Play The Part You’re Given: Epictetus, Teles, and Shakespeare

Epictetus, Encheiridion, 17

“Remember that you are an actor in a drama, whatever kind the playwright desires. If he wishes it to be short, it is short. If he wants it to be long, it is long.

If he wants you to act as a beggar, act even that part seriously. And the same if you are a cripple, a ruler, or a fool. This is your role: to play well the part you were given. It is another’s duty to choose.”

Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος· ἂν βραχύ, βραχέος· ἂν μακρόν, μακροῦ· ἂν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ· ἂν χωλόν, ἂν ἄρχοντα, ἂν ἰδιώτην. σὸν γὰρ τοῦτ᾿ ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς· ἐκλέξασθαι δ᾿ αὐτὸ ἄλλου.

On Facebook M. L Lech let me know that this sentiment appeared in the work of an earlier cynic philosopher

Teles the Philosopher, On Self-Sufficiency (Hense, 5)

“Just as a good actor will carry off well whatever role the poet assigns him, so too a good person should manage well whatever chance allots. For chance, as Biôn says, just like poetry, assigns the role of the first speaker and the second speaker, now a king and then a vagabond. Don’t long to be the second speaker when you have the role of the first. Otherwise, you will create disharmony.”

Δεῖ ὥσπερ τὸν ἀγαθὸν ὑποκριτὴν ὅ τι ἂν ὁ ποιητὴς περιθῇ πρόσωπον τοῦτο ἀγωνίζεσθαι καλῶς, οὕτω καὶ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα ὅ τι ἂν περιθῇ ἡ τύχη. καὶ γὰρ αὕτη, φησὶν ὁ Βίων, ὥσπερ ποιήτρια, ὁτὲ μὲν πρωτολόγου, ὁτὲ δὲ δευτερολόγου περιτίθησι πρόσωπον, καὶ ὁτὲ μὲν βασιλέως, ὁτὲ δὲ ἀλήτου. μὴ οὖν βούλου δευτερολόγος ὢν τὸ πρωτολόγου πρόσωπον· εἰ δὲ μή,  ἀνάρμοστόν τι ποιήσεις.

Diogenes Laertius, Ariston 160

“[He compared] the wise man to a good actor who could take up the role of both Thersites and Agamemnon and play either appropriately

εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸν τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῇ, ὃς ἄν τε Θερσίτου ἄν τε Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβῃ, ἑκάτερον ὑποκρίνεται προσηκόντως.

Epictetus, Discourses 1.29

“There will soon be a time when the tragic actors will believe that their masks and costumes are their real selves. You have these things as material and a plot. Say something so we may know whether you are a tragic actor or a comedian. For they have the rest of their material in common [apart from the words]. If one, then, should deprive the actor of his buskins and his masks and introduce him to the stage as only a ghost, has the actor been lost or does he remain? If he has a voice, he remains.”

ἔσται χρόνος τάχα, ἐν ᾧ οἱ τραγῳδοὶ οἰήσονται ἑαυτοὺς εἶναι προσωπεῖα καὶ ἐμβάδας καὶ τὸ σύρμα. ἄνθρωπε, ταῦτα ὕλην ἔχεις καὶ ὑπόθεσιν. φθέγξαι τι, ἵνα εἰδῶμεν πότερον τραγῳδὸς εἶ ἢ γελωτοποιός· κοινὰ γὰρ ἔχουσι τὰ ἄλλα ἀμφότεροι. διὰ τοῦτο ἂν ἀφέλῃ τις αὐτοῦ καὶ τὰς ἐμβάδας καὶ τὸ προσωπεῖον καὶ ἐν εἰδώλῳ αὐτὸν προαγάγῃ, ἀπώλετο ὁ τραγῳδὸς ἢ μένει; ἂν φωνὴν ἔχῃ, μένει.

 W. Shakespeare, As You Like It, Act II, Scene 7 (spoken by Jaques)
                                        All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts…
Image result for ancient greek vase actors

How Fast A Rotten Foundation Falls

Epictetus, Discourses 2.15 (Go here for the full text)

“If you put down a rotten foundation, already falling apart, not even a little shack can be built upon it, and the greater and more forceful thing you build upon it, the faster it will fall to the ground.

So you are depriving this dear person of life without any reason, a citizen of the very same state, both the larger one and the local one. Then, as you commit an act of murder and destroy another human being who did no wrong, you claim that “you have to stick to what was decided!”  If it ever occurred to you to kill me, would you have to stick to your decisions then?

That kind of a person is scarcely persuaded to change his mind. But it is impossible to transform others today. So, now, I think I understand that proverb that used to confuse me, that “you can’t persuade or break a fool!”

May I never have a wise fool as a friend, there’s nothing harder to deal with. He says, “I have decided.” Well, people who are out of their minds decided too. But just as much as they believe that what isn’t true is solid, that’s how much hellebore they need to drink.”

ἂν δὲ σαπρὸν ὑποστήσῃ καὶ καταπῖπτον, οὐκ οἰκοδομημάτιον, ὅσῳ δ᾿ ἂν πλείονα καὶ ἰσχυρότερα ἐπιθῇς, τοσούτῳ θᾶττον κατενεχθήσεται. ἄνευ πάσης αἰτίας ἐξάγεις ἡμῖν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ ζῆν φίλον καὶ συνήθη, τῆς αὐτῆς πόλεως πολίτην καὶ τῆς μεγάλης 11καὶ τῆς μικρᾶς· εἶτα φόνον ἐργαζόμενος καὶ ἀπολλύων ἄνθρωπον μηδὲν ἠδικηκότα λέγεις ὅτι τοῖς κριθεῖσιν ἐμμένειν δεῖ. εἰ δ᾿ ἐπῆλθέν σοί πώς ποτ᾿ ἐμὲ ἀποκτεῖναι, ἔδει σε ἐμμένειν τοῖς κριθεῖσιν;

Ἐκεῖνος μὲν οὖν μόγις μετεπείσθη. τῶν δὲ νῦν τινας οὐκ ἔστι μεταθεῖναι. ὥστε μοι δοκῶ ὃ πρότερον ἠγνόουν νῦν εἰδέναι, τί ἐστι τὸ ἐν τῇ συνηθείᾳ λεγόμενον· μωρὸν οὔτε πεῖσαι οὔτε ῥῆξαι ἔστιν. μή μοι γένοιτο φίλον ἔχειν σοφὸν μωρόν. δυσμεταχειριστότερον οὐδέν ἐστιν. “κέκρικα.” καὶ γὰρ οἱ μαινόμενοι· ἀλλ᾿ ὅσῳ βεβαιότερον κρίνουσι τὰ οὐκ ὄντα, τοσούτῳ πλείονος ἐλλεβόρου δέονται.

Epictetus

Chance and Virtue: Epictetus Says some Things

᾿Επικτήτου (fr. 1 III p. 65 ed. Schweigh.).

Fr. 2

“A life interwoven with chance is like a stormy river: it is troubled, mixed up with filth, hard to cross, tyrannical, noisy, and brief.”

῾Ο τύχῃ βίος συμπεπλεγμένος ἔοικε χειμάρρῳ ποταμῷ· καὶ γὰρ ταραχώδης καὶ ἰλύος ἀνάμεστος καὶ δυσέμβατος καὶ τυραννικὸς καὶ πολύηχος καὶ ὀλιγοχρόνιος.

Fr. 3

“A life commingled with virtue is like an eternal spring: it is clean, untroubled, drinkable and sweet, communal and wealthy, without harm and indestructible”

Ψυχὴ ὁμιλοῦσα ἀρετῇ ἔοικεν ἀενάῳ πηγῇ· καὶ γὰρ καθαρὸν καὶ ἀτάραχον καὶ πότιμον καὶ νόστιμον καὶ κοινωνικὸν καὶ πλούσιον καὶ ἀβλαβὲς καὶ ἀνώλεθρον.

Fr. 4

“If you want to be good, first believe that you are evil.”

Εἰ βούλει ἀγαθὸς εἶναι, πρῶτον πίστευσον ὅτι κακὸς εἶ.

Fr. 20

“Examine in yourself whether you desire to be wealthy or lucky. If you want wealth, know that it is neither good nor wholly yours. If you desire to be happy understand that it is good and under your power. One is the timely gift of chance, the other is a choice.”

᾿Εξέταζε σαυτὸν πότερον πλουτεῖν θέλεις ἢ εὐδαιμονεῖν. καὶ εἰ μὲν πλουτεῖν, ἴσθι ὅτι οὔτε ἀγαθὸν οὔτε ἐπὶ σοὶ πάντῃ, εἰ δὲ εὐδαιμονεῖν, ὅτι καὶ ἀγαθὸν καὶ ἐπὶ
σοί. ἐπεὶ τὸ μὲν τύχης ἐπίκαιρον δάνειον, τὸ δὲ [τῆς εὐδαιμονίας] προαιρέσεως.

File:Discourses - Epictetus (illustration 1) (9021700938).jpg
‘Frontispiece depicting Epictetus from A selection from the Discourses of Epictetus with the Encheiridion

 

 

Insults Cannot Hurt the Wise

Seneca, De Constantia 5

“Serenus, if it seems apt to you, we need to distinguish injury from insult. The first is more serious by its nature and the other is lighter and an issue only for the overly sensitive because people are not wounded but offended. Some spirits are nevertheless so fragile and vain that they believe nothing is more bitter. For this reason you will find an enslaved person who would prefer lashes to fists and believes death and beatings more tolerable than insulting words.

The situation has gone to such a point of ridiculousness that we are harmed not just by pain but by opinion about pain like children whom dark shadows and the appearance of masks or changed appearances terrify! We are people moved to tears by somewhat painful words touching our ears, by rude signs with fingers, and other things which the ignorant rush from in panicked error.

Injury means to do someone evil; but wisdom allows no space for evil because the only evil it recognizes is debasement, which is incapable of entering anywhere virtue and truth already live.”

Dividamus, si tibi videtur, Serene, iniuriam a contumelia. Prior illa natura gravior est, haec levior et tantum delicatis gravis, qua non laeduntur homines sed offenduntur. Tanta est tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil acerbius putent. Sic invenies servum qui flagellis quam colaphis caedi malit et qui mortem ac verbera tolerabiliora credat quam contumeliosa verba. Ad tantas ineptias perventum est, ut non dolore tantum sed doloris opinione vexemur more puerorum, quibus metum incutit umbra et personarum deformitas et depravata facies, lacrimas vero evocant nomina parum grata auribus et digitorum motus et alia quae impetu quodam erroris improvidi refugiunt. Iniuria propositum hoc habet aliquem malo adficere; malo autem sapientia non relinquit locum, unum enim illi malum est turpitudo, quae intrare eo ubi iam virtus honestumque est non potest.

File:Bust of Seneca, Italian c.1700, Albertinum, Dresden.jpg
Bust of Seneca, Italian c.1700, Albertinum, Dresden

How Fast A Rotten Foundation Falls

Epictetus, Discourses 2.15 (Go here for the full text)

“If you put down a rotten foundation, already falling apart, not even a little shack can be built upon it, and the greater and more forceful thing you build upon it, the faster it will fall to the ground.

So you are depriving this dear person of life without any reason, a citizen of the very same state, both the larger one and the local one. Then, as you commit an act of murder and destroy another human being who did no wrong, you claim that “you have to stick to what was decided!”  If it ever occurred to you to kill me, would you have to stick to your decisions then?

That kind of a person is scarcely persuaded to change his mind. But it is impossible to transform others today. So, now, I think I understand that proverb that used to confuse me, that “you can’t persuade or break a fool!”

May I never have a wise fool as a friend, there’s nothing harder to deal with. He says, “I have decided.” Well, people who are out of their minds decided too. But just as much as they believe that what isn’t true is solid, that’s how much hellebore they need to drink.”

ἂν δὲ σαπρὸν ὑποστήσῃ καὶ καταπῖπτον, οὐκ οἰκοδομημάτιον, ὅσῳ δ᾿ ἂν πλείονα καὶ ἰσχυρότερα ἐπιθῇς, τοσούτῳ θᾶττον κατενεχθήσεται. ἄνευ πάσης αἰτίας ἐξάγεις ἡμῖν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ ζῆν φίλον καὶ συνήθη, τῆς αὐτῆς πόλεως πολίτην καὶ τῆς μεγάλης 11καὶ τῆς μικρᾶς· εἶτα φόνον ἐργαζόμενος καὶ ἀπολλύων ἄνθρωπον μηδὲν ἠδικηκότα λέγεις ὅτι τοῖς κριθεῖσιν ἐμμένειν δεῖ. εἰ δ᾿ ἐπῆλθέν σοί πώς ποτ᾿ ἐμὲ ἀποκτεῖναι, ἔδει σε ἐμμένειν τοῖς κριθεῖσιν;

Ἐκεῖνος μὲν οὖν μόγις μετεπείσθη. τῶν δὲ νῦν τινας οὐκ ἔστι μεταθεῖναι. ὥστε μοι δοκῶ ὃ πρότερον ἠγνόουν νῦν εἰδέναι, τί ἐστι τὸ ἐν τῇ συνηθείᾳ λεγόμενον· μωρὸν οὔτε πεῖσαι οὔτε ῥῆξαι ἔστιν. μή μοι γένοιτο φίλον ἔχειν σοφὸν μωρόν. δυσμεταχειριστότερον οὐδέν ἐστιν. “κέκρικα.” καὶ γὰρ οἱ μαινόμενοι· ἀλλ᾿ ὅσῳ βεβαιότερον κρίνουσι τὰ οὐκ ὄντα, τοσούτῳ πλείονος ἐλλεβόρου δέονται.

Epictetus

Love Of Quotations is not Erudition, It is Only…

Here’s another decontextualize gem from Seneca popular online

For love of bustle is not industry – it is only the restlessness ...

” For love of bustle is not industry,—it is only the restlessness of a hunted mind.”

This sounds like a Dale Carnegie line or some sententious dollop in dialogue written now for a movie set in the 1930s. To be fair, the translation is copyrighted to 1917 by Richard M. Gummere (the Loeb translation).

Here’s the Latin:

Nam illa tumultu gaudens non est industria, sed exagitatae mentis concursatio

In the translation above, there’s no sense of what the demonstrative Illa is doing, and there is definitely something off about the “hunted” for exagitatae, which I think is something closer to “thoroughly bothered/distracted/agitated.” To my taste it is something closer to:

“Taking pleasure in that chaos is not diligence, but the anxiety/movement of a thoroughly troubled mind”

This is decidedly less quotable than the passage above. And it is so because it needs the larger context, which actually, as usual, tells a more complicated, and I think richer, story.

Seneca, Moral Epistle 3.4-6

“There are certain kinds of people who tell things which ought to be entrusted only to friends to anyone they meet and they unload on just any ears whatever has bothered them. Another group of people in turn hesitates at trusting their most dear friends and, if they could, would suppress every secret inside because they do not trust themselves.

But we should do neither thing. It is a mistake both to trust everyone and no one. The first mistake, however, I think is more honest while the second is safer. So, you should criticize both types in this way, those who are always boisterous and those who are always reserved.

For taking pleasure in such disturbance is not diligence, but the anxiety of a troubled mind. And it is not peace to believe that every movement is annoying, but lethargy and apathy. For this, commend to mind this line I have read in Pomponius: “Some people retreat so far into the shadows that they think they are in darkness when in the light.”

People need to mix these habits and one who is resting should move and one who is moving should rest! Take this up with the nature of things: she will explain that she made both the daytime and night. Goodbye!”

Quidam quae tantum amicis committenda sunt, obviis narrant et in quaslibet aures, quicquid illos urserit, exonerant. Quidam rursus etiam carissimorum conscientiam reformidant, et si possent, ne sibi quidem credituri interius premunt omne secretum. Neutrum faciendum est. Utrumque enim vitium est, et omnibus credere et nulli. Sed alterum honestius dixerim vitium, alterum tutius: sic utrosque reprehendas, et eos qui semper inquieti sunt, et eos qui semper quiescunt. Nam illa tumultu gaudens non est industria, sed exagitatae mentis concursatio. Et haec non est quies, quae motum omnem molestiam iudicat, sed dissolutio et languor. Itaque hoc, quod apud Pomponium legi, animo mandabitur: “quidam adeo in latebras refugerunt, ut putent in turbido esse, quicquid in luce est.” Inter se ista miscenda sunt, et quiescenti agendum et agenti quiescendum est. Cum rerum natura delibera; illa dicet tibi et diem fecisse se et noctem. Vale.

I totally understand why people select parts of ancient works to excerpt. I mean, that’s kind of what we do on this blog every day. But the line quoted out of context above completely subverts Seneca’s meaning in service of a modern flat and unsophisticated understanding of Stoicism. It is ok to be busy and troubled, just not all the time! It is no better to be completely withdrawn! For each quality Seneca discusses above in its extreme form, there is an extreme opposite which is no better.

This is another Cylon-Helen fake.Seneca EM3

 

Tolerate People, Endure Their False Quotations

An old friend of mine reached out about the quote posted below and asked if it is really old Marky A.

Tolerant with yourself

This is a translation of Marcus Aurelius by Gregory Hays

Hays Tolerant

And here’s the Loeb translation by C. R. Haines

Loeb tolerance

Here’s my take:

Marcus Aurelius, Meditations 5.33

“What then? You will wait either for being snuffed out or transformed pleasantly. But until that right moment comes [the end of life] what is there for us? What else but honoring the gods and singing their praise, to do well for people, and to “endure” them and “be restrained and for however much else is within the bounds of flesh and breath, we must remember that they are not really yours or under your power.”

τί οὖν; περιμενεῖς ἵλεως τὴν εἴτε σβέσιν εἴτε μετάστασιν.  ἕως δὲ ἐκείνης ὁ καιρὸς ἐφίσταται, τί ἀρκεῖ; τί δ᾿ ἄλλο ἢ θεοὺς μὲν σέβειν καὶ εὐφημεῖν, ἀνθρώπους δὲ εὖ ποιεῖν, καὶ “ἀνέχεσθαι” αὐτῶν καὶ “ἀπέχεσθαι·” ὅσα δὲ ἐντὸς ὅρων τοῦ κρεᾳδίου καὶ τοῦ πνευματίου, ταῦτα μεμνῆσθαι μήτε σὰ ὄντα μήτε ἐπὶ σοί.

Let’s concede that the Daily Stoic choice takes it out of context and that the translation gives no sense that the Aurelius passage is quoting (and perhaps even misusing) famous dicta of stoic philosophy. Let’s also put aside the fact that the Stoic is bandying about a translation without crediting the translator or acknowledging that this thought has been thrice mediated from one language to another. (And this mediation is shaped in turn by cultural presuppositions.)

Let’s just look at the Greek “ἀνέχεσθαι” αὐτῶν καὶ “ἀπέχεσθαι can mean to “hold back from” but more typically means endure. So, here, “tolerate” is just fine but in Hays’ English maxim it comes off as a bit more benevolent, when in Epictetus (Arrian 3.10) it is more to “submit” or “withstand”, to not react to someone else’s provocation. The verb ἀπέχεσθαι means to be strict only insofar as it means to refrain and in the works of Epictetus generally means restraining from pleasure or desire.

Let me make something clear: this is not a knock against the translator who made choices based on a context to render something in a certain way. My main quibble is presenting this specific translation as authoritatively Aurelius.

So, on my list of ratings for fake quotations, I rate this as “Cylon-Helen Fake“: “Just as Herodotus and Stesichorus report that ‘real’ Helen was replaced with a near-exact copy for the ten years of the Trojan War, so too some quotations are transformed through translation (Latin into Greek, Greek into Latin; or into Modern languages). The intervention of an outside force changes the cultural status of the words.”

Here’s where I will get a bit meaner. This choice of translation is likely popular online because it adheres to a particularly “muscular” or masculine view of stoicism that bubbles up in certain quarters. Being strict and refraining from something are not the same and neither is, to put this stoically, an unmixed virtue. This is not a Stoic value, per se, but the value of an internet meme for stoic cos-play.

One of the things that is really hard to handle about certain forms of modern stoicism is that it overlooks (1) that the biggest stoics  (Seneca and Aurelius) were fabulous rich people with a lot of power and many thousands of people making it possible for them to have easy lives “to be strict” in. It is no accident that Stoicism is popular among the technorich of the Modern age: its Senecan and Aurelian form allows you to focus on yourself and rewards self-restraint and ‘negative’ virtues over notions of responsibility egalitarianism.

(And Eric has written pretty clearly about the vapidity of modern pseudo-Stoicism.)

One of the reasons we started this site almost 10 years ago was that the internet was full of unsourced, low quality translations. We have, of course, ended up contributing to the mess, but we should still strive to (1) provide the original languages of the things we quote and (2) provide the context or access to the context if it is possible.

Let me be clear, this is not a screed against Stoicism, but a reminder that ancient philosophical schools only exist in dialogue with one another. Modern meme-Philosophy also gets to pick and choose, ignoring the fact that someone like Seneca spent years–even decades–studying many forms of philosophy and can be found in his letters and treatises espousing values from many different traditions. Roman philosophers–especially those we call stoics–were eclectics who learned and practiced multiple disciplines.

But that would be too hard today. Unless, of course, you rotate in some Epicurus and Diogenes quotes with your Stoic memes.

Children, Afraid of Masks

Arrian’s Discourses of Epictetus 3.22

“Look at the children who are scared of masks….”

ζήτει τὰ παιδία· ἐκείνοις τὰ προσωπεῖα φοβερά ἐστιν…

Plutarch, Moralia (On Exile) 300 D

“If we truly encounter some pain and grief, we need to force cheer and ease from the good things we have left to us, smoothing away everything from the outside with our inner strength.

But for those things whose nature bears no evil, but whose pain is completely and simply fashioned from empty opinion, we need to behave as with children who fear masks, putting them into their hands and turning them over, training them not to think too much of them. In this way, by touching things and submitting them to reason, we can uncover their weakness, their emptiness, and their histrionic facade.”

Διὸ κἂν ἀληθῶς κακῷ τινι καὶ λυπηρῷ περιπέσωμεν, ἐπάγεσθαι δεῖ τὸ ἱλαρὸν καὶ τὸ εὔθυμον ἐκ τῶν ὑπαρχόντων καὶ ὑπολειπομένων ἀγαθῶν, τῷ οἰκείῳ τὸ ἀλλότριον ἐκλεαίνοντας· ὧν δὲ ἡ φύσις οὐδὲν ἔχει κακόν, ἀλλὰ ὅλον καὶ πᾶν τὸ λυποῦν ἐκ κενῆς δόξης ἀναπέπλασται, ταῦτα δεῖ, καθάπερ τοῖς δεδοικόσι τὰ προσωπεῖα παιδίοις ἐγγὺς καὶ ὑπὸ χεῖρα ποιοῦντες καὶ ἀναστρέφοντες ἐθίζομεν καταφρονεῖν, οὕτως ἐγγὺς ἁπτομένους καὶ συνερείδοντας τὸν λογισμόν, τὸ σαθρὸν καὶ τὸ κενὸν καὶ τετραγῳδημένον ἀποκαλύπτειν.

File:Ancient Greek theatrical mask of Zeus, replica (8380375983).jpg
replica of Theatrical Mask of Zeus

The Difference Between Grammar and Philosophy

Epictetus Encheiridion, 49

“Whenever someone is haughty because he understands and can explain the books of Chrysippus, say to him: “If Chrysippus hadn’t written so obscurely, you’d have nothing to be haughty about.”

But what do I desire? To understand nature and follow it. Therefore, I seek one who explains it. And because I have heard that Chrysippus does this, I go to him. But I do not understand what he has written. Therefore, I seek out someone who explains him. And within these steps there is nothing worthy of pride. Whenever I find the right interpreter, it is still up to me to practice his precepts. This alone is worthy of pride.

But if I am amazed at this act of explanation, have I done anything but transform into a grammarian instead of a philosopher? (Except, I interpret Chryippos instead of Homer.) Hence, whenever anyone says to me “Read me Chrysippus,” I turn red when I am incapable of demonstrating actions equal to and harmonious with his words

Ὅταν τις ἐπὶ τῷ νοεῖν καὶ ἐξηγεῖσθαι δύνασθαι τὰ Χρυσίππου βιβλία σεμνύνηται, λέγε αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν ὅτι “εἰ μὴ Χρύσιππος ἀσαφῶς ἐγεγράφει, οὐδὲν ἂν εἶχεν οὗτος, ἐφ᾿ ᾧ ἐσεμνύνετο.

 Ἐγὼ δὲ τί βούλομαι; καταμαθεῖν τὴν φύσιν καὶ ταύτῃ ἕπεσθαι. ζητῶ οὖν, τίς ἐστὶν ὁ ἐξηγούμενος· καὶ ἀκούσας, ὅτι Χρύσιππος, ἔρχομαι πρὸς αὐτόν. ἀλλ᾿ οὐ νοῶ τὰ γεγραμμένα· ζητῶ οὖν τὸν ἐξηγούμενον. καὶ μέχρι τούτων οὔπω σεμνὸν οὐδέν. ὅταν δὲ εὕρω τὸν ἐξηγούμενον, ἀπολείπεται χρῆσθαι τοῖς παρηγγελμένοις· τοῦτο αὐτὸ μόνον σεμνόν ἐστιν. ἂν δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐξηγεῖσθαι θαυμάσω, τί ἄλλο ἢ γραμματικὸς ἀπετελέσθην ἀντὶ φιλοσόφου; πλήν γε δὴ ὅτι ἀντὶ Ὁμήρου Χρύσιππον ἐξηγούμενος. μᾶλλον οὖν, ὅταν τις εἴπῃ μοι “ἐπανάγνωθί μοι Χρύσιππον,” ἐρυθριῶ, ὅταν μὴ δύνωμαι ὅμοια τὰ ἔργα καὶ σύμφωνα ἐπιδεικνύειν τοῖς λόγοις.

Image result for medieval manuscript chrysippus
Chrysippus

Want To Be Happy for the Rest of Your Life?

Take time to be sick in the right way….

Epictetus, 3.10-12

“But, am I not a scholar? Why do you pursue scholarship? Servant, do you do this to be content? Do you do it to be safe? Do you do it to grasp nature and live in accordance with it? What stops you when you’re sick from having your principles align with nature? This is the test of the matter, the crucible for any philosopher. This is also a part of life, like a stroll, a voyage, a trip, the fever too! Do you read while walking? No! And you don’t read while having a fever.  But if you walk well, you deliver the promise of one who walks.

If you have a fever, then do what one who has a fever should do. What does it mean to be sick well? Don’t blame god, or man. Don’t be undone by the things that happen. Await death bravely and correctly, and do what is given to you.”

Ἀλλ᾿ οὐ φιλολογῶ;—Τίνος δ᾿ ἕνεκα φιλολογεῖς; ἀνδράποδον, οὐχ ἵνα εὐροῇς; οὐχ ἵνα εὐσταθῇς; οὐχ ἵνα κατὰ φύσιν ἔχῃς καὶ διεξάγῃς;  τί κωλύει πυρέσσοντα κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ἡγεμονικόν; ἐνθάδ᾿ ὁ ἔλεγχος τοῦ πράγματος, ἡ δοκιμασία τοῦ φιλοσοφοῦντος. μέρος γάρ ἐστι καὶ τοῦτο τοῦ βίου, ὡς περίπατος, ὡς πλοῦς, ὡς ὁδοιπορία, οὕτως καὶ πυρετός. μή τι περιπατῶν ἀναγιγνώσκεις;—Οὔ.—Οὕτως οὐδὲ πυρέσσων. ἀλλ᾿ ἂν καλῶς περιπατῇς, ἔχεις τὸ τοῦ περιπατοῦντος· ἂν καλῶς πυρέξῃς, ἔχεις τὰ τοῦ πυρέσσοντος. 13τί ἐστὶ καλῶς πυρέσσειν; μὴ θεὸν μέμψασθαι, μὴ ἄνθρωπον, μὴ θλιβῆναι ὑπὸ τῶν γινομένων, εὖ καὶ καλῶς προσδέχεσθαι τὸν θάνατον, ποιεῖν τὰ προστασσόμενα·

File:Blood letting.jpg
British Library, London. Aldobrandino of Siena: Li Livres dou Santé. France, late 13th Century.