When No means No

Philodemus 5.308 (Greek Anthology)

Fancy lady, wait for me!
What’s your lovely name?
Where can I see you?
I’d give you what you want,
But you’re not talking.
Where will you be?
I’ll send someone with you.
You’re taken—is that it?
Snooty lady, take care.
You won’t even say “goodbye”?
I’ll come to you again and again—
I know how to soften
Even harder women than you.
Goodbye, lady, for now.

ἡ κομψή, μεῖνόν με. τί σοι καλὸν οὔνομα,; ποῦ σε
ἔστιν ἰδεῖν; ὃ θέλεις δώσομεν. οὐδὲ λαλεῖς.
ποῦ γίνῃ; πέμψω μετὰ σοῦ τινα. μή τις ἔχει σε;
ὦ σοβαρή, ὑγίαιν᾽. οὐδ᾽ ‘ὑγίαινε ’ λέγεις;
καὶ πάλι καὶ πάλι σοιπροσελεύσομαι: οἶδα μαλάσσειν
καὶ σοῦ σκληροτέρας. νῦν δ᾽ ὑγίαινε, γύναι.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Bestial Sexual Morality. Or, How A Camel is Superior to Oedipus

Aelian, History of Animals 4.47

“For the sake of Zeus, allow me to interrogate the tragedians and the storytellers who came before them as to what they had in mind when they pour so great an ignorance on Laios’ son who joined that terrible journey with his mother and on Telephos who, although he did not pursue sex, also laid next to the one who bore him and would have done the same things if a serpent had not interrupted him by divine command. How can these things happen when nature even allows the mindless animals to recognize the nature of this union from simple touch—they do not need special signs or anything from the man who exposed Oedipus on Mt. Cithairon.

The camel, indeed, would certainly never have sex with its own mother. There was a herdsman, who tried to force this, and, by covering up a female as much as possible and hiding all of her except for her genitals, drove the child to its mother. The ignorant animal, thanks to its excitement for sex, did the deed and then understood it. While biting and trampling the man who was responsible for this unnatural union, it killed him terribly by kneeling on top of him. Then it threw itself off a cliff.

In this, Oedipus was ignorant in failing to kill himself and just putting out his eyes: for, he did not know that it was possible to escape his troubles by getting rid of himself and not curing his home and family, and as such to try to cure evils which had passed with an incurable evil.”

47. Δότε μοι τοὺς τραγῳδοὺς πρὸς τοῦ πατρῴου Διὸς καὶ πρό γε ἐκείνων τοὺς μυθοποιοὺς ἐρέσθαι τί βουλόμενοι τοσαύτην ἄγνοιαν τοῦ παιδὸς τοῦ Λαΐου καταχέουσι τοῦ συνελθόντος τῇ μητρὶ τὴν δυστυχῆ σύνοδον, καὶ τοῦ Τηλέφου τοῦ μὴ πειραθέντος μὲν τῆς ὁμιλίας, συγκατακλινέντος δὲ τῇ γειναμένῃ καὶ πράξαντος ἂν τὰ αὐτά, εἰ μὴ θείᾳ πομπῇ διεῖρξεν ὁ δράκων· εἴ γε ἡ φύσις τοῖς ἀλόγοις ζῴοις τὴν τοιαύτην μίξιν καὶ ἐκ τοῦ χρωτὸς δίδωσι κατανοῆσαι, καὶ οὐ δεῖται γνωρισμάτων οὐδὲ τοῦ ἐκθέντος ἐς τὸν Κιθαιρῶνα. οὐκ ἂν γοῦν ποτε τῇ τεκούσῃ ὁμιλήσειε κάμηλος. ὁ δέ τοι νομεὺς τῆς ἀγέλης κατακαλύψας τὸν θῆλυν ὡς οἷόν τε ἦν καὶ ἀποκρύψας πάντα πλὴν τῶν ἄρθρων, τὸν παῖδα ἐπάγει τῇ μητρί, καὶ ἐκεῖνος λάθριος ὑπὸ ὁρμῆς τῆς πρὸς μίξιν ἔδρασε τὸ ἔργον καὶ συνῆκε. καὶ τὸν μὲν αἴτιον τῆς ὁμιλίας οἱ τῆς ἐκθέσμου δάκνων καὶ πατῶν καὶ τοῖς γόνασι παίων ἀπέκτεινεν ἀλγεινότατα, ἑαυτὸν δὲ κατεκρήμνισεν. ἀμαθὴς δὲ καὶ κατὰ τοῦτο Οἰδίπους, οὐκ ἀποκτείνας, ἀλλὰ πηρώσας τὴν ὄψιν, καὶ τὴν τῶν κακῶν λύσιν μὴ γνοὺς ἐξὸν ἀπηλλάχθαι καὶ μὴ τῷ οἴκῳ καὶ τῷ γένει καταρώμενον εἶτα μέντοι κακῷ ἀνηκέστῳ ἰᾶσθαι κακὰ τὰ ἤδη παρελθόντα.

Bibliothèque Nationale de France, lat. 6838B, Folio 15v

Tawdry Tuesday Returns: Masturbating in Latin

This is a much needed companion piece to our post on the same topic in Greek.  Note that many of lexical metaphors for masturbation are shared by the two languages. Much of the following material is drawn from J.N. Adams. The Latin Sexual Vocabulary. 1982. Note, however, that many of the examples are not truly masturbatory.

As an important prefatory note, the Latin word masturbor (whence modern “masturbate”) has unclear and irregular use in Latin (discussed by Adams 209-211 with some rather strong attacks on J. P. Hallet’s 1976 “Masturbator, Mascarpio.” Glotta, vol. 54: 292–308.) The word occurs most prominently in an agentive form  in Martial (translated here with considerable license):

Martial, 14.203 Puella Gaditana

“She sways with such curves and oozes sex so deep
That she’d turn Hippolytus himself into a masturbating creep.”

Tam tremulum crisat, tam blandum prurit, ut ipsum
masturbatorem fecerit Hippolytum.

Adams mast

Other words and terms

Frico, “to rub, chafe”, cf. cont. vulg: “rub one out”

Petronius 91.11

“it is that much more advantageous to rub your groin rather than your genius”

tanto magis expedit inguina quam ingenia fricare

Sollicito, “to shake, stir, rouse, agitate, excite, urge” etc.

Despite Adam’s assertion, the primary examples he cites are about the manipulation of genitals by another party.

Ovid, Amores 3.7.73-4

“Despite this, my girl was not reluctant
To stroke me gently once she moved her hand down…”

Hanc etiam non est mea dedignata puella
molliter admota sollicitare manu;

Martial, 11.22.4

“Who denies this? This is too much. But let it be enough
Stop urging on their groins with that fucker of a hand.”

quis negat?—hoc nimium est. sed sit satis; inguina saltem
parce fututrici sollicitare manu.

Petronius 20.2

“She stirred up my groin which was cold already because of a thousand deaths.”

Sollicitavit inguina mea mille iam mortibus frigida

Cf. Maximianus 5.58 “she began to handle my dirty parts with her hand / and to excite me too with her fingers.” contrectare manu coepit flagrantia membra / meque etiam digitis sollicitare suis

Tango, “touch”, cf. Divinyls Classic “I Touch Myself”

Ovid, Ars Amatoria 2.719–720

“When you find those places where the lady delights at being touched,
Don’t let shame get in the way of you touching her.”

Cum loca reppereris, quae tangi femina gaudet,
Non obstet, tangas quo minus illa, pudor.

Tracto: “to draw, haul, handle, treat” cf. perhaps “to jerk [off]” or “wank”

Martial 11.29.8

“I don’t need a finger: handle me like this, Phyllis”

nil opus est digitis: sic mihi, Phylli, frica

Priapea 80.1-2

“But this limp dick is not long enough nor does it stand up strong enough,
Even if you play with it, do you think it can grow?”

At non longa bene est, non stat bene mentula crassa
et quam si tractes, crescere posse putes?

Adams 1982, 208:

adams

(de)glubo: “to skin, flay, peel” cf. “skin off”

Ausonius, Epigram 79 “Inscribed Beneath the Picture of a Lusty Lady”

Beyond the genial joining of authorized sex
Sinful lust has discovered unnatural modes of love:
What the Lemnian lack posited to the heir of Herakles,
Or what the plays of Afranius in Roman garb presented
Or the total depravity that marked the Nolan people.
Somehow, in a single body, Crispa practices all three!
She masturbates, fellates, and rides with either hole—
So that she might not die frustrated, leaving anything untried.

LXXIX.—Subscriptum Picturae Mulieris impudicae

Praeter legitimi genialia foedera coetus
repperit obscenas veneres vitiosa libido:
Herculis heredi quam Lemnia suasit egestas,
quam toga facundi scaenis agitavit Afrani
et quam Nolanis capitalis luxus inussit.
Crispa tamen cunctas exercet corpore in uno:
deglubit, fellat, molitur per utramque cavernam,
ne quid inexpertum frustra moritura relinquat.

A Priapic Poem That’s A Tad Too Defensive

Warning: this is potentially just awful trash.

Carmina Priapea, 28

“Mercury’s form has the power to please.
And Apollo’s body sticks out especially.
Lyaeus in pictures has a shapely line,
And Cupid is still finest of the fine.

My body lacks a certain beauty, I confess
But, look, my dick’s a jewel beyond the rest.
Any girl should prefer it to the gods I named,
And if she doesn’t, then a greedy pussy’s to blame.”

Forma Mercurius potest placere,
forma conspiciendus est Apollo,
formosus quoque pingitur Lyaeus,
formosissimus omnium est Cupido.
me pulchra fateor carere forma,
verum mentula luculenta nostra est:
hanc mavult sibi quam deos priores,
si qua est non fatui puella cunni.

Woman painting a statue of Priapus, from a fresco at Pompeii

Tawdry Tuesday Rides Again with A Poem Against, Um, “Self Care”

Martial 9. 41

“Ponticus, do you think that it’s no big deal
That you never fuck but just use your left hand
As a whore, a friendly crew to serve your desire?
Believe me: it’s a crime and one large enough
That you can barely understand it with your mind.

Horatius, I guess, fucked once to make a trio
Mars did it once with blushing Ilia to make two.
The whole world would have collapsed if either jerked off
And entrusted foul delights to their own hands.

Just think, the nature of the universe says to you:
Ponticus, what you spend on your fingers is a person too.”

Pontice, quod numquam futuis, sed paelice laeva
uteris et Veneri servit amica manus,
hoc nihil esse putas? scelus est, mihi crede, sed ingens,
quantum vix animo concipis ipse tuo.
nempe semel futuit, generaret Horatius ut tres;
Mars semel, ut geminos Ilia casta daret.
omnia perdiderat, si masturbatus uterque
mandasset manibus gaudia foeda suis.
ipsam crede tibi naturam dicere rerum:
istud quod digitis, Pontice, perdis, homo est.

Want to know more about masturbating in Latin? We’ve got that covered.

 

 

Head of Priapus, refined Augustan version of archaic models dating back to the late 6th century BC, from the Horti Lamiani, Centrale Montemartini, Rome (22149963362).jpg
Priapus’ head.

This poem made me think of this:

Tawdry Tuesday Returns: A Priapic Poem That’s A Tad Too Defensive

Warning: this is potentially just awful trash.

Carmina Priapea, 28

“Mercury’s form has the power to please.
And Apollo’s body sticks out especially.
Lyaeus in pictures has a shapely line,
And Cupid is still finest of the fine.

My body lacks a certain beauty, I confess
But, look, my dick’s a jewel beyond the rest.
Any girl should prefer it to the gods I named,
And if she doesn’t, then a greedy pussy’s to blame.”

Forma Mercurius potest placere,
forma conspiciendus est Apollo,
formosus quoque pingitur Lyaeus,
formosissimus omnium est Cupido.
me pulchra fateor carere forma,
verum mentula luculenta nostra est:
hanc mavult sibi quam deos priores,
si qua est non fatui puella cunni.

Woman painting a statue of Priapus, from a fresco at Pompeii

Tawdry Tuesday Returns: A Priapic Poem That’s A Tad Too Defensive

Warning: this is potentially just awful trash.

Carmina Priapea, 28

“Mercury’s form has the power to please.
And Apollo’s body sticks out especially.
Lyaeus in pictures has a shapely line,
And Cupid is still finest of the fine.

My body lacks a certain beauty, I confess
But, look, my dick’s a jewel beyond the rest.
Any girl should prefer it to the gods I named,
And if she doesn’t, then a greedy pussy’s to blame.”

Forma Mercurius potest placere,
forma conspiciendus est Apollo,
formosus quoque pingitur Lyaeus,
formosissimus omnium est Cupido.
me pulchra fateor carere forma,
verum mentula luculenta nostra est:
hanc mavult sibi quam deos priores,
si qua est non fatui puella cunni.

Woman painting a statue of Priapus, from a fresco at Pompeii

Bestial Sexual Morality. Or, How A Camel is Superior to Oedipus

Aelian, History of Animals 4.47

“For the sake of Zeus, allow me to interrogate the tragedians and the storytellers who came before them as to what they had in mind when they pour so great an ignorance on Laios’ son who joined that terrible journey with his mother and on Telephos who, although he did not pursue sex, also laid next to the one who bore him and would have done the same things if a serpent had not interrupted him by divine command. How can these things happen when nature even allows the mindless animals to recognize the nature of this union from simple touch—they do not need special signs or anything from the man who exposed Oedipus on Mt. Cithairon.

The camel, indeed, would certainly never have sex with its own mother. There was a herdsman, who tried to force this, and, by covering up a female as much as possible and hiding all of her except for her genitals, drove the child to its mother. The ignorant animal, thanks to its excitement for sex, did the deed and then understood it. While biting and trampling the man who was responsible for this unnatural union, it killed him terribly by kneeling on top of him. Then it threw him off a cliff.

In this, Oedipus was ignorant in failing to kill himself and just putting out is eyes: for, he did not know that it was possible to escape his troubles by getting rid of himself and not curing his home and family, and as such to try to cure evils which had passed with an incurable evil.”

47. Δότε μοι τοὺς τραγῳδοὺς πρὸς τοῦ πατρῴου Διὸς καὶ πρό γε ἐκείνων τοὺς μυθοποιοὺς ἐρέσθαι τί βουλόμενοι τοσαύτην ἄγνοιαν τοῦ παιδὸς τοῦ Λαΐου καταχέουσι τοῦ συνελθόντος τῇ μητρὶ τὴν δυστυχῆ σύνοδον, καὶ τοῦ Τηλέφου τοῦ μὴ πειραθέντος μὲν τῆς ὁμιλίας, συγκατακλινέντος δὲ τῇ γειναμένῃ καὶ πράξαντος ἂν τὰ αὐτά, εἰ μὴ θείᾳ πομπῇ διεῖρξεν ὁ δράκων· εἴ γε ἡ φύσις τοῖς ἀλόγοις ζῴοις τὴν τοιαύτην μίξιν καὶ ἐκ τοῦ χρωτὸς δίδωσι κατανοῆσαι, καὶ οὐ δεῖται γνωρισμάτων οὐδὲ τοῦ ἐκθέντος ἐς τὸν Κιθαιρῶνα. οὐκ ἂν γοῦν ποτε τῇ τεκούσῃ ὁμιλήσειε κάμηλος. ὁ δέ τοι νομεὺς τῆς ἀγέλης κατακαλύψας τὸν θῆλυν ὡς οἷόν τε ἦν καὶ ἀποκρύψας πάντα πλὴν τῶν ἄρθρων, τὸν παῖδα ἐπάγει τῇ μητρί, καὶ ἐκεῖνος λάθριος ὑπὸ ὁρμῆς τῆς πρὸς μίξιν ἔδρασε τὸ ἔργον καὶ συνῆκε. καὶ τὸν μὲν αἴτιον τῆς ὁμιλίας οἱ τῆς ἐκθέσμου δάκνων καὶ πατῶν καὶ τοῖς γόνασι παίων ἀπέκτεινεν ἀλγεινότατα, ἑαυτὸν δὲ κατεκρήμνισεν. ἀμαθὴς δὲ καὶ κατὰ τοῦτο Οἰδίπους, οὐκ ἀποκτείνας, ἀλλὰ πηρώσας τὴν ὄψιν, καὶ τὴν τῶν κακῶν λύσιν μὴ γνοὺς ἐξὸν ἀπηλλάχθαι καὶ μὴ τῷ οἴκῳ καὶ τῷ γένει καταρώμενον εἶτα μέντοι κακῷ ἀνηκέστῳ ἰᾶσθαι κακὰ τὰ ἤδη παρελθόντα.

Bibliothèque Nationale de France, lat. 6838B, Folio 15v

An Almost Tawdry Tuesday: Aristotle on the Composition of the Membrum Virile

Aristotle, Parts of Animals IV 689a

“The male organ has differences akin to those throughout the whole body. For some animals are completely sinewy, others are not. And this is the only one of the appendages which experiences increase and decrease in size without any disease. The first of these qualities is useful for copulation; the second is good for the use of the rest of the body. For it would impede the rest of the body if it were always distended.

By nature, then, it is made up of those kinds of materials which are able to do both of these things. For it has both sinew and cartilage and for this reason it can contract and expand and can admit air into itself.”

ἔχει δὲ διαφορὰς τὸ τῶν ἀρρένων ὄργανον κατὰ τὰς τοῦ σώματος διαφοράς. οὐ γὰρ ὁμοίως ἅπαντα νευρώδη τὴν φύσιν ἐστίν. ἔτι δὲ μόνον τοῦτο τῶν μορίων ἄνευ νοσερᾶς μεταβολῆς αὔξησιν ἔχει καὶ ταπείνωσιν· τούτων γὰρ τὸ μὲν χρήσιμον πρὸς τὸν συνδυασμόν, τὸ δὲ πρὸς τὴν τοῦ ἄλλου σώματος χρείαν· ἀεὶ γὰρ ὁμοίως ἔχον τἆλλα ἐνεπόδιζεν ἄν. συνέστηκε δὲ τὴν φύσιν ἐκ τοιούτων τὸ μόριον τοῦτο ὥστε δύνασθαι ταῦτ᾿ ἀμφότερα συμβαίνειν· τὸ μὲν γὰρ ἔχει νευρῶδες τὸ δὲ χονδρῶδες, διόπερ συνιέναι τε δύναται καὶ ἔκτασιν ἔχειν καὶ πνεύματός ἐστι δεκτικόν.

Aristotle, Problems 879a-b

20 “Sexual excitement is also due to an exiting of breath. If its rush finds some exit while arousal is ongoing then it does not make the semen ejaculate. But instead, it cools. Then, it ruins the rigidity of the penis.”

ἔστι δὲ καὶ ὁ ἀφροδισιασμὸς μετὰ πνεύματος ǁ ἐξόδου. εἰ οὖν ὁδοποιεῖται ἡ ὁρμὴ γινομένου αὐτοῦ, οὐ ποιεῖ ὁρμᾶν τὸ σπέρμα, ἀλλὰ καταψύχεται· μαραίνει οὖν τὴν συντονίαν τοῦ αἰδοίου.

4.23 “Why does rigidity and increase happen to the penis? Is it for two reasons? First, is it because that weight develops on the bottom of the testicles, raising it—for the testicles are like a fulcrum? And is it because the veins become full of breath [pneuma]? Or does the mass become bigger because of an increase in moisture or some change in position or from the development of moisture itself? Extremely large things are raised less when the wight of the fulcrum is far away.”

Διὰ τί ἡ σύντασις γίνεται τοῦ αἰδοίου καὶ ἡ αὔξησις; ἢ διὰ δύο, διά τε τὸ βάρος ἐπιγίνεσθαι ἐν τῷ ὄπισθεν τῶν ὄρχεων αἴρεσθαι (ὑπομόχλιον γὰρ οἱ ὄρχεις γίνονται) καὶ διὰ τὸ πνεύματος πληροῦσθαι τοὺς πόρους; ἢ τοῦ ὑγροῦ αὐξανομένου καὶ μεθισταμένου ἢ ἐξ ὑγροῦ γινομένου ὁ ὄγκος | μείζων γίνεται; τὰ λίαν δὲ μεγάλα ἧττον αἴρεται διὰ τὸ πορρωτέρω τὸ βάρος τοῦ ὑπομοχλίου γίνεσθαι.

Image result for ancient greek phallus

Tawdry Tuesday: A Careful Choice of Words (NSFW)

Priapea 28

May I die, Priapus, if I am not ashamed
To use obscene words and nasty names
But when you, a god, has cast shame down
And show your balls out shaking around
Then a cock must be a cock and a cunt the same.

Obscenis, peream, Priape, si non
uti me pudet improbisque verbis.
sed cum tu posito deus pudore
ostendas mihi coleos patentes,
cum cunno mihi mentula est vocanda

Image result for medieval manuscript priapus
An apocryphal origin for the term ‘money shot’.