Brevity and Wit: Demetrius on Compression

See earlier posts for Demetrius on the words for punctuation

Demetrius, On Style 9

“This smallest part of a composition is called a phrase [komma]. This often defines a phrase: it is shorter than a clause” [kôlon], as in the previously quoted “Dionysus [is] in Korinth” or “know yourself” or “follow god”, those sayings of the wise men. Brevity is a characteristic of proverbs and maxims and it is cleverer to compress a lot of meaning into a small space, just as seeds have the power of whole trees. If someone works a proverb out at length, it develops into teaching or rhetoric instead of a proverb.”

(9) ἡ δὲ τοιαύτη βραχύτης κατὰ τὴν σύνθεσιν κόμμα ὀνομάζεται. ὁρίζονται δ᾿ αὐτὸ ὧδε, κόμμα ἐστὶν τὸ κώλου ἔλαττον, οἷον τὸ προειρημένον, τὸ [τε] “Διονύσιος ἐν Κορίνθῳ,” καὶ τὸ “γνῶθι σεαυτόν,” καὶ τὸ “ἕπου θεῷ,” τὰ τῶν σοφῶν. ἔστι γὰρ καὶ ἀποφθεγματικὸν ἡ βραχύτης καὶ γνωμολογικόν, καὶ σοφώτερον τὸ ἐν ὀλίγῳ πολλὴν διάνοιαν ἠθροῖσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς σπέρμασιν δένδρων ὅλων δυνάμεις· εἰ δ᾿ ἐκτείνοιτό τις τὴν γνώμην ἐν μακροῖς, διδασκαλία γίνεταί τις καὶ ῥητορεία ἀντὶ γνώμης.

Image result for brevity is the soul of wit

Father Neleus Had How Many Sons?

Schol. A ad 11.692a

“There were twelve sons of blameless Neleus. According to the Separatists, Homer records that there were twelve children of Neleus in the Iliad but had three in the Odyssey where he provides the genealogy: “And I saw surpassingly beautiful Khloris” and soon after, “Nestor and Khromios, and proud Periklymenos”. It is likely that the children born before came to him from another woman and these three came from Khloris, for Priamos said, “I had fifty children. When the sons of the Achaeans came / 19 of them were from a single womb / the rest women bore to me in my home.”

δώδεκα γὰρ Νηλῆος <ἀμύμονος υἱέες ἦμεν>: πρὸς τοὺς Χωρίζοντας (fr. 5 K.), ὅτι ἐν μὲν ᾿Ιλιάδι δώδεκα Νηλῆος παῖδας λέγει, ἐν δὲ τῇ ᾿Οδυσσείᾳ τρεῖς γεγονέναι, ὡς γενεαλογεῖ· „καὶ Χλῶριν εἶδον περικαλλέα” (λ 281) καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς „Νέστορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ’ ἀγέρωχον” (λ 286). ἐνδέχεται δὲ προγεγονότων αὐτῷ ἐξ ἑτέρας γυναικὸς παίδων ὕστερον ἐκ Χλώριδος τοὺς τρεῖς γεγονέναι· καὶ γὰρ ὁ Πρίαμός φησι· „πεντήκοντά μοι ἦσαν, ὅτ’ ἤλυθον υἷες ᾿Αχαιῶν· / ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, / τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισιν <γυναῖ-κες>”

Image result for neleus and pelias
Neleus’ Brother Pelias on a Fresco from Pompeii

Small Parts Make A Whole: Writing Advice from Demetrius

For more on Demetrius and our words for period, comma, and colon, see this post

Demetrius, On Style, 1-2

“Just as poetry is separated by meters—such as half-lines, hexameters, and the rest—so too will sections called clauses [kôla] separate and define prose composition. They allow rests to the speaker and what is spoken and they give the composition boundaries in many places, since it would be long and endless and would just exhaust anyone reading it otherwise.

These clauses are really meant to bring an end to a thought. Sometimes they convey a complete thought on their own, as when Hekataios says at the beginning of his History, “Hekataios speaks thus”. In this a case a whole thought coincides with a single clause and both end together. At another time, a clause doesn’t effect a complete thought, but merely part of one.

For, just as the hand is a whole thing but has individual parts of the whole, such as the fingers and the wrist—each of which has its own particular shape and recognizable parts—so too will the parts of a larger thought which is complete and whole be subsumed within it even though they too are recognizable and defined.”

(1) Ὥσπερ ἡ ποίησις διαιρεῖται τοῖς μέτροις, οἷον ἡμιμέτροις ἢ ἑξαμέτροις ἢ τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ τὴν ἑρμηνείαν τὴν λογικὴν διαιρεῖ καὶ διακρίνει τὰ καλούμενα κῶλα, καθάπερ ἀναπαύοντα τὸν λέγοντά τε καὶ τὰ λεγόμενα αὐτά, καὶ ἐν πολλοῖς ὅροις ὁρίζοντα τὸν λόγον, ἐπεί τοι μακρὸς ἂν εἴη καὶ ἄπειρος καὶ ἀτεχνῶς πνίγων τὸν λέγοντα.

(2) βούλεται μέντοι διάνοιαν ἀπαρτίζειν τὰ κῶλα ταῦτα, ποτὲ μὲν ὅλην διάνοιαν, οἷον ὡς Ἑκαταῖός φησιν ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἱστορίας, “Ἑκαταῖος Μιλήσιος ὧδε μυθεῖται”· συνείληπται γὰρ διάνοια τῷ κώλῳ ὅλῳ ὅλη, καὶ ἄμφω συγκαταλήγουσιν. ἐνίοτε μέντοι τὸ κῶλον ὅλην μὲν οὐ συμπεραιοῖ διάνοιαν, μέρος δὲ ὅλης ὅλον. ὡς γὰρ τῆς χειρὸς οὔσης ὅλου τινὸς μέρη αὐτῆς ὅλα ὅλης ἐστίν, οἷον δάκτυλοι καὶ πῆχυς (ἰδίαν γὰρ περιγραφὴν ἔχει τούτων τῶν μερῶν ἕκαστον, καὶ ἴδια μέρη), οὕτω καὶ διανοίας τινὸς ὅλης οὔσης μεγάλης ἐμπεριλαμβάνοιτ᾿ ἂν μέρη τινὰ αὐτῆς ὁλόκληρα ὄντα καὶ αὐτά·

Image result for greek bronze hand
From Christie’s Auction Catalogue

The Cave is the Universe and Hermes is in Your Mind: More Homeric Allegories

In honor of the Odyssey Round the World, a re-post

 

Metrodorus of Lampascus 48 Diels-Krantz 

Fr. 4 (=Philodemus voll. Herc. 8.3.90)

“[Metrodorus said] concerning the laws and customs among men that Agamemnon was the sky, Achilles was the sun, Helen was the earth, and Alexander was air, that Hektor was the moon and that the rest were named analogically with these. He claimed that Demeter was the liver, Dionysus the spleen, and Apollo was bile [anger].”

καὶ περὶ νόμων καὶ ἐθισμῶν τῶν παρ’ ἀνθρώποις, καὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα μὲν αἰθέρα
εἶναι, τὸν ᾿Αχιλλέα δ’ ἥλιον, τὴν ῾Ελένην δὲ γῆν καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἀέρα, τὸν
῞Εκτορα δὲ σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀναλόγως ὠνομάσθαι τούτοις. τῶν δὲ θεῶν
τὴν Δήμητρα μὲν ἧπαρ, τὸν Διόνυσον δὲ σπλῆνα, τὸν ᾿Απόλλω δὲ χολήν.

Fr. 6

“The Anaxagoreans interpret the mythical gods with Zeus as the mind and Athena as skill…”

ἑρμηνεύουσι δὲ οἱ ᾿Αναξαγόρειοι τοὺς μυθώδεις θεοὺς νοῦν μὲν τὸν Δία, τὴν δὲ ᾿Αθηνᾶν τέχνην

Some Allegorical Readings from the Scholia Vetera to the Odyssey (Dindorf)

Schol. E. ad Od. 1.38

“Allegorically, an uttered speech is called Hermes because of his hermeneutic nature and he is the director because he manages the soul’s thoughts and the mind’s reflections. He is Argeiphontes because he is bright and pure of murder. For he teaches, and evens out and calms the emotional part of the soul. Or, it is because he killed the dog Argos, which stands for madness and disordered thoughts. He is the one who makes the reflections of the mind appear bright and clean.

ἀλληγορικῶς δὲ ὁ προφορικὸς λόγος ῾Ερμῆς λέγεται παρὰ τὸ ἑρμηνευτικὸς εἶναι, καὶ διάκτορος ὅτι διεξάγει τὰ τῆς ψυχῆς καὶ νοῦ ἐνθυμήματα, ᾿Αργειφόντης δὲ ὡς ἀργὸς καὶ καθαρὸς φόνου. παιδεύει γὰρ καὶ ῥυθμίζει καὶ πραΰνει τὸ θυμικὸν τῆς ψυχῆς. ἢ ὅτι τὸν ῎Αργον κύνα ἀναιρεῖ, τουτέστι τὰ λυσσώδη καὶ ἄτακτα ἐνθυμήματα. καὶ παρὰ τὸ ἀργεννὰ ἤτοι καθαρὰ φαίνειν τὰ τῆς ψυχῆς ἐνθυμήματα. E.

*Heraclitus the Obscure claims that Hermes is a representation of Odysseus’ rational mind (Homeric Problems 72-73)

Schol E.M. ad Od. 4.384

“The winds and every sort of breeze”: Some allegorize Proteus as matter itself. For without matter, they claim that the creator [could not] have made everything distinct. For, although matter is never clear to us, men, trees, water and all things come from it. Eidothea, you see, is thought. Matter produces thought once it is condensed. Others allegorize Proteus as the right part of the spring when the earth first begins to make the shapes of grapes and offspring. Menelaos, since it was not the right time for sailing and he missed the spring, sailed in the wrong direction. The name Proteus is suitable for allegory.”

ἀνέμων καὶ παντελοῦς ἀπνοίας. τινὲς δὲ καὶ ἀλληγορικῶς Πρωτέα τὴν ὕλην. ἄνευ γὰρ ὕλης φασὶ τὸν δημιουργὸν πάντα τὰ ὁρώμενα **** ὕλης δὲ τῆς μὴ φαινομένης ἡμῖν, ἐξ ἧς ἄνθρωποι, δένδρα, ὕδατα καὶ πάντα τἄλλα. Εἰδοθέη γὰρ τὸ εἶδος. ὕλη γὰρ ἀποτελεῖ εἶδος κατεργασθεῖσα. ἄλλοι δὲ Πρωτέα φασὶν ἀλληγορικῶς τὸν πρὸ τοῦ ἔαρος καιρὸν, μεθ’ ὃν ἄρχεται ἡ γῆ εἴδη ποιεῖν βοτανῶν καὶ γενῶν. ὁ δὲ Μενέλαος μὴ ὄντος καιροῦ ἐπιτηδείου πρὸς τὸ πλεῖν φθάσαντος τοῦ ἔαρος ἀπέπλευσε. τὸ δὲ Πρωτέως ὄνομα εἰς τὴν ἀλληγορίαν ἐπιτήδειον. E.M.

Schol. B ad Od. 13.103

“The holy cave of the Nymphs”: Some allegorize the cave as the universe, the nymphs are souls, they are also bees and the bodies are men. The two gates are the exit of souls, and one is creation, the entry point of the soul, in which no part of the body enters, but there are only souls. They are immortal. From this they call them olive—or, because of the victorious crown, or because…which is nourishing…”

ἄντρον ἱρὸν Νυμφάων] ἀλληγορικῶς λέγει ἄντρον τὸν κόσμον, νύμφας τὰς ψυχὰς, τὰς αὐτὰς καὶ μελίσσας, καὶ ἄνδρας τὰ σώματα. δύο δὲ θύρας τὴν τῶν σωμάτων ἔξοδον, ἤτοι τὴν γένεσιν, καὶ τὴν τῶν ψυχῶν εἴσοδον, ἐν ᾗ οὐδὲν τῶν σωμάτων εἰσέρχεται, μόναι δὲ αἱ ψυχαί. ἀθάνατοι γάρ εἰσι. ὅθεν καὶ ἐλαίαν φησὶν, ἢ διὰ τὸν νικητικὸν στέφανον, ἢ διὰ τὸ … ὅ ἐστι τὴν τροφὴν … B.

Image result for Hermes ancient greek vase

To Hell With Grammarians!

The following poems are taken from the Greek Anthology.

Philippos, 11.321

“Grammarians, children of hateful Blame, thorn-worms
Book-monsters, whelps of Zenodotus,
Soldiers of Kallimakhos, a man you project like a shield
But do not spare from your tongue,
Hunters of grievous conjunctions who take pleasure
In min or sphin* and in asking if the Cyclops kept dogs,
May you wear out your lives, wretches, muttering over the abuse
Of others. Come sink your arrow in me!”

Γραμματικοὶ Μώμου στυγίου τέκνα, σῆτες ἀκανθῶν,
τελχῖνες βίβλων, Ζηνοδότου σκύλακες,
Καλλιμάχου στρατιῶται, ὃν ὡς ὅπλον ἐκτανύσαντες,
οὐδ’ αὐτοῦ κείνου γλῶσσαν ἀποστρέφετε,
συνδέσμων λυγρῶν θηρήτορες, οἷς τὸ „μὶν” ἢ „σφὶν”
εὔαδε καὶ ζητεῖν, εἰ κύνας εἶχε Κύκλωψ,
τρίβοισθ’ εἰς αἰῶνα κατατρύζοντες ἀλιτροὶ
ἄλλων· ἐς δ’ ἡμᾶς ἰὸν ἀποσβέσατε.

Antiphanes, 11.322

“Useless race of grammarians, digging at the roots of
Someone else’s poetry, luckless worms who walk on thorns,
Perverters of great art, boasting over your Erinna*,
Bitter, parched watchdogs of Kallimakhos,
Rebukes to poets, death’s shade to children learning,
Go to hell, you fleas that secretly bite eloquent men.”

Γραμματικῶν περίεργα γένη, ῥιζωρύχα μούσης
ἀλλοτρίης, ἀτυχεῖς σῆτες ἀκανθοβάται,
τῶν μεγάλων κηλῖδες, ἐπ’ ᾿Ηρίννῃ δὲ κομῶντες,
πικροὶ καὶ ξηροὶ Καλλιμάχου πρόκυνες,
ποιητῶν λῶβαι, παισὶ σκότος ἀρχομένοισιν,
ἔρροιτ’, εὐφώνων λαθροδάκναι κόριες.

*An Alexandrian poet.

Philippus, 11.347

“Goodbye, men whose eyes have wandered over the universe,
And you thorn-counting worms of Aristarchus.
What’s it to me to examine which paths the Sun takes
Or whose son Proteus was or who was Pygmalion?
I would know as many works whose texts are clean. But let
The dark inquiry rot away the Mega-Kallimakheis!”

Χαίροιθ’, οἱ περὶ κόσμον ἀεὶ πεπλανηκότες ὄμμα
οἵ τ’ ἀπ’ ᾿Αριστάρχου σῆτες ἀκανθολόγοι.
ποῖ γὰρ ἐμοὶ ζητεῖν, τίνας ἔδραμεν ῞Ηλιος οἴμους
καὶ τίνος ἦν Πρωτεὺς καὶ τίς ὁ Πυγμαλίων;
γινώσκοιμ’, ὅσα λευκὸν ἔχει στίχον· ἡ δὲ μέλαινα
ἱστορίη τήκοι τοὺς Περικαλλιμάχους.

scholar

“A Safe Harbor for the Soul”: On Poetry and Reason

Philo, On Dreams 1.233

“Perhaps this is not sung truly, but it is wholly profitable and advantageous”

καὶ τάχα μὲν οὺκ ἀληθῶς, πάντως δὲ λυσιτελῶς καὶ συμφερόντως ᾄδεται

 

Proclus, Commentary on Plato’s Parmenides 1025.29-37

“Our soul experiences many wanderings and turns—one comes from the imagination, another emerges in the beliefs before these, and other occurs in understanding. But the life governed by the mind is free from vagrancy and this is the mystical harbor of the soul into which the poem leads Odysseus after the great wandering of his life and where we too, if we want to be saved, may find our mooring.”

Πολλαὶ οὖν αἱ πλάναι καὶ αἱ δινεύσεις τῆς ψυχῆς· ἄλλη γὰρ ἡ ἐν ταῖς φαντασίαις, ἄλλη πρὸ τούτων ἡ ἐν δόξαις, ἄλλη ἡ ἐν αὐτῇ τῇ διανοίᾳ· μόνη δὲ ἡ κατὰ νοῦν ζωὴ τὸ ἀπλανὲς ἔχει, καὶ οὗτος ὁ μυστικὸς ὅρμος τῆς ψυχῆς, εἰς ὃν καὶ ἡ ποίησις ἄγει τὸν ᾿Οδυσσέα μετὰ τὴν πολλὴν πλάνην τῆς ζωῆς, καὶ ἡμεῖς, ἐὰν ἄρα σώζεσθαι θέλωμεν, μᾶλλον ἑαυτοὺς ἀνάξομεν.

 

Image result for Ancient Greek Odysseus mind song
National Archaeological Museum, Athens 1130

Four Years of Presidential Memories: Κ᾿[α]π ε᾿φη[φ]ε, A Future Scholion on #Covfefe

In a distant future, scholars laboring over dead languages and the confluence of allusions in the CET (Corpus Electronicum Pipiatorum) make learned guesses on the possible meanings contained within a mysterious neologism #cavfefe:

Κ᾿ <ά>π ε᾿φη[φ]ε [sc. κε μὴ…τοῦτο]: “would that he had not said it”
or Κ᾿ <ά>π ε᾿φη[φ]ε = κ<αὶ> ἀπ<έ>φη<να>: “And I declared…”

Ex. The lexical item often appears with references to speakers in a position of political or intellectual authority who are making official statements regarding an immutable truth. Vide Eur. Suppl. 335-7 where Theseus speaks:

“The words that I said were right, Mother.
And I have also declared [K’apephênamên] my opinion on the matter,
Of the kinds of councils over which he tripped.”

Θη. ἐμοὶ λόγοι μέν, μῆτερ, οἱ λελεγμένοι
ὀρθῶς ἔχουσ’ ἐς τόνδε κἀπεφηνάμην
γνώμην ὑφ’ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων.

Cf. Anth. Graec. 9.366

“Many people are worse” declared Bias of Priêne.
„Τοὺς πλέονας κακίους” δὲ Βίας ἀπέφηνε Πριηνεύς.

Cf. Diogenes Laertius, Lives of the Distinguished Philosophers

“[Plato] claimed that there are two origins of everything, god and matter, which he also called the mind and the cause.”

3.69 δύο δὲ τῶν πάντων ἀπέφηνεν ἀρχάς, θεὸν καὶ ὕλην, ὃν καὶ νοῦν προσαγορεύει καὶ αἴτιον.

Many contemporaries puzzled over the meaning. Proposals included scribal error (which we bar based on the lectio difficilior), a coded, but ungrammatical wish, a desire for an implement to brew a now extinct stimulant, and, as typical of those barbarous times, invocations of the occult.

https://twitter.com/ArmandDAngour/status/869853138966204417

Patroklos Talking About Oysters

Schol A. ad Il. 16.747a

This man would feed many by seeking oysters. He uses this word “oyster” only once. It is a kind of marine shellfish. See the Separatists on this. For they claim that the poet of the Iliad does not present heroes using fish at food, while the Odyssey poet does. But it is clear that, if he did not present them as using them, they knew it, from the fact that Patroklos talks about oysters. Note how the poet tends to avoid the trivial. And surely, he does not show people eating greens. But, nevertheless, he does say “The enslaved women using shit to fertilize his great property”

πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ <ὅδε τήθεα διφῶν>: ὅτι ἅπαξ εἴρηκε τήθεα. ἔστι δὲ εἶδος τῶν θαλασσίων ὀστρέων. πρὸς τοὺς Χωρίζοντας φασὶ γὰρ ὅτι ὁ τῆς ᾿Ιλιάδος ποιητὴς οὐ παρεισάγει τοὺς ἥρωας χρωμένους ἰχθύσιν, ὁ δὲ τῆς ᾿Οδυσσείας (cf. δ 368. μ 331). φανερὸν δὲ ὅτι, εἰ καὶ μὴ παράγει χρωμένους, ἴσασιν, ἐκ τοῦ τὸν Πάτροκλον ὀνομάζειν τήθεα. νοητέον δὲ τὸν ποιητὴν διὰ τὸ μικροπρεπὲς παρῃτῆσθαι. καὶ μὴν οὐδὲ λαχάνοις παρεισάγει χρωμένους. ἀλλ’ ὅμως φησὶ „δμῶες ᾿Οδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες” (ρ 299).

Schol T ad 16.784

“The poet also does not show heroes eating fish or birds, but still Odysseus’ companions do try to under compulsion. Generally, the poet avoids this kind of habit because of its triviality, but he has [heroes] eat roasted meat.”

οὐδὲ γὰρ ἰχθύσι χρωμένους εἰσήγαγεν ἢ ὄρνισιν, ἀλλ’ ὅμως δι’ ἀνάγκην καὶ τοῖς τοιούτοις ἐπεχείρουν οἱ ᾿Οδυσσέως ἑταῖροι (cf. δ 368. μ 331)· καθόλου γὰρ τὴν τοιαύτην χρῆσιν διὰ τὸ μικροπρεπὲς παρῃτήσατο, κρέασι δὲ ὀπτοῖς χρῆσθαι αὐτούς φησιν.

Suda, 477 Tau

“têthea: Oysters. Know that the ancients also ate these even though they do not provide much pleasure or nourishment.”

Τήθεα: ὄστρεα. ἰστέον ὅτι καὶ τούτοις ἐχρῶντο οἱ παλαιοί, καίτοι τῆς τούτων ἐδωδῆς οὐ πολὺ ἐχούσης τὸ ἡδὺ καὶ ὠφέλιμον.

Ostreidae ja 20090114.JPG

 

How Many Angels on the Head of a Pin? How Many Oarsmen on Achilles’ Ships?

Scholia T ad Homer Iliad 16.170

“Achilles, dear to Zeus, had fifty ships which he led to Troy. In each of the ships there were fifty companions at the benches.” How, people ask, is it that the Poet who typically augments Achilles elsewhere, diminishes him in this passage? Is it because there is no excellence in numbers?

Aristarchus, however, says that there are fifty rowers [only] because of the phrase “on the benches”, meaning sailors as support crew. Dionysus, still, claims that the greatest number of rowers possible was 120 and that most ships had between these two numbers, so that the average amount was 86 men.”

πεντήκοντ᾽ ἦσαν νῆες θοαί, ἧισιν ᾽Αχιλλεὺς ἐς Τροίην ἡγεῖτο διίφιλος· ἐν δὲ ἑκάστηι πεντήκοντ᾽ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῖσιν ἑταῖροι] πῶς, φασίν, ἐν ἅπασιν αὔξων ᾽Αχιλλέα τούτωι μειοῖ; τινὲς μὲν οὖν, ὅτι οὐκ ἐν πλήθει ἡ ἀρετή … ᾽Αρίσταρχος δέ φησιν ν̄ ἐρέτας εἶναι διὰ τὸ ῾ἐπὶ κληῖσιν᾽ ἢ ναύτας πρὸς ὑπηρεσίαν. Διονύσιος δὲ τὸν μέγιστον ἀριθμὸν ρ̄κ̄ τιμᾶι, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τῶι μεταξὺ τούτων ἄγεσθαι, ὡς φθάνειν πάσας ἀπὸ π̄ε̄ ἀνδρῶν.

Ah, another case study of that “morbus Graecorum”

Seneca, De Brevitate Vitae 13

“It would be annoying to list all the people who spent their lives pursuing board games, ball games, or sunbathing. Men whose pleasures are so busy are not at leisure. For example, no one will be surprised that those occupied by useless literary studies work strenuously—and there is great band of these in Rome now too.

This sickness used to just afflict the Greeks, to discover the number of oarsmen Odysseus possessed, whether the Iliad was written before the Odyssey, whether the poems belong to the same author, and other matters like this which, if you keep them to yourself, cannot please your private mind; but if you publish them, you seem less learned than annoying.”

Persequi singulos longum est, quorum aut latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis cura consumpsere vitam. Non sunt otiosi, quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis nemo dubitabit, quin operose nihil agant, qui litterarum inutilium studiis detinentur, quae iam apud Romanos quoque magna manus est. Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas, nihil tacitam conscientiam iuvant sive proferas, non doctior videaris sed molestior.

Lenormant Relief, c. 410 BCE

Good Words from Bad People

“Quoting the good words of a bad author will never shame me.”
Numquam me in voce bona mali pudebit auctoris
Seneca, De Tranquillitate Animi 8

Every so often—and perhaps too frequently in some fields—in turns out that a scholar or artist of some renown is a terrible person. Sometimes, they are garden-variety racists masquerading as free speech warriors; sometimes they just might be international criminals, selling ancient objects they don’t own, and trading on their fame and institutions to manipulate others; and, in the worst of times, they are sexual predators, causing irreparable harm while hiding in plain sight.

When these things happen, academic fields face the same challenges we have seen in recent years in film, SFF fiction, and nearly every industry where fame is a commodity that brings power and the cover to abuse with near impunity. We try to cut out the cancer before it does any more damage, but the presence is there for good, in the body. The debate on the existence and merits of ‘cancel culture’ dances around the hard questions of why some people think they’re entitled to fame and why we do in fact have the right to deprive bad actors of financial gain.

But these questions don’t really talk about what happens afterwards. In her 2016 Eidolon piece “Making a Monster”, Sarah Scullin writes about the strange horror of the Holt Parker fiasco, when an author of some influence on ancient sexuality turned out to be a child pornographer, and trying to figure out the balance between cries for a damnatio memoriae and our disciplinary standards of citing work where citation is due.

I have struggled with this question during what seems to be, thanks to our ever restrictive interconnections, the golden age of public assholery. Certain high profile cases of longterm problems suing undergraduates and famous Geniuses stealing papyri have forced me to face the monsters in my bibliography, and the compromises in my acknowledgements. Should I erase the names of people who have broken bad from my forthcoming work? Should I publicly disavow those who helped me in the past?

People and what we make of them

I guess I ask this because, like Scullin in her article, I am not sure of the answer. I incline in part towards not changing a thing, for two reasons. I feel in part that footnotes and acknowledgements to bad men are a kind of disclosure, a owning of the truth that our field is populated by flawed humans like any other. It also attests to the hierarchy of patronage that is central to the academic enterprise. It is a rare person who can make their way in this world without help from someone more experienced and powerful. And, well, power corrupts in all forms. And, well, getting to the top of the academic ladder does not require being a good human being.

So I guess part of the problem is that our performative obeisance exposes us to a chain of associative kleos which, given the tides of time, can go dus- or eu-. But I am also interested in how much of our behavior is based on a static and deeply problematic view of human beings. It is hard for most of us to accept the degree to which persons and personalities are contextual and that in a culture such as ours so much of what we see as signs of character are reactive and transactive negotiations.

A proverb erroneously attributed to Aristotle, “a friend to all is a friend to none”, would seem to indicate that constancy in treatment from one person to another is some kind of a value. In truth, Aristotle seems to come down on the side of not making all the friends in the Nicomachean Ethics 1170e-1171b) where he does say that “people who have many friends and shout familiarly to everyone appear to be friends of no one” (οἱ δὲ πολύφιλοι καὶ πᾶσιν οἰκείως ἐντυγχάνοντες οὐδενὶ δοκοῦσιν εἶναι φίλοι) because Aristotle argues that one significant goal of friendship is the pleasure of sharing each other’s perception of existing and being good.

Is there anyone who is good or bad to everyone they encounter? Indeed, another proverb from ancient Greek—that justice is doing good to your friends and evil to your enemies—would argue the opposite. Why is it so hard for us to comprehend that someone who was kind to us individually was cruel—if not abusive and worse—to someone else? Part of the problem with our response to the fall of great idols is that our shock and surprise runs counter to what we should already know about human beings. We are not stock characters; we are not constant beings; we are, at best, thin veils of temporary will over conflicting insecurities and desire.

Now, I know that pseudo-Lacanian description will gall many, but I would relent only to say that we conflate the reputations we grant to people for work we appreciate or use with the person themself. We make a metonymic error in seeing the kindness done for an individual as a sign of the sum total of a person’s identity. We make people into things they are not and then suffer the paralysis of horror when they turn out to be something different.

 

Things and what we make of them

For me, this runs up, to, and alongside current conversations about cancel culture. I have written before about my reaction to J. K Rowling being a transphobic trainwreck doing to Hogwart’s what not even Voldemort could achieve. My solution is naively simple: separate the art from the artist. We made Rowling into someone who matters because the world she created matters to us.

Any model of reading and reception that persists in centering the author over the audience is, in my ever so humble opinion, a dangerous distraction from reality rooted in a stubbornly individualistic worldview, steeped partly in monotheism and partly in capitalism (on which, more later). A painting had to be made by someone, of course, but it relies on a syntax of space, color, story, and meaning within and against which the painter operates and whose existence is only completed by the viewer who shares some frames of reference. (And this leaves out the contribution of the laborers who made the canvas and paint, the partner who made the painter’s lunch, the friend who sparked an idea, the custodian who cleans so the painter can paint and so on and so on.)

Literary and academic products draw more on conventions and the contributions of groups, especially audiences, than the individual who brings them to shape in the world. As I talked about probably too much, my favorite metaphor for this from ancient Greece comes from Plato’s Ion, where Socrates explains that a rhapsode (like Ion) is merely one of a series of metal rings that translates the magnetic charge from the “magnet” (which is the Muse or divine power) through a poet, through the rhapsode, to an audience. The one thing I would change about this metaphor is to acknowledge that it is iterative and reflexive. The divine Muse is the sum total of a cultural consciousness, that nearly indescribable shared mind of a language and people particularized in one form of art at one time or another.

Ah, yes, what heady language for academic work! One of the great ironies about the work we do in academia, however, is that despite how collaborative it is, how much it depends on the work of prior scholars, current editors, students, friends and teachers, we mostly credit and prize the individual genius of the scholar who somehow manages to write it down. I tend to thank a lot of people in acknowledgements because I am deeply conscious of my own limitations as a thinker and of how much I have been prompted to think, write, and say by others.

There are different ways to talk about how our minds work with each other. From simple things like cognitive offloading—e.g. couples over time specializing in remembering somethings and not others, relying on each other—to more complex models of group minds and distributed cognition (language etc.), it is clear that not only is no man an island, but each of us is less like a leaf on a tree than a cell in a complex organism. We don’t sense it this way because this is just too big a thought for our limited brains. The human species-wide Dunning-Kruger effect just may be that our individual consciousnesses are for the most part too simple to apprehend how complex we are collectively.

But what if someone is really, really bad? Do we need to socially distance ourselves from bad ideas too?

Where do Ideas come from?

Later, in the same passage of the Ion where he describes the metaphor of a magnet offers as proof the case of Tynnichus, a terrible poet who composed a song everyone loves (Plato, Ion 534d-535a)

“The greatest proof of my argument is Tynnichus of Chalcis who never composed any poem worth remembering except for the paean everyone sings, nearly the most beautiful of all songs, a thing he himself calls “some discovery by the Muses”.

In this example, especially, the god seems to me to demonstrate to us so that there is no doubt, that these poems are not human nor by humans but divine and by the gods and, moreover, that poets aer nother other than interpreters of the gods, inspired in the way that each one is inspired. And the god demonstrated this by having the worst poet compose the finest song.

μέγιστον δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ Τύννιχος ὁ Χαλκιδεύς, ὃς ἄλλο μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποίησε ποίημα ὅτου τις ἂν ἀξιώσειεν μνησθῆναι, τὸν δὲ παίωνα ὃν πάντες ᾁδουσι, σχεδόν τι πάντων μελῶν κάλλιστον, ἀτεχνῶς, ὅπερ αὐτὸς λέγει,

‘εὕρημά τι Μοισᾶν.’ ἐν τούτῳ γὰρ δὴ μάλιστά μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι ἡμῖν, ἵνα μὴ διστάζωμεν, ὅτι οὐκ ἀνθρώπινά ἐστιν τὰ καλὰ ταῦτα ποιήματα οὐδὲ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεῖα καὶ θεῶν, οἱ δὲ ποιηταὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἑρμηνῆς εἰσιν τῶν θεῶν, κατεχόμενοι ἐξ ὅτου ἂν ἕκαστος κατέχηται. ταῦτα ἐνδεικνύμενος ὁ θεὸς ἐξεπίτηδες διὰ τοῦ φαυλοτάτου ποιητοῦ τὸ κάλλιστον μέλος ᾖσεν

Tynnichus was, in a way, an original one-hit wonder of ancient Greece. It can indeed make sense to wonder when someone creates a piece of art so impactful that its greatness is universally acknowledged why they fail to ever approach the same heights. We psychoanalyze the artist’s anxiety and fear of failure, that they are suddenly flame-throwing relievers who have lost the strike zone. But perhaps Socrates’ solution is simpler and more elegant. Tynnichus did not compose a great song again because he never composed it to begin with.

Where do great ideas come from? Our answer to this is almost always shaped by what we are already conditioned to look for. We gaze at the biographies of great men. We peer into their minds, looking for the difference that made them greater than others. But our gaze in many cases needs to look outward in time and space.

We give credit for inventions and innovations to individuals despite evidence to the contrary. There is good reason to lend credence to theories of multiple discovery or convergent evolution, showing that the intellectual background and shared conditions of a period can lead individuals like Newton and Leibniz to the same place (calculus!). Convergent evolution shows that similar solutions can develop for similar problems in similar circumstances without assigning genius to one place or another

And as my Brandeis colleague Aparna Baskaran explores in her work, complex systems that appear to have intelligence and intention (from cell movement to blocks of birds) can be explained by physics and mathematics as having neither. We impose agency and genius on the world because this is the way we see it.

 

Hit those Moneymakers?

“Simonides seems to have been the first to adapt money-making to songs and to compose his works for pay. This is what Pindar says deceptively in his second Isthmian: “For the Muse was not then greedy or out for hire.”
ὁ Σιμωνίδης δοκεῖ πρῶτος σμικρολογίαν εἰσενεγκεῖν εἰς τὰ ᾄσματα καὶ γράψαι ᾆσμα μισθοῦ. τοῦτο δὲ καὶ Πίνδαρος ἐν τοῖς Ἰσθμιονίκαις φησὶν αἰνιττόμενος·
. . . ἁ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ᾿ ἦν οὐδ᾿ ἐργάτις . . . (2. 6).
Scholiast on Aristophanes’ Peace 695-700

A few weeks ago, a few lines of a song by Micah P. Hinson floated into my head and I went to spotify and started listening. I had not listened to Hinson in years and had nearly forgotten about him. So, I started reading about what had happened to him and discovered pretty quickly that I found him to be quite the objectionable chap. Indeed, so objectionable that I felt uncomfortable using a streaming service to send a fraction of a penny to his bank account. But can we truly buy our way into virtue or out of vice?

One indication of the problem in academia is the way we cite work in most systems: author, date, page. It flattens everything about the process of ideamaking and credits an individual. But the meaning made from that citation has the author of the footnote to thank as well as all the unnamed people who contributed to those ideas. Works have lives far beyond the minds of their authors—imagine if children walked around named Christensen 2010 and Christensen 2011! But citing by article name instead of author would be just a way not talking about the problem

The impetus behind boycotting and de-platforming bad actors is to my mind a good one. It is about depriving harmful people of both the ability to cause further harm and to profit from their harmful action. The melodramatic overreaction to “cancel culture” is in part an entrenched power class’s fragility at being held accountable and in part a panic over what was assumed to be an limitless field of earning. (Although, to be fair, the mobbing part of such cancellation introduces new problems.)

The danger comes in the way we translate our social value into economic worth and how our models of remuneration, citation, and authorship are thoroughly commodified. This is easy for me to see in the proverb “give credit where credit is due,” a saying, perhaps coined by Samuel Adams in 1777 . That word credit from the Latin loan or debt (creditum), according to the OED came through French and Italian conveying both the sense of belief trust and the sense of a loan to be made based on belief and trust.

This overlap between an estimation of moral value and a valuation in financial terms is truly ancient, likely predating Alkaios who famously sings “Man is money—no one poor is noble or honored.” χρήματ᾿ ἄνηρ, πένιχρος δ᾿ οὐδ᾿ εἲς πέλετ᾿ ἔσλος οὐδὲ τιμίος (fr. 360). The conceptual metaphor between reputation and potential financial worth is so ingrained in our culture that we rarely question the logic of rich people deserving their riches. (When we know that great wealth cannot actually be acquired without theft and exploitation.)

Our laws and practices in artistic copyright, intellectual property, publication, patents and more are wholly shaped by the definition of ideas as commodity. Even in the humanities, lines of credit on CVs translate into higher paying jobs, higher wages, better positions. In a school like mine, a book published early in a career might yield no royalties, but the raise I receive of 5% of my salary compounded over 30 years of a career can translate into significant wealth. Our lives (Greek, bioi) are shaped by the translation of our activity into livelihood. And this is one of the most pernicious elisions in our language: the worth of a life in nothing but the value of its work.

To what degree is citing or not citing someone we (or others) find reprehensible about deferred credit, about anxiety over the devaluation of our own esteem. In this, perhaps, is an acknowledgement of the collective nature of our ‘products’ in the risk that others bring us.

“Canceling” a terrible person targets cultural esteem and in many cases may harm them economically. (Although, I think that for someone like Rowling, her income growth will turn merely incremental from exponential.) Because I think poets are not wholly responsible for their poems, I can enjoy the verse of a bad person. But I don’t want to pay for it.

But if citation and mention translates into esteem, what does it mean to talk about the good works of bad people in public? What does it mean to cite the useful article of the shitbird academic? My first answer—to be honest about the field that makes us all complicit in propping up petty and nasty people—does not stand up well to the danger that an unmarked acknowledgment now may translate into future benefit for the person whose work I don’t despise.

 

Everything’s Coming Up Solon

“People have an ancient famous proverb:
That you should not judge any mortal lives
You can’t see them as good or bad before someone dies
Λόγος μὲν ἔστ᾿ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανεὶς
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν᾿ ἐκμάθοις βροτῶν, πρὶν ἂν
θάνῃ τις, οὔτ᾿ εἰ χρηστὸς οὔτ᾿ εἴ τῳ κακός·
Sophocles, Trachinae 1-3

Some of us like to think that the arc of the universe bends towards justice, but instead, I think we’re really talking about a sphere giving in to entropy. Most things get worse, or at least get to be less of what they were, over time. The likelihood of someone you know upsetting or disappointing you overtime is non-negligible. That’s because none of us are consistently anything except for alive, until we’re not.

In the same essay where he declares himself immune to shame over quoting good words from bad authors, Seneca quotes from Publilius Syrus that “whatever can happen to someone else can also happen to you” (cuivis potest accidere quod cuiquam potest, De Tranq. 9). This line is part of an anti-hubris “check yourself before you wreck yourself” ethic, but it also reminds me of Herodotus’ Solon, who warned Croseus not to count a man as lucky before his days have ended

If you live a thoroughly wretched life but your last day is good, does that mean people to come can call you happy, Solon? And if you do mostly good, but have a really bad day, does that undo the good? And can we even manage to think about whether Solon’s notion is about pleasure at your own good and not actually doing good for other people? Clearly, this is not the place to answer this, but it seems likely that at the end of every person’s life we hear something like, “Indeed, Socrates, after all this talk, I guess we still don’t know what happiness is.”

One peril of admiring (or citing) anyone is that over a lifetime we’re all pretty much certain to disappoint. I like to think that Solon’s logic also contains the corollary that if life can turn out badly at the last moment, it can also turn out well. To believe in the possibility of education one must believe that people have the capacity to change. So, perhaps the bad words of a good author will improve and a bad author might turn out to be a better person some day.

But then we are back to the pageantry of withhdrawal and return, of wondering if someone has reformed truly or is merely back in disguise for more lines of credit. What are our limits on forgiveness? How much do we believe in personal growth? Separating the work from the life and the person from work may help liberate us all. And then we can get back to the hard work of living together and understanding ourselves.

 

Go here for a scholarly debrief on footnote practices.

 

File:Quentin Massys 030.jpg
Quentin Matsys Allegory of Folly