Happy #NationalPuppyDay: A Homeric Simile and Puppy Sacrifice

Odyssey 9.287-293

“So I was speaking, but [the Kyklops] did not answer me because of his pitiless heart.
But then he leapt up, shot out his hands at my companions,
Grabbed two together, and struck them against the ground
Like puppies. Brains were flowing out from them and they dyed the ground.
After tearing them limb from limb, he prepared himself a meal.
He ate them like a mountain-born lion and left nothing behind,
The innards, the meat, and the marrow-filled bones.”

Image result for Ancient Greek dog

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.

My perplexity over this passage provides a good example of how Twitter can be used for good. Last year, I asked a question about killing puppies got some great responses. One found a later passage that deals with puppies and has some interesting thematic resonance with Odysseus’ development:

https://twitter.com/TCleveland4Real/status/856587459827838976

Several mentioned that this is a typical way to deal with unwanted puppies:

https://twitter.com/Jen_Dodgson/status/856583596416548864

And several respondents also made nice points about the helplessness of the puppies in the image.

I think that all of these ideas are essential to a full interpretation of this passage. But, I do wonder if, in addition, we should consider ancient Greek practices of puppy sacrifice. I know that the following accounts are later, but what if we imagine the simile used here as evoking ideas of purification through sacrifice?

https://twitter.com/CarlyASilver/status/936282935669542912

Plutarch, Roman Questions 280 c

“Nearly all the Greeks made use of the dog in sacrifice and some still do today, for cleansing rituals. They also bring puppies for Hekate along with other purification materials; and they rub down people who need cleansing with the puppies.”

τῷ δὲ κυνὶ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν Ἕλληνες ἐχρῶντο καὶ χρῶνταί γε μέχρι νῦν ἔνιοι σφαγίῳ πρὸς τοὺς καθαρμούς· καὶ τῇ Ἑκάτῃ σκυλάκια μετὰ τῶν ἄλλων καθαρσίων ἐκφέρουσι καὶ περιμάττουσι σκυλακίοις τοὺς ἁγνισμοῦ δεομένους 

Plutarch, Romulus 21.10

“The Greeks in their purification bring out the puppies and in many places use them in the practice called periskulakismos [‘carrying puppies around’]”

καὶ γὰρ ῞Ελληνες ἔν τε τοῖς καθαρσίοις σκύλακας ἐκφέρουσι καὶ πολλαχοῦ χρῶνται τοῖς λεγομένοις περισκυλακισμοῖς·

Pausanias, Laconica 15

“Here, each of these groups of youths sacrifice a puppy to Enyalius, god of war, because they believe that it is best to make this most valiant of the domesticated animals to the bravest of the gods. I don’t know any other Greeks who believe it is right to sacrifice puppies to the gods except for the Kolophonians. For the Kolophonians sacrifice a black female puppy to the goddess of the Crossroad. The sacrifices of both the Kolophonians and the Spartan youths take place at night.”

ἐνταῦθα ἑκατέρα μοῖρα τῶν ἐφήβων σκύλακα κυνὸς τῷ Ἐνυαλίῳ θύουσι, θεῶν τῷ ἀλκιμωτάτῳ κρίνοντες ἱερεῖον κατὰ γνώμην εἶναι τὸ ἀλκιμώτατον ζῷον τῶν ἡμέρων. κυνὸς δὲ σκύλακας οὐδένας ἄλλους οἶδα Ἑλλήνων νομίζοντας θύειν ὅτι μὴ Κολοφωνίους· θύουσι γὰρ καὶ Κολοφώνιοι μέλαιναν τῇ Ἐνοδίῳ σκύλακα. νυκτεριναὶ δὲ ἥ τε Κολοφωνίων θυσία καὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἐφήβων καθεστήκασιν.

Plutarch, Roman Questions 290 d

“Indeed, the ancients did not consider this animal to be clean either: it was never sacrificed to one of the Olympian goes, but when it is given to Hekate at the cross-roads, it functions as part of the sacrifices that turn away and cleanse evil. In Sparta, they sacrifice dogs to the bloodiest of the gods, Enyalios. In Boiotia, it is the public cleansing ritual to walk between the parts of a dog that has been cut in half. The Romans themselves, during the Wolf-Festival which they call the Lupercalia, they sacrifice a dog in the month of purification.”

Οὐ μὴν οὐδὲ καθαρεύειν ᾤοντο παντάπασιν οἱ παλαιοὶ τὸ ζῷον· καὶ γὰρ Ὀλυμπίων μὲν οὐδενὶ θεῶν καθιέρωται, χθονίᾳ δὲ δεῖπνον Ἑκάτῃ πεμπόμενος εἰς τριόδους ἀποτροπαίων καὶ καθαρσίων ἐπέχει μοῖραν. ἐν δὲ Λακεδαίμονι τῷ φονικωτάτῳ θεῶν Ἐνυαλίῳ σκύλακας ἐντέμνουσι· Βοιωτοῖς δὲ δημοσίᾳ καθαρμός ἐστι κυνὸς διχοτομηθέντος τῶν μερῶν διεξελθεῖν· αὐτοὶ δὲ Ῥωμαῖοι τοῖς Λυκαίοις, ἃ Λουπερκάλια καλοῦσιν, ἐν τῷ καθαρσίῳ μηνὶ κύνα θύουσιν.

Twitter brought another example from Festus

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017651788640256

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017739529302016

Can We Be Good?

Is it within human capacity to be good?

Judging from a lyric fragment on the subject, Simonides (c.556-468 BC) thought goodness was possible (however hard), while Pittacus (c.640-568 BC), whom he references, held the opposing view.

We’ll let Martin Luther (1483-1546), the Reformer, decide between the two positions.

Simonides Fr. 542 (PMG)

It’s hard for a man to be truly good
in hands, feet, and mind,
a square, as it were, drawn without blemish . . .

Yet Pittacus’ maxim does not suit me,
though it was spoken by a wise man:
it’s hard, he said, to be good,
an honor only a god could enjoy . . .

Martin Luther. On Christian Liberty (ed.1521).

The Commandments teach us what is good but we do not straightaway follow their teachings. That is because the Commandments point out what we ought to do, but they do not give us the strength to do it. The Commandments were put in place to reveal an individual to himself: through them he discovers his inability to do good, and he despairs of his own strength . . .

For example, through the Commandment ”You must not covet” we are all heaped together as sinners, for there’s no one who does not have strong desires, whatever his efforts to the contrary. The consequence is this: in order not to be covetous and to satisfy the commandment, an individual learns to despair of himself and looks elsewhere for help.

What this one Commandment accomplishes all the others accomplish too, for all of them are equally impossible for us.

Simonides. Fr. 542 (PMG).

ἄνδρ᾿ ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι
χαλεπὸν χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόῳ
τετράγωνον ἄνευ ψόγου τετυγμένον.
οὐδέ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον
νέμεται, καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον·
χαλεπὸν φάτ᾿ ἐσθλὸν ἔμμεναι.
θεὸς ἂν μόνος τοῦτ᾿ ἔχοι γέρας . . .

Luther. De Libertate Christiana.

Praecepta docent quidem bona, sed non statim fiunt, quae docta sunt, ostendunt enim, quid facere nos oporteat, sed uirtutem faciendi non donant, in hoc autem sunt ordinata ut hominem sibi ipsi ostendant, per quae suam impotentiam ad bonum cognoscat,et de suis viribus desperet . . . Exempli causa: Non concupisces, praeceptum est, quo nos omnes esse peccatores coniungimur cum nemo possit non concupiscere, quicquid contra molitus fuerit, ut ergo, non concupiscat et praeceptum impleat, cogitur de sese desperare, et alibi ac per alium quarere auxilium, quod in se non invenit . . . Quod autem hoc uno praecepto agitur, idem omnibus agitur, aeque enim sunt impossibila nobis omnia.

Color photograph of oil painting of bust of Martin Luther
Luther, not Simonides.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Two Takes on Fortune

Euripides. Trojan Women. 101-112.

Hecuba:
Fortune changes; endure it.
Sail with the sea. Sail where fortune goes.
Don’t steer life’s prow towards the waves;
Let fortune do the sailing.

Ah me! Ah me!
What’s there for wretched me not to cry about
When my country’s gone, children and husband too?
Ancestors’ prestige, once great now shrunken,
Perhaps you were nothing.

What calls for silence? What does not?
What to lament?
I am not fortunate . . .

μεταβαλλομένου δαίμονος ἀνσχου.
πλεῖ κατὰ πορθμόν, πλεῖ κατὰ δαίμονα,
μηδὲ προσίστη πρῷραν βιότου
πρὸς κῦμα πλέουσα τύχαισιν.
αἰαῖ αἰαῖ.
τί γὰρ οὐ πάρα μοι μελέᾳ στενάχειν,
ᾗ πατρὶς ἔρρει καὶ τέκνα καὶ πόσις;
ὦ πολὺς ὄγκος συστελλόμενος
προγόνων, ὡς οὐδὲν ἄρʼ ἦσθα.
τί με χρὴ σιγᾶν; τί δὲ μὴ σιγᾶν;
τί δὲ θρηνῆσαι;
δύστηνος ἐγὼ . . .

John Calvin. Institutes of the Christian Religion. 3.7.10.

Above all else, let the Christian heart be free of that foolish and miserable consolation of the pagans: namely, in order to strengthen their minds against adversity, they imputed adversity to fortune; then, they deemed it foolish to inveigh against fortune, for since fortune is indiscriminate, reckless, and blind, it naturally injures both those who deserve it and those who do not.

In contrast, this is the rule of piety: the hand of God is the sole arbiter and director of fortune, and it certainly does not act in haste with an unthinking carelessness. Rather, it dispenses good and ill to us with supreme justice.

Facessat imprimis a pectore Christiani hominis stulta illa et miserrima ethnicorum consolatio, qui ut animum contra res adversas confirmarent, eas fortunae imputabant: contra quam indignari stultum esse iudicabant, quod ἄσκοπος esset ac temeraria, quae caecis oculis merentes simul ac immerentes vulneraret. Haec enim e converso pietatis est regula, solam Dei manum utriusque fortunae arbitram esse et moderatricem: ac eam quidem ipsam non ruere inconsiderato impetu, sed ordinatissima iustitia nobis bona simul ac mala dispensare.

Bronze relief sculpture showing a partial face covered by overlapping hands
Kathe Kollwitz. Die Klage (Lament). 1938. Bronze. Private Collection.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Generosity and Charity: Some Seasonal Reminders from Greece and Rome

Cicero, De Legibus 1.18

What about generosity? Is it for free or with a view towards some benefit? If someone is kind without payment, then it is freely done. If it is for payment, it is contractual. There is no doubt that a person who is called generous or kind responds to duty not to benefit. Therefore, equity seeks no reward or purchase price but it is pursued for its own worth. This is the same cause and claim for every virtue.”

quid? liberalitas gratuitane est an mercennaria? si sine praemio benignus est, gratuita, si cum mercede, conducta; nec est dubium, quin is, qui liberalis benignusve dicitur, officium, non fructum sequatur; ergo item iustitia nihil expetit praemii, nihil pretii; per se igitur expetitur. eademque omnium virtutum causa atque sententia est.

Clement, Letter 16.4

“Giving to charity is therefore noble as repentance from sin. Fasting is stronger than prayer, but charity surpasses both. Love overcomes a mass of sins, and prayer from a noble conscience provides rescue from death. Everyone who is discovered to abound in these things is blessed. For charity lightens the weight of sin.”

καλὸν οὖν ἐλεημοσύνη ὡς μετάνοια ἁμαρτίας· κρείσσων νηστεία προσευχῆς, ἐλεημοσύνη δὲ ἀμφοτέρων· ἀγάπη δὲ καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, προσευχὴ δὲ ἐκ καλῆς συνειδήσεως ἐκ θανάτου ῥύεται. μακάριος πᾶς ὁ εὑρεθεὶς ἐν τούτοις πλήρης· ἐλεημοσύνη γὰρ κούφισμα ἁμαρτίας γίνεται.

gift giving middle ages - Cutting from a choir book, 1470s - Photo courtesy
From medievalists.net

When Plato Met Jesus

A text known as “Questions and Answers on Various Theological matters” (Interrogationes et responsiones de diversis capitibus a diversis propositae) is attributed to Saint Anastasius of Sinai, a 7th-century CE Alexandrian ecclesiastic.

The work contains the following entry:

Now, it is recorded in antique traditions that a particular learned man often cursed the philosopher Plato. So, Plato appeared to him in sleep, and said:

“Man, stop cursing me. You hurt only yourself. I was a sinner; I don’t deny it. But the reality is this: when Christ came down to Hades no one believed in him sooner than I did.”

When you hear this, don’t think that repentance in Hades is a common occurrence. For only once did it happen that Christ descended beneath the earth to examine those who, having departed from life, were asleep.

The text is reproduced in Patrologiae Cursus Completus (1865). 174.
Καὶ νῦν φέρεται εἰς ἀρχαίας παραδόσεις, ὅτι τις σχολαστικὸς πολλὰ κατηράσατο τὸν Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον. Φαίνεται οὖν αὐτῷ καθ’ ὕπνους ὁ Πλάτων λέγων· Ἄνθρωπε, παῦσαι τοῦ καταρᾶσθαί με, σεαυτὸν γὰρ βλάπτεις, ὅτι μὲν ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς γέγονα· οὐκ ἀρνοῦμαι. Πλὴν κατελθόντος τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ ᾅδῃ, ὄντως οὐδεὶς ἐπίστευσε πρὸ ἐμοῦ εἰς αὐτόν. Ταῦτα δὲ ἀκούων, μὴ νομίσῃς εἶναι πάντοτε ἐν τῷ ᾅδῃ μετάνοιαν· ἅπαξ γὰρ καὶ μόνον τοῦτο γέγονεν, ὅτι Χριστὸς ἐν τοῖς καταχθονίοις κατελήλυθε, τοὺς ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένους ἐπισκέψασθαι.

Pre-modern religious painting with Jesus on the left near an arch and a crowd of people on the right responding to him. There is a devil at his feet, perhaps defeated.
Duccio. Descent into Hell. c.1308-1311.
Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo.
Siena.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

An Essay About How Your Words Don’t Hurt Me

Seneca, De Brevitate Vitae 26.4-6

“Some Socrates—or any other person who has similar authority or talent for these human matters—says “I am persuaded by nothing less than your opinion that I should change my life. Pour the typical abuse on me from every angle. I won’t even notice that you’re attacking me because you’re wailing just like poor little babies.”

This is what someone says who has come to wisdom, whose soul has escaped vices and calls on him to correct others not out of hatred but in order to treat them. Someone like this might say to others, “Your opinion about me affects me on your account, not mine because despising and attacking virtue is foreswearing any hope of the good. You don’t hurt me just as mortals don’t harm the gods when they destroy the altars.

Yet an evil proposition and an evil plan is obvious even when it lacks the power to harm someone. I tolerate your prattle even as Jupiter the Highest and Greatest tolerates the absurd claims of poets: one gives him wings, one gives him horns, another even depicts him as a supreme adulterer, up all night, while others show him to be mean to the other gods, unjust to men, a rapist of freeborn boys or his own relatives, and a parricide and usurper of his father’s throne.

The poets have accomplished nothing more than relieving people of their shame at doing wrong if they have truly believed the gods are like this. So, even though your words don’t harm me, I’m still warning you for your own benefit.”

“Nihil magis,” inquit ille Socrates, aut aliquis alius, ius cui idem adversus humana atque eadem potestas est, “persuasi mihi, quam ne ad opiniones vestras actum vitae meae flecterem. Solita conferte undique verba; non conviciari vos putabo sed vagire velut infantes miserrimos.” Haec dicet ille, cui sapientia contigit, quem animus vitiorum immunis increpare alios, non quia odit, sed in remedium iubet. Adiciet his illa: “Existimatio me vestra non meo nomine sed vestro movet, quia clamitantis odisse et lacessere virtutem bonae spei eiuratio est. Nullam mihi iniuriam facitis, sed ne dis quidem hi qui aras evertunt.

Office Space Michael Bolton GIF - Office Space Michael Bolton Why Should I Change GIFs

Sed malum propositum apparet malumque consilium etiam ibi, ubi nocere non potuit. Sic vestras halucinationes fero quemadmodum Iuppiter optimus maximus ineptias poetarum, quorum alius illi alas imposuit, alius cornua, alius adulterum illum induxit et abnoctantem, alius saevum in deos, alius iniquum in homines, alius raptorem ingenuorum et cognatorum quidem, alius. parricidam et regni alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil aliud actum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur,  si tales deos credidissent. Sed quamquam ista me nihil laedant, vestra tamen vos moneo causa.

Does the examined life need a socrates bib?

Reputable Tales about Ariadne; And Strange Ones

The following account is interesting for the variations in the story of Ariadne and Theseus but also for the strange detail of the ritual where young men imitate a woman in childbirth. 

Other tales about Ariadne, According to Plutarch (Theseus 20)

“There are many other versions circulated about these matters still and also about Ariadne, none of which agree. For some say that she hanged herself after she was abandoned by Theseus. Others claim that after she was taken to Naxos by sailors she lived with Oinaros a priest of Dionysus and that she was abandoned by Theseus because he loved another.

“A terrible lust for Aiglê the daughter of Panopeus ate at him” [fr. 105]—this is a line Hereas the Megarean claims Peisistratus deleted from the poems of Hesiod, just as again he says that he inserted into the Homeric catalogue of dead “Theseus and Perithoos, famous children of the gods” [Od. 11.631] to please the Athenans. There are some who say that Ariadne gave birth to Oinipiôn and Staphulos with Theseus. One of these is Ion of  Khios who has sung about his own city “Oinopiôn, Theseus’ son, founded this city once.” [fr. 4D]

The most reputable of the myths told are those which, as the saying goes, all people have in their mouths. But Paiôn the Amathousian has handed down a particular tale about these events. For he says that Theseus was driven by a storm, to Cyprus and that he had Ariadne with him, who was pregnant and doing quite badly because of the sea and the rough sailing. So he set her out alone and he was carried back into the sea from the land while he was tending to the ship. The native women, then, received Ariadne and they tried to ease her depression because of her loneliness by offering her a counterfeit letter written to her by Theseus and helping her and supporting her during childbirth. They buried her when she died before giving birth.

Paiôn claims that when Theseus returned he was overcome with grief and he left money to the island’s inhabitants, charging them to sacrifice to Ariadne and to have two small statues made for her—one of silver and one of bronze. During the second day of the month of Gorpiaon at the sacrifice, one of the young men lies down and mouns and acts as women do during childbirth. They call the grove in which they claim her tomb is that of Ariadne Aphrodite.

Some of the Naxians claim peculiarly that there were two Minoses and two Ariadnes. They claim one was married to Dionysus on Naxos and bore the child Staphulos, and the young one was taken by Theseus and left when he came to Naxos with a nurse named Korkunê—whose tomb they put on display. They claim that Ariadne died there and has honors unequal to those of the earlier one. The first has a festival of singing and play; the second has one where sacrifices are performed with grief and mourning.”

Πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς Ἀριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως, οἱ δὲ εἰς Νάξον ὑπὸ ναυτῶν κομισθεῖσαν Οἰνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Διονύσου συνοικεῖν, ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας· Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηΐδος Αἴγλης. τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξελεῖν φησιν Ἡρέας ὁ Μεγαρεύς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου νέκυιαν τὸ Θησέα Πειρίθοόν τε θεῶν ἀριδείκετα τέκνα,χαριζόμενον Ἀθηναίοις· ἔνιοι δὲ καὶ τεκεῖν ἐκ Θησέως Ἀριάδνην Οἰνοπίωνα καὶ Στάφυλον· ὧν καὶ ὁ Χῖος Ἴων ἐστὶ περὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος λέγων· Τήν ποτε Θησείδης ἔκτισεν Οἰνοπίων.

Ἃ δ᾿ ἐστὶν εὐφημότατα τῶν μυθολογουμένων, πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ στόματος ἔχουσιν. ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ Ἀμαθούσιος. τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα καὶ τὴν Ἀριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῷ πλοίῳ βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς γῆς φέρεσθαι. τὰς οὖν ἐγχωρίους γυναῖκας τὴν Ἀριάδνην ἀναλαβεῖν καὶ περιέπειν ἀθυμοῦσαν ἐπὶ τῇ μονώσει, καὶ γράμματα πλαστὰ προσφέρειν, ὡς τοῦ Θησέως γράφοντος αὐτῇ, καὶ περὶ τὴν ὠδῖνα συμπονεῖν καὶ βοηθεῖν· ἀποθανοῦσαν δὲ θάψαι μὴ τεκοῦσαν. ἐπελθόντα δὲ τὸν Θησέα καὶ περίλυπον γενόμενον τοῖς μὲν ἐγχωρίοις ἀπολιπεῖν χρήματα, συντάξαντα θύειν τῇ Ἀριάδνῃ, δύο δὲ μικροὺς ἀνδριαντίσκους ἱδρύσασθαι, τὸν μὲν ἀργυροῦν, τὸν δὲ χαλκοῦν. ἐν δὲ τῇ θυσίᾳ τοῦ Γορπιαίου μηνὸς ἱσταμένου δευτέρᾳ κατακλινόμενόν τινα τῶν νεανίσκων φθέγγεσθαι καὶ ποιεῖν ἅπερ ὠδίνουσαι γυναῖκες· καλεῖν δὲ τὸ ἄλσος Ἀμαθουσίους, ἐν ᾧ τὸν τάφον δεικνύουσιν, Ἀριάδνης Ἀφροδίτης.

Καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστοροῦσι δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο Ἀριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσῳ γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξῳ καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾿ αὐτῆς ὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν Ἀριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίας τῇ προτέρᾳ. τῇ μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτῃ δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμιγμένας.

Image result for Ariadne and Theseus ancient
Athena, Ariadne, and Theseus: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO

“Their Only God is Money”

The following is a spurious letter from the wild Historia Augusta. This is filled with religious confusion, some hate, and an odd detail about cups.

Historia Augusta, 29.7

“Hadrianus Augustus greets Servianus the Consul.

Dearest Servianus, that Egypt you were praising to me is completely light of learning, volatile, and swinging toward every little rumor. The people there who follow Serapis are Christians and those who claim to be followers of Christ are actually worshipers of Serapis. There’s no one in charge of the synagogue of the Jews, there’s no Samaritans, no Christian presbyter who is not also an astrologer, a psychic or some baptist. Even the Patriarch, when he has come to Egypt, is made to worship Serapis by some and Christ by others.

These people are the most traitorous, the most vain, most likely to injure while their state is wealthy, showy, fertile and a place where no one is without work. Some people blow glass; paper is made by others; everyone weaves some kind of linen or are part of some kind of craft. The lame have things they do; eunuchs have things they do as do the blind and even those with crippled hands are not without work among them.

Money is their only god—Christians, Jews, every people and race worship him. I wish that this place had a better nature, for it is truly worthy because of its size and richness to be the chief place of all Egypt. I conceded everything to it; I returned its ancient rights and added new ones so that the people thanked me while I was there. But, then, the moment I left, they said many things against my son Verus and I believe that you have learned what they said about Antinoos.

I wish nothing for them except that they live on their own chickens which they raise in a way that is shameful to speak. I am sending you some cups which are decorated with changing colors and were given to me by the priest of a temple but are now dedicated to you and my sister. I want you to use them on feast days. Be careful that our companion Africanus does not use them as he wants.”

VIII. “Hadrianus Augustus Serviano consuli salutem. Aegyptum, quam mihi laudabas, Serviane carissime, totam didici levem, pendulam et ad omnia famae momenta volitantem. illic3 qui Serapem colunt Christiani sunt, et devoti sunt Serapi qui se Christi episcopos dicunt. nemo illic archisynagogus Iudaeorum, nemo Samarites, nemo Christianorum presbyter non mathematicus, non haruspex, non aliptes. ipse ille patriarcha cum Aegyptum venerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum. genus hominum seditiosissimum, vanissimum, iniuriosissimum; civitas opulenta, dives, fecunda, in qua nemo vivat otiosus. alii vitrum conflant, aliis charta conficitur, omnes certe linyphiones aut cuiuscumque artis esse videntur; et habent podagrosi quod agant, habent praecisi quod agant, habent caeci quod faciant, ne chiragrici quidem apud eos otiosi vivunt. unus illis deus nummus est. hunc Christiani, hunc Iudaei, hunc omnes venerantur et gentes. et utinam melius esset morata civitas, digna profecto quae pro sui fecunditate, quae pro sui magnitudine totius Aegypti teneat principatum. huic ego cuncta concessi, vetera privilegia reddidi, nova sic addidi ut praesenti gratias agerent. denique ut primum inde discessi, et in filium meum Verum multa dixerunt, et de Antinoo quae dixerint comperisse te credo. nihil illis opto, nisi ut suis pullis alantur, quos quemadmodum fecundant, pudet dicere. calices tibi allassontes versicolores transmisi, quos mihi sacerdos templi obtulit, tibi et sorori meae specialiter dedicatos; quos tu velim festis diebus conviviis adhibeas. caveas tamen ne his Africanus noster indulgenter utatur.”

Happy #NationalPuppyDay: A Homeric Simile and Puppy Sacrifice

Odyssey 9.287-293

“So I was speaking, but [the Kyklops] did not answer me because of his pitiless heart.
But then he leapt up, shot out his hands at my companions,
Grabbed two together, and struck them against the ground
Like puppies. Brains were flowing out from them and they dyed the ground.
After tearing them limb from limb, he prepared himself a meal.
He ate them like a mountain-born lion and left nothing behind,
The innards, the meat, and the marrow-filled bones.”

Image result for Ancient Greek dog

ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ’ οὐδὲν ἀμείβετο νηλέϊ θυμῷ,
ἀλλ’ ὅ γ’ ἀναΐξας ἑτάροισ’ ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε,
σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαίῃ
κόπτ’· ἐκ δ’ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν.
τοὺς δὲ διὰ μελεϊστὶ ταμὼν ὁπλίσσατο δόρπον·
ἤσθιε δ’ ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, οὐδ’ ἀπέλειπεν,
ἔγκατά τε σάρκας τε καὶ ὀστέα μυελόεντα.

My perplexity over this passage provides a good example of how Twitter can be used for good. Last year, I asked a question about killing puppies got some great responses. One found a later passage that deals with puppies and has some interesting thematic resonance with Odysseus’ development:

https://twitter.com/TCleveland4Real/status/856587459827838976

Several mentioned that this is a typical way to deal with unwanted puppies:

https://twitter.com/Jen_Dodgson/status/856583596416548864

And several respondents also made nice points about the helplessness of the puppies in the image.

I think that all of these ideas are essential to a full interpretation of this passage. But, I do wonder if, in addition, we should consider ancient Greek practices of puppy sacrifice. I know that the following accounts are later, but what if we imagine the simile used here as evoking ideas of purification through sacrifice?

Plutarch, Roman Questions 280 c

“Nearly all the Greeks made use of the dog in sacrifice and some still do today, for cleansing rituals. They also bring puppies for Hekate along with other purification materials; and they rub down people who need cleansing with the puppies.”

τῷ δὲ κυνὶ πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν Ἕλληνες ἐχρῶντο καὶ χρῶνταί γε μέχρι νῦν ἔνιοι σφαγίῳ πρὸς τοὺς καθαρμούς· καὶ τῇ Ἑκάτῃ σκυλάκια μετὰ τῶν ἄλλων καθαρσίων ἐκφέρουσι καὶ περιμάττουσι σκυλακίοις τοὺς ἁγνισμοῦ δεομένους 

Plutarch, Romulus 21.10

“The Greeks in their purification bring out the puppies and in many places use them in the practice called periskulakismos [‘carrying puppies around’]”

καὶ γὰρ ῞Ελληνες ἔν τε τοῖς καθαρσίοις σκύλακας ἐκφέρουσι καὶ πολλαχοῦ χρῶνται τοῖς λεγομένοις περισκυλακισμοῖς·

Pausanias, Laconica 15

“Here, each of these groups of youths sacrifice a puppy to Enyalius, god of war, because they believe that it is best to make this most valiant of the domesticated animals to the bravest of the gods. I don’t know any other Greeks who believe it is right to sacrifice puppies to the gods except for the Kolophonians. For the Kolophonians sacrifice a black female puppy to the goddess of the Crossroad. The sacrifices of both the Kolophonians and the Spartan youths take place at night.”

ἐνταῦθα ἑκατέρα μοῖρα τῶν ἐφήβων σκύλακα κυνὸς τῷ Ἐνυαλίῳ θύουσι, θεῶν τῷ ἀλκιμωτάτῳ κρίνοντες ἱερεῖον κατὰ γνώμην εἶναι τὸ ἀλκιμώτατον ζῷον τῶν ἡμέρων. κυνὸς δὲ σκύλακας οὐδένας ἄλλους οἶδα Ἑλλήνων νομίζοντας θύειν ὅτι μὴ Κολοφωνίους· θύουσι γὰρ καὶ Κολοφώνιοι μέλαιναν τῇ Ἐνοδίῳ σκύλακα. νυκτεριναὶ δὲ ἥ τε Κολοφωνίων θυσία καὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἐφήβων καθεστήκασιν.

Plutarch, Roman Questions 290 d

“Indeed, the ancients did not consider this animal to be clean either: it was never sacrificed to one of the Olympian goes, but when it is given to Hekate at the cross-roads, it functions as part of the sacrifices that turn away and cleanse evil. In Sparta, they sacrifice dogs to the bloodiest of the gods, Enyalios. In Boiotia, it is the public cleansing ritual to walk between the parts of a dog that has been cut in half. The Romans themselves, during the Wolf-Festival which they call the Lupercalia, they sacrifice a dog in the month of purification.”

Οὐ μὴν οὐδὲ καθαρεύειν ᾤοντο παντάπασιν οἱ παλαιοὶ τὸ ζῷον· καὶ γὰρ Ὀλυμπίων μὲν οὐδενὶ θεῶν καθιέρωται, χθονίᾳ δὲ δεῖπνον Ἑκάτῃ πεμπόμενος εἰς τριόδους ἀποτροπαίων καὶ καθαρσίων ἐπέχει μοῖραν. ἐν δὲ Λακεδαίμονι τῷ φονικωτάτῳ θεῶν Ἐνυαλίῳ σκύλακας ἐντέμνουσι· Βοιωτοῖς δὲ δημοσίᾳ καθαρμός ἐστι κυνὸς διχοτομηθέντος τῶν μερῶν διεξελθεῖν· αὐτοὶ δὲ Ῥωμαῖοι τοῖς Λυκαίοις, ἃ Λουπερκάλια καλοῦσιν, ἐν τῷ καθαρσίῳ μηνὶ κύνα θύουσιν.

Twitter brought another example from Festus

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017651788640256

https://twitter.com/CorpusCynicum/status/1024017739529302016

Generosity and Charity: Some Seasonal Reminders from Greece and Rome

Cicero, De Legibus 1.18

What about generosity? Is it for free or with a view towards some benefit? If someone is kind without payment, then it is freely done. If it is for payment, it is contractual. There is no doubt that a person who is called generous or kind responds to duty not to benefit. Therefore, equity seeks no reward or purchase price but it is pursued for its own worth. This is the same cause and claim for every virtue.”

quid? liberalitas gratuitane est an mercennaria? si sine praemio benignus est, gratuita, si cum mercede, conducta; nec est dubium, quin is, qui liberalis benignusve dicitur, officium, non fructum sequatur; ergo item iustitia nihil expetit praemii, nihil pretii; per se igitur expetitur. eademque omnium virtutum causa atque sententia est.

Clement, Letter 16.4

“Giving to charity is therefore noble as repentance from sin. Fasting is stronger than prayer, but charity surpasses both. Love overcomes a mass of sins, and prayer from a noble conscience provides rescue from death. Everyone who is discovered to abound in these things is blessed. For charity lightens the weight of sin.”

καλὸν οὖν ἐλεημοσύνη ὡς μετάνοια ἁμαρτίας· κρείσσων νηστεία προσευχῆς, ἐλεημοσύνη δὲ ἀμφοτέρων· ἀγάπη δὲ καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, προσευχὴ δὲ ἐκ καλῆς συνειδήσεως ἐκ θανάτου ῥύεται. μακάριος πᾶς ὁ εὑρεθεὶς ἐν τούτοις πλήρης· ἐλεημοσύνη γὰρ κούφισμα ἁμαρτίας γίνεται.

gift giving middle ages - Cutting from a choir book, 1470s - Photo courtesy
From medievalists.net