Why Does Odysseus Cry over His Dog but Not His Wife?

Plutarch, De Tranquilitate 475a

 

“The poet illustrates well how powerful the unexpected can be. For Odysseus wept when his dog was fawning on him, but he showed no emotion at all when he sat next to his weeping wife. In the second scene, he arrived with his emotions in hand and managed by reason, but in the earlier he encountered something surprising, all of a sudden, without expecting it.”

 

εὖ δὲ καὶ ὁ ποιητὴς οἷόν ἐστι τὸ παρὰ προσδοκίαν ἐδίδαξεν· ὁ γὰρ ᾿Οδυσσεὺς τοῦ μὲν κυνὸς σαίνοντος ἐξεδάκρυσε (ρ 302. 304), τῇ δὲ γυναικὶ κλαιούσῃ παρακαθήμενος οὐδὲν ἔπαθε τοιοῦτον (τ 211)· ἐνταῦθα μὲν γὰρ ἀφῖκτο τῷ λογισμῷ τὸ πάθος ὑποχείριον ἔχων καὶ προκατειλημμένον, εἰς δ’ ἐκεῖνον μὴ προσδοκήσας ἀλλ’ ἐξαίφνης *** διὰ τὸ παράδοξον ἐνέπεσε.

 

Here’s the  moment in question:
Hom. Odyssey 17.300-305

“There lay the dog, Argos, covered with pests.
But then, where he recognized that Odysseus was coming near,
He wagged his tail and flattened both ears,
But he could no longer rise to meet his master.
Then Odysseus looked sideways and wiped away a tear,
Easily escaping Eumaios’ notice; then he questioned him.”

ἔνθα κύων κεῖτ’ ῎Αργος ἐνίπλειος κυνοραιστέων.
δὴ τότε γ’, ὡς ἐνόησεν ᾿Οδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
οὐρῇ μέν ῥ’ ὅ γ’ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
ἄσσον δ’ οὐκέτ’ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ’ ἐρεείνετο μύθῳ·

Go here for the full scene (the tale of Argos’ youth and his sudden death…)

Multiformity in Myth: The Children of Odysseus

[Inspired by the Almeida Theater’s live performance of the Odyssey today, we are reposting some of our favorite passages]

(For a more conventional paper-based version of the following, go here)

When Odysseus and Telemachus finally meet in book 16 of the Odyssey, the father is suddenly stripped of his disguise to reveal himself to his son. Telemachus, shocked, believes that this is instead some god come to trick him. Odysseus, frustrated by the slight delay in reunion, tells his son that “no other Odysseus will come home to you” (16.204). Although from the perspective of the narrative the audience knows that this is in fact Odysseus (and even though Telemachus immediately relents and embraces his father), the line prompts us to think of what it means to say that this man is Odysseus and to ponder what “another” Odysseus might be.

One of the things nearly everyone knows is that Odysseus, the son of Laertes, has a son named Telemachus. This fact is asseverated early in the Iliad when Odysseus makes an oath based on his identity (2.260-64):

“May I be called the father of Telemachus no longer
If I don’t grab you and strip the fine clothes from your back,
The cloak and the tunic that hides your genitals;
And then I will send you wailing among the swift ships
As I beat you from the assembly with unseemly blows.”

μηδ’ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην
εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν.

Odysseus also refers to himself as  “Telemachus’ dear father who fights in the forefront” (Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα, 4.354) later in the epic. These moments are exceptional because every other hero defines himself by his patronym, by his father and past rather than his son and his future.

Most scholars seem to understand this as a nod to the Odyssey and Odysseus’ different character. The scholia present the common reaction to this from Aristonicus: The Iliad is aware of the Odyssey (Τηλεμάχοιο: ὅτι προτετυπωμένος τὰ κατὰ τὴν ᾿Οδύσσειαν μνημονεύει τοῦ Τηλεμάχου. τοῦ αὐτοῦ ἄρα ποιητοῦ καὶ ἡ ᾿Οδύσσεια, Schol. A ad Il. 4.354a 1-3).

What if this reference is not exclusive and specific (i.e. pointing to our Odyssey as we have it), but is instead selecting out and constructing one of many possible Odysseis? Yes, it is true that this notion is not incompatible with the presumption that Odysseus’ words in the Iliad ‘shout out’ to the identity of the Odysseus in the Odyssey. But at the same time, it seems to engage in a Homeric pattern of omitting or marginalizing other traditions for Odysseus—traditions that describe the events after he gets home, or provide different details about what happened after he left Troy; and traditions that transgress the strong identification between Odysseus and his son Telemachus. The larger mythical tradition, it seems, knew a different Odysseus who had many more sons.

Odysseus is said to have heard a prophecy that he would be killed by his son. So, according to some (Dictys, Hyginus) he sent Telemachus away. But what Odysseus didn’t know, allegedly, is that it had more than one son. How many? That depends on whom you believe.

What is really in Kirke's cup?
What is really in Kirke’s cup?

The question–and the various answers we can generate–illustrate both the importance of Odysseus as a figure (in terms of geography and time) and the malleability of myth. To start, here’s the list of all the named children I could find: 17 names for sons (for, I think, 13 individuals) and a daughter:

The Sons:

Telemakhos and Arkesilaos/Ptoliporthes (Penelope) [Eustathius/Pausanias]
Agrios, Latinus and Telegonos (Kirke [Hesiod]) or Auson [Lykophron]
Rhomos, Antias, Ardeas (Kirke) [Dionysus of Halicarnassos]
Nausithoos and Nausinoos (Kalypso) [Hesiod]
Leontophron or Dorukles or Euryalos (Euippê, Epirote Princess) [Eustathius]
Polypoitês (Kallidikê, Thesprotian Princess) [Proklos]
Leontophronos (Daughter of Thoas, Aitolian Princess) [Apollodoros]

The Daughter:
Kassiphone (Kirke) [Lykophron]

Now, it is fair to note that much of the attestation for these children is later than the classical period. But, with the exception of Lykophron (and more on him later), these are not authors who seem to be in the habit of making things up.
Continue reading “Multiformity in Myth: The Children of Odysseus”

How Did Odysseus Marry Penelope? Pherecydes vs. Apollodorus

A fragment of the mythographer Pherecydes provides an interesting account for how Odysseus came to be married to Penelope (hint: it wasn’t his choice):

Pherecydes, fr. 90 (= Fowler 129)
“Ikarios, the son of Oibalos, married Dôrodokhês, the daughter of Ortilokhos or, according to Pherecydes, Asterôdia, the daughter of Eurypylos, the son of Telestôr. When Laertes heard about Penelope—that she differed from all women in both her beauty and her intelligence, he arranged for her to marry his son Odysseus. She possessed so much virtue that she surpassed even Helen who was born from Zeus in some degree. This is the account of Philostephanos and Pherecydes.”
Schol. Homer. Odyss. Ο, 16: ᾿Ικάριος ὁ Οἰβάλου γαμεῖ Δωροδόχην τὴν ᾿Ορτιλόχου, ἢ κατὰ Φερεκύδην, ᾿Αστερωδίαν τὴν Εὐρυπύλου τοῦ Τελέστορος. Πυθόμενος δὲ Λαέρτης περὶ τῆς Πηνελόπης ὅτι καὶ τῷ κάλλει καὶ ταῖς φρεσὶ διαφέρει πασῶν τῶν καθ’ ἑαυτὴν γυναικῶν, ἄγεται αὐτὴν τῷ παιδὶ ᾿Οδυσσέϊ πρὸς γάμον· ἣ τοσαύτην εἶχεν ἀρετὴν, ὥστε καὶ τὴν ῾Ελένην τὴν ἐκ Διὸς οὖσαν τῷ τῆς ἀρετῆς ὑπερβάλλειν. ῾Η δὲ ἱστορία παρὰ Φιλοστεφάνῳ καὶ Φερεκύδῃ.

This story, of course, runs against a more famous version that isn’t exactly compatible (although one could imagine finding some way to match the two tales):

Apollodorus, 3.132

“When Tyndareus saw the mass of suitors, he feared that once one was selected the rest would start fighting. But then Odysseus promised that if he aided him in marrying Penelope, he would propose a way through which there would be no fight—and Tyndareus promised to help him. Odysseus said that he should have the suitors swear an oath to come to the aid if the man who was selected as bridegroom were done wrong by any other man regarding his marriage. After he heard that, Tyndareus had the suitors swear an oath and he himself chose Menelaos as the bride groom and he suited Penelope from Ikarios’ on Odysseus’ behalf.”

τούτων ὁρῶν τὸ πλῆθος Τυνδάρεως ἐδεδοίκει μὴ κριθέντος ἑνὸς στασιάσωσιν οἱ λοιποί. ὑποσχομένου δὲ ᾿Οδυσσέως, ἐὰν συλλάβηται πρὸς τὸν Πηνελόπης αὐτῷ γάμον, ὑποθήσεσθαι τρόπον τινὰ δι’ οὗ μηδεμία γενήσεται στάσις, ὡς ὑπέσχετο αὐτῷ συλλήψεσθαι ὁ Τυνδάρεως, πάντας εἶπεν ἐξορκίσαι τοὺς μνηστῆρας βοηθήσειν, ἐὰν ὁ προκριθεὶς νυμφίος ὑπὸ ἄλλου τινὸς ἀδικῆται περὶ τὸν γάμον. ἀκούσας δὲ τοῦτο Τυνδάρεως τοὺς μνηστῆρας ἐξορκίζει, καὶ Μενέλαον μὲν αὐτὸς αἱρεῖται νυμφίον, ᾿Οδυσσεῖ δὲ παρὰ ᾿Ικαρίου μνηστεύεται Πηνελόπην.

Genealogies and Scholia: Helen and Penelope Were Cousins!

In my recent obsession with the daughters of Tyndareus, I realized something that had escaped my notice for years.  Helen and Penelope, the two most important women of Homeric epic, appear to be cousins! How can this be the case? Their fathers, as one might imagine, were brothers (Apollodorus 3.126):

“There are some who say that Aphareus and Leukippos were sons of Periêrês the son of Aiolos and that Periêrês was the son of Kunortos, but that he himself was the father of Oibalos who fathered Tyndareus, Hippokoôn, and Ikarios.

Hippokoôn had for children Dorykleus, Skaios, Enarophoros, Euteikhes, Boukolos, Lukaithos, Tebros, Hippothoos, Eurytos, Hippokorustês, Alkinoos,and Alkôn. With these sons, Hippokoôn expelled his brothers Ikarios and Tyndareus from Lakedaimôn. The pair fled to Thestios and they allied with him in the war against his neighbors. So, Tyndareus wed Thestios’ daughter, Lêda. And then, when Herakles killed Hippokoôn and his sons, they returned, and Herakles handed over the kingdom of Tyndareus.”

εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες ᾿Αφαρέα μὲν καὶ Λεύκιππον ἐκ Περιήρους γενέσθαι τοῦ Αἰόλου, Κυνόρτου δὲ Περιήρην, τοῦ δὲ Οἴβαλον, Οἰβάλου δὲ καὶ νηίδος νύμφης
Βατείας Τυνδάρεων ῾Ιπποκόωντα ᾿Ικάριον.

῾Ιπποκόωντος μὲν οὖν ἐγένοντο παῖδες Δορυκλεὺς Σκαῖος ᾿Εναροφόρος Εὐτείχης Βουκόλος Λύκαιθος Τέβρος ῾Ιππόθοος Εὔρυτος ῾Ιπποκορυστὴς ᾿Αλκίνους ῎Αλκων. τούτους ῾Ιπποκόων ἔχων παῖδας ᾿Ικάριον καὶ Τυνδάρεων ἐξέβαλε Λακεδαίμονος. οἱ δὲ φεύγουσι πρὸς Θέστιον, καὶ συμμαχοῦσιν αὐτῷ πρὸς τοὺς ὁμόρους πόλεμον ἔχοντι· καὶ γαμεῖ Τυνδάρεως Θεστίου θυγατέρα Λήδαν. αὖθις δέ, ὅτε ῾Ηρακλῆς ῾Ιπποκόωντα καὶ τοὺς τούτου παῖδας ἀπέκτεινε, κατέρχονται, καὶ παραλαμβάνει Τυνδάρεως τὴν βασιλείαν.

The story according to a Homeric scholiast is presents even more family dysfunction (Schol. b in Il.2.581-6):

Continue reading “Genealogies and Scholia: Helen and Penelope Were Cousins!”

So You Think You Know Odysseus?

(Gentle Readers: The following is a summary of several posts about Odysseus for my myth class.)

Homer’s Odyssey, read by many as the story of Odysseus, has perhaps exerted a fantastic influence on the reception of the survivor of the Trojan War.  One of the things I like to encourage is the idea that rather than representing the standard view of the figure, the Homeric epic goes to great lengths to reform and re-present a traditional figure whose broader mythical tradition may have been a bit more positive.

Odysseus' Magic Raft
Odysseus’ Magic Raft

(And it is fair to say that a close reading of the Odyssey itself can produce less-than-favorable revelations regarding the man it sings about.)

Part of the difference represented by Odysseus, I think, is that he is not strictly speaking a demi-god: instead of being a child of a god endowed with super-human ability, he is something somewhat mundane, a human being one step closer to the messy world of his audiences. He is, as the epic announces, the “many-minded man” and a “man of many shapes”. For this reason especially, he becomes a protean figure in myth.

Odysseus Declaims to Sirens?
Odysseus Declaims to Sirens?

The epic may play with this when Odysseus reveals himself to Telemachus in book 16, his son at first balks, certain that this man in front of him is a god or some delusion.  Odysseus responds memorably (16.204):

“No other Odysseus will ever come home to you”
οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ’ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ’ ᾿Οδυσσεύς

A groundbreaking television documentary in the ancient world entitled “So You Think You Know Odysseus” might start out with his biography as popularly known and then look more closely at the epic itself.  For instance, though we often talk about his son Telemachus, his wife Penelope and his father Laertes, we often miss the small detail presented in the epic that Odysseus has a sister named Ktimene. What is going on with her? Well, it seems that she was married off into the murky relationships that pervade the background of the Odyssey‘s rather unclear presentation of the geography and politics of the islands around Ithaca, a tale which makes Laertes out to be a conqueror and brings Odysseus’ rule into question.

But if we leave the Odyssey and look into the mythical tradition, we find that Odysseus dies–according to some–because he is defecated upon by a bird. He has a grandson related to Nestor. And he has up to 18 separate children apart from Telemachus. He was, in many ways, a classic, wandering inseminator.

Odysseus Prepares to Expose his 'Sword'
Odysseus Prepares to Expose his ‘Sword’

But he was also a bit of a scoundrel. According to one tradition, he tried to stab Diomedes in the back while they slipped out of Troy. The negative associations of Odysseus become standard during the classical age when he appears often (but not always) as a bit of a villain in Tragedy and as a counter-figure in oratory where Socrates prefers Palamedes to Homer’s hero.

But it would certainly be unfair to say that the dangers of Odysseus weren’t present in the epic itself: during the middle of his own story, Odysseus as much admits that his own actions were in part cause of his (and his family’s) suffering. In the mythical tradition, Odysseus is positioned as the remorseful cause of Ajax’ madness, the vengeful scourge of Palamedes, the manipulative master of Philoktetes, and the captain who loses all his ships. His suffering is endemic. He is never innocent. But he carries on.

Odysseus and Eurykleia
Odysseus and Eurykleia

I think that this traces in part to his essential humanity: for Plato, Achilles was the best man who went to Troy, and Odysseus was the “most shifty“. His changeable nature, rather than seeming heroic, is more real, more relatable, and far less than ideal. And this is what makes him so much more like us.

The “human-ness” of Odysseus is part of what made him appealing to later philosophers, the Stoics, as a survivor. The continuation of his tale makes him an apt metaphor or available allegory for the struggle of mankind to survive after the stories are done being told.

The Sons of Odysseus Part 4, Telegonos

(This is a continuation of a search for all the children of Odysseus)

In our version of Hesiod’s Theogony, Telegonos appears in a disputed line as one of the sons of Kirkê and Odysseus. It is thought that the line was interpolated to keep Hesiod ‘current’ with the Cyclic poem the Telegony by Eugammon of Cyrene (which is lost):
“Kirkê, the daughter of Helios, Hyperion’s son,
After having sex with Odysseus, gave birth to
Agrios and Latînos, blameless and strong.
And she also gave birth to Telegonos thanks to golden Aphrodite.
Her sons rule far away in the recess of the holy islands
Among the glorious Tursênians.”

Κίρκη δ’ ᾿Ηελίου θυγάτηρ ῾Υπεριονίδαο
γείνατ’ ᾿Οδυσσῆος ταλασίφρονος ἐν φιλότητι
῎Αγριον ἠδὲ Λατῖνον ἀμύμονά τε κρατερόν τε•
[Τηλέγονον δὲ ἔτικτε διὰ χρυσῆν ᾿Αφροδίτην•]
οἳ δή τοι μάλα τῆλε μυχῷ νήσων ἱεράων
πᾶσιν Τυρσηνοῖσιν ἀγακλειτοῖσιν ἄνασσον.

West (1966, 434-5) considers the line about Telegonos to be a Byzantine interpolation. Though I do not aim to argue strenuously against troubling this line, it is important to note that Telegonos’ name (“born far away”; “begotten far away”) may be echoed in the line after the supposed interpolation (μάλα τῆλε). Both his and Telemakhos’ names in marking their distance, their ‘farness’, seem to echo the far-flung traveling nature of their father.

(And though Telemakhos is obviously in the Odyssey and mentioned in the Iliad, neither he nor Telegonos have a large presence in the larger body of myth. Both are largely absent from Archaic and Classical Greek art…)

Eustathius (Comm. Ad Od.1.142.35) explains such naming for sons: “Concerning being born far off, it is sufficiently clear in the Iliad. And now it will be addressed to an extent. Among the ancients, that someone is far-born is not only about where he was born, as the only son of Menelaos was Megapenthes, but that he was born when he father was far away or grew up in this way after he was born. A first example of this is Telegonos who was born from Kirkê when Odysseus was far away.”

Περὶ δὲ τοῦ τηλύγετος, ἱκανῶς ἡ ᾿Ιλιὰς δηλοῖ. νῦν δὲ εἰς τοσοῦτον ῥητέον. ὡς τηλύγετος παῖς παρὰ τοῖς παλαιοῖς, οὐ μόνον μεθ’ ὃν οὐκ ἔστι τεκνώσασθαι, ἢ ὁ μόνος υἱὸς ὡς ὁ Μεγαπένθης ἐνταῦθα τῷ Μενελάῳ, ἀλλὰ καὶ ὁ τῆλε ὄντι τῷ πατρὶ γεννηθεὶς, ἢ καὶ αὐξηθεὶς μετὰ γέννησιν. παράδειγμα τοῦ πρώτου, Τηλέγονος ὁ ἐκ Κίρκης τῆλέ που γεννηθεὶς τῷ ᾿Οδυσσεῖ.

Continue reading “The Sons of Odysseus Part 4, Telegonos”

The Sons of Odysseus, Part 2: Penelope’s Child(ren), Telemakhos and Arkesilaos/Ptoliporthes

One of the things nearly everyone knows is that Odysseus, the son of Laertes, has a son named Telemachus. This fact is asseverated early in the Iliad when Odysseus makes an oath based on his identity (2.260-64):

“May I be called the father of Telemachus no longer
If I don’t grab you and strip the fine clothes from your back,
The cloak and the tunic that hides your genitals;
And then I will send you wailing among the swift ships
As I beat you from the assembly with unseemly blows.”

μηδ’ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην
εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω,
χλαῖνάν τ’ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ’ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει,
αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω
πεπλήγων ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν.

Odysseus also refers to himself as  “Telemachus’ dear father who fights in the forefront” (Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα, 4.354) later in the epic. These moments are exceptional because every other hero defines himself by his patronym, by his father and past rather than his son and his future.

Most scholars seem to understand this as a nod to the Odyssey and Odysseus’ different character. The scholia present the common reaction to this from Aristonicus: The Iliad is aware of the Odyssey (Τηλεμάχοιο: ὅτι προτετυπωμένος τὰ κατὰ τὴν ᾿Οδύσσειαν μνημονεύει τοῦ Τηλεμάχου. τοῦ αὐτοῦ ἄρα ποιητοῦ καὶ ἡ ᾿Οδύσσεια, Schol. A ad Il. 4.354a 1-3).

What if this reference is not exclusive and specific (i.e. pointing to our Odyssey as we have it), but is instead selecting out and constructing one of many possible Odysseis? Yes, it is true that this notion is not incompatible with the presumption that Odysseus’ words in the Iliad ‘shout out’ to the identity of the Odysseus in the Odyssey. But at the same time, it seems to engage in a Homeric pattern of omitting or marginalizing other traditions for Odysseus. And this means ignoring other children.

Continue reading “The Sons of Odysseus, Part 2: Penelope’s Child(ren), Telemakhos and Arkesilaos/Ptoliporthes”

The Sons of Odysseus, Part 1: Evidence from Hesiod, Eustathius and Dionysus of Halicarnassos

Odysseus is said to have heard a prophecy that he would be killed by his son. So, according to some (Dictys, Hyginus) he sent Telemachus away. But what Odysseus didn’t know, allegedly, is that it had more than one son. How many? That depends on whom you believe.

What is really in Kirke's cup?
What is really in Kirke’s cup?

I got a bit obsessive about this a few weeks ago and came up with a list of the named sons of Odysseus. Obviously, the full number I have is a little mess up: some names point to the same ‘individuals’. But here’s the list, 17 names for sons (for, I think, 13 individuals) and a daughter:

Telemakhos and Arkesilaos/Ptoliporthes (Penelope) [Eustathius/Pausanias]
Agrios, Latinus and Telegonos (Kirke [Hesiod]) or Auson [Lykophron]
Rhomos, Antias, Ardeas (Kirke) [Dionysus of Halicarnassos]
Nausithoos and Nausinoos (Kalypso) [Hesiod]
Leontophron or Dorukles or Euryalos (Euippê, Epirote Princess) [Eustathius]
Polypoitês (Kallidikê, Thesprotian Princess) [Proklos]
Leontophronos (Daughter of Thoas, Aitolian Princess) [Apollodoros]

And one daughter:
Kassiphone (Kirke) [Lykophron]

Now, it is fair to note that much of the attestation for these children is later. But, with the exception of Lykophron (and more on him later), these are not authors who seem to be in the habit of making things up. For the sake of pure joy, though, I will give a basic summary today, and then start presenting the additional evidence for specific names over the next few weeks.
Continue reading “The Sons of Odysseus, Part 1: Evidence from Hesiod, Eustathius and Dionysus of Halicarnassos”