Artemis, A Magnificent Name

Sappho fr. 44a [=P. Fouad 239]

“(Phoebus with his golden locks, whom Coeus’ daughter
Bore after having sex with the great-named, high-cloud son of Kronos.

But Artemis swore the great oath of the gods:
“By your head, father, I will remain a maiden
unbroken, hunting over deserted mountain peaks.
Come, agree to this favor for me.”

So she spoke. And the father of the blessed gods assented.
Now gods and men call her the maiden huntress,
The shooter of deer, a magnificent name.
And that limb-loosener love never nears her.”

]σανορε . . [
Φοίβωι χρυσοκό]αι, τὸν ἔτικτε Κόω [όρα
μίγεισ᾿ ὐψινέφει Κρ]ονίδαι μεγαλωνύμι·
Ἄρτεμις δὲ θέων] μέγαν ὄρκον ἀπώμοσε·
νὴ τὰν σὰν κεφά]λαν, ἄϊ πάρθενος ἔσσομαι
ἄδμης οἰοπό]ων ὀρέων κορύφσ᾿ ἔπι
θηρεύοισ᾿· ἄγι καὶ τά]ε νεῦσον ἔμαν χάριν.
ὢς εἶπ᾿· αὐτὰρ ἔνευ]ε θέων μακάρων πάτηρ.
πάρθενον δ᾿ ἐλαφάβ]ολον ἀγροτέραν θέι
ἄνθρωποί τε κάλε]σιν ἐπωνύμιον μέγα.
κήναι λυσιμέλης] Ἔρος οὐδάμα πίλναται…

Carving with a figure facing forward. Somewhat rough with birds on either side. The head is large with large eyes. Represents Artemis as queen of the animals.
Artemis Orthia in the usual stance of Potnia Theron on an archaic ivory votive offering, (National Archaeological Museum of Athens)

All the Simons You’ll Ever Need

Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers 2.13: Simon

“Simon was an Athenian and a leather-worker. Socrates used to go to his workshop and talk to him and he wrote down everything he remembered. This is why people call his dialogues “leathered”. There are thirty of them in one book.

[list of dialogues]

People say that Simon was the first person to have dialogues in the Socratic fashion. When Pericles said he would fund him and asked him to join his side, Simon said “I would never sell my freedom of speech”. Another Simon composed speeches On Rhetoric; a second was a doctor around the time of Seleukos Nicanor; a third was a sculptor.”

Σίμων Ἀθηναῖος, σκυτοτόμος. οὗτος ἐρχομένου Σωκράτους ἐπὶ τὸ ἐργαστήριον καὶ διαλεγομένου τινά, ὧν ἐμνημόνευεν ὑποσημειώσεις ἐποιεῖτο· ὅθεν σκυτικοὺς αὐτοῦ τοὺς διαλόγους καλοῦσιν. εἰσὶ δὲ τρεῖς καὶ τριάκοντα ἐν ἑνὶ φερόμενοι βιβλίῳ·

Οὗτος, φασί, πρῶτος διελέχθη τοὺς λόγους τοὺς Σωκρατικούς. ἐπαγγειλαμένου δὲ Περικλέους θρέψειν αὐτὸν καὶ κελεύοντος ἀπιέναι πρὸς αὐτόν, οὐκ ἂν ἔφη τὴν παρρησίαν ἀποδόσθαι.

Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Σίμων ῥητορικὰς τέχνας γεγραφώς· καὶ ἕτερος ἰατρὸς κατὰ Σέλευκον τὸν Νικάνορα· καί τις ἀνδριαντοποιός.

From Michael Apostolios, Paroemiographer

“I know Simôn and Simôn knows me.” There were two leaders, Nikôn and Simôn. Simon overpowered him because he was a man of the worst ways and it is said that he erased all memory of Nikôn. This proverb is used for people who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Νίκων καὶ Σίμων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε καὶ τὴν ἐπὶ Νίκωνα φήμην ἀπαλεῖψαι. λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

From the Suda,  tau 293

“Telkhines: evil gods. Or jealous and harmful humans. There were two Telkhines, Simôn and Nikôn. Nikôn overpowered and erase dthe memory of Simôn. So, there is the proverb, “I know Simon and Simon knows me. This is used for those who recognize evil in one another.”

Τελχῖνες: πονηροὶ δαίμονες. ἢ ἄνθρωποι φθονεροὶ καὶ βάσκανοι. δύο ἐγένοντο Τελχῖνες, Σίμων καὶ Νίκων. ὑπερίσχυσε δὲ ὁ Νίκων τὴν ἐπὶ Σίμωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. καὶ παροιμία· οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ. ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Zenobius explains it all

“I know Simôn and Simôn knows me”: There were two leaders who were evil Telkhinians by birth—for they were making the land infertile by spraying it with water from the Styx. They were Simôn and Nikôn. Simon overpowered because he was the most evil in his ways with the result that he erased any memory of Nikôn. For this reason in the proverb they only name Simôn. The proverb is applied to those who recognize the evil in one another.”

Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ: Τελχίνων φύσει βασκάνων ὄντων, (καὶ γὰρ τῷ τῆς Στυγὸς ὕδατι τὴν  γῆν καταῤῥαίνοντες ἄγονον ἐποίουν,) δύο ἐγένοντο ἡγεμόνες, Σίμων καὶ Νίκων. ῾Υπερίσχυε δὲ ὁ Σίμων κακοτροπώτατος ὢν, ὥστε τὴν ἐπὶ Νίκωνι φήμην ἀπαλεῖψαι. Διόπερ οἱ παροιμιαζόμενοι μόνον τὸν Σίμωνα ὀνομάζουσι. Λεχθείη δ’ ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλλήλους ἐπὶ κακίᾳ γινωσκόντων.

Sigma 447 [A completely different Simon]

“Simôn, Simonos: a proper name and also a proverb: “No one is more thieving than Simôn.” And Aristophanes adds that whenever [people] see Simôn, they immediately turn into wolves. He was a Sophist who took public property for his own. Simôn and Theoros and Kleonymos are perjurers. Aristophanes has, “if a thunderbolt hits perjurers, how did it not burn Simôn, or Kleônumos or Theôros?”

Σίμων, Σίμωνος: ὄνομα κύριον. καὶ παροιμία· Σίμωνος ἁρπακτικώτερος. ᾿Αριστοφάνης· ὅταν ἴδωσι Σίμωνα, λύκοι ἐξαίφνης γίνονται. σοφιστὴς δὲ ἦν, ὃς τῶν δημοσίων ἐνοσφίζετο. Σίμων καὶ Θέωρος καὶ Κλεώνυμος, οὗτοι ἐπίορκοι. ᾿Αριστοφάνης· εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους ὁ κεραυνός, πῶς δῆτ’ οὐχὶ Σίμων’ ἐνέπρησεν οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καί τοι σφόδρα γ’ εἰσὶν ἐπίορκοι.

Fate-Breaker or Bag-boy? Some Odd Etymologies for the Trojan Paris

Major names in the Homeric tradition have some pretty opaque etymological origins. But folk etymologies (really any ‘false’ etymologies that are important to the reception of myths in performance) are viable objects of study both for what they tell us about Greek thoughts on language and for what they tell us about the life of myths outside our extant poems. Some of these are ridiculous–as in “lipless Achilles” or the story of an Odysseus who was born on the road in the rain. But they all tell us something about how audiences responded to traditional tales.

Here are some etymologies for Paris. (and credit to @spannycat for asking about this)

Photios

“Ill-passing” [Dusparis] someone named for evil, for example when Paris was born. A bad-nickname. Also, a place that is difficult to pass through [duspariton], unpassable. Xenophon uses it this way in the Anabasis.

Δύσπαρι (Γ 39)· ἐπὶ κακῷ ὠνομασμένε, οἷον ζήσας ὡς Πάρις, δυσώνυμε. καὶ δυσπάριτον χωρίον· τὸ ἄβατον. οὕτως Ξενοφῶν ἐν τῇ ᾿Αναβάσει (4, 1, 25).

Etym. Gud. 454.39

“Paris, of Paris [Paridos], the son of Hekabê who was called Alexander and also Paris. The name comes from the fire [Fire] in Ida. For Hekabê believed in a dream that she was giving birth to a torch which would consume the city with fire and the forest on Ida too. For this reason, she exposed him on Ida after he was born.”

Πάρις, Πάριδος, ὁ υἱὸς ῾Εκάβης ἐκλήθη ᾿Αλέξανδρος, ὁ καὶ Πάρις. παρὰ τὸ πῦρ καὶ τὴν ῎Ιδην. ἐν ὁράματι γὰρ ἡ ῾Εκάβη ἐνόμισε δάλον τίκτειν, ὅστις κατέφλεγε τὴν πόλιν, καὶ τὴν ἐν τῇ ῎Ιδη ὕλην· καὶ τούτου χάριν τεχθέντα ἐν τῇ ῎Ιδῃ ἀπέῤῥιψεν.

Etymologicum Magnum 654.37

“Paris: this is from going against [parienai] fate, which means to escape death. Or it is from a pêra which is a kind of bag. It comes from the fact that he was taken care of in a shepherd’s bag.”

Πάρις: Παρὰ τὸ παριέναι τὸν μόρον, τουτέστιν ἐκφυγεῖν τὸν θάνατον· ἢ παρὰ τὴν πήραν, ὃ σημαίνει τὸ μαρσίπιον· ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ποιμαντικῇ πήρᾳ ἀνατραφῆναι.

What is up with all the variant etymologies? It seems that the name Paris is not from Greek origins. As with other famous names, once the origins of a word become obscure, later audiences re-analyze them in some fantastic ways.

“The hero ’ s other name, Paris, is clearly non-Greek. Watkins indicated a possible Luvian attestation of it and related it to the name of his father Priam, which is allegedly of the same etymology (Luvian: Pariyamuvas ‘ supreme in force ’ , from pari(ya)-, which is contracted in the case of Priam).³² It may thus seem that the name Paris is equivalent in sense to Alexandros. However, it is very doubtful that the poem appreciated the meaning of a name in a foreign language…” Kanavou 2015, 85)

Kanavou, Nikoletta. The Names of Homeric Heroes : Problems and Interpretations, De Gruyter, Inc., 2015

 

Image result for greek vase paris
A Judgment of Paris Vase at the MFA.

Add/Drop/Keep: a Classics Conversation

What Would You Add/Drop/Change/Keep the Same about “Classics”?

Classics Ph.D student Ethan Ganesh Warren and associate professor Nandini Pandey recently spoke with the SCS Blog, at the invitation of AAACC co-founder Chris Waldo, about their experiences as South Asians in ancient Mediterranean studies. They share with Sententiae Antiquae the second half of their conversation, lightly edited for length and clarity, about things they’d keep or change about “classics” — that name itself, though used throughout, being one obvious candidate.

Nandini: I was going to ask if you wanted to play a little game with me. I do this one midterm evaluation that asks every student to pick one thing they’d add to your course, one thing they’d drop, one thing they’d change, and one thing they’d keep the same. And I wondered if we could do that for “classics” as a field right now. What would we add that isn’t already happening?

Ethan: One thing that I would like to see is more courses that cover broader topics in antiquity, [like one we teach at UT-Austin] called “The Ancient Mediterranean World.” The first thing we talk about is how the idea of “the West” or “the Mediterranean” is extremely problematic because that spans multiple continents and multiple climates and multiple cultures … from Babylon, Sumer, Egypt, Israel, all the way up until Greece and Rome. And we end up forming links between all of those cultures. I think courses that help you see similarities and share experiences between cultures are super cool and underutilized in colleges in general.   

Nandini: I love that. And I would add to your “add” that I would really love more training in grad school or at other levels to prepare us to do that kind of teaching [in keeping with recent interest in global antiquities]. I know it’s intimidating for any of us, after the depth of training we receive in a couple cultures, to branch out and feel like amateurs. I think it’s actually okay to be an amateur; I wish that we would embrace the fact that we’re always learning and we don’t need to stay forever within our dissertation fields. But I would love serious training on those cultural interactions really emphasized as part of the curriculum instead of [treated as] a throwaway option. [The same goes for interactions between antiquity and the present.] My students always love when we add some thought to the modern world — conversations about cultural interactions or appropriations or intersectionality with a classical twist. So I find that using Eidolon articles or bringing up modern angles is a great way to start or end discussion [that could also be better modelled in graduate school]. 

<We rave about Antigone in Ferguson and the brilliant discussions it’s generated in our classrooms, then move on to what we’d drop.>

Ethan: One thing I would drop is the idea that you need a fully complete resume to get into graduate school. And what I mean by that is a lot of professors, when a student comes to them with an interest in graduate school in classics, say, “Okay, you need four years of one language, three years of another. You need experience in this and this. … And it would also help to know either French or German or Italian.” And that can be severely limiting to students who didn’t have access to that sort of thing in high school. … If you put all of these qualifiers in, then it’s frankly impossible for a student who comes into college without any knowledge or practice in classics to go to graduate school … and become a professor or be a part of the field, right? And that can be severely limiting and it’s frankly not true. I mean, I was lucky to have a lot of high school experience in Latin, but I didn’t take any classics courses my freshman year … by the time I was doing advanced Greek, I was a second-semester junior. I didn’t have any German or French. And I got into a good program out of undergrad because I worked hard and I had a lot of confidence in myself and I had people tell me that I could do this — but I don’t think everyone has that. A lot of places, professors tend to gate-keep the field, whether intentionally or unintentionally. 

Nandini: And even your saying that you “only” had a certain amount of Greek by your junior year is already amazing, right? Many people, especially ones who fall in love with classics late in their college career, might not have access to even one Greek class — but they could have so much to bring to the field. So I fully endorse that and I want to add for the record that you may have more Latin right now than I did by the time I became a professor. <They laugh; Nandini attended a public high school with no Latin program and stumbled into classics as an undergraduate.> But there’s a kind of virtue in coming to the field from a background that wasn’t about rigorous language training from the very beginning. I think that actually you sometimes have more insights or you can be a little more creative in your outlook. 

So I totally agree with you and I would add, as a corollary, that I’d love to change our ideas of what expertise looks like, but also drop the expectation of total comprehensive synthetic knowledge of everything ever written on a particular author. Which is something that [we faculty often] perpetuate with the way that we do grad school reading lists and design exams and [compose] footnotes that last pages. It creates so much fear and intimidation. I mean, if you’re a Vergil scholar like me and you feel you need to read every one of the hundred thousand things ever written about a particular passage, you would never write a word. So I think that we need to start modifying that culture for sure. 

Ethan: Also, to add onto that, letting students know that it’s okay to skim articles. Because I think this is one of the dirty secrets of academia, especially when you first get into graduate school. You have a thousand lines of Latin to read for one class, plus five or six articles and you’re not going to be able to physically do that with two or three other classes. And I think a lot of professors try and keep the secret that people skim … and that’s okay. You don’t have to read every single word of an article. If you can understand what the author is doing, the logic they’re using, and at least some of the references they’re making or some of the source material they’re citing, that’s good. And that’s especially good for a college student.

Nandini: Absolutely. And there’s this old ethos, or maybe it’s more an aesthetic, where [professors] would cultivate the aura of somebody who has completely memorized the entire classical corpus. They would sit in the front at lectures and trot out verbatim citations in the original language. There is something incredibly cool and wonderful about that and I love many of those people who can do that. But for a long time, that was what I thought was the only way to be good at this field. And the truth is that in our information age, where we can instantly call up any article or look up any text, that kind of memorization expertise is getting not outdated but replicated. Because as you say, it’s more important to know how to read than to have fully memorized every single thing, because you can always [look them up if you need]. Or if you have the skill set of designing a good argument and understanding where it needs evidence, and understanding how to critique the scholarship — if you have all that, that’s actually much more important than having a bunch of bibliography at the tip of your tongue. 

Ethan: One thing we would change — do you want to go first on this one? 

Nandini: I think this current digital age allows a lot more potential for conversations and collaborations across institutions. I’ve gotten so much during the pandemic from chatting with other BIPOC classicists or grad students at different programs than mine [often while] giving visiting talks from my living room. I really love the ability to move around so freely in terms of conversations and support networks. And so I guess I would just keep going in that direction. I think it’s really healthy [that WCC, AAACC, and other organizations] are building mentorship relationships that reach beyond your specific department. Because in some of my darkest times as an academic, when I felt bullied or harassed — and believe me, this happens in grad school, but it keeps happening; getting a job is not the end, getting tenure is not the end of microaggressions or gatekeeping — in those situations, it’s having friends outside of my institution that has really saved me. And I would wish that for anybody else in this field. 

[Academia] can be very isolating, and there’s this false perception that everyone gets it except for you — that they all know what they’re doing and they’re all understanding that article or writing that paper perfectly on the first try. I think that we need to make [classics] a less lonely endeavor — we need to make it much more supportive, much more sociable. And we need to break those little monopolies on authority and power that are the academic department, and reward and compensate the time that people spend on [building relationships and support structures that cross institutional boundaries].  

Ethan:  Bouncing off of that … another thing I would change is broadening the requirements for the [undergraduate] major. So not necessarily saying, you need this many hours of Latin and this many hours of Greek, and this and that specific class. Because while it’s definitely helpful and while that could make you a potentially attractive candidate to graduate school, there are a lot of people who know [canonical authors] like Ovid and Vergil really well … People who are interested in something different like bioarchaeology or digital humanities are also super attractive to graduate school. … And that could be beneficial because it helps students develop skills to be competitive in and get jobs outside of academia too. Because if we’re trying to get students to come and get Ph.Ds in classics, then promise them all tenure-track jobs afterwards, then we’re kidding ourselves and them. So developing skills that can be attractive in other fields and other endeavors after the Ph.D is something that I would like to see.

Nandini: Absolutely — there’s no categorical difference between academic and “alt-ac” skills. There never has been nor is it healthy to act as though there is. We need to make sure that graduate school is always helping people develop skills for a [range of future job possibilities]. And we should start welcoming and rewarding different kinds of output … than just the standard dissertation. There’s this standard format that frankly is not even a book — [most dissertations] require years to become good books. We could encourage writing that’s a little less formulaic, a little less self-credentialing and boring, and start helping [grad students] make products that people [outside our narrow band of academia] actually want to read or use. We can reward more public-facing work, but also applied projects like digital humanities or commentaries or pedagogical projects or art installations or programs that are aimed at bringing more diverse students into classics. I think all of those things should count as end goals of your time in a Ph.D program … because obviously the model that we have is not working for all but a very few. 

Last question — what would you keep the same? 

Ethan: One thing I’d keep the same is the growth in discussions like this. Because as you said, for the longest time, [grad school was considered] this pipeline toward a job in academia … but that’s not realistic [for all]. That’s not saying that you shouldn’t pursue that goal, but you should also know about other options available to you. And I think this growing conversation has been super beneficial for graduates — it’s definitely been beneficial for me.

Nandini: I couldn’t agree more. And my answer for “what I would keep the same” is you. I just want to ring-structure back to the email that you sent me all those years ago [when you read my 2018 Eidolon piece about diversity in classics]. That really helped me at a time when I was feeling very isolated in a red state after the Trump election. I started writing publicly because I didn’t know what else to do with my time and frankly, digging deep into footnotes and spending time in the library on the commentaries started to feel less fulfilling intrinsically. I needed to figure out a way to reach out and reach more people. And so I started writing for Eidolon in a really dark place, but I had no anticipation of how much uplift I would get from people like you and how fulfilling it is now for me to watch you grow and change and do the great work you’re doing — and have this wonderful conversation with you. So thank you very much. 

Ethan: When I encountered your article, I was also in a dark place. I was interning and we had just had a lecture where I had been singled out by someone. They had later asked me where I was from and when I told them Wisconsin, they did the classic, “Oh, well, where’s your family from?” It was a stressful time because I had been getting that a lot. And I read your article and feeling that someone understood what I was going through really helped me continue on in the field. So thank you for that.

Nandini: And turning back to ancient thought: to know that other people have dealt with [these questions of identity and belonging and path-finding] before, even if they didn’t look exactly like us — that gives me a sense of radical continuity and compassion across cultures and across generations and across space now too. So here’s to many more such conversations. 

Relief found in Neumagen near Trier, a teacher with three discipuli (180-185 AD)

Hermione and Heroic Sons

Lysimachos BNJ 382 F 10b Scholia Ad Andromache, 32

Proksenos in the first book of Epirote Histories says that Pielos was born from Neoptolemos, also named Peleus, and not from Hermione as is told.

Πρόξενος δὲ ἐν τῆι πρώτηι τῶν ᾽Ηπειρωτικῶν Νεοπτολέμου μὲν Πίελόν φησι γεγονέναι, τὸν καὶ Πηλέα· οὐ μὴν ὅτι ἐξ ῾Ερμιόνης, <ὡς> προδεδήλωται.

 

Eustathios, Commentarii ad Homeri Odysseam 1.141, vv. 26-3

“People say that Sophocles records, in his Hermione, that when Menelaos was still in Troy, Tyndareus gave her to Orestes. Later on, she was seized from him and given to Neoptolemus to honor the promise made in Troy. After Neoptolemos was killed by Makhaireus, who was asking Apollo to pay him back for his father’s murder, she was returned to Orestes again. Tisamenos was born from them.”

Σοφοκλῆς δέ φασιν ἐν Ἑρμιόνῃ ἱστορεῖ, ἐν Τροίᾳ ὄντος ἔτι Μενελάου, ἐκδοθῆναι τὴν Ἑρμιόνην ὑπὸ τοῦ Τυνδάρεω τῷ Ὀρέστῃ. εἶτα ὕστερον ἀφαιρεθεῖσαν αὐτοῦ, ἐκδοθῆναι τῷ Νεοπτολέμῳ κατὰ τὴν ἐν Τροίᾳ ὑπόσχεσιν. αὐτοῦ δὲ Πυθοῖ ἀναιρεθέντος ὑπὸ Μαχαιρέως ὅτε τὸν Ἀπόλλω τινύμενος τὸν τοῦ πατρὸς ἐξεδίκει φόνον, ἀποκαταστῆναι αὖθις αὐτὴν τῷ Ὀρέστῃ. ἐξ ὧν γενέσθαι τὸν Τισαμενόν.

From Wikimedia: By Class of Cambridge 49 – Jastrow (2006), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=511079

Fate-Breaker or Bag-boy? Some Odd Etymologies for the Trojan Paris

Major names in the Homeric tradition have some pretty opaque etymological origins. But folk etymologies (really any ‘false’ etymologies that are important to the reception of myths in performance) are viable objects of study both for what they tell us about Greek thoughts on language and for what they tell us about the life of myths outside our extant poems. Some of these are ridiculous–as in “lipless Achilles” or the story of an Odysseus who was born on the road in the rain. But they all tell us something about how audiences responded to traditional tales.

Here are some etymologies for Paris. (and credit to @spannycat for asking about this)

Photios

“Ill-passing” [Dusparis] someone named for evil, for example when Paris was born. A bad-nickname. Also, a place that is difficult to pass through [duspariton], unpassable. Xenophon uses it this way in the Anabasis.

Δύσπαρι (Γ 39)· ἐπὶ κακῷ ὠνομασμένε, οἷον ζήσας ὡς Πάρις, δυσώνυμε. καὶ δυσπάριτον χωρίον· τὸ ἄβατον. οὕτως Ξενοφῶν ἐν τῇ ᾿Αναβάσει (4, 1, 25).

 

Etym. Gud. 454.39

“Paris, of Paris [Paridos], the son of Hekabê who was called Alexander and also Paris. The name comes from the fire [Fire] in Ida. For Hekabê believed in a dream that she was giving birth to a torch which would consume the city with fire and the forest on Ida too. For this reason, she exposed him on Ida after he was born.”

Πάρις, Πάριδος, ὁ υἱὸς ῾Εκάβης ἐκλήθη ᾿Αλέξανδρος, ὁ καὶ Πάρις. παρὰ τὸ πῦρ καὶ τὴν ῎Ιδην. ἐν ὁράματι γὰρ ἡ ῾Εκάβη ἐνόμισε δάλον τίκτειν, ὅστις κατέφλεγε τὴν πόλιν, καὶ τὴν ἐν τῇ ῎Ιδη ὕλην· καὶ τούτου χάριν τεχθέντα ἐν τῇ ῎Ιδῃ ἀπέῤῥιψεν.

Etymologicum Magnum 654.37

“Paris: this is from going against [parienai] fate, which means to escape death. Or it is from a pêra which is a kind of bag. It comes from the fact that he was taken care of in a shepherd’s bag.”

Πάρις: Παρὰ τὸ παριέναι τὸν μόρον, τουτέστιν ἐκφυγεῖν τὸν θάνατον· ἢ παρὰ τὴν πήραν, ὃ σημαίνει τὸ μαρσίπιον· ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ποιμαντικῇ πήρᾳ ἀνατραφῆναι.

What is up with all the variant etymologies? It seems that the name Paris is not from Greek origins. As with other famous names, once the origins of a word become obscure, later audiences re-analyze them in some fantastic ways.

“The hero ’ s other name, Paris, is clearly non-Greek. Watkins indicated a possible Luvian attestation of it and related it to the name of his father Priam, which is allegedly of the same etymology (Luvian: Pariyamuvas ‘ supreme in force ’ , from pari(ya)-, which is contracted in the case of Priam).³² It may thus seem that the name Paris is equivalent in sense to Alexandros. However, it is very doubtful that the poem appreciated the meaning of a name in a foreign language…” Kanavou 2015, 85)

Kanavou, Nikoletta. The Names of Homeric Heroes : Problems and Interpretations, De Gruyter, Inc., 2015

 

Image result for greek vase paris
A Judgment of Paris Vase at the MFA.

Achilles’ Name(s), When He Was A Girl

From the Fragments of the Greek Historians–Mythical traditions record that Thetis hid Achilles at Skyros to prevent him from getting taken to fight at Troy where she knew he would die. Most retellings of this focus on how Odysseus tricked him into revealing himself. But it turns out Achilles also took on a girl’s name while he was there.

BNJ 57 F 1 Ptolemy Chennos, Novel History, Book 1 Photios, Bibliotheca 190, 147a18

Aristonikos the Tarentinian reports that Achilles, when he was living among the girls at Lykomedes’ place, was named Kerkusera, and Issa and Pyrrha. He was also called Aspetos and Promêtheus.

ὡς ᾽Αχιλλέα μὲν ᾽Αριστόνικος ὁ Ταραντῖνος διατρίβοντα ἐν ταῖς παρθένοις παρὰ Λυκομήδει Κερκυσέραν καλεῖσθαί φησιν καὶ ῎Ισσα καὶ Πύρρα· ἐκαλεῖτο δὲ1 καὶ ῎Ασπετος καὶ Προμηθεύς.

The names he takes on surely deserve a little more contemplation. Why did he also have male names while he was there?

Ken Dowden, in his commentary on this fragment, provides the following explanation of the female names:

“The name Pyrrha (red-head, like Pyrrhos the alternative name of his son Neoptolemos) is also found in Hyginus, Fabulae 96. The name Kerkysera is held to be a ‘joke’ (i.e., of Ptolemy Chennos) by A. Cameron, Greek Mythography in the Roman World (Oxford 2004), 141, presumably by association with κέρκος (a tail or penis). M. van der Valk, Researches on the Text and Scholia of the Iliad (Leiden 1963), 369 n. 228, regards the name as corrupt–it should, according to him, be Κερκουρᾶς (Kerkouras) ‘he who urinates by means of his tail’. Even if this is right, it does not, of course, show that the name was invented by Ptolemy Chennos. Cameron, Mythography, 141, views Issa as an out-of-place Latin term of endearment. But it appears in Greek as the name of a Dalmatian island and, more appropriately to Achilles, of a city on Lesbos (named after a daughter of MakarSteph. Byz., s.v. Issa). ‘There is also a feminine form Issas on Lesbos found in Partheniosin his Herakles’ (ἔστι καὶ θηλυκὸν Ἰσσάς ἐπὶ τῆς Λέσβου παρὰ Παρθενίῳ ἐν Ἡρακλεῖ) according to Steph. Byz. ibid. A real Aristonikos, given the range of possible dates (see Biographical Essay), might well have been reading Parthenios, or even vice-versa.”

This text is from Brill’s new Jacoby, a collection of the Fragments of the Greek historians

Image result for Achilles at Skyros

 

Hermione and the Sons of Heroes

Lysimachos BNJ 382 F 10b Scholia Ad Andromache, 32

Proksenos in the first book of Epirote Histories says that Pielos was born from Neoptolemos, also named Peleus, and not from Hermione as is told.

Πρόξενος δὲ ἐν τῆι πρώτηι τῶν ᾽Ηπειρωτικῶν Νεοπτολέμου μὲν Πίελόν φησι γεγονέναι, τὸν καὶ Πηλέα· οὐ μὴν ὅτι ἐξ ῾Ερμιόνης, <ὡς> προδεδήλωται.

 

Eustathios, Commentarii ad Homeri Odysseam 1.141, vv. 26-3

“People say that Sophocles records, in his Hermione, that when Menelaos was still in Troy, Tyndareus gave her to Orestes. Later on, she was seized from him and given to Neoptolemus to honor the promise made in Troy. After Neoptolemos was killed by Makhaireus, who was asking Apollo to pay him back for his father’s murder, she was returned to Orestes again. Tisamenos was born from them.”

Σοφοκλῆς δέ φασιν ἐν Ἑρμιόνῃ ἱστορεῖ, ἐν Τροίᾳ ὄντος ἔτι Μενελάου, ἐκδοθῆναι τὴν Ἑρμιόνην ὑπὸ τοῦ Τυνδάρεω τῷ Ὀρέστῃ. εἶτα ὕστερον ἀφαιρεθεῖσαν αὐτοῦ, ἐκδοθῆναι τῷ Νεοπτολέμῳ κατὰ τὴν ἐν Τροίᾳ ὑπόσχεσιν. αὐτοῦ δὲ Πυθοῖ ἀναιρεθέντος ὑπὸ Μαχαιρέως ὅτε τὸν Ἀπόλλω τινύμενος τὸν τοῦ πατρὸς ἐξεδίκει φόνον, ἀποκαταστῆναι αὖθις αὐτὴν τῷ Ὀρέστῃ. ἐξ ὧν γενέσθαι τὸν Τισαμενόν.

From Wikimedia: By Class of Cambridge 49 – Jastrow (2006), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=511079

Fate-Breaker or Bag-boy? Some Odd Etymologies for the Trojan Paris

Major names in the Homeric tradition have some pretty opaque etymological origins. But folk etymologies (really any ‘false’ etymologies that are important to the reception of myths in performance) are viable objects of study both for what they tell us about Greek thoughts on language and for what they tell us about the life of myths outside our extant poems. Some of these are ridiculous–as in “lipless Achilles” or the story of an Odysseus who was born on the road in the rain. But they all tell us something about how audiences responded to traditional tales.

Here are some etymologies for Paris. (and credit to @spannycat for asking about this)

Photios

“Ill-passing” [Dusparis] someone named for evil, for example when Paris was born. A bad-nickname. Also, a place that is difficult to pass through [duspariton], unpassable. Xenophon uses it this way in the Anabasis.

Δύσπαρι (Γ 39)· ἐπὶ κακῷ ὠνομασμένε, οἷον ζήσας ὡς Πάρις, δυσώνυμε. καὶ δυσπάριτον χωρίον· τὸ ἄβατον. οὕτως Ξενοφῶν ἐν τῇ ᾿Αναβάσει (4, 1, 25).

 

Etym. Gud. 454.39

“Paris, of Paris [Paridos], the son of Hekabê who was called Alexander and also Paris. The name comes from the fire [Fire] in Ida. For Hekabê believed in a dream that she was giving birth to a torch which would consume the city with fire and the forest on Ida too. For this reason, she exposed him on Ida after he was born.”

Πάρις, Πάριδος, ὁ υἱὸς ῾Εκάβης ἐκλήθη ᾿Αλέξανδρος, ὁ καὶ Πάρις. παρὰ τὸ πῦρ καὶ τὴν ῎Ιδην. ἐν ὁράματι γὰρ ἡ ῾Εκάβη ἐνόμισε δάλον τίκτειν, ὅστις κατέφλεγε τὴν πόλιν, καὶ τὴν ἐν τῇ ῎Ιδη ὕλην· καὶ τούτου χάριν τεχθέντα ἐν τῇ ῎Ιδῃ ἀπέῤῥιψεν.

Etymologicum Magnum 654.37

“Paris: this is from going against [parienai] fate, which means to escape death. Or it is from a pêra which is a kind of bag. It comes from the fact that he was taken care of in a shepherd’s bag.”

Πάρις: Παρὰ τὸ παριέναι τὸν μόρον, τουτέστιν ἐκφυγεῖν τὸν θάνατον· ἢ παρὰ τὴν πήραν, ὃ σημαίνει τὸ μαρσίπιον· ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ ποιμαντικῇ πήρᾳ ἀνατραφῆναι.

What is up with all the variant etymologies? It seems that the name Paris is not from Greek origins. As with other famous names, once the origins of a word become obscure, later audiences re-analyze them in some fantastic ways.

“The hero ’ s other name, Paris, is clearly non-Greek. Watkins indicated a possible Luvian attestation of it and related it to the name of his father Priam, which is allegedly of the same etymology (Luvian: Pariyamuvas ‘ supreme in force ’ , from pari(ya)-, which is contracted in the case of Priam).³² It may thus seem that the name Paris is equivalent in sense to Alexandros. However, it is very doubtful that the poem appreciated the meaning of a name in a foreign language…” Kanavou 2015, 85)

Kanavou, Nikoletta. The Names of Homeric Heroes : Problems and Interpretations, De Gruyter, Inc., 2015

 

Image result for greek vase paris
A Judgment of Paris Vase at the MFA.

Achilles’ Name(s), When He Was A Girl

From the Fragments of the Greek Historians–Mythical traditions record that Thetis hid Achilles at Skyros to prevent him from getting taken to fight at Troy where she knew he would die. Most retellings of this focus on how Odysseus tricked him into revealing himself. But it turns out Achilles also took on a girl’s name while he was there.

Aristonikos of Tarentum (57; appearing in Photios)

Aristonikos of Tarentum reports that Achilles, when he was spending time  with the girls at Lykomedes’ home, used to be called Kerkysera and Issa and Pyrrha. He was also called Aspetos and Prometheus.

ὡς ᾽Αχιλλέα μὲν ᾽Αριστόνικος ὁ Ταραντῖνος διατρίβοντα ἐν ταῖς παρθένοις παρὰ Λυκομήδει Κερκυσέραν καλεῖσθαί φησιν καὶ ῎ Ἴσσαν καὶ Πύρραν ἐκαλεῖτο δὲ  καὶ ῎Ασπετος καὶ Προμηθεύς.

The names he takes on surely deserve a little more contemplation. Why did he also have male names while he was there?

Ken Dowden, in his commentary on this fragment, provides the following explanation of the female names:

“The name Pyrrha (red-head, like Pyrrhos the alternative name of his son Neoptolemos) is also found in Hyginus, Fabulae 96. The name Kerkysera is held to be a ‘joke’ (i.e., of Ptolemy Chennos) by A. Cameron, Greek Mythography in the Roman World (Oxford 2004), 141, presumably by association with κέρκος (a tail or penis). M. van der Valk, Researches on the Text and Scholia of the Iliad (Leiden 1963), 369 n. 228, regards the name as corrupt–it should, according to him, be Κερκουρᾶς (Kerkouras) ‘he who urinates by means of his tail’. Even if this is right, it does not, of course, show that the name was invented by Ptolemy Chennos. Cameron, Mythography, 141, views Issa as an out-of-place Latin term of endearment. But it appears in Greek as the name of a Dalmatian island and, more appropriately to Achilles, of a city on Lesbos (named after a daughter of MakarSteph. Byz., s.v. Issa). ‘There is also a feminine form Issas on Lesbos found in Partheniosin his Herakles’ (ἔστι καὶ θηλυκὸν Ἰσσάς ἐπὶ τῆς Λέσβου παρὰ Παρθενίῳ ἐν Ἡρακλεῖ) according to Steph. Byz. ibid. A real Aristonikos, given the range of possible dates (see Biographical Essay), might well have been reading Parthenios, or even vice-versa.”

This text is from Brill’s new Jacoby, a collection of the Fragments of the Greek historians

Image result for Achilles at Skyros