“Cancel-Culture” is Unfair to Philosophy!

Lucian, The Dead Come to Life, 32

“Hey Philosophy, this was especially striking to me: if people saw someone doing something wicked or improper, or just gross, there wasn’t anyone who didn’t blame Philosophy herself and then Chrysippos or Plato or Pythagoras or whatever name you gave to that person who started all the mistakes and whose arguments were being imitated.

People make terribly unfair judgments about you who have been dead for so long thanks to this guy living his life so badly! He can’t be compared to you because you’re not alive. But you were not there and they all saw him clearly pursuing terrible and unholy habits with the result that you were caught in the open with him and got wrapped up in the same slander!”

Ὃ δὲ μάλιστά μοι δεινόν, ὦ Φιλοσοφία, κατεφαίνετο, τοῦτο ἦν· οἱ γὰρ ἄνθρωποι εἴ τινα τούτων ἑώρων πονηρὸν ἢ ἄσχημον ἢ ἀσελγές τι ἐπιτηδεύοντα, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ Φιλοσοφίαν αὐτὴν ᾐτιᾶτο καὶ τὸν Χρύσιππον εὐθὺς ἢ Πλάτωνα ἢ Πυθαγόραν ἢ ὅτου ἐπώνυμον αὑτὸν ὁ διαμαρτάνων ἐκεῖνος ἐποιεῖτο καὶ οὗ τοὺς λόγους ἐμιμεῖτο· καὶ ἀπὸ τοῦ κακῶς βιοῦντος πονηρὰ περὶ ὑμῶν εἴκαζον τῶν πρὸ πολλοῦ τεθνηκότων· οὐ γὰρ παρὰ ζῶντας ὑμᾶς ἡ ἐξέτασις αὐτοῦ ἐγίγνετο, ἀλλ᾿ ὑμεῖς μὲν ἐκποδών, ἐκεῖνον δὲ ἑώρων σαφῶς ἅπαντες δεινὰ καὶ ἄσεμνα ἐπιτηδεύοντα, ὥστε ἐρήμην ἡλίσκεσθε μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοίαν διαβολὴν συγκατεσπᾶσθε.’’

“Hell” by a follower of Hieronymus Bosch

Magic Words and Quack Cures: An ‘Epic’ Fail During a Plague

Lucian, Alexander the False Prophet 36

“There was one oracle, also an autophone, which he had sent to all peoples during the plague. It was a single line of verse, “Phoebus, with uncut hair, keeps off the cloud of plague.”

This line was to be seen everywhere, written on doorposts as a spell against the plague. In most cases it produced the opposite result. For, through some fortune, those homes on which the line was written were those which were especially impacted. Don’t imagine that I am saying that they were destroyed because of the line, but that it happened this way in some fashion. Perhaps the people who were encouraged by the words acted negligently or took everything too easily and did nothing to help the oracle against the disease because they believed they had these syllables to fight for them and “long-haired” Apollo to shoot down the plague with his bow.”

ἕνα δέ τινα χρησμόν, αὐτόφωνον καὶ αὐτόν, εἰς ἅπαντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ λοιμῷ διεπέμψατο· ἦν δὲ τὸ ἔπος ἕν·

Φοῖβος ἀκειρεκόμης λοιμοῦ νεφέλην ἀπερύκει.

καὶ τοῦτο ἦν ἰδεῖν τὸ ἔπος πανταχοῦ ἐπὶ τῶν πυλώνων γεγραμμένον ὡς τοῦ λοιμοῦ ἀλεξιφάρμακον. τὸ δ᾿ εἰς τοὐναντίον τοῖς πλείστοις προὐχώρει· κατὰ γάρ τινα τύχην αὗται μάλιστα αἱ οἰκίαι ἐκενώθησαν αἷς τὸ ἔπος ἐπεγέγραπτο. καὶ μή με νομίσῃς τοῦτο λέγειν, ὅτι διὰ τὸ ἔπος ἀπώλλυντο· ἀλλὰ τύχῃ τινὶ οὕτως ἐγένετο. τάχα δὲ καὶ οἱ πολλοὶ θαρροῦντες τῷ στίχῳ ἠμέλουν καὶ ῥᾳθυμότερον διῃτῶντο, οὐδὲν τῷ χρησμῷ πρὸς τὴν νόσον συντελοῦντες, ὡς ἂν ἔχοντες προμαχομένας αὑτῶν τὰς συλλαβὰς καὶ τὸν ἀκειρεκόμην Φοῖβον ἀποτοξεύοντα τὸν λοιμόν.

Herakles tripod Louvre F341.jpg
Apollo and Herakles fight over tripod, Taleides painter

Brekekekeks, the Frogs, the Frogs!

Aristophanes, Frogs 1-2

“Hey boss, should I say one of those typical things,
That audiences always laugh at?”

εἴπω τι τῶν εἰωθότων, ὦ δέσποτα,
ἐφ᾿ οἷς ἀεὶ γελῶσιν οἱ θεώμενοι;

Not this frog!

Aristophanes, Frogs 76-77

“If you need to bring someone back to life,
Why not Sophocles, since he’s better than Euripides?”

εἶτ᾿ οὐ Σοφοκλέα πρότερον ὄντ᾿ Εὐριπίδου
μέλλεις ἀναγαγεῖν, εἴπερ γ᾿ ἐκεῖθεν δεῖ σ᾿ ἄγειν;

Since March 2020, The Center for Hellenic Studies, the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre has been presenting scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’ with an occasional foray in to epic and comedy. As our director Paul O’Mahony has put it, since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.” For our final performance of the year, we turn to that most absurd and poignant of literary philosophy, Aristophanes’ Frogs.

Aristophanes’, Frogs .172

“Dude, want to carry some bags to Hades?”

ἄνθρωπε, βούλει σκευάρι᾿ εἰς Ἅιδου φέρειν;

Aristophanes, Frogs 80-83

“Euripides, since he’s a bit of a rascal,
Will probably try to help me get him free.
Sophocles will be well-behaved there since he was well-behaved here.”

κἄλλως ὁ μέν γ᾿ Εὐριπίδης πανοῦργος ὢν
κἂν ξυναποδρᾶναι δεῦρ᾿ ἐπιχειρήσειέ μοι·
ὁ δ᾿ εὔκολος μὲν ἐνθάδ᾿, εὔκολος δ᾿ ἐκεῖ

There will be time aplenty in the new year to reflect on what Reading Greek Tragedy Online meant to those of us who were engaged with it every week. It suffices to say for the moment that it gave us structure, a sense of community, and a reason to drag ourselves out of bed a few times a week. it also gave us the opportunity to think and talking about performing Greek theater in a sustained way that none of us could have imagined a year ago today.

Back in April, when Paul and I were outlining the rest of the year with Lanah, we thought this play would be a nice way to end the series on something of an absurdist but reflective turn. Aristophanes’ Frogs stands as one of the earliest pieces of literary criticism in the Athenian tradition. Even if it is bawdy and hyperbolic, it provides critical comments and cultural frameworks for the three tragedians we moderns know best. As a comedy, it ranges from sophisticated engagement with literary motifs and styles right back down to fart jokes and the regrettable but by no means atypical repeated play with abusing an enslaved person.

But the Frogs also has a sense of coming near the end of things: it starts with the assertion that all the good poets are dead (in a year following the passing of both Euripides and Sophocles). Not only does it come at the end of an artistic era, but it was also composed and performed near the end of the Peloponnesian War and the high point of Athenian influence. Rarely does any play stand at the intersection of so many charged themes; it is even rarer that such a play is a comedy.

So, to end this, our most recent annus horribilis and this series which has meant so much to us, we turn to a new version of the Frogs. Who’s ready for some koaks koaks?

Aristophanes, Frogs 237-239

“I am developing blisters,
My rectum has been oozing for a while,
And soon it will jump out and say…

Brekekekeks koaks koaks

ἐγὼ δὲ φλυκταίνας γ᾿ ἔχω,
χὠ πρωκτὸς ἰδίει πάλαι,
κᾆτ᾿ αὐτίκ᾿ ἐκκύψας ἐρεῖ—
ΒΑΤΡΑΧΟΙ
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.

Scenes

Most of George Theodoridis’ Translation

Cast

Narrator (v/o) – Rhys Rusbatch
Xanthias – Ursula Lansley-Early
Dionysus – Tony Jayawardena
Heracles – René Thornton Jr
Corpse – Hannah Barrie
Charon – Eli Pauley
Chorus of Frogs – Rob Castell and EVERYONE
Chorus of Initiates – Minnie Gale, Bettina Joy de Guzman, Marietta Hedges, Lanah Koelle, Lily Ling, T Lynn Mikeska
Pluto – Toph Marshall
Euripides – Paul Hurley
Aeschylus – Tabatha Gayle
Joel Christensen – Joel Christensen
Clytemnestra – Eunice Roberts
Medea – Evelyn Miller
Messenger – Sara Valentine
Artemis – Noree Victoria
Xerxes – Martin K Lewis
Hecuba chorus – Tamieka Chavis
Tutor – Robert Matney
Orestes – Tim Delap
Pylades – Paul O’Mahony

Aristophanes, Frogs 389-392

“Let me say a lot of funny things
And many serious ones too
As I joke and mock and win the crown
Worthy of your festival.”

καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ᾿ εἰπεῖν,
πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ
τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως
παίσαντα καὶ σκώψαντα νικήσαντα
ταινιοῦσθαι.

Crew

Artistic Director: Paul O’Mahony (Out of Chaos Theatre)
Associate Director: Liz Fisher
Director of Outreach: Amy Pistone (Gonzaga University)
Dramaturg: Emma Pauly
Executive Producer: Lanah Koelle (Center for Hellenic Studies)
Producers: Keith DeStone (Center for Hellenic Studies), Hélène Emeriaud, Janet Ozsolak, and Sarah Scott (Kosmos Society)
Poster Artist: John Koelle
Poster Designer: Allie Marbry (Center for Hellenic Studies)

Aristophanes, Frogs  538

“Whoever gets drunk but stays home is wise.”

ὃς δ᾿ ἂν μεθυσθείς γ᾿ ἐν δόμοις μείνῃ σοφός.

Upcoming Episodes (Go to CHS Project Page for more information)

Aristophanes, Frogs 533-539

“This is the sign of a man
Who has some brains
And has traveled much:
To always move himself
To whichever side is doing well
And not to stand in one place, taking one stance,
Like a painted statue…”

ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστι
νοῦν ἔχοντος καὶ φρένας
καὶ πολλὰ περιπεπλευκότος,
μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ
aπρὸς τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον
μᾶλλον ἢ γεγραμμένην
εἰκόν᾿ ἑστάναι, λαβόνθ᾿ ἓν
σχῆμα·

Aristophanes, Frogs 805-6

“This is hard
They’ve found a shortage of smart people”

τοῦτ᾿ ἦν δύσκολον·
σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ἀπορίαν ηὑρισκέτην.

“Hello Stranger!” Rocking out with the Cyclops Online

Euripides, Cyclops 8

“Come, let me look at this: did I see this in a dream?”

φέρ᾿ ἴδω, τοῦτ᾿ ἰδὼν ὄναρ λέγω;

 

Euripides, Cyclops 63-67

“There’s no Dionysus here, no choruses,
No Bacchic revels, no wand-bearing,
No explosion of drums
By the fresh-flowing springs,
Or young drops of wine.”

οὐ τάδε Βρόμιος, οὐ τάδε χοροὶ
βακχεῖαί τε θυρσοφόροι,
οὐ τυμπάνων ἀλαλαγ-
μοὶ κρήναις παρ᾿ ὑδροχύτοις,
οὐκ οἴνου χλωραὶ σταγόνες·

The Center for Hellenic Studies, the Kosmos Society and Out of Chaos Theatre has been presenting scenes from Greek tragedy on the ‘small screen’ since the beginning of the US lockdown in March. As our director Paul O’Mahony has put it, since we are “unable to explore the outside world, we have no option but to explore further the inner one.

Euripides, Cyclops 102-105

Silenos: Hello, stranger. Tell me who you are and your country
Odysseus: Odysseus from Ithaka, lord of the land of the Kephallenians
Silenos: I know that guy, a sharp conman, a descendent of Sisyphus.
Odysseus: I am that man. Don’t mock me.

ΣΙΛΗΝΟΣ
χαῖρ᾿, ὦ ξέν᾿· ὅστις δ᾿ εἶ φράσον πάτραν τε σήν.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Ἴθακος Ὀδυσσεύς, γῆς Κεφαλλήνων ἄναξ.
ΣΙΛΗΝΟΣ
οἶδ᾿ ἄνδρα, κρόταλον δριμύ, Σισύφου γένος.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ἐκεῖνος αὐτός εἰμι· λοιδόρει δὲ μή.

This week, we arrive at the only surviving full Satyr play from Ancient Athens, Euripides’ Cyclops. During the tragic competition, poets would stage a trilogy followed by a satyr play, some kind of vaudevillian satire on tragedy itself. We don’t know as much about satyr plays as we’d like, but from this surviving example we can see some of the extreme bodily humor of comedy combined with tragedy’s mythical figures and themes.

Of course, comedy is about excess and in this reading of the story of Odysseus’ encounter with Polyphemos we are adding our own excess by adding in words and music from from “Cyclops, a Rock Opera” by J. Landon Marcus, Benjamin Sherman, and Chas LiBretto.  The small screen may not hold all this energy, but that won’t stop us from trying.

Euripides, Cyclops 334-338

“I don’t sacrifice to anyone but myself, none of the gods,
And to the greatest divinity, my belly!
To drink and eat all day and have no pain
That is Zeus for wise people.”

ἁγὼ οὔτινι θύω πλὴν ἐμοί, θεοῖσι δ᾿ οὔ,
καὶ τῇ μεγίστῃ, γαστρὶ τῇδε, δαιμόνων.
ὡς τοὐμπιεῖν γε καὶ φαγεῖν τοὐφ᾿ ἡμέραν,
Ζεὺς οὗτος ἀνθρώποισι τοῖσι σώφροσιν,
λυπεῖν δὲ μηδὲν αὑτόν.

Cast: Rob Castell, Chas Libretto, J. Landon Marcus, Paul O’ Mahony

Euripides, Cyclops 487-491

“Shh, Shut up! He’s drunk
Singing a tuneless song
Coming out of the stony cave
An incompetent singer about to cry.”

σίγα σίγα. καὶ δὴ μεθύων
ἄχαριν κέλαδον μουσιζόμενος
490σκαιὸς ἀπῳδὸς καὶ κλαυσόμενος
χωρεῖ πετρίνων ἔξω μελάθρων.

Crew

Artistic Director: Paul O’Mahony (Out of Chaos Theatre)
Associate Director: Liz Fisher
Director of Outreach: Amy Pistone (Gonzaga University)
Dramaturg: Emma Pauly
Executive Producer: Lanah Koelle (Center for Hellenic Studies)
Producers: Keith DeStone (Center for Hellenic Studies), Hélène Emeriaud, Janet Ozsolak, and Sarah Scott (Kosmos Society)
Poster Artist: John Koelle
Poster Designer: Allie Marbry (Center for Hellenic Studies)

Euripides, Cyclops 538

“Whoever gets drunk but stays home is wise.”

ὃς δ᾿ ἂν μεθυσθείς γ᾿ ἐν δόμοις μείνῃ σοφός.

Upcoming Episodes (Go to CHS Project Page for more information)

December 23 Series Finale: Frogs, Aristophanes

.

Euripides, Cyclops 694-695

“I would have burned down Troy badly
If I didn’t punish you for the slaughter of my companions.”

κακῶς γὰρ ἂν Τροίαν γε διεπυρώσαμεν
εἰ μή σ᾿ ἑταίρων φόνον ἐτιμωρησάμην.

Tawdry Tuesday: What Did the Greeks Eat and Screw for 10 Years at Troy?

Students often complain about the lack of verisimilitude in the heroic diet–even though the Odyssey  mentions that Odysseus’ companions fish and hunt birds before they kill the cattle in Thrinacia, students find something odd about a diet of meat, bread and wine.

Apparently ancient comic poets did too–and they were concerned about the reality of heroic sexual habits as well. Obviously, as the beginning of book 1 of the Iliad makes clear, eligible ladies were not in excess supply.

[Warning: this next passage is a little, well, explicit]
Athenaeus, Deipnosophists 1.46

“Sarpedon makes it clear that they ate fish when he says that being captured is similar to hunting with a fishing net. In the comic charm, Eubolos also says jokingly:

Where dies Homer say that any of the Achaeans
Ate fish? They only ever roast meat—he never has
Anyone of them boil it at all!
And not a one of them sees a single prostitute—
They were stroking themselves for ten years!
They knew a bitter expedition, those men who
After taking a single city went back home
With assholes much wider than the city they captured.

The heroes also didn’t allow freedom to the birds in the air, but they set snares and nets for thrushes and doves. They practices for bird hunting when they tied the dove to the mast of the ship and shot arrows at it, as is clear from the Funeral Games. But Homer leaves out their consumption of vegetables, fish and birds because of gluttony and because cooking is inappropriate, he judged it inferior to heroic and godly deeds.”

prostitute
The Achaeans did not have this option…

ὅτι δὲ καὶ ἰχθῦς ἤσθιον Σαρπηδὼν δῆλον ποιεῖ (Ε 487), ὁμοιῶν τὴν ἅλωσιν πανάγρου δικτύου θήρᾳ. καίτοι Εὔβουλος κατὰ τὴν κωμικὴν χάριν φησὶ παίζων (II 207 K)·

ἰχθὺν δ’ ῞Ομηρος ἐσθίοντ’ εἴρηκε ποῦ
τίνα τῶν ᾿Αχαιῶν; κρέα δὲ μόνον ὤπτων, ἐπεὶ
ἕψοντά γ’ οὐ πεποίηκεν αὐτῶν οὐδένα.
ἀλλ’ οὐδὲ μίαν ἀλλ’ ἑταίραν εἶδέ τις
αὐτῶν, ἑαυτοὺς δ’ ἔδεφον ἐνιαυτοὺς δέκα.
πικρὰν στρατείαν δ’ εἶδον, οἵτινες πόλιν
μίαν λαβόντες εὐρυπρωκτότεροι πολὺ
τῆς πόλεος ἀπεχώρησαν ἧς εἷλον τότε.

οὐδὲ τὸν ἀέρα δ’ <οἱ> ἥρωες τοῖς ὄρνισιν εἴων ἐλεύθερον, παγίδας καὶ νεφέλας ἐπὶ ταῖς κίχλαις καὶ πελειάσιν ἱστάντες. ἐγυμνάζοντο δὲ πρὸς ὀρνεοθηρευτικὴν [καὶ] τὴν πελειάδα τῇ μηρίνθῳ κρεμάντες ἀπὸ νηὸς ἱστοῦ καὶ τοξεύοντες ἑκηβόλως εἰς αὐτήν, ὡς ἐν τῷ ἐπιταφίῳ δηλοῦται (Ψ 852). παρέλιπε δὲ τὴν χρῆσιν τῶν λαχάνων καὶ ἰχθύων καὶ τῶν ὀρνίθων διά τε τὴν λιχνείαν καὶ προσέτι τὴν ἐν ταῖς σκευασίαι ἀπρέπειαν, ἐλάττω κεκρικὼς ἡρωικῶν καὶ θείων ἔργων.

The Key to a Long Life: Magic (Or Maybe Climate and Diet)

Lucian, Octogenarians 3-5

“Homer claims that Nestor, obviously, the wisest of the Achaians, lived more than three generations, a man the poet explains to us was best trained in both mind and body. And the prophet Teiresis, well tragedy has him living through six generations. It might be credible that a man dedicated to the gods and who followed a reverent diet might live as long as possible.

It is recorded that whole clans of people are very long-lived thanks to their way of life—for example, the people of the Egyptians called holy-authors, the exegetes of myth in Assyria and Arabia, and the people the Indians call Brahmans, men who pursue philosophy with precision. There are also the people called the magoi, that prophetic clan dedicated to the gods among the Persians, Parthians, Bactrians, Khoasmians, Arians, Sacae, Medes, and among many other barbarian people. The magoi are strong and live many years because they learn to use magic and eat with considerable discipline.

There are, in addition, entire peoples who are long-lived: for example, some people record that the Sêres live up to 300 years. According to some authors, this is because of the weather; others claim that it is their soul or their diet that is responsible for the length of their lives—for, they claim that the whole nation drinks only water. It is reported that the people of Athos live 130 years or that the Chaldeans live over a hundred and that they rely on barley bread as a medicine to keep their vision sharp.”

Νέστορα μὲν οὖν τὸν σοφώτατον τῶν Ἀχαιῶν ἐπὶ τρεῖς παρατεῖναι γενεὰς Ὅμηρος λέγει, ὃν συνίστησιν ἡμῖν γεγυμνασμένον ἄριστα καὶ ψυχῇ καὶ σώματι. καὶ Τειρεσίαν δὲ τὸν μάντιν ἡ τραγῳδία μέχρις ἓξ γενεῶν παρατεῖναι λέγει. πιθανὸν δ᾿ ἂν εἴη ἄνδρα θεοῖς ἀνακείμενον καθαρωτέρᾳ διαίτῃ χρώμενον ἐπὶ μήκιστον βιῶναι. καὶ γένη δὲ ὅλα μακρόβια ἱστορεῖται διὰ τὴν δίαιταν, ὥσπερ Αἰγυπτίων οἱ καλούμενοι ἱερογραμματεῖς, Ἀσσυρίων δὲ καὶ Ἀράβων οἱ ἐξηγηταὶ τῶν μύθων, Ἰνδῶν δὲ οἱ καλούμενοι Βραχμᾶνες, ἄνδρες ἀκριβῶς φιλοσοφίᾳ σχολάζοντες, καὶ οἱ καλούμενοι δὲ μάγοι, γένος τοῦτο μαντικὸν καὶ θεοῖς ἀνακείμενον παρά τε Πέρσαις καὶ Πάρθοις καὶ Βάκτροις καὶ Χωρασμίοις καὶ Ἀρείοις καὶ Σάκαις καὶ Μήδοις καὶ παρὰ πολλοῖς ἄλλοις βαρβάροις, ἐρρωμένοι τέ εἰσι καὶ πολυχρόνιοι διὰ τὸ μαγεύειν διαιτώμενοι καὶ αὐτοὶ ἀκριβέστερον. ἤδη δὲ καὶ ἔθνη ὅλα μακροβιώτατα, ὥσπερ Σῆρας μὲν ἱστοροῦσι μέχρι τριακοσίων ζῆν ἐτῶν, οἱ μὲν τῷ ἀέρι, οἱ δὲ τῇ γῇ τὴν αἰτίαν τοῦ μακροῦ γήρως προστιθέντες, οἱ δὲ καὶ τῇ διαίτῃ· ὑδροποτεῖν γάρ φασι τὸ ἔθνος τοῦτο σύμπαν. καὶ Ἀθῴτας δὲ μέχρι τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ἐτῶν βιοῦν ἱστορεῖται, καὶ τοὺς Χαλδαίους ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ἔτη βιοῦν λόγος, τούτους μὲν καὶ κριθίνῳ ἄρτῳ χρωμένους, ὡς ὀξυδορκίας τοῦτο φάρμακον·

Image result for medieval manuscript tiresias
The Witch of Endor, by the Master of Otto van Moerdrecht, 15th century

Persius Addresses a Petulant Man-Baby

Persius, Satires 3.15-19

“Fool, more foolish with each passing day,
Is this what we’ve come to? Ah, why not just be like
A little pigeon or a baby prince and insist on eating chopped up food
Or stop your mom from singing to you because you’re so angry?”

“o miser inque dies ultra miser, hucine rerum
venimus? a, cur non potius teneroque columbo
et similis regum pueris pappare minutum
poscis et iratus mammae lallare recusas?”

Livre d’astrologie, France, XIVe siècle
Paris, BnF, département des Manuscrits, Latin 7344, fol. 7v.

Rich People Need the Poor

Lucian, Saturnalia 33 (for more Lucian go to the Scaife viewer)

“See that they don’t blame you any longer but honor you and have affection for you because they take part in these things. While the cost is of little account to you, the gift in their time of need will always be remembered. Furthermore, you would not be able to live in cities if the poor did not live there with you and make your happiness possible in countless ways. You would have no one to amaze with your wealth if you were rich alone, in private, and without anyone knowing.

So, let the masses gaze upon and wonder at your silver, your fine tables, and then, when you are toasting them, have them weigh their cups while they drink, consider the weight of the gold applied with skill, and contemplate the truth of the story it tells. In addition to hearing them call you noble and philanthropic, you will fall outside their envy. For who begrudges someone who shares and gives a little portion? And who wouldn’t pray for him to live as long as possible, benefiting from his goods? Right now, your blessings go unwitnessed, your wealth is an object of envy, and your life is not pleasant.”

Ὁρᾶτε οὖν ὅπως μηκέτι ὑμᾶς αἰτιάσωνται, ἀλλὰ τιμήσωσι καὶ φιλήσωσι τῶν ὀλίγων τούτων μεταλαμβάνοντες· ὧν ὑμῖν μὲν ἡ δαπάνη ἀνεπαίσθητος, ἐκείνοις δὲ ἐν καιρῷ τῆς χρείας ἡ δόσις ἀείμνηστος. ἄλλως τε οὐδ᾿ ἂν οἰκεῖν δύναισθε τὰς πόλεις μὴ οὐχὶ καὶ πενήτων συμπολιτευομένων καὶ μυρία πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν ὑμῖν συντελούντων, οὐδ᾿ ἂν ἔχοιτε τοὺς θαυμάζοντας ὑμῶν τὸν πλοῦτον, ἢν μόνοι καὶ ἰδίᾳ καὶ ὑπὸ σκότῳ πλουτῆτε. ἰδέτωσαν οὖν πολλοὶ καὶ θαυμασάτωσαν ὑμῶν τὸν ἄργυρον καὶ τὰς τραπέζας καὶ προπινόντων φιλοτησίας, μεταξὺ πίνοντες περισκοπείτωσαν τὸ ἔκπωμα καὶ τὸ βάρος ἴστωσαν αὐτοὶ διαβαστάσαντες καὶ τῆς ἱστορίας τὸ ἀκριβὲς καὶ τὸν χρυσὸν ὅσος, ὃς ἐπανθεῖ τῇ τέχνῃ. πρὸς γὰρ τῷ χρηστοὺς καὶ φιλανθρώπους ἀκούειν καὶ τοῦ φθονεῖσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν ἔξω γενήσεσθε. τίς γὰρ ἂν φθονήσειε τῷ κοινωνοῦντι καὶ διδόντι τῶν μετρίων; τίς δ᾿ οὐκ ἂν εὔξαιτο εἰς τὸ μήκιστον διαβιῶναι αὐτὸν ἀπολαύοντα τῶν ἀγαθῶν; ὡς δὲ νῦν ἔχετε, ἀμάρτυρος μὲν ἡ εὐδαιμονία, ἐπίφθονος δὲ ὁ πλοῦτος, ἀηδὴς δὲ ὁ βίος.

Midas, transmitting all gold into paper, print by James Gillray

 

“Cancel-Culture” is Unfair to Philosophy!

Lucian, The Dead Come to Life, 32

“Hey Philosophy, this was especially striking to me: if people saw someone doing something wicked or improper, or just gross, there wasn’t anyone who didn’t blame Philosophy herself and then Chrysippos or Plato or Pythagoras or whatever name you gave to that person who started all the mistakes and whose arguments were being imitated.

People make terribly unfair judgments about you who have been dead for so long thanks to this guy living his life so badly! He can’t be compared to you because you’re not alive. But you were not there and they all saw him clearly pursuing terrible and unholy habits with the result that you were caught in the open with him and got wrapped up in the same slander!”

Ὃ δὲ μάλιστά μοι δεινόν, ὦ Φιλοσοφία, κατεφαίνετο, τοῦτο ἦν· οἱ γὰρ ἄνθρωποι εἴ τινα τούτων ἑώρων πονηρὸν ἢ ἄσχημον ἢ ἀσελγές τι ἐπιτηδεύοντα, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐ Φιλοσοφίαν αὐτὴν ᾐτιᾶτο καὶ τὸν Χρύσιππον εὐθὺς ἢ Πλάτωνα ἢ Πυθαγόραν ἢ ὅτου ἐπώνυμον αὑτὸν ὁ διαμαρτάνων ἐκεῖνος ἐποιεῖτο καὶ οὗ τοὺς λόγους ἐμιμεῖτο· καὶ ἀπὸ τοῦ κακῶς βιοῦντος πονηρὰ περὶ ὑμῶν εἴκαζον τῶν πρὸ πολλοῦ τεθνηκότων· οὐ γὰρ παρὰ ζῶντας ὑμᾶς ἡ ἐξέτασις αὐτοῦ ἐγίγνετο, ἀλλ᾿ ὑμεῖς μὲν ἐκποδών, ἐκεῖνον δὲ ἑώρων σαφῶς ἅπαντες δεινὰ καὶ ἄσεμνα ἐπιτηδεύοντα, ὥστε ἐρήμην ἡλίσκεσθε μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοίαν διαβολὴν συγκατεσπᾶσθε.’’

“Hell” by a follower of Hieronymus Bosch

I Had to Put Myself In Power

Lucian, Phalaris 1.2

“I was not one of the invisible people in Akragas, if anyone was well born, liberally raised, and fully educated, I was. I always made sure to demonstrate my own public nature to the city, a proper and moderate character to my fellow citizens, and no one ever accused me in that previous period of my life of being violent, or inappropriate, or arrogant, or insulting at all.

But once I saw that people who were in the opposing political faction were conspiring against me and trying everything they could to bring me down—when our city was split in strife—I could find only this escape and safety, the very same preservation for the city too: I had to put myself in power so I could stop the conspirators and compel the city to be more sensible.  Since there was no small number of people who approved these things—those reasonable and patriotic men who knew my plan and the necessity of the attempt, I took over easily with them as my helpers.”

Ἐγὼ γὰρ οὐ τῶν ἀφανῶν ἐν Ἀκράγαντι ὤν, ἀλλ᾿ εἰ καί τις ἄλλος εὖ γεγονὼς καὶ τραφεὶς ἐλευθερίως καὶ παιδείᾳ προσεσχηκώς, ἀεὶ διετέλουν τῇ μὲν πόλει δημοτικὸν ἐμαυτὸν παρέχων, τοῖς δὲ συμπολιτευομένοις ἐπιεικῆ καὶ μέτριον, βίαιον δὲ ἢ σκαιὸν ἢ ὑβριστικὸν ἢ αὐθέκαστον οὐδεὶς οὐδὲν ἐπεκάλει μου τῷ προτέρῳ ἐκείνῳ βίῳ. ἐπειδὴ δὲ ἑώρων τοὺς τἀναντία μοι πολιτευομένους ἐπιβουλεύοντας καὶ ἐξ ἅπαντος τρόπου ἀνελεῖν με ζητοῦντας—διῄρητο δὲ ἡμῶν τότε ἡ πόλις—μίαν ταύτην ἀποφυγὴν καὶ ἀσφάλειαν εὕρισκον, τὴν αὐτὴν ἅμα καὶ τῇ πόλει σωτηρίαν, εἰ ἐπιθέμενος τῇ ἀρχῇ ἐκείνους μὲν ἀναστείλαιμι καὶ παύσαιμι ἐπιβουλεύοντας, τὴν πόλιν δὲ σωφρονεῖν καταναγκάσαιμι· καὶ ἦσαν γὰρ οὐκ ὀλίγοι ταῦτα ἐπαινοῦντες, ἄνδρες μέτριοι καὶ φιλοπόλιδες, οἳ καὶ τὴν γνώμην ᾔδεσαν τὴν ἐμὴν καὶ τῆς ἐπιχειρήσεως τὴν ἀνάγκην· τούτοις οὖν συναγωνισταῖς χρησάμενος ῥᾳδίως ἐκράτησα.

Hieronymus Bosch, “Removing the Rocks from the Head