As Prolific as Chrysippus?

Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers 7.7 180 Chrysippus

“He was so famous for his dialectic that the majority of people supposed that if the gods had dialectic if would be no different from Chrysippus’. While he had plenty of material, he was not much mistaken in his phrasing too.

He was the hardest working philosopher of them all, as is clear from the mere list of his publications: for their count is beyond 705. But he did advance their number by writing often on the same matter and writing down everything he thought of and correcting it often while also using and abundance of citations. This was so severe that in one of his publications he set out nearly every part of Euripides’ Medea. When someone picked up the book and asked him what he was reading, he said “Chrysippus’ Medea.”

Οὕτω δ᾿ ἐπίδοξος ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς ἐγένετο, ὥστε δοκεῖν τοὺς πλείους ὅτι εἰ παρὰ θεοῖς ἦν [ἡ] διαλεκτική, οὐκ ἂν ἄλλη ἦν ἢ ἡ Χρυσίππειος. πλεονάσας δὲ τοῖς πράγμασι τὴν λέξιν οὐ κατώρθωσε. πονικώτατός τε παρ᾿ ὁντινοῦν γέγονεν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ· τὸν ἀριθμὸν γὰρ ὑπὲρ πέντε καὶ ἑπτακόσιά ἐστιν. ἐπλήθυνε δ᾿ αὐτὰ πολλάκις ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ δόγματος ἐπιχειρῶν καὶ πᾶν τὸ ὑποπεσὸν γράφων καὶ διορθούμενος πλεονάκις πλείστῃ τε τῶν μαρτυριῶν παραθέσει χρώμενος· ὥστε καὶ ἐπειδή ποτ᾿ ἔν τινι τῶν συγγραμμάτων παρ᾿ ὀλίγον τὴν Εὐριπίδου Μήδειαν ὅλην παρετίθετο καί τις μετὰ χεῖρας εἶχε τὸ βιβλίον, πρὸς τὸν πυθόμενον τί ἄρα ἔχοι, ἔφη, “Χρυσίππου Μήδειαν.”

Image result for Chrysippus

Living Like Cicero–Reading Things, Writing Things

Cicero, Letters 197 (IX.26) to Papirius Paetus

“And so, life passes. Each day, something is read or is written. Then, since I owe something to my friends, I eat with them–not beyond the law, as if anything is these days, but just a little short of it and clearly so. You don’t need to fear my visit at all. You’ll find a guest who eats little, but has many jokes.”

Sic igitur vivitur. cottidie aliquid legitur aut scribitur. dein, ne amicis nihil tribuamus, epulamur una non modo non contra legem, si ulla nunc lex est, sed etiam intra legem, et quidem aliquanto. qua re nihil est quod adventum nostrum extimescas. non multi cibi hospitem accipies, multi ioci.

Cicero, Letters to Atticus, 281 (XII.40)

“Well, you write that you fear that my reputation and my respect is depleted because of my mourning and I don’t understand what people are criticizing or what they expect. That I not feel grief? How’s that possible? Should I not be laid out because of it? Who was ever less paralyzed than me? When your home was lifting me up, who did I refuse? Who came and was offended?

I left from you for Astura. These pleasant folks who criticize me can’t even read the number of pages I have written. How well they would do it is another matter, but it is the kind of writing that no one with a truly depressed spirit could accomplish. So, I spend thirty days at “the garden”. Did anyone go lacking seeing me or enjoying my easy conversation?

Right now I am reading things, I am writing things even as those who are with me are managing leisure worse than I handle work. If anyone asks why I’m not at Rome it’s because it’s vacation.”

Quod scribis te vereri ne et gratia et auctoritas nostra hoc meo maerore minuatur, ego quid homines aut reprehendant aut postulent nescio. ne doleam? qui potest? ne iaceam? quis umquam minus? dum tua me domus levabat, quis a me exclusus? quis venit qui offenderet? Asturam sum a te profectus. legere isti laeti qui me reprehendunt tam multa non possunt quam ego scripsi. quam bene, nihil ad rem; sed genus scribendi id fuit quod nemo abiecto animo facere posset. triginta dies in horto fui. quis aut congressum meum aut facilitatem sermonis desideravit? nunc ipsum ea lego, ea scribo ut hi qui mecum sunt difficilius otium ferant quam ego laborem. si quis requirit cur Romae non sim: quia discessus est

Related image

Sinister Letters and Sore Feet

Anonymous Parodic Epic fr. 3-7 (Brandt)

“Poverty, be brave and endure the foolish talkers.
For a multitude of sweets and pleasureless hunger overwhelm you.
Whomever the Muses taught their letters backward
Walked having chilblains under his feet
Hermokaikoxanthos prayed to father Zeus:
“Oh man-slayer: how many mortals have you assigned to Hell?”

τέτλαθι δὴ πενίη καὶ ἀνάσχεο μωρολογούντων·
ὄψων γὰρ πλῆθός σε δαμᾷ καὶ λιμὸς ἀτερπής.
οὓς ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι
ἔστειχε δ’ ἔχων ὑπὸ ποσσὶ χίμεθλα
῾Ερμοκαϊκόξανθος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
ὦ βροτολοιγέ, πόσους σὺ <βρο>τῶν ῎Αιδι προΐαψας;

The “backward letters” above (ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα) is more precisely “left-side letters”, with either the pejorative sense of Latin sinister or just a general notion of wrongness. I took the comic lines below as inspiration.

Theognetus, fr. 1.7-8

“Wretch, you learned your letters backwards.
Your books have turned your life upside down.”

ἐπαρίστερ’ ἔμαθες, ὦ πόνηρε, γράμματα·
ἀνέστροφέν σου τὸν βίον τὰ βιβλία.

Suda

“Right-hand of the lord”: this phrase means influence coming from on high and good action in the holy writings. For the ancients used to call right-hand things prudent but left-hand things foolish. Sophocles writes: “You never walked to the left because of your mind, son of Telamôn.”

Δεξιὰ κυρίου: ἡ ἄνωθεν ῥοπὴ καὶ ἡ ἀγαθὴ ἐνέργεια παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ. Δεξιὰ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὰ συνετά, ἀριστερὰ δὲ τὰ μωρά. Σοφοκλῆς· οὔποτε γὰρ φρένοθέν γ’ ἐπ’ ἀριστερά, παῖ Τελαμῶνος ἔβης.

Image result for ancient greek boustrophedon writing
Boustrophedon Style from the 5th Century BCE

On Reading (and Writing) for Pleasure

Note: this is a guest post and possible first of many from the amazing Deborah Beck.

“Whenever I hear a man discoursing on virtue, or on some other form of wisdom, who is a true man and worthy of the words he says, I am hugely delighted, admiring at the same time both the speaker and how the things being said are fitting and harmonious with each other.”

ὅταν μὲν γὰρ ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῆς διαλεγομένου ἢ περί τινος σοφίας ὡς ἀληθῶς ὄντος ἀνδρὸς καὶ ἀξίου τῶν λόγων ὧν λέγει, χαίρω ὑπερφυῶς, θεώμενος ἅμα τόν τε λέγοντα καὶ τὰ λεγόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντά ἐστι.

 Plato Laches 188c

Several years ago, I taught an advanced undergraduate Greek class on Homer’s Odyssey.  Many of my students were vociferously indignant about the poor quality, as writing, of much of the scholarship that I asked them to read. I was unable to disagree with them, as I often feel much the same way. I suspect most professional Classicists do, whether or not they are willing to admit it. Reading Sophocles, or Livy, or Galen, or Ovid, is usually more fun than reading our colleagues’ views on these authors. The rare exceptions to the generally disappointing quality of academic writing as prose can be easily identified by the lively enthusiasm with which a book reviewer comments on the writing style of a new publication.

The summation of the BMCR review of Mimetic Contagion, by the late Robert Germany (Oxford 2016), is the exception that proves the rule: “This impeccably produced book is unpretentiously erudite; as the saying goes, much more than the sum of its (very many, ancient and modern) parts, impressively documented and arranged: literary-philological analysis and performance criticism, art-historical and anthropological inquiry, sociocultural and intellectual history. Germany regularly deploys critical theory pedagogically judiciously, painlessly introducing uninitiated readers to Benjamin, Foucault, Frazer, Gell, and Irigaray, to name some. Ultimately, Germany’s sophisticated and dense analysis, masterfully delivered in clear, serene prose is a pleasure to read.”

How often do we encounter such praise of academic writing? Not often at all. My students’ annoyance about this was a wake-up call. Why, I wondered, do we put up with so much academic writing that is so lackluster as English prose? And what can be done about it?

Sententiae Antiquae is one answer. It has tens of thousands of enthusiastic readers in large part because it helps us to explore learned matters, and complex and challenging topics, by writing about them with engaging clarity and vigor. A post on Sententiae Antiquae always sounds like a real person speaking. This is a key reason that SA has been so successful in fostering substantive conversations about difficult issues in both Classical literature and current affairs. The writing styles of SA’s contributors put out a welcome mat for anyone interested in the subject under discussion. In fact, SA models for readers that writing style is important, because writing style makes an idea both more enjoyable and more persuasive to its audiences.

An ongoing complaint about the academy in recent decades, and about the Humanities in particular, is that our scholarship has become so specialized that no one outside of a small group of experts can understand it. Specialization in and of itself, in my view, is not the main problem. This way of framing the issue creates a false dichotomy between erudition and accessibility. It allows scholars to wiggle out of the problem by making the issue one of too little knowledge on the part of someone else, instead of taking responsibility for asking necessary questions about what “erudition” should look like. At a time when many Classicists are eager for ways to bring more people into our field, a meaningful yardstick for measuring erudition is the ability to create conversations about specialized ideas in which both the learned and the not-as-learned can participate with enjoyment.

This does not mean that scholarly writing needs to be “dumbed down” in order to be appealing to a wider audience. Nor am I suggesting that everyone now writing scholarly monographs for Oxford and Cambridge should instead write general interest books. My beef is not with scholarly writing and argument per se, but with the default understanding of what constitutes good scholarly writing. In my view, the clotted and wearisome “Academic-ese” writing style that we too often equate with erudition can also be seen as laziness. It’s hard to present a scholarly argument in a clear and straightforward way that can be understood by anyone familiar with the ancient evidence. It’s much easier to write the kind of “insider baseball” footnotes that remind knowledgeable readers of scholarship they have already read, while leaving everyone else frustrated and confused. It’s easier to dismiss calls for scholarship that any devoted reader of Homer can enjoy than it is to try to write such scholarship. But this is something that scholars should be thinking about, because “more accessible scholarly writing” is one answer to the question, “how can we make our field more welcoming to more different kinds of people?”

Learning to write in a more user-friendly way is an ongoing project. Whenever I am working on a new publication, I now ask myself whether those former students of mine would be aggrieved if they were asked to read my piece. If the answer is yes, I’ve done it wrong and I should try again. If you’re not sure if you’re one of Those Writers, who are writing in Academic-ese rather than English, ask yourself some questions. How many multisyllabic Latinate abstractions have you used? Can you read one of your paragraphs aloud without stumbling or running out of breath? How many subordinate clauses does your typical sentence have? Ask a non-teacher to read your latest paper, and invite them to be brutally honest with you about the style. Then listen carefully to their answer. My students have made me a better writer, in ways that all of us would do well to think about.

Image result for medieval manuscript reading
Bohun Psalter and Hours, England, second half of the 14th century. Cow reading (@BLMedieval, Egerton 3277)

No One Who Is Serious Writes Their Best Ideas Down

Plato, Epistle 7 344c-e

“For this reason it is necessary that every serious person does not write about serious subjects so that they might not end up an object of envy or confusion among regular people. Simply, when you look at someone’s written work, whether it is a law by a legislator or anything by anyone else, you need to understand that this is not the person’s most serious work even if the author is very serious. Instead, his best works remain in the most noble part of his own realm. But if it turns out that the most serious works are those they have been written down, it is surely not the gods, but mortals themselves “who have totally ruined their senses.”

Anyone who has been following this story and my digression will clearly know that whether Dionysus has written anything about the ultimate and primary truths of nature or some lesser or greater mind has done the same, according to my argument nothing of what he has written is sound thanks to what he has learned or what he has heard. For, he would have the same respect for these things as I do and would not dare to make them available for inappropriate or unacceptable reception.

Dionysius did not write those things for the sake of reminding himself. For there is no danger of anyone forgetting a thing once he has obtained it with his soul, where it is settled among the smallest of all places. But it was for shameful pride, if truly he did write, either as a way of establishing the ideas as his own or to demonstrate that he was an initiate in great learning for which he proved himself unworthy by delighting in the reputation he might gain from it. If this happened to Dionysius because of our single interaction, it could be the case. But how, Only Zeus knows, as the Theban says. For, as I said before, I went through my ideas with him only once and never again afterwards.”

Διὸ δὴ πᾶς ἀνὴρ σπουδαῖος τῶν ὄντως σπουδαίων πέρι πολλοῦ δεῖ μὴ γράψας ποτὲ ἐν ἀνθρώποις εἰς φθόνον καὶ ἀπορίαν καταβάλῃ· ἑνὶ δὴ ἐκ τούτων δεῖ γιγνώσκειν λόγῳ, ὅταν ἴδῃ τίς του συγγράμματα γεγραμμένα εἴτε ἐν νόμοις νομοθέτου εἴτε ἐν ἄλλοις τισὶν ἅττ᾿ οὖν, ὡς οὐκ ἦν τούτῳ ταῦτα σπουδαιότατα, εἴπερ ἔστ᾿ αὐτὸς σπουδαῖος, κεῖται δέ που ἐν χώρᾳ τῇ καλλίστῃ τῶν τούτου· εἰ δὲ ὄντως αὐτῷ ταῦτ᾿ ἐσπουδασμένα ἐν γράμμασιν ἐτέθη, Ἐξ ἄρα δή οἱ ἔπειτα, θεοὶ μὲν οὔ, βροτοὶ δὲ φρένας ὤλεσαν αὐτοί.

Τούτῳ δὴ τῷ μύθῳ τε καὶ πλάνῳ ὁ ξυνεπισπόμενος εὖ εἴσεται, εἴτ᾿ οὖν Διονύσιος ἔγραψέ τι τῶν περὶ φύσεως ἄκρων καὶ πρώτων εἴτε τις ἐλάττων εἴτε μείζων, ὡς οὐδὲν ἀκηκοὼς οὐδὲ μεμαθηκὼς ἦν ὑγιὲς ὧν ἔγραψε κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον· ὁμοίως γὰρ ἂν αὐτὰ ἐσέβετο ἐμοί, καὶ οὐκ ἂν αὐτὰ ἐτόλμησεν εἰς ἀναρμοστίαν καὶ ἀπρέπειαν ἐκβάλλειν. οὔτε γὰρ ὑπομνημάτων χάριν αὐτὰ ἔγραψεν· οὐδὲν γὰρ δεινὸν μή τις αὐτὸ ἐπιλάθηται, ἐὰν ἅπαξ τῇ ψυχῇ περιλάβῃ, πάντων γὰρ ἐν βραχυτάτοις κεῖται· φιλοτιμίας δὲ αἰσχρᾶς, εἴπερ, ἕνεκα, εἴθ᾿ ὡς αὑτοῦ τιθέμενος εἴθ᾿ ὡς παιδείας δὴ μέτοχος ὤν, ἧς οὐκ ἄξιος ἦν ἀγαπῶν δόξαν τὴν τῆς μετοχῆς γενομένην. εἰ μὲν οὖν ἐκ τῆς μιᾶς συνουσίας Διονυσίῳ τοῦτο γέγονε, τάχ᾿ ἂν εἴη· γέγονε δ᾿ οὖν ὅπως, ἴττω Ζεύς, φησὶν ὁ Θηβαῖος· διεξῆλθον μὲν γὰρ ὡς εἶπόν τότε ἐγὼ καὶ ἅπαξ μόνον, ὕστερον δὲ οὐ πώποτε ἔτι.

enough about plato

Going Hunting? Don’t Forget Your Notebooks

Pliny, Letters To Cornelius Tacitus 6

“You will laugh—and it is right to laugh. I, that friend of yours, have gotten three boars and they’re really great ones too. “That guy?” You ask. Yes, this guy, and I did it without taking a break from my rest and relaxation. I was just sitting by the hunting nets and next to me weren’t spear or lance but my pen and notes because I was thinking about something and was trying to write a bit, supposing that even if I returned with empty hands I would still have full notebooks.

There’s no reason to scoff at this kind of research—for it is a wonder how the mind is inspired by the agitation and movement of the body. For solitude somewhere in the woods and the silence needed for hunting bring many opportunities for thought. So, whenever you are hunting next, take me as an authority and bring your notebooks with your picnic basket and your flask. You will discover that Minerva wanders the hills no less than Diana does.”

Ridebis, et licet rideas. Ego, ille quem nosti, apros tres et quidem pulcherrimos cepi. “Ipse?” inquis. Ipse; non tamen ut omnino ab inertia mea et quiete discederem. Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum aut lancea, sed stilus et pugillares; meditabar aliquid enotabamque, ut si manus vacuas, plenas tamen ceras reportarem. Non est quod contemnas hoc studendi genus; mirum est ut animus agitatione motuque corporis excitetur; iam undique silvae et solitudo ipsumque illud silentium quod venationi datur, magna cogitationis incitamenta sunt. Proinde cum venabere, licebit auctore me ut panarium et lagunculam sic etiam pugillares feras: experieris non Dianam magis montibus quam Minervam inerrare. Vale.

Image result for ancient roman epistles pliny

Silver For Gold: Strategic Gift Exchange for the Holiday Season

Julian, Letter 63 (To Hecebolus)

“…but the story is from ancient men. If, then, I were to give to you silver as swap of equal worth when you sent me gold, do not value the favor less nor, as Glaukos did, believe that the exchange is harmful, since not even Diomedes would switch silver armor for gold since the former is much more practical than the latter in the way of lead that is shaped for the ends of spears.

I am joking with you! I have assumed a certain freedom of speech based on the example you have written yourself. But, if in truth you want to send me gifts worth more than gold, write and don’t ever stop writing to me! For even a brief note from you is more dear to me than anything someone else might consider good.”

ἀλλὰ παλαιῶν ἀνδρῶν ὁ λόγος ἐστίν. εἰ δέ σοι τοῦ πεμφθέντος ὑπὸ σοῦ χρυσοῦ νομίσματος εἰς τὸ ἴσον τῆς τιμῆς ἕτερον ἀργύρεον ἀντιδίδομεν, μὴ κρίνῃς ἥττω τὴν χάριν, μηδὲ ὥσπερ τῷ Γλαύκῳ πρὸς τὸ ἔλαττον οἰηθῇς εἶναι τὴν ἀντίδοσιν, ἐπεὶ μηδὲ ὁ Διομήδης ἴσως ἀργυρᾶ χρυσῶν ἀντέδωκεν ἄν,1 ἅτε δὴ πολλῷ τῶν ἑτέρων ὄντα χρησιμώτερα καὶ τὰς αἰχμὰς οἱονεὶ μολίβδου δίκην ἐκτρέπειν εἰδότα. ταῦτά σοι προσπαίζομεν, ἀφ᾿ ὧν αὐτὸς γράφεις τὸ ἐνδόσιμον εἰς σὲ τῆς παρρησίας λαμβάνοντες. σὺ δὲ εἰ τῷ ὄντι χρυσοῦ τιμιώτερα ἡμῖν δῶρα ἐθέλεις ἐκπέμπειν, γράφε, καὶ μὴ λῆγε συνεχῶς τοῦτο πράττων· ἐμοὶ γὰρ καὶ γράμμα παρὰ σοῦ μικρὸν ὅτου περ ἂν εἴπῃ τις ἀγαθοῦ κάλλιον εἶναι κρίνεται.

Who knew that the popular Christmas song was inspired by Julian the Apostate?

Julian is referring to the famous scene of exchange between Diomedes and Glaukos in the Iliad (6.230-236)

“Let’s exchange armor with one another so that even these people
May know that we claim to be guest-friends from our fathers’ lines.”

So they spoke and leapt down from their horses,
Took one another’s hands and made their pledge.
Then Kronos’s son Zeus stole away Glaukos’ wits,
For he traded to Diomedes golden arms in exchange for bronze,
weapons worth one hundred oxen traded for those worth nine.”

τεύχεα δ’ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε
γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ’ εἶναι.
῝Ως ἄρα φωνήσαντε καθ’ ἵππων ἀΐξαντε
χεῖράς τ’ ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο·
ἔνθ’ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε’ ἄμειβε
χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι’ ἐννεαβοίων.

Schol. ad. Il. 6.234b ex.

“Kronos’ son Zeus took Glaukos’ wits away”. Because he was adorning him among his allies with more conspicuous weapons. Or, because they were made by Hephaistos. Or, as Pios claims, so that [the poet?] might amplify the Greek since they do not make an equal exchange—a thing which would be sweet to the audience.

Or, perhaps he credits him more, that he was adorned with conspicuous arms among his own and his allies. For, wherever these arms are, it is a likely place for an enemy attack.”

ex. ἔνθ’ αὖτε Γλαύκῳ <Κρονίδης> φρένας ἐξέλετο: ὅτι κατὰ τῶν συμμάχων ἐκόσμει λαμπροτέροις αὐτὸν ὅπλοις. ἢ ὡς ῾Ηφαιστότευκτα. ἢ, ὡς Πῖος (fr. 2 H.), ἵνα κἀν τούτῳ αὐξήσῃ τὸν ῞Ελληνα μὴ ἐξ ἴσου ἀπηλ<λ>αγμένον, ὅπερ ἡδὺ τοῖς ἀκούουσιν. T
ἢ μᾶλλον αἰτιᾶται αὐτόν, ὅτι λαμπροῖς ὅπλοις ἐκοσμεῖτο κατὰ ἑαυτοῦ καὶ τῶν συμμάχων· ὅπου γὰρ ταῦτα, εὔκαιρος ἡ τῶν πολεμίων ὁρμή. b(BE3E4)

I always thought that Glaukos got a raw deal from interpreters here. Prior to the stories Diomedes and Glaukos tell each other, Diomedes was just murdering everyone in his path. Glaukos—who already knew who Diomedes was before he addressed him—tells a great tale, gives Diomedes his golden weapons, and actually lives to the end of the poem. I think this is far from a witless move. And, if the armor is especially conspicuous, maybe the plan-within-a-plan is to put a golden target on Diomedes’ back.

Image result for silver and gold still