Patroklos Talking About Oysters

Schol A. ad Il. 16.747a

This man would feed many by seeking oysters. He uses this word “oyster” only once. It is a kind of marine shellfish. See the Separatists on this. For they claim that the poet of the Iliad does not present heroes using fish at food, while the Odyssey poet does. But it is clear that, if he did not present them as using them, they knew it, from the fact that Patroklos talks about oysters. Note how the poet tends to avoid the trivial. And surely, he does not show people eating greens. But, nevertheless, he does say “The enslaved women using shit to fertilize his great property”

πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ <ὅδε τήθεα διφῶν>: ὅτι ἅπαξ εἴρηκε τήθεα. ἔστι δὲ εἶδος τῶν θαλασσίων ὀστρέων. πρὸς τοὺς Χωρίζοντας φασὶ γὰρ ὅτι ὁ τῆς ᾿Ιλιάδος ποιητὴς οὐ παρεισάγει τοὺς ἥρωας χρωμένους ἰχθύσιν, ὁ δὲ τῆς ᾿Οδυσσείας (cf. δ 368. μ 331). φανερὸν δὲ ὅτι, εἰ καὶ μὴ παράγει χρωμένους, ἴσασιν, ἐκ τοῦ τὸν Πάτροκλον ὀνομάζειν τήθεα. νοητέον δὲ τὸν ποιητὴν διὰ τὸ μικροπρεπὲς παρῃτῆσθαι. καὶ μὴν οὐδὲ λαχάνοις παρεισάγει χρωμένους. ἀλλ’ ὅμως φησὶ „δμῶες ᾿Οδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες” (ρ 299).

Schol T ad 16.784

“The poet also does not show heroes eating fish or birds, but still Odysseus’ companions do try to under compulsion. Generally, the poet avoids this kind of habit because of its triviality, but he has [heroes] eat roasted meat.”

οὐδὲ γὰρ ἰχθύσι χρωμένους εἰσήγαγεν ἢ ὄρνισιν, ἀλλ’ ὅμως δι’ ἀνάγκην καὶ τοῖς τοιούτοις ἐπεχείρουν οἱ ᾿Οδυσσέως ἑταῖροι (cf. δ 368. μ 331)· καθόλου γὰρ τὴν τοιαύτην χρῆσιν διὰ τὸ μικροπρεπὲς παρῃτήσατο, κρέασι δὲ ὀπτοῖς χρῆσθαι αὐτούς φησιν.

Suda, 477 Tau

“têthea: Oysters. Know that the ancients also ate these even though they do not provide much pleasure or nourishment.”

Τήθεα: ὄστρεα. ἰστέον ὅτι καὶ τούτοις ἐχρῶντο οἱ παλαιοί, καίτοι τῆς τούτων ἐδωδῆς οὐ πολὺ ἐχούσης τὸ ἡδὺ καὶ ὠφέλιμον.

Ostreidae ja 20090114.JPG

 

How Many Angels on the Head of a Pin? How Many Oarsmen on Achilles’ Ships?

Scholia T ad Homer Iliad 16.170

“Achilles, dear to Zeus, had fifty ships which he led to Troy. In each of the ships there were fifty companions at the benches.” How, people ask, is it that the Poet who typically augments Achilles elsewhere, diminishes him in this passage? Is it because there is no excellence in numbers?

Aristarchus, however, says that there are fifty rowers [only] because of the phrase “on the benches”, meaning sailors as support crew. Dionysus, still, claims that the greatest number of rowers possible was 120 and that most ships had between these two numbers, so that the average amount was 86 men.”

πεντήκοντ᾽ ἦσαν νῆες θοαί, ἧισιν ᾽Αχιλλεὺς ἐς Τροίην ἡγεῖτο διίφιλος· ἐν δὲ ἑκάστηι πεντήκοντ᾽ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληῖσιν ἑταῖροι] πῶς, φασίν, ἐν ἅπασιν αὔξων ᾽Αχιλλέα τούτωι μειοῖ; τινὲς μὲν οὖν, ὅτι οὐκ ἐν πλήθει ἡ ἀρετή … ᾽Αρίσταρχος δέ φησιν ν̄ ἐρέτας εἶναι διὰ τὸ ῾ἐπὶ κληῖσιν᾽ ἢ ναύτας πρὸς ὑπηρεσίαν. Διονύσιος δὲ τὸν μέγιστον ἀριθμὸν ρ̄κ̄ τιμᾶι, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τῶι μεταξὺ τούτων ἄγεσθαι, ὡς φθάνειν πάσας ἀπὸ π̄ε̄ ἀνδρῶν.

Ah, another case study of that “morbus Graecorum”

Seneca, De Brevitate Vitae 13

“It would be annoying to list all the people who spent their lives pursuing board games, ball games, or sunbathing. Men whose pleasures are so busy are not at leisure. For example, no one will be surprised that those occupied by useless literary studies work strenuously—and there is great band of these in Rome now too.

This sickness used to just afflict the Greeks, to discover the number of oarsmen Odysseus possessed, whether the Iliad was written before the Odyssey, whether the poems belong to the same author, and other matters like this which, if you keep them to yourself, cannot please your private mind; but if you publish them, you seem less learned than annoying.”

Persequi singulos longum est, quorum aut latrunculi aut pila aut excoquendi in sole corporis cura consumpsere vitam. Non sunt otiosi, quorum voluptates multum negotii habent. Nam de illis nemo dubitabit, quin operose nihil agant, qui litterarum inutilium studiis detinentur, quae iam apud Romanos quoque magna manus est. Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas, nihil tacitam conscientiam iuvant sive proferas, non doctior videaris sed molestior.

Lenormant Relief, c. 410 BCE

Good Words from Bad People

“Quoting the good words of a bad author will never shame me.”
Numquam me in voce bona mali pudebit auctoris
Seneca, De Tranquillitate Animi 8

Every so often—and perhaps too frequently in some fields—in turns out that a scholar or artist of some renown is a terrible person. Sometimes, they are garden-variety racists masquerading as free speech warriors; sometimes they just might be international criminals, selling ancient objects they don’t own, and trading on their fame and institutions to manipulate others; and, in the worst of times, they are sexual predators, causing irreparable harm while hiding in plain sight.

When these things happen, academic fields face the same challenges we have seen in recent years in film, SFF fiction, and nearly every industry where fame is a commodity that brings power and the cover to abuse with near impunity. We try to cut out the cancer before it does any more damage, but the presence is there for good, in the body. The debate on the existence and merits of ‘cancel culture’ dances around the hard questions of why some people think they’re entitled to fame and why we do in fact have the right to deprive bad actors of financial gain.

But these questions don’t really talk about what happens afterwards. In her 2016 Eidolon piece “Making a Monster”, Sarah Scullin writes about the strange horror of the Holt Parker fiasco, when an author of some influence on ancient sexuality turned out to be a child pornographer, and trying to figure out the balance between cries for a damnatio memoriae and our disciplinary standards of citing work where citation is due.

I have struggled with this question during what seems to be, thanks to our ever restrictive interconnections, the golden age of public assholery. Certain high profile cases of longterm problems suing undergraduates and famous Geniuses stealing papyri have forced me to face the monsters in my bibliography, and the compromises in my acknowledgements. Should I erase the names of people who have broken bad from my forthcoming work? Should I publicly disavow those who helped me in the past?

People and what we make of them

I guess I ask this because, like Scullin in her article, I am not sure of the answer. I incline in part towards not changing a thing, for two reasons. I feel in part that footnotes and acknowledgements to bad men are a kind of disclosure, a owning of the truth that our field is populated by flawed humans like any other. It also attests to the hierarchy of patronage that is central to the academic enterprise. It is a rare person who can make their way in this world without help from someone more experienced and powerful. And, well, power corrupts in all forms. And, well, getting to the top of the academic ladder does not require being a good human being.

So I guess part of the problem is that our performative obeisance exposes us to a chain of associative kleos which, given the tides of time, can go dus- or eu-. But I am also interested in how much of our behavior is based on a static and deeply problematic view of human beings. It is hard for most of us to accept the degree to which persons and personalities are contextual and that in a culture such as ours so much of what we see as signs of character are reactive and transactive negotiations.

A proverb erroneously attributed to Aristotle, “a friend to all is a friend to none”, would seem to indicate that constancy in treatment from one person to another is some kind of a value. In truth, Aristotle seems to come down on the side of not making all the friends in the Nicomachean Ethics 1170e-1171b) where he does say that “people who have many friends and shout familiarly to everyone appear to be friends of no one” (οἱ δὲ πολύφιλοι καὶ πᾶσιν οἰκείως ἐντυγχάνοντες οὐδενὶ δοκοῦσιν εἶναι φίλοι) because Aristotle argues that one significant goal of friendship is the pleasure of sharing each other’s perception of existing and being good.

Is there anyone who is good or bad to everyone they encounter? Indeed, another proverb from ancient Greek—that justice is doing good to your friends and evil to your enemies—would argue the opposite. Why is it so hard for us to comprehend that someone who was kind to us individually was cruel—if not abusive and worse—to someone else? Part of the problem with our response to the fall of great idols is that our shock and surprise runs counter to what we should already know about human beings. We are not stock characters; we are not constant beings; we are, at best, thin veils of temporary will over conflicting insecurities and desire.

Now, I know that pseudo-Lacanian description will gall many, but I would relent only to say that we conflate the reputations we grant to people for work we appreciate or use with the person themself. We make a metonymic error in seeing the kindness done for an individual as a sign of the sum total of a person’s identity. We make people into things they are not and then suffer the paralysis of horror when they turn out to be something different.

 

Things and what we make of them

For me, this runs up, to, and alongside current conversations about cancel culture. I have written before about my reaction to J. K Rowling being a transphobic trainwreck doing to Hogwart’s what not even Voldemort could achieve. My solution is naively simple: separate the art from the artist. We made Rowling into someone who matters because the world she created matters to us.

Any model of reading and reception that persists in centering the author over the audience is, in my ever so humble opinion, a dangerous distraction from reality rooted in a stubbornly individualistic worldview, steeped partly in monotheism and partly in capitalism (on which, more later). A painting had to be made by someone, of course, but it relies on a syntax of space, color, story, and meaning within and against which the painter operates and whose existence is only completed by the viewer who shares some frames of reference. (And this leaves out the contribution of the laborers who made the canvas and paint, the partner who made the painter’s lunch, the friend who sparked an idea, the custodian who cleans so the painter can paint and so on and so on.)

Literary and academic products draw more on conventions and the contributions of groups, especially audiences, than the individual who brings them to shape in the world. As I talked about probably too much, my favorite metaphor for this from ancient Greece comes from Plato’s Ion, where Socrates explains that a rhapsode (like Ion) is merely one of a series of metal rings that translates the magnetic charge from the “magnet” (which is the Muse or divine power) through a poet, through the rhapsode, to an audience. The one thing I would change about this metaphor is to acknowledge that it is iterative and reflexive. The divine Muse is the sum total of a cultural consciousness, that nearly indescribable shared mind of a language and people particularized in one form of art at one time or another.

Ah, yes, what heady language for academic work! One of the great ironies about the work we do in academia, however, is that despite how collaborative it is, how much it depends on the work of prior scholars, current editors, students, friends and teachers, we mostly credit and prize the individual genius of the scholar who somehow manages to write it down. I tend to thank a lot of people in acknowledgements because I am deeply conscious of my own limitations as a thinker and of how much I have been prompted to think, write, and say by others.

There are different ways to talk about how our minds work with each other. From simple things like cognitive offloading—e.g. couples over time specializing in remembering somethings and not others, relying on each other—to more complex models of group minds and distributed cognition (language etc.), it is clear that not only is no man an island, but each of us is less like a leaf on a tree than a cell in a complex organism. We don’t sense it this way because this is just too big a thought for our limited brains. The human species-wide Dunning-Kruger effect just may be that our individual consciousnesses are for the most part too simple to apprehend how complex we are collectively.

But what if someone is really, really bad? Do we need to socially distance ourselves from bad ideas too?

Where do Ideas come from?

Later, in the same passage of the Ion where he describes the metaphor of a magnet offers as proof the case of Tynnichus, a terrible poet who composed a song everyone loves (Plato, Ion 534d-535a)

“The greatest proof of my argument is Tynnichus of Chalcis who never composed any poem worth remembering except for the paean everyone sings, nearly the most beautiful of all songs, a thing he himself calls “some discovery by the Muses”.

In this example, especially, the god seems to me to demonstrate to us so that there is no doubt, that these poems are not human nor by humans but divine and by the gods and, moreover, that poets aer nother other than interpreters of the gods, inspired in the way that each one is inspired. And the god demonstrated this by having the worst poet compose the finest song.

μέγιστον δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ Τύννιχος ὁ Χαλκιδεύς, ὃς ἄλλο μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποίησε ποίημα ὅτου τις ἂν ἀξιώσειεν μνησθῆναι, τὸν δὲ παίωνα ὃν πάντες ᾁδουσι, σχεδόν τι πάντων μελῶν κάλλιστον, ἀτεχνῶς, ὅπερ αὐτὸς λέγει,

‘εὕρημά τι Μοισᾶν.’ ἐν τούτῳ γὰρ δὴ μάλιστά μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι ἡμῖν, ἵνα μὴ διστάζωμεν, ὅτι οὐκ ἀνθρώπινά ἐστιν τὰ καλὰ ταῦτα ποιήματα οὐδὲ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεῖα καὶ θεῶν, οἱ δὲ ποιηταὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἑρμηνῆς εἰσιν τῶν θεῶν, κατεχόμενοι ἐξ ὅτου ἂν ἕκαστος κατέχηται. ταῦτα ἐνδεικνύμενος ὁ θεὸς ἐξεπίτηδες διὰ τοῦ φαυλοτάτου ποιητοῦ τὸ κάλλιστον μέλος ᾖσεν

Tynnichus was, in a way, an original one-hit wonder of ancient Greece. It can indeed make sense to wonder when someone creates a piece of art so impactful that its greatness is universally acknowledged why they fail to ever approach the same heights. We psychoanalyze the artist’s anxiety and fear of failure, that they are suddenly flame-throwing relievers who have lost the strike zone. But perhaps Socrates’ solution is simpler and more elegant. Tynnichus did not compose a great song again because he never composed it to begin with.

Where do great ideas come from? Our answer to this is almost always shaped by what we are already conditioned to look for. We gaze at the biographies of great men. We peer into their minds, looking for the difference that made them greater than others. But our gaze in many cases needs to look outward in time and space.

We give credit for inventions and innovations to individuals despite evidence to the contrary. There is good reason to lend credence to theories of multiple discovery or convergent evolution, showing that the intellectual background and shared conditions of a period can lead individuals like Newton and Leibniz to the same place (calculus!). Convergent evolution shows that similar solutions can develop for similar problems in similar circumstances without assigning genius to one place or another

And as my Brandeis colleague Aparna Baskaran explores in her work, complex systems that appear to have intelligence and intention (from cell movement to blocks of birds) can be explained by physics and mathematics as having neither. We impose agency and genius on the world because this is the way we see it.

 

Hit those Moneymakers?

“Simonides seems to have been the first to adapt money-making to songs and to compose his works for pay. This is what Pindar says deceptively in his second Isthmian: “For the Muse was not then greedy or out for hire.”
ὁ Σιμωνίδης δοκεῖ πρῶτος σμικρολογίαν εἰσενεγκεῖν εἰς τὰ ᾄσματα καὶ γράψαι ᾆσμα μισθοῦ. τοῦτο δὲ καὶ Πίνδαρος ἐν τοῖς Ἰσθμιονίκαις φησὶν αἰνιττόμενος·
. . . ἁ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ᾿ ἦν οὐδ᾿ ἐργάτις . . . (2. 6).
Scholiast on Aristophanes’ Peace 695-700

A few weeks ago, a few lines of a song by Micah P. Hinson floated into my head and I went to spotify and started listening. I had not listened to Hinson in years and had nearly forgotten about him. So, I started reading about what had happened to him and discovered pretty quickly that I found him to be quite the objectionable chap. Indeed, so objectionable that I felt uncomfortable using a streaming service to send a fraction of a penny to his bank account. But can we truly buy our way into virtue or out of vice?

One indication of the problem in academia is the way we cite work in most systems: author, date, page. It flattens everything about the process of ideamaking and credits an individual. But the meaning made from that citation has the author of the footnote to thank as well as all the unnamed people who contributed to those ideas. Works have lives far beyond the minds of their authors—imagine if children walked around named Christensen 2010 and Christensen 2011! But citing by article name instead of author would be just a way not talking about the problem

The impetus behind boycotting and de-platforming bad actors is to my mind a good one. It is about depriving harmful people of both the ability to cause further harm and to profit from their harmful action. The melodramatic overreaction to “cancel culture” is in part an entrenched power class’s fragility at being held accountable and in part a panic over what was assumed to be an limitless field of earning. (Although, to be fair, the mobbing part of such cancellation introduces new problems.)

The danger comes in the way we translate our social value into economic worth and how our models of remuneration, citation, and authorship are thoroughly commodified. This is easy for me to see in the proverb “give credit where credit is due,” a saying, perhaps coined by Samuel Adams in 1777 . That word credit from the Latin loan or debt (creditum), according to the OED came through French and Italian conveying both the sense of belief trust and the sense of a loan to be made based on belief and trust.

This overlap between an estimation of moral value and a valuation in financial terms is truly ancient, likely predating Alkaios who famously sings “Man is money—no one poor is noble or honored.” χρήματ᾿ ἄνηρ, πένιχρος δ᾿ οὐδ᾿ εἲς πέλετ᾿ ἔσλος οὐδὲ τιμίος (fr. 360). The conceptual metaphor between reputation and potential financial worth is so ingrained in our culture that we rarely question the logic of rich people deserving their riches. (When we know that great wealth cannot actually be acquired without theft and exploitation.)

Our laws and practices in artistic copyright, intellectual property, publication, patents and more are wholly shaped by the definition of ideas as commodity. Even in the humanities, lines of credit on CVs translate into higher paying jobs, higher wages, better positions. In a school like mine, a book published early in a career might yield no royalties, but the raise I receive of 5% of my salary compounded over 30 years of a career can translate into significant wealth. Our lives (Greek, bioi) are shaped by the translation of our activity into livelihood. And this is one of the most pernicious elisions in our language: the worth of a life in nothing but the value of its work.

To what degree is citing or not citing someone we (or others) find reprehensible about deferred credit, about anxiety over the devaluation of our own esteem. In this, perhaps, is an acknowledgement of the collective nature of our ‘products’ in the risk that others bring us.

“Canceling” a terrible person targets cultural esteem and in many cases may harm them economically. (Although, I think that for someone like Rowling, her income growth will turn merely incremental from exponential.) Because I think poets are not wholly responsible for their poems, I can enjoy the verse of a bad person. But I don’t want to pay for it.

But if citation and mention translates into esteem, what does it mean to talk about the good works of bad people in public? What does it mean to cite the useful article of the shitbird academic? My first answer—to be honest about the field that makes us all complicit in propping up petty and nasty people—does not stand up well to the danger that an unmarked acknowledgment now may translate into future benefit for the person whose work I don’t despise.

 

Everything’s Coming Up Solon

“People have an ancient famous proverb:
That you should not judge any mortal lives
You can’t see them as good or bad before someone dies
Λόγος μὲν ἔστ᾿ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανεὶς
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν᾿ ἐκμάθοις βροτῶν, πρὶν ἂν
θάνῃ τις, οὔτ᾿ εἰ χρηστὸς οὔτ᾿ εἴ τῳ κακός·
Sophocles, Trachinae 1-3

Some of us like to think that the arc of the universe bends towards justice, but instead, I think we’re really talking about a sphere giving in to entropy. Most things get worse, or at least get to be less of what they were, over time. The likelihood of someone you know upsetting or disappointing you overtime is non-negligible. That’s because none of us are consistently anything except for alive, until we’re not.

In the same essay where he declares himself immune to shame over quoting good words from bad authors, Seneca quotes from Publilius Syrus that “whatever can happen to someone else can also happen to you” (cuivis potest accidere quod cuiquam potest, De Tranq. 9). This line is part of an anti-hubris “check yourself before you wreck yourself” ethic, but it also reminds me of Herodotus’ Solon, who warned Croseus not to count a man as lucky before his days have ended

If you live a thoroughly wretched life but your last day is good, does that mean people to come can call you happy, Solon? And if you do mostly good, but have a really bad day, does that undo the good? And can we even manage to think about whether Solon’s notion is about pleasure at your own good and not actually doing good for other people? Clearly, this is not the place to answer this, but it seems likely that at the end of every person’s life we hear something like, “Indeed, Socrates, after all this talk, I guess we still don’t know what happiness is.”

One peril of admiring (or citing) anyone is that over a lifetime we’re all pretty much certain to disappoint. I like to think that Solon’s logic also contains the corollary that if life can turn out badly at the last moment, it can also turn out well. To believe in the possibility of education one must believe that people have the capacity to change. So, perhaps the bad words of a good author will improve and a bad author might turn out to be a better person some day.

But then we are back to the pageantry of withhdrawal and return, of wondering if someone has reformed truly or is merely back in disguise for more lines of credit. What are our limits on forgiveness? How much do we believe in personal growth? Separating the work from the life and the person from work may help liberate us all. And then we can get back to the hard work of living together and understanding ourselves.

 

Go here for a scholarly debrief on footnote practices.

 

File:Quentin Massys 030.jpg
Quentin Matsys Allegory of Folly

Book Learning and Philosophical Sub-disciplines

Julian, To the Cynic Heracleios, Oration 7 (215d-216b)

“I should now say a little bit about the divisions or tools of philosophy. For it is no big deal whether someone applies logic with practical or natural philosophy, for it is similarly necessary in both cases. But these three divisions can each be split into three others. Natural philosophy has theology, mathematics and as a third the examination of things that develop and perish and those that are unseen and which concerns what their essence is and existence entails for each one.

Practical philosophy, because it concerns a single man, has ethics, economics—when it pertains to a household—and politics—when it concerns the state. Logic in turn is demonstrative through truths, but rather violent when dealing with opinions or polemical when concerned with beliefs that merely appear to be true.

These are the subdisciplines of philosophy unless something has escaped me. Indeed, it would not be shocking were some mere soldier incapable of precisely describing or managing these kinds of definitions, since they come not from book learning but from observation and some experience. You can be my witnesses for this to, if you consider how many days there were because the lecture we recently heard and today and in addition the number of matters which have taken my attention. But, the thing I was saying, if I missed anything, and I really don’t think I did, if someone else can finish it, he won’t be my enemy but my friend.”

Μικρὰ οὖν ὑπὲρ τῶν τῆς φιλοσοφίας εἴτε μορίων εἴτε ὀργάνων προρρητέον. ἔστι γὰρ οὐ μέγα τὸ διαφέρον ὁποτέρως ἄν τις τῷ πρακτικῷ καὶ τῷ φυσικῷ τὸ λογικὸν προσαριθμῇ· ἀναγκαῖον γὰρ ὁμοίως φαίνεται κατ᾿ ἀμφότερα. τριῶν δὴ τούτων αὖθις ἕκαστον εἰς τρία τέμνεται, τὸ μὲν φυσικὸν εἰς τὸ θεολογικὸν καὶ τὸ περὶ τὰ μαθήματα καὶ τρίτον τὸ περὶ τὴν τῶν γινομένων καὶ ἀπολλυμένων καὶ τῶν ἀιδίων μέν, σωμάτων δὲ ὅμως θεωρίαν, τί τὸ εἶναι αὐτοῖς καὶ τίς ἡ οὐσία ἑκάστου· τοῦ πρακτικοῦ δὲ τὸ μὲν πρὸς ἕνα ἄνδρα, ἠθικόν, οἰκονομικὸν δὲ τὸ περὶ μίαν οἰκίαν, πολιτικὸν δὲ τὸ περὶ πόλιν· ἔτι μέντοι τοῦ λογικοῦ τὸ μὲν ἀποδεικτικὸν διὰ τῶν ἀληθῶν, τὸ δὲ διὰ τῶν ἐνδόξων βιαστικόν, τὸ δὲ διὰ τῶν φαινομένων ἐνδόξων παραλογιστικόν. ὄντων δὴ τοσούτων τῶν τῆς φιλοσοφίας μερῶν, εἰ μή τί με λέληθε· καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν ἄνδρα στρατιώτην μὴ λίαν ἐξακριβοῦν μηδ᾿ ἐξονυχίζειν τὰ τοιαῦτα, ἅτε οὐκ ἐκ βιβλίων ἀσκήσεως, ἀπὸ δὲ τῆς προστυχούσης αὐτὰ ἕξεως ἀποφθεγγόμενον· ἔσεσθε γοῦν μοι καὶ ὑμεῖς μάρτυρες, εἰ τὰς ἡμέρας λογίσαισθε, πόσαι τινές εἰσιν αἱ μεταξὺ ταύτης τε καὶ τῆς ἔναγχος ἡμῖν γενομένης ἀκροάσεως ὅσων τε ἡμῖν ἀσχολιῶν πλήρεις· ἀλλ᾿, ὅπερ ἔφην, εἰ καί τι παραλέλειπται παρ᾿ ἐμοῦ· καίτοι νομίζω γε μηδὲν ἐνδεῖν· πλὴν ὁ προστιθεὶς οὐκ ἐχθρός, ἀλλὰ φίλος ἔσται.

Julian the Apostate Presiding at a Conference by Edward Armitage

A Mother’s Day Reminder: We Have Two Ears, but one Mouth

In honor of mother’s day, our separation from each other, and missed parents everywhere, a re-post inspired by Paul’s Mom. I keep these words in mind all the time now when I reconnected with friends: we all have stories, we all want to be heard. As Arsenius records the proverb, “Conversation [ or ‘reason’] is the doctor for suffering in the soul” (Λόγος ἰατρὸς τοῦ κατὰ ψυχὴν πάθους.) To listen to another–and hear them– is a sacred act.  

“To a youth talking nonsense, he said “We have two ears, but one mouth so that we may hear more but speak less.”

πρὸς τὸ φλυαροῦν μειράκιον, “διὰ τοῦτο,” εἶπε, “δύο ὦτα ἔχομεν, στόμα δὲ ἕν, ἵνα πλείονα μὲν ἀκούωμεν, ἥττονα δὲ λέγωμεν.”

A few years ago now I noticed the Paul Holdengraber‘s 7-word autobiography from brainpickings.org.: “Mother always said: Two Ears, One mouth.” The phrase bounced around in my head a bit–it has that aphoristic perfection of brevity and familiarity. So, I reached out to Paul over twitter and told him it sounded like something from a Greek philosopher like Heraclitus.

Proverbs have a special place in language and society cross-culturally–they strike a promise of insight that demands  contemplation or explanation. They also have an air of authority and antiquity, even when they actually possess neither. And, unlike longer, less anonymized forms of language, they are repeated, borrowed, and stolen without end.

My late father was a great aphorist–perhaps missing him is part of why Paul’s tweet stuck with me. Most of my father’s words, however, were far more Archie Bunker than Aristotle. Those I can repeat were likely taken from his own father, a Master Sargent in WW2 who died a decade before I was born. The tendency to inherit and pass down proverbs is something I only really noticed when I had children and found myself ‘quoting’ (or becoming?) my father (“if you take care of your equipment it will take care of you”) or my grandmother (cribbing Oscar Wilde: “Only boring people get bored”).

So, when Paul thought it would be a gas if we actually translated his mother’s words into ancient Greek (and eventually Latin), I was ready. I got help from some great Classicists too. We came up with a few versions.

First, I went with classical rhetoric, a close antithesis: μήτηρ ἀεὶ ἔφη ὦτα μὲν δύο, ἕν δὲ στόμα. But our friend the Fantastic Festus argued that Heraclitus or Hesiod would not use use μὲν and δὲ so, so he suggested losing them for something like this:

μήτηρ ἀεὶ ἔφη ὦτα δύο, ἕν στόμα [“mother always used to say two ears, one mouth”]

This gave us Paul’s mother’s advice in seven Greek words and his mother’s advice. But this didn’t get us out of trouble. The critic, author and Classicist Daniel Mendelsohn suggested hexameters and from across the Atlantic the extraordinary Armand D’Angour obliged with a composition of his own:

ῥᾴδιόν ἐστι Λόγον τε νοεῖν ξυνετόν τε ποιῆσαι·
τοῦτο γάρ ἐστι βροτῶν, ἓν στόμα τ᾽, ὦτα δύο.

[Literally, this is “it is easy to know the Logos and make it understood: Mortals have this [character]: one mouth and two ears” Go to the full post for all the compositional glory and an appearance from Salman Rushdie].

At this point, I felt like I had entertained myself on a Saturday morning, involved my internet friends in a silly, though somewhat academic caper, and done a favor for a new friend to please the spirits of parents no longer with us. But the world wide web had a a plot twist I should have thought of.

Ancient Greek and Roman authors and scholars loved proverbs. Writers like Zenobius and Photius made collections and interpretations of them. The Byzantine Encyclopedia, the Suda, uses the word for proverb (in Greek paroimia) over 600 times and presents nearly as many distinct proverbs. (Many of which are wonderful.) And in the modern world, we have an entire academic field dedicated to the study of proverbial sayings: paroemiology. Let me tell you, we could have used en expert last fall.

While we were playing around with translations, one of our ‘players’, the grand Gerrit Kloss, let us know we were, to use a proverbial saying, reinventing the wheel. Zeno, the Cynic philosopher, was credited with this saying over two thousand years ago:

Continue reading “A Mother’s Day Reminder: We Have Two Ears, but one Mouth”

Testing a Goddess, Fooling the Scholia

After Athena reveals herself to Odysseus when he has arrived in Ithaka, he takes a moment to imply that she wasn’t very helpful during a period of his life. Oh, and he questions whether or not she’s just messing with him about the whole Ithaka thing. A scholiast takes issue with the authenticity of the passage. Modern editions retain it.

Odyssey, 13.316-328

“But after we sacked Priam’s high city
And went in our ships, a god scattered the Achaians,
And I no longer saw you, daughter of Zeus, I did not notice
You coming aboard my ship so you might ward some pain from me.
But always as I wandered I kept an expectant heart
That the gods would release me from evil—
Until that day when in the rich land of the Phaeacian people
You encouraged me with words and led me into the city yourself.
Now I beg you by your father—for I do not think
I have come to beautiful Ithaca, but I have turned up
In some other land. I think you are mocking me
When you say this so you might deceive my mind.”

αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν,
βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν ᾿Αχαιούς,
οὔ σ’ ἔτ’ ἔπειτα ἴδον, κούρη Διός, οὐδ’ ἐνόησα
νηὸς ἐμῆς ἐπιβᾶσαν, ὅπως τί μοι ἄλγος ἀλάλκοις.
ἀλλ’ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ
ἠλώμην, εἷός με θεοὶ κακότητος ἔλυσαν·
πρίν γ’ ὅτε Φαιήκων ἀνδρῶν ἐν πίονι δήμῳ
θάρσυνάς τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες αὐτή.
νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι· —οὐ γὰρ ὀΐω
ἥκειν εἰς ᾿Ιθάκην εὐδείελον, ἀλλά τιν’ ἄλλην
γαῖαν ἀναστρέφομαι· σὲ δὲ κερτομέουσαν ὀΐω
ταῦτ’ ἀγορευέμεναι, ἵν’ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύῃς· —
εἰπέ μοι εἰ ἐτεόν γε φίλην ἐς πατρίδ’ ἱκάνω.”

Schol. HQ ad Od. 13. 320-323

“These lines are inauthentic. First, instead of “my thoughts” it has “his thoughts”, which is third person and the poet always pays attention to the difference in these things. The second problem is that [Odysseus] attributes his rescue to the gods when Athena is present. The third and fourth are because he did not know that the goddess appeared to him among the Phaeacians and that she has not encouraged him, but rather the opposite.”

ἀλλ’ αἰεὶ φρεσὶν ᾗσιν ἔχων] νοθεύονται δ′ στίχοι. ὁ μὲν πρῶτος ὅτι ἀντὶ τοῦ ἐμῇσιν ἔχει τὸ ᾗσιν, ὅπερ ἐστὶ τρίτου προσώπου, τηροῦντος ἀεὶ τοῦ ποιητοῦ τὴν ἐν τούτοις διαφοράν· ὁ δεύτερος ὅτι ᾿Αθηνᾶς παρούσης θεοῖς ἀνατίθησι τὴν σωτηρίαν· ὁ δὲ τρίτος καὶ τέταρτος ὅτι οὐκ ἐγίνωσκεν ὡς ἡ φανεῖσα αὐτῷ παρὰ Φαίαξι θεὰ ἦν, ὅτι οὐκ ἐθάρσυνεν, ἀλλὰ τοὐναντίον

A geometric oinochoe in Munich once alleged to show Odysseus

Spurious Lines and Bastard Sons

Some of the language used by scholiasts to designate sections of the  Odyssey as spurious is based in a metaphor drawn from the legitimacy of offspring. As such, it might be rigidly authoritarian and misogynistic in emphasizing one (paternal) authority and one legitimate text.

Schol. HQ ad Od. 13.320-323

“These lines are spurious…”

νοθεύονται δ′ στίχοι.

Schol H. ad Od. 15.19

“Some people think these lines are illegitimate…”

ἔνιοι τοὺς γ′ νοθεύουσιν…

Schol. H ad Od. 15.45

“This [line] is spurious because it is adapted from a half-line from book 10 of the Iliad

νοθεύεται ὡς διαπεπλασμένος ἐξ ἡμιστιχίου τῆς κ ᾿Ιλιάδος (158.)

 

νοθαγενής: “base-born, illegitimate”

νοθεία: “birth out of wedlock”

νοθεύω: “to adulterate; to consider spurious”

νοθογέννητος: “of spurious origin”

νοθοκαλλοσύνη: “counterfeit beauty”

νόθος: “bastard”; in Athens, any child born of a foreign woman.

Schol. A ad Il. 5.70a

“He really was a bastard: this is because it was the barbarian custom to make children from many wives.”

ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην: ὅτι βαρβαρικὸν ἔθος τὸ ἐκ πλειόνων γυναικῶν παιδοποιεῖσθαι. A

Related image

Very-Profitable (?): Turning Away from Truth

After Odysseus realizes he is not lost, but is in fact in Ithaca, the narrative describes him preparing to speak.

Od. 13.250-255

“So she spoke, and much-enduring, shining Odysseus
Was delighting in his own paternal land which Pallas Athena
Declared to him, the daughter of Aegis-bearing Zeus.
Then he responded to her with winged words—
He didn’t speak the truth, but he chose the opposite to that,
Since he was always fostering very-profitable thought in his chest.”

ὣς φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεὺς
χαίρων ᾗ γαίῃ πατρωΐῃ, ὥς οἱ ἔειπε
Παλλὰς ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο·
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· —
οὐδ’ ὅ γ’ ἀληθέα εἶπε, πάλιν δ’ ὅ γε λάζετο μῦθον,
αἰὲν ἐνὶ στήθεσσι νόον πολυκερδέα νωμῶν·

Schol.HV ad Od. 254 ex:

“Odysseus turned to the opposite; to the opposite of the truth which is he took up a story for a second time.”

πάλιν δ’ ὅγε λάζετο] εἰς τὸ ἐναντίον ἔστρεφεν. H. εἰς τοὐναντίον τοῦ ἀληθοῦς, ὅ ἐστιν, ἐκ δευτέρου δὲ τὸν λόγον ἀνελάβετο. V.

The scholia says this but misses the fact that in archaic and classical Greek poetry this compound is only applied to Odysseus.

Hesychius

“fostering a polykerdea mind: This means turning his deceptive and lying thought to many things, devising different thoughts for different matters”

νόον πολυκερδέα νωμῶν· τὸν ἀπατηλὸν καὶ ψεύστην νοῦν ἐπὶ πολλὰ τρέπων· ἄλλο ἐπ’ ἄλλο διανοούμενος (ν 255)

πολυκερδέα· πανοῦργον: polykerdea: doing anything, i.e. wicked.

But: πολὺ κέρδιον· πολὺ βέλτιον: polu kerdion [means] much better.

23.77 Eurykleia speaking to Penelope about Odysseus

“He would not allow me to say anything, thanks to the [devious thoughts] of his mind”

οὐκ εἴα εἰπεῖν πολυκερδείῃσι νόοιο.

24.167-8 Amphimedon telling the story of the slaughter

“But he ordered his wife with [very devious thoughts]
To set out the bow and gray iron for the suitors…”

αὐτὰρ ὁ ἣν ἄλοχον πολυκερδείῃσιν ἄνωγε
τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον

 

Image result for Odysseus ancient Greek

Some Casual Misogyny in The Scholia to the Iliad

It is probably not surprising to hear that the Homeric poems express misogynistic ideology; even the ancient poet Palladas recognized that Homer was something of a misogynist. But, get this, the ancient scholia are pretty awful too!

In a recent article, Sarah Scullin collects misandrist myths and topics from Greece and Rome. Reading some ancient scholarship can make us see why someone might find such ideas attractive. The following lines and commentary from the Homeric Scholia come from the scene at the end of book 1 of the Iliad where Hera talks to Zeus about his recent conversation with Thetis.

Il. 1.539

αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα·

“Immediately, she addressed Kronos’ son Zeus with heart-rending words.”

Schol. bT ad Il. 1.539

“heart-rending”: words which hit the heart. For, both of these things are womanly: to be suspicious and to not restrain speech.”

κερτομίοισι: τοῖς τὸ κέαρ βάλλουσι. γυναικεῖα δὲ ἄμφω, τό τε ὑπονοῆσαι καὶ τὸ μὴ ἐπισχεῖν τοῦ λόγου.

Il. 1.542-3

…οὐδέ τί πώ μοι
πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς.

“…never at all do you dare to willingly say to me whatever plan you are thinking up.”

Schol. A ad Il. 1.542-3

“not ever at all”: women get annoyed unless their husbands share everything in common with them.”

οὐδέ τί πώ μοι: δυσχεραίνουσιν αἱ γυναῖκες, εἰ μὴ πάντα αὐταῖς ἀνακοινοῖντο οἱ ἄνδρες.

Il. 1.553

καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,

“I never previously have been asking you or questioning you excessively”

Schol. bT ad Il. 1.553

“excessively you before”: women customarily deny it whenever they have been really annoying to their husbands.”

καὶ λίην σε πάρος: ἔθος γυναιξὶν ἀρνεῖσθαι, ὅτι ποτὲ παρηνώχλησαν τοῖς ἀνδράσιν.

Hera and Prometheus, tondo of a 5th-century BCE cup from Vulci, Etruria

The Names of Agamemnon’s Daughters and the Death of Iphigenia

The sacrifice of Iphigenia is a pivotal moment in the tale of the House of Atreus—it motivates Agamemnon’s murder and in turn the matricide of Orestes—and the Trojan War, functioning as it does as a strange sacrifice of a virgin daughter of Klytemnestra in exchange for passage for a fleet to regain the adulteress Helen, Iphigeneia’s aunt by both her father and mother. The account is famous in Aeschylus’ Agamemnon and the plays Iphigenia at Aulis and Iphigenia among the Taurians by Euripides. Its earliest accounts, however, provide some interesting variations:

Hes. Fr. 23.13-30

“Agamemnon, lord of men, because of her beauty,
Married the dark-eyed daughter of Tyndareus, Klytemnestra.
She gave birth to fair-ankled Iphimede in her home
And Elektra who rivaled the goddesses in beauty.
But the well-greaved Achaeans butchered Iphimede
on the altar of thundering, golden-arrowed Artemis
on that day when they sailed with ships to Ilium
in order to exact payment for fair-ankled Argive woman—
they butchered a ghost. But the deer-shooting arrow-mistress
easily rescued her and anointed her head
with lovely ambrosia so that her flesh would be enduring—
She made her immortal and ageless for all days.
Now the races of men upon the earth call her
Artemis of the roads, the servant of the famous arrow-mistress.
Last in her home, dark-eyed Klytemnestra gave birth
after being impregnated by Agamemnon to Orestes,
who, once he reached maturity, paid back the murderer of his father
and killed his mother as well with pitiless bronze.”

γ̣ῆμ̣[ε δ’ ἑὸν διὰ κάλλος ἄναξ ἀνδρ]ῶν ᾿Αγαμέμνων
κού[ρην Τυνδαρέοιο Κλυταιμήσ]τρην κυανῶπ[ιν•
ἣ̣ τ̣[έκεν ᾿Ιφιμέδην καλλίσφυ]ρον ἐν μεγάρο[ισιν
᾿Ηλέκτρην θ’ ἣ εἶδος ἐρήριστ’ ἀ[θανά]τηισιν.
᾿Ιφιμέδην μὲν σφάξαν ἐυκνή[μ]ιδες ᾿Αχαιοὶ
βωμῶ[ι ἔπ’ ᾿Αρτέμιδος χρυσηλακ]ά̣τ[ου] κελαδεινῆς,
ἤματ[ι τῶι ὅτε νηυσὶν ἀνέπλ]εον̣ ῎Ιλιον ε̣[ἴσω
ποινὴ[ν τεισόμενοι καλλισ]φύρου ᾿Αργειώ̣[νη]ς̣,
εἴδω[λον• αὐτὴν δ’ ἐλαφηβό]λο̣ς ἰοχέαιρα
ῥεῖα μάλ’ ἐξεσά[ωσε, καὶ ἀμβροσ]ίην [ἐρ]ατ̣ε̣[ινὴν
στάξε κατὰ κρῆ[θεν, ἵνα οἱ χ]ρ̣ὼς̣ [ἔ]μ̣πε[δ]ο̣[ς] ε̣[ἴη,
θῆκεν δ’ ἀθάνατο[ν καὶ ἀγήρ]αον ἤμα[τα πάντα.
τὴν δὴ νῦν καλέο[υσιν ἐπὶ χ]θ̣ονὶ φῦλ’ ἀν̣[θρώπων
῎Αρτεμιν εἰνοδί[ην, πρόπολον κλυ]τοῦ ἰ[ο]χ[ε]αίρ[ης.
λοῖσθον δ’ ἐν μεγά[ροισι Κλυτ]αιμ̣ή̣στρη κυα[νῶπις
γείναθ’ ὑποδμηθ[εῖσ’ ᾿Αγαμέμν]ον[ι δῖ]ον ᾿Ορέ[στην,
ὅς ῥα καὶ ἡβήσας ἀπε̣[τείσατο π]ατροφο[ν]ῆα,
κτεῖνε δὲ μητέρα [ἣν ὑπερήν]ορα νηλέι [χαλκῶι.

This fragment presents what is possibly the earliest account of the tale of Iphigenia and contains the major elements: the sacrifice of Agamemnon’s daughter is tied to vengeance against Helen; the daughter is rescued by Artemis, made immortal and made her servant. [In some traditions she is either made immortal or made into a priestess of Artemis at Tauris]. Orestes kills the murderer of his father and his mother.
Continue reading “The Names of Agamemnon’s Daughters and the Death of Iphigenia”