A Model Opening for a Toast at Any Occasion

From Athenaeus’ Deipnosophists (5.211 e-f)

“Posidonios of Apamea records the story of [Athenion] which I am going to lay out even though it is rather long, so that we may examine carefully all men who claim to be philosophers, and not merely trust in their shabby robes and unkempt beards. For, as Agathon says (fr. 12):

If I tell the truth, I won’t make you happy.
But if I am to make you happy, I will say nothing true.

Since the truth, they say, is dear to us, I will tell the whole story about this man.”

περὶ οὗ καθ’ ἕκαστα ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὁ ᾿Απαμεύς, ἅπερ εἰ καὶ μακρότερά ἐστιν ἐκθήσομαι, ἵν’ ἐπιμελῶς πάντας ἐξετάζωμεν τοὺς φάσκοντας εἶναι φιλοσόφους καὶ μὴ τοῖς τριβωνίοις καὶ τοῖς ἀκάρτοις πώγωσι πιστεύωμεν. κατὰ γὰρ τὸν ᾿Αγάθωνα
(fr. 12 N)
εἰς μὲν φράσω τἀληθές, οὐχί σ’ εὐφρανῶ·
εἰ δ’ εὐφρανῶ τί σ’, οὐχὶ τἀληθὲς φράσω.
ἀλλὰ φίλη <γάρ>, φασίν, ἡ ἀλήθεια, ἐκθήσομαι τὰ περὶ τὸν ἄνδρα ὡς ἐγένετο (FHG III 266).

 

Image result for Posidonius of Apamea

Porphyry’s Royal name and Fabulous Style

Eunapius, Lives of the Philosophers 4.19

“Although some philosophers conceal their teachings in obscure phrase, just as poets hide theirs in myth, Porphyry praised clarity as a cure-all, and because he had sampled it in his own experience, he inscribed it in his work and brought it back to daylight.”

τῶν δὲ φιλοσόφων τὰ ἀπόρρητα καλυπτόντων ἀσαφείᾳ, καθάπερ τῶν ποιητῶν τοῖς μύθοις, ὁ Πορφύριος τὸ φάρμακον τῆς σαφηνείας ἐπαινέσας καὶ διὰ πείρας γευσάμενος, ὑπόμνημα γράψας εἰς φῶς ἤγαγεν.

Eunapius, Lives of the Philosophers 4.55-4.56

Porphyry

“Porphyry’s birthplace was Tyre—the first city of the ancient Phoenicians—and his forebears were not men of low status. He received a fitting education and  advanced so far and gained so much that when he became a student of Longinus, he was even an adornment to his teacher in a short time.  At that time, Longinus was a kind of living library or a mobile museum. He was tasked with editing ancient authors, as many others before him had been, like Dionysius the Karian who was the most famous of them all. In his Syrian town, Porphyry was at first called Malkhos, a word that can mean king. It was Longinus who named him Porphyry, changing his name to the emblem of royal raiment.”

Alongside Longinus, Porphyry achieved the summit of education—the pinnacle of grammar and even rhetoric, the skill Longinus had achieved. He did not prefer that subject the most, but he learned every type of philosophy thoroughly.  For Longinus was by far the best man at that time at everything—the majority of his books are still circulated and people wonder at them. And if anyone criticized an ancient author, his opinion had no strength before Longinus’ judgment completely supported it.”

<ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ>. Πορφυρίῳ Τύρος μὲν ἦν πατρίς, ἡ πρώτη τῶν ἀρχαίων Φοινίκων πόλις, καὶ πατέρες δὲ οὐκ ἄσημοι. τυχὼν δὲ τῆς προσηκούσης παιδείας, ἀνά τε ἔδραμε τοσοῦτον καὶ ἐπέδωκεν, ὡς—Λογγίνου μὲν ἦν ἀκροατής—καὶ ἐκόσμει τὸν διδάσκαλον ἐντὸς ὀλίγου χρόνου. Λογγῖνος δὲ κατὰ τὸν χρόνον ἐκεῖνον βιβλιοθήκη τις ἦν ἔμψυχος καὶ περιπατοῦν μουσεῖον, καὶ κρίνειν γε τοὺς παλαιοὺς ἐπετέτακτο, καθάπερ πρὸ ἐκείνου πολλοί τινες ἕτεροι, καὶ ὁ ἐκ Καρίας Διονύσιος πάντων ἀριδηλότερος. Μάλχος δὲ κατὰ τὴν Σύρων πόλιν ὁ Πορφύριος ἐκαλεῖτο τὰ πρῶτα (τοῦτο δὲ δύναται βασιλέα λέγειν)· Πορφύριον δὲ αὐτὸν ὠνόμασε Λογγῖνος, ἐς τὸ βασιλικὸν τῆς ἐσθῆτος παράσημον τὴν προσηγορίαν ἀποτρέψας. παρ’ ἐκείνῳ δὴ τὴν ἄκραν ἐπαιδεύετο παιδείαν, γραμματικῆς τε εἰς ἄκρον ἁπάσης, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἀφικόμενος καὶ ῥητορικῆς· πλὴν ὅσον οὐκ ἐπ’ ἐκείνην ἔνευσε, φιλοσοφίας γε πᾶν εἶδος ἐκματτόμενος. ἦν γὰρ ὁ Λογγῖνος μακρῷ τῶν τότε ἀνδρῶν τὰ πάντα ἄριστος, καὶ τῶν βιβλίων τε αὐτοῦ πολὺ πλῆθος φέρεται, καὶ τὸ φερόμενον θαυμάζεται. καὶ εἴ τις κατέγνω τινὸς τῶν παλαιῶν,  οὐ τὸ δοξασθὲν ἐκράτει πρότερον ἀλλ’ ἡ Λογγίνου πάντως ἐκράτει κρίσις.

 In his Homeric QuestionsPorphyry presents a classic formulation for how to ‘read’ Homer (1.12-14):

“Because I think to best to make sense of Homer through Homer, I usually show by example how he may interpret himself, sometimes in juxtaposition, sometimes in other ways.”

᾿Αξιῶν δὲ ἐγὼ ῞Ομηρον ἐξ ῾Ομήρου σαφηνίζειν αὐτὸν ἐξηγούμενον ἑαυτὸν ὑπεδείκνυον, ποτὲ μὲν παρακειμένως, ἄλλοτε δ’ ἐν ἄλλοις.

 

Although this is our earliest extant reference to what is attributed now to the principles of the Alexandrian librarian and editor Aristarchus, the D Scholia to the Iliad (5.385) provide an important testimonium:

“Aristarchus believed it best to make sense of those things that were presented more fantastically by Homer according to the poet’s authority, that we not be overwhelmed by anything outside of the things presented by Homer.”

᾿Αρίσταρχος ἀξιοῖ τὰ φραζόμενα ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ μυθικώτερον ἐκδέχεσθαι, κατὰ τὴν Ποιητικὴν ἐξουσίαν, μηδὲν ἔξω τῶν φραζομένων ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ περιεργαζομένους.

The Difference Between A Philosopher and a Sophist: Swagger

Philostratus, Lives of the Sophists 1.480-481: 

“It is necessary to consider the ancient sophistic art as a kind of rhetoric. For it presents discourses on the same things philosophers cover, but where the philosophers, in setting forth questions and in making small advances on their objects of investigations, assert that they still do not know anything, the ancient sophist claims that he does know the things he describes. At least, he recites as a beginning of his discourse phrases like “I know”, “I recognize”, and “I have noticed for some time,” or “Nothing is certain for man”. This species of introduction furnishes a sense of nobility and certainty to a speech along with implying a clear sense of what is real.”

Τὴν ἀρχαίαν σοφιστικὴν ῥητορικὴν ἡγεῖσθαι χρὴ φιλοσοφοῦσαν• διαλέγεται μὲν γὰρ ὑπὲρ ὧν οἱ φιλοσοφοῦντες, ἃ δὲ ἐκεῖνοι τὰς ἐρωτήσεις ὑποκαθήμενοι καὶ τὰ σμικρὰ τῶν ζητουμένων προβιβάζοντες οὔπω φασὶ γιγνώσκειν, ταῦτα ὁ παλαιὸς σοφιστὴς ὡς εἰδὼς λέγει. προοίμια γοῦν ποιεῖται τῶν λόγων τὸ „οἶδα” καὶ τὸ „γιγνώσκω” καὶ „πάλαι διέσκεμμαι” καὶ „βέβαιον ἀνθρώπῳ οὐδέν”. ἡ δὲ τοιαύτη ἰδέα τῶν προοιμίων εὐγένειάν τε προηχεῖ τῶν λόγων καὶ φρόνημα καὶ κατάληψιν
σαφῆ τοῦ ὄντος.

The Scandalous Emergence of Latin Professors of Rhetoric

Cicero, De oratore III 24 (Cicero is not the speaker here)

“The logic—or rather, the practice itself without logic—of which words to choose, how to order them and how to end sentences is easy—there is a great forest of subjects which, when they were no longer hoarded by the Greeks for this reason, our own youth nearly forgot them by learning them, and, if you can believe it, there are have emerged in the last two years Latin professors of speech. I applied my power as censor to abolish these teachers—not for the reason that some people are always claiming, that I did not want the youth to have a sharp intelligence—but because I did not wish for their wits to be stunted and for their arrogance to be supported.

For among the Greeks, whatever quality they are, I still uses to see a certain practice of language, a theory and knowledge worthy of humanity; these new teachers, well, I could not see that they could teach anything other than how to be daring—a quality which, even when joined with other virtues ought to be especially avoided itself. And since this is the single thing they offer and their school is one of arrogance, I believed that it was a censor’s duty to ensure it did not expand any farther.”

Verborum eligendorum et collocandorum et concludendorum facilis est vel ratio vel sine ratione ipsa exercitatio; rerum est silva magna, quam cum Graeci iam non tenerent ob eamque causam iuventus nostra dedisceret paene discendo, etiam Latini, si dis placet, hoc biennio magistri dicendi exstiterunt; quos ego censor edicto meo sustuleram, non quo, ut nescio quos dicere aiebant, acui ingenia adolescentium nollem, sed contra ingenia obtundi nolui,  corroborari impudentiam. Nam apud Graecos, cuicuimodi essent, videbam tamen esse praeter hanc exercitationem linguae doctrinam aliquam et humanitate dignam scientiam, hos vero novos magistros nihil intellegebam posse docere nisi ut auderent; quod etiam cum bonis rebus coniunctum per se ipsum est magnopere fugiendum: hoc cum unum traderetur et cum impudentiae ludus esset, putavi esse censoris ne longius id serperet providere.

 

Related image

Bad Witnesses: Some Apocryphal Sayings of Heraclitus

These sayings come from the Gnomologium Vaticanum

 

310 “Heraclitus the natural philosopher said that he was wisest of all when he was young because he didn’t think that he knew anything.”

῾Ηράκλειτος ὁ φυσικὸς ἔφησε σοφώτατος γεγονέναι πάντων νέος ὤν, ὅτι ᾔδει ἑαυτὸν μηδὲν εἰδότα.

 

311 “Heraclitus used to say “The ears and eyes of foolish people are terrible witnesses.”

῾Ο αὐτὸς ἔφη· „κακοὶ μάρτυρες ὦτα καὶ ὀφθαλμοὶ ἀφρόνων ἀνθρώπων”.

 

312 “Heraclitus used to say “Honors enslave gods and men”

῾Ο αὐτὸς ἔφη· „τιμαὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους καταδουλοῦνται”.

 

313 “Heraclitus said “people are terrible judges of the truth”

<῾Ο> αὐτὸς εἶπεν· „ἄνθρωποι κακοὶ ἀληθινῶν ἀντίδικοι”

 

Image result for ancient greek Heraclitus

Sweetest in Life: Exploring the Unknown

Sayings Attributed to Socrates in the Gnomologium Vaticanum.

470

“Socrates, when asked what is sweetest in life, said “education, virtue, and the investigation of the unknown”

Σωκράτης ὁ φιλόσοφος ἐρωτηθεὶς τί ἥδιστον ἐν τῷ βίῳ εἶπε· „παιδεία καὶ ἀρετὴ καὶ ἱστορία τῶν ἀγνοουμένων”.

471

“Socrates, when asked what possession is the most advantageous, said “a steadfast friend.”

Σωκράτης ἐρωτηθεὶς τί κτῆμα συμφορώτατον εἶπε· „φίλος βέβαιος.”

478

After he had been condemned to die by the Athenians and when his wife Xanthippe was weeping and saying “Socrates, you are dying unjustly”, Socrates the Athenian said to her “would you want me to die justly?”

Σωκράτης ᾿Αθηναῖος καταδικασθεὶς ὑπὸ ᾿Αθηναίων κατακρημνισθῆναι τῆς γυναικὸς Ξανθίππης κλαιούσης καὶ λεγούσης· „ὦ Σώκρατες, ἀδίκως ἀποθνήσκεις” εἶπε πρὸς αὐτήν· „σὺ οὖν ἐβούλου με δικαίως ἀποθνήσκειν;”

484

“When Socrates saw an uneducated wealthy man he said “Look, a golden sheep!”

<Σ>ωκράτης ἰδὼν πλούσιον ἀπαίδευτον „ἰδού,” φησί, „τὸ χρυσοῦν πρόβατον.”

485

“Socrates used to say that jealousy is a wound from the truth.”

Σωκράτης ἔλεγε τὸν φθόνον ἕλκος εἶναι τῆς ἀληθείας.

489

“When Socrates was asked if the world is spherical he said “I haven’t examined it from every side.”

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς εἰ σφαιροειδής ἐστιν ὁ κόσμος ἔφη· ” οὐχ ὑπερέκυψα.”

499

“When he was asked why he was not writing any treatises, Socrates said “because I see the unwritten selling for more than the written.”

῾Ο αὐτὸς ἐρωτηθεὶς διὰ τί συντάγματα οὐ γράφει ἔφη· „ὅτι τὰ ἄγραφα τῶν γεγραμμένων ὁρῶ πλείονος πωλούμενα.”

Image result for Socrates ancient Greek

The Greatest Good: Some Ancient Words on Health

Plato, Gorgias 452b

“What greater good is there for people than health?”

τί δ᾿ ἐστὶ μεῖζον ἀγαθὸν ἀνθρώποις ὑγιείας·

 

Plato, Republic 333d (book 9)

“There is nothing sweeter than being healthy; but its sweetness evades our notice until we are sick”

Ὡς οὐδὲν ἄρα ἐστὶν ἥδιον τοῦ ὑγιαίνειν, ἀλλὰ σφᾶς ἐλελήθει, πρὶν κάμνειν, ἥδιστον ὄν.

Aristotle, Magna Moralia 1.18 (1190a)

“We all agree on these things, for example that health is a good.

(ταῦτα μὲν γὰρ ἅπαντες ὁμογνωμονοῦσιν, οἷον τὴν ὑγίειαν ὅτι ἀγαθόν)

Plutarch, To an Uneducated Ruler 789f

“Philosophy is a partner to a ruler and reason has been established as a guard just as a doctor removes what harms a person but leaves the healthy part intact”

 ὁ δ᾿ ἐκ φιλοσοφίας τῷ ἄρχοντι πάρεδρος καὶ φύλαξ ἐγκατοικισθεὶς λόγος, ὥσπερ εὐεξίας τῆς δυνάμεως τὸ ἐπισφαλὲς ἀφαιρῶν, ἀπολείπει τὸ ὑγιαῖνον.

Carmen Convivialia 890

“The best thing for a mortal man is to be healthy
And second, to be pretty.
Third, is to be wealthy without deceit.
And, fourth, is to be young with friends.”

ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ,
δεύτερον δὲ φυὰν καλὸν γενέσθαι,
τὸ δὲ τρίτον πλουτεῖν ἀδόλως,
τέταρτον δὲ ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων.

From the Suda, a proverb:

“Healthier than a tick”: A proverb used for people who are entirely healthy. It comes from the animal, the tick which is completely smooth and has neither blemish nor injury.”

Ὑγιέστερος Κρότωνος: ἐπὶ τῶν πάνυ ὑγιαινόντων ἡ παροιμία. ἀπὸ τοῦ ζῴου τοῦ κρότωνος: λεῖον γάρ ἐστιν ὅλον καὶ χωρὶς ἀμυχῆς καὶ μηδὲν ἔχον σίνος.

 

Athena Hygeia (“Health”; “Cleansing”), A cult-name

Euripides, Hippolytus 261-6

“In life, they say, strict and unrelenting occupation is more likely to ruin than please us, and it wages war with our health. Therefore, I am more inclined to praise moderation than excessive strain; and wise people agree with me.”

βιότου δ᾽ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις
φασὶ σφάλλειν πλέον ἢ τέρπειν
τῇ θ᾽ ὑγιείᾳ μᾶλλον πολεμεῖν
οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ
τοῦ μηδὲν ἄγαν:
καὶ ξυμφήσουσι σοφοί μοι.

Image result for Ancient Greek medicine

%d bloggers like this: