Chance, Wealth and the Wise Man: More Maxims

More of Epicurus’ Maxims from Diogenes Laertius’ Lives of the Eminent Philosophers

“Chance only briefly impedes the wise man—reason has selected for him what is most important, it guides him throughout his life and will guide him.”

XVI. Βραχέα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγιστα καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διῴκηκε καὶ κατὰ τὸν συνεχῆ χρόνον τοῦ βίου διοικεῖ καὶ διοικήσει.

“The just man is the least agitated; the unjust full of the most trouble.”

XVII. ῾Ο δίκαιος ἀταρακτότατος, ὁ δ’ ἄδικος πλείστης ταραχῆς γέμων.

“Pleasure for the flesh will not increase once pain from want has been removed, but it can only be varied. The contemplation of these things [which bring pleasure] and their concomitants, however, produces the limit of pleasure for the mind, insofar as it is those very things that also bring the mind the greatest fears.”

XVIII. Οὐκ ἐπαύξεται ἐν τῇ σαρκὶ ἡ ἡδονὴ ἐπειδὰν ἅπαξ τὸ κατ’ ἔνδειαν ἀλγοῦν ἐξαιρεθῇ, ἀλλὰ μόνον ποικίλλεται. τῆς δὲ διανοίας τὸ πέρας τὸ κατὰ τὴν ἡδονὴν ἀπεγέννησεν ἥ τε τούτων αὐτῶν ἐκλόγισις καὶ τῶν ὁμογενῶν τούτοις ὅσα τοὺς μεγίστους φόβους παρεσκεύαζε τῇ διανοίᾳ.

“It is not possible that the man who has transgressed one of the laws we have in common—not harming or being harmed—to believe that he will get away with it, even if he already has ten thousand times to the present day. It will be unclear whether or not he will escape right up until he dies.”

XXXV. Οὐκ ἔστι τὸν λάθρᾳ τι ποιοῦντα ὧν συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι πιστεύειν ὅτι λήσει, κἂν μυριάκις ἐπὶ τοῦ παρόντος λανθάνῃ. μέχρι μὲν καταστροφῆς ἄδηλον εἰ καὶ λήσει.

Image result for Ancient Greek Epicurus fear

Diogenes Laertius 10.2

“Apollodorus the Epicurian writes in his first book of On the Life of Epicurus that the philosopher turned to the study of philosophy when he noted that his teachers could not explain to him the meaning of Chaos in Hesiod.”

᾿Απολλόδωρος δ’ ὁ ᾿Επικούρειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ ᾿Επικούρου βίου φησὶν ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν καταγνόντα τῶν γραμματιστῶν ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθησαν ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ παρ’ ῾Ησιόδῳ χάους.

10.6

“I cannot conceive what the good is if I separate it from the pleasures of taste, from the pleasures of sex, from the pleasures of sound, or those of beautiful bodies.”

Οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω τί νοήσω τἀγαθόν, ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι᾽ ἀφροδισίων καὶ τὰς δι᾽ ἀκροαμάτων καὶ τὰς διὰ μορφῆς.

The Skills of the Lover of Wisdom

Philo, On Dreams 205

“I certainly feel wonder at the lover of wisdom since, when he practices his art, he brings together and integrates many different things from different sources. For he takes from the children’s grammar the first two subjects—writing and reading—and then from the more mature education knowledge of poets and the learning of ancient history, from arithmetic and geometry precision in topics needing proportion and calculation, from music rhythm and meter, harmonic melodies, as well as chromatic, diatonic, concordant and discordant; from rhetoric, topic, diction, composition, efficiency, memory, and performance; and from philosophy however much has been left out from these other subjects and the rest of things which make a person’s life whole. The lover of wisdom fits all these into the most decorous work, combining great knowledge with the ability to learn even more.”

θαυμάζω μέντοι καὶ | τὸν σοφίας ἐραστήν, ὅτι τὴν αὐτὴν τέχνην ἐπιτετήδευκε, πολλὰ καὶ διαφέροντα ἐκ διαφερόντων εἰς ταὐτὸ συνάγειν καὶ συνυφαίνειν ἀξιῶν. λαβὼν γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς παιδικῆς γραμματικῆς δύο τὰ πρῶτα, τό τε γράφειν καὶ τὸ ἀναγινώσκειν, ἀπὸ δὲ τῆς τελειοτέρας τήν τε παρὰ ποιηταῖς ἐμπειρίαν καὶ τὴν ἀρχαίας ἱστορίας ἀνάληψιν, παρὰ δὲ ἀριθμητικῆς καὶ γεωμετρίας τὸ ἀνεξαπάτητον ἐν οἷς ἀναλογίας καὶ λογισμῶν ἐστι χρεία, παρὰ δὲ μουσικῆς ῥυθμοὺς καὶ μέτρα, τά τε ἐναρμόνια καὶ χρωματικὰ καὶ διατονικὰ συνημμένα τε αὖ καὶ διεζευγμένα μέλη, παρὰ δὲ ῥητορικῆς εὕρεσιν, φράσιν, τάξιν, οἰκονομίαν, μνήμην, ὑπόκρισιν, παρὰ δὲ φιλοσοφίας ὅσα τε ἐν ταύταις παραλέλειπται καὶ ἄλλα ἐξ ὧν ἅπας ὁ ἀνθρώπων βίος συνέστηκεν, ἓν ἔργον εὐανθέστατον ἡρμόσατο, εὐμάθειαν πολυμαθείᾳ μίξας.

Wellcome MS 55, f.93., Johann Linder (from here)

The Opposite of Wisdom?

Plato, Alcibiades 2

Socrates: “I suppose you remember agreeing that madness is the opposite of wisdom?

Alkibiades: Yes, I do…

Soc. And isn’t it also the case that there is no third stage in the middle which makes a person neither wise nor mad?

Alk. I agreed to that too.

Soc. For, clearly, there how could there be two opposites for a single thing?!

Alk. Yeah, that’s not happening.

Soc. So, then, foolishness and madness run the risk of being the same thing.

Alk. It appears so.”

ΣΩ. Οὐκοῦν μέμνησαι ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι μανίαν φρονήσει;
ΑΛΚ. Ἔγωγε.
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ μηδὲν εἶναι διὰ μέσου τρίτον πάθος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον μήτε φρόνιμον μήτε ἄφρονα εἶναι;
ΑΛΚ. Ὡμολόγησα γάρ.
ΣΩ. Καὶ μὴν δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ πράγματι πῶς ἂν εἴη;
ΑΛΚ. Οὐδαμῶς.
ΣΩ. Ἀφροσύνη ἄρα καὶ μανία κινδυνεύει ταὐτὸν εἶναι.
ΑΛΚ. Φαίνεται.

Image found here

Some of the Smartest People Agree–Sometimes Being Silent is Far Superior to Speech

A reminder that oftentimes silence is better than speech.

Two sayings come from the Gnomologium Vaticanum

58 “When Aristotle was asked what the most burdensome thing in life is he said “staying silent.”

῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθείς, τί δυσκολώτατόν ἐστιν ἐν βίῳ, εἶπε· „τὸ σιωπᾶν”.

382 “[Kratês] the Cynic used to say that it is better to slip with your foot than your tongue.”

῾Ο αὐτὸς ἔφη κρεῖττον εἶναι τῷ ποδὶ ὀλισθῆσαι ἢ τῇ γλώττῃ.

Plutarch De Garrulitate (On Talkitiveness), 505f-506e

No word uttered has helped as much as many held in silence. For it is possible to say later what has been kept silent, but certainly not to render silent what has been said—that has been poured out and has wandered far afield. This is why I think that we have men as teachers of speech, but gods as teachers of silence, since we maintain quiet in their sacrifices and rites.

And the poet has made the most capable speaker Odysseus the most silent, along with his son, wife and nurse. For the nurse says “I will keep it as a strong tree or iron would.” (19.494). And Odysseus is described when he sits next to Penelope as “mourning in his heart as he pities his wife, though his eyes stood strong untrembling beneath his brows like horn or iron” (19.210-212). He was so full of self-control throughout his body and reason kept him completely obedient and ready and ordered his eyes not to weep, his tongue not to speak, and his heart neither to tremble nor yelp since his power of reason extended even to the subconscious movements, mastering and softening even his breath and blood.

Many of Odysseus’ companions were similar in character—for they did not turn against Odysseus or reveal the fire-made too prepared for his eye even as the Cyclops was dragging them and smashing them on the ground. Instead, they were willing to be eaten raw rather than disclose any part of the secret, and a better example of self-control and trust does not exist. This is why, when the king of Egypt sent a sacrificial victim to him and ordered him to cut out the best and worst meat, Pittakos did not do badly when he cut out the tongue because it was the organ of the greatest good and evil.

Just so, Euripides’ Ino, when offering a speech about herself, says she knows “how to be silent when it is right and to speak when it is safe.” (fr. 413.2). For those who obtain a noble and royal education learn first to be silent and then to speak.”

οὐδεὶς γὰρ οὕτω λόγος ὠφέλησε ῥηθεὶς ὡς πολλοὶ σιωπηθέντες· ἔστι γὰρ εἰπεῖν ποτε τὸ σιγηθέν, οὐ μὴν σιωπῆσαί γε τὸ λεχθέν, ἀλλ’ ἐκκέχυται καὶ διαπεφοίτηκεν. ὅθεν οἶμαι τοῦ μὲν λέγειν ἀνθρώπους τοῦ δὲ σιωπᾶν θεοὺς διδασκάλους ἔχομεν, ἐν τελεταῖς καὶ μυστηρίοις σιωπὴν παραλαμβάνοντες. | ὁ δὲ ποιητὴς τὸν λογιώτατον ᾿Οδυσσέα σιωπηλότατον πεποίηκε καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὴν τροφόν· ἀκούεις γὰρ λεγούσης (τ 494) ‘ἕξω δ’ ἠύτε περ κρατερὴ δρῦς ἠὲ σίδηρος.’
αὐτὸς δὲ τῇ Πηνελόπῃ παρακαθήμενος (τ 210—2)

‘θυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε γυναῖκα,
ὀφθαλμοὶ δ’ ὡς εἰ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος,
ἀτρέμας ἐν βλεφάροισιν·’

οὕτω τὸ σῶμα μεστὸν ἦν αὐτῷ πανταχόθεν ἐγκρατείας, καὶ πάντ’ ἔχων ὁ λόγος εὐπειθῆ καὶ ὑποχείρια προσέταττε τοῖς ὄμμασι μὴ δακρύειν, τῇ γλώττῃ μὴ φθέγγεσθαι, τῇ καρδίᾳ μὴ τρέμειν μηδ’ ὑλακτεῖν (υ 13). ‘τῷ δ’ αὖτ’ ἐν πείσῃ κραδίη μένε τετληυῖα’ (υ 23), μέχρι τῶν ἀλόγων κινημάτων διήκοντος τοῦ λογισμοῦ καὶ
τὸ πνεῦμα καὶ τὸ αἷμα πεποιημένου κατήκοον ἑαυτῷ καὶ χειρόηθες. τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν ἑταίρων·

τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν ἑταίρων· τὸ γὰρ ἑλκομένους καὶ προσουδιζομένους (ι 289) ὑπὸ τοῦ Κύκλωπος μὴ κατειπεῖν τοῦ ᾿Οδυσσέως μηδὲ δεῖξαι τὸ πεπυρακτωμένον ἐκεῖνο καὶ παρεσκευασμένον ὄργανον ἐπὶ τὸν ὀφθαλμόν, ἀλλ’ ὠμοὺς ἐσθίεσθαι μᾶλλον ἢ φράσαι τι τῶν ἀπορρήτων ὑπερβολὴν ἐγκρατείας καὶ πίστεως οὐ λέλοιπεν. ὅθεν ὁ Πιττακὸς οὐ κακῶς τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέως
πέμψαντος ἱερεῖον αὐτῷ καὶ κελεύσαντος τὸ κάλλιστον καὶ χείριστον ἐξελεῖν κρέας ἔπεμψεν ἐξελὼν τὴν γλῶτταν ὡς ὄργανον μὲν ἀγαθῶν ὄργανον δὲ κακῶν τῶν μεγίστων οὖσαν. ἡ δ’ Εὐριπίδειος ᾿Ινὼ παρρησίαν ἄγουσα περὶ αὑτῆς εἰδέναι φησί (fr. 413, 2)

‘σιγᾶν θ’ ὅπου δεῖ καὶ λέγειν ἵν’ ἀσφαλές.’

οἱ γὰρ εὐγενοῦς καὶ βασιλικῆς τῷ ὄντι παιδείας τυχόντες πρῶτον σιγᾶν εἶτα λαλεῖν μανθάνουσιν

Perhaps Plutarch was inspired by the proverb attributed to Zeno:  “for this reason we have two ears and one mouth, so that we might hear more and say less…”

διὰ τοῦτο … δύο ὦτα ἔχομεν, στόμα δὲ ἕν, ἵνα πλείω μὲν ἀκούωμεν, ἥττονα δὲ λέγωμεν

Aulus Gellius, Attic Nights 1.15.1

“Those light-weight, annoying and pointless talkers who, though they cannot rely on any strong foundation, pour out lolling, liquid words, are correctly believed to draw only as deep as the lips and not the heart. Indeed, most people say that the tongue should not be free but should be guided by lines tied to the deepest part of the chest and the heart, as if by a ship’s captain. But still you may see certain men who toss around words without any semblance of judgment, but instead with a certainty so great and profound that even while they are speaking they do not seem to understand that they speak.

Homer has his Ulysses, however,–a man suffused with wise eloquence–move his voice not from his mouth but from his chest. This depiction is not so much about the sound and style of his voice as it is indicative of the considerable weight of the thoughts conceived within. And Homer also said quite appropriately that teeth are a wall built to contain immature and dangerous words—not just so that the watchful guardian of the heart could restrain them, but that they may be stopped by a guardhouse of sorts positioned at the mouth. The Homeric lines which I mentioned above are: “But when he released the great voice from his chest” (Il.3.221) and “What kind of word has escaped the bulwark of your teeth”? (Il. 4.350)

1 Qui sunt leves et futtiles et inportuni locutores quique nullo rerum pondere innixi verbis uvidis et lapsantibus diffluunt, eorum orationem bene existimatum est in ore nasci, non in pectore; linguam autem debere aiunt non esse liberam nec vagam, sed vinclis de pectore imo ac de corde aptis moveri et quasi gubernari. 2 Sed enim videas quosdam scatere verbis sine ullo iudicii negotio cum securitate multa et profunda, ut loquentes plerumque videantur loqui sese nescire.

3 Ulixen contra Homerus, virum sapienti facundia praeditum, vocem mittere ait non ex ore, sed ex pectore, quod scilicet non ad sonum magis habitumque vocis quam ad sententiarum penitus conceptarum altitudinem pertineret, petulantiaeque verborum coercendae vallum esse oppositum dentium luculente dixit, ut loquendi temeritas non cordis tantum custodia atque vigilia cohibeatur, sed et quibusdam quasi excubiis in ore positis saepiatur. 4 Homerica, de quibus supra dixi, haec sunt:
ἀλλ’ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη (Il.3.221)

 

Vergerio, de ingenuis moribus et liberalibus adulescentiae studiis, XIII:

“They should be deterred from this vain mendacity as much as possible. First, because men who became accustomed to lying in youth tend to maintain the habit, and nothing could be more shameful. Second, because almost nothing offends elders more, than the mendacity of youths who try, though just born yesterday, to ensnare old men with deceit. It would be well if our youth were advised to speak little and rarely, unless bid to do so. For, in excessive speech there is always something which can be criticized, and if one is to make a mistake in either direction, it is much safer to be silent than to speak. Indeed, he who is silent at the wrong time, makes only this one mistake, that he is silent: but in speaking, one may make many mistakes. Therefore, we ought to see to it that youths do not become accustomed to base and dishonest talk. For, as was said by a Greek poet and repeated by the Apostle Paul,

                “Bad conversations will corrupt good characters.”

Ab hac autem mentiendi vanitate deterrendi sunt maxime. Primum, quod assueti in iuventute mentiri morem hunc viri servant, quo nihil est turpius; deinde, quod prope nihil aeque maiores offendit quam mendacia adulescentium, qui studeant, pridie nati, senes fallaciis circumvenire. Proderit autem si admoneantur parum loqui et raro, nisi iussos, dicere. In multo namque sermone est aliquid semper quod reprehendi possit. Quod si alterutro est peccandum, multo sane tutius est tacere quam loqui. Nam qui intempestive tacet, hoc in unum peccat, quod tacet; loquendo autem, in multis errare contingit. Providendum etiam ne foedis atque inhonestis sermonibus assuescant. Nam, ut est a graeco poeta dictum et ab apostolo Paolo repetitum,

                corrumpunt bonos mores colloquia mala.

Aeneas Silvius Piccolomini, de Educatione Liberorum XXXV

“What then should we say, considering that there is great utility in both silence and in speaking? We would have you hold to the middle course, and find yourself neither always speaking nor always quit. I do not demand a five-years silence in the Pythagorean fashion, nor would I recommend the loquacity of a Thersites. The ancients used to say that the tongue should not always be free and wandering, but moved and perhaps even governed by chains rooted deep in the heart and soul. The words of those who speak freely, lightly, aimlessly, and with no sense of timing ought to be considered as springing not from the heart, but from the mouth itself. Homer, however, says that Ulysses – a man endowed with wisdom and eloquence – would speak not from his mouth, but from his heart. Certainly, the ‘bulwark of the teeth’ is placed as a restraint on inconsiderate speech, so that temerity in speaking would not be checked only by the heart’s guardianship, but also be hedged in by guards placed in the mouth. One should take care not to deserve that charge of Epicharmus, of being a man ‘who, although he was unable to speak, yet could not be silent,’ or even that of Sallust, who speaks of one who ‘when he spoke was talkative rather than eloquent.’”

Quid ergo dicemus, cum et silentii et orationis magna utilitas sit? Tenere te medium volumus, neque tacere semper neque loqui semper. Non exigimus Pythagoreum illud quinquennale silentium neque Thersitis loquacitatem. Linguam dicebant veteres debere non esse liberam nec vagam sed vinculis de pectore imo ac de corde aptis moveri et quasi gubernari. Nam qui sunt faciles, leves, futiles et importuni locutores, horum orationem bene aestimatum in ore nasci, non in pectore. Ulixem contra Homerus sapienti facundia praeditum vocem mittere ait non ex ore, sed ex pectore. Nempe verborum coercendae petulantiae vallum positum est dentium, ut loquendi temeritas non cordis tantum custodia cohibeatur, sed et quibusdam quasi excubiis in ore positis saepiatur. Cavendum est, ne obiici possit illud Epicharmi, ‘<qui> cum loqui non posset, tacere non potuit,’ aut Sallustianum: ‘loquax inquit magis quam facundus.’

Image result for medieval manuscript silence and speech
Vulcan finding Venus and Mars together, from The Roman de la Rose, France, Central? (Paris?), c. 1380, Egerton MS 881, f. 141v

Not the Least Part of Wisdom

An epigram attributed to Euenus

3 Stob. 2.15.4 Ζήνου (Εὐήνου Bach, Ζηνοδότου Gaisford)

“I believe that a share of wisdom not too small
Is knowing rightly what each person is like”

ἡγοῦμαι σοφίης εἶναι μέρος οὐκ ἐλάχιστον
ὀρθῶς γινώσκειν οἷος ἕκαστος ἀνήρ.

Not too small a measure of wisdom I believe
Is knowing exactly what kind of person each may be.

Come on, play along. Make a better couplet than this!

 

Image result for Ancient Greek hero vase

Learning, Knowing, Doing Much: Greek Fragments on Polymathy

Heraclitus, fr. 40

“Knowing much doesn’t teach you how to think.”

πολυμαθίη νόον ἔχειν οὐ διδάσκει.

Democritus, fr. 65

“One must foster thinking-much not learning-much.”

πολυνοΐην, οὐ πολυμαθίην ἀσκέειν χρή.

Isocrates, Letter to Demonicus, 18.1

“If you are a lover of learning, then you will be much-learned.”

᾿Εὰν ᾖς φιλομαθὴς, ἔσει πολυμαθής.

Plato, Lovers [dub.] 139 a5

“Our practice of philosophy, friend, is very different from learning much and practical knowledge of the arts.”

Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἡμῖν, ὦ βέλτιστε, τὸ φιλοσοφεῖν πολυμαθία τε εἶναι καὶ ἡ περὶ τὰς τέχνας πραγματεία.

Plato, Laws 819a5-6

“Much more dangerous is broad experience and much-learning with bad training.”

ἀλλ’ ἡ πολυπειρία καὶ πολυμαθία μετὰ κακῆς ἀγωγῆς γίγνεται πολὺ τούτων μείζων ζημία.

Anaxarkhos, fr. 1

“Much-learning both really helps and really hurts the one who possesses it. It helps a righteous man but hurts one who utters easily every word to the whole people. One must know the measures of proper timing. For this is the boundary of wisdom. Those who sing their words at the wrong time, even if they sing the wisest song, instead of establishing an opinion for wisdom receive the blame for foolishness”

πολυμαθίη κάρτα μὲν ὠφελεῖ, κάρτα δὲ βλάπτει τὸν ἔχοντα· ὠφελεῖ μὲν τὸν δεξιὸν ἄνδρα, βλάπτει δὲ τὸν ῥηϊδίως φωνεῦντα πᾶν ἔπος κἠν παντὶ δήμωι. χρὴ δὲ
καιροῦ μέτρα εἰδέναι· σοφίης γὰρ οὗτος ὅρος. οἳ δὲ ἔξω καιροῦ ῥῆσιν ἀείδουσιν, κἢν πεπνυμένην ἀείδωσιν, οὐ τιθέμενοι ἐν σοφίηι γνώμην αἰτίην ἔχουσι μωρίης.

 

Image result for ancient greek wisdom

Chance, Wealth and the Wise Man: More Maxims

More of Epicurus’ Maxims from Diogenes Laertius’ Lives of the Eminent Philosophers

“Chance only briefly impedes the wise man—reason has selected for him what is most important, it guides him throughout his life and will guide him.”

XVI. Βραχέα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγιστα καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διῴκηκε καὶ κατὰ τὸν συνεχῆ χρόνον τοῦ βίου διοικεῖ καὶ διοικήσει.

“The just man is the least agitated; the unjust full of the most trouble.”

XVII. ῾Ο δίκαιος ἀταρακτότατος, ὁ δ’ ἄδικος πλείστης ταραχῆς γέμων.

“Pleasure for the flesh will not increase once pain from want has been removed, but it can only be varied. The contemplation of these things [which bring pleasure] and their concomitants, however, produces the limit of pleasure for the mind, insofar as it is those very things that also bring the mind the greatest fears.”

XVIII. Οὐκ ἐπαύξεται ἐν τῇ σαρκὶ ἡ ἡδονὴ ἐπειδὰν ἅπαξ τὸ κατ’ ἔνδειαν ἀλγοῦν ἐξαιρεθῇ, ἀλλὰ μόνον ποικίλλεται. τῆς δὲ διανοίας τὸ πέρας τὸ κατὰ τὴν ἡδονὴν ἀπεγέννησεν ἥ τε τούτων αὐτῶν ἐκλόγισις καὶ τῶν ὁμογενῶν τούτοις ὅσα τοὺς μεγίστους φόβους παρεσκεύαζε τῇ διανοίᾳ.

“It is not possible that the man who has transgressed one of the laws we have in common—not harming or being harmed—to believe that he will get away with it, even if he already has ten thousand times to the present day. It will be unclear whether or not he will escape right up until he dies.”

XXXV. Οὐκ ἔστι τὸν λάθρᾳ τι ποιοῦντα ὧν συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι πιστεύειν ὅτι λήσει, κἂν μυριάκις ἐπὶ τοῦ παρόντος λανθάνῃ. μέχρι μὲν καταστροφῆς ἄδηλον εἰ καὶ λήσει.

Image result for Ancient Greek Epicurus fear

Diogenes Laertius 10.2

“Apollodorus the Epicurian writes in his first book of On the Life of Epicurus that the philosopher turned to the study of philosophy when he noted that his teachers could not explain to him the meaning of Chaos in Hesiod.”

᾿Απολλόδωρος δ’ ὁ ᾿Επικούρειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ ᾿Επικούρου βίου φησὶν ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν καταγνόντα τῶν γραμματιστῶν ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθησαν ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ παρ’ ῾Ησιόδῳ χάους.

10.6

“I cannot conceive what the good is if I separate it from the pleasures of taste, from the pleasures of sex, from the pleasures of sound, or those of beautiful bodies.”

Οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω τί νοήσω τἀγαθόν, ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι᾽ ἀφροδισίων καὶ τὰς δι᾽ ἀκροαμάτων καὶ τὰς διὰ μορφῆς.

Wisdom is the Offspring of Experience and Memory

from Aulus Gellius, Attic Nights 13.8

The poet Afranius wisely and elegantly said that Wisdom is the daughter of Experience and Memory

The poet Afranius expressed himself exceptionally and most truthfully concerning the creation and cultivation of wisdom, that it is the daughter of Experience and Memory. For, with that claim, he shows that whoever wishes to be wise in human matters does not need merely books and training in rhetoric and philosophy, but must also become familiar with and practiced in understanding and facing the rest of life as well—to remember with conviction all of its actions and outcomes and from that to learn and take counsel from what the actual dangers of life teach, not just what books and teachers have attempted to represent through their empty words and fictions, like those in farces or dreams. The lines are from a Roman comedy by Afranius, called the Chair: “Experience fathered me; Memory gave birth to me; the Greeks call me Sophia, I am wisdom in Rome.”

There is a similar sentiment from Pacuvius which the philosopher Macedo, a good man and a close friend, used to think should be written above the entries of all the temples: “I hate men of base work and philosophical sentiment”. He said this because nothing was more shameful or intolerable than the fact that lazy and useless people veiled in beard and cloak should turn the basic foundations of philosophy into games of the tongue and words and then, even as they were dripping with faults, loudly renounce others’ vices.”

 

rom-owlmosaicsm
“Whooooo needs some wisdom?”

Quod Afranius poeta prudenter et lepide Sapientiam filiam esse Vsus et Memoriae dixit.

  1. Eximie hoc atque verissime Afranius poeta de gignenda conparandaque sapientia opinatus est, quod eam filiam esse Vsus et Memoriae dixit. II. Eo namque argumento demonstrat, qui sapiens rerum esse humanarum velit, non libris solis neque disciplinis rhetoricis dialecticisque opus esse, sed oportere cum versari quoque exercerique in rebus comminus noscendis periclitandisque eaque omnia acta et eventa firmiter meminisse et proinde sapere atque consulere ex his, quae pericula ipsa rerum docuerint, non quae libri tantum aut magistri per quasdam inanitates verborum et imaginum tamquam in mimo aut in somnio deblateraverint. III. Versus Afranii sunt in togata, cui Sellae nomen est:

Vsus me genuit, mater peperit Memoria,

Sophiam vocant me Grai, vos Sapientiam.

Item versus est in eandem ferme sententiam Pacuvii, quem Macedo philosophus, vir bonus, familiaris meus, scribi debere censebat pro foribus omnium templorum: ego odi homines ignava opera et philosopha sententia. V. Nihil enim fieri posse indignius neque intolerantius dicebat, quam quod homines ignavi ac desides operti barba et pallio mores et emolumenta philosophiae in linguae verborumque artes converterent et vitia facundissime accusarent intercutibus ipsi vitiis madentes.

Wisdom is the Offspring of Experience and Memory

from Aulus Gellius, Attic Nights 13.8

The poet Afranius wisely and elegantly said that Wisdom is the daughter of Experience and Memory

The poet Afranius expressed himself exceptionally and most truthfully concerning the creation and cultivation of wisdom, that it is the daughter of Experience and Memory. For, with that claim, he shows that whoever wishes to be wise in human matters does not need merely books and training in rhetoric and philosophy, but must also become familiar with and practiced in understanding and facing the rest of life as well—to remember with conviction all of its actions and outcomes and from that to learn and take counsel from what the actual dangers of life teach, not just what books and teachers have attempted to represent through their empty words and fictions, like those in farces or dreams. The lines are from a Roman comedy by Afranius, called the Chair: “Experience fathered me; Memory gave birth to me; the Greeks call me Sophia, I am wisdom in Rome.”

There is a similar sentiment from Pacuvius which the philosopher Macedo, a good man and a close friend, used to think should be written above the entries of all the temples: “I hate men of base work and philosophical sentiment”. He said this because nothing was more shameful or intolerable than the fact that lazy and useless people veiled in beard and cloak should turn the basic foundations of philosophy into games of the tongue and words and then, even as they were dripping with faults, loudly renounce others’ vices.”

 

Quod Afranius poeta prudenter et lepide Sapientiam filiam esse Vsus et Memoriae dixit.

 

  1. Eximie hoc atque verissime Afranius poeta de gignenda conparandaque sapientia opinatus est, quod eam filiam esse Vsus et Memoriae dixit. II. Eo namque argumento demonstrat, qui sapiens rerum esse humanarum velit, non libris solis neque disciplinis rhetoricis dialecticisque opus esse, sed oportere cum versari quoque exercerique in rebus comminus noscendis periclitandisque eaque omnia acta et eventa firmiter meminisse et proinde sapere atque consulere ex his, quae pericula ipsa rerum docuerint, non quae libri tantum aut magistri per quasdam inanitates verborum et imaginum tamquam in mimo aut in somnio deblateraverint. III. Versus Afranii sunt in togata, cui Sellae nomen est:

 

Vsus me genuit, mater peperit Memoria,

Sophiam vocant me Grai, vos Sapientiam.

 

Item versus est in eandem ferme sententiam Pacuvii, quem Macedo philosophus, vir bonus, familiaris meus, scribi debere censebat pro foribus omnium templorum: ego odi homines ignava opera et philosopha sententia. V. Nihil enim fieri posse indignius neque intolerantius dicebat, quam quod homines ignavi ac desides operti barba et pallio mores et emolumenta philosophiae in linguae verborumque artes converterent et vitia facundissime accusarent intercutibus ipsi vitiis madentes.

“Only a Fool Would Ask the God…” Plato and Xenophon on Socrates (According to Athenaeus)

In another passage (Apol. 21a), Plato says that Chaerophon asked the Pythia if anyone was wiser than Socrates and that she answered that no one was. In this, as well, Xenophon says something different (Apol.14): “When Chaerophon once asked about me at Delphi, Apollo answered that no one of the present men was more just or wise.”

How is it sensible or persuasive that Socrates, who agreed that he knew nothing, was declared the wisest of all men by the god who knows everything? If this is wisdom, knowing nothing, then knowing everything is foolishness. What need was there for Chaerophon to ask the god about Socrates? It is because itwas right to Believe Socrates when he said about himself that he was not wise. “For the man who would ask such things of a god is a fool”.

Is this the face of a fool?
Is this the face of a fool?

κἀν ἄλλοις δ’ ὁ Πλάτων φησὶ (apol. p. 21 a) Χαιρεφῶντα ἐρωτῆσαι τὴν Πυθίαν εἴ τις εἴη Σωκράτους σοφώτερος· καὶ τὴν ἀνελεῖν μηδένα. κἀν τούτοις δὲ μὴ συμφωνῶν Ξενοφῶν φησι (apol. 14)· ‘Χαιρεφῶντος γάρ ποτε ἐπερωτήσαντος ἐν Δελφοῖς ὑπὲρ ἐμοῦ, ἀνεῖλεν ὁ ᾿Απόλλων <πολλῶν> παρόντων μηδένα εἶναι ἀνθρώπων ἐμοῦ μήτε δικαιότερον μήτε σωφρονέστερον.’ πῶς οὖν εὔλογον ἢ πιθανὸν Σωκράτη τὸν ὁμολογοῦντα μηδὲν ἐπίστασθαι σοφώτατον ἁπάντων ὑπὸ τοῦ πάντα ἐπισταμένου θεοῦ ἀναρρηθῆναι; εἰ γὰρ τοῦτό ἐστι σοφία, τὸ μηδὲν εἰδέναι, τὸ πάντα εἰδέναι φαυλότης ἂν εἴη. τίς δ’ ἦν χρεία τῷ Χαιρεφῶντι παρενοχλεῖν τὸν θεὸν περὶ Σωκράτους πυνθανόμενον; αὐτὸς γὰρ ἦν ἀξιόπιστος ὑπὲρ αὑτοῦ λέγων ὡς οὔκ ἐστι σοφός. ‘βλὰξ γάρ τις ἦν τοιαῦτ’ ἐρωτῶν τὸν θεόν,’