On Falling in Love in Old Age

87 Plato Parmen. 137a and Ibykos fr. 287

“And I certainly seem to be experiencing the fate of Ibykos’ horse, a prize-winner who, even though old, was about to compete in the chariot race and was trembling because of experience at what was about to happen. Ibykos compared himself to him when he said that he too was old and was being compelled to move towards lust”

καίτοι δοκῶ μοι τὸ τοῦ Ἰβυκείου ἵππου πεπονθέναι ᾧ ἐκεῖνος ἀθλητῇ ὄντι καὶ πρεσβυτέρῳ ὑφ᾿ ἅρματι μέλλοντι ἀγωνιεῖσθαι καὶ δι᾿ ἐμπειρίαν τρέμοντι τὸ μέλλον ἑαυτὸν ἀπεικάζων ἄκων ἔφη καὶ αὐτὸς οὕτω πρεσβευτὴς ὢν εἰς τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσθαι ἰέναι.

schol. ad loc. 

[Scholiast] Here is the saying of Ibykos the lyric poet:

τὸ τοῦ μελοποιοῦ Ἰβύκου ῥητόν·

“Love again, gazing up from under dark lashes,
Throws me down with every kind of spell
Into the Cyprian’s endless nets.
In truth, I tremble at this arrival,
Just as a prize-winning horse on the yoke in old age
Goes into the contest with his swift wheels, but not willingly.”

Ἔρος αὖτέ με κυανέοισιν ὑπὸ
βλεφάροις τακέρ᾿ ὄμμασι δερκόμενος
κηλήμασι παντοδαποῖς ἐς ἀπειρα
δίκτυα Κύπριδος ἐσβάλλει·
ἦ μὰν τρομέω νιν ἐπερχόμενον,
ὥστε φερέζυγος ἵππος ἀεθλοφόρος ποτὶ γήρᾳ
ἀέκων σὺν ὄχεσφι θοοῖς ἐς ἅμιλλαν ἔβα

Greek Anthology, 5.26

“If I saw you shining with dark hair
Or at another time with blond locks, mistress,
The same grace would gleam from both.
Love will make its home in your hair even when it’s gray.”

Εἴτε σε κυανέῃσιν ἀποστίλβουσαν ἐθείραις,
εἴτε πάλιν ξανθαῖς εἶδον, ἄνασσα, κόμαις,
ἴση ἀπ’ ἀμφοτέρων λάμπει χάρις. ἦ ῥά γε ταύταις
θριξὶ συνοικήσει καὶ πολιῇσιν ῎Ερως.

Image result for ancient greek chariot horse
A force of nature

Pyrrho on Homer and the Eating Pig

Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers 9.11 on Pyrrho

“But Philo the Athenian, who was his friend, used to say that he often called to mind Democritus and then Homer, wondering at him and constantly saying “just as the generation of leaves so are the generations of men”. And he liked the fact that Homer compared human beings to wasps, flies and birds. He also used to add these lines: “But, friend, die too: why do you mourn like this? / Patroklos also died and he was much better than you.” He would recite that along with all the passages which attested to the uncertain and empty pursuits, the childish simplicity of humankind.

Poseidonios also passes down a certain story like this about him. When his shipmates were exceedingly anxious because of a storm, he was calm and unshaken in his spirit. After he pointed to a piglet on the boat who was eating, he said that it was right for a wise person to settle into such an untroubled state.”

ἀλλὰ καὶ Φίλων ὁ Ἀθηναῖος, γνώριμος αὐτοῦ γεγονώς, ἔλεγεν ὡς ἐμέμνητο μάλιστα μὲν Δημοκρίτου, εἶτα δὲ καὶ Ὁμήρου, θαυμάζων αὐτὸν καὶ συνεχὲς λέγων, “οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν·”

καὶ ὅτι σφηξὶ καὶ μυίαις καὶ ὀρνέοις εἴκαζε τοὺς ἀνθρώπους. προφέρεσθαι δὲ καὶ τάδε·

ἀλλά, φίλος, θάνε καὶ σύ· τίη ὀλοφύρεαι οὕτως;
κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων·

καὶ ὅσα συντείνει εἰς τὸ ἀβέβαιον καὶ κενόσπουδον ἅμα καὶ παιδαριῶδες τῶν ἀνθρώπων.

Ποσειδώνιος δὲ καὶ τοιοῦτόν τι διέξεισι περὶ αὐτοῦ. τῶν γὰρ συμπλεόντων αὐτῷ ἐσκυθρωπακότων ὑπὸ χειμῶνος, αὐτὸς γαληνὸς ὢν ἀνέρρωσε τὴν ψυχήν, δείξας ἐν τῷ πλοίῳ χοιρίδιον ἐσθίον καὶ εἰπὼν ὡς χρὴ τὸν σοφὸν ἐν τοιαύτῃ καθεστάναι ἀταραξίᾳ.

Image result for medieval manuscript piglet
Luttrell Psalter, British Library Add MS 42130 (medieval manuscript,1325-1340), f59v

Aristotle on Whether Young People Should Use Maxims (An Ironic Quotation)

Many books and websites quote Aristotle as saying “It is unbecoming for a young man to use maxims”. Aristotle kind of says this, but why he says it and what he means by a maxim is not understood clearly from the way this quotation is applied as a meme. This is ironic because the quotation is a maxim but it violates the very reason Aristotle says the young should not use maxims (because they don’t have the experience to know what they’re talking about).

Aristotle, Rhetoric 2.1395a

“Using maxims is appropriate for those who are older in age [when uttered] about things for which they have some experience. Using maxims before one is this age lacks propriety as does story-telling: [to speak] about what one has no experience in is foolish and uneducated. A sufficient sign of this is that bumpkins especially tend to make up maxims and they easily show them off.”

 ἁρμόττει δὲ γνωμολογεῖν ἡλικίᾳ μὲν πρεσβυτέροις, περὶ δὲ τούτων ὧν ἔμπειρός τις ἐστί, ὡς τὸ μὲν μὴ τηλικοῦτον ὄντα γνωμολογεῖν ἀπρεπὲς ὥσπερ καὶ τὸ μυθολογεῖν, περὶ δ᾿ ὧν ἄπειρος, ἠλίθιον καὶ ἀπαίδευτον. σημεῖον δ᾿ ἱκανόν· οἱ γὰρ ἀγροῖκοι μάλιστα γνωμοτύποι εἰσὶ καὶ ῥᾳδίως ἀποφαίνονται.

Something else this usage misses is how Aristotle defines a maxim. Oh, and there is also the fact that this comes from the Rhetoric. Aristotle is not claiming that it is unseemly for the young to use maxims because it is amoral or unethical, but rather that because of their youth and lack of experience they will not be persuasive by doing so.

2.1394a

“A maxim is a statement which does not concern specifics about each thing—as in what kind of a person Iphikrates was—but it is general. Nevertheless, it does not aim at all general things—such as the fact that straight is the opposite of crooked—but about however so many things are the goals of actions and what should be selected or avoided in acting.

And where the enthymeme is pretty much the syllogism for these things, maxims are the outcomes of the enthymeme or the starting principles without the syllogism’s completion. Here’s an example: ‘It isn’t right that any sensible man have his children educated to be excessively wise’ [Eur. Medea 296]. This is a maxim; should the cause and the explanation be added, it would be an enthymeme.”

ἔστι δὲ γνώμη ἀπόφανσις, οὐ μέντοι περὶ τῶν καθ᾿ ἕκαστον, οἷον ποῖός τις Ἰφικράτης, ἀλλὰ καθόλου· καὶ οὐ περὶ πάντων καθόλου, οἷον ὅτι τὸ εὐθὺ τῷ καμπύλῳ ἐναντίον, ἀλλὰ περὶ ὅσων αἱ πράξεις εἰσί, καὶ αἱρετὰ ἢ φευκτά ἐστι πρὸς τὸ πράττειν. ὥστ᾿ ἐπεὶ τὰ ἐνθυμήματα ὁ περὶ τούτων συλλογισμός ἐστι σχεδόν, τά τε συμπεράσματα τῶν ἐνθυμημάτων καὶ αἱ ἀρχαὶ ἀφαιρεθέντος τοῦ συλλογισμοῦ γνῶμαί εἰσι, οἷον

χρὴ δ᾿ οὔ ποθ᾿, ὅς τις ἀρτίφρων πέφυκ᾿ ἀνήρ, / παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς.

τοῦτο μὲν οὖν γνώμη· προστεθείσης δὲ τῆς αἰτίας καὶ τοῦ διὰ τί, ἐνθύμημά ἐστι τὸ ἅπαν

Image result for It is unbecoming for young men to utter maxims
Ugh. Why mountains?

A Real Plato Quotation: Or, I Called Something Fake Too Fast

Yesterday I called the following quote fake too quickly.

This is the Paul Shorey translation available on Perseus. Here’s my translation and a bit more of the context:

Plato, Republic 347c-d

“….For they are not desirous of honors. It is indeed necessary to add some compulsion and penalty on them if they are intending to be willing to rule. This is likely the reason that a willingness to go to office without facing compulsion is considered shameful.

But the greatest penalty is to be ruled by someone worse if a person is not willing to hold office himself. It seems to me that people of propriety hold office (when they do) because they fear that outcome and that they enter into power not because they are going after something good or because they enjoy it, but because it is necessary and they are not able to entrust it to those better than themselves or their equals.”

. οὐδ’ αὖ τιμῆς ἕνεκα· οὐ γάρ εἰσι φιλότιμοι. δεῖ δὴ  αὐτοῖς ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζημίαν, εἰ μέλλουσιν ἐθέλειν ἄρχειν—ὅθεν κινδυνεύει τὸ ἑκόντα ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἰέναι ἀλλὰ μὴ ἀνάγκην περιμένειν αἰσχρὸν νενομίσθαι—τῆς δὲ ζημίας μεγίστη τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν μὴ αὐτὸς ἐθέλῃ ἄρχειν· ἣν δείσαντές μοι φαίνονται ἄρχειν, ὅταν ἄρχωσιν, οἱ ἐπιεικεῖς, καὶ τότε ἔρχονται ἐπὶ τὸ ἄρχειν οὐχ ὡς ἐπ’ ἀγαθόν τι ἰόντες οὐδ’ ὡς εὐπαθήσοντες ἐν αὐτῷ, ἀλλ’ ὡς ἐπ’ ἀναγκαῖον καὶ οὐκ ἔχοντες ἑαυτῶν βελτίοσιν ἐπιτρέψαι οὐδὲ ὁμοίοις.

The earliest instance of this I can find online is from 1963,  in Proceedings and Debates of the Congress, 109, part 29. If you search google books, you will find this quote is really popular in management leadership books where it debuts in the early 2000s and finds steady, unattributed representation.

Wikiquote.com notes that this is an “unsourced quotation”. It should not be considered so, but its use might receive a little more nuanced: this passage is about how ‘good’ people should not be interested in power and enter into it not for profit or possible self-interest, but to prevent lesser people from ruling and harming the state. This is an old-fashioned Greek noblesse oblige. But it is not a fake quote.

Thanks to those who called me out on the tweet. And to those who didn’t: call me out when I am wrong and I will fix it! As Cicero says: “All men make mistakes; but it is fools who persist in them” cuiusvis hominis est errare; nullius nisi insipientis perseverare in errore (Philippics 12.5). Or, as I prefer it: “any person can fuck up: but only fools keep fucking up in the same way.”

It Sounds Cool, But Aristotle Only Kind of Said “The End of Labor is to Gain Leisure”

 “The end of labor is to gain leisure.”

This shows up in Tyron Edwards’ A Dictionary of Thoughts in 1909, Century Illustrated Magazine, also from 1909. And then it just keeps on keeping on. This may be Aristotelian, but as far as I can find, it is not really Aristotle.

There are ideas that seem akin to this in Aristotle: in Nicomachean Ethics, for example, he says “[because], happiness seems to reside in leisure, we labor [sacrifice leisure] so that we may have leisure” δοκεῖ τε ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολῇ εἶναι, ἀσχολούμεθα γὰρ ἵνα σχολάζωμεν (1177b). And Aristotle talks a lot about leisure as being desirable and “although leisure and business are both necessary, leisure is more fully an end than business” (εἰ γὰρ ἄμφω μὲν δεῖ, μᾶλλον δὲ αἱρετὸν τὸ σχολάζειν τῆς ἀσχολίας καὶ τέλος, 1337b33-35). Earlier, he repeats the phrase that “business is for the sake of leisure” (ἀσχολίαν δὲ σχολῆς), in a series of nearly Orwellian paradoxes: “war is for the sake of peace, business for the sake of leisure, and necessary and useful things are for the sake of the good.” (πόλεμον μὲν εἰρήνης χάριν, ἀσχολίαν δὲ σχολῆς, τὰ δ᾿ ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τῶν καλῶν ἕνεκεν,1333c35-37).

So, for this one, I think we have a bit of an elaborated translation of an essentially Aristotelian idea. But, still, he didn’t really say this—Aristotle is perfectly capable of saying that the telos of a thing is another thing. Where he mentions telos in conjunction with leisure, he writes that leisure itself is an end on its own more than business [read: ‘labor’] is. This is a rather different notion than saying that one is the end of the other.

From the Psalter of Bonne

Racists Use This Fake Quote From Aristotle

“Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society”

The character of this quotation is alien to Aristotle and ancient Greek ideas including using “tolerance” in this way and “dying society” (see the quora discussion). I poked around a bit through Aristotle, changing some of the ideas (an ancient Greek might think of “sick” or “corrupt” society”) but there is nothing close to this.

While searching, I found the variation “Tolerance is the last virtue of a depraved society” attributed to Dr. James Kennedy (an Evangelical preacher) and then Hutton Gibson (father of Mel Gibson and Holocaust Denier). Some of the mis-translations and fake translations can be found in quote books from the 19th century. This one does not appear in any books older than a decade or so and mostly in self-published racist texts whose titles and authors I will not print.

One need only a little familiarity with the discourse of modern politics to hear echoes of right-wing alarmism here. As a Reddit commenter notes, this one seems used to target multiculturalism and support a supremacist world view. Don’t google this to see how people use it, because it will be upsetting. A reddit user did point to the Loeb translation of Politics:

“Also difference of race is a cause of faction, until harmony of spirit is reached; for just as any chance multitude of people does not form a state, so a state is not formed in any chance period of time. ” (Politics Book 5 section 1303a)

Aristotle, Politics 1303a27-30

“Not being of the same tribe is a cause of strife until they “breathe in sync” [breathe together? Sumpneusê], for just as a state does not develop from an accidental mob, so too it does not come together at an accidental time.”

στασιωτικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ὁμόφυλον, ἕως ἂν συμπνεύσῃ· ὥσπερ γὰρ οὐδ᾿ ἐκ τοῦ τυχόντος πλήθους πόλις γίγνεται, οὕτως οὐδ᾿ ἐν τῷ τυχόντι χρόνῳ. διὸ ὅσοι ἤδη συνοίκους ἐδέξαντο ἢ ἐποίκους οἱ πλεῖστοι ἐστασίασαν

It is easy to take this passage as supporting a racist point of view; I think that it probably is kind of racist, but it connects more with the Greek political idea of homophrosune or homonoia, that a unifying feature of a multiple people must be shared beliefs or aims. Also, rather than focusing on the first clause (the same tribe thing) note the trouble focus on “accident”: states cannot just happen. They need planning, work and a reason to be.

(Also, homonoia is not unproblematic, but at least it leaves open the idea that people who look different can join together in common cause. Maybe that is a pretty low bar, but it is as far from the texts using this fake quote as Olympos is from Tartaros.)

But, don’t fear, I am not going to defend Aristotle here. He can be plenty hateful. The point is, he did not say this stupid thing. And, further, there’s plenty of material he actually did say which is reprehensible. So, why be so lazy and recycle some nonsense from an American preacher?

LSJ Supneu

 

Meme Police: A Collection of things Aristotle Did Not Say

This is likely to be an ongoing list. If you have any additions, explanations, or counterclaims, leave a comment and we will integrate it. The Kiwi Hellenist has started a blog for some other authors.

1. “It is the mark of an educated mind to entertain a thought without accepting it”

This is probably a willful twisting of something from the Nicomachean Ethics

Aristotle, Nicomachean Ethics, 1, 1094a24-1095a

“It is right that we ask [people] to accept each of the things which are said in the same way: for it is the mark of an educated person to search for the same kind of clarity in each topic to the extent that the nature of the matter accepts it. For it is similar to expect a mathematician to speak persuasively or for an orator to furnish clear proofs!

Each person judges well what they know and is thus a good critic of those things. For each thing in specific, someone must be educated [to be a critic]; to [be a critic in general] one must be educated about everything.”

τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἀποδέχεσθαι χρεὼν ἕκαστα τῶν λεγομένων· πεπαιδευομένου γάρ ἐστιν ἐπὶ τοσοῦτον τἀκριβὲς ἐπιζητεῖν καθ’ ἕκαστον γένος, ἐφ’ ὅσον ἡ τοῦ πράγματος φύσις ἐπιδέχεται· παραπλήσιον γὰρ φαίνεται μαθηματικοῦ τε πιθανολογοῦντος ἀποδέχεσθαι καὶ ῥητορικὸν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν. ἕκαστος δὲ κρίνει καλῶς ἃ γινώσκει, καὶ τούτων ἐστὶν ἀγαθὸς κριτής. καθ’ ἕκαστον μὲν ἄρα ὁ πεπαιδευμένος, ἁπλῶς δ’ ὁ περὶ πᾶν πεπαιδευμένος.

2. “A Whole is greater than the sum of its parts”

This really popular misattribution may be a poor translation of the Metaphysics

Aristotle, Metaphysics 8.6 [=1045a]

“For however many things have a plurality of parts and are not merely a complete aggregate but instead some kind of a whole beyond its parts, there is some cause of it since even in bodies, for some the fact that the there is contact is the cause of a unity/oneness while for others there is viscosity or some other characteristic of this sort.

πάντων γὰρ ὅσα πλείω μέρη ἔχει καὶ μή ἐστιν οἷον σωρὸς τὸ πᾶν ἀλλ᾿ ἔστι τι τὸ ὅλον παρὰ τὰ μόρια, ἔστι τι αἴτιον, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς μὲν ἁφὴ αἰτία τοῦ ἓν εἶναι, τοῖς δὲ γλισχρότης ἤ τι πάθος ἕτερον τοιοῦτον.

3. “Educating the mind without educating the heart is no education at all.” [and many variations thereof]

This one has absolutely no basis. Aristotle says many things about education, this just ain’t one of them.

4. “We are What we repeatedly do. Excellence is an act, not a habit.”

This one is has likely slipped into the Internet Aristotle Quotarium from Will Durant’s misconstruing of the Nicomachean Ethics. Indeed, this has been debunked more than a few times. Here’s another version: “Excellence is not a singular act but a habit. You are what you do repeatedly.” there are many variants

Here’s the closest Aristotle actually gets:

Aristotle, Nicomachean Ethics, 1105b

“It is therefore well said that a person becomes just by doing just things and prudent from practicing wisdom. And, no one could ever approach being good without doing these things. But many who do not practice them flee to argument and believe that they are practicing philosophy and that they will become serious men in this way. They act the way sick people do who listen to their doctors seriously and then do nothing of what they were prescribed. Just as these patients will not end up healthy from treating their body in this way, so most people won’t change their soul with such philosophy.”

εὖ οὖν λέγεται ὅτι ἐκ τοῦ τὰ δίκαια πράττειν ὁ δίκαιος γίνεται καὶ ἐκ τοῦ τὰ σώφρονα ὁ σώφρων· ἐκ δὲ τοῦ μὴ πράττειν ταῦτα οὐδεὶς ἂν οὐδὲ μελλήσειε γίνεσθαι ἀγαθός. ἀλλ’ οἱ πολλοὶ ταῦτα μὲν οὐ πράττουσιν, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον καταφεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν καὶ οὕτως ἔσεσθαι σπουδαῖοι, ὅμοιόν τι ποιοῦντες τοῖς κάμνουσιν, οἳ τῶν ἰατρῶν ἀκούουσι μὲν ἐπιμελῶς, ποιοῦσι δ’ οὐδὲν τῶν προσταττομένων. ὥσπερ οὖν οὐδ’ ἐκεῖνοι εὖ ἕξουσι τὸ σῶμα οὕτω θεραπευόμενοι, οὐδ’ οὗτοι τὴν ψυχὴν οὕτω φιλοσοφοῦντες.

5. “Knowing Yourself is the Beginning of all Wisdom”

No. I don’t even need to look this up. No. No. No. This is a version of the Delphic Oracles “know thyself” Γνῶθι σαυτόν. At least attribute it to Plato or Aristotle something. Or do what Diogenes Laertius does at give it to Pittakos (1.79.10)

6. “Whosoever is delighted in solitude, is either a wild beast or a god.”

This is almost Aristotle. It is mostly Francis Bacon (‘Essays’, XXVII “On Friendship” (1612, rewritten 1625). Aristotle said something not to far off, but still not this

Aristotle, Politics 1.2 1253a25–30

“It is clear that the state is naturally prior to each individual person. If each person when separated is not sufficient on his own, just as other parts are to the whole while a person who is incapable of joining commonwealth or does not need any part of a state because of self-sufficiency is either a beast or a god.”

ὅτι μὲν οὖν ἡ πόλις καὶ φύσει πρότερον ἢ ἕκαστος, δῆλον. εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἕξει πρὸς τὸ ὅλον, ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηθὲν δεόμενος δι᾿ αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός.

7. “Where the needs of the world and your talents cross, there lies your vocation.”

This is total super-capitalist, corporate double-speak nonsense. It does not even remotely sound like Aristotle. I am not sure where it comes from and I cannot find it debunked, but I will keep looking.

8. “Pleasure in the job puts perfection in the work.”

This one is likely a mistranslation or an attribution of a lost saying by Seneca in On Tranquility of mind. But I can’t really justify that by what I have found in the Seneca. Regardless, this is more neo-capitalist nonsense. I have a hard time believing this is anywhere in Aristotle.

A few twitter correspondents responded that this sounds a little bit like the end of the Nicomachean Ethics where Aristotle writes “pleasure brings completion to an activity” ( τελειοῖ δὲ τὴν ἐνέργειαν ἡδονή, 1174b). I will not claim that this sounds nothing like the apocryphal translation above, but I will insist that in its context, Aristotle’s comment has nothing to do with “work” in the way it is construed, but instead this is about aesthetic pleasure. The worst version of this meme is this terrible, no-good, evil version:

Note the double emphasis on work? This is the kind of poster a middle manager puts up to ‘motivate’ his underpaid minions before he drives home in his Porsche….

9. “Well-begun is half done”

This is not really Aristotle. The idea is proverbial even when it is kind of quoted by Aristotle. But these words belong to someone else. Here is as close as Aristotle gets:

Aristotle, Politics 5, 1303b

“For the mistake happens in the beginning and the beginning is said to be half of the whole, so that even a minor mistake at the beginning is equal to those made at different stages.”

ἐν ἀρχῇ γὰρ γίγνεται τὸ ἁμάρτημα, ἡ δ᾿ ἀρχὴ λέγεται ἥμισυ εἶναι παντός, ὥστε καὶ τὸ ἐν αὐτῇ μικρὸν ἁμάρτημα ἀνάλογόν ἐστι πρὸς τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσιν.

This particular quotation comes from the Benjamin Jowett translation and is replicated on the wikiquote site. Aristotle in phrasing this as “it is said” (λέγεται) is marking the line as a proverb. Horace’s “The one who has begun has completed half the task.” dimidium facti, qui coepit, habet (Epistle 1.2) is closer to the popular version. Hesiod has “fool does not know that half is greater than the whole” ( Νήπιοι οὐδ’ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός:)

10. “The more you know the more you know you don’t know”

(yes, Pinterest). This is clearly a retread of Plato’s Apology 27d: “I think that I am wiser by this very small bit: I don’t pretend to know what I don’t know.” ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι.

11. “To write well, express yourself like common people, but think like a wise man. Or, think as wise men do, but speak as the common people do.” 

this shows up a lot in business oriented and inspirational self-help tomes. This does not sound like Aristotle at all. I can’t find anything remotely close to this. Any challengers? (see also the shortened “Think like a wise man, Talk like the common people.”

Image result for To write well, express yourself like common people, but think like a wise man. Or, think as wise men do, but speak as the common people do." ~ Aristotle

12. “No great mind has ever existed without a touch of madness”

This is another indirect attribution that probably comes from Seneca De Tranquilitate Animi 10 (“or [believe] Aristotle that there was never any great genius without a tincture of insanity”. sive Aristoteli nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit). So, it is almost Aristotle, except that we do not have it in any of Aristotle’s extant works (and ancient authors like Seneca, Plutarch and Diogenes Laertius are not beyond making quotes up or misattributing them).

Aristotle does talk about poetry and madness in the Poetics and in his Problems.

Image result for "No great mind has ever existed without a touch of madness. aristotle

  1. “Memory is the scribe of the soul”

Ugh. “scribe”? Soul? This one sounds like it a misunderstanding or a fabrication made to sound old-fashioned.

This seems to become really popular at the end of the 19th century where it makes its way into quotation books (Pearls of Thought by Martin Ballou, 1892; Pensnylvania School Journal 42; James Wood, Dictionary of Quotations 1899). This seems off to me and I cannot find a passage to match it. Since there is no work or passage attached to any version of this quotation and there is not even a discussion of it on places like wikiquote, I feel pretty confident calling this one false until someone tells me otherwise.

14. “It is during our darkest moments that we must focus to see the light.”

I really did not need to look this one up. The tone of self-help encouragement motivating this quote is really not Aristotelian. I think this might be one of the clearest offenders. But, its essential badness made me google it. This line is often misattributed to Buddha–but it is often attributed to Aristotle…Onassis. So this meme is a new variation on an old virus. I fear we might already be too late

15. “Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society”

The character of this quotation is alien to Aristotle and ancient Greek ideas including using “tolerance” in this way and “dying society” (see the quora discussion). I poked around a bit through Aristotle, changing some of the ideas (an ancient Greek might think of “sick” or “corrupt” society”) but there is nothing close to this.

While searching, I found the variation “Tolerance is the last virtue of a depraved society” attributed to Dr. James Kennedy (an Evangelical preacher) and then Hutton Gibson (father of Mel Gibson and Holocaust Denier). Some of the mis-translations and fake translations can be found in quote books from the 19th century. This one does not appear in any books older than a decade or so and mostly in self-published racist texts whose titles and authors I will not print.

15. “There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing.”

This one is easy. Wikiquote has already debunked it. But the content of the quote as well as its form should be a warning anyway. The final triplet is not really Aristotelian, but it is almost imaginably Greek. This is alleged to come from Elbert Hubbard’s Little Journeys to the Houses of American Statesmen, but that provides only the second half.

 

16. “The end of labor is to gain leisure.”

This shows up in Tyron Edwards’ A Dictionary of Thoughts in 1909, Century Illustrated Magazine, also from 1909. And then it just keeps on keeping on. This may be Aristotelian, but as far as I can find, it is not really Aristotle.

There are ideas that seem akin to this in Aristotle: in Nicomachean Ethics, for example, he says “[because], happiness seems to reside in leisure, we labor [sacrifice leisure] so that we may have leisure” δοκεῖ τε ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολῇ εἶναι, ἀσχολούμεθα γὰρ ἵνα σχολάζωμεν (1177b). And Aristotle talks a lot about leisure as being desirable and “although leisure and business are both necessary, leisure is more fully an end than business” (εἰ γὰρ ἄμφω μὲν δεῖ, μᾶλλον δὲ αἱρετὸν τὸ σχολάζειν τῆς ἀσχολίας καὶ τέλος, 1337b33-35). Earlier, he repeats the phrase that “business is for the sake of leisure” (ἀσχολίαν δὲ σχολῆς), in a series of nearly Orwellian paradoxes: “war is for the sake of peace, business for the sake of leisure, and necessary and useful things are for the sake of the good.” (πόλεμον μὲν εἰρήνης χάριν, ἀσχολίαν δὲ σχολῆς, τὰ δ᾿ ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τῶν καλῶν ἕνεκεν,1333c35-37).

So, for this one, I think we have a bit of an elaborated translation of an essentially Aristotelian idea. But, still, he didn’t really say this—Aristotle is perfectly capable of saying that the telos of a thing is another thing. Where he mentions telos in conjunction with leisure, he writes that leisure itself is an end on its own more than business [read: ‘labor’] is. This is a rather different notion than saying that one is the end of the other.

 

17. “It is unbecoming for a young man to use maxims.”

Eh, yeah. He kind of said this. But what he meant was…ugh.

Image result for aristotle sad bust
Why? Why?

18. “To appreciate the beauty of a snowflake it is necessary to stand out in the cold.”

This is another one of those lines that is so clearly Un-Aristolelian to anyone who has read a little bit of Aristotle that it seems absurd someone would attribute it to the Stagirite. But, spend a little time lurking on pinterest and inspirational meme-o-ramas, and you’ll find Aristotle and Plato carrying a lot of weight.

This one was attributed to ‘anonymous’ only as recently as last year. Let’s all work together to try to make it stop. Right. Now.