No Mortal is Ever Free: Reading Euripides’ “Hecuba” Online

Euripides, Hecuba 1-2 (Full text on the Scaife Viewer)

“I have come from the hidden places of corpses, darkness’ gates,
Once I left the place where Hades lives separate from the gods.
I am Polydorus, a child of Hecuba, the daughter of Kisseus,
And my father was Priam who sent me to this Phrygian city
When danger pressed upon us with a Greek spear.
Because he was afraid he sent me from the Trojan land
To the home of his guest friend Polymestor.”

Ἥκω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας
λιπών, ἵν᾿ Ἅιδης χωρὶς ᾤκισται θεῶν,
Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως
Πριάμου τε πατρός, ὅς μ᾿, ἐπεὶ Φρυγῶν πόλιν
κίνδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν Ἑλληνικῷ,
δείσας ὑπεξέπεμψε Τρωικῆς χθονὸς
Πολυμήστορος πρὸς δῶμα Θρῃκίου ξένου

The Center for Hellenic Studies , the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre has been presenting scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’ with discussion and interpretation during our time of isolation and social distancing. As Paul O’Mahony, whose idea this whole thing was said in an earlier blog post, Since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.

Each week we select scenes from a play, actors and experts from around the world, and put them all together for 90 minutes or so to see what will happen. This process is therapeutic for us; and it helps us think about how tragedy may have had similar functions in the ancient world as well.

Euripides’ Hecuba was performed in 424 BCE during the first part of the Peloponnesian War in a period when Athens and Sparta had both suffered reversals. The play tells the story of Hecuba coming to terms with the deaths of her children Polyxena and Polydoros after the end of the Trojan War and before her own death. Euripides’ use of both characters exemplifies well his adaptation of myth: Polyxena’s sacrifice on Achilles’ grave is only one part of a revenge fantasy that has Hecuba plotting the murder of her son’s killer, Polymestor. In the Homeric tradition, Polydoros is Priam’s bastard son. But Euripides’ play maximizes on the appearance of the child’s ghost and the rage of a woman at the end of a disastrous war.Hecuba

Homer, Iliad 20.407-418 (Full text on the Scaife Viewer)

“Then Achilles charged with his spear at godlike Polydoros,
Priam’s son. His father did not want him to fight at all
Because he was the youngest of his children
And was dearest to him: he could beat everyone with his feet
And he was foolishly showing off the excellence of his speed
As he raced through the fighters in front, until he lost his life.
Shining, swift-footed Achilles struck him right in the middle of the back
As he tried to leap past, in that place where the belt’s golden buckle
Comes together and the double-thick tunic meets.
The tip of the spear drove straight through to his navel
And he fell to his knees with a groan as a grey cloud
Overshadowed him. He fell forward holding his bowels in his hands.”

αὐτὰρ ὃ βῆ σὺν δουρὶ μετ’ ἀντίθεον Πολύδωρον
Πριαμίδην. τὸν δ’ οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι,
οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο,
καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα
δὴ τότε νηπιέῃσι ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων
θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.
τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς
νῶτα παραΐσσοντος, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ·
ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ’ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμή,
γνὺξ δ’ ἔριπ’ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε
κυανέη, προτὶ οἷ δ’ ἔλαβ’ ἔντερα χερσὶ λιασθείς.

 Homer, Iliad 22. 46-48

“I do not see the two boys Lykaon and Polydoros,
At all here in the city of the Trojans,
Those boys whom Laothoê, mistress of women, bore me.”

καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ Πολύδωρον
οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων,
τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν.

Scenes (From this translation)

59-97: Hecuba
177-443: Hecuba, Polyxena, Chorus, Odysseus
953-1295: Polymestor, Chorus, Hecuba, Agamemnon

Euripides, Hecuba 130-135

“The passion of the debate burned equally
On both sides, until that craft-minded
Criminal, the sweet-talking salesman of the people
The son of Laertes persuaded the army
Not to reject the best of all the Danaans
Over slaughtered slaves…”

σπουδαὶ δὲ λόγων κατατεινομένων
ἦσαν ἴσαι πως, πρὶν ὁ ποικιλόφρων
κόπις ἡδυλόγος δημοχαριστὴς
Λαερτιάδης πείθει στρατιὰν
μὴ τὸν ἄριστον Δαναῶν πάντων
δούλων σφαγίων οὕνεκ᾿ ἀπωθεῖν,

Actors

Hecuba – Eunice Roberts
Polyxena – Evelyn Miller
Chorus – Tamieka Chavis
Odysseus – Tajh Bellow
Polymestor – Tim Delap
Agamemnon – Carlos Bellato

Special Guest: Toph Marshall

Dramaturgical assistance: Emma Pauly

Direction: Paul O’Mahony

Posters: John Koelle

Technical, Moral, Administrative Support: Lanah Koelle, Allie Mabry, Janet Ozsolak, Helene Emeriaud, Sarah Scott, Keith DeStone

 Neoptolemus sacrificing Polyxena after the capture of Troy. Attic black-figure Tyrrhenian amphora, ca. 570-550 BC.

Euripides, Hecuba 369-378 [Polyxena speaking]

“Ok, then, take me Odysseus, take me to die.
For I see no little hope or expectation here
That I will ever live well at all.
Mother, don’t put any kind of obstacle in my way
By saying anything, by doing anything. Share my plan
To die before meeting some shame I don’t deserve
Someone who is unaccustomed to facing troubles
Endures them but it hurts to bend the neck to the yoke.
One like this who dies is much luckier than being alive:
For not living well is terrible toil.”

ἄγ᾿ οὖν μ᾿, Ὀδυσσεῦ, καὶ διέργασαί μ᾿ ἄγων·
οὔτ᾿ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης ὁρῶ
θάρσος παρ᾿ ἡμῖν ὥς ποτ᾿ εὖ πρᾶξαί με χρή.
μῆτερ, σὺ δ᾿ ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ
λέγουσα μηδὲ δρῶσα, συμβούλου δέ μοι
θανεῖν πρὶν αἰσχρῶν μὴ κατ᾿ ἀξίαν τυχεῖν.
ὅστις γὰρ οὐκ εἴωθε γεύεσθαι κακῶν
φέρει μέν, ἀλγεῖ δ᾿ αὐχέν᾿ ἐντιθεὶς ζυγῷ·
θανὼν δ᾿ ἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος
ἢ ζῶν· τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος.

Euripides, Hecuba 159-168

“Who defends me? What family do I have?
What kind of city? The old man is gone.
Our children are gone.
What kind of path do I take?
This one? That one? Where would I be saved?
Where is there some god or spirit to help?
Trojan women who have endured evils,
Oh, the evil pains you’ve gone through,
You are dead, you have killed—
A life in the light no longer surprises me.”

τίς ἀμύνει μοι; ποία γενεά,
ποία δὲ πόλις; φροῦδος πρέσβυς,
φροῦδοι παῖδες.
ποίαν ἢ ταύταν ἢ κείναν
στείχω; ποῖ δὴ σωθῶ; ποῦ τις
θεῶν ἢ δαίμων ἐπαρωγός;
ὦ κάκ᾿ ἐνεγκοῦσαι
Τρῳάδες, ὦ κάκ᾿ ἐνεγκοῦσαι
πήματ᾿, ἀπωλέσατ᾿ ὠλέσατ
βίος ἀγαστὸς ἐν φάει.

Upcoming Readings (Go here for the project page)

Aeschylus, Prometheus Bound, July 1st

Euripides, Andromache, July 8

Aristophanes, Clouds, July 15

Euripides, Alcestis, July 22

Hecuba Kill Kill
An alternate poster by John Koelle

Euripides, Hecuba 864-871

“Ha!
No one who is mortal is free—
We are either the slave of money or chance;
Or the majority of people or the city’s laws
Keep us from living by our own judgment.
Since you feel fear and bend to the masses,
I will make you free of fear:
Understand anything wicked I plan against
My son’s murderer, but don’t help me do it.”

φεῦ.
οὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἔστ᾿ ἐλεύθερος·
ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἐστιν ἢ τύχης
ἢ πλῆθος αὐτὸν πόλεος ἢ νόμων γραφαὶ
εἴργουσι χρῆσθαι μὴ κατὰ γνώμην τρόποις.
ἐπεὶ δὲ ταρβεῖς τῷ τ᾿ ὄχλῳ πλέον νέμεις,
ἐγώ σε θήσω τοῦδ᾿ ἐλεύθερον φόβου.
σύνισθι μὲν γάρ, ἤν τι βουλεύσω κακὸν
τῷ τόνδ᾿ ἀποκτείναντι, συνδράσῃς δὲ μή.

Videos of Earlier Sessions (Go here for the project page)
Euripides’ Helen, March 25th
Sophocles’ Philoktetes, April 1st
Euripides’ Herakles, April 8th
Euripides’ Bacchae, April 15th
Euripides’ Iphigenia , April 22nd
Sophocles, Trachinian Women, April 29th
Euripides, Orestes May 6th
Aeschylus, Persians, May 13th
Euripides, Trojan Women May 20th
Sophocles’ Ajax, May 27th
Sophocles, Oedipus Tyrannos, June 10th

Euripides, Ion,  June 17th

Euripides, Hecuba 1187-1194

“Agamemnon, it’s not right for people
To possess tongues stronger than deeds.
If someone has done good things, then they ought to speak well
If they do wretched things, well, their words are rotten to,
And they are incapable of ever speaking of injustice well.
Wise are those who have become masters of precise speech!
But they cannot be wise all the way to the end.
They all die terribly. There’s no escape from that.”

Ἀγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε
τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον·
ἀλλ᾿ εἴτε χρήστ᾿ ἔδρασε, χρήστ᾿ ἔδει λέγειν,
εἴτ᾿ αὖ πονηρά, τοὺς λόγους εἶναι σαθρούς,
καὶ μὴ δύνασθαι τἄδικ᾿ εὖ λέγειν ποτέ.
σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ᾿ οἱ τάδ᾿ ἠκριβωκότες,
ἀλλ᾿ οὐ δύνανται διὰ τέλους εἶναι σοφοί,
κακῶς δ᾿ ἀπώλοντ᾿· οὔτις ἐξήλυξέ πω.

Our Unexamined Fears: Reading Euripides’ “Trojan Women” online

Euripides, Trojan Women 25-27

“I am leaving famous Ilion and my altars.
Whenever terrible isolation overtakes a city
The gods’ places turn sick and don’t want to receive worship”

λείπω τὸ κλεινὸν Ἴλιον βωμούς τ᾽ ἐμούς:
ἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβῃ κακή,
νοσεῖ τὰ τῶν θεῶν οὐδὲ τιμᾶσθαι θέλει.

Trojan Women Poster

I have been helping  the Center for Hellenic Studies , the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre to present scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’  in our time of isolation. As Paul O’Mahony, whose idea this whole thing was said in an earlier blog post, Since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.” But this experience also helps us thing about how changes we understand the tragic genre and its performance, how the themes and concerns of ancient tragedy communicate to us today, especially in a time of crisis, and, most importantly, how important it is to stay occupied and engaged with one another.

Each week we select scenes from a play, actors and experts from around the world, and put them all together for 90 minutes or so to see what will happen. This process is therapeutic for us; and it helps us think about how tragedy may have had similar functions in the ancient world as well

Euripides, Trojan Women, 95-98

“Any mortal fool enough to sack cites,
Their temples, shrines and the graves of those they killed,
Dies later on in self-made isolation.”

μῶρος δὲ θνητῶν ὅστις ἐκπορθεῖ πόλεις,
ναούς τε τύμβους θ᾽, ἱερὰ τῶν κεκμηκότων,
ἐρημίᾳ δοὺς αὐτὸς ὤλεθ᾽ ὕστερον.

This play was performed in the same year that Athens razed the island of Melos, in the same year as the disastrous Sicilian Expedition. Both of these events are worth mentioning because they feature Athens at the height of its power, aggressive, haughty, and driven by the rhetoric of power.

For obvious reasons of context, then, Euripides’ Trojan Women is often read as a response to the same forces arguing that might makes right in Thucydides’ famous Melian dialogue.  For me, the outcome of the Melian decision, that a democratic people voted to destroy an allied city, kill all the men, and enslave all the women and children for the crime of resisting their power, stands with Odysseus’ hanging of the enslaved women in the Odyssey and Achilles’ sacrifice of Trojan youths over Patroclus’ funeral pyre as horrors transmitted by the ancient world that we have all too often minimized or ignored altogether in our reception of the past.

Scenes (using this translation for performance)

98-155 Hecuba’ first speech
235-460 Hecuba, Talthybius, Cassandra, Chorus
686-797 Hecuba, Andromache, Talthybius, Chorus
1118-1335 Hecuba, Talthybius, Chorus

395-399

“Listen how it is with Hektor’s mournful tale:
He died, leaving a reputation as the best man.
The coming of the Greeks made this happen.
If they had stayed home, his value would have stayed hidden.”

τὰ δ᾽ Ἕκτορός σοι λύπρ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει:
395δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται θανών,
καὶ τοῦτ᾽ Ἀχαιῶν ἵξις ἐξεργάζεται:
εἰ δ᾽ ἦσαν οἴκοι, χρηστὸς ὢν ἐλάνθανεν.

This Week’s Actors and Crew

Chorus – Danai Epithymiadi

Hecuba – Eunice Roberts
Talthybios – Robert Matney
Cassandra – Evelyn Miller
Andromache – Tabatha Gayle

Special Guest: Robin Mitchell-Boyask

Dramaturgical assistance: Emma Pauly

Direction: Paul O’Mahony

Posters: John Koelle

Technical, Moral, Administrative Support: Lanah Koelle, Allie Mabry, Janet Ozsolak, Helene Emeriaud, Sarah Scott, Keith DeStone

630-634

Andromache: “She is dead, she is dead. But even dead
She has a better fate than I do still alive

Hecuba: “Being dead is not the same as seeing the world still, child:
One is to be nothing, while hope remains in the other.”

ὄλωλεν ὡς ὄλωλεν: ἀλλ᾽ ὅμως ἐμοῦ
ζώσης γ᾽ ὄλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότμῳ.

οὐ ταὐτόν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ κατθανεῖν:
τὸ μὲν γὰρ οὐδέν, τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες.

Upcoming Readings (Wednesdays at 3PM EDT, Unless otherwise noted; the project page))
Sophocles, Ajax, May 29th

Euripides, Andromache, June 3rd

Sophocles, Oedipus Tyrannos, June 10th

Euripides, Ion, June 17th[10 AM EDT/3PM GMT]

Euripides, Hecuba, June 24th

Aeschylus, Prometheus Bound, July 1st

 

1203-1206

“Any mortal is a fool who takes some pleasure
From imagining their good luck is safe: in its turns
Fortune’s like a crazed person leaping this way one day
And then another, no one ever keeps the same good luck.”

θνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ πράσσειν δοκῶν
βέβαια χαίρει: τοῖς τρόποις γὰρ αἱ τύχαι,
ἔμπληκτος ὡς ἄνθρωπος, ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε
πηδῶσι, κοὐδεὶς αὐτὸς εὐτυχεῖ ποτε.

Videos of Earlier Sessions (Go here for the project page)
Euripides’ Helen, March 25th
Sophocles’ Philoktetes, April 1st
Euripides’ Herakles, April 8th 
Euripides’ Bacchae, April 15th
Euripides’ Iphigenia , April 22nd
Sophocles, Trachinian Women, April 29th
Euripides, Orestes  May 6th
Aeschylus, Persians, May 13th

1165-66

“You fear a child this young? I can’t praise fear
When someone is frightened without examining why.”

βρέφος τοσόνδ᾽ ἐδείσατ᾽: οὐκ αἰνῶ φόβον,
ὅστις φοβεῖται μὴ διεξελθὼν λόγῳ.

Slandering this Fake Socrates Quote is Perfectly Fine

So, a twitter correspondent (.@stustin) asked me about this one:

Image

This is so fake that it has been debunked by Snopes and Politifact, which traced the simplistic sentiment to a goodreads account in 2008. A simple google books search shows that the misattribution made the leap to books a few years ago and seems to be growing like a virus or cancer.

On my fake quotation scale, this stands somewhere between Peisistratos Fake–because it has been obviously manufactured–and Racist Fake because it is used in political debates by those trying to prevaricate when their interlocutors mention the moral turpitude of someone like a Supreme Court Justice who likes beer and putting his genitals in people’s faces. This is just another one of those lame, nitpicking logic-memes which put on a false mantle of antiquity for authority.

Socrates does talk a lot about slander, but he is usually worried about how slander prejudices audiences against speakers before a debate even happens (he says this in the Apology). In this case, the concern is the opposite of that in the spurious quotation: the quotation fears that debate devolves into name-calling and away from fact whereas Socrates is actually worried that previous name-calling and unquestioned assumptions makes it impossible for his audiences to apprehend the facts of a case.

Plato, Apology 19a

“Well, so be it. I need to defend myself, Athenians, and I need to try to take from you the slander you have absorbed over so long a period in such little time.”

Εἶεν· ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ ἐπιχειρητέον ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολὴν ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ.

Arsenius

“The knife cuts, but slander separates friends: a saying of Democritus”

῾Η μὲν μάχαιρα τέμνει· ἡ δὲ διαβολὴ χωρίζει φίλους Δημοκρίτου.

Here’s some more imaginary Socrates from Real Plato:

“I think that I am wiser by this very small bit: I don’t pretend to know what I don’t know.”

ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι.

Homer: Poet, Parent, Parodist?

If you want to read more about Homer and the “Battle of Frogs and Mice”, you can check out the page on the blog. And you can also check out our book…

Greek Anthology, Exhortative Epigrams 90

“Because he wanted to exercise his mind,
Homer made up the tale of frogs and mice,
Which he then gave to children to imitate.”

῞Ομηρος αὐτοῦ γυμνάσαι γνῶσιν θέλων,
τῶν βατράχων ἔπλασε καὶ μυῶν μῦθον
ἔνθεν παρορμῶν πρὸς μίμησιν τοὺς νέους.

The problematic biographies, the various Lives of Homer, include some similar information.

Vita Herodotea 332-4

“The man from Khios had children around the same age. They were entrusted to Homer for education. He composed these poems: the Kekropes, Batrakohmuomakia, Psaromakhia, Heptapaktikê, and Epikikhlides and as many other poems as were playful.”

ἦσαν γὰρ τῷ Χίῳ παῖδες ἐν ἡλικίῃ. τούτους οὖν αὐτῷ παρατίθησι παιδεύειν. ὁ δὲ ἔπρησσε ταῦτα· καὶ τοὺς Κέρκωπας καὶ Βατραχομυομαχίαν καὶ Ψαρομαχίην καὶ ῾Επταπακτικὴν καὶ ᾿Επικιχλίδας καὶ τἄλλα πάντα ὅσα παίγνιά ἐστιν.

Vita Plutarchea 1.98-100

“He wrote two poems, the Iliad and the Odyssey and, as some say, though not truthfully, he added the Batrakhomuomakhia and Margites for practice and education.”

ἔγραψε δὲ ποιήματα δύο, ᾿Ιλιάδα καὶ ᾿Οδύσσειαν, ὡς δέ τινες, οὐκ ἀληθῶς λέγοντες, γυμνασίας καὶ παιδείας ἕνεκα Βατραχομυομαχίαν προσθεὶς καὶ Μαργίτην.

Vita Quinta, 22-24

“Some also say that two school poems were attributed to him, the Batrakhomuomakhia and the Margites.”

τινὲς δ’ αὐτοῦ φασιν εἶναι καὶ τὰ φερόμενα δύο γράμματα, τήν τε Βατραχομυομαχίαν καὶ τὸν Μαργίτην.

The Margites is another epic parody we have only in fragmentary form.  Aristotle attributes it to Homer in his Poetics (1448b28-1449a3):

“We aren’t able to say anything about [parody] before Homer—but it is likely there were many—but we must start from Homer who leaves us the Margites and other works of this sort. It is fitting that among these works he also developed the iambic meter—for this is the very reason that iambos is called this today, since men are always mocking each other in that meter. Some of the ancient poets wrote heroic poetry, others wrote iambic.  Just as Homer was the exceptional poet in serious matters—for he didn’t only do it well in other ways but he also made his representations dramatic—in the same way he was the first to display the character of comedy in dramatizing something funny, not reproachful. And his Margites completes an analogy for us: just as the Iliad and the Odyssey are to tragedy, so to the Margites is to comedy.”

τῶν μὲν οὖν πρὸ ῾Ομήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα, εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς, ἀπὸ δὲ ῾Ομήρου ἀρξαμένοις ἔστιν, οἷον ἐκείνου ὁ Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐν οἷς κατὰ τὸ ἁρμόττον καὶ τὸ ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον—διὸ καὶ ἰαμβεῖον καλεῖται νῦν, ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους. καὶ ἐγένοντο τῶν παλαιῶν οἱ μὲν ἡρωικῶν οἱ δὲ ἰάμβων ποιηταί. ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς ῞Ομηρος ἦν (μόνος γὰρ οὐχ ὅτι εὖ ἀλλὰ καὶ μιμήσεις δραμαικὰς ἐποίησεν), οὕτως καὶ τὸ τῆς κωμῳδίας σχῆμα πρῶτος ὑπέδειξεν, οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσας· ὁ γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει, ὥσπερ ᾿Ιλιὰς καὶ ἡ ᾿Οδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας, οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας.

The Batrakhomuomakhia, however, is not clearly ascribed to Homer until the first century CE.

BM

The Iliad’s Three Asioi

Asios 1 is from Lydia, son of Kotyon, king of the Lydians

Schol. Ad Il. A 2.261

“Asios was the son of Kotus and Muiô, the king of the Lydians, as Khristodôros claims in his Lydian Histories: “Kotus took another wife to share his bed, the white-armed girl named Muio / and she bore the son Asios.”

[Asios] was from Asios, the son of Kotus the king of Ludia. Kaüstros was son of Penthesilea the Amazon, [and it was he] who married Derketô in Askalôn and had Semiramis from her. Among the Syrians, Derketô is called Atargatîs”

ex. <᾿Ασίω:> ῎Ασιος υἱὸς Κότυος καὶ Μυιοῦς, Λυδῶν βασιλεύς, ὥς φησι Χριστόδωρος ἐν τοῖς Λυδιακοῖς (FGrHist 283, 1)· „Κότυς λευκώλενον ἄλλην / ἤγετο κουριδίην ὁμοδέμνιον, οὔνομα Μυιοῦν· / ἡ δ’ ῎Ασιον τέκε κοῦρον”. A

Ep. Hom. | <᾿Ασίω:> ἀπὸ τοῦ ᾿Ασίου τοῦ Κότυος βασιλέως Λυδίας ex. (Porph. ?) Κάϋστρος υἱὸς Πενθεσιλείας τῆς ᾿Αμαζόνος, ὃς ἐν ᾿Ασκάλωνι ἔγημεν τὴν Δερκετὼ καὶ ἐξ αὐτῆς ἔσχεν τὴν Σεμίραμιν. | ἡ δὲ Δερκετὼ παρὰ Σύροις καλεῖται᾿Αταργατῖς. A

 

Asios 2 is the son of Hurtakos, also Phrygia or from Arisbê

Schol. Ad Il. 2. 838

“Asios the son of Hurtakos, the marshal of men”: there is a fact that this Asios has the same name as a brother of Hekabê. Aristarchus indicates the same named men in work about Pulaimenos. And regarding the repetition, that this is something extra in the Iliad.”

τῶν αὖθ’ ῾Υρτακίδης <ἦρχ’ ῎Ασιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, / ῎Ασιος ῾Υρτακίδης>: ὅτι ὁ ῎Ασιος οὗτος ὁμώνυμός ἐστι τῷ ῾Εκάβης ἀδελφῷ (cf. Π 717). ἐσημειοῦτο δὲ ὁ ᾿Αρίσταρχος τὰς ὁμωνυμίας πρὸς τὰ <περὶ> Πυλαιμένους. καὶ πρὸς τὴν ἐπανάληψιν, ὅτι πλεονάζει ἐν ᾿Ιλιάδι. A ex. (Ariston.?) <῎Ασιος ῾Υρτακίδης:> τῇ ἐπαναλήψει ἐσημειώσατο τὸν ἥρωα ὡς λέξων περὶ αὐτοῦ. καὶ ὅτι διὰ τοὺς ἵππους ὀλεῖται (cf.Ν 392). b(BCE3)

“He is Phrygian. The younger poets say that Troy and Phrygia are the same. But Homer does not say this. Aeschylus agrees. These are from a smaller part of Phrygia. The greater part lies along the Sangarios where Asios “who is the maternal uncle of Hektor tamer of horses.”

Ariston. | ex. Φρύγας: ὅτι οἱ νεώτεροι τὴν Τροίαν καὶ τὴν Φρυγίαν τὴν αὐτὴν λέγουσιν, ὁ δὲ ῞Ομηρος οὐχ οὕτως. Αἰσχύλος (fr. 446 N.2 242c M. = 446 R.) δὲ συνέχεεν. | οὗτοι δὲ τῆς μικρᾶς εἰσι Φρυγίας. ἡ δὲ μεγάλη παρὰ τῷ Σαγγαρίῳ κεῖται, ὅθεν καὶ ῎Ασιος, „ὃς μήτρως ἦν ῞Εκτορος ἱπποδάμοιο” (Π 717). A

Schol ad. Il. 12.96

Asios the son of Hurtakos whom horses brought from Arisbe.”…he is about the describe his bold dead, and he has properly designated him through his horses and his father. Arisbê is a city on the Hellespont. He is saying that it was bold for them to come to Troy by foot.

Aristonicus: Asios the son of Hyrtakos: there is a bit extra in the Iliad in the repetitions of this [name]. in the Odyssey it only comes up once.

ex. ῎Ασιος ῾Υρτακίδης, ὃν ᾿Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι </ αἴθωνες μεγάλοι>: μέλλων αὐτοῦ θρασεῖαν διηγεῖσθαι πρᾶξιν, εἰκότως ἐπεσημειώσατο αὐτὸν διὰ τῶν ἵππων καὶ πατρός. b(BCE3) T ᾿Αρίσβη δὲ πόλις ῾Ελλησπόντου. φησὶν δὲ ὅτι θαρρῶν αὐτοῖς πεζὸς ἧκεν εἰς ῎Ιλιον.
Ariston. ῎Ασιος ῾Υρτακίδης: ὅτι πλεονάζει ἐν ᾿Ιλιάδι τὰς ἐπαναλήψεις, ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δὲ ἅπαξ (sc. α 23).

AMPHORA DEPICTING ULYSSES, ATHENA
Attic cup depicting a greek sailing ship. Upper detail. Black figures decoration. Archaic Greek art. Ceramics. Date: Source: FRANCE. Paris. Louvre Museum.

Asios 3 is Hektor’s Uncle

Il. 16.715-719

“Apollo then stood next to him as he was thinking,
Appearing in the shape of a noble and strong man,
Asios, who was the maternal uncle of Hektor the tamer of horses,
One who was a brother of Hekabê, the son of Dumas.
He used to live in Phrygia along the course of the Sangarios.”

ταῦτ’ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος ᾿Απόλλων
ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε
᾿Ασίῳ, ὃς μήτρως ἦν ῞Εκτορος ἱπποδάμοιο
αὐτοκασίγνητος ῾Εκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος,
ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο·

Schol ad. Il. 16.718b

“the brother of Hekabe, the “son of Dumas”. Of Dumas and the nymph Euthoê, according to Pherecydes. But according to Athenaion, he was the son of Kisseus and Têlekleia. Unless Asios is a son of the same mother as Hekabe. For Asios is recently present. Therefore, he does not mention him in the Catalogue.”

ex. αὐτοκασίγνητος ῾Εκάβης, <υἱὸς δὲ Δύμαντος>: Δύμαντος καὶ Εὐθόης νύμφης, ὡς Φερεκύδης (FGrHist 3, 136b)· ᾿Αθηναίων (FGrHist 546,2) δὲ Κισσέως καὶ Τηλεκλείας, εἰ μὴ ἄρα ὁμομήτριος αὐτῇ ὁ ῎Ασιος. νεωστὶ δὲ πάρεστιν ὁ ῎Ασιος· διὸ οὐδὲ ἐν τῷ Καταλόγῳ αὐτοῦ μέμνηται. T

 

 

The Weakest Slave: The Millwoman’s Sorrowful Sign

In this often overlooked scene we find an unnamed slave at the end of a long night’s work. 

Odyssey 20.97-120

[Odysseus] carried it outside and then prayed
while raising his hands to Zeus,
“Zeus, father, if you have willingly led me
over the soil and swell to this land,
after you have made me a much lesser man,
let someone of those gathered within utter my fame
and let some other sign of Zeus appear without.”

So he spoke while praying and Zeus the advisor was listening to him.
He immediately thundered from shining Olympus
high above from the clouds. And brilliant Odysseus smiled.
A woman from the house near the mill released a sound [phêmê]
where the twelve mills were set for the shepherd of the host.
There were twelve women working there
regularly working the barley and the wheat, men’s marrow.
The others were sleeping, since they had finished grinding their grain.
But she alone was not yet stopping, since she was the weakest of all.
But then she stopped her mill and spoke, a sign for her master.

“Zeus, father, you who rule over the gods and people,
how you have thundered from the starry sky
where there is no cloud! In this you show your sign.
Now grant to wretched me this word which I speak:
may this be the last and final day on which the suitors
take their lovely feast in the halls of Odysseus.
These men wear the knees of tired, heart-pained me
as I make their meal. Let them dine now for the last.”

So she spoke and Odysseus took pleasure in the speech and the thunder. For he was thinking that he would pay the guilty back.”

θῆκε θύραζε φέρων, Διὶ δ’ εὔξατο χεῖρας ἀνασχών·
“Ζεῦ πάτερ, εἴ μ’ ἐθέλοντες ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
ἤγετ’ ἐμὴν ἐς γαῖαν, ἐπεί μ’ ἐκακώσατε λίην,
φήμην τίς μοι φάσθω ἐγειρομένων ἀνθρώπων
ἔνδοθεν, ἔκτοσθεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω.”
ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος· τοῦ δ’ ἔκλυε μητίετα Ζεύς,
αὐτίκα δ’ ἐβρόντησεν ἀπ’ αἰγλήεντος ᾿Ολύμπου,
ὑψόθεν ἐκ νεφέων· γήθησε δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς.
φήμην δ’ ἐξ οἴκοιο γυνὴ προέηκεν ἀλετρὶς
πλησίον, ἔνθ’ ἄρα οἱ μύλαι εἵατο ποιμένι λαῶν.
τῇσιν δώδεκα πᾶσαι ἐπερρώοντο γυναῖκες
ἄλφιτα τεύχουσαι καὶ ἀλείατα, μυελὸν ἀνδρῶν·
αἱ μὲν ἄρ’ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλεσσαν,
ἡ δὲ μί’ οὔ πω παύετ’, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυκτο·
ἥ ῥα μύλην στήσασα ἔπος φάτο, σῆμα ἄνακτι·
“Ζεῦ πάτερ, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσεις,
ἦ μεγάλ’ ἐβρόντησας ἀπ’ οὐρανοῦ ἀστερόεντος,
οὐδέ ποθι νέφος ἐστί· τέρας νύ τεῳ τόδε φαίνεις.
κρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος, ὅττι κεν εἴπω·
μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε
ἐν μεγάροισ’ ᾿Οδυσῆος ἑλοίατο δαῖτ’ ἐρατεινήν,
οἳ δή μοι καμάτῳ θυμαλγέϊ γούνατ’ ἔλυσαν
ἄλφιτα τευχούσῃ· νῦν ὕστατα δειπνήσειαν.”
ὣς ἄρ’ ἔφη, χαῖρεν δὲ κλεηδόνι δῖος ᾿Οδυσσεὺς
Ζηνός τε βροντῇ· φάτο γὰρ τείσασθαι ἀλείτας.
αἱ δ’ ἄλλαι δμῳαὶ κατὰ δώματα κάλ’ ᾿Οδυσῆος
ἐγρόμεναι ἀνέκαιον ἐπ’ ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ.

This scene illustrates the extent to which minor characters exist and in fact suffer pointlessly for Odysseus’ benefit: we get the briefest glimpse into the life and suffering of one of the mill-working women in order to satisfy Odysseus’ own desire to hear that he is remembered.  For me, this scene is a metonym for the narrative’s use of marginalized peoples in the generic instrumentalization of another’s pain to satisfy Odysseus’ narrative ends.

Pottery: black-figured amphora showing a scene of olive-gathering. A naked youth seated in a tree shakes down olives with sticks. Two bearded figures beat the trees with sticks, and a naked youth collects the fallen olives in a basket. The other side show
A vase from the British Museum

“My Mother Is Like This…”

The scene: Telemachus is asking Euryklea how she treated the beggar (who is Odysseus) over night. He does not know that she knows that it is Odysseus. It is not clear whether or not she knows that he knows that this is Odysseus. So, Telemachus takes the opportunity to complain about his mom.

Odyssey 20.128-145

“She stood once she went to the threshold and he addressed addressed Eurykleia
“Dear auntie, how did you honor the guest in our home
With sleep and food—or does he lie there uncared for?
For this is the way my mother is even though she is really intelligent.
She madly honors one man of the mortal human race
Who is worse and then she dishonors another by sending him away.”

Then wise Eurykleia addressed him in turn.

“You shouldn’t blame the blameless now child.
For he sat and was drinking her as long as he wanted
And he said that he was no longer hungry—for she asked him.
But when they were thinking about going to be and sleep
She ordered the slave women to law out blankets for him
But he, just like someone who is completely wretched and poor,
Would not sleep on a bed and on blankets,
But on unworked oxhide and fleeces of sheep
He slept in the front hall. We put a cloak on him.”
So she spoke and Telemachus went out of the bedroom
With a spear in his hand. The swiftfooted dogs were following him.

στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών, πρὸς δ’ Εὐρύκλειαν ἔειπε·
“μαῖα φίλη, πῶς ξεῖνον ἐτιμήσασθ’ ἐνὶ οἴκῳ
εὐνῇ καὶ σίτῳ, ἦ αὔτως κεῖται ἀκηδής;
τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα·
ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων
χείρονα, τὸν δέ τ’ ἀρείον’ ἀτιμήσασ’ ἀποπέμπει.”
τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Εὐρύκλεια·
“οὐκ ἄν μιν νῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο.
οἶνον μὲν γὰρ πῖνε καθήμενος, ὄφρ’ ἔθελ’ αὐτός,
σίτου δ’ οὐκέτ’ ἔφη πεινήμεναι· εἴρετο γάρ μιν.
ἀλλ’ ὅτε δὴ κοίτοιο καὶ ὕπνου μιμνῄσκοντο,
ἡ μὲν δέμνι’ ἄνωγεν ὑποστορέσαι δμῳῇσιν,
αὐτὰρ ὅ γ’, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος,
οὐκ ἔθελ’ ἐν λέκτροισι καὶ ἐν ῥήγεσσι καθεύδειν,
ἀλλ’ ἐν ἀδεψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν
ἔδραθ’ ἐνὶ προδόμῳ· χλαῖναν δ’ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς.”
ὣς φάτο, Τηλέμαχος δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκει
ἔγχος ἔχων· ἅμα τῷ γε κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο.

Schol. Q ad Od. 20.131 ex.

“This is what my mother is like…” He is not slandering his mother but he means that she honors those beggars who bring good tidings about Odysseus even though they are lying but then does not honor those good ones because they don’t lie.”

τοιαύτη γὰρ ἐμοὶ μήτηρ] οὐ διαβάλλει τὴν μητέρα, ἀλλὰ λέγει ὅτι τοὺς μὲν πτωχοὺς εὐαγγελιζομένους περὶ ᾿Οδυσσέως τιμᾷ καίπερ ψευδομένους, τοὺς δὲ ἀγαθοὺς διὰ τὸ μὴ ψεύδεσθαι ἀτιμάζει. Q.

 

An ancient Greek vase showing Medea in the act of murdering one of her children.
Maybe his mother should have been like this…. (Ixion Painter, Medea killing a son, c. 330 BC (Louvre, Paris).)

Commentary on the Batrakhomuomakhia, Part 5: Lines 56-66

This is installment five of a working commentary on the Homeric Battle of Frogs and Mice. We have posted a translation elsewhere and welcome comments or suggestions on any part of this project.

 

56 Πρὸς τάδε μειδήσας Φυσίγναθος ἀντίον ηὔδα•
57 ξεῖνε λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι• ἔστι καὶ ἡμῖν
58 πολλὰ μάλ’ ἐν λίμνῃ καὶ ἐπὶ χθονὶ θαύματ’ ἰδέσθαι.
59 ἀμφίβιον γὰρ ἔδωκε νομὴν βατράχοισι Κρονίων,
60 σκιρτῆσαι κατὰ γαῖαν, ἐν ὕδασι σῶμα καλύψαι,
61 στοιχείοις διττοῖς μεμερισμένα δώματα ναίειν.
62 εἰ δ’ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι εὐχερές ἐστι•
63 βαῖνέ μοι ἐν νώτοισι, κράτει δέ με μήποτ’ ὀλίσθῃς,
64 ὅππως γηθόσυνος τὸν ἐμὸν δόμον εἰσαφίκηαι.
65 ῝Ως ἄρ’ ἔφη καὶ νῶτ’ ἐδίδου• ὁ δ’ ἔβαινε τάχιστα
66 χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ’ αὐχένος ἅμματι κούφῳ.

 

56 μειδήσας: “Grinning”, often appears in responses to speeches in Homer, e.g. Il. 23.555 ( ῝Ως φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς). This masculine participle seems a bit more popular in the Hellenistic period, see Ap. Rhodes 2.61 and Gr. Anth. 12.126.3.

ἀντίον ηὔδα: “He responded, answered back”; a typical Homeric speech introduction for answering.

57 ξεῖνε λίην αὐχεῖς ἐπὶ γαστέρι
λίην: “excessively”, adv.
αὐχεῖς: “You brag about ..” with ἐπὶ γαστέρι. αὐχεῖς is not a Homeric word, but it does appear in Aeschylus (Ag. 1497; cf. Eur. Her. 31 Χο. εἰ σὺ μέγ’ αὐχεῖς).

ἐπὶ γαστέρι: “on your belly” with the sense of “because of”. See Smyth §1689.2c. This is not a typical use of the preposition in Homer. The phrase does appear in the Odyssey (7.216: οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο) but the sense there seems more one of addition or comparison (“there is nothing more shameful beyond a belly”).

ἔστι καὶ ἡμῖν: Dative of possession with subject enjambed in the next line.

58 θαύματ’ ἰδέσθαι: This plural (θαύματ’) does not occur in Homer. For the singular with this infinitive, see Hom. Od. 13.108: φάρε’ ὑφαίνουσιν ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι. The phrase-pattern may have a certain antiquity, however. Cf. the plural at Hes. Th. 834. The rhythmic shape is the same with either ending.

59 ἀμφίβιον…νομὴν: “amphibious realm”; lit. “a double-lived pasture”
Κρονίων: “Son of Kronos”, Zeus, a typical Homeric epithet for Zeus in this position.

60 σκιρτῆσαι κατὰ γαῖαν, ἐν ὕδασι σῶμα καλύψαι: The verb δίδωμι (here, ἔδωκε) often takes an infinitive (i.e. “Zeus grants that we dance upon the earth”). But combined here with the object ἀμφίβιον…νομὴν it seems a bit forced. The chiastic structure of this line (infinitive-prepositional phrases-infinitive) seems rather characteristic of Hellenistic play. Note as well the possible humorous foreshadowing in “covering the body in water” (σῶμα καλύψαι).

61 στοιχείοις: “Parts, or elements”; this is a lengthened or diminutive of στοῖχος which means “row or rank”. The meaning “parts” or “elements” is rather common in philosophical prose. But it also appears more colloquially as well, and a few times in Aesop as in Fab 32.2.9 (“The story shows that no place, no land, no sky nor any part of the water safekeeps murders of men”, ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι τοὺς φονεῖς τῶν ἀνθρώπων οὔτε γῆς οὔτε ἀέρος οὔτε ὕδατος στοιχεῖον οὔτε τόπος ἄλλος φυλάττει). The root noun certainly was available as early as Homer, cf. “in a ranked line” μεταστοιχί (Il. 23.358)
᾿Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος. οὗτος ἔφασκεν ἀρχὴν
καὶ στοιχεῖον τὸ ἄπειρον, οὐ διορίζων ἀέρα ἢ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι (Diog. Laert. 2.1)

διττοῖς: Un-Homeric. A word such διπλόος would be more common epic usage. Theognis has the non-Attic Δισσαί (837)

δώματα ναίειν: “to inhabit homes”, still governed by ἔδωκε, i.e. “Zeus has granted that we inhabit…” Cf. Hes. Th. 303: ἔνθ’ ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν and νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει (Odyssey 1.51)

μεμερισμένα: “divided” from μερίζω, “to divide”. This participle does not occur in Homer, but it can be found in a scholion to The Odyssey, which says of the Aethiopians: Αἰθίοπες ἀνατολικοὶ καὶ δυσμικοί. κατοικοῦσι δὲ ἀμφότεροι πρὸς τῷ ὠκεανῷ. τούτου χάριν φησὶν “ἔσχατοι ἀνδρῶν.” E. νενέμηνται, μεμερισμένοι εἰσίν. (Scholia in Odysseam, Book 1 Line 23.)This gives the boast of Phusignathos a comic effect by extending his range between the real and semi-mythical worlds. See also line 20, where Okeanoio is a given as a variant of Eridanoio.

62 δαήμεναι: from δάω Homeric infinitive, “to learn”, often with a genitive direct object in Homer Cf. Il. 21.487 (εἰ δ’ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι…)

εὐχερές: Lit. “ready-to-hand”, i.e. “easy”

63 βαῖνέ… ἐν: tmesis is common in Homer; ἐμβαίνω is often used with getting on ships.

ἐν νώτοισι: “on my back”. The plural is often used metaphorically in Homer for the sea (e.g. Od. 17.146: οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.) but this dative form appears twice in references to portions of meat (Il. 7.321; Od. 14.437), although archaic poetry also uses it with horses (see Theognis 249: οὐχ ἵππων νώτοισιν ἐφήμενος• ἀλλά σε πέμψει)

κράτει δέ με μήποτ’ ὀλίσθῃς: from κρατέω (imperative singular, often confused with the third person indicative κρατεῖ); “Hold me tight so you don’t slip off”; The verb κράτει has no parallels in Homer but appears with a genitive object in Sophocles (Philokt. 1292: πρότεινε χεῖρα, καὶ κράτει τῶν σῶν ὅπλων).

64 γηθόσυνος: “Happy”, a Homeric adjective, e.g. Il. 4.272 ( ῝Ως ἔφατ’, ᾿Ατρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ).

ὅππως …εἰσαφίκηαι: Uncontracted middle aorist optative from ὰφικνέομαι (optative because of ὅππως (lengthened from ὅπως for metrical reasons), object clause of effort). This is a Homeric form, though rare: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον ῎Αϊδος εἰσαφίκηαι, 30.336). In Homer, object clauses may take the subjunctive or optative where Attic might use future forms. See Smyth §2217.

65 ῝Ως ἄρ’ ἔφη καὶ: A typical speech conclusion, cf. Il. 1.584 (῝Ως ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον)

ὁ δ’: The particle δέ is frequently used to signal a subject change.

ἐδίδου: Imperfect, 3rd singular active. This form occurs once in Homer (Od. 11.289).

66 χεῖρας ἔχων τρυφεροῖο κατ’ αὐχένος:
τρυφεροῖο: Some manuscripts ἀπαλοῖο. Restored, the phrase recalls Iliadic battle language: ἀντικρὺ δ’ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ’ ἀκωκή, Il.17.49.

κατ’ αὐχένος: “around, along the neck”. This combination is rare in the Classical period.

ἅμματι κούφῳ: “ghostly brine”; Some manuscripts have ἀλματι καλω̣῀,