Podcasting, Performance, and Pedagogy

Another great post from the wonderful Deborah Beck

“Imitation is innate to humans from childhood and they differ from other living creatures in this, that they are the most prone to imitation and their earliest learning comes about through imitation.”

τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστὶ καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας. Aristotle Poetics 1448b5

For the second year, my advanced Greek class at the University of Texas at Austin is creating a podcast series about our experiences reading and teaching ancient Greek. Last fall (2018), I piloted this idea in a course on Homer’s Iliad that satisfies university distributional requirements in writing and independent inquiry. I thought that a podcast would be a great way to work on both of these skills, while also giving all of us an opportunity to reach out to people beyond our own classroom who are interested in Greek literature.

Our series, “Musings from Greek 365,” was a great first effort – we all had a good time; the relatively small number of listeners who found our work enjoyed it (including Sententiae Antiquae); and I learned a lot, both about the Iliad and about how to create an effective podcast. So did the students. But it was clearly a first effort, and I ended the semester with a long list of what I wanted do differently next time. This fall, with the benefit of the experience and mistakes of last year, we’re off to a great start with our series Sophocles Antigone in 2019.

A podcast series uses a consistent structure for the series as a whole, within which every episode has a lot of leeway for individual creativity. Traditional storytelling in ancient Greece works the same way. In classical mythology, the broad parameters of a given myth are stable, but individual poets, artists, and writers can adjust the details as they see fit. So, each podcast episode in our series consists largely of close reading and interpretation of a particular section of the play that a given student has already taught to their colleagues during a regular class period, along with some reflection on their experience of teaching. But podcasting, like mythology, allows for and indeed thrives on individual choices.

I simply talked for all of my introductory episode, and some students have done that. Other students use music to enliven their episodes, while still others chose to discuss their material with fellow students. In Episode 5, Lyle discussed modern versions of ancient tragedy with a friend in the College of Business, with whom he had read the Antigone in high school. The various media, rhetorical styles, and modes of speaking that students use in their podcasts call to mind the range of meters, stylistic levels, and musical styles in Greek tragedy itself. But at the same time, our shared norms and interests as a class tie together the individual episodes, just as particular characters and themes crop up repeatedly in both the Antigone and students’ podcast episodes about the play.

Podcasting, in other words, reminds us that tragedy is a performance genre, something that can easily fall by the wayside as students struggle through the highly abstract and allusive Greek of a choral ode, or the compressed style of back-and-forth dialogue. Podcasting also makes a fruitful pairing with teaching, itself a kind of performance. In both teaching and podcasting, and for that matter in good writing, we have to decide what we really want to say about our material and how best to say that. If we try to say too many things, or we introduce details that we think are interesting but no one else cares about, we lose our audience.

Mosaic_of_the_theatrical_masks_-_Google_Art_Project_(crop_without_borders)

Furthermore, the manner in which we perform our material can play a huge role in how effectively it connects with an audience. In fact, I decided to go to graduate school to become a professor in part because I had been active in high school theater, and I thought (correctly) that I would enjoy the performance aspects of teaching. And the students enjoy it too. Although each of them has commented – either informally or in their podcasts, or both – that teaching is much more time consuming than they had expected, if you listen to our podcast, you will hear in their own words that they relish the experience and they learned a lot.

Different students, unsurprisingly, came away with different take-aways. In Episode 3, Cassie tells us that she enjoyed her experience as a taste of what having her own class might be like. Laura came to see Creon’s attitude in her passage not as humorous, as she had initially thought when she served as “Teacher of the Day,” but as a complex and even sympathetic character. Laura finished Episode 4 with this summing-up: “If I’ve learned anything from this assignment, it’s that the close reading and the thinking I had to do to teach this passage showed me both the complexity of the text, and the complexity of Creon’s character.”

What has the professor learned? Unfortunately, I failed to come up with a good name for our podcast. I am bad at catchy titles, and this podcast is no exception. I chose “Sophocles Antigone in 2019” to point to the enduring relevance of the Antigone for conversations about justice, law, and good government. This becomes a more cogent aspect of the play with every passing day, but it’s still a boring name.

I did, however, improve the assignment guidelines for how to create a podcast, which I am happy to share with anyone who would like to see them. These guidelines break down the process of producing a podcast episode into a series of concrete steps with specific due dates attached to each. As a result, students complete their podcasts in a timely fashion – a consistent problem last year – and our series releases new episodes on a regular basis throughout the fall semester. I wanted to make sure we had a regular release schedule in part to make the podcast more appealing to listeners.

Better publicity was, and is, at the top of my list of needed improvements. Last year, we had no publicity at all, except what was generated by traffic on Podomatic, our free podcasting platform. This did a real disservice to the terrific work of the students, and one of my main priorities for this year was to learn more about publicizing a podcast. So, we have a regular release schedule, we have some public domain artwork, and I am in the process of listing our podcast with iTunes and Google Play. So far, so good. When this course ends, I’ll doubtless have a fresh list of ways to do various things better next time.

Podcasting is a lot of work. It’s also really fun and everyone involved will learn a lot, often in unexpected ways. At the end of Episode 2, Dylan says, “I’m not just trying to translate the lines, but trying to understand their place in the text and how they serve the play as a whole. This came as a bit of a shock, because I think it’s easy for us to think at first that if one can translate the lines, they must already understand them. After this experience, I can certainly say that’s not true.”

If you listen to our series, drop us a note and tell us what you learned.

Breaks and Games in Education

Quintilian  1.3

“Everyone still needs some kind of break, not only because there is no material which can endure endless labor—and even those things which lack perception or life must be guarded in turns of rest in order to protect their strength—but also because studying requires a desire to learn which cannot be compelled.

Once renewed and made fresh, students who often bristle at what is compulsory bring a greater intensity and a sharper mind to learning. Games do not bother me in young students—for this is also a sign of an excited mind—and I do not hope that a sad and always downcast child will come to studies with a sharp mind when the natural energy customary to that age is missing.

But, still, there should be a reasonable balance to breaks so students might not hate their studies when breaks are denied nor get too accustomed to leisure. There are even some games which are helpful for sharpening the wits of students—such as when they compete by asking each other little questions of any kind. Characters also unveil themselves more simply during games. But, no age seems to be so infirm that it cannot learn immediately what is right and wrong and the age especially good for shaping a character is before children know how to dissimulate and still yield to their teachers most easily. For it is faster to break things that have hardened into evil than it is to correct them.”

Danda est tamen omnibus aliqua remissio, non solum quia nulla res est quae perferre possit continuum laborem, atque ea quoque quae sensu et anima carent ut servare vim suam possint velut quiete alterna retenduntur, sed quod studium discendi voluntate, quae cogi non potest, constat. Itaque et virium plus adferunt ad discendum renovati ac recentes et acriorem animum, qui fere necessitatibus repugnat. Nec me offenderit lusus in pueris (est et hoc signum alacritatis), neque illum tristem semperque demissum sperare possim erectae circa studia mentis fore, cum in hoc quoque maxime naturali aetatibus illis impetu iaceat. Modus tamen sit remissionibus, ne aut odium studiorum faciant negatae aut otii consuetudinem nimiae. Sunt etiam nonnulli acuendis puerorum ingeniis non inutiles lusus, cum positis invicem cuiusque generis quaestiunculis aemulantur. Mores quoque se inter ludendum simplicius detegunt: modo nulla videatur aetas tam infirma quae non protinus quid rectum pravumque sit discat, tum vel maxime formanda cum simulandi nescia est et praecipientibus facillime cedit; frangas enim citius quam corrigas quae in pravum induruerunt.

Image result for medieval manuscript student and teachers
From the British Library

Don’t Borrow Money from Catullus…Or Rihanna

Editorial note: while you procrastinate for another few weeks on your syllabus, this guest post from Theodora Kopestonsky can serve up some essential inspiration.

When I listen to the radio in the car, I am struck by the way modern songs reflect the same concerns that we see in antiquity. Different poems come to my mind and sometimes, if my brain is really tuned in and I’ve been reading a lot of Latin poetry, I’ll start to translate the lyrics. U2’s One (1991) does this to me all the time… “Ūnus amor, Ūnus sanguis, Ūna vīta…”

This got me thinking about how to incorporate pop music into the classroom and led to a pedagogy article about Latin love poetry. Beyond romantic relationships, Latin (and Greek) poetry talk about many other relevant issues like violence, war, loss, and more.  Catullus, one of my favorite poets, also addresses a more mundane issue: lending money to a friend. In Catullus 103, the poet complains about Silus’ delay in repaying a debt.

aut sōdēs mihi redde decem sestertia, Sīlō,
deinde estō quamvīs saevus et indomitus:
aut, sī tē nummī dēlectant, dēsine quaesō
lēnō esse atque īdem saevus et indomitus.

Either give me back the ten grand please, Silus,
And then you can be a prick or whatever:
Or, if the money makes you happy, I beg you, stop
Being a pimp and be a prick again.

That’s a lot of money to trust to another person which explains why Catullus got so riled up and starts calling Silus names. Whether or not he actually lent the money or is just imagining a situation (which is very possible) is not important here. The point is the irritation and lack of funds at his current moment. Anyone who has given money to a trusted friend and then been burned can relate to the frustrating rage. I found that Rihanna echoes this concern more explicitly and violently in her 2015 song, Bitch Better Have My Money.[1]

Y’all should know me well enough.
Bitch, better have my money!
Please don’t call me on my bluff.
Pay me what you owe me.
………………
Don’t act like you forgot, I call the shots, shots, shots
Like brrap, brrap, brrap (0:11-0:19, 0:43-0:50).

In posturing lyrics like Catullus, Rihanna calls out her friend, threatening violence, if the money is not returned. The deliberate spoken words emphasize the frustration of the singer. If the sentiment is that same, why not try to echo it in Latin. So, of course, I did.

Nunc bene mē cognōvistī
Scelesta, mea tibi redōnanda est pecūnia
Mē nē iubē dēmonstrāre, sōdēs
Da mihi quod mihi debēs.
……………….
Nōlī assimilāre tē oblīvitam esse, indīcō
ictūs, -tūs, -tūs, -tūs.

The first line echoes Catullus’ language in poem 72.5 where he says he knows Lesbia (nunc te cognovi). Scelesta returns from Catullus 8.15 to act as the invective, though canicula or canis could also be used. This line and the title of the song also provides the necessary pejorative name-calling also present in Catullus’ poem. I used a passive periphrastic (redōnanda est) to show obligation for the return of the money. Stationing pecunia at the end of the sentence also then mirrors Rihanna’s original placement of money.  Imperatives in the next two lines express Rihanna’s demands. The short words create a nice staccato effect similar to the manner in which Rihanna sings. Constructing the negative command with nolle allows for a recognizable construction which eases into an indirect statement.  The use of an onomatopoeia for gunshots in English creates an ominous mood. In order to reflect the similar repetition and emotion, I translated shot as an ictus which implies an arrow or spear hit as seen in verse (e.g. Ov. Met. 12.74).

Jumbled pile of Roman coins
Roman Coin Hoard, Portable Antiquities Scheme from London, England [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D
The repetition of the shot and the sound of a strike is expressed with –tus which acts as an echo to the full word, but it also imitates the staccato of multiple projectiles hitting the mark or the recoil of a weapon such as a ballista after firing. Rihanna herself utilized syllable echoing at the end of a lyric in repeating “-ella” in her hit, Umbrella (2008). Moreover, the term ictus is used to indicate a rhythmic stress in poetry (or music) so it plays with the concepts already discussed (Becker). The repetition of me and mihi highlights the singer’s agency or role as it is highlighted in the original. Grammatically, this translation is deliberately straightforward (I am not a poet) but I think it is accessible for students of Latin still learning. Obviously, I’ve lost the meter here but, the placement of words and word choices can be relevant as I have shown.

While I did this as an example, just thinking about these transformations and translations can be really rewarding in or out of the classroom. It is a mental (or even class) exercise which challenges you to think beyond the Classical corpus. Why not give it a try or even ask your students to try? You can ask for song-poem parallels, simple translations done as a group, or more analytical reflections on composition. Stephen Kershner has provided excellent detailed guidelines on how to formally incorporate this type of Latin composition to a class. (He also furnishes a translation of Taylor Swift’s 2014 hit, Bad Blood.) Really, most songs can be converted into Latin, if you are willing to be creative. The process makes students understand better translation and word choices.

So next time you are in the car listening to the radio or reading poetry, maybe you’ll see a new connection. In creating and explaining adaptions, we all (students, teachers, enthusiasts) can learn a little bit more about Latin, our own culture, and the fact that no one likes late payment!

[1] Rihanna’s song is responding to a topic in rap music about pimps, but she is flipping the paradigm

Theodora Kopestonsky is a senior lecturer in Classics at the University of Tennessee, Knoxville where she is a supervisor for the Beginning and Intermediate Latin program. Her research focuses primarily on Greek religion and practice, Corinthian studies, and nymphs, but she regularly teaches Latin, Classical archaeology, myth, and ancient civilization courses. 

Beginning with the End in Mind for 2500 Years

Isocrates, To the Children of Jason 7

“These are the reasons why I first said that the first principle to offer is one of the most frequently repeated. For I am in the habit of telling those who attend our school that the first thing they must consider is what must be accomplished by the whole speech and its parts. When we have figured this out and we judge it completely, then I say that we must think about the forms that will advance and complete the goal we have established.

Now, I offer this advice about argumentation but this also applies as a rule into all other matters and your affairs too. For nothing is able to be done in an intentional fashion if you do not first take an accounting and take council with great forethought of how you need to arrange the rest of your lives, what life work you should choose, what kind of reputation you should pursue, and what achievements you will delight in—whether they are those which come willingly from your fellow citizens or those they give up unwillingly.”

τούτου δ᾿ ἕνεκα ταῦτα προεῖπον, ὅτι τὸ πρῶτον ἐπιφερόμενον ἓν τῶν τεθρυλημένων ἐστίν. εἴθισμαι γὰρ λέγειν πρὸς τοὺς περὶ τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἡμετέραν διατρίβοντας ὅτι τοῦτο πρῶτον δεῖ σκέψασθαι, τί τῷ λόγῳ καὶ τοῖς τοῦ λόγου μέρεσι διαπρακτέον ἐστίν· ἐπειδὰν δὲ τοῦθ᾿ εὕρωμεν καὶ διακριβωσώμεθα, ζητητέον εἶναί φημι τὰς ἰδέας δι᾿ ὧν ταῦτ᾿ ἐξεργασθήσεται καὶ λήψεται τέλος ὅπερ ὑπεθέμεθα. καὶ ταῦτα φράζω μὲν ἐπὶ τῶν λόγων, ἔστι δὲ τοῦτο στοιχεῖον καὶ κατὰ τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ κατὰ τῶν ὑμετέρων πραγμάτων. οὐδὲν γὰρ οἷόν τ᾿ ἐστὶ πραχθῆναι νοῦν ἐχόντως, ἂν μὴ τοῦτο πρῶτον μετὰ πολλῆς προνοίας λογίσησθε καὶ βουλεύσησθε, πῶς χρὴ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ὑμῶν αὐτῶν προστῆναι καὶ τίνα βίον προελέσθαι καὶ ποίας δόξης ὀριγνηθῆναι καὶ ποτέρας τῶν τιμῶν ἀγαπῆσαι, τὰς παρ᾿ ἑκόντων γιγνομένας ἢ τὰς παρ᾿ ἀκόντων τῶν πολιτῶν·

Libanius, Autobiography F90 17

“The education of the young had been taken up by people little different from the young themselves.”

τῆς ἀρχῆς τῶν νέων ὑπ᾿ ἀνδρῶν οὐ πολύ τι νέων διαφερόντων ἡρπασμένης

Image result for isocrates education

Speech and Its Corresponding Meaning

Sextus Empiricus, Against the Professors 36-38

“Next, let’s consider the way we learn, since learning happens wither through experience or through speech. But of these two approaches, experience comes from this which are demonstrable, the demonstrable is clear, and the clear—because it is obvious—is available to all in common. Such perception which is available to all in common is unteachable. Hence, anything apprehended through experience is not teachable.

Speech either corresponds to some meaning or it does not. If it corresponds to no meaning at all, then it teaches nothing. When it does correspond to some meaning it does it either by intrinsic nature or by established convention. It cannot, in truth correspond to meaning by intrinsic nature since not all people understand the same meaning when they hear it (as when the Greeks listen to barbarians or the barbarians listen to Greeks).

If speech signals meaning by convention, it is clear that people who have absorbed before the meanings to which these words correspond will also comprehend them now, and not because they have learned from them something which was not known—it is more like they are resuscitating what they knew before, while those who lack learning of what they don’t know will not do the same.”

τὸ μετὰ τοῦτο ἀπαιτῶμεν τὸν τρόπον τῆς μαθήσεως. ἢ γὰρ ἐναργείᾳ γίνεται ἢ λόγῳ τὰ τῆς διδασκαλίας. ἀλλὰ τούτων ἡ μὲν ἐνάργεια τῶν δεικτῶν ἐστί, τὸ δὲ δεικτὸν φαινόμενον, τὸ δὲ φαινόμενον, ᾗ φαίνεται, κοινῶς πᾶσι ληπτόν, τὸ δὲ κοινῶς πᾶσι ληπτὸν ἀδίδακτον· οὐκ ἄρα τὸ ἐναργείᾳ δεικτὸν διδακτόν. ὁ δὲ λόγος ἤτοι σημαίνει τι ἢ οὐ σημαίνει. καὶ μηδὲν μὲν σημαίνων οὐδὲ διδάσκαλός τινὸς ἐστι, σημαίνων δὲ ἤτοι φύσει σημαίνει τι ἢ θέσει. καὶ φύσει μὲν οὐ σημαίνει διὰ τὸ μὴ πάντας πάντων ἀκούειν, Ἕλληνας βαρβάρων καὶ βαρβάρους Ἑλλήνων ἢ Ἕλληνας Ἑλλήνων ἢ βαρβάρους βαρβάρων· θέσει δὲ εἴπερ σημαίνει, δῆλον ὡς οἱ μὲν προκατειληφότες τὰ καθ᾿ ὧν αἱ λέξεις κεῖνται καὶ ἀντιλήψονται τούτων, οὐ τὸ ἀγνοούμενον ἐξ αὐτῶν διδασκόμενοι, τὸ δ᾿ ὅπερ ᾔδεισαν ἀνανεούμενοι, οἱ δὲ χρῄζοντες τῆς τῶν ἀγνοουμένων μαθήσεως οὐκέτι.

Image result for sextus empiricus

The New Sappho Poem: a Student Commentary

As part of an in-class, group assignment, I had my Greek Lyric class collaborate on writing a commentary on the new Sappho Poem. The students had to read Obbink 2014 (below), scan the poem, translate it, and then we went through and marked the sections which needed to be commented upon. The students worked in groups to create a commentary geared towards students who primarily know attic Greek. The translation below the commentary is mine. We welcome suggestions and additions.

The New Sappho (Aka “Brothers Poem”)

ἀλλ’ ἄϊ θρύληϲθα Χάραξον ἔλθην
νᾶϊ ϲὺµ πλέαι· τὰ µέν̣, οἴο̣µα̣ι, Ζεῦϲ
οἶδε ϲύµπαντέϲ τε θέοι· ϲὲ δ’ ̣οὐ χρῆ
ταῦτα νόειϲθαι

ἀλλὰ καὶ πέµπην ἔµε καὶ κέλ{η}`ε΄ϲθαι
πόλλα λί̣ϲϲεϲθαι̣ βαϲί̣λ̣η̣αν Ἤ̣ραν
ἐξίκεϲθαι τυίδε ϲάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,

κἄµµ’ ἐπεύρην ἀρτ̣έ̣µεαϲ· τὰ δ’ ἄλλα
πάντα δαιµόνεϲϲ̣ιν ἐπι̣τ̣ρόπωµεν·
εὐδίαι̣ γ̣ὰρ̣ ἐκ µεγάλαν ἀήτα̣ν̣
αἶψα πέ̣λ̣ο̣νται·

τῶν κε βόλληται βαϲίλευϲ Ὀλύµπω
δαίµον’ ἐκ πόνων ἐπάρ{η}`ω΄γον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι µ̣άκαρεϲ πέλονται
καὶ πολύολβοι.

κ̣ἄµµεϲ, αἴ κε τὰν κεφάλα̣ν ἀέρρη
Λάρι̣χοϲ καὶ δήποτ’ ἄνη̣ρ γένηται,
καὶ µάλ’ ἐκ πόλλ{η}`αν΄ βαρ̣υθύ̣µιάν̣ κεν
αἶψα λύθειµεν.

h/t to Armand D’Angour for some improvements to the commentary

Commentary

1. Ἄϊ: take as ἀεί, “always”, while scanning the meter is
read as short-long

Θρύληϲθα: θρυλεω- to blabber or chat incessantly. 2nd, singular, preset, middle,
indicative  of θρύλημι, the Aeolic form of θρυλέω.

Χάραξον: Sappho’s brother, referenced by both Herodotus and Posidippus, inclusion
of this name aided in the identification of this poem

ἔλθην: Aeolic aorist infinitive of ἒρχομαι

2. Ϲὺµ: Aeolic form of συν, compare with Latin cum

Πλέαι: adjective, ship full, to not be confused with πλέω (“to sail”)

τὰ µέν̣…ϲὲ δ’: correlative structure; τὰ µέν pronomial use

οἶδε: 3rd singularindicative active of the verb οἶδα, to know

5. Πέµπην: infinitive used as imperative
Κέλ{η}`ε΄ϲθαι: from κέλομαι ; infinitive used as imperative

7. Τυίδε: Aeolic for τῇδε
Ϲάαν: alternative form of adjective “σως”; contract for σόος, σοῦς

8. Νᾶα: aeolic form for accusative singular of ship “ναῦς”

9. κἄµµ’:και + ἄμμε, Aeolic form of Attic ἣμιν
ἐπεύρην: Aeolic aorist infinitive of ἐφευρίσκω

10. Ἐπι̣τ̣ρόπωµεν: hortatory subjunctive

11. µεγάλαν ἀήτα̣ν̣: Aeolic genitive plural form, large gales (of wind). Final syllables
should be scanned as a long

12. πέ̣λ̣ο̣νται: 3rd, plural, present, middle, indicative from πέ̣λ̣ω, an Aeolic equivalent
to εἰμί and γίγνομαι

13. Τῶν κε: genitive used substantively, i.e. “of whomever”; correlative with the κῆνοι in line 15. Obbink (2014) takes it as a relative pronoun used as a genitive of possession.

Βόλληται- Aeolic form of the Attic Βούληται

Ὀλύμπω: genitive, singular, masculine; alternate genitive ending where the -οιο
ending in the uncontracted Ὀλύμποιο is shorted to -ω instead of -ου.

14. Ἐπάρ{η}’ω’γον: a later correction of the manuscript reading of “ἐπάρηγον,” an
unaugmented 1st singular or 3rd plural imperfect form from ἐπάρηγω, to “ἐπάρωγον,”a noun in this context used as a predicate accusative meaning “as a helper.”

17. Κ̣ἄµµεϲ: Aeolic for Attic ἡμεῖς. κἄµµεϲ: Aeolic for καὶ ἡμεῖς (with crasis i.e. stuck together like κἄµµ’ in line 9).

17. αἴ κε: general clause; the protasis is a future more vivid, while the apodosis is a
future less vivid, resulting in a “future more or less vivid”; modal particle in the
apodosis denotes a hyper-unreal situation

17-20. Ἀέργη corrected to ἀέρρη as the former is not attested. ἀέρρη = αἴρῃ ‘raises’ (pres. subj. of the Aeolic equivalent)  third person singular, present subjunctive active. Double-rho form appears in Sappho,
fr. 111.3: ἀέρρετε τέκτονες ἄνδρες·

Translation

“But you are always saying that Kharaksos

Is coming with a full ship. These things, I think,

Zeus knows along with the rest of the gods. But it is not right

That you consider them.

 

Instead, both send me and order me

To plead much with queen Hera

That Kharaksos comes here

Leading a safe ship

 

And finds us all safe. Let’s entrust the rest of it

To the gods. For days of fair weather

Come quickly from

Great gales.

 

For whomever the king of Olympos

Wishes to set a god as a helper from toils,

Those people are blessed

And very wealthy.

 

And we, if Larikos should ever raise his head

And then in some way become a man,

We would be quickly relieved of our

Great heaviness of heart.”

 

Bibliography 

Allan, William, and Laura Swift. “Introduction to “Moralizing Strategies in Early Greek Poetry”.” (2018): 3-6.

Bettenworth, Anja. “Sapphos Amme: ein Beitrag zum neuen Sapphofragment (Brothers Poem).” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, no. 191 (2014): 15-19.

Bierl, Anton, and André Lardinois. The newest Sappho. P. Sapph. Obbink and P. GC inv. 105, frs. 1-4. Vol. 392. Brill, 2016.

Burris, Simon Peter, Fish, Jeffrey and Obbink, Dirk D.. “New fragments of Book 1 of Sappho.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, no. 189 (2014): 1-28.

Danielewicz, Jerzy. “Early Greek lyric and Hellenistic epigram: new evidence from recently published papyri.” The Journal of Juristic Papyrology 43 (2013): 263-275.

Gribble, David. “Getting ready to pray: Sappho’s new « brothers » song.” Greece and Rome Ser. 2 63, no. 1 (2016): 29-68. Doi: 10.1017/S0017383515000248

Lardinois, André. “Sappho’s Brothers Song and the Fictionality of Early Greek Lyric Poetry.” BIERL, A. y LARDINOIS, A.(Eds.) (2016): 167-187.

LIBERMAN, GL. “Reflections on a New Poem by Sappho concerning her Anguish and her Brothers Charaxos and Larichos.” Reception of Greek Literature 300 BC-AD 800: Traditions of the Fragment (2015).

Martin, Richard P. “Sappho, Iambist: abusing the brother.” Bierl, A. y Lardinois, A.(Eds.) (2016): 110-126.

Mueller, Melissa, “Re-Centering Epic Nostos: Gender and Genre in Sappho’s Brothers
Poem,” Arethusa 49 (2016) 25-46.

Nagy, Gregory. “A poetics of sisterly affect in the Brothers Song and in other songs of Sappho.” Bierl, A. y Lardinois, A (2016): 449-492.

Neri, Camillo. “Il « Brothers Poem » e l’edizione alessandrina: (in margine a « P. Sapph. Obbink »).” Eikasmos 26 (2015): 53-76

Obbink, Dirk. “Interim notes on « Two new poems of Sappho ».” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, no. 194 (2015): 1-8

Obbink, Dirk. “Provenance, Authenticity, and Text of the New Sappho Papyri.” Society for (2015).

Obbink, Dirk D.. “Two new poems by Sappho.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, no. 189 (2014): 32-49.

Velasco López, María del Henar. “La súplica a Hera en el « Poema de los Hermanos » de Safo.” Emerita 84, no. 2 (2016): 343-351. Doi: 10.3989/emerita.2016.17.1520

Image result for new sappho

On The Importance of Resting and Games in Education

Quintilian  1.3

“Everyone still needs some kind of break, not only because there is no material which can endure endless labor—and even those things which lack perception or life must be guarded in turns of rest in order to protect their strength—but also because studying requires a desire to learn which cannot be compelled.

Once renewed and made fresh, students who often bristle at what is compulsory bring a greater intensity and a sharper mind to learning. Games do not bother me in young students—for this is also a sign of an excited mind—and I do not hope that a sad and always downcast child will come to studies with a sharp mind when the natural energy customary to that age is missing.

But, still, there should be a reasonable balance to breaks so students might not hate their studies when breaks are denied nor get too accustomed to leisure. There are even some games which are helpful for sharpening the wits of students—such as when they compete by asking each other little questions of any kind. Characters also unveil themselves more simply during games. But, no age seems to be so infirm that it cannot learn immediately what is right and wrong and the age especially good for shaping a character is before children know how to dissimulate and still yield to their teachers most easily. For it is faster to break things that have hardened into evil than it is to correct them.”

Danda est tamen omnibus aliqua remissio, non solum quia nulla res est quae perferre possit continuum laborem, atque ea quoque quae sensu et anima carent ut servare vim suam possint velut quiete alterna retenduntur, sed quod studium discendi voluntate, quae cogi non potest, constat. Itaque et virium plus adferunt ad discendum renovati ac recentes et acriorem animum, qui fere necessitatibus repugnat. Nec me offenderit lusus in pueris (est et hoc signum alacritatis), neque illum tristem semperque demissum sperare possim erectae circa studia mentis fore, cum in hoc quoque maxime naturali aetatibus illis impetu iaceat. Modus tamen sit remissionibus, ne aut odium studiorum faciant negatae aut otii consuetudinem nimiae. Sunt etiam nonnulli acuendis puerorum ingeniis non inutiles lusus, cum positis invicem cuiusque generis quaestiunculis aemulantur. Mores quoque se inter ludendum simplicius detegunt: modo nulla videatur aetas tam infirma quae non protinus quid rectum pravumque sit discat, tum vel maxime formanda cum simulandi nescia est et praecipientibus facillime cedit; frangas enim citius quam corrigas quae in pravum induruerunt.

Image result for medieval manuscript student and teachers
From the British Library

Let Poets Be Our Teachers

Strabo Geography 1.2.3

“[Eratosthenes] said that the poet arranges everything for delighting the mind and not for education. Quite the opposite—ancients used to say that poetry was the first philosophy which integrates us into life from youth and teaches our characters, informs our experiences, and our actions in a pleasurable way.

The scholars of our day claim that the poet is the only wise person. For this reason too, the cities of Greece educate their children at the earliest stages through poetry, not only of course for the sake of entertaining them, but for nurturing wisdom as well. Indeed, for this reason too, music teachers who instruct those who play strings, lyre, and pipes help to shape their character. For these teachers say that they are also reformers of their ways. It is not only common to hear Pythagoreans making such claims, but even Aristoxenos asserts this, and Homer said that the singers were the wisest people of his day.”

Ποιητὴν γὰρ ἔφη πάντα στοχάζεσθαι ψυχαγωγίας, οὐ διδασκαλίας. τοὐναντίον δ’ οἱ παλαιοὶ φιλοσοφίαν τινὰ λέγουσι πρώτην τὴν ποιητικήν, εἰσάγουσαν εἰς τὸν βίον ἡμᾶς ἐκ νέων καὶ διδάσκουσαν ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις μεθ’ ἡδονῆς· οἱ δ’ ἡμέτεροι καὶ μόνον ποιητὴν ἔφασαν εἶναι τὸν σοφόν. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς παῖδας αἱ τῶν ῾Ελλήνων πόλεις πρώτιστα διὰ τῆς ποιητικῆς παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δήπουθεν ψιλῆς, ἀλλὰ σωφρονισμοῦ· ὅπου γε καὶ οἱ μουσικοὶ ψάλλειν καὶ λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης· παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἠθῶν. ταῦτα δ’ οὐ μόνον παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀκούειν ἐστὶ λεγόντων, ἀλλὰ καὶ ᾿Αριστόξενος οὕτως ἀποφαίνεται. καὶ ῞Ομηρος δὲ τοὺς ἀοιδοὺς σωφρονιστὰς εἴρηκε.

Later

“But the nature of the poet is yoked to that of the human being—therefore, one cannot be a good poet unless first established as a good person.”

ἡ δὲ ποιητοῦ συνέζευκται τῇ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐχ οἷόν τε ἀγαθὸν γενέσθαι ποιητὴν μὴ πρότερον γενηθέντα ἄνδρα ἀγαθόν.

The Construction and Destruction of Troy in Cite de Dieu / Orosius Master
The Construction and Destruction of Troy, Orosius Master (c. 15th Century CE)

Post-Classical Intellectualism in the Latin Classroom

The following is a guest editorial submitted by Zachary Taylor, a middle and high school Latin teacher:

My Advanced Placement Latin students, in their third week into the Aeneid, just read Helen Bacon’s excellent article, “The Aeneid as a Drama of Election.”

Bacon interprets Rome’s most famous poem as a visionary epic of transcendence, wherein the hero, Aeneas, “is the bearer of a divine and specifically national mission, first resisted, ultimately accepted.” Unlike in the Iliad and the Odyssey, personal heroism and fulfillment take a notable back-seat to the predestined establishment of the Roman people, and thus Aeneas must constantly set aside his personal desires and ambitions to follow the decrees of Fate. As he slowly loses his “humanity,” as Bacon puts it, he simultaneously becomes divine. “Aeneas is a hero destined for immortality,” she writes.

For perhaps the first time in their academic careers, my students had encountered in Bacon’s article inscrutable ideas and concepts such as transcendence, metaphysics, deification, and election. They were at a loss to comprehend the notion that in the Aeneid, we encounter “not pure metaphysics but metaphysical poetry” that manifests a “poetized vision of the transcendent reality of the soul” articulated by Plato, the Neoplatonists, Plotinus, and Pseudo-Dionysius. Such philosophical and conjectural ideas went entirely over their heads, not because they were unable to understand them—my Advanced Placement students are extremely smart—but because never before had they been exposed to late antique intellectual history. While they can discuss quite competently the ideas of Socrates and Cicero, whom they encountered in history and literature classes, they had not, until our Latin class, ever heard of Plotinus and only vaguely knew of Augustine. I must have sounded like an utter quack.

Even when I tried to relate Bacon’s interpretation of the Aeneid to the letters of Saint Paul, my students were at a loss. In fact, I believe they mistakenly assumed that I had started to preach and that our discussion of metaphysics, the afterlife, and deification had taken an unwanted Christian turn in which I aimed to defend Paul and the notion of transcendence. I quickly realized that my attempt to approach the Aeneid, a classical first century BCE text, via the late antique lens of Neoplatonism and the Christian lens of Pauline mysticism had utterly failed. They did not have a clue what they could add to or even contest in Bacon’s thesis.

What explains this? It is far too easy to say that my students could not handle literary criticism informed by unfamiliar philosophical or theological ideas. They can. Had they been exposed to late antique history and the period’s philosophy and philosophical theology, and had they learned about the numerous connections between the late antique Roman world, Christianity, and the classical era they know so well, they would have participated in our conversation with aplomb.

I venture that our failed discussion stems from a recurrent lacuna in Latin curriculum in secondary schools and universities across the country. For quite some time now, “classical studies” has stood apart from “late antique and medieval studies,” and in particular the field has made a concerted effort to distance itself from the study of Christianity. Simon Goldhill, in a paper titled “Classics in the Providential Order of the World” presented at the 2017 Society for Classical Studies annual conference, noted how, after a close-knitted affair between classics and Christian theology, both of which the same nineteenth century practitioners often studied, the disciplines have taken radically different paths. “Modern classicists in general are loathe to give theology the attention it requires in the development of our discipline,” he added, “and such a repression has consequently hugely distorted the field of reception studies.” Beyond Goldhill’s more narrow critique in relation to theology and reception studies, I wish to call attention to the study of late antique intellectual history, and by connection Christianity, in Latin classrooms. While I by no means wish to advocate for the study of theology over and above or even in between the study of Virgil and Caesar in the Advanced Placement curriculum, I do want to promote a broader, more inclusive advanced Latin curriculum that exposes students to the complex intellectual (and entirely Roman) world of Augustine, Ambrose, and Jerome in addition to that of Cicero, Caesar, and Virgil.

Why? Beyond the obvious fact that such a curriculum provides students with a more comprehensive portraiture of the ancient world and Latin literature, it also helps students understand and substantively interact with claims like those made by Helen Bacon. In other words, a Latin curriculum that has students read Augustine opens interpretative doors to the Aeneid they may not have opened otherwise.

Catherine Conybeare, in a paper titled “Virgil, Creator of the World,” which she also presented at the 2017 Society for Classical Studies conference, claimed that “the intellectual heritage of classicists is radically incomplete if we continue to ignore the pressure of the cultural divisions of the fourth and fifth centuries on how we write and read and, indeed, select our objects of concern today.” As Conybeare made clear in her paper, the study of classical Latin texts in the nascent Christian cultural milieu of the fifth century—she drew attention to Macrobius’s Saturnalia—incorporated new interpretive techniques molded by debates within Christianity itself. “Pressure from the cultural and intellectual ferment of Christianity in the Western empire,” Conybeare said, “tacitly shapes the work of Macrobius”; moreover, his description of the reader’s approaches to the “holy recesses (adyta)” of the Aeneid, which Macrobius calls “sacred (sacri poematis)” (Saturnalia 1.24.13), parallels Augustine’s approach to biblical hermeneutics in Confessions (3.5.9). Ultimately, Conybeare concluded that Macrobius’s Saturnalia “provides a model for readers of classical texts in . . . the twenty-first century.” Macrobius, while a non-Christian representative of an intellectual culture that revered Rome’s pre-Christian literary past, nevertheless adopts interpretive tools inflected by Christianity in his analyses of a canonical classical text.

We must also remember that, on the other end of the spectrum, non-Christian authors exerted a massive influence on the new Christian intellectual elite of the fourth and fifth centuries. Augustine, like many of his episcopal peers, received a standard Roman education that led him to a career at Rome as a professor of rhetoric. Evidence of his instruction in philosophy, rhetoric, and poetry abounds in his work, wherein he often explicitly discusses canonical texts, such as the Aeneid (Confessions 2.2) or confronts philosophical ideas from the classical Roman period, such as Cicero’s definition of the res publica, the focal point of City of God Book XIX. In fact, apropos rhetoric as it concerns the didactic role of the Christian preacher, Augustine was part of an entire movement, led by Christian bishops educated in the typical fashion for Roman elites, who accepted the authority of classical rhetoric yet abhorred its sophistic tendencies. In response, they tried to create “an oasis of literary culture,” in the words of Peter Brown, that was unselfconscious, unacademic, uncompetitive, and devoted to the comprehension of biblical texts, evidently in opposition to the non-Christian intellectual milieu. In short, just as Macrobius (perhaps unselfconsciously) employed Christian interpretive techniques in his literary analyses, late antiquity’s Christian thinkers appropriated what they found useful in classical literary culture and dispensed with what they perceived was harmful.

I do not think that secondary school Latin students should learn all this. I nevertheless call attention to this rich period of Roman intellectual history because, like Conybeare, I contend that late antiquity’s “cross-disciplinary approach,” as it were, to the study of classical texts like the Aeneid offers a model for Latin educators just as well as readers or scholars. Latin teachers more familiar with late antiquity can, in turn, expose their students in the years prior to advanced Latin to the philosophical, literary, and theological ideas of late antiquity, not merely because well-rounded future classicists should know this information, but also because such an approach aids them in their own comprehension and analysis of traditional Latin texts from the first century BCE and the early years of the Principate. Armed with such interpretive tools, students could more fully appreciate the finer points made by scholars such as Helen Bacon.

I should note that some Latin textbooks already take seriously the idea that Latin students should learn more about late antiquity and the post-classical life of Latin, if for somewhat different reasons. Most notably, Bolchazy-Carducci’s Latin for the New Millennium series, written by Milena Minkova and Terence Tunberg, introduces students to adapted Latin texts from Augustine, Boethius, and Ammianus Marcellinus as early as Level 1. Brief introductions to these authors’ lives, which expose students to the historical and literary contexts in which they wrote, accompany the selections students are expected to translate. The Level 2 textbook, which commences with an introduction to the subjunctive mood (trial by fire, Level 2 students!), takes as its thematic foci post-classical Latin in medieval and Renaissance contexts. Students therefore read selections from the Venerable Bede, Einhard, and Petrarch, and learn about medieval Britain, the rise of the Holy Roman Empire, and the Renaissance reception of Cicero, respectively. Level 2 even includes excerpts from Juan Ginés de Sepúlveda on the New World and from Nicolaus Copernicus on “the revolution of the celestial bodies.” With a textbook series such as Latin for the New Millennium, which I use in my own Latin classroom, a Latin teacher can craft a curriculum extraordinarily rich in late antique intellectual history.

The alterations to the conventional secondary school Latin curriculum that I propose here may not be at the top of every teacher’s priorities. Many of us are concerned with Latin’s exclusionary and elitist reputation, with its whiteness and maleness, and with the appropriation of classical culture by neo-Nazis and white supremacists. Others seek to transform Latin curriculum in other, more fundamental ways, such as those committed to comprehensible input. I, too, share these sociopolitical and curricular concerns, and have tried to address issues of race and racism, white supremacy, and sexism in my Latin classes. I have also tried to speak Latin more frequently, convinced that my students and I can truly benefit from comprehensible input. By no means, then, do I wish to imply that exposure to late antique intellectual history will radically transform our Latin classes in the most relevant or consequential ways. I do, however, believe that students can benefit considerably from a more inclusive Latin curriculum that does not shy away from Latin’s extensive post-classical, Christian life out of fear that such a curriculum would stray uncomfortably into non-secular academic realms. To conclude, I cite Macrobius once more—an excerpt from his Saturnalia that Catherine Conybeare quoted at the start of her paper at last year’s conference, which I shared with my Advanced Placement students after we dissected Helen Bacon’s “The Aeneid as a Drama of Election.” On the Aeneid, Macrobius writes:

Videsne eloquentiam omni varietate distinctam? quam quidem mihi videtur Virgilius non sine quodam praesagio . . . de industria permiscuisse, idque non mortali sed divino ingenio praevidisse: atque adeo non alium ducem secutus quam ipsam rerum omnium matrem naturam hanc praetexuit velut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias, magnam similitudinem divini illius et huius poetici operis invenies.

Do you see the eloquence, distinct in every kind of variety? Indeed, Virgil seems to me to have mixed assiduously with a certain prescience that which he foresaw with a divine, not mortal talent: and thus having followed no other guide except nature itself, the mother of all things, he wove together this harmony of discordant sounds just as if it were music. Indeed, if you look carefully at the world itself, you will discover a profound similarity between the creation of the divine and that of this poet.

Saturnalia, 5.1.18-19, my translation.

 

Zachary Taylor is a new Latin teacher at an independent school in Delaware. In between his Latin classes, he draws up plays he hopes will help his middle school boys basketball team win a few close contests.

St Augustine Teaching Rhetoric (1)
“St. Augustine Teaching Rhetoric.” By Jan van Scorel. 1495-1562.

 

Little By Little: Memory and Education

Plutarch, The Education of Children (Moralia 9)

It is especially important to train and practice children’s memory: for memory is the warehouse of learning. This is why we used to mythologize Memory as the mother of the Muses, making it clear through allegory that nothing creates and nourishes the way memory does. This should be trained in both cases, whether children have a good memory from the beginning or are naturally forgetful. For we may strengthen the inborn ability and supplement the deficiency. The first group will be better than others; but the second will be better than themselves. This is why the Hesiodic line rings true: “If you add a little by little, and you keep doing it, soon you can have something great.”

Parents should also not forget that a skill of memory contributes its great worth not only to education but to life’s actions in general. For the memory of past events becomes an example of good planning for future actions.”

Πάντων δὲ μάλιστα τὴν μνήμην τῶν παίδων ἀσκεῖν καὶ συνεθίζειν· αὕτη γὰρ ὥσπερ τῆς παιδείας ἐστὶ ταμιεῖον, καὶ διὰ τοῦτο μητέρα τῶν Μουσῶν ἐμυθολόγησαν εἶναι τὴν Μνημοσύνην, αἰνιττόμενοι καὶ παραδηλοῦντες ὅτι οὕτως οὐδὲν γεννᾶν καὶ τρέφειν ὡς ἡ μνήμη πέφυκε. καὶ τοίνυν ταύτην κατ᾿ ἀμφότερ᾿ ἐστὶν ἀσκητέον, εἴτ᾿ ἐκ φύσεως μνήμονες εἶεν οἱ παῖδες, εἴτε καὶ τοὐναντίον ἐπιλήσμονες. τὴν γὰρ πλεονεξίαν τῆς φύσεως ἐπιρρώσομεν, τὴν δ᾿ ἔλλειψιν ἀναπληρώσομεν· καὶ οἱ μὲν τῶν ἄλλων ἔσονται βελτίους, οἱ δ᾿ ἑαυτῶν. τὸ γὰρ Ἡσιόδειον καλῶς εἴρηται

εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο
καὶ θαμὰ τοῦτ᾿ ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ
γένοιτο.

μὴ λανθανέτω τοίνυν μηδὲ τοῦτο τοὺς πατέρας, ὅτι τὸ μνημονικὸν τῆς μαθήσεως μέρος οὐ μόνον πρὸς τὴν παιδείαν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς τοῦ βίου πράξεις οὐκ ἐλαχίστην συμβάλλεται μοῖραν. ἡ γὰρ τῶν γεγενημένων πράξεων μνήμη τῆς περὶ τῶν μελλόντων εὐβουλίας γίγνεται παράδειγμα.

Image result for Ancient Roman School rooms