Play The Part You’re Given: Epictetus, Teles, and Shakespeare

Epictetus, Encheiridion, 17

“Remember that you are an actor in a drama, whatever kind the playwright desires. If he wishes it to be short, it is short. If he wants it to be long, it is long.

If he wants you to act as a beggar, act even that part seriously. And the same if you are a cripple, a ruler, or a fool. This is your role: to play well the part you were given. It is another’s duty to choose.”

Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος· ἂν βραχύ, βραχέος· ἂν μακρόν, μακροῦ· ἂν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ· ἂν χωλόν, ἂν ἄρχοντα, ἂν ἰδιώτην. σὸν γὰρ τοῦτ᾿ ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς· ἐκλέξασθαι δ᾿ αὐτὸ ἄλλου.

On Facebook M. L Lech let me know that this sentiment appeared in the work of an earlier cynic philosopher

Teles the Philosopher, On Self-Sufficiency (Hense, 5)

“Just as a good actor will carry off well whatever role the poet assigns him, so too a good person should manage well whatever chance allots. For chance, as Biôn says, just like poetry, assigns the role of the first speaker and the second speaker, now a king and then a vagabond. Don’t long to be the second speaker when you have the role of the first. Otherwise, you will create disharmony.”

Δεῖ ὥσπερ τὸν ἀγαθὸν ὑποκριτὴν ὅ τι ἂν ὁ ποιητὴς περιθῇ πρόσωπον τοῦτο ἀγωνίζεσθαι καλῶς, οὕτω καὶ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα ὅ τι ἂν περιθῇ ἡ τύχη. καὶ γὰρ αὕτη, φησὶν ὁ Βίων, ὥσπερ ποιήτρια, ὁτὲ μὲν πρωτολόγου, ὁτὲ δὲ δευτερολόγου περιτίθησι πρόσωπον, καὶ ὁτὲ μὲν βασιλέως, ὁτὲ δὲ ἀλήτου. μὴ οὖν βούλου δευτερολόγος ὢν τὸ πρωτολόγου πρόσωπον· εἰ δὲ μή,  ἀνάρμοστόν τι ποιήσεις.

Diogenes Laertius, Ariston 160

“[He compared] the wise man to a good actor who could take up the role of both Thersites and Agamemnon and play either appropriately

εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸν τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῇ, ὃς ἄν τε Θερσίτου ἄν τε Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβῃ, ἑκάτερον ὑποκρίνεται προσηκόντως.

Epictetus, Discourses 1.29

“There will soon be a time when the tragic actors will believe that their masks and costumes are their real selves. You have these things as material and a plot. Say something so we may know whether you are a tragic actor or a comedian. For they have the rest of their material in common [apart from the words]. If one, then, should deprive the actor of his buskins and his masks and introduce him to the stage as only a ghost, has the actor been lost or does he remain? If he has a voice, he remains.”

ἔσται χρόνος τάχα, ἐν ᾧ οἱ τραγῳδοὶ οἰήσονται ἑαυτοὺς εἶναι προσωπεῖα καὶ ἐμβάδας καὶ τὸ σύρμα. ἄνθρωπε, ταῦτα ὕλην ἔχεις καὶ ὑπόθεσιν. φθέγξαι τι, ἵνα εἰδῶμεν πότερον τραγῳδὸς εἶ ἢ γελωτοποιός· κοινὰ γὰρ ἔχουσι τὰ ἄλλα ἀμφότεροι. διὰ τοῦτο ἂν ἀφέλῃ τις αὐτοῦ καὶ τὰς ἐμβάδας καὶ τὸ προσωπεῖον καὶ ἐν εἰδώλῳ αὐτὸν προαγάγῃ, ἀπώλετο ὁ τραγῳδὸς ἢ μένει; ἂν φωνὴν ἔχῃ, μένει.

 W. Shakespeare, As You Like It, Act II, Scene 7 (spoken by Jaques)
                                        All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts…
Image result for ancient greek vase actors

Tawdry Tuesday: Two Scenes of Post-Coital Remorse

Ovid, Remedia Amoris, 413–424

“But as soon as pleasure, spent, comes to its goal
And bodies lie thoroughly exhausted with the mind
When it gets annoying and you prefer to have touched no girl
And you seem unlikely to touch one again for a while,
Then gather in your mind whatever faults are in her flesh
And hold each of her imperfections in your eyes.
Perhaps someone else will consider them small—as they are,
But what is no advantage alone aids in numbers.
A viper slays a giant bull will a small bite;
A boar is often held by a hound of no great size.
Make sure you fight with such a number: collect your judgments,
A mountain will grow from so much sand.”

At simul ad metas venit finita voluptas,
Lassaque cum tota corpora mente iacent,
Dum piget, et malis nullam tetigisse puellam,
Tacturusque tibi non videare diu,
Tunc animo signa, quaecumque in corpore menda est,
Luminaque in vitiis illius usque tene.
Forsitan haec aliquis (nam sunt quoque) parva vocabit,
Sed, quae non prosunt singula, multa iuvant.
Parva necat morsu spatiosum vipera taurum:
A cane non magno saepe tenetur aper.
Tu tantum numero pugna, praeceptaque in unum
Contrahe: de multis grandis acervus erit.

Homeric Hymn to Aphrodite, 168–176

“But when the shepherds gather back to the fold
Their cattle and strong sheep from the blooming meadows,
Then over Anchises she was pouring sweet sleep
Gently and she wrapped her shining cloths around her.
Once clothed well over her entire body, the shining goddess
Stood near the bed, and her head touched the well-made roof,
And the immortal beauty shone from her cheeks
As it does from well-crowned Kytherea.
And she woke him from sleep and spoke his name:
“Get up, Dardanian. Why do you still stretch out in deep sleep?…”

῏Ημος δ’ ἂψ εἰς αὖλιν ἀποκλίνουσι νομῆες
βοῦς τε καὶ ἴφια μῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων,
τῆμος ἄρ’ ᾿Αγχίσῃ μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε
νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροῒ ἕννυτο εἵματα καλά.
ἑσσαμένη δ’ εὖ πάντα περὶ χροῒ δῖα θεάων
ἔστη ἄρα κλισίῃ, εὐποιήτοιο μελάθρου
κῦρε κάρη, κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν
ἄμβροτον, οἷόν τ’ ἐστὶν ἐϋστεφάνου Κυθερείης.
ἐξ ὕπνου τ’ ἀνέγειρεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
῎Ορσεο Δαρδανίδη· τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις;

Aeneas Bearing Anchises from Troy, by Carle van Loo, 1729 (Louvre).

Play The Part You’re Given: Epictetus, Teles, and Shakespeare

Epictetus, Encheiridion, 17

“Remember that you are an actor in a drama, whatever kind the playwright desires. If he wishes it to be short, it is short. If he wants it to be long, it is long.

If he wants you to act as a beggar, act even that part seriously. And the same if you are a cripple, a ruler, or a fool. This is your role: to play well the part you were given. It is another’s duty to choose.”

Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος· ἂν βραχύ, βραχέος· ἂν μακρόν, μακροῦ· ἂν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ· ἂν χωλόν, ἂν ἄρχοντα, ἂν ἰδιώτην. σὸν γὰρ τοῦτ᾿ ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς· ἐκλέξασθαι δ᾿ αὐτὸ ἄλλου.

On Facebook M. L Lech let me know that this sentiment appeared in the work of an earlier cynic philosopher

Teles the Philosopher, On Self-Sufficiency (Hense, 5)

“Just as a good actor will carry off well whatever role the poet assigns him, so too a good person should manage well whatever chance allots. For chance, as Biôn says, just like poetry, assigns the role of the first speaker and the second speaker, now a king and then a vagabond. Don’t long to be the second speaker when you have the role of the first. Otherwise, you will create disharmony.”

Δεῖ ὥσπερ τὸν ἀγαθὸν ὑποκριτὴν ὅ τι ἂν ὁ ποιητὴς περιθῇ πρόσωπον τοῦτο ἀγωνίζεσθαι καλῶς, οὕτω καὶ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα ὅ τι ἂν περιθῇ ἡ τύχη. καὶ γὰρ αὕτη, φησὶν ὁ Βίων, ὥσπερ ποιήτρια, ὁτὲ μὲν πρωτολόγου, ὁτὲ δὲ δευτερολόγου περιτίθησι πρόσωπον, καὶ ὁτὲ μὲν βασιλέως, ὁτὲ δὲ ἀλήτου. μὴ οὖν βούλου δευτερολόγος ὢν τὸ πρωτολόγου πρόσωπον· εἰ δὲ μή,  ἀνάρμοστόν τι ποιήσεις.

Diogenes Laertius, Ariston 160

“[He compared] the wise man to a good actor who could take up the role of both Thersites and Agamemnon and play either appropriately

εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸν τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῇ, ὃς ἄν τε Θερσίτου ἄν τε Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβῃ, ἑκάτερον ὑποκρίνεται προσηκόντως.

Epictetus, Discourses 1.29

“There will soon be a time when the tragic actors will believe that their masks and costumes are their real selves. You have these things as material and a plot. Say something so we may know whether you are a tragic actor or a comedian. For they have the rest of their material in common [apart from the words]. If one, then, should deprive the actor of his buskins and his masks and introduce him to the stage as only a ghost, has the actor been lost or does he remain? If he has a voice, he remains.”

ἔσται χρόνος τάχα, ἐν ᾧ οἱ τραγῳδοὶ οἰήσονται ἑαυτοὺς εἶναι προσωπεῖα καὶ ἐμβάδας καὶ τὸ σύρμα. ἄνθρωπε, ταῦτα ὕλην ἔχεις καὶ ὑπόθεσιν. φθέγξαι τι, ἵνα εἰδῶμεν πότερον τραγῳδὸς εἶ ἢ γελωτοποιός· κοινὰ γὰρ ἔχουσι τὰ ἄλλα ἀμφότεροι. διὰ τοῦτο ἂν ἀφέλῃ τις αὐτοῦ καὶ τὰς ἐμβάδας καὶ τὸ προσωπεῖον καὶ ἐν εἰδώλῳ αὐτὸν προαγάγῃ, ἀπώλετο ὁ τραγῳδὸς ἢ μένει; ἂν φωνὴν ἔχῃ, μένει.

 W. Shakespeare, As You Like It, Act II, Scene 7 (spoken by Jaques)
                                        All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts…
Image result for ancient greek vase actors

Embracing the Dead: Homer, Vergil and Macrobius for AP Latin Week

Odyssey 11.204-222

“So she spoke but as I pondered this in my thoughts,
I wanted to clutch the soul of my departed mother.
Three times I reached out as my heart urged me to embrace her,
And three times she drifted from my hands like a shadow
Or a dream. The grief in my heart only grew sharper
And I spoke to her, uttering winged words.

“Mother, why don’t you wait as I come to hold you,
So we may even in Hades throw our arms around another
And have our fill together of cruel grief?
Or is it that dread Persephone sends only this ghost to me
So I may groan, grieving still more?”

So I spoke and my lady mother responded right away:
“Oh, my child, most ill-fated of all men,
Zeus’ daughter Persephone does not allow you things,
This is the law of mortals whenever they die.
We possess no tendons, flesh or bones—
Those things the strong force of burning fire
Consumed, and when the spirit first leaves its white bones,
The soul flits about and flies like a dream.”

ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐγώ γ’ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας
μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης.
τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει,
τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ
ἔπτατ’· ἐμοὶ δ’ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·
‘μῆτερ ἐμή, τί νύ μ’ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα,
ὄφρα καὶ εἰν ᾿Αΐδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε
ἀμφοτέρω κρυεροῖο τεταρπώμεσθα γόοιο;
ἦ τί μοι εἴδωλον τόδ’ ἀγαυὴ Περσεφόνεια
ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;’
ὣς ἐφάμην, ἡ δ’ αὐτίκ’ ἀμείβετο πότνια μήτηρ·
‘ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν,
οὔ τί σε Περσεφόνεια Διὸς θυγάτηρ ἀπαφίσκει,
ἀλλ’ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν.
οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυμός,
ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.

Macrobius, Saturnalia 5.13

“What do you make of the fact that all of Vergil’s work is made as sort of mirroring of Homer’s”?

Quid, quod et omne opus Virgilianum velut de quodam Homerici opus speculo formatum est?

Aeneid, 6.700-2

“Three times I tried there to wrap my arms around his neck,
Three times his ghost fled the empty closure of my hands,
Something like a blowing breeze or a flying dream.”

Ter conatus ibi collo dare brachia circum,
ter frustra comprensa manus effugit imago,
par levibus ventis volucrique simillima somno.

These lines in the underworld are repeated from Aeneas’ description of his flight from Troy when he bursts back into the city and encounters the ghost of Creusa.

Macrobius (Saturnalia 5.4 ) lists this a one of many passages adapted from Homer. But in his version, he offers a slightly different version of the Latin. Instead of the line listed in most MSS (2.794=6.702) Macrobius has Par levibus ventis volucrique simillima fumo, “similar to light winds and something like floating smoke”.

In his commentary, John Connington doesn’t make much of this variation. He does mention another.

Commentary on 2.792-794

[794] Hom.’s words are σκιῆ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ. Virg., in talking of sleep, probably has a dream in his mind. In any case there is no probability in Macrobius’ (Sat. 5. 5) misquotation ‘fumo,’ which Wakef. adopts. The Medicean of Pierius has a curious variety, “Par levibus pennis volucrique simillima vento.”

Macrobius, Saturnalia 5.14-15

“Has it been proved to you that Vergil cannot be understood by someone who is ignorant of the sound of Latin and is equally distant to one who has not drunk Greek learning deep with the fullest thirst?

If I did not fear making you antsy, I could fill huge volumes with the material he translated from the most obscure Greek teachings. But these assertions are enough to support the thesis I have proposed.”

probatumne vobis est Vergilium, ut ab eo intellegi non potest qui sonum Latinae vocis ignorat, ita nec ab eo posse qui Graecam non hauserit extrema satietate doctrinam?

nam si fastidium facere non timerem, ingentia poteram volumina de his quae a penitissima Graecorum doctrina transtulisset implere: sed ad fidem rei propositae relata sufficient.’

Image result for Medieval manuscript Vergil

Weary Wednesday: Two Scenes of Post-Coital Remorse

Ovid, Remedia Amoris, 413–424

“But as soon as pleasure, spent, comes to its goal
And bodies lie thoroughly exhausted with the mind
When it gets annoying and you prefer to have touched no girl
And you seem unlikely to touch one again for a while,
Then gather in your mind whatever faults are in her flesh
And hold each of her imperfections in your eyes.
Perhaps someone else will consider them small—as they are,
But what is no advantage alone aids in numbers.
A viper slays a giant bull will a small bite;
A boar is often held by a hound of no great size.
Make sure you fight with such a number: collect your judgments,
A mountain will grow from so much sand.”

At simul ad metas venit finita voluptas,
Lassaque cum tota corpora mente iacent,
Dum piget, et malis nullam tetigisse puellam,
Tacturusque tibi non videare diu,
Tunc animo signa, quaecumque in corpore menda est,
Luminaque in vitiis illius usque tene.
Forsitan haec aliquis (nam sunt quoque) parva vocabit,
Sed, quae non prosunt singula, multa iuvant.
Parva necat morsu spatiosum vipera taurum:
A cane non magno saepe tenetur aper.
Tu tantum numero pugna, praeceptaque in unum
Contrahe: de multis grandis acervus erit.

Homeric Hymn to Aphrodite, 168–176

“But when the shepherds gather back to the fold
Their cattle and strong sheep from the blooming meadows,
Then over Anchises she was pouring sweet sleep
Gently and she wrapped her shining cloths around her.
Once clothed well over her entire body, the shining goddess
Stood near the bed, and her head touched the well-made roof,
And the immortal beauty shone from her cheeks
As it does from well-crowned Kytherea.
And she woke him from sleep and spoke his name:
“Get up, Dardanian. Why do you still stretch out in deep sleep?…”

῏Ημος δ’ ἂψ εἰς αὖλιν ἀποκλίνουσι νομῆες
βοῦς τε καὶ ἴφια μῆλα νομῶν ἐξ ἀνθεμοέντων,
τῆμος ἄρ’ ᾿Αγχίσῃ μὲν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε
νήδυμον, αὐτὴ δὲ χροῒ ἕννυτο εἵματα καλά.
ἑσσαμένη δ’ εὖ πάντα περὶ χροῒ δῖα θεάων
ἔστη ἄρα κλισίῃ, εὐποιήτοιο μελάθρου
κῦρε κάρη, κάλλος δὲ παρειάων ἀπέλαμπεν
ἄμβροτον, οἷόν τ’ ἐστὶν ἐϋστεφάνου Κυθερείης.
ἐξ ὕπνου τ’ ἀνέγειρεν, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
῎Ορσεο Δαρδανίδη· τί νυ νήγρετον ὕπνον ἰαύεις;

Aeneas Bearing Anchises from Troy, by Carle van Loo, 1729 (Louvre).

Play The Role You’re Assigned: Epictetus Anticipates Shakespeare?

Epictetus, Encheiridion, 17

“Remember that you are an actor in a drama, whatever kind the playwright desires. If he wishes it to be short, it is short. If he wants it to be long, it is long.

If he wants you to act as a beggar, act even that part seriously. And the same if you are a cripple, a ruler, or a fool. This is your role: to play well the part you were given. It is another’s duty to choose.”

Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος· ἂν βραχύ, βραχέος· ἂν μακρόν, μακροῦ· ἂν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ· ἂν χωλόν, ἂν ἄρχοντα, ἂν ἰδιώτην. σὸν γὰρ τοῦτ᾿ ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς· ἐκλέξασθαι δ᾿ αὐτὸ ἄλλου.

On Facebook M. L Lech let me know that this sentiment appeared in the work of an earlier cynic philosopher

Teles the Philosopher, On Self-Sufficiency (Hense, 5)

“Just as a good actor will carry off well whatever role the poet assigns him, so too a good person should manage well whatever chance allots. For chance, as Biôn says, just like poetry, assigns the role of the first speaker and the second speaker, now a king and then a vagabond. Don’t long to be the second speaker when you have the role of the first. Otherwise, you will create disharmony.”

Δεῖ ὥσπερ τὸν ἀγαθὸν ὑποκριτὴν ὅ τι ἂν ὁ ποιητὴς περιθῇ πρόσωπον τοῦτο ἀγωνίζεσθαι καλῶς, οὕτω καὶ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα ὅ τι ἂν περιθῇ ἡ τύχη. καὶ γὰρ αὕτη, φησὶν ὁ Βίων, ὥσπερ ποιήτρια, ὁτὲ μὲν πρωτολόγου, ὁτὲ δὲ δευτερολόγου περιτίθησι πρόσωπον, καὶ ὁτὲ μὲν βασιλέως, ὁτὲ δὲ ἀλήτου. μὴ οὖν βούλου δευτερολόγος ὢν τὸ πρωτολόγου πρόσωπον· εἰ δὲ μή,  ἀνάρμοστόν τι ποιήσεις.

 W. Shakespeare, As You Like It, Act II, Scene 7 (spoken by Jaques)
                                        All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts…
Image result for ancient greek vase actors

Everyone Should Read Sulpicia (Martial, 10.35)

“All girls who desire to please one man
Should read Sulpicia.
All husbands who desire to please one wife
Should read Sulpicia.
She doesn’t write the rage of the Colchian woman
Or repeat the dinners of dire Thyestes.
She doesn’t believe there ever was a Scylla, or Byblis
But she teaches chaste and honest love,
And games, both sweet and a little naughty.
Anyone who judges her poems well
Will say that there never was a cleverer girl,
There never was a girl more reverent!
I think that the jokes of Egeria
In Numa’s dark cave were something like this.
You would have been more humble and learned
With Sulpicia as a teacher or a peer, Sappho:
But if he had seen her by your side,
Harsh Phaon would have loved Sulpicia.
Uselessly: for she would not be wife of the Thunderer
Nor girlfriend to Bacchus or Apollo
Should she live after her Calenus was taken away.”

Omnes Sulpiciam legant puellae,
Uni quae cupiunt viro placere;
Omnes Sulpiciam legant mariti,
Uni qui cupiunt placere nuptae.
Non haec Colchidos adserit furorem 5
Diri prandia nec refert Thyestae;
Scyllam, Byblida nec fuisse credit:
Sed castos docet et probos amores,
Lusus, delicias facetiasque.
Cuius carmina qui bene aestimarit, 10
Nullam dixerit esse nequiorem,
Nullam dixerit esse sanctiorem.
Tales Egeriae iocos fuisse
Udo crediderim Numae sub antro.
Hac condiscipula vel hac magistra 15
Esses doctior et pudica, Sappho:
Sed tecum pariter simulque visam
Durus Sulpiciam Phaon amaret.
Frustra: namque ea nec Tonantis uxor
Nec Bacchi nec Apollinis puella 20
Erepto sibi viveret Caleno.

(there is no way to get Latin hendecasyllables easily into English. I bet Sulpicia could have done it.)

Martial is not referring to the first Sulpicia (whose poetry is recorded with that of Tibullus, book 3) but a second Sulpicia from the time of Domitian. Hmmm. Ten plus books, only one Martial?

Serendipitous Saturday: Horace and Homer on Strings

While browsing through some of our earlier posts, two passages jumped out at me:

Horace, Ars Poetica 347

“The string does not always return the sound that the hand and mind desire”.

neque chorda sonum reddit quem volt manus et mens.

 

 

This would normally make me think of one of the greatest Homeric similes, and that simile was posted on the next day!

 

Homer, Odyssey 21.407-409

 

Just as a man who knows both lyre and song

easily stretches a string on a new peg

as he attaches the twisted sheep-gut to both sides

just so, without haste, Odysseus strung the great bow

 

ὡς ὅτ’ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς

ῥηϊδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν,

ἅψας ἀμφοτέρωθεν ἐϋστρεφὲς ἔντερον οἰός,

ὣς ἄρ’ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον ᾿Οδυσσεύς.

 

A great passage that combines two strains of the Odyssey, the hero as killer and the hero as singer, that have already overlapped at so many turns right before the killer supersedes all else.

Obviously, the Horatian passage made me think of the Homeric one.  But was that Horace’s inspiration?  Perhaps more scholarly minds than mine (or hands close to commentaries!) will have an answer…