In Support of Killing Student Loans: Make Like Solon and Shake it Off

Suda, Sigma 289

“Seisakhtheia: Shaking off burdens. The abolition of public and private debts which Solon introduced. Its name comes from the Athenian habit of having the poor work with their bodies for their creditors. When they finished the debt it was like “shaking [aposeisasthai] off the burden” [akhthos]. For this situation, as Philokhoros sees it, the burden was really “voted off”.

Σεισάχθεια: χρεωκοπία δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν, ἣν εἰσηγήσατο Σόλων. εἴρηται δέ, παρ’ ὅσον ἔθος ἦν ᾿Αθήνησι τοὺς ὀφείλοντας τῶν πενήτων σώματι ἐργάζεσθαι τοῖς χρήσταις· ἀποδόντας δὲ οἱονεὶ τὸ ἄχθος ἀποσείσασθαι· ὡς Φιλοχόρῳ δὲ δοκεῖ, ἀποψηφισθῆναι τὸ ἄχθος.

Suda, Sigma 779

“Solon the law-giver of the Athenians, persuaded by friends who were in debt, introduced the cancellation of debts.”

Σόλων: ὅτι Σόλων ὁ νομοθέτης Ἀθηναίων, φίλων ἡττώμενος ὀφειλόντων, χρεῶν εἰσηγήσατο ἀποκοπάς.

File:Solon, the wise lawgiver of Athens.jpg - Wikimedia Commons

Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers 1.2. 45

“Solon the son of Exekestides, born at Salamis, was the first to introduce the Abolition of Debts for the Athenians. This was a release of bodies and property. For people used to borrow money with their bodies as collateral and many were compelled to work as servants because of poverty. Indeed, he rejected a debt of seven talents due to him because of his father and advised the rest to do what he did. The law is called shaking-off-the-burden for obvious reasons.

Σόλων Ἐξηκεστίδου Σαλαμίνιος πρῶτον μὲν τὴν σεισάχθειαν εἰσηγήσατο Ἀθηναίοις· τὸ δὲ ἦν λύτρωσις σωμάτων τε καὶ κτημάτων. καὶ γὰρ ἐπὶ σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ πολλοὶ δι᾿ ἀπορίαν ἐθήτευον. ἑπτὰ δὴ ταλάντων ὀφειλομένων αὐτῷ πατρῴων συνεχώρησε πρῶτος καὶ τοὺς λοιποὺς τὸ ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι. καὶ οὗτος ὁ νόμος ἐκλήθη σεισάχθεια· φανερὸν δὲ διὰ τί.

or, just collect the balance in hell

Valerius Maximus, Wondrous Deeds and Sayings 2.6.10

“This ancient custom of the Gauls returns to my mind as I leave their walls: The story goes that they used to loan money which was scheduled to be repaid in the underworld, because they considered human souls to be immortal. I would call them fools if they didn’t believe the same thing wearing pants as Pythagoras did wrapped in his cloak.”

Horum moenia egresso vetus ille mos Gallorum occurrit,quo[s] memoria proditum est pecunias mutuas, quae iis apud inferos redderentur, da<ri soli>tas,  quia persuasum habuerint animas hominum immortales esse. dicerem stultos, nisi idem bracati sensissent quod palliatus Pythagoras credidit.

The Cancel Culture They’re Really Afraid Of

Appian 3, 1.9

“Persuaded by these arguments, the Senate voted for the cancellation of debts for all Romans and immunity for the public enemies at the time.”

οἷς ἡ βουλὴ πεισθεῖσα τὰς μὲν τῶν χρεῶν ἀποκοπὰς ἐψηφίσατο πᾶσι Ῥωμαίοις, τοῖς δὲ τότε ἐχθροῖς καὶ ἄδειαν

Aristotle, Constitution of Athens

“In his laws [Solon] appears to have established these conventions as democratic: before he legislated, he carried out he cancellation of debts and after that the standardizing of the measures, weights, and currency.”

Ἐν μὲν οὖν τοῖς νόμοις ταῦτα δοκεῖ θεῖναι δημοτικά, πρὸ δὲ τῆς νομοθεσίας ποιήσας τὴν τῶν χρεῶν ἀποκοπὴν καὶ μετὰ ταῦτα τήν τε τῶν μέτρων καὶ σταθμῶν καὶ τὴν τοῦ νομίσματος αὔξησιν

Plutarch’s Moralia: On the Fortune of Alexander 343d

“Solon carried out the cancellation of debts in Athens, naming it “shaking-off-burdens”; Alexander, however, paid off what debtors owed himself!”

Σόλων χρεῶν ἀποκοπὴν ἐν Ἀθήναις ἐποίησε, σεισάχθειαν προσαγορεύσας· Ἀλέξανδρος δὲ τὰ χρέα τοῖς δανείσασιν ὑπὲρ τῶν ὀφειλόντων αὐτὸς ἐξέτισε.

Sallust, War with Catiline  21

“Then Catiline promised the cancelling of debts, the slaughter of the rich, magistracies, priesthoods, seizures—all those things that war and the corruption of victors offers.”

Tum Catilina polliceri tabulas novas, proscriptionem locupletium, magistratus, sacerdotia, rapinas, alia omnia quae bellum atque lubido victorum fert.

Livy, AUC 32.38

“He had an assembly called and promised two things: a cancellation of debts and a redistribution of lands, dual torches kindling revolution of the people against the elites.”

contione inde advocata rogationes promulgavit, unam de tabulis novis, alteram de agro viritim dividendo, duas faces novantibus res ad plebem in optimates accendendam.

by Quintin Massys, c. 1520 see https://jhna.org/articles/massys-money-tax-collectors-rediscovered/

Four Years of Presidential Memories: Sharing the Struggle For Freedom

Thucydides 6.56

“When Harmodios defeated his lawsuit, as he intended, [Hipparkhos] insulted him. After they invited his sister to come out to carry a basket in a certain procession, they rejected her, claiming they had not invited her at all because she was not good enough. Even as Harmodios took this badly, Aristogeitôn was a great deal angrier. Then all of the arrangements were made for the deed with those who were sympathetic to them but they were waiting for the great Panathenaia festival, because on that day there would be no suspicion at all if the citizens who were going to be part of the procession would be armed.

They had to begin the act, but the others were supposed to take care of the bodyguard immediately. The conspirators were few for safety’s sake, since they hoped that  even those who did not know beforehand would be willing to share the struggle for their own freedom necessarily if they had arms in their hands and saw so few acting boldly.”

LVI. Τὸν δ᾿ οὖν Ἁρμόδιον ἀπαρνηθέντα τὴν πείρασιν, ὥσπερ διενοεῖτο, προυπηλάκισεν· ἀδελφὴν γὰρ αὐτοῦ κόρην ἐπαγγείλαντες ἥκειν κανοῦν οἴσουσαν ἐν πομπῇ τινι, ἀπήλασαν λέγοντες οὐδὲ ἐπαγγεῖλαι τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ μὴ ἀξίαν εἶναι. χαλεπῶς δὲ ἐνεγκόντος τοῦ Ἁρμοδίου πολλῷ δὴ μᾶλλον δι᾿ ἐκεῖνον καὶ ὁ Ἀριστογείτων παρωξύνετο. καὶ αὐτοῖς τὰ μὲν ἄλλα πρὸς τοὺς ξυνεπιθησομένους τῷ ἔργῳ ἐπέπρακτο, περιέμενον δὲ Παναθήναια τὰ μεγάλα, ἐν ᾗ μόνον ἡμέρᾳ οὐχ ὕποπτον ἐγίγνετο ἐν ὅπλοις τῶν πολιτῶν τοὺς τὴν πομπὴν πέμψοντας ἁθρόους γενέσθαι· καὶ ἔδει ἄρξαι μὲν αὐτούς, ξυνεπαμύνειν δὲ εὐθὺς τὰ πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐκείνους. ἦσαν δὲ οὐ πολλοὶ οἱ ξυνομωμοκότες ἀσφαλείας ἕνεκα· ἤλπιζον γὰρ καὶ τοὺς μὴ προειδότας, εἰ καὶ ὁποσοιοῦν τολμήσειαν, ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ἔχοντάς γε ὅπλα, ἐθελήσειν σφᾶς αὐτοὺς ξυνελευθεροῦν.

Plato, Hipparchus 229b

“But his death is said to have occurred by the more polished people not in the way most believe, because his sister was not allowed to be a basket-bearer in the procession. That’s pretty simplistic. Instead, they say Harmodius was Aristogeitôn’s brother and had been educated by him. For this reason, Aristogeitôn also took pride in educating people and considered Hipparkhos his rival. At the same time, it seems, Harmodios was in love with one of the fine and well-born young men of the day. People use his name but I don’t remember it. This young man was enamored with both Harmodios and Aristogeitôn for a while because they were wise. But when he started hanging out with Hipparkhos, he despised them and they were so pissed off by this slight that they killed Hipparkhos.”

λέγεται δὲ ὑπὸ τῶν χαριεστέρων ἀνθρώπων καὶ ὁ θάνατος αὐτοῦ γενέσθαι οὐ δι᾿ ἃ οἱ πολλοὶ ᾠήθησαν, διὰ τὴν τῆς ἀδελφῆς ἀτιμίαν τῆς κανηφορίας, ἐπεὶ τοῦτό γε εὔηθες, ἀλλὰ τὸν μὲν Ἁρμόδιον γεγονέναι παιδικὰ τοῦ Ἀριστογείτονος καὶ πεπαιδεῦσθαι ὑπ᾿ ἐκείνου. μέγα δ᾿ ἐφρόνει ἄρα καὶ ὁ Ἀριστογείτων ἐπὶ τῷ παιδεῦσαι ἄνθρωπον, καὶ ἀνταγωνιστὴν ἡγεῖτο εἶναι τὸν Ἵππαρχον. ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ χρόνῳ αὐτὸν τὸν Ἁρμόδιον τυγχάνειν ἐρῶντά τινος τῶν νέων τε καὶ καλῶν καὶ γενναίων τῶν τότε· καὶ λέγουσι τοὔνομα αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι· τὸν οὖν νεανίσκον τοῦτον τέως μὲν θαυμάζειν τόν τε Ἁρμόδιον καὶ τὸν Ἀριστογείτονα ὡς σοφούς, ἔπειτα συγγενόμενον τῷ Ἱππάρχῳ καταφρονῆσαι ἐκείνων, καὶ τοὺς περιαλγήσαντας ταύτῃ τῇ ἀτιμίᾳ οὕτως ἀποκτεῖναι τὸν Ἵππαρχον.

 

Drinking Songs for Harmodios and Aristogeton

PMG 893-897

“I will wrap my sword in a crown of myrtle
As Harmodius and Aristogeiton did
When they killed the tyrant
And made the Athenians equal under the law.”

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω
ὥσπερ ῾Αρμόδιος καὶ ᾿Αριστογείτων
ὅτε τὸν τύραννον κτανέτην
ἰσονόμους τ’ ᾿Αθήνας ἐποιησάτην.

“Dearest Harmodius, you have never died,
But they say you live in the isles of the blest
Where swift-footed Achilles
And Tydeus’ fine son Diomedes are”

φίλταθ’ ῾Αρμόδι’, οὔ τί πω τέθνηκας,
νήσοις δ’ ἐν μακάρων σέ φασιν εἶναι,
ἵνα περ ποδώκης ᾿Αχιλεὺς
Τυδεΐδην τέ †φασι τὸν ἐσθλὸν† Διομήδεα.

“I will wrap my sword with a branch of myrtle,
Just as Harmodius and Aristogeiton did
When at the Athenian sacrifices
They killed the tyrant, a man named Hipparchus”

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω
ὥσπερ ῾Αρμόδιος καὶ ᾿Αριστογείτων
ὅτ’ ᾿Αθηναίης ἐν θυσίαις
ἄνδρα τύραννον ῞Ιππαρχον ἐκαινέτην.

“Fame will always be yours in this land,
Dearest Harmodios and Aristogeiton,
Because you killed the tyrant
And made the Athenians equal under the law.”

αἰεὶ σφῶιν κλέος ἔσσεται κατ’ αἶαν,
φίλταθ’ ῾Αρμόδιε καὶ ᾿Αριστόγειτον,
ὅτι τὸν τύραννον κτανέτην
ἰσονόμους τ’ ᾿Αθήνας ἐποιησάτην.

An Epigram

Hephaestion, Handbook on Meter

 “Every line of verse ends with a complete word. For this reason, lines like Simonides’ Epigram should be criticized:

“A great light arose for the Athenians when Aristo-
geitôn and Harmodios killed Hipparkhos

[…]

They restored equality to their land.”

πᾶν μέτρον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν· ὅθεν ἐπίληπτά ἐστι τὰ τοιαῦτα Σιμωνίδου ἐκ τῶν ἐπιγραμμάτων·

ἦ μέγ᾿ Ἀθηναίοισι φόως γένεθ᾿, ἡνίκ᾿ Ἀριστο-
γείτων Ἵππαρχον κτεῖνε καὶ Ἁρμόδιος·
[ ]
[ ἰσόνομον πα]τρίδα γῆν ἐθέτην.

Naples National Archaeological Museum

In Support of Killing Student Loans: Make Like Solon and Shake it Off

Suda, Sigma 289

“Seisakhtheia: Shaking off burdens. The abolition of public and private debts which Solon introduced. Its name comes from the Athenian habit of having the poor work with their bodies for their creditors. When they finished the debt it was like “shaking [aposeisasthai] off the burden” [akhthos]. For this situation, as Philokhoros sees it, the burden was really “voted off”.

Σεισάχθεια: χρεωκοπία δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν, ἣν εἰσηγήσατο Σόλων. εἴρηται δέ, παρ’ ὅσον ἔθος ἦν ᾿Αθήνησι τοὺς ὀφείλοντας τῶν πενήτων σώματι ἐργάζεσθαι τοῖς χρήσταις· ἀποδόντας δὲ οἱονεὶ τὸ ἄχθος ἀποσείσασθαι· ὡς Φιλοχόρῳ δὲ δοκεῖ, ἀποψηφισθῆναι τὸ ἄχθος.

Suda, Sigma 779

“Solon the law-giver of the Athenians, persuaded by friends who were in debt, introduced the cancellation of debts.”

Σόλων: ὅτι Σόλων ὁ νομοθέτης Ἀθηναίων, φίλων ἡττώμενος ὀφειλόντων, χρεῶν εἰσηγήσατο ἀποκοπάς.

File:Solon, the wise lawgiver of Athens.jpg - Wikimedia Commons

Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers 1.2. 45

“Solon the son of Exekestides, born at Salamis, was the first to introduce the Abolition of Debts for the Athenians. This was a release of bodies and property. For people used to borrow money with their bodies as collateral and many were compelled to work as servants because of poverty. Indeed, he rejected a debt of seven talents due to him because of his father and advised the rest to do what he did. The law is called shaking-off-the-burden for obvious reasons.

Σόλων Ἐξηκεστίδου Σαλαμίνιος πρῶτον μὲν τὴν σεισάχθειαν εἰσηγήσατο Ἀθηναίοις· τὸ δὲ ἦν λύτρωσις σωμάτων τε καὶ κτημάτων. καὶ γὰρ ἐπὶ σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ πολλοὶ δι᾿ ἀπορίαν ἐθήτευον. ἑπτὰ δὴ ταλάντων ὀφειλομένων αὐτῷ πατρῴων συνεχώρησε πρῶτος καὶ τοὺς λοιποὺς τὸ ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι. καὶ οὗτος ὁ νόμος ἐκλήθη σεισάχθεια· φανερὸν δὲ διὰ τί.

or, just collect the balance in hell

Valerius Maximus, Wondrous Deeds and Sayings 2.6.10

“This ancient custom of the Gauls returns to my mind as I leave their walls: The story goes that they used to loan money which was scheduled to be repaid in the underworld, because they considered human souls to be immortal. I would call them fools if they didn’t believe the same thing wearing pants as Pythagoras did wrapped in his cloak.”

Horum moenia egresso vetus ille mos Gallorum occurrit,quo[s] memoria proditum est pecunias mutuas, quae iis apud inferos redderentur, da<ri soli>tas,  quia persuasum habuerint animas hominum immortales esse. dicerem stultos, nisi idem bracati sensissent quod palliatus Pythagoras credidit.

Thucydides on Revolution and the Meaning of Words

Since we are engaging in an exercise in show trials and re-defining the meaning of words:

Thucydides 3.82.2-5

“Many terrible things happened to the cities during the revolution, as it always has been and always will be, as long as human nature is the same, although it sometimes takes a harsher or more mild form as the changes arise in different cities. During peace and times of abundance, cities and individual citizens have better ideas since they do not experience the compulsion of scarcity. But war, in depriving them of their daily needs, is a forceful teacher, and makes the character of most people equal to their present conditions.

Thus, the cities were in states of revolution and the places where it developed later pursued greater excess in their innovations from hearing of its coming beforehand—in both the cleverness of their attempts and the inappropriateness of their retributions.

The regular meaning of words changed to fit the state of affairs. Insane risk was now bravery for an ally; careful forethought was cowardice; moderation was considered an excuse for being unmanly; circumspection was an unwillingness to commit; heedless attacks was termed manly behavior, and self-defense was a bland excuse for conspiracy.

The one seeking extreme action was considered trustworthy; anyone who spoke against him was suspicious. If you were a successful conspirator, you were smart; you were clever if you discovered a conspiracy. But if you made provisions against either situation, you risked dividing your party and living in fear of your opponents. It was simply the same whether you stopped someone from doing wrong or you discovered a new opportunity for wrongdoing.”

 

war-vase

[2] καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας πίπτειν: ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ᾽ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ.

[3] ἐστασίαζέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά που πύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν τοῦκαινοῦσθαι τὰς διανοίας τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ.

[4] καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρεία φιλέταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ προμηθὴς δειλία εὐπρεπής, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν· τὸ δ’ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέθη, ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος.

[5] καὶ ὁ μὲν χαλεπαίνων πιστὸς αἰεί, ὁ δ᾽ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτος. ἐπιβουλεύσας δέ τις τυχὼν ξυνετὸς καὶ ὑπονοήσας ἔτιδεινότερος: προβουλεύσας δὲ ὅπως μηδὲν αὐτῶν δεήσει, τῆς τε ἑταιρίας διαλυτὴς καὶ τοὺς ἐναντίους ἐκπεπληγμένος. ἁπλῶς δὲὁ φθάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπῃνεῖτο, καὶ ὁ ἐπικελεύσας τὸν μὴ διανοούμενον.

By Sharon Mollerus – Large Krater with Armored Men Departing for Battle, Mycenae acropolis, 12th century BC, CC BY 2.0, 

Sharing the Struggle For Freedom

Thucydides 6.56

“When Harmodios defeated his lawsuit, as he intended, [Hipparkhos] insulted him. After they invited his sister to come out to carry a basket in a certain procession, they rejected her, claiming they had not invited her at all because she was not good enough. Even as Harmodios took this badly, Aristogeitôn was a great deal angrier. Then all of the arrangements were made for the deed with those who were sympathetic to them but they were waiting for the great Panathenaia festival, because on that day there would be no suspicion at all if the citizens who were going to be part of the procession would be armed.

They had to begin the act, but the others were supposed to take care of the bodyguard immediately. The conspirators were few for safety’s sake, since they hoped that  even those who did not know beforehand would be willing to share the struggle for their own freedom necessarily if they had arms in their hands and saw so few acting boldly.”

LVI. Τὸν δ᾿ οὖν Ἁρμόδιον ἀπαρνηθέντα τὴν πείρασιν, ὥσπερ διενοεῖτο, προυπηλάκισεν· ἀδελφὴν γὰρ αὐτοῦ κόρην ἐπαγγείλαντες ἥκειν κανοῦν οἴσουσαν ἐν πομπῇ τινι, ἀπήλασαν λέγοντες οὐδὲ ἐπαγγεῖλαι τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ μὴ ἀξίαν εἶναι. χαλεπῶς δὲ ἐνεγκόντος τοῦ Ἁρμοδίου πολλῷ δὴ μᾶλλον δι᾿ ἐκεῖνον καὶ ὁ Ἀριστογείτων παρωξύνετο. καὶ αὐτοῖς τὰ μὲν ἄλλα πρὸς τοὺς ξυνεπιθησομένους τῷ ἔργῳ ἐπέπρακτο, περιέμενον δὲ Παναθήναια τὰ μεγάλα, ἐν ᾗ μόνον ἡμέρᾳ οὐχ ὕποπτον ἐγίγνετο ἐν ὅπλοις τῶν πολιτῶν τοὺς τὴν πομπὴν πέμψοντας ἁθρόους γενέσθαι· καὶ ἔδει ἄρξαι μὲν αὐτούς, ξυνεπαμύνειν δὲ εὐθὺς τὰ πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐκείνους. ἦσαν δὲ οὐ πολλοὶ οἱ ξυνομωμοκότες ἀσφαλείας ἕνεκα· ἤλπιζον γὰρ καὶ τοὺς μὴ προειδότας, εἰ καὶ ὁποσοιοῦν τολμήσειαν, ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ἔχοντάς γε ὅπλα, ἐθελήσειν σφᾶς αὐτοὺς ξυνελευθεροῦν.

Plato, Hipparchus 229b

“But his death is said to have occurred by the more polished people not in the way most believe, because his sister was not allowed to be a basket-bearer in the procession. That’s pretty simplistic. Instead, they say Harmodius was Aristogeitôn’s brother and had been educated by him. For this reason, Aristogeitôn also took pride in educating people and considered Hipparkhos his rival. At the same time, it seems, Harmodios was in love with one of the fine and well-born young men of the day. People use his name but I don’t remember it. This young man was enamored with both Harmodios and Aristogeitôn for a while because they were wise. But when he started hanging out with Hipparkhos, he despised them and they were so pissed off by this slight that they killed Hipparkhos.”

λέγεται δὲ ὑπὸ τῶν χαριεστέρων ἀνθρώπων καὶ ὁ θάνατος αὐτοῦ γενέσθαι οὐ δι᾿ ἃ οἱ πολλοὶ ᾠήθησαν, διὰ τὴν τῆς ἀδελφῆς ἀτιμίαν τῆς κανηφορίας, ἐπεὶ τοῦτό γε εὔηθες, ἀλλὰ τὸν μὲν Ἁρμόδιον γεγονέναι παιδικὰ τοῦ Ἀριστογείτονος καὶ πεπαιδεῦσθαι ὑπ᾿ ἐκείνου. μέγα δ᾿ ἐφρόνει ἄρα καὶ ὁ Ἀριστογείτων ἐπὶ τῷ παιδεῦσαι ἄνθρωπον, καὶ ἀνταγωνιστὴν ἡγεῖτο εἶναι τὸν Ἵππαρχον. ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ χρόνῳ αὐτὸν τὸν Ἁρμόδιον τυγχάνειν ἐρῶντά τινος τῶν νέων τε καὶ καλῶν καὶ γενναίων τῶν τότε· καὶ λέγουσι τοὔνομα αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι· τὸν οὖν νεανίσκον τοῦτον τέως μὲν θαυμάζειν τόν τε Ἁρμόδιον καὶ τὸν Ἀριστογείτονα ὡς σοφούς, ἔπειτα συγγενόμενον τῷ Ἱππάρχῳ καταφρονῆσαι ἐκείνων, καὶ τοὺς περιαλγήσαντας ταύτῃ τῇ ἀτιμίᾳ οὕτως ἀποκτεῖναι τὸν Ἵππαρχον.

 

Drinking Songs for Harmodios and Aristogeton

PMG 893-897

“I will wrap my sword in a crown of myrtle
As Harmodius and Aristogeiton did
When they killed the tyrant
And made the Athenians equal under the law.”

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω
ὥσπερ ῾Αρμόδιος καὶ ᾿Αριστογείτων
ὅτε τὸν τύραννον κτανέτην
ἰσονόμους τ’ ᾿Αθήνας ἐποιησάτην.

“Dearest Harmodius, you have never died,
But they say you live in the isles of the blest
Where swift-footed Achilles
And Tydeus’ fine son Diomedes are”

φίλταθ’ ῾Αρμόδι’, οὔ τί πω τέθνηκας,
νήσοις δ’ ἐν μακάρων σέ φασιν εἶναι,
ἵνα περ ποδώκης ᾿Αχιλεὺς
Τυδεΐδην τέ †φασι τὸν ἐσθλὸν† Διομήδεα.

“I will wrap my sword with a branch of myrtle,
Just as Harmodius and Aristogeiton did
When at the Athenian sacrifices
They killed the tyrant, a man named Hipparchus”

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω
ὥσπερ ῾Αρμόδιος καὶ ᾿Αριστογείτων
ὅτ’ ᾿Αθηναίης ἐν θυσίαις
ἄνδρα τύραννον ῞Ιππαρχον ἐκαινέτην.

“Fame will always be yours in this land,
Dearest Harmodios and Aristogeiton,
Because you killed the tyrant
And made the Athenians equal under the law.”

αἰεὶ σφῶιν κλέος ἔσσεται κατ’ αἶαν,
φίλταθ’ ῾Αρμόδιε καὶ ᾿Αριστόγειτον,
ὅτι τὸν τύραννον κτανέτην
ἰσονόμους τ’ ᾿Αθήνας ἐποιησάτην.

An Epigram

Hephaestion, Handbook on Meter

 “Every line of verse ends with a complete word. For this reason, lines like Simonides’ Epigram should be criticized:

“A great light arose for the Athenians when Aristo-
geitôn and Harmodios killed Hipparkhos

[…]

They restored equality to their land.”

πᾶν μέτρον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν· ὅθεν ἐπίληπτά ἐστι τὰ τοιαῦτα Σιμωνίδου ἐκ τῶν ἐπιγραμμάτων·

ἦ μέγ᾿ Ἀθηναίοισι φόως γένεθ᾿, ἡνίκ᾿ Ἀριστο-
γείτων Ἵππαρχον κτεῖνε καὶ Ἁρμόδιος·
[ ]
[ ἰσόνομον πα]τρίδα γῆν ἐθέτην.

Naples National Archaeological Museum

On Election Night: Polybius’ Cycle of Governments

[I stopped listening to the news and started reading Polybius.]

Polybius, Histories 6.4

“The proof that what I have said is true comes from the following. It must not be asserted that every well-made government is a principality, but only the government which is assented to voluntarily and which is governed by reason rather than fear and force. Nor should we consider every oligarchy to be an aristocracy: the latter emerges only when men rule because they are the most just and the most prudent. In a similar way, a true democracy is not that in which the majority has the power to do whatever it wants, but what counts is if the will of the majority enforces observance of its traditional laws, honor to the customary laws, duty to parents, respect to elders, obedience to the laws—then it is right to call a state a democracy.

From this, we can isolate six types of government: the three I have just mentioned and three additional, related forms, monarchy, oligarchy, and mob rule. The first of these, monarchy, arises naturally, and without machination. The second follows it and develops from it with preparation and adjustment. Once this has transformed into the evil form akin to it, tyranny, and aristocracy develops from the dissolution of both. When aristocracy devolves into oligarchy as is natural, and the people turn into rage over the injustice of their leaders, democracy emerges. Over time, mob-rule develops from outrage and illegality. Anyone can understand clearly from this pattern that the things I am saying now are true, based on the nature of each government in its origins and its evolution.”

polybius

ὅτι δ᾽ ἀληθές ἐστι τὸ λεγόμενον ἐκ τούτων συμφανές. [2] οὔτε γὰρ πᾶσαν δήπου μοναρχίαν εὐθέως βασιλείαν ῥητέον, ἀλλὰ μόνην τὴν ἐξ ἑκόντων συγχωρουμένην καὶ τῇ γνώμῃ τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ καὶ βίᾳ κυβερνωμένην: [3] οὐδὲ μὴν πᾶσαν ὀλιγαρχίαν ἀριστοκρατίαν νομιστέον, ἀλλὰ ταύτην, ἥτις ἂν κατ᾽ ἐκλογὴν ὑπὸ τῶν δικαιοτάτων καὶ φρονιμωτάτων ἀνδρῶν βραβεύηται. [4] παραπλησίως οὐδὲ δημοκρατίαν, ἐν ᾗ πᾶν πλῆθος κύριόν ἐστι ποιεῖν ὅ, [5] τι ποτ᾽ ἂν αὐτὸ βουληθῇ καὶ πρόθηται παρὰ δ᾽ ᾧ πάτριόν ἐστι καὶ σύνηθες θεοὺς σέβεσθαι, γονεῖς θεραπεύειν, πρεσβυτέρους αἰδεῖσθαι, νόμοις πείθεσθαι, παρὰ τοῖς τοιούτοις συστήμασιν ὅταν τὸ τοῖς πλείοσι δόξαν νικᾷ, τοῦτο καλεῖν δεῖ δημοκρατίαν. διὸ καὶ γένη μὲν ἓξ εἶναι ῥητέον πολιτειῶν, [6] τρία μὲν ἃ πάντες θρυλοῦσι καὶ νῦν προείρηται, τρία δὲ τὰ τούτοις συμφυῆ, λέγω δὲ μοναρχίαν, ὀλιγαρχίαν, ὀχλοκρατίαν. [7] πρώτη μὲν οὖν ἀκατασκεύως καὶ φυσικῶς συνίσταται μοναρχία, ταύτῃ δ᾽ ἕπεται καὶ ἐκ ταύτης γεννᾶται μετὰ κατασκευῆς καὶ διορθώσεως βασιλεία. [8] μεταβαλλούσης δὲ ταύτης εἰς τὰ συμφυῆ κακά, λέγω δ᾽ εἰς τυραννίδ᾽, αὖθις ἐκ τῆς τούτων καταλύσεως ἀριστοκρατία φύεται. [9] καὶ μὴν ταύτης εἰς ὀλιγαρχίαν ἐκτραπείσης κατὰ φύσιν, τοῦ δὲ πλήθους ὀργῇ μετελθόντος τὰς τῶν προεστώτων ἀδικίας, γεννᾶται δῆμος. [10] ἐκ δὲ τῆς τούτου πάλιν ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀποπληροῦται σὺν χρόνοις ὀχλοκρατία. [11] γνοίη δ᾽ ἄν τις σαφέστατα περὶ τούτων ὡς ἀληθῶς ἐστιν οἷα δὴ νῦν εἶπον, ἐπὶ τὰς ἑκάστων κατὰ φύσιν ἀρχὰς καὶ γενέσεις καὶ μεταβολὰς ἐπιστήσας.

anaklosis

Thucydides on Revolution and the Meaning of Words

Or, Thucydides says it all

from Thucydides 3.82.2-5

“Many terrible things happened to the cities during the revolution, as it always has been and always will be, as long as human nature is the same, although it sometimes takes a harsher or more mild form as the changes arise in different cities. During peace and times of abundance, cities and individual citizens have better ideas since they do not experience the compulsion of scarcity. But war, in depriving them of their daily needs, is a forceful teacher, and makes the character of most people equal to their present conditions.

Thus, the cities were in states of revolution and the places where it developed later pursued greater excess in their innovations from hearing of its coming beforehand—in both the cleverness of their attempts and the inappropriateness of their retributions.

The regular meaning of words changed to fit the state of affairs. Insane risk was now bravery for an ally; careful forethought was cowardice; moderation was considered an excuse for being unmanly; circumspection was an unwillingness to commit; heedless attacks was termed manly behavior, and self-defense was a bland excuse for conspiracy.

The one seeking extreme action was considered trustworthy; anyone who spoke against him was suspicious. If you were a successful conspirator, you were smart; you were clever if you discovered a conspiracy. But if you made provisions against either situation, you risked dividing your party and living in fear of your opponents. It was simply the same whether you stopped someone from doing wrong or you discovered a new opportunity for wrongdoing.”

 

war-vase

[2] καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αἰεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας πίπτειν: ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ᾽ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ.

[3] ἐστασίαζέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά που πύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν τοῦκαινοῦσθαι τὰς διανοίας τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ.

[4] καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρεία φιλέταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ προμηθὴς δειλία εὐπρεπής, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν· τὸ δ’ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέθη, ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος.

[5] καὶ ὁ μὲν χαλεπαίνων πιστὸς αἰεί, ὁ δ᾽ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτος. ἐπιβουλεύσας δέ τις τυχὼν ξυνετὸς καὶ ὑπονοήσας ἔτιδεινότερος: προβουλεύσας δὲ ὅπως μηδὲν αὐτῶν δεήσει, τῆς τε ἑταιρίας διαλυτὴς καὶ τοὺς ἐναντίους ἐκπεπληγμένος. ἁπλῶς δὲὁ φθάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπῃνεῖτο, καὶ ὁ ἐπικελεύσας τὸν μὴ διανοούμενον.

Theognis: Three Fragments on Tyrants, Enemies and Friends

 

 

“Bring down a people-eating tyrant however you desire

No criticism for this comes from the gods”

 

δημοφάγον δὲ τύραννον ὅπως ἐθέλεις κατακλῖναι

οὐ νέμεσις πρὸς θεῶν γίνεται οὐδεμία.

 

1318a-b

“Alas, I am a wretch: because of the terrors I have suffered

I bring pleasure to my enemies and toil to my friends”

 

῎Ωιμοι ἐγὼ δειλός· καὶ δὴ κατάχαρμα μὲν ἐχθροῖς,

τοῖσι φίλοις δὲ πόνος δεινὰ παθὼν γενόμην.

 

1079-80

 

“I’ll fault no enemy when he is noble,

nor will I praise a friend when he is wrong”

 

Οὐδένα τῶν ἐχθρῶν μωμήσομαι ἐσθλὸν ἐόντα,

οὐδὲ μὲν αἰνήσω δειλὸν ἐόντα φίλον.