Singing While the House Burns Down

Aesop, Fab. 54 (Perry=Chambry 172) Boy and Snails

“A farmer’s child was roasting snails. When he heard them trilling as they cooked, he said, “Most pathetic creatures, You are singing as your homes burn?”

This story makes it clear that everything done at the wrong time should be mocked.”

γεωργοῦ παῖς κοχλίας ὤπτει. ἀκούσας δὲ αὐτῶν τριζόντων ἔφη· „ὦ κάκιστα ζῷα, τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων αὐτοὶ ᾄδετε;”

ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πᾶν τὸ παρὰ καιρὸν δρώμενον ἐπονείδιστον.

This looks like it has jumped to a proverb in Modern Greek which attributes it to Thucydides and changes the person of the verb, rendering it. “you sing while your homes are burning.” [«Των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν»]. I retweeted  thinking it did not sound much like the ancient historian, but just had to check for it.

https://twitter.com/Andreas50805488/status/1161574040554868736?s=20

So, I think this qualifies on my rating scale as Delphian Graffiti Fake: It has antiquity, but has been reassigned for authority in a new context. I mean, really, who wants to cite Aesop and his animals when we have the gravity of Thucydides.  And, let’s be honest, this is a good line for any age, but especially apt for ours.

Kid should have been careful. Snails are dangerous.Brunetto Latini’s Li Livres dou Tresor, c 1315-1325 via British Library

Here’s some singing about burning down a house:

Anonymous, Greek Anthology, 7.704 [=see here for more]

“When I’m dead, the earth can be fucked by fire.
It means nothing to me since I’ll be totally fine.”

Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί·
οὐδὲν μέλει μοι· τἀμὰ γὰρ καλῶς ἔχει.

 

 

Aristotle Said Many Things, But He Did Not Say This One

Image result for character is made by many acts it may be lost by a single one Aristotle

A reader left a comment asking for an investigation of this one. Let’s not beat around the Athenian bush on this one: this is fake, like, really fake.

This seems only recently to have made the leap to Aristotle. It does not seem to be attributed to him in any books, but it appears in Great Thoughts from Master Minds. 1884/1907 by a certain Rev. Haigh.

character

The quotation is not attributed here, but it sounds like something that may be a summary of Aristotle’s comments on character or habit in the Nicomachean ethics. As far as my ranking of fake Aristotle quotes goes, this is Peisistratos Fake. A vesion that adds “unworthy” and “worthy” shows up in some religious literature in the mid-19th century. By guess is it makes the leap to internet inspirational work through quote texts like this 14000 Quips and Quotes for Speakers, Writers, Preachers, Editors, and Teachers.

Even though this seems like a rather anodyne statement, I think it is really un-Aristotelian and anti-ancient philosophy and general. The notion that you can be for the most part good, but your character is undermined by a single thing is about sin. This is totally Christian and completely not Aristotle.

Here’s some Nicomachaean Ethics as a cleanse 1105b

“It is therefore well said that a person becomes just by doing just things and prudent from practicing wisdom. And, no one could ever approach being good without doing these things. But many who do not practice them flee to argument and believe that they are practicing philosophy and that they will become serious men in this way. They act the way sick people do who listen to their doctors seriously and then do nothing of what they were prescribed. Just as these patients will not end up healthy from treating their body in this way, so most people won’t change their soul with such philosophy.”

εὖ οὖν λέγεται ὅτι ἐκ τοῦ τὰ δίκαια πράττειν ὁ δίκαιος γίνεται καὶ ἐκ τοῦ τὰ σώφρονα ὁ σώφρων· ἐκ δὲ τοῦ μὴ πράττειν ταῦτα οὐδεὶς ἂν οὐδὲ μελλήσειε γίνεσθαι ἀγαθός. ἀλλ’ οἱ πολλοὶ ταῦτα μὲν οὐ πράττουσιν, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον καταφεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν καὶ οὕτως ἔσεσθαι σπουδαῖοι, ὅμοιόν τι ποιοῦντες τοῖς κάμνουσιν, οἳ τῶν ἰατρῶν ἀκούουσι μὲν ἐπιμελῶς, ποιοῦσι δ’ οὐδὲν τῶν προσταττομένων. ὥσπερ οὖν οὐδ’ ἐκεῖνοι εὖ ἕξουσι τὸ σῶμα οὕτω θεραπευόμενοι, οὐδ’ οὗτοι τὴν ψυχὴν οὕτω φιλοσοφοῦντες.

Kurt Vonnegut, Mother Night

“We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.”

 

For Term Paper Season, Some Random Thoughts on Quotation

Plutarch, Table-Talk 9, (736e)

“Then he included an argument about the apt quotation of poetry, that the one which was most potent was not only charming but also useful.”

ἔπειτα περὶ στίχων εὐκαιρίας ἐνέβαλεν λόγον, ὡς μὴ μόνον χάριν ἀλλὰ καὶ χρείαν ἔστιν ὅτε μεγάλην ἐχούσης. #Plutarch

Athenaeus, 3.107a

“since the whole excerpt is useful for many reasons, but you don’t control it in your memory right now, I will go through the whole thing.”

πᾶσα δ᾿ ἡ ἐκλογὴ χρησίμη οὖσα εἰς πολλά, ἐπεὶ τὰ | νῦν διὰ μνήμης οὐ κρατεῖς, αὐτὸς ἐγὼ διεξελεύσομαι.

Libanius, Letters 3, to Entrechius

“You and I and each man of good intention will quote many passages from tragedy now that this kind of a person has left us.”

ἀλλ᾿ ἐκ τραγῳδίας μὲν πολλὰ μὲν ἐγώ, πολλὰ δὲ σύ, πολλὰ δὲ τῶν εὖ φρονούντων ἕκαστος φθεγξόμεθα τοιαύτης οἰχομένης κεφαλῆς·

Seneca, De Tranquillitate Animi  8

“Quoting the good words of a bad author will never shame me.”

Numquam me in voce bona mali pudebit auctoris

Image result for medieval manuscript man yelling
Ah, the wheel of fortune. British Library Harley MS 4431, f. 129.

From the Restroom: He Thunders Beneath the Earth

Suetonius, Life of Lucan

“When he was at the beginning of adolescence and learned that his father lived in the country because of a terrible marriage…Although when he was recalled from Athens by Nero he was included among his group of friends and even honored with a quaestorship, he still did not remain in his good graces.

Because he took it badly when Nero suddenly left while he was giving a reading for the sake of holding a senate meeting but for no other real reason accept for chilling the reading, he did not later on restrain himself from either words or deeds against the prince, some of which are well-known.

For instance, once when he was in the public restrooms, he followed a rather clear and loud fart to empty his bowels with a half-line written by Nero as the great crowd of those around him fled: “you could believe that it thundered beneath the earth.”

Hic initio adolescentiae, cum ob infestum matrimonium patrem suum ruri agere longissime cognovisset*** Revocatus Athenis a Nerone cohortique amicorum additus atque etiam quaestura honoratus, non tamen permansit in gratia. Siquidem aegre ferens, recitante se subito ac nulla nisi refrigerandi sui causa indicto senatu recessisse, neque verbis adversus principem neque factis exstantibus post haec temperavit, adeo ut quondam in latrinis publicis clariore cum strepitu ventris emissi hemistichium Neronis magna consessorum fuga pronuntiarit: Sub terris tonuisse putes.

Defecatory thunder may or may not have been a trope in the ancient world. If you are interested in this kind of content, you may want to consider the Panfarticon.

Nero 1.JPG
An Epoch defining neck-beard

Slandering this Fake Socrates Quote is Perfectly Fine

So, a twitter correspondent (.@stustin) asked me about this one:

Image

This is so fake that it has been debunked by Snopes and Politifact, which traced the simplistic sentiment to a goodreads account in 2008. A simple google books search shows that the misattribution made the leap to books a few years ago and seems to be growing like a virus or cancer.

On my fake quotation scale, this stands somewhere between Peisistratos Fake–because it has been obviously manufactured–and Racist Fake because it is used in political debates by those trying to prevaricate when their interlocutors mention the moral turpitude of someone like a Supreme Court Justice who likes beer and putting his genitals in people’s faces. This is just another one of those lame, nitpicking logic-memes which put on a false mantle of antiquity for authority.

Socrates does talk a lot about slander, but he is usually worried about how slander prejudices audiences against speakers before a debate even happens (he says this in the Apology). In this case, the concern is the opposite of that in the spurious quotation: the quotation fears that debate devolves into name-calling and away from fact whereas Socrates is actually worried that previous name-calling and unquestioned assumptions makes it impossible for his audiences to apprehend the facts of a case.

Plato, Apology 19a

“Well, so be it. I need to defend myself, Athenians, and I need to try to take from you the slander you have absorbed over so long a period in such little time.”

Εἶεν· ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ ἐπιχειρητέον ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολὴν ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ.

Arsenius

“The knife cuts, but slander separates friends: a saying of Democritus”

῾Η μὲν μάχαιρα τέμνει· ἡ δὲ διαβολὴ χωρίζει φίλους Δημοκρίτου.

Here’s some more imaginary Socrates from Real Plato:

“I think that I am wiser by this very small bit: I don’t pretend to know what I don’t know.”

ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι.

Singing While the House Burns Down

Aesop, Fab. 54 (Perry=Chambry 172) Boy and Snails

“A farmer’s child was roasting snails. When he heard them trilling as they cooked, he said, “Most pathetic creatures, You are singing as your homes burn?”

This story makes it clear that everything done at the wrong time should be mocked.”

γεωργοῦ παῖς κοχλίας ὤπτει. ἀκούσας δὲ αὐτῶν τριζόντων ἔφη· „ὦ κάκιστα ζῷα, τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων αὐτοὶ ᾄδετε;”

ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πᾶν τὸ παρὰ καιρὸν δρώμενον ἐπονείδιστον.

This looks like it has jumped to a proverb in Modern Greek which attributes it to Thucydides and changes the person of the verb, rendering it. “you sing while your homes are burning.” [«Των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν»]. I retweeted it earlier today thinking it did not sound much like the ancient historian, but just had to check for it.

https://twitter.com/Andreas50805488/status/1161574040554868736?s=20

So, I think this qualifies on my rating scale as Delphian Graffiti Fake: It has antiquity, but has been reassigned for authority in a new context. I mean, really, who wants to cite Aesop and his animals when we have the gravity of Thucydides.  And, let’s be honest, this is a good line for any age, but especially apt for ours.

Kid should have been careful. Snails are dangerous.Brunetto Latini’s Li Livres dou Tresor, c 1315-1325 via British Library

Here’s some singing about burning down a house:

 

 

 

From the Restroom: He Thunders Beneath the Earth

Suetonius, Life of Lucan

“When he was at the beginning of adolescence and learned that his father lived in the country because of a terrible marriage…Although when he was recalled from Athens by Nero he was included among his group of friends and even honored with a quaestorship, he still did not remain in his good graces.

Because he took it badly when Nero suddenly left while he was giving a reading for the sake of holding a senate meeting but for no other real reason accept for chilling the reading, he did not later on restrain himself from either words or deeds against the prince, some of which are well-known.

For instance, once when he was in the public restrooms, he followed a rather clear and loud fart to empty his bowels with a half-line written by Nero as the great crowd of those around him fled: “you could believe that it thundered beneath the earth.”

Hic initio adolescentiae, cum ob infestum matrimonium patrem suum ruri agere longissime cognovisset*** Revocatus Athenis a Nerone cohortique amicorum additus atque etiam quaestura honoratus, non tamen permansit in gratia. Siquidem aegre ferens, recitante se subito ac nulla nisi refrigerandi sui causa indicto senatu recessisse, neque verbis adversus principem neque factis exstantibus post haec temperavit, adeo ut quondam in latrinis publicis clariore cum strepitu ventris emissi hemistichium Neronis magna consessorum fuga pronuntiarit: Sub terris tonuisse putes.

Defecatory thunder may or may not have been a trope in the ancient world. If you are interested in this kind of content, you may want to consider the Panfarticon.

Nero 1.JPG
An Epoch defining neck-beard