Tawdry Tuesday: A Wedding Recipe

Aristophanes, Peace 868-870

“The child is bathed and her ass-situation is fine.
The cake is baking and the sesame buns are shaped—
Everything else is complete—but we need a penis.”

ἡ παῖς λέλουται καὶ τὰ τῆς πυγῆς καλά·
ὁ πλακοῦς πέπεπται, σησαμῆ ξυμπλάττεται,
870καὶ τἄλλ᾿ ἁπαξάπαντα· τοῦ πέους δὲ δεῖ.

According to a scholion, sesame cakes are made for weddings to ensure an abundance of offspring (vet σησαμὴ R: πλακοῦς γαμικὸς ἀπὸ σησάμων πεποιημένος διὰ τὸ πολύγονον, ὥς φησι Μένανδρος. RV)

Later, a Slave remarks on the girl’s rear end:“Master, she’s got a five-year ass” ὦ δέσποτα, ὅσην ἔχει τὴν πρωκτοπεντετηρίδα. (876).

Image result for ancient greek comedy wedding

A scholion relates this to the frequency of the completion of the Dionysia. Another adds that at this point they are grabbing the girl and showing her genitals to the audience. (Schol V. ad Aristop. Pax 867b ἁπτόμενος γὰρ αὐτῆς τῆς πυγῆς <φησι> καὶ θαυμάζων καὶ τοῖς θεαταῖς ἐπιδεικνύμενος τὸ αἰδοῖον. V Although, here we should probably imagine a male actor with female genital apparatus).

From Henderson’s Maculate Muse:

Peos

On Not Cutting Off Your Penis, or Beard

Epictetus, Discourses 1.2

“Similar too is the athlete who was at the risk of dying unless his penis was cut off. His brother—that one was a philosopher—came to him and said, “Come on, brother, what are you going to do? Are we going to cut that bit off and go to the gym still?” He wouldn’t allow it, so died, steadfast in his convictions.

When someone asked, “How did he do that? As an athlete or a philosopher.” Epictetus answered, “As a man. As a man who had been announced at the Olympic games and competed there and was well-suited to that place, not just rubbed down in oil at Batôn’s gym. A different man would have cut off his neck if he could live separate from it. This is what living in alignment with your persona means. It is so strong for those who are accustomed to introduce their own experiences into examinations.

“Come Epictetus, shave!” If I am a philosopher, I say, “I will not shave my beard.” And he answers, “Then I will cut off your neck.” So I say, if it seems better to you that way, cut it.”

Τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ἀθλητής τις κινδυνεύων ἀπο-θανεῖν, εἰ μὴ ἀπεκόπη τὸ αἰδοῖον, ἐπελθόντος αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ (ἦν δ’ ἐκεῖνος φιλόσοφος) καὶ εἰπόντος ‘ἄγε, ἀδελφέ, τί μέλλεις ποιεῖν; ἀποκόπτομεν τοῦτο τὸ μέρος καὶ ἔτι εἰς γυμνάσιον προερχόμεθα;’ οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλ’ ἐγκαρτερήσας ἀπέθανεν. πυθομένου δέ τινος·

Πῶς τοῦτο ἐποίησεν; ὡς ἀθλητὴς ἢ ὡς φιλόσοφος; <῾Ως> ἀνήρ, ἔφη, ἀνὴρ δ’ ᾿Ολύμπια κεκηρυγμένος καὶ ἠγωνισμένος, ἐν τοιαύτῃ τινὶ χώρᾳ ἀνεστραμμένος, οὐχὶ παρὰ τῷ Βάτω<ν>ι ἀλειφόμενος. ἄλλος δὲ κἂν τὸν τράχηλον ἀπετμήθη, εἰ ζῆν ἠδύνατο δίχα τοῦ τραχήλου. τοιοῦτόν ἐστι τὸ κατὰ πρόσωπον· οὕτως ἰσχυρὸν παρὰ τοῖς εἰθισμένοις αὐτὸ συνεισφέρειν ἐξ αὐτῶν ἐν ταῖς σκέψεσιν. ‘ἄγε οὖν, ᾿Επίκτητε, διαξύρησαι.’ ἂν ὦ φιλόσοφος, λέγω ‘οὐ διαξυρῶμαι’. ‘ἀλλ’ ἀφελῶ σου τὸν τράχηλον.’ εἰ σοὶ ἄμεινον, ἄφελε.

MET Accession 62.4 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/255120

Four Years of Presidential Memories: The Distinguished Antiquity of the Mushroom as a Membrum Virile

This popped into my mind for no particular reason.

μύκης, μύκητος: “mushroom”…2. membrum virile

mushroom

Herodian. Anecd. Ox. iii.231.5 = Archilochus 252

“Mushroom: can also mean a man’s genitals—which is what Archilochus says when he presents it with the same number of syllables: “The tendons of my ‘mushroom’ were ruptured.”

(μύκης) σημαίνει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνθρώπου, ὅπερ καὶ ἰσοσυλλάβως ἔκλινεν Ἀρχίλοχος εἰπὼν

ἀλλ᾿ ἀπερρώγασι μύκεω τένοντες.

Henderson, The Maculate Muse 1991: 20

mushroom henderson

Beekes, Etymological Dictionary of Ancient Greek 2010

beekes mush 1

beekes mush 2

Dio Cassius, Rom. Hist. Ep. 41

“Nero has also left for us a saying worth remembering. For he used to say that mushrooms were food of the gods because [Claudius] became a god thanks to a mushroom”

Καὶ ὁ Νέρων δὲ οὐκ ἀπάξιον μνήμης ἔπος κατέλιπε· τοὺς γὰρ μύκητας θεῶν βρῶμα ἔλεγεν εἶναι, ὅτι καὶ ἐκεῖνος διὰ τοῦ μύκητος θεὸς ἐγεγόνει.

Hippocrates of Cos, Epidemics 7.102

“The young daughter of Pausanias ate a raw mushroom and felt nausea, choking, and stomach pain. Drinking warm melicrêt and puking relieved her along with a warm bath. She puked up the mushroom in the bath and she sweated while she was getting better”

Τῇ Παυσανίου κούρῃ μύκητα ὠμὸν φαγούσῃ ἄση, πνιγμός, ὀδύνη γαστρός. μελίκρητον θερμὸν πίνειν καὶ ἐμεῖν ξυνήνεγκε, καὶ λουτρὸν θερμόν· ἐν τῷ λουτρῷ ἐξήμεσε τὸν μύκητα, καὶ ἐπεὶ λήξεινἔμελλεν ἐξίδρωσεν.

Tawdry Tuesday: A Wedding Recipe

Aristophanes, Peace 868-870

“The child is bathed and her ass-situation is fine.
The cake is baking and the sesame buns are shaped—
Everything else is complete—but we need a penis.”

ἡ παῖς λέλουται καὶ τὰ τῆς πυγῆς καλά·
ὁ πλακοῦς πέπεπται, σησαμῆ ξυμπλάττεται,
870καὶ τἄλλ᾿ ἁπαξάπαντα· τοῦ πέους δὲ δεῖ.

According to a scholion, sesame cakes are made for weddings to ensure an abundance of offspring (vet σησαμὴ R: πλακοῦς γαμικὸς ἀπὸ σησάμων πεποιημένος διὰ τὸ πολύγονον, ὥς φησι Μένανδρος. RV)

Later, a Slave remarks on the girl’s rear end:“Master, she’s got a five-year ass” ὦ δέσποτα, ὅσην ἔχει τὴν πρωκτοπεντετηρίδα. (876).

Image result for ancient greek comedy wedding

A scholion relates this to the frequency of the completion of the Dionysia. Another adds that at this point they are grabbing the girl and showing her genitals to the audience. (Schol V. ad Aristop. Pax 867b ἁπτόμενος γὰρ αὐτῆς τῆς πυγῆς <φησι> καὶ θαυμάζων καὶ τοῖς θεαταῖς ἐπιδεικνύμενος τὸ αἰδοῖον. V Although, here we should probably imagine a male actor with female genital apparatus).

From Henderson’s Maculate Muse:

Peos

Breakfast of Champions (NSFW)?

This is probably not safe for work.

Aristophanes, Wealth 295

“You’re following with your dicks out; and you will eat breakfast [like] goats”

ἕπεσθ’ ἀπεψωλημένοι· τράγοι δ’ ἀκρατιεῖσθε.

From the Suda

“You will breakfast”: Aristophanes in Wealth has “You will breakfast like goats”. This means you will breakfast with an exposed penis: you will do wild things like goats, since after sex, goats lick the penis. [So this means] you will lick the end of a dick like a goat.”

Ἀκρατιεῖσθε: Ἀριστοφάνης Πλούτῳ: τράγοι δ’ ἀκρατιεῖσθε. τουτέστιν ἀπεψωλημένοι ἀκρατιεῖσθε: ἀντὶ τοῦ ὡς τράγοι ἀκρατῆ πράξετε, ἐπεὶ μετὰ τὴν συνουσίαν οἱ τράγοι λείχουσι τὸ αἰδοῖον. τὸ ἄκρον λείξετε ὡς τράγοι.

The scholia to this passage have a few different interpretations:
Scholia ad. Arist. Plut.

“[They used to thing it means] “You are licking your balls like goats”. Clearly, this means: you are licking genitals.”

ἤγουν δίκην τράγων τοὺς ὄρχεις λείχετε. P. λείχετε τὰ αἰδοῖα δηλονότι. Br.

Scholia recentiora Tzetzae

“akratieisthe” stands in for “you would eat”. For akratismos means eating first thing in the morning. Or, “you will do wild things”, since after intercourse, goats lick their own genitals.”

τὸ δ’ “ἀκρατιεῖσθε” ἀντὶ τοῦ “φάγοιτε”· ἀκρατισμὸς γὰρ λέγεται τὸ πρωϊνὸν φαγεῖν. ἢ “ἀκρατῆ πράσσετε”, ἐπειδὴ μετὰ συνουσίαν οἱ τράγοι λείχουσι τὰ αἰδοῖα ἑαυτῶν.

Image result for Ancient Greek goat

The Distinguished Antiquity of the Mushroom as a Membrum Virile

This popped into my mind for no particular reason.

μύκης, μύκητος: “mushroom”…2. membrum virile

mushroom

Herodian. Anecd. Ox. iii.231.5 = Archilochus 252

“Mushroom: can also mean a man’s genitals—which is what Archilochus says when he presents it with the same number of syllables: “The tendons of my ‘mushroom’ were ruptured.”

(μύκης) σημαίνει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνθρώπου, ὅπερ καὶ ἰσοσυλλάβως ἔκλινεν Ἀρχίλοχος εἰπὼν

ἀλλ᾿ ἀπερρώγασι μύκεω τένοντες.

Henderson, The Maculate Muse 1991: 20

mushroom henderson

Beekes, Etymological Dictionary of Ancient Greek 2010

beekes mush 1

beekes mush 2

Dio Cassius, Rom. Hist. Ep. 41

“Nero has also left for us a saying worth remembering. For he used to say that mushrooms were food of the gods because [Claudius] became a god thanks to a mushroom”

Καὶ ὁ Νέρων δὲ οὐκ ἀπάξιον μνήμης ἔπος κατέλιπε· τοὺς γὰρ μύκητας θεῶν βρῶμα ἔλεγεν εἶναι, ὅτι καὶ ἐκεῖνος διὰ τοῦ μύκητος θεὸς ἐγεγόνει.

Hippocrates of Cos, Epidemics 7.102

“The young daughter of Pausanias ate a raw mushroom and felt nausea, choking, and stomach pain. Drinking warm melicrêt and puking relieved her along with a warm bath. She puked up the mushroom in the bath and she sweated while she was getting better”

Τῇ Παυσανίου κούρῃ μύκητα ὠμὸν φαγούσῃ ἄση, πνιγμός, ὀδύνη γαστρός. μελίκρητον θερμὸν πίνειν καὶ ἐμεῖν ξυνήνεγκε, καὶ λουτρὸν θερμόν· ἐν τῷ λουτρῷ ἐξήμεσε τὸν μύκητα, καὶ ἐπεὶ λήξεινἔμελλεν ἐξίδρωσεν.

Tawdry Tuesday: Dying Right and Being the Beard

Philetairos, fr. 6.

“Stop acting like this when you are an old man.
Don’t you know it is not sweetest to die while fucking
Just as they say Phormisios died?”

παῦσαι γέρων ὢν τοὺς τρόπους. οὐκ οἶσθ᾿ ὅτι
οὐκ ἐστιν ἥδιστον ἀποθανεῖν βινοῦνθ᾿ ἅμα,
ὥσπερ λέγουσιν ἀποθανεῖν Φορμίσιον;

The Suda calls Phormisios a “reckless and bold wannabe general” (ὁ Φορμίσιος αὐθάδης καὶ θρασὺς στρατηγιῶν, Phi 606). But then, there is this from Aristophanes.

Suda, Phi 605

“Phormisios: “She will pull up [her skirt] and show her Phormisios”*: for this man was hairy. This is an indirect reference to female genitalia.”

Φορμίσιος· ἀναβαλλομένη δείξει τὸν Φορμίσιον. καὶ οὗτος δασὺς ἦν. αἰνίττεται δὲ τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον.

From Aristophanes Ekklesiazusae 97. We learn at Schol R ad Arist. Ran. 966 that Phormisios “had a big beard.” (ὡς μέγαν ἔχοντα πώγωνα).

For binein as “to fuck” see here.

Image result for ancient greek vase big beard
Zeus has a big beard. How big was Phormisios’?

Tawdry Tuesday: A Wedding Recipe

Aristophanes, Peace 868-870

“The child is bathed and her ass-situation is fine.
The cake is baking and the sesame buns are shaped—
Everything else is complete—but we need a penis.”

ἡ παῖς λέλουται καὶ τὰ τῆς πυγῆς καλά·
ὁ πλακοῦς πέπεπται, σησαμῆ ξυμπλάττεται,
870καὶ τἄλλ᾿ ἁπαξάπαντα· τοῦ πέους δὲ δεῖ.

According to a scholion, sesame cakes are made for weddings to ensure an abundance of offspring (vet σησαμὴ R: πλακοῦς γαμικὸς ἀπὸ σησάμων πεποιημένος διὰ τὸ πολύγονον, ὥς φησι Μένανδρος. RV)

Later, a Slave remarks on the girl’s rear end:“Master, she’s got a five-year ass” ὦ δέσποτα, ὅσην ἔχει τὴν πρωκτοπεντετηρίδα. (876).

Image result for ancient greek comedy wedding

A scholion relates this to the frequency of the completion of the Dionysia. Another adds that at this point they are grabbing the girl and showing her genitals to the audience. (Schol V. ad Aristop. Pax 867b ἁπτόμενος γὰρ αὐτῆς τῆς πυγῆς <φησι> καὶ θαυμάζων καὶ τοῖς θεαταῖς ἐπιδεικνύμενος τὸ αἰδοῖον. V Although, here we should probably imagine a male actor with female genital apparatus).

From Henderson’s Maculate Muse:

Peos

Breakfast of Champions (NSFW)?

This is probably not safe for work.

Aristophanes, Wealth 295

“You’re following with your dicks out; and you will eat breakfast [like] goats”

ἕπεσθ’ ἀπεψωλημένοι· τράγοι δ’ ἀκρατιεῖσθε.

From the Suda

“You will breakfast”: Aristophanes in Wealth has “You will breakfast like goats”. This means you will breakfast with an exposed penis: you will do wild things like goats, since after sex, goats lick the penis. [So this means] you will lick the end of a dick like a goat.”

Ἀκρατιεῖσθε: Ἀριστοφάνης Πλούτῳ: τράγοι δ’ ἀκρατιεῖσθε. τουτέστιν ἀπεψωλημένοι ἀκρατιεῖσθε: ἀντὶ τοῦ ὡς τράγοι ἀκρατῆ πράξετε, ἐπεὶ μετὰ τὴν συνουσίαν οἱ τράγοι λείχουσι τὸ αἰδοῖον. τὸ ἄκρον λείξετε ὡς τράγοι.

The scholia to this passage have a few different interpretations:
Scholia ad. Arist. Plut.

“[They used to thing it means] “You are licking your balls like goats”. Clearly, this means: you are licking genitals.”

ἤγουν δίκην τράγων τοὺς ὄρχεις λείχετε. P. λείχετε τὰ αἰδοῖα δηλονότι. Br.

Scholia recentiora Tzetzae

“akratieisthe” stands in for “you would eat”. For akratismos means eating first thing in the morning. Or, “you will do wild things”, since after intercourse, goats lick their own genitals.”

τὸ δ’ “ἀκρατιεῖσθε” ἀντὶ τοῦ “φάγοιτε”· ἀκρατισμὸς γὰρ λέγεται τὸ πρωϊνὸν φαγεῖν. ἢ “ἀκρατῆ πράσσετε”, ἐπειδὴ μετὰ συνουσίαν οἱ τράγοι λείχουσι τὰ αἰδοῖα ἑαυτῶν.

Image result for Ancient Greek goat

Proverbs for Pointlessness, Prostitution and Poverty

More Entries from the Suda

“Khamai: on the ground.  There is also a proverb:’ to trace water on the ground’—which is the same as accomplishing nothing. Another example of this is “washing a brick”. These are uttered for tasks that have no end.”

Χαμαί: ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ παροιμία· Χαμαὶ ἀντλεῖν, ἐν ἴσῳ τῷ οὐδὲν ἐργάζεσθαι. οἷον καὶ τὸ πλίνθον πλύνειν. ἐπὶ τῶν ἀνηνύτων λέγεται.

 

“Khoiros: An animal, piglet, piggy. But in Corinth this also means female genitals. This is the origin of the proverb: “You seem like you’re going to sell piggies in Acrocorinth”; we use this to mean “earning a wage in Corinth” because there are many prostitutes there.”

Χοῖρος: τὸ ζῷον. παρὰ Κορινθίοις δὲ τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον. ἔνθεν καὶ παροιμία· ᾿Ακροκορινθία ἔοικας χοιροπωλήσειν. ἀντὶ τοῦ ἔοικας μισθαρνήσειν ἐν Κορίνθῳ· πολλαὶ γὰρ ἐκεῖ ἑταῖραι.

pig vase
This is not the pig in the proverb….

“Worshiping Dionysus in Psyra”: A Proverb found in Cratinus.  Psyra is a poor, small island close to Khios and it is unable to produce wine.  Therefore, we use this proverb for people reclining at the symposium but not drinking.  It is also used in reference to other displays of poverty.”

Ψύρα τὸν Διόνυσον ἄγοντες: ἡ παροιμία παρὰ Κρατίνῳ. τὰ δὲ Ψύρα εὐτελὴς νῆσός ἐστι καὶ μικρὰ πλησίον Χίου, μὴ δυναμένη οἶνον ἐνεγκεῖν. λέγομεν οὖν τὴν παροιμίαν ἐπὶ τῶν ἐν συμποσίῳ ἀνακειμένων καὶ μὴ πινόντων. λέλεκται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εὐτέλειαν σημαινόντων.