Forget Plagues, Running Can Kill You!

Hippocrates of Cos, Epidemics 48

“A young man who had run on a rough road developed pain in his heel, especially close to the bottom. The area did not permit any draining of liquid because it was still producing moisture. On the fourth day, after his run, the whole area started turning dark right up to the joint of the ankle and below to the arch of the foot. It did not break out completely, instead he died first. He lived twenty full days after his run.”

Νεηνίσκος ὁδὸν τρηχείην τροχάσας ἤλγει τὴν πτέρνην, μάλιστα τὸ κάτω μέρος, ἀπόστασιν δὲ ὁ τόπος οὐκ ἐλάμβανεν οὐδεμίαν ὡς ξυνάγων ὑγρόν. ἀλλὰ τεταρταίῳ τε ἐόντι αὐτῷ ἐμελαίνετο πᾶς ὁ τόπος ἄχρι τοῦ ἀστραγάλου καλεομένου καὶ τοῦ κοίλου τοῦ κατὰ τὸ στῆθος τοῦ ποδός, καὶ τὸ μελανθὲν οὐ περιερράγη, ἀλλὰ πρότερον ἐτελεύτα· τὰς πάσας δὲ ἐβίου ἡμέρας εἴκοσιν ἀπὸ τοῦ δρόμου.

File:Greek vase with runners at the panathenaic games 530 bC.jpg
These men are running to their doom. A vase for the Panathenaic games

Hands and Feet, Speech and Mind: Evaluating a Person in Early Greek Poetry

Simonides, Fr. 37.1-3

“It is hard for a man to be truly good, built evenly with hands, feet and mind without blame.”

ἄνδρ’ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι
χαλεπὸν χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόωι
τετράγωνον ἄνευ ψόγου τετυγμένον·

Gregory Nagy (Best of the Achaeans  1979, 1999) has drawn on the work of others to argue that in early Greek poetry (especially Homer and Hesiod) there is a tension between character and activities associated with force (biê) and intelligence (mêtis). He sees Achilles and Odysseus as representing these vectors respectively and, in turn, as the antagonism or contrast between the heroes and (in part) their epics as an extension or embodiment of these basic qualities. Similarly, structural interpretations of Greek myth have mapped these tensions onto gendered polarities as well—for Hesiod’s Theogony, the conflict between the male and female forces can be conceptualized as well as one between male biê and female mêtis. (For this, see especially, Leonard Muellner, The Anger of Achilles 1996)

In Simonides (above) the “hands and feet” are metonyms for physical deeds while the mind (noos) represents acts of mêtis (be them planning or speaking). In the Odyssey, the hero’s mêtis is often illustrated with reference to his noos or operations thereof. That the reference to a complete man by Simonides recalls these tensions and laments the rarity of the person who can resolve them is supported in part by a few passages from the Odyssey. In the first, it is clear that “hands and feet” represent deeds. In the second, Odysseus himself opposes this concern with the hands and feet as those of “appearance” and not thought or speaking.

Odyssey 8.147-8

“For as long as he lives, a man has no greater glory
than that which he wins with his own hands and feet”

οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.

Odyssey 8.166-177

“Friend, you don’t speak well. No, you’re like a wreck of a man.
The gods don’t distribute charms in this well to all men,
Not in form, brains or their ability to speak
For while one man is less than impressive in appearance,
But a god crowns his form with words. And people delight
As they gaze upon him, while he speaks strongly,
With reverent shame, and he is conspicuous among those assembled
As they look upon his travel to the city as if he were a god.
Another man in turn is similar to the immortals in appearance,
But not charm hands about his words at all.
That’s you: brilliant in appearance and not anyone
Not even a god could make you otherwise. But you’re useless at thinking.”

“ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες· ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν
ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ,
ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν,
ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
ἄλλος δ’ αὖ εἶδος μὲν ἀλίγκιος ἀθανάτοισιν,
ἀλλ’ οὔ οἱ χάρις ἀμφὶ περιστέφεται ἐπέεσσιν,
ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.

The passage above is especially charged in the Odyssey for a few reasons. For one, by calling the young Phaeacian prince atasthalos (ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας) Odysseus aligns them with people who bring destruction upon themselves, including his own men and the suitors in Ithaca (For the atasthalia theme in the Odyssey see especially Cook, The Odyssey in Athens 1995; Bakker, The Meaning of Meat 2013, 96-119). I think that the comparison of the Phaeacians to the suitors is especially damning here. Both groups are characterized as being especially stupid, reckless, and concerned overmuch with leisure activities.

I think there is also an emerging political valence to the contrast. A presocratic fragments supports this.

Xenophanes, fr. 2. 16-19

“Swiftness of feet—the thing honored most in all of man’s acts of strength in the contest—could never make a city governed well.”

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον,
ῥώμης ὅσσ’ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τούνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη·

As I have written elsewhere, “swiftness of feet” is a metonym for biê and the type of hero who succeeds through force and deeds rather than intelligence. For Xenophanes, this quality is an obstacle to eunomia (good governance). I cannot help but think that Simonides, Xenophanes and Homer are all involved in the same debate about what kind of a person should lead a city. Let’s not forget Archilochus too:

Archilochus, fr. 114

“I don’t love a tall leader, or one striding far,
Or one who takes pride in his hair or shaved head.
No, give me a shorter man, who looks bowed near the shins
But who is sure on his feet, and strong of heart.”

οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον
οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ’ ὑπεξυρημένον,
ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν
ῥοικός, ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέως.

Pottery amphora decorated in the Fikellura style with a running man. Neck, triple cable. Shoulder, chain of simplified pomegranates, joined alternately. The diameter of the mouth is 0.16 m. from back to front, 0.135 m. between the handles: some pinching is common in Fikellura, but this is the extreme instance so far as is known.
c. 530 BCE (Miletus). Held in the British Museum: 1864,1007.156

Post-Script

The Odyssey pretty clearly falls on the side of mêtis and speech, as is clear from its hero. Ancient scholars sensed the themes deployed with Telemachus as well.

Schol QT ad Od. 8.166

“Friend, you do not speak well”: It is the Homeric custom to evaluate even the character of one you meet from his words. For elsewhere someone says about Telemachus “you are one of noble blood, dear child, based on the way you are speaking” (4.611). This is because he thinks that being well-born and educated necessarily coincide, and that speaking is conspicuous beyond all else. But Odysseus, does not maintain absolutely that he is reckless, but instead that he is like someone who is thanks to his response and what he said.”

ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες] ἔθος ἐστὶν ῾Ομηρικὸν ἐκ τῶν λόγων χαρακτηρίζεσθαι καὶ τὸν τρόπον τοῦ ἐντυγχάνοντος. καὶ ἐν ἄλλοις περὶ τοῦ Τηλεμάχου “αἵματος εἶς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγο-ρεύεις” (δ, 611.)· οἰόμενος τὸν εὐγενῆ καὶ πεπαιδευμένον ἀναγκαίως ὁμιλεῖν, πρεπόντως δὲ πάντα λέγειν. ᾿Οδυσσεὺς δὲ, οὐ γὰρ διεβεβαιώσατο τὸ ἀτάσθαλον αὐτὸν εἶναι, ἀλλ’ ἐοικέναι φησὶ τούτῳ διὰ τὸ ἀντειπεῖν καὶ εἰρηκέναι. Q.T.

 

 

Some Pictures of Athens Near Dawn

I like to run in unfamiliar cities and to get thoroughly lost in them. Now, when we travel with children who aren’t up to touring a town for 8-10 hours a day, this is also a good way to see some things which it might take 2 hours to get to with the young ones in tow.

(And don’t worry that I am spending all my time in Greece blogging. I am skimping on the sleep and enjoying Greek coffee while the kids recover from two days in Santorini.)

20180823_055445[1]

Panathenaic Stadium

20180823_060114[1]

Hadrian’s Arch

20180823_060135[1]

Temple of Olympian Zeus

20180823_061017[1]

Acropolis from Behind Theater of Dionysus

20180823_061209[1]

Another shot of the same, a bit farther west

20180823_061442[1]

Sanctuary of Pan, South of Akropolis

20180823_061603[1]

Mt. Lycabettus (Lykavittos) at dawn

20180823_062906[1]

Graffiti I cannot disagree with

20180823_063433[1]

The Academy of Athens

20180823_064310[1]

The National Archaeologlical Museum with Mt. Lycabettus in the Background

20180823_072030[1]

A sculpture not too far from my hotel (Great School of the Nation Square)

This route started near the sculpture and then went down past the Temple of Olympian Zeus and south of the Akropolis. From there I went around the north side of Mt. Lycabettus via the Akademia, National Museum and Areos Pedion (Field/Plain of Ares).

Hands and Feet, Speech and Mind: Evaluating a Person in Early Greek Poetry

A twitter correspondent asked a question about a passage I posed by Simonides earlier today.

Simonides, Fr. 37.1-3

“It is hard for a man to be truly good, built evenly with hands, feet and mind without blame.”

ἄνδρ’ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι
χαλεπὸν χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόωι
τετράγωνον ἄνευ ψόγου τετυγμένον·

Gregory Nagy (Best of the Achaeans  1979, 1999) has drawn on the work of others to argue that in early Greek poetry (especially Homer and Hesiod) there is a tension between character and activities associated with force (biê) and intelligence (mêtis). He sees Achilles and Odysseus as representing these vectors respectively and, in turn, as the antagonism or contrast between the heroes and (in part) their epics as an extension or embodiment of these basic qualities. Similarly, structural interpretations of Greek myth have mapped these tensions onto gendered polarities as well—for Hesiod’s Theogony, the conflict between the male and female forces can be conceptualized as well as one between male biê and female mêtis. (For this, see especially, Leonard Muellner, The Anger of Achilles 1996)

In Simonides (above) the “hands and feet” are metonyms for physical deeds while the mind (noos) represents acts of mêtis (be them planning or speaking). In the Odyssey, the hero’s mêtis is often illustrated with reference to his noos or operations thereof. That the reference to a complete man by Simonides recalls these tensions and laments the rarity of the person who can resolve them is supported in part by a few passages from the Odyssey. In the first, it is clear that “hands and feet” represent deeds. In the second, Odysseus himself opposes this concern with the hands and feet as those of “appearance” and not thought or speaking.

Odyssey 8.147-8

“For as long as he lives, a man has no greater glory
than that which he wins with his own hands and feet”

οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.

Odyssey 8.166-177

“Friend, you don’t speak well. No, you’re like a wreck of a man.
The gods don’t distribute charms in this well to all men,
Not in form, brains or their ability to speak
For while one man is less than impressive in appearance,
But a god crowns his form with words. And people delight
As they gaze upon him, while he speaks strongly,
With reverent shame, and he is conspicuous among those assembled
As they look upon his travel to the city as if he were a god.
Another man in turn is similar to the immortals in appearance,
But not charm hands about his words at all.
That’s you: brilliant in appearance and not anyone
Not even a god could make you otherwise. But you’re useless at thinking.”

“ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες· ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
οὕτως οὐ πάντεσσι θεοὶ χαρίεντα διδοῦσιν
ἀνδράσιν, οὔτε φυὴν οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτ’ ἀγορητύν.
ἄλλος μὲν γὰρ εἶδος ἀκιδνότερος πέλει ἀνήρ,
ἀλλὰ θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει· οἱ δέ τ’ ἐς αὐτὸν
τερπόμενοι λεύσσουσιν, ὁ δ’ ἀσφαλέως ἀγορεύει,
αἰδοῖ μειλιχίῃ, μετὰ δὲ πρέπει ἀγρομένοισιν,
ἐρχόμενον δ’ ἀνὰ ἄστυ θεὸν ὣς εἰσορόωσιν.
ἄλλος δ’ αὖ εἶδος μὲν ἀλίγκιος ἀθανάτοισιν,
ἀλλ’ οὔ οἱ χάρις ἀμφὶ περιστέφεται ἐπέεσσιν,
ὡς καὶ σοὶ εἶδος μὲν ἀριπρεπές, οὐδέ κεν ἄλλως
οὐδὲ θεὸς τεύξειε, νόον δ’ ἀποφώλιός ἐσσι.

The passage above is especially charged in the Odyssey for a few reasons. For one, by calling the young Phaeacian prince atasthalos (ἀτασθάλῳ ἀνδρὶ ἔοικας) Odysseus aligns them with people who bring destruction upon themselves, including his own men and the suitors in Ithaca (For the atasthalia theme in the Odyssey see especially Cook, The Odyssey in Athens 1995; Bakker, The Meaning of Meat 2013, 96-119). I think that the comparison of the Phaeacians to the suitors is especially damning here. Both groups are characterized as being especially stupid, reckless, and concerned overmuch with leisure activities.

I think there is also an emerging political valence to the contrast. A presocratic fragments supports this.

Xenophanes, fr. 2. 16-19

“Swiftness of feet—the thing honored most in all of man’s acts of strength in the contest—could never make a city governed well.”

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον,
ῥώμης ὅσσ’ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τούνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη·

As I have written elsewhere, “swiftness of feet” is a metonym for biê and the type of hero who succeeds through force and deeds rather than intelligence. For Xenophanes, this quality is an obstacle to eunomia (good governance). I cannot help but think that Simonides, Xenophanes and Homer are all involved in the same debate about what kind of a person should lead a city. Let’s not forget Archilochus too:

Archilochus, fr. 114

“I don’t love a tall leader, or one striding far,
Or one who takes pride in his hair or shaved head.
No, give me a shorter man, who looks bowed near the shins
But who is sure on his feet, and strong of heart.”

οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον
οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ’ ὑπεξυρημένον,
ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν
ῥοικός, ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέως.

Pottery amphora decorated in the Fikellura style with a running man. Neck, triple cable. Shoulder, chain of simplified pomegranates, joined alternately. The diameter of the mouth is 0.16 m. from back to front, 0.135 m. between the handles: some pinching is common in Fikellura, but this is the extreme instance so far as is known.
c. 530 BCE (Miletus). Held in the British Museum: 1864,1007.156

Post-Script

The Odyssey pretty clearly falls on the side of mêtis and speech, as is clear from its hero. Ancient scholars sensed the themes deployed with Telemachus as well.

Schol QT ad Od. 8.166

“Friend, you do not speak well”: It is the Homeric custom to evaluate even the character of one you meet from his words. For elsewhere someone says about Telemachus “you are one of noble blood, dear child, based on the way you are speaking” (4.611). This is because he thinks that being well-born and educated necessarily coincide, and that speaking is conspicuous beyond all else. But Odysseus, does not maintain absolutely that he is reckless, but instead that he is like someone who is thanks to his response and what he said.”

ξεῖν’, οὐ καλὸν ἔειπες] ἔθος ἐστὶν ῾Ομηρικὸν ἐκ τῶν λόγων χαρακτηρίζεσθαι καὶ τὸν τρόπον τοῦ ἐντυγχάνοντος. καὶ ἐν ἄλλοις περὶ τοῦ Τηλεμάχου “αἵματος εἶς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος, οἷ’ ἀγο-ρεύεις” (δ, 611.)· οἰόμενος τὸν εὐγενῆ καὶ πεπαιδευμένον ἀναγκαίως ὁμιλεῖν, πρεπόντως δὲ πάντα λέγειν. ᾿Οδυσσεὺς δὲ, οὐ γὰρ διεβεβαιώσατο τὸ ἀτάσθαλον αὐτὸν εἶναι, ἀλλ’ ἐοικέναι φησὶ τούτῳ διὰ τὸ ἀντειπεῖν καὶ εἰρηκέναι. Q.T.

 

 

Myths of Marathons: Herodotus, Lucian, Plutarch and Us

If one were inspired to ‘research’ the origin of our modern Marathon on the Internet, one might find it possible to escape the story that it comes from Pheidippides’ run to Athens after the battle against the Persians in 490 BCE. As the story goes, as he arrived before the assembled citizens, Pheidippides announced “we have conquered” (nenikêkamen) and then then expired.

The problem is that this story is total hogwash. There was no Pheidippides (except in Aristophanes, and he was obsessed with horses). No one is ever recorded saying in ancient Greek “we have conquered” after the battle. I know where some of this comes from (Plutarch and Lucian, see below) but I don’t know where the rest does. Altough some authors do have a messenger announcing the victory, the present form of nikâo is used. And the name changes.

Furthermore, the message of the story changes radically from its different context. In the first account of running and Marathon, Herodotus tells of an Athenian Philippides who ran 140 miles to Sparta and back to try to get help:

Herodotus, 6.105-6

“First, the generals who were still in the city sent the herald Philippidês[1] to Sparta, an Athenian man, a long-distance runner [hêmerodromên[2]] who made a career of it. Pan appeared to him—as Philippidês claimed and reported to the Athenians—around the Parthenian mountain past Tegea. He claimed that Pan shouted out the name of Philippidês and ordered him to ask the Athenians why they were paying him no attention even though he was well-disposed toward them and was often helpful to them and would be again in the future. And because they believed these things to be true, since their affairs were going well, they established a temple to Pan on the akropolis and they honor him for that message with annual sacrifices and a race by torchlight. 

When Philipiddes was sent by the generals, that time when he said that Pan appeared to him, he arrived in Sparta on the next day.[3] He went straight to the officials and said “Spartans, the Athenians need you to help them and not tolerate that one of the oldest cities among the Greeks fall into slavery at the hands of Barbarian. Eretria has already been enslaved and Greece has become weaker by the loss of a significant city.” He announced what he had been ordered to announce and it was to their taste to help the Athenians but they were incapable of doing so immediately because they did not want to violate the custom: for it was the ninth day of the current month, and they said that on that day they could not leave until the moon was full.”

Καὶ πρῶτα μὲν ἐόντες ἔτι ἐν τῷ ἄστεϊ οἱ στρατηγοὶ ἀποπέμπουσι ἐς Σπάρτην κήρυκα Φιλιππίδην, ᾿Αθηναῖον μὲν ἄνδρα, ἄλλως δὲ ἡμεροδρόμην τε καὶ τοῦτο μελετῶντα. Τῷ δή, ὡς αὐτός τε ἔλεγε Φιλιππίδης καὶ ᾿Αθηναίοισι ἀπήγγελλε, περὶ τὸ Παρθένιον ὄρος τὸ ὑπὲρ Τεγέης ὁ Πὰν περιπίπτει· βώσαντα δὲ τὸ οὔνομα τοῦ Φιλιππίδεω τὸν Πᾶνα ᾿Αθηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι δι’ ὅ τι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐπιμελείην ποιεῦνται, ἐόντος εὐνόου ᾿Αθηναίοισι καὶ πολλαχῇ γενομένου σφι ἤδη χρησίμου, τὰ δ’ ἔτι καὶ ἐσομένου. Καὶ ταῦτα μὲν ᾿Αθηναῖοι, καταστάντων σφι εὖ ἤδη τῶν πρηγμάτων, πιστεύσαντες εἶναι ἀληθέα ἱδρύσαντο ὑπὸ τῇ ᾿Ακροπόλι Πανὸς ἱρόν, καὶ αὐτὸν ἀπὸ ταύτης τῆς ἀγγελίης θυσίῃσί τε ἐπετείοισι καὶ λαμπάδι ἱλάσκονται. Τότε δὲ πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ Φιλιππίδης οὗτος, ὅτε πέρ οἱ ἔφη καὶ τὸν Πᾶνα φανῆναι, δευτεραῖος ἐκ τοῦ ᾿Αθηναίων ἄστεος ἦν ἐν Σπάρτῃ, ἀπικόμενος δὲ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγε· «῏Ω Λακεδαιμόνιοι, ᾿Αθηναῖοι ὑμέων δέονται σφίσι βοηθῆσαι καὶ μὴ περιιδεῖν πόλιν ἀρχαιοτάτην ἐν τοῖσι ῞Ελλησι δουλοσύνῃ περιπεσοῦσαν πρὸς ἀνδρῶν βαρβάρων· καὶ γὰρ νῦν ᾿Ερέτριά τε ἠνδραπόδισται καὶ πόλι λογίμῳ ἡ ῾Ελλὰς γέγονε ἀσθενεστέρη.» ῾Ο μὲν δή σφι τὰ ἐντεταλμένα ἀπήγγελλε, τοῖσι δὲ ἕαδε μὲν βοηθέειν ᾿Αθηναίοισι, ἀδύνατα δέ σφι ἦν τὸ παραυτίκα ποιέειν ταῦτα οὐ βουλομένοισι λύειν τὸν νόμον· ἦν γὰρ ἱσταμένου τοῦ μηνὸς εἰνάτη, εἰνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθαι ἔφασαν μὴ οὐ πλήρεος ἐόντος τοῦ κύκλου.

This story is all about the Spartan failure to help the Greeks and the origin of a certain shrine to Pan. (In fact, in most authors who even mention this tale, it is the later aspect that draws attention). There is running from Marathon to Athens. But in Herodotus’ story, the entire Athenian army goes on a fast-march from the battle to defend the city against the Persian fleet:

Herodotus, 116

“The Persians sailed around Cape Sounion, but the Athenians went to help the city as fast as their feet were able; they arrived before the barbarians did and made their camp as soon as they appeared in the temple of Herakles, the one in Kynosarges. The barbarians, who had been at anchor near the Athenian port at that time, Phaleron, retreated and sailed their ships back toward Asia.”

Οὗτοι μὲν δὴ περιέπλεον Σούνιον· ᾿Αθηναῖοι δὲ ὡς ποδῶν εἶχον τάχιστα ἐβοήθεον ἐς τὸ ἄστυ, καὶ ἔφθησάν τε ἀπικόμενοι πρὶν ἢ τοὺς βαρβάρους ἥκειν, καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο ἀπιγμένοι ἐξ ῾Ηρακλείου τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἐν ἄλλῳ ῾Ηρακλείῳ τῷ ἐν Κυνοσάργεϊ. Οἱ δὲ βάρβαροι τῇσι νηυσὶ ὑπεραιωρηθέντες Φαλήρου (τοῦτο γὰρ ἦν ἐπίνειον τότε τῶν ᾿Αθηναίων), ὑπὲρ τούτου ἀνακωχεύσαντες τὰς νέας ἀπέπλεον ὀπίσω ἐς τὴν ᾿Ασίην.

This tale is actually more impressive and meaningful than the apocryphal one. The entire army ran the distance of 26 or so miles as a group to defend their homes. This isn’t about individual sacrifice or excellence, but rather about the collective will and glory of a city ruled by the people and for the people (to wax poetic a bit). This is, I think, a much more interesting and inspiring tale if it is taken seriously.

But sometime between the Peloponnesian War (421-404 BCE) and the Early Roman Empire (1st Century CE), the story changes. It takes on some of the elements of the false tale circulated widely. The two most well-known accounts are from Plutarch and Lucian. Plutarch, in typical style, distances himself from the tale by saying that one guy alleges that another guy says that…:

Plutarch, On the Glory of Athens, 347c (2nd Century CE)

“Heracleidês of Pontikos writes that Thersippos the Erkhian reported back about the battle of Marathon; but most say that it was Eukles who ran hot from battle in his arms and who, just after entering the gates could say only “Greetings” and “we are rejoicing” and then die.”

τὴν τοίνυν ἐν Μαραθῶνι μάχην ἀπήγγειλεν, ὡς μὲν ῾Ηρακλείδης ὁ Ποντικὸς (fr. 81) ἱστορεῖ, Θέρσιππος ὁ ᾿Ερχιεύς· οἱ δὲ πλεῖστοι λέγουσιν Εὐκλέα δραμόντα σὺν τοῖς ὅπλοις θερμὸν ἀπὸ τῆς μάχης καὶ ταῖς θύραις ἐμπεσόντα τῶν πρώτων τοσοῦτον μόνον εἰπεῖν ‘χαίρετε’ καὶ ‘χαίρομεν,’ εἶτ’ εὐθὺς ἐκπνεῦσαι.

In Plutarch’s tale, the name of the runner is Eucles and he says χαίρομεν instead of anything about victory before dying. The full kernel of our modern canard can be found in the work of Lucian, a well-known fabulist.

Lucian, On Mistakes in Greetings (2nd Century CE)

“First, Philippidês the day-runner is said to have run from Marathon reporting the victory to the archons who were seated and awaiting news about the end of the battle, saying “Rejoice, we are victorious” and after saying that he died with the news, expiring with his greeting.”

Πρῶτος δ’ αὐτὸ Φιλιππίδης ὁ ἡμεροδρομήσας λέγεται ἀπὸ Μαραθῶνος ἀγγέλλων τὴν νίκην εἰπεῖν πρὸς τοὺς ἄρχοντας καθημένους καὶ πεφροντικότας ὑπὲρ τοῦ τέλους τῆς μάχης, Χαίρετε, νικῶμεν, καὶ τοῦτο εἰπὼν συναποθανεῖν τῇ ἀγγελίᾳ καὶ τῷ χαίρειν συνεκπνεῦσαι.

What are we to make of this story? The Byzantine Suda has no patience for either Plutarch or Lucian. This encyclopedia, whose authors certainly knew of both, provides an account drawn entirely from Herodotus:

Suda (Byzantine Encyclopedia)

“Philippidês, an Athenian; day-runner: he ran 15 thousand stades in a single night and day (140 miles) as he traveled to Sparta. But the law did not allow them to go to war before the full-moon.”

Φιλιππίδης, ᾿Αθηναῖος, ἡμεροδρόμος· ὃς χίλια πεντακόσια στάδια ἤνυσε διὰ μιᾶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, πρὸς Λακεδαιμονίους ἀφικόμενος. ὁ δὲ νόμος οὐκ εἴα στρατεύειν αὐτοὺς πρὸ πανσελήνου.

What does it say about our culture and that of the second sophistic (the period of Plutarch and Lucian) that the individual tale is so much more attractive or that the Herodotean account is so quickly discounted? I bring this up for a few reasons. First, I always have students who think they know things question the Herodotean account. And, insanely or not, I am running a Marathon this weekend.

I know that the founding legends of modern sporting events often have little to do with truth, but I wonder about the individualistic and extreme versions popularized to the detriment of other possible stories. By Herodotus’ account, Philippides was a professional runner who could cover 140 miles in two days. Isn’t that impressive enough? By his account, we should memorialize the extraordinary battle of Marathon through collective acts of sacrifice. (Which happens to an extent, but modern amateur Marathon culture is not exactly altruistic and noble).

But it is probably the pedant in me who protests at the faked Greek online, the complaining students, and the favoring of something newer (you know, recent like Lucian) over something truly old.

Whatever the reason, I will probably be cursing the names Eukles, Pheidippides, Philippides and Lucian on Sunday morning.


Some Notes:

[1] How and Wells’s commentary on 6.105.1 “Φιλιππίδης, though only found in the second family of MSS., is supported by the other authorities (Paus. i. 28. 4, viii. 54-6; Plut. Herod. Malign. 26, &c.), and almost certainly right. It is a common Athenian name (C. I. A.), whereas Pheidippides is a witticism of Aristophanes (Nub. 67), which he would hardly have dared to make had the name been consecrated in the tale of Marathon.”

[2] Literally: “day-runner”

[3] How and Wells: “According to Isocrates the distance traversed was 150 miles.”

Mile-By-Mile Quotes for a Marathon

 

Sentantiae Antiquae is running a Marathon today (For real, Rock N’ Roll San Antonio). Here’s a quote for every mile.

 

Mile 1: Feeling Irrational Noble Thoughts

 

Hesiod Works and Days, 289-90

“The gods made sweat the price for virtue.”

τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν

ἀθάνατοι·

 

Actual Shirt Worn During Marathon
Actual Shirt Worn During Marathon Last Year

 

Mile 2: Positive Feelings Continue

 

Horace, Epistles 1.4.12-14

“Amidst hope and anxiety, fear and rage, believe that every day has risen as your last: pleasant is the arrival of the hour which was never expected”.

inter spem curamque, timores inter et iras omnem crede diem tibi diluxisse supremum: grata superveniet quae non sperabitur hora

 

Mile 3: When I try to Check Myself

Plutarch, Agesilaos 2.2

“His weakness made his desire for glory manifest: he would refuse no labor and shirk no deed.”

ἀλλὰ καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκδηλοτέραν ἐποίει, πρὸς μηδένα πόνον μηδὲ πρᾶξιν ἀπαγορεύοντος αὐτοῦ διὰ τὴν χωλότητα.


Mile 4: Self-Righteous Thoughts Get Delirious

Cicero, Pro Sestio 143

“Let us spurn the rewards of today and look to future glory; let us deem best what is most honorable; let us hope for what we want, but bear what befalls us; finally, let us consider that even the bodies of brave men and great citizens are mortal; but that activity of the mind and the glory of virtue are forever.”

praesentis fructus neglegamus, posteritatis gloriae serviamus; id esse optimum putemus quod erit rectissimum; speremus quae volumus, sed quod acciderit feramus; cogitemus denique corpus virorum fortium magnorum hominum esse mortale, animi vero motus et virtutis gloriam sempiternam

Mile 5: When I start to Make Jokes to Myself about Pheidippides

Lucian, On Mistakes in Greeting

“After saying ‘hello’ he died with his greeting a gasped out a final farewell”

καὶ τοῦτο εἰπὼν συναποθανεῖν τῇ ἀγγελίᾳ καὶ τῷ χαίρειν συνεκπνεῦσαι

Continue reading “Mile-By-Mile Quotes for a Marathon”

A Running Tour of Siena

During my stay with students in Siena, Italy I have been running in the city to get to know it a little better.  The central part of the city is surrounded by walls and there are 8 gates around the perimeter.  I decided to run around the through the city to see each gate. I started and ended in the south near Porta Tufi near our residence on Via Mattioli.

siena-map

Siena as a city is divided into seventeen Contrade (neighborhoods) each with their own colors, flags and animals. Our Contrada is Tortuca (“Tortoise”) and this weekend they were flying their colors.

A street in our Contrada
A street in our Contrada

Continue reading “A Running Tour of Siena”