Four Years of Presidential Memories: Outidanoi, Not Even People

“I’ve never seen hatred like this,” he said. “To me, they’re not even people. It’s so, so sad. Morality’s just gone, morals have flown out the window and we deserve so much better than this as a country.” — Eric Trump

1.231 (Achilles to Agamemnon)

“You are a people eating king who rules over nobodies”

δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·

Suda, s.v. outidanos

Outidanos: worth nothing”

Οὐτιδανός: οὐδενὸς ἄξιος.

Il. 1.294-5 (Achilles to Agamemnon)

“Really, may I be called both a coward and a nobody
If I yield every fact to you, whatever thing you ask”

ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·

Etymologicum Magnum

Outidanos: Worthy of no account, the least.”
Οὐτιδανός: Οὐδενὸς λόγου ἄξιος, ἐλάχιστος.

Od. 9.458-460 (Polyphemos, the Cyclops, to his favorite sheep)

“Then once he was murdered his brains would be spattered
All over the cave to the ground and my heart would be lightened
Of the evils which this worthless nobody brought me.”

τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.’

Hesychius

Outidanos: nobody. A weakling, a coward. Worthy of nothing, not even of speech.”

οὐτιδανός· οὐδαμινός v. ἀσθενής p. ἄψυχος. οὐδενὸς ἄξιος οὐδὲ λόγου

Od. 9.516-517 (Polyphemos, again)

“But now, even though he is small, and a worthless puny man,
He blinded my eye once he subdued me with wine!”

νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.

 

Image result for Cyclops blinded ancient

4 Years of Presidential Memories: No Fence-sitters in a Time of Civil Strife

Aristotle, Constitution of the Athenians

“Because [Solon] noticed that his city was often breaking out into civil strife and that some of the citizens welcomed the results because of ambivalence, he made a law particularly aimed at these people: whoever did not pick up arms for one side or the other during a time of civil conflict was to be disenfranchised and have no part of the state.”

ὁρῶν δὲ τὴν μὲν πόλιν πολλάκις στασιάζουσαν, τῶν δὲ πολιτῶν ἐνίους διὰ τὴν ῥᾳθυμίαν [ἀγα]πῶντας τὸ αὐτόματον, νόμον ἔθηκεν πρὸς αὐτοὺς ἴδιον, ὃς ἂν στασιαζούσης τῆς πόλεως μ[ὴ] θῆται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ’ ἑτέρων, ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν.

 

Cicero, Letters to Atticus 10.1.2

“In all honesty, I shall ignore that law of Solon—your countryman and, I suppose, mine too—which mandated death for anyone who was a part of neither side in a time of civil strife [or sedition]: unless you advise otherwise, I will abstain from that side and this one. But the other side is more certain to me—nevertheless, I won’t race ahead of myself on this.”

ego vero Solonis, popularis tui et ut puto etiam mei, legem neglegam, qui capite sanxit si qui in seditione non alterius utrius partis fuisset, et, nisi si tu aliter censes, et hinc abero et illim. sed alterum mihi est certius, nec praeripiam tamen.

 

The Inhuman Lust for Civil War

Homer Iliad 9.63–64

“Brotherless, lawless, and homeless is that man,
Who desires ruinous civil war.”

ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος
ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.

Schol. A ad Il. 9.63a

“Brotherless: commonly, one who takes no part of his tribe or kin, inhuman.”

<ἀφρήτωρ:> κοινῶς <ὁ> φρατρίας καὶ συγγεν<ε>ίας μὴ μετέχων,ἀπάνθρωπος.

Schol. bT ad Il. 9.63

“Athemistios: like wild beasts, lawless, the way the Kyklopes distribute laws to only their children and wives—they preserve what is just for those related to them.

ἀθέμιστος: θηριώδης, ἄνομος, ὅπου καὶ Κύκλωπες θεμιστεύουσι „παίδων ἠδ’ ἀλόχων” (ι 115), οἱονεὶ τὸ περὶ τὴν συγγένειαν φυλάσσουσι δίκαιον.

Schol. bT ad Il. 9.63c

“hearthless: for one who cares for a hearth and honors a stable life restrains himself from conflict against his neighbors”

ex. ἀνέστιος: ὁ γὰρ ἑστίαν νέμων καὶ βίον ἑδραῖον τιμῶν τῆς πρὸς τοὺς οἰκείους ἀπέχεται στάσεως·

Words for Civil Conflict:

ἔρις: “strife, conflict”

στάσις: “civil strife, conflict”

διχοστασίη: “split-strife; civil strife”

Zenobius, 3.77 (h/t Matt Simonton @profsimonton)

“In a time of civil strife, even a complete bastard gets ahead”

᾿Εν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔμμορε τιμῆς

Michael Apostolius, 17.74

“The boar surges up”: A proverb applied to violent [people] and competitive [people or circumstances]”

῟Υς ὀρίνει: ἐπὶ τῶν βιαίων λέγεται καὶ ἐριστικῶν.

Aristotle, Constitution of the Athenians

“Because [Solon] noticed that his city was often breaking out into civil strife and that some of the citizens welcomed the results because of ambivalence, he made a law particularly aimed at these people: whoever did not pick up arms for one side or the other during a time of civil conflict was to be disenfranchised and have no part of the state.”

ὁρῶν δὲ τὴν μὲν πόλιν πολλάκις στασιάζουσαν, τῶν δὲ πολιτῶν ἐνίους διὰ τὴν ῥᾳθυμίαν [ἀγα]πῶντας τὸ αὐτόματον, νόμον ἔθηκεν πρὸς αὐτοὺς ἴδιον, ὃς ἂν στασιαζούσης τῆς πόλεως μ[ὴ] θῆται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ’ ἑτέρων, ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν.

Giorgio Agamben, Stasis: Civil War as a Political Paradigm. Stanford, 2015, 16:

“The stasis…takes place neither in the oikos nor in the polis, neither in the family nor in the city; rather, it constitutes a zone of indifference between the unpolitical space of the family and the political space of the city. In transgressing the threshold, the oikos is politicized; conversely, the polis is ‘economised’, that is, it is reduced to an oikosThis means that in the system of Greek politics civil war functions as a threshold of politicisation and depoliticisation, through which the house is exceeded in the city and the city is depoliticized in the family.”

In book 18 of the Iliad, when Achilles laments the events that led to the death of Patroklos, he also makes an impossible wish for the gods to erase conflict from the lives of men. Rather than seeing this as an emotional–and somewhat reasonable–desire on Achilles’ part, the presocratic philosopher Heraclitus is alleged to have taken issue.

The comments appear in two traditions of Scholia to the Iliad. Both attempt to explain Heraclitus’ mistakes.

Homer, Iliad 18.107: “I wish that the gods would erase strife from men”

Schol A ad Iliad 18.107: “Heraclitus criticizes Homer because he believes that the nature of things as they are depends upon strife, and here Achilles then seems to be praying for the collapse of the cosmos. To this someone might reply that he is not saying here that strife is something in opposition but rather that it is hateful—this is the reason he adds in the next line “and anger as well” [kholos]. For, the opposition of things [e.g. Heraclitus’ principle of nature] does not drive prudent men out of their powers of reason.”

Schol T. “Heraclitus says that Achilles is praying for the collapse of everything, since all things depend upon their opposites. But Achilles means that this strife is has led to worse affairs. Otherwise [if he doesn’t mean this], this should be allowed, since he is afire with suffering [over the death of Patroklos]”

ex. ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν :

῾Ηράκλειτος (fr. 28 p. 133 M.; Vors. 6 A 22) τὴν τῶν ὄντων φύσιν κατ’ ἔριν συνεστάναι νομίζων μέμφεται ῞Ομηρον, σύγχυσιν κόσμου δοκῶν αὐτὸν εὔχεσθαι. πρὸς ὃν ἄν τις εἴποι ὅτι οὐ λέγει νῦν τὴν ἐναντίωσιν ἔριν, ἀλλὰ τὴν ἔχθραν· ὅθεν ἐπιφέρει „καὶ χόλος” (Σ 108)· οὐ γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων ἐναντίωσις τοὺς φρονίμους ἐξίστησι τῶν λογισμῶν. A
ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν: ῾Ηράκλειτος σύγχυσιν αὐτὸν εὔ-
χεσθαι ἁπάντων φησί· κατὰ γὰρ ἐναντίωσιν τὰ πάντα συνέχεσθαι. ἀλλὰ τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἄγουσαν ἔριν νῦν φησιν. ἄλλως τε δοτέον τοῦτο, φλεγμαίνοντος τοῦπάθους

 

I published a paper on Strife in the epic poetic tradition last year: Christensen, J. P. (2018). “Eris and Epos Composition, Competition, and the Domestication of Strife” , Yearbook of Ancient Greek Epic Online, 2(1), 1-39. doi: https://doi.org/10.1163/24688487-00201001. Email if you want a copy.

Outidanoi: Not Even People (Unless you Vote!)

“I’ve never seen hatred like this,” he said. “To me, they’re not even people. It’s so, so sad. Morality’s just gone, morals have flown out the window and we deserve so much better than this as a country.” — Eric Trump

1.231 (Achilles to Agamemnon)

“You are a people eating king who rules over nobodies”

δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·

Suda, s.v. outidanos

Outidanos: worth nothing”

Οὐτιδανός: οὐδενὸς ἄξιος.

Il. 1.294-5 (Achilles to Agamemnon)

“Really, may I be called both a coward and a nobody
If I yield every fact to you, whatever thing you ask”

ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·

Etymologicum Magnum

Outidanos: Worthy of no account, the least.”
Οὐτιδανός: Οὐδενὸς λόγου ἄξιος, ἐλάχιστος.

Od. 9.458-460 (Polyphemos, the Cyclops, to his favorite sheep)

“Then once he was murdered his brains would be spattered
All over the cave to the ground and my heart would be lightened
Of the evils which this worthless nobody brought me.”

τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.’

Hesychius

Outidanos: nobody. A weakling, a coward. Worthy of nothing, not even of speech.”

οὐτιδανός· οὐδαμινός v. ἀσθενής p. ἄψυχος. οὐδενὸς ἄξιος οὐδὲ λόγου

Od. 9.516-517 (Polyphemos, again)

“But now, even though he is small, and a worthless puny man,
He blinded my eye once he subdued me with wine!”

νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.

 

Image result for Cyclops blinded ancient

Strife, Reason, and a Surging Boar

Three vaguely related proverbs

Suda, s.v. Eris; Mantissa Proverbium 1.60

“Strife that gives birth to strife fosters reason.”

῎Ερις ἔριν τίκτουσα προσμνᾶται λόγον.

The paroemiographer Arsenius adds: “this is applied to those striving over philosophy” (ἤτοι ἐπὶ φιλοσοφίᾳ ἐριζόντων).

Michael Apostolius, 17.73

“A boar once pursued an Athenian conflict”: Theocritus. [A proverb] applied to this who love to strive with those who are stronger”

῟Υς πότ’ ᾿Αθηναίαν ἔριν ἤρισεν: Θεόκριτος. ἐπὶ τῶν τοῖς κρείττοσι φιλονεικούντων.

Michael Apostolius, 17.74

“The boar surges up”: A proverb applied to violent [people] and competitive [people or circumstances]”

῟Υς ὀρίνει: ἐπὶ τῶν βιαίων λέγεται καὶ ἐριστικῶν.

Image result for medieval manuscript boar philosopher
 From The Luttrell Psalter, British Library Add MS 42130 (medieval manuscript,1325)

Outidanoi: Not Even People

“I’ve never seen hatred like this,” he said. “To me, they’re not even people. It’s so, so sad. Morality’s just gone, morals have flown out the window and we deserve so much better than this as a country.” — Eric Trump

1.231 (Achilles to Agamemnon)

“You are a people eating king who rules over nobodies”

δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις·

Suda, s.v. outidanos

Outidanos: worth nothing”

Οὐτιδανός: οὐδενὸς ἄξιος.

Il. 1.294-5 (Achilles to Agamemnon)

“Really, may I be called both a coward and a nobody
If I yield every fact to you, whatever thing you ask”

ἦ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην
εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττί κεν εἴπῃς·

Etymologicum Magnum

Outidanos: Worthy of no account, the least.”
Οὐτιδανός: Οὐδενὸς λόγου ἄξιος, ἐλάχιστος.

Od. 9.458-460 (Polyphemos, the Cyclops, to his favorite sheep)

“Then once he was murdered his brains would be spattered
All over the cave to the ground and my heart would be lightened
Of the evils which this worthless nobody brought me.”

τῶ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ
θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δέ τ’ ἐμὸν κῆρ
λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὖτις.’

Hesychius

Outidanos: nobody. A weakling, a coward. Worthy of nothing, not even of speech.”

οὐτιδανός· οὐδαμινός v. ἀσθενής p. ἄψυχος. οὐδενὸς ἄξιος οὐδὲ λόγου

Od. 9.516-517 (Polyphemos, again)

“But now, even though he is small, and a worthless puny man,
He blinded my eye once he subdued me with wine!”

νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς
ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ἐπεί μ’ ἐδαμάσσατο οἴνῳ.

 

Image result for Cyclops blinded ancient

No Fence-sitters in a Time of Civil Strife

Aristotle, Constitution of the Athenians

“Because [Solon] noticed that his city was often breaking out into civil strife and that some of the citizens welcomed the results because of ambivalence, he made a law particularly aimed at these people: whoever did not pick up arms for one side or the other during a time of civil conflict was to be disenfranchised and have no part of the state.”

ὁρῶν δὲ τὴν μὲν πόλιν πολλάκις στασιάζουσαν, τῶν δὲ πολιτῶν ἐνίους διὰ τὴν ῥᾳθυμίαν [ἀγα]πῶντας τὸ αὐτόματον, νόμον ἔθηκεν πρὸς αὐτοὺς ἴδιον, ὃς ἂν στασιαζούσης τῆς πόλεως μ[ὴ] θῆται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ’ ἑτέρων, ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν.

Image result for Solon ancient greek

Cicero, Letters to Atticus 10.1.2

“In all honesty, I shall ignore that law of Solon—your countryman and, I suppose, mine too—which mandated death for anyone who was a part of neither side in a time of civil strife [or sedition]: unless you advise otherwise, I will abstain from that side and this one. But the other side is more certain to me—nevertheless, I won’t race ahead of myself on this.”

ego vero Solonis, popularis tui et ut puto etiam mei, legem neglegam, qui capite sanxit si qui in seditione non alterius utrius partis fuisset, et, nisi si tu aliter censes, et hinc abero et illim. sed alterum mihi est certius, nec praeripiam tamen.

 

Giorgio Agamben, Stasis: Civil War as a Political Paradigm. Stanford, 2015, 16:

“The stasis…takes place neither in the oikos nor in the polis, neither in the family nor in the city; rather, it constitutes a zone of indifference between the unpolitical space of the family and the political space of the city. In transgressing the threshold, the oikos is politicized; conversely, the polis is ‘economised’, that is, it is reduced to an oikos. This means that in the system of Greek politics civil war functions as a threshold of politicisation and depoliticisation, through which the house is exceeded in the city and the city is depoliticized in the family.”

Two Forms of Strife: Both Cause Harm

The poet Hesiod provides two different stories for the genealogy of Strife (Conflict, Competition). One appears in the Theogony and is mostly about War and Violence. The other comes from the Works and Days and is probably a free-market economist’s mythical dream come true. Both, doubtlessly, cause pain.

Hesiod, Theogony, 224-232

“Ruinous night then gave birth to Deception and Sex
And destructive Old Age, and also strong-hearted Strife.
Then hateful Strife gave birth to grief-causing toil,
And Forgetfulness, and Hunger, and tearful Pains,
Battles, Wars, Murders, and Mankillings,
Conflicts, Lies, Arguments, Doubletalk,
Bad-government, Blindness, and Gatherings with others,
And even Oath, who pains mortal men the most of all
Whenever someone willingly breaks a sworn word.”

Νὺξ ὀλοή• μετὰ τὴν δ’ ᾿Απάτην τέκε καὶ Φιλότητα
Γῆράς τ’ οὐλόμενον, καὶ ῎Εριν τέκε καρτερόθυμον.
αὐτὰρ ῎Ερις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα
Λήθην τε Λιμόν τε καὶ ῎Αλγεα δακρυόεντα
῾Υσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ’ ᾿Ανδροκτασίας τε
Νείκεά τε Ψεύδεά τε Λόγους τ’ ᾿Αμφιλλογίας τε
Δυσνομίην τ’ ῎Ατην τε, συνήθεας ἀλλήλῃσιν,
῞Ορκόν θ’, ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίους ἀνθρώπους
πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ•

Image result for ancient greek conflict vase

Works and Days, 11-26

“There isn’t only a single child called Strife, but there are two
on the earth. Whoever recognizes the first, praises her;
But the other is much-to-blame. They have distinct characters.
The first marshals terrible war and conflict, the wicked witch,
No mortal loves her, I think, but forced by the plans of the gods
They honor the burdensome Strife.
Dusky night bore the other one first
And Kronos’ high-throned son who lives on high
Set her in the roots of the earth and made her much better for men.
She readies even those who are lazy to go to work.
For, whenever a man who shirks hard work sees
Another man who is wealthy, he hurries to plow and plant
And order his house well. Neighbor envies his neighbor
As he becomes comfortable. This is the good Strife for men.
Now, a potter strives with a potter and a carpenter with carpenter—
Even a beggar rivals a beggar, and a singer another singer.”

Οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην ᾿Ερίδων γένος, ἀλλ’ ἐπὶ γαῖαν
εἰσὶ δύω• τὴν μέν κεν ἐπαινήσειε νοήσας,
ἣ δ’ ἐπιμωμητή• διὰ δ’ ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν.
ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει,
σχετλίη• οὔ τις τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ’ ὑπ’ ἀνάγκης
ἀθανάτων βουλῇσιν ῎Εριν τιμῶσι βαρεῖαν.
τὴν δ’ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή,
θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων,
γαίης [τ’] ἐν ῥίζῃσι καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω•
ἥ τε καὶ ἀπάλαμόν περ ὁμῶς ἐπὶ ἔργον ἐγείρει•
εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἴδεν ἔργοιο χατίζων
πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρόμεναι ἠδὲ φυτεύειν
οἶκόν τ’ εὖ θέσθαι• ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων
εἰς ἄφενος σπεύδοντ’• ἀγαθὴ δ’ ῎Ερις ἥδε βροτοῖσιν.
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων,
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ.

 

“Someone once said it is easier to imagine the end of the world than it is to imagine the end of capitalism”  —Fredric Jameson

Despite All Our Rage, We Are Still Just Birds in a Cage

(Scholars hating scholars. And themselves)

While editing a friend’s book review, I was reminded of a charming passage from Athenaeus:

Athenaeus, Deipnosophistae 1.22

“You know that somewhere Timo the Philasian calls the Museum a birdcage as he mocks the scholars who are supported there because they were fed like the priciest birds in a big cage:

Many are fed in many-peopled Egypt,
The paper-pushers closed up waging endless war
in the bird-cage of the Muses.

ὅτι τὸ Μουσεῖον ὁ Φιλιάσιος Τίμων ὁ σιλλογράφος (fr. 60 W) τάλαρόν πού φησιν ἐπισκώπτων τοὺς ἐν αὐτῷ τρεφομένους φιλοσόφους, ὅτι ὥσπερ ἐν  πανάγρῳ τινὶ σιτοῦνται καθάπερ οἱ πολυτιμότατοι ὄρνιθες·

πολλοὶ μὲν βόσκονται ἐν Αἰγύπτῳ πολυφύλῳ
βιβλιακοὶ χαρακῖται ἀπείριτα δηριόωντες
Μουσέων ἐν ταλάρῳ.

 Pausanias, 9.30.3

“It would not be sweet for me to write about the relative age of Homer and Hesiod, even though I have worked on the problem as closely as possible. This is because I am familiar with the fault-finding character of others and not the least of those who dominate the study of epic poetry in my time.”

περὶ δὲ ῾Ησιόδου τε ἡλικίας καὶ ῾Ομήρου πολυπραγμονήσαντι ἐς τὸ ἀκριβέστατον οὔ μοι γράφειν ἡδὺ ἦν, ἐπισταμένῳ τὸ φιλαίτιον ἄλλων τε καὶ οὐχ ἥκιστα ὅσοι κατ’ ἐμὲ ἐπὶ ποιήσει τῶν ἐπῶν καθεστήκεσαν.

 

From Athenaeus’ Deipnosophists, Book 5 222a-b

“And, you, my grammarians who do not inquire into these sorts of things, I quote from Herodicus the Babylonian:

Flee, Aristarcheans, over the wide back of the sea
Flee Greece, men more frightened than the brown deer,
Corner-buzzers, monosyllabists, men who care about
Sphin and sphoin and whether its min or nin*.
This is what I would have for you storm-drowned men:
But may Greece and God-born Babylon always wait for Herodicus.

And, to add another, the words of the comic poet Anaxandrides:

…It brings pleasure
Whenever someone discovers some new notion,
To share it with everyone. But those who at first
Keep it to themselves have no judge for their skill
And are later despised. For it is right to offer the mob
Everything anyone might think is brand-new.

The majority of them departed at these words and slowly the party disbanded.”

 

‘ὑμεῖς οὖν, ὦ γραμματικοί, κατὰ τὸν Βαβυλώνιον ῾Ηρόδικον, μηδὲν τῶν τοιού-
των ἱστοροῦντες,

φεύγετ’, ᾿Αριστάρχειοι, ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάττης
῾Ελλάδα, τῆς ξουθῆς δειλότεροι κεμάδος,
γωνιοβόμβυκες, μονοσύλλαβοι, οἷσι μέμηλε
τὸ σφὶν καὶ σφῶιν καὶ τὸ μὶν ἠδὲ τὸ νίν.
τοῦθ’ ὑμῖν εἴη δυσπέμφελον· ῾Ηροδίκῳ δὲ
῾Ελλὰς ἀεὶ μίμνοι καὶ θεόπαις Βαβυλών.’
κατὰ γὰρ τὸν κωμῳδιοποιὸν ᾿Αναξανδρίδην (II 159 K)·

ἡδονὴν ἔχει,
ὅταν τις εὕρῃ καινὸν ἐνθύμημά τι,
δηλοῦν ἅπασιν· οἱ δ’ ἑαυτοῖσιν σοφοὶ
πρῶτον μὲν οὐκ ἔχουσι τῆς τέχνης κριτήν,
εἶτα φθονοῦνται. χρὴ γὰρ εἰς ὄχλον φέρειν
ἅπανθ’ ὅσ’ ἄν τις καινότητ’ ἔχειν δοκῇ.

ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις ἀναχωροῦντες οἱ πολλοὶ λεληθότως διέλυσαν τὴν συνουσίαν.

*Alternative pronoun forms found in manuscripts.

Seneca, of course, gets in on the game:

Seneca, De Brevitate Vitae 13

“It would be annoying to list all the people who spent their lives pursuing board games, ball games, or sunbathing. Men whose pleasures are so busy are not at leisure. For example, no one will be surprised that those occupied by useless literary studies work strenuously—and there is great band of these in Rome now too. This sickness used to just afflict the Greeks, to discover the number of oars Odysseus possessed, whether the Iliad was written before theOdyssey, whether the poems belong to the same author, and other matters like this which, if you keep them to yourself, cannot please your private mind; but if you publish them, you seem less learned than annoying.”

Persequi singulos longum est, quorum aut latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis cura consumpsere vitam. Non sunt otiosi, quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis nemo dubitabit, quin operose nihil agant, qui litterarum inutilium studiis detinentur, quae iam apud Romanos quoque magna manus est. Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas, nihil tacitam conscientiam iuvant sive proferas, non doctior videaris sed molestior.

 

And self loathing eventually takes over.

Palladas of Alexandria, Greek Anthology 9.169

 

“The wrath of Achilles has become for me, as a grammarian, the cause of my destructive poverty. I wish that that wrath would have killed me along with the Danaans, before the bitter poverty of scholarship put me to death. But instead, so that Agamemnon could take Briseis and Paris make off with Helen, I have become a beggar.”

Μῆνις ᾿Αχιλλῆος καὶ ἐμοὶ πρόφασις γεγένηται
οὐλομένης πενίης γραμματικευσαμένῳ.
εἴθε δὲ σὺν Δαναοῖς με κατέκτανε μῆνις ἐκείνη,
πρὶν χαλεπὸς λιμὸς γραμματικῆς ὀλέσει.
ἀλλ’ ἵν’ ἀφαρπάξῃ Βρισηίδα πρὶν ᾿Αγαμέμνων,
τὴν ῾Ελένην δ’ ὁ Πάρις, πτωχὸς ἐγὼ γενόμην.

Heraclitus Criticized Achilles’ Wish, The Scholia Set Us Straight: Strife, Heraclitus and the Scholia

In book 18 of the Iliad, when Achilles laments the events that led to the death of Patroklos, he also makes an impossible wish for the gods to erase conflict from the lives of men. Rather than seeing this as an emotional–and somewhat reasonable–desire on Achilles’ part, the presocratic philosopher Heraclitus is alleged to have taken issue.

The comments appear in two traditions of Scholia to the Iliad. Both attempt to explain Heraclitus’ mistakes.

Homer, Iliad 18.107: “I wish that the gods would erase strife from men”

Schol A ad Iliad 18.107: “Heraclitus criticizes Homer because he believes that the nature of things as they are depends upon strife, and here Achilles then seems to be praying for the collapse of the cosmos. To this someone might reply that he is not saying here that strife is something in opposition but rather that it is hateful—this is the reason he adds in the next line “and anger as well” [kholos]. For, the opposition of things [e.g. Heraclitus’ principle of nature] does not drive prudent men out of their powers of reason.”

Schol T. “Heraclitus says that Achilles is praying for the collapse of everything, since all things depend upon their opposites. But Achilles means that this strife is has led to worse affairs. Otherwise [if he doesn’t mean this], this should be allowed, since he is afire with suffering [over the death of Patroklos]”

ex. ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν :

῾Ηράκλειτος (fr. 28 p. 133 M.; Vors. 6 A 22) τὴν τῶν ὄντων φύσιν κατ’ ἔριν συνεστάναι νομίζων μέμφεται ῞Ομηρον, σύγχυσιν κόσμου δοκῶν αὐτὸν εὔχεσθαι. πρὸς ὃν ἄν τις εἴποι ὅτι οὐ λέγει νῦν τὴν ἐναντίωσιν ἔριν, ἀλλὰ τὴν ἔχθραν· ὅθεν ἐπιφέρει „καὶ χόλος” (Σ 108)· οὐ γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων ἐναντίωσις τοὺς φρονίμους ἐξίστησι τῶν λογισμῶν. A
ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν: ῾Ηράκλειτος σύγχυσιν αὐτὸν εὔ-
χεσθαι ἁπάντων φησί· κατὰ γὰρ ἐναντίωσιν τὰ πάντα συνέχεσθαι. ἀλλὰ τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἄγουσαν ἔριν νῦν φησιν. ἄλλως τε δοτέον τοῦτο, φλεγμαίνοντος τοῦπάθους