Latin or Latin into Greek. By this kind of exercise you gain the proper and decorative use of words, an abundance of rhetorical devices, a forceful manner of explication, and, importantly, an ability to compose similar works due to the imitation of the best models. The things which escape a reader, moreover, do not evade a translator. From this practice one acquires intelligence and critical judgment.

[…]

From time to time, I want you to pick some passage from a history or perhaps write a letter more carefully. For sometimes even in speech the situation requires not only a bit of historical but even poetic description—a pure and compact style can be found in letters. It is also right to take a break for poetry—I am not talking about a long, continuous poem, since that cannot be completed without a lot of time—but in that sharp and brief style which aptly breaks up your cares and duties however important they are. This is called playing with verse, but these games often attract no less glory than serious pursuits.”

1 Quaerisquemadmodum in secessu, quo iam diu frueris, putem te studere oportere. Utile in primis, et multi praecipiunt, vel ex Graeco in Latinum vel ex Latino vertere in Graecum. Quo genere exerci­tationis, proprietas splendorque verborum, copia figurarum, vis explicandi, praeterea imitatione optimorum similia inveniendi facultas paratur; simul quae legentem fefellissent, transferentem fugere non3possunt. Intellegentia ex hoc et indicium adquiritur.

[…]

8-11 Volo interdum aliquem ex historia locum adprendas, volo epistulam diligentius scribas. Nam saepe in oratione quoque non historica modo sed prope poetica descriptionum necessitas incidit, et pressus sermo 9purusque ex epistulis petitur. Fas est et carmine remitti, non dico continuo et longo (id enim perfici nisi in otio non potest), sed hoc arguto et brevi, quod apte quantas libet occupationes curasque distinguit.10 Lusus vocantur; sed hi lusus non minorem interdum gloriam quam seria consequuntur.

Image result for medieval manuscripts pliny the younger
This is from a manuscript of Pliny the Elder (the Douce Pliny)

Some Roman Notes for Stressed out Writers

Some notes of encouragement as we turn to summer projects. Alas, Martial’s words ring in my head every morning: “You will live tomorrow, you say? Postumus, even living today is too late; he is the wise man, who lived yesterday.” (Cras uiues? Hodie iam uiuere, Postume, serum est: / ille sapit quisquis, Postume, uixit heri, 5.58). For those of us lucky enough to get our summers off, the season’s onset comes too with panic: what are we working on? When will we start!

the effect of this over time is that some of us are incapable of really taking any time off. Before you make the mistake of thinking I am holding a one-Homerist sized pity-party, I do acknowledge that having the time even to worry about this is an indication of immense privilege both in terms of the course of human history and contemporary conditions. Even overlooking the billions of humans now living who struggle with basic needs (and under much worse conditions), there are thousands (if not more) of academics who are struggling to make ends meet while also facing the existential threat of publishing (and perhaps still perishing).

Here are two Roman authors talking about writing and publication.

Seneca, De Tranquillitate Animi 13-14

“Why do we need to compose work that will endure for generations? Why not stop driving to make sure posterity won’t be quiet about you? You have been born mortal—a silent funeral is less annoying! So, for the sake of passing time, write something for your use in a simple style not for publication. There is less need to work for those who study just for today.”

Quid opus est saeculis duratura componere? Vis tu non id agere, ne te posteri taceant? Morti natus es, minus molestiarum habet funus tacitum! Itaque occupandi temporis causa, in usum tuum, non in praeconium aliquid simplici stilo scribe; minore labore opus est studentibus in diem.

Pliny the Younger, Letters 10 To Octavius Rufus

“For the meantime, do as you wish regarding publication too. Recite it from time to time, then you may feel more eager to publish and then you may experience the joy I have long been predicting for you, and not without reason. I imagine what crowds, what admiration, what clamor then silence awaits you. (For myself, I like this as much as applause when I speak or read, as long as it shows a desire to hear me speaking). There is a great reward ready for you! Stop undermining your work with endless delay! When even this is excessive, we need to be wary of hearing the name of idleness, laziness, or even fear. Farewell!”

Et de editione quidem interim ut voles: recita saltem quo magis libeat emittere, utque tandem percipias gaudium, quod ego olim pro te non temere praesumo. Imaginor enim qui concursus quae admiratio te, qui clamor quod etiam silentium maneat; quo ego, cum dico vel recito, non minus quam clamore delector, sit modo silentium acre et intentum, et cupidum ulteriora audiendi. Hoc fructu tanto tam parato desine studia tua infinita ista cunctatione fraudare; quae cum modum excedit, verendum est ne inertiae et desidiae vel etiam timiditatis nomen accipiat. Vale.

Image result for Ancient Roman Book

Addendum:

Pliny the Younger, Letters 1.2

“Clearly, something must be published – ah, it would be best if I could just publish what I have already finished! (You may hear in this the wish of laziness.)

Est enim plane aliquid edendum — atque utinam hoc potissimum quod paratum est! Audis desidiae votum