Squawking Crows and Further Epinician Shade

Pindar, Olympian 2.86-89

“Wise is the one who knows
Many things on their own–
But once the foolish learn
They squawk like the crows
Opposing Zeus’ sacred bird.”

…σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾷ·
μαθόντες δὲ λάβροι
παγγλωσσίᾳ κόρακες ὣς ἄκραντα γαρύετον
Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον·

Schol. Ad Pin. Ol. 86

“This is aimed at Bacchylides. For he was Pindar’s rival in a way and competed in the same matters.”

ἀποτείνεται δὲ πρὸς τὸν Βακχυλίδην· γέγονε γὰρ αὐτῷ ἀνταγωνιστὴς τρόπον τινὰ καὶ εἰς τὰ αὐτὰ καθῆκεν.

“He is referring indirectly to Bacchylides and Simonides, calling himself an eagle, and his rivals crows.”

αἰνίττεται Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην, ἑαυτὸν λέγων ἀετόν, κόρακας δὲ τοὺς ἀντιτέχνους.

“If he is somehow indirectly talking about Bacchylides and Simonides, then the dual form garueton has been well selected.”

εἰ δέ πως εἰς Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην αἰνίττεται, καλῶς ἄρα ἐξείληπται τὸ γαρύετον δυικῶς.

“Just as crows like to start shit with an eagle, so too do students enjoy making trouble with those who have learned many things on their own. He is throwing shade on Simonides.”

ὥσπερ κόρακες πρὸς ἀετὸν φιλονεικοῦσιν, οἱ διδακτοὶ πρὸς τοὺς φύσει αὐτοδιδάκτους. αἰνίττεται δὲ εἰς Σιμωνίδην.

Bengt Nyman, “Sea eagle, dead seal and crow”

The Restoration of Peace

Seneca. Hercules. 362-369.

If mortals continually nurse never-ending hate,
And anger once ignited never leaves their hearts,
But instead, the winning side maintains its arms
While the losing side readies its own,
Then wars will leave nothing standing.

The land will be neglected, the fields ravaged.
When the torch has been put to houses,
Deep ash will cover the inhabitants buried within.

It’s advantageous for the victor to wish
For the restoration of peace,
But for the defeated it’s a necessity.

si aeterna semper odia mortales gerant,
nec coeptus umquam cedat ex animis furor,
sed arma felix teneat infelix paret,
nihil relinquent bella; tum vastis ager
squalebit arvis, subdita tectis face
altus sepultas obruet gentes cinis.
pacem reduci velle victori expedit,
victo necesse est.

Yemen has been at war since 2014.
More than 370,000 have died.
Photo credit: Thomas Glass/ICRC.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Poets, Philosophers, and a Bad Reputation: Biographies of Sappho

Suda Σ 107 (iv 322s. Adler)

“Sappho: some claim she is the daughter of Simon, others, Eumenus, while others name  Eeriguios, Semos, Kamon, Etarkhos, or Skamandronumos. Her mother was Kleis. She was a Lesbian from Eressos and a lyric poet who peaked around the 42nd Olympiad [c. 612-608 BCE] at the same time that Alcaeus, Stesichorus, and Pittakos where still alive. She had three brothers: Larikhos, Kharaksos, and Eurugios. She was married to a super rich guy named Kerkulas. He was a merchant from Andros. She had a daughter with him who was named Kleis. She had three girlfriends: Atthis, Telesippa, and Margara. Her friendship with them earned her a bad reputation. Her students included Anagora the Milesian, Gongula of Colophon, and Eunika of Salamis. She composed nine books of lyric poems and was the first to use the pletctrum. She also wrote epigrams, elegies, iambs, and monodies.”

Σαπφώ, Σίμωνος, οἱ δὲ Εὐμήνου, οἱ δὲ Ἠεριγυίου, οἱ δὲ Ἐκρύτου, οἱ δὲ Σήμου, οἱ δὲ Κάμωνος, οἱ δὲ Ἐτάρχου, οἱ δὲ Σκαμανδρωνύμου· μητρὸς δὲ Κλειδός· Λεσβία ἐξ Ἐρεσσοῦ, λυρική, γεγονυῖα κατὰ τὴν μβ΄ Ὀλυμπιάδα, ὅτε καὶ Ἀλκαῖος ἦν καὶ Στησίχορος καὶ Πιττακός. ἦσαν δὲ αὐτῇ καὶ ἀδελφοὶ τρεῖς, Λάριχος, Χάραξος, Εὐρύγιος. ἐγαμήθη δὲ ἀνδρὶ Κερκύλᾳ πλουσιωτάτῳ, ὁρμωμένῳ ἀπὸ Ἄνδρου, καὶ θυγατέρα ἐποιήσατο ἐξ αὐτοῦ, ἣ Κλεῒς ὠνομάσθη· ἑταῖραι δὲ αὐτῆς καὶ φίλαι γεγόνασι τρεῖς, Ἀτθίς, Τελεσίππα, Μεγάρα· πρὸς ἃς καὶ διαβολὴν ἔσχεν αἰσχρᾶς φιλίας. μαθήτριαι δὲ αὐτῆς Ἀναγόρα Μιλησία, Γογγύλα Κολοφωνία, Εὐνείκα Σαλαμινία. ἔγραψε δὲ μελῶν λυρικῶν βιβλία θ΄. καὶ πρώτη πλῆκτρον εὗρεν. ἔγραψε δὲ καὶ ἐπιγράμματα καὶ ἐλεγεῖα καὶ ἰάμβους καὶ μονῳδίας.

Sappho reading, detail of the Vari vase. National Archaeological Museum in Athens 1260

P. Oxy. 1800 fr. 1 [περὶ Σαπφ]οῦς

“Sappho was a Lesbian by birth, fromt he city of Mytilene. Her father was Skamandros, or Skamandronumos, according to some. She had three brothers: Eriguios, Larikhos, and the oldest Kharaksos. He sailed to Egypt because of his obsession with Dorikha on whom he spared no expense. But Sappho took more joy in Larikohs. She had a daughter named Kleis after her own mother. She has been accused by some of being strange in her manner and a lover of women. It appears that her looks were worthy of contempt and that she was very ugly, dusky in appearance and extremely short.”

[Σαπφὼ τὸ μὲν γένος] ἦν Λε[σβία, πόλεως δὲ Μιτ]υλήνης, [πατρὸς δὲ Σκαμ]άνδρου, κα[τὰ δέ τινας Σκα]μανδρωνύ[μου· ἀδελφοὺς δ᾿] ἔσχε τρεῖς, [Ἐρ][γυιον καὶ Λά]ριχον, πρεσβύ[τατον δὲ Χάρ]αξον, ὃς πλεύσας ε[ἰς Αἴγυπτον] Δωρίχαι τινι προσ[νεχθε]ς κατεδαπάνησεν εἰς ταύτην πλεῖστα. τὸν δὲ Λάριχον <νέον> ὄντα μᾶλλον ἠγάπησεν. θυγατέρα δ᾿ ἔσχε Κλεῒν ὁμώνυμον τῆι ἑαυτῆς μί. κ[α]τηγόρηται δ᾿ ὑπ᾿ ἐν[ί]ω[ν] ὡς ἄτακτος οὖ[σα] τὸν τρόπον καὶ γυναικε[ράσ]τρια. τὴν δὲ μορφὴν [εὐ]καταφρόνητος δοκεῖ γε[γον]α[ι κα] δυσειδεστάτη[[ν]], [τ]ὴν μὲν γὰρ ὄψιν φαιώδης [ὑ]πῆρχεν, τὸ δὲ μέγεθος μικρὰ παντελῶς. 

Soma Samuel Orlay Petrich, Sappho, 1880 [Hungarian National gallery
Maximus of Tyre, Orations 18.9 

“What could the love of Sappho be other than that Socratic erotic art? For they seem to me to have loved in their own ways, she loved women and he loved men. For they both used to say that they loved many and were caught up by beautiful things. What Alkibiades, Kharmides, and Phaidros were to him is exactly what Gurrina, Atthis and Anaktoria were to her! What the rivals Prodikos, Gorgias, Thrasymakhos and Protagoras were to Socrates is exactly what Gorgo and Andromeda were to Sappho. Sometimes she refutes them, other times she is ironic just like Socrates.”

ὁ δὲ τῆς Λεσβίας (sc. ἔρως) . . . τί ἂν εἴη ἄλλο ἢ αὐτό, ἡ Σωκράτους τέχνη ἐρωτική; δοκοῦσι γάρ μοι τὴν καθ᾿ αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν, ἡ μὲν γυναικῶν ὁ δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. καὶ γὰρ πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον καὶ ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν· ὅ τι γὰρ ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος, τοῦτο τῇ Λεσβίᾳ Γυρίννα καὶ Ἀτθὶς καὶ1 Ἀνακτορία· καὶ ὅ τι περ Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι Πρόδικος καὶ Γοργίας καὶ Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα· νῦν μὲν ἐπιτιμᾷ ταύταις, νῦν δὲ ἐλέγχει καὶ εἰρωνεύεται αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ Σωκράτους.

Cleobulina’s Poetic Riddles

The following is not really a single poem but rather a collection of lines cited in Athenaeus, Plutarch and others and attributed to Cleobulina

Cleobulina fr. 3.1

“I have seen a man fashioning bronze on another man with fire
Fitting it so well that he joined them in the blood.
I saw a man stealing and deceiving violently—
To accomplish this with violence is the most just thing.
A donkey corpse struck me on the ear with its horny shin.”

ἄνδρ’ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ’ ἀνέρι κολλήσαντα
οὕτω συγκόλλως ὥστε σύναιμα ποιεῖν.
ἄνδρ’ εἶδον κλέπτοντα καὶ ἐξαπατῶντα βιαίως,
καὶ τὸ βίαι ῥέξαι τοῦτο δικαιότατον.
κνήμηι νεκρὸς ὄνος με κερασφόρωι οὖας ἔκρουσεν·

These lines are poetic riddles: the first one, according to Athenaeus, is about using a cupping glass to draw blood to the surface of the skin) the last one is about a Phrygian flute (which was made from a donkey bone)

Cleobulina 4bpblogspotcomk3VU9hBtRk0T5b6PfaiZzIAAAAAAA

Only You Rule Me: Melinno’s (Greek) Hymn to Roma

According to some testimonia Melinno was Nossis’ daughter. The Following poem may be a poem to the city of Rome or to strength Personified (in Greek, rhômê)

Melinno, To Roma

“My greetings, Roma, daughter of Ares
Golden-mitred, war-minded ruler,
You inhabit a sacred Olympos on the earth
Forever untouchable.

Eldest one: Fate has given to you alone
a noble glory of unbreakable empire
so that you may lead because you have
the royal power.

And under the yoke of your strong reins
The chest of the earth and grey waves
Bend. You guide all the cities of people
Steadily.

And while expanding time weakens everything
And transforms life from one thing into another
Only your fair wind of empire
Never changes.

Only you have midwifed the strongest men,
Great warriors, the ones you raise up
Like Demeter’s fertile crops
but courageous men.”

εἰς ῾Ρώμην

χαῖρέ μοι, ῾Ρώμα, θυγάτηρ ῎Αρηος,
χρυσεομίτρα δαΐφρων ἄνασσα,
σεμνὸν ἃ ναίεις ἐπὶ γᾶς ῎Ολυμπον
αἰὲν ἄθραυστον.

σοὶ μόνᾳ, πρέσβιστα, δέδωκε Μοῖρα
κῦδος ἀρρήκτω βασιλῇον ἀρχᾶς,
ὄφρα κοιρανῇον ἔχοισα κάρτος
ἀγεμονεύῃς.

σᾷ δ’ ὐπὰ σδεύγλᾳ κρατερῶν λεπάδνων
στέρνα γαίας καὶ πολιᾶς θαλάσσας
σφίγγεται· σὺ δ’ ἀσφαλέως κυβερνᾷς
ἄστεα λαῶν.

πάντα δὲ σφάλλων ὁ μέγιστος αἰὼν
καὶ μεταπλάσσων βίον ἄλλοτ’ ἄλλως
σοὶ μόνᾳ πλησίστιον οὖρον ἀρχᾶς
οὐ μεταβάλλει.

ἦ γὰρ ἐκ πάντων σὺ μόνα κρατίστους
ἄνδρας αἰχματὰς μεγάλους λοχεύεις
εὔσταχυν Δάματρος ὅπως ἀνεῖσα
καρπὸν †ἀπ’ ἀνδρῶν. *

A Locrian Coin

 

“The One You Love”: The Best Love Poem Ever

Sappho, fr. 16

Some say a force of horsemen, some say infantry
and others say a fleet of ships is the loveliest
thing on the dark earth, but I say it is
the one you love

It is altogether simple to make this understood
since she whose beauty outmatched all,
Helen, left her husband
a most noble man

And went sailing to Troy
Without a thought for her child and dear parents
[Love] made her completely insane
And led her astray

This reminds me of absent Anaktoria

I would rather watch her lovely walk
and see the shining light of her face
than Lydian chariots followed by
infantrymen in arms

Οἰ μὲν ἰππήων στρότον, οἰ δὲ πέσδων,
οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπὶ γᾶν μέλαιναν
ἔμμεναι κάλλιστον, ἐγὼ δὲ κῆν’ ὄτ-
τω τις ἔραται

πά]γχυ δ’ εὔμαρες σύνετον πόησαι
πά]ντι τ[οῦ]τ’· ἀ γὰρ πολὺ περσκέθοισα
κά]λλος ἀνθρώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα
τὸν πανάριστον
/ [κρίννεν ἄρ]ιστον

καλλίποισ’ ἔβας ‘ς Τροίαν πλέοισα
/ ὂσ τὸ πὰν] σέβασ τροΐα[σ ὄ]λεσσ[ε,
κωὐδὲ παῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων
πάμπαν ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγαγ’ αὔταν
οὐκ ἀέκοισαν
/ πῆλε φίλει]σαν

Κύπρις· εὔκαμπτον γὰρ ἔφυ βρότων κῆρ
] κούφως τ . . . οη . . . ν
κἄμε νῦν Ἀνακτορίας ὀνέμναι-
σ’ οὐ παρεοίσας

/ Ὠροσ. εὔκ]αμπτον γαρ [ἀεὶ τὸ θῆλυ]
αἴ κέ] τισ κούφωσ τ[ὸ πάρον ν]οήσῃ.
οὐ]δὲ νῦν, Ἀνακτορί[α, τ]ὺ μέμναι
δὴ] παρειοῖσασ,

τᾶς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
πεσδομάχεντας.

 

petrarch1

Aelian, Fragment 187/190 (from Stobaeus 3.29.58)

“Solon the Athenian, the son of Eksêkestides, when his nephew sang some song of Sappho at a drinking party, took pleasure in it and asked the young man to teach it to him. When someone asked why he was eager to learn it, he responded: “So, once I learn it, I may die.”

Σόλων ὁ ᾿Αθηναῖος ᾿Εξηκεστίδου παρὰ πότον τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ μέλος τι Σαπφοῦς ᾄσαντος, ἥσθη τῷ μέλει καὶ προσέταξε τῷ μειρακίῳ διδάξει αὐτόν. ἐρωτήσαντος δέ τινος διὰ ποίαν αἰτίαν τοῦτο σπουδάσειεν, ὃ δὲ ἔφη ‘ἵνα μαθὼν αὐτὸ ἀποθάνω.’

Life and the Great Game: Some Ancient Passages on Spectacles

Homer, Odyssey 8.147-8

“For as long as he lives, a man has no greater glory
than that which he wins with his own hands and feet”

οὐ μὲν γὰρ μεῖζον κλέος ἀνέρος, ὄφρα κεν ᾖσιν,
ἢ ὅ τι ποσσίν τε ῥέξῃ καὶ χερσὶν ἑῇσιν.

Diogenes Laertius, Life of Pythagoras 8.1

“Sosikrates in his Successions writes that when Pythagoras was asked by Leon the Tyrant of Plius what he was, he said “A philosopher”. And he was in the custom of comparing life to the Great Games because while some go there to compete, others go there to make money, even as some of the best go to watch. In the same way, in life, some grow up in servile positions, Pythagoras used to say, hunting for fame and profit while the philosopher hunts for the truth. That’s enough of that.”

Σωσικράτης δ᾿ ἐν Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ Λέοντος τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς εἴη, φιλόσοφος, εἰπεῖν. καὶ τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει· ὡς οὖν εἰς ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ᾿ ἐμπορίαν, οἱ δέ γε βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί, οὕτως ἐν τῷ βίῳ οἱ μὲν ἀνδραποδώδεις, ἔφη, φύονται δόξης καὶ πλεονεξίας θηραταί, οἱ δὲ φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας. καὶ τάδε μὲν ὧδε.

Tertullian, De Spectaculis

“This will be enough regarding the stained origin of games in idolatry”
Sed haec satis erunt ad originis de idololatria reatum.

102v
“How many ways have we shown that nothing which has to do with these games pleases god!”

Quot adhuc modis probavimus, nihil ex his quae spectaculis deputantur placitum deo esse!

Plutarch, Progress in Virtue 79F

Once when Aeschylus was watching a boxing match at the Isthmian games, one of the men was hit and the audience screamed out. He elbowed Ion of Chios and said, “Do you see what training is like? The man who was hit stays silent and the spectators yell!”

Αἰσχύλος μὲν γὰρ Ἰσθμοῖ θεώμενος ἀγῶνα πυκτῶν, ἐπεὶ πληγέντος τοῦ ἑτέρου τὸ θέατρον ἐξέκραγε, νύξας Ἴωνα τὸν Χῖον “ὁρᾷς,” ἔφη, “οἷον ἡ ἄσκησίς ἐστιν; ὁ πεπληγὼς σιωπᾷ, οἱ δὲ θεώμενοι βοῶσιν.”

Pindar, Nem. 4.6

“The story of deeds lives longer than deeds themselves”

ῥῆμα δ’ ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει

Cicero, De Senectute 58

“Let others have weapons, horses, spears, fencing-foils, ball games, swimming competitions, races, and leave to the old men dice and knucklebones for games. Or let that go too since old age can be happy without it.”

Sibi habeant igitur arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam et pilam, sibi natationes1 atque cursus; nobis senibus ex lusionibus multis talos relinquant et tesseras; id ipsum ut2 lubebit, quoniam sine eis beata esse senectus potest.

Lucretius, De Rerum Natura 4.973-984

“And whenever people for many days in a row
Have given endless attention to games, we see that many
Have stopped actually absorbing these things with their senses
Even though there are paths still open in the mind
By which the representations of things may enter.
For many days in this way the same things are seen
Before their eyes and they stay awake so that they might seem
To see dancers moving their gentle limps
Or brush with their ears the liquid song of the lyre
And the talking chords, and to sense again that same concord
And the wild spectacular with its bright scene.”

Et quicumque dies multos ex ordine ludis
adsiduas dederunt operas, plerumque videmus,
cum iam destiterunt ea sensibus usurpare,
relicuas tamen esse vias in mente patentis,
qua possint eadem rerum simulacra venire.
per multos itaque illa dies eadem obversantur
ante oculos, etiam vigilantes ut videantur
cernere saltantis et mollia membra moventis,
et citharae liquidum carmen chordasque loquentis
auribus accipere, et consessum cernere eundem
scenaique simul varios splendere decores.

Horace, Epistles 1.19.48-9

“Sport tends to give rise to heated strife and anger, anger in turns brings savage feuds and war to the death”.

ludus enim genuit trepidum certamen et iram, ira truces inimicitias et funebre bellum.

Xenophanes, Fragment 2. 16-19

“Swiftness of feet—the thing honored most in all of man’s acts of strength in the contest—could never make a city governed well.”

οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον,
ῥώμης ὅσσ’ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει,
τούνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη·

Image result for Ancient Greek athletic competitions

Anger is Better than Indifference (for Lovers)

Catullus, Carmen 83

“Lesbia talks a lot of shit about me when her husband is around
This brings the greatest pleasure to that fool.
Ass, do you know nothing? She would be sound
If she forgot us in silence—but she rants and she squawks.
She not only remembers me but—a thing sharper to touch,
She’s enraged: it’s like this, she’s burning and talks.”

Lesbia mi praesente viro mala plurima dicit:
haec illi fatuo maxima laetitia est.
mule, nihil sentis? si nostri oblita taceret,
sana esset: nunc quod gannit et obloquitur,
non solum meminit, sed, quae multo acrior est res,
irata est. hoc est, uritur et loquitur.

Book of Hours, MS S.7 fol. 5v - Images from Medieval and Renaissance Manuscripts - The Morgan Library & Museum
Book of Hours, MS S.7 fol. 5v

Conference Got You Down? Even Plato Switched Careers

Aelian, Varia Historia 2.30

“Plato, the son of Ariston, at first pursued poetry and used to write heroic verse. But he soon burned it all because he despised it, since he reckoned that his poetry was far inferior when compared to Homer’s. He then tried tragedy and even completed a tetralogy, and he was about to enter the competition, even to the point of giving the verses to actors. But right before the Dionysia, he went and heard Socrates; and once he was seized by that Siren, he not only withdrew from the competition, but he also gave up the writing of tragedy for good to immerse himself in philosophy.”

Πλάτων ὁ ᾿Αρίστωνος τὰ πρῶτα ἐπὶ ποιητικὴν ὥρμησε, καὶ ἡρωϊκὰ ἔγραφε μέτρα• εἶτα αὐτὰ κατέπρησεν ὑπεριδὼν αὐτῶν, ἐπεὶ τοῖς ῾Ομήρου αὐτὰ ἀντικρίνων ἑώρα κατὰ πολὺ ἡττώμενα. ἐπέθετο οὖν τραγῳδίᾳ, καὶ δὴ καὶ τετραλογίαν εἰργάσατο, καὶ ἔμελλεν ἀγωνιεῖσθαι, δοὺς ἤδη τοῖς ὑποκριταῖς τὰ ποιήματα. πρὸ τῶν Διονυσίων δὲ παρελθὼν ἤκουσε Σωκράτους, καὶ ἅπαξ αἱρεθεὶς ὑπὸ τῆς ἐκείνου σειρῆνος, τοῦ ἀγωνίσματος οὐ μόνον ἀπέστη τότε, ἀλλὰ καὶ τελέως τὸ γράφειν τραγῳδίαν ἀπέρριψε, καὶ ἀπεδύσατο ἐπὶ φιλοσοφίαν.

Head Platon Glyptothek Munich 548.jpg

Pindar Never Met 2020, or 2021

Pindar,  Nemean Ode 4.1-8

“The best doctor for sufferings when they’re done
Is celebration—and the Muses’ talented daughters,
Songs to distract when they touch us,
Not even warm water can make limbs as soft
As the praise that takes the lyre as its partner.

An utterance lives longer than deeds,
Any word the tongue chances upon
With the Graces, drawn from a deep mind.”

ἄριστος εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων
ἰατρός: αἱ δὲ σοφαὶ
Μοισᾶν θύγατρες ἀοιδαὶ θέλξαν νιν ἁπτόμεναι.
οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ τέγγει
5γυῖα, τόσσον εὐλογία φόρμιγγι συνάορος.
ῥῆμα δ᾽ ἑργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει,
ὅ τι κε σὺν Χαρίτων τύχᾳ
γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαθείας.

92-93

“Different generations have different people—
But everyone hopes to claim
That the things they faced were exceptional.”

ἄλλοισι δ’ ἅλικες ἄλλοι· τὰ δ’ αὐτὸς ἀντιτύχῃ,
ἔλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτατα φάσθαι.

File:The Motion Picture - A Win-The-War Factor. Dorothy Gish in "The Greatest Thing in Life", a D. W. Griffith Artcraft pictu - NARA - 533725.tif
File:The Motion Picture – A Win-The-War Factor. Dorothy Gish in “The Greatest Thing in Life”, a D. W. Griffith Artcraft pictu – NARA – 533725.tif 1918 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Motion_Picture_-_A_Win-The-War_Factor._Dorothy_Gish_in_%22The_Greatest_Thing_in_Life%22,_a_D._W._Griffith_Artcraft_pictu_-_NARA_-_533725.tif