On the Difference Between Power and Strength

Plato, Protagoras 350e-351b

“I do not here or anywhere else claim that the powerful are strong, but instead that the strong are powerful. For I believe that power and strength are not the same thing. One of them—power—comes from knowledge, or from madness, or anger; strength, however, comes from nature and the nourishing of the body.

So, for the first quality, daring and bravery are not the same thing. It can be the case that the brave are in fact daring, but the daring are not all brave. For boldness also comes to men from some type of skill or rage or madness, just like power, whereas bravery comes from nature and the nurturing of the mind.”

ἐγὼ δὲ οὐδαμοῦ οὐδ᾿ ἐνταῦθα ὁμολογῶ τοὺς δυνατοὺς ἰσχυροὺς εἶναι, τοὺς μέντοι ἰσχυροὺς δυνατούς· οὐ γὰρ ταὐτὸν εἶναι δύναμίν τε καὶ ἰσχύν, ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης γίγνεσθαι, τὴν δύναμιν, καὶ ἀπὸ μανίας γε καὶ θυμοῦ, ἰσχὺν δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν σωμάτων. οὕτω δὲ κἀκεῖ οὐ ταὐτὸν εἶναι θάρσος τε καὶ ἀνδρείαν· ὥστε συμβαίνει τοὺς μὲν ἀνδρείους θαρραλέους εἶναι, μὴ μέντοι τούς γε θαρραλέους ἀνδρείους πάντας· θάρσος μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ τέχνης γίγνεται ἀνθρώποις καὶ ἀπὸ θυμοῦ γε καὶ ἀπὸ μανίας, ὥσπερ ἡ δύναμις, ἀνδρεία δὲ ἀπὸ φύσεως καὶ εὐτροφίας τῶν ψυχῶν γίγνεται.

Image result for medieval manuscript muscles
Image from Here

Why Does Telemachus Go to The Assembly with Two Dogs?

Odyssey 2.10-11

“He went to go to the assembly—he held a bronze spear in his hand
And he was not alone, two swift dogs were accompanying him.”

βῆ ῥ’ ἴμεν εἰς ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,
οὐκ οἶος, ἅμα τῷ γε δύω κύνες ἀργοὶ ἕποντο.

Scholia ad. Od. 2.11

[HMQ Scholia]“Two dogs [were accompanying him]”: Some think this signals the rustic life of the ancients; or that the animal follows because it loves to follow not by Telemachus’ choice.

[M Scholia]: “Or it was the custom for ancients for have a dog accompany them as a guard, as Hesiod claims. And Telemachus brings two because of his comparative weakness and the threat of his enemies.

ἅμα τῷγε δύω κύνες] τοῦτό τινες σημειοῦνται πρὸς τὸν ἄγροικον τῶν παλαιῶν βίον. ἢ ὡς φιλακόλουθον τὸ ζῷον ἕπεται οὐ κατὰ προαίρεσιν αὐτοῦ. E.M.Q.

ἢ ἔθος ἦν τοῖς ἀρχαίοις ἕνα κύνα κομεῖν πρὸς φυλακὴν, ὡς καὶ ῾Ησίοδος. ὁ δὲ Τηλέμαχος διὰ τὸ ἀσφαλέστερον καὶ τὴν ἐπήρειαν τῶν ἐχθρῶν δύο ἐκέκτητο. M.

Image result for Ancient Greek hunting dogs vase

Homer had a real concern for dogs as reflected in the epigram attributed to him by the pseudo-Herodotean Life of Homer:

Epigram 11

“Glaukos, overseer, I will place another saying in your thoughts:
Give the dogs dinner first near the courtyard’s gates.
This is better: for the dog hears first when a man
Approaches or if a wild beast dares near the fence.”

Γλαῦκε πέπων, ἐπιών τοι ἔπος τι ἐνὶ φρεσὶ θήσω•
πρῶτον μὲν κυσὶ δεῖπνον ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσι
δοῦναι• ὣς γὰρ ἄμεινον• ὃ γὰρ καὶ πρῶτον ἀκούει
ἀνδρὸς ἐπερχομένου καὶ ἐς ἕρκεα θηρὸς ἰόντος.

Tyrannical, Violent, and Greedy for Tribute

Strabo, Geography 10.4.8

“As Ephoros has claimed, Minos modeled himself after a certain ancient Rhadamanthys, a most just man who had the same name as his own brother and apparently was the first to make Crete more civilized through laws, integrations of cities, and constitutions, insisting that he was simply introducing each of these ideas to the public from Zeus himself.

In imitating him, Minos also, it seems, retreated for nine years into Zeus’ cave and, after he spent time there, came back carrying certain declarations which he composed but he was claiming were established by Zeus. This is the reason why [Homer] has said, “there, for nine years, Minos was ruling as a companion of great Zeus.”

While Ephorus records these things, ancient authors have provided different accounts about him which run against these claims. They say that Minos was tyrannical, very violent, and greedy for tribute. Some put into tragedies the stories about the Minotaur and the Labyrinth along with the events of Theseus and Daidalos. It is hard to say whether things happened that way.

But there is another account which does not agree with the rest: some claim that Minos was an immigrant to the island, while others claim he was a native. Homer certainly seems to argue for the second view when he says that “[Zeus] first fathered Minos as a protector for Crete.”

 

ὡς δ᾽ εἴρηκεν ῎Εφορος, ζηλωτὴς ὁ Μὶνως ἀρχαίου τινὸς ῾Ραδαμάνθυος, δικαιοτάτου ἀνδρός, ὁμωνύμου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὃς πρῶτος τὴν νῆσον ἐξημερῶσαι δοκεῖ νομίμοις καὶ συνοικισμοῖς πόλεων καὶ πολιτείαις, σκηψάμενος παρὰ Διὸς φέρειν ἕκαστα τῶν τιθεμένων δογμάτων εἰς μέσον. τοῦτον δὴ μιμούμενος καὶ ὁ Μίνως δι᾽ ἐννέα ἐτῶν, ὡς ἔοικεν, ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον καὶ διατρίβων ἐνθάδε ἀπήιει συντεταγμένα ἔχων παραγγέλματά τινα, ἃ ἔφασκεν εἶναι προστάγματα τοῦ Διός. ἀφ᾽ ἧς αἰτίας καὶ τὸν ποιητὴν οὕτως εἰρηκέναι· «ἐνθάδε Μίνως ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής». τοιαῦτα δ᾽ εἰπόντος, οἱ ἀρχαῖοι περὶ αὐτοῦ πάλιν ἄλλους εἰρήκασι λόγους ὑπεναντίους τούτοις, ὡς τυραννικός τε γένοιτο καὶ βίαιος καὶ δασμολόγος, τραγωιδοῦντες τὰ περὶ τὸν Μινώταυρον καὶ τὸν λαβύρινθον καὶ τὰ Θησεῖ συμβάντα καὶ Δαιδάλωι. ταῦτα μὲν οὖν ὁποτέρως ἔχει, χαλεπὸν εἰπεῖν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος οὐχ ὁμολογούμενος, τῶν μὲν ξένον τῆς νήσου τὸν Μίνων λεγόντων, τῶν δ᾽ ἐπιχώριον. ὁ μέντοι ποιητὴς τῆι δευτέραι δοκεῖ μᾶλλον συνηγορεῖν ἀποφάσει, ὅταν φῆι ὅτι «πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτηι ἐπίουρον».

Image result for Minos medieval manuscript
King Minos from BL Harley 4431, f. 98

 

Worse Through Words: National Emergencies and War

Cicero, Philippic 8.2

“But what is the substance of the controversy? Some people were thinking that the title “war” should not be given in the statement; they were preferring to use the term “national emergency” because they are ignorant not only of the matter but of words too. For a war is possible without a “national emergency”, but a “national emergency”, however, cannot exist without a war. What thing could be a “national emergency” but a trouble so great that a serious fear arises?

This is where the terminology itself for “national emergency” [tumultus] comes from. For our ancestors used to say that there was a “national emergency” in Italy  which was domestic or a “national emergency” in Gaul, which is on our border, but they used to call nothing else that. And that a “national emergency” is, moreover, more serious than a war can be understood from the fact that exemptions from service are valid in war but they are not in “national emergency”.

Therefore, as I was just saying, a war can exist without a “national emergency” but a “national emergency” cannot exist without a war. And since there can be no middle-ground between war and peace, it is true that a “national emergency”, if it is not part of a war, must be part of a peace. And what could be a crazier to say or imagine? But I have gone on too long about a word. Let’s look at the matter itself, Senators, which I do think often can become worse through language.”

At in quo fuit controversia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant: tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus autem esse sine bello non potest. Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta ut maior timor oriatur? Unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum quod erat domesticus, tumultum Gallicum quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Gravius autem tumultum esse quam bellum hinc intellegi potest quod bello [Italico] vacationes valent, tumultu non valent. Ita fit, quem ad modum dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus sine bello esse non possit.4Etenim cum inter bellum et pacem medium nihil sit, necesse est tumultum, si belli non sit, pacis esse: quo quid absurdius dici aut existimari potest? Sed nimis multa de verbo. Rem potius videamus, patres conscripti, quam quidem intellego verbo fieri interdum deteriorem solere.

Image result for cicero national emergency
There is a town called Cicero. It responds to emergencies.

Quomodo Dicitur “State of the Union Address”?

The amazing Dani Bostick (@danibostick) live tweeted the State of the Union Address tonight in Latin. For those off twitter (or off TV), here are her tweets.

 

 

Read More

The State of Our Union, In Latin

Tonight we will witness the annual political theater of the President’s State of the Union address. It will be charged and probably traumatizing. But, never fear, the inimitable Dani Bostick has promised to provided commentary in Latin from her twitter account (.@danibostick). Look for the hashtag #LatinSOTU.

In honor of her personal sacrifice, here are some of her #FakeLatin for #RealNews posts  chronicling the rise of the mysterious Manicula from the past few months.

Caesar on Forestry in Finland

C. Julius Caesar (?), De Silvis. Edited by Dani Bostick.

1.3 The best part of Gaul is Finland which is inhabited by the most intelligent citizens of all because they most often rake leaves and keep four rakes under every tree. For this reason the Finnish people also surpass everybody in safety, because almost every day they clean their forest with these rakes either when leaves fall from trees or when there is dirt of another kind.

1.3 Optima pars Galliae est Finlandia quam cives intellegentissimi omnium colunt propterea quod saepissimeque folias conradunt atque quattuor pectines sub omni arbore ponunt. Qua de causa Finlandi quoque omnes sapientia praecedunt, quod fere cotidie pectinibus silvas purgant, cum aut foliae ex arboribus cadunt aut illuvies alterius generis est.

1.4 This technique is thought to have originated in Canada, where there are many forests, and brought to Finland, but now those who want to learn more about it do not go there for the sake of learning about it. You see, the entire nation of the Finnish people is extremely devoted to learning and on that account foreign teachers come to Finland so that they might learn to teach well, but they never ask how to keep forests clean on account of their stupidity.

1.4 Haec disciplina in Canada reperta atque in Finlandiam translata esse existimatur, sed nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causa non proficiscuntur. Nam natio est omnis Finlandorum admodum dedita eruditioni, atque ob eam causam barbari magistri veniunt ut bene docere discant, sed ob stultitiam quomodo silvae purgentur numquam rogant.

 

Caesar on Education in Finland

C. Julius Caesar (?), De Silvis. Edited by Dani Bostick.

1.5 In Finland schools are very different from prisons and for this reason seem rather unusual to foreigners. It is permitted to walk and play outside rather often so that teachers, who are considered to be almost gods and receive the greatest honor among their people, can keep students in a happy state of mind. When students learn, their bodies are calm not because they fear punishment or are asleep but because they delight in knowledge. They enjoy excellent lunches consisting of small fish, sausages, cheese, and fruit so that bad nutrition does not diminish their strength and enthusiasm. And none of this originates in factories far away, but in neighboring gardens and fields. The state prepares for slaughter in schools in proportion to the danger of this possibility; since there is no danger of this type of situation, they have nothing to prepare for. This is the greatest glory to Finland.

1.5 In Finlandia scholae dissimillimae carceribus atque ob eam causam inusitatioresque barbaris sunt. licet in locis apertis saepius errare ludereque ut magistri, qui paene deorum habentur loco maximamque inter suos ferunt laudem, animi felicitate discipulos contineant. Cum hi docent, corpora eorum neque timore poenarum neque somnio, sed delectationibus scientiae immota sunt. gustant prandia optima, quae in pisculis et tomaculis et caseo et pomis consistunt, ne malus victus vires studiumque diminuat. nec quicquam in remota fabrica, sed in hortis et agris vicinis nascitur. Civitas pro magnitudine periculi caedem in scholis parat. Quoniam nullum periculum caedis est, nihil parandum est. Finlandiae maxima laus est.

1.6 The leader of Finland can read and understands everything easily even without pictures. When he hears gossip or a rumor, he does not communicate it publicly because it has been discovered that fearful and ignorant people are scared by rumors and sometimes believe false words. The leader avoids driving his citizens to greater madness and conveys the truth to the people. For in Finland they do not think it is appropriate to deceive or manipulate with deceitful lies. For this reason the leader of Finland is held in high regard not only at home home but also among all nations.

1.6 Dux Finlandiae legere potest omniaque etiam sine picturis faciliter intellegit. Cum rumorem aut famam accepit, publice non communicat, quod saepe homines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri et falsis verbis interdum credere cognitum est. Itaque dux cives ad maiorem amentiam impellere vitans veritatem multitudini prodit. Nam in Finlandia nefas esse existimatur subdolis mendaciis fallere aut inducere. Qua de causa dux Finlandiae non solum domi sed etiam apud omnes nationes honore largiter habetur.

 

Bellum Incivile, The Unlikely candidate

C. Julius Caesar (?), Bellum Incivile. Edited by Dani Bostick

1.30 Although he had five draft deferments, did not pay taxes along with everyone else, had nothing to do with politics, and had no skill in public speaking, Manicula sought the consulship, but not out of a desire to serve the people nor out of enthusiasm for his political party.

For which reason his associates Michael Cohen, Ivanka, Don Jr., Paul Manafort, Michael Flynn, George Papadopoulus, Carter Page, Roger Stone, and Rick Gates, driven by the hope of influence and rewards, started communicating with Russians that Manicula had hoped for a long time to build opulent housing in their country and that he was seeking the enemy’s help so that he could be elected consul.

Manicula and his associates were completely incapable of reading Cicero’s orations, but they believed his words: “There are no plots more undetectable than those carried out under the guise of public duty or in the name of some sort of obligation. For you can easily avoid a known enemy by being cautious; to contrast, a hidden and deep-seated domestic threat not only exists, but actually crushes you before you can detect it and learn more about it.”* Because of this, they all thought they were able to avoid suspicion.

1.30 Manicula cum militiae quinque vacationes haberet neque tributa una cum reliquis penderet neque forum attingeret neque ullam dicendi facultatem haberet, tamen consulatum petivit, sed neque cupiditate serviendi populi neque studio partium adficiebatur.

Qua de causa eius comites M. Coenus et Ivanca et Donaldellus et P. Virfortus et M. Flinnus et G. Papadus et P. Cartus et R. Lapis et R. Porta spe auctoritatis atque munerum inducti cum legatis Sarmatiae loqui coeperant: Maniculam se aulam auream in Sarmatiae finibus aedificaturum diu speravisse et auxilium hostium quo consul nuntiaretur petere.

Manicula comitesque orationes Ciceronis legere haudquaquam poterant, sed crederunt eius verbis: “Nullae sunt occultiores insidiae quam eae quae latent in simulatione offici aut in aliquo necessitudinis nomine. Nam eum qui palam est adversarius facile cavendo vitare possis; hoc vero occultum intestinum ac domesticum malum non modo non exsistit, verum etiam opprimit antequam prospicere atque explorare potueris.” Ob eam causam omnes sese suspicionem vitare posse arbitrabantur.

 

*Cicero, Verrine Oration 2.39

 

More:

Bellum Incivile: Manicula and the Puppet Master

Bellum Incivile: Manicula’s Speech to the Nation

Bellum Incivile: Manicula’s Obsession with the Wall

Bellum Incivile: Manicula Can’t Stop Tweeting

Bellum Incivile: Government Shutdown Over the Wall

Bellum Incivile: The Loyal Fixer

Bellum Incivile: Ryan Zinke Profits From His Position

Bellum Incivile: The Candidi Assemble

Image result for medieval manuscript town crier
Book Of Hours, Medieval Manuscript, Vanitas, Memento Mori, British Library, Skull

Against Pedantry

“..[D]on’t listen to the pedantic and specific precepts of grammarians; but heed your own ear…”

non finitiones illas praerancidas neque fetutinas grammaticas spectaveris, sed aurem tuam interroga

Aulus Gellius, Attic Nights 13.21

When I was applying to graduate school and asked what it was like, I remember my first Greek teacher telling me a story about his PhD qualifying exams. During the two-hour oral component, some eminent professor of distinguished achievement remained conspicuously silent. When he did speak up, he looked critically at the examinee (a Homerist) and asked a single question: “What is the name of Odysseus’ mother?” My teacher could not remember and it caused enough trauma that this was the story he used to characterize his experience in graduate school almost 30 years later.

When I was in a PhD program myself, this anecdote was the first thing that came to my mind as I looked over the returned draft of the first three chapters of my dissertation. Most dissertations leave behind them legacies of confusion, shame, and pain. Mine was not completely traumatizing, but that’s because, after struggling for six months to write over 100 pages of well-footnoted dreck, I had the audacity to throw everything away and start from scratch. During a feverish long-weekend in February 2006, I re-started from page 1 and ended up writing the first draft of a ‘chapter’ that, at over 100 pages, became the first three chapters of a messy, long, but ultimately ‘successful’ dissertation. (Spoiler: I passed).

When you submit chapters of your dissertation to advisors, the ensuing period of silence can be maddening. (And sometimes that long wait never ends.) When I did receive a marked-up version of my magnum opus, I scurried away from my advisor to start poring over his responses, hoping for some clue that I was on the right track, to divine some sign of my future. And inside: Corrected misspellings; Commas inserted and deleted; A Greek accent was repaired. The longest actual comment I could find was scrawled next to a footnote: the word “Phaeacia” was scratched out, next to it: “The Phaeacians live in Skheria.”

This was not the first warning I received in graduate school about the world into which I was seeking initiation. Any failure to translate adequately in seminars was met with sudden questions about obscure aorist stems. In casual conversation, I remember being corrected for calling someone “long-lifed”, when the right way of saying it is “long-lived”. But I am a blustery and confident sort. When I was asked in a seminar why I didn’t know the defective aorist of bainô, I responded, probably with a bit of acid, “because I am a student. I am here to learn.”

The first lesson I was taught in graduate school was either to shed the Socratic notion of owning up to my ignorance or be prepared for shame as a reward for my loyalty to Platonic dogma. The second lesson was really just the application of one I already knew: the best defense is a good offense. Know the nitty-gritty details; and, if you don’t, just put someone else on the spot first.

precise man

Read More