Sinister Letters and Sore Feet

Anonymous Parodic Epic fr. 3-7 (Brandt)

“Poverty, be brave and endure the foolish talkers.
For a multitude of sweets and pleasureless hunger overwhelm you.
Whomever the Muses taught their letters backward
Walked having chilblains under his feet
Hermokaikoxanthos prayed to father Zeus:
“Oh man-slayer: how many mortals have you assigned to Hell?”

τέτλαθι δὴ πενίη καὶ ἀνάσχεο μωρολογούντων·
ὄψων γὰρ πλῆθός σε δαμᾷ καὶ λιμὸς ἀτερπής.
οὓς ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι
ἔστειχε δ’ ἔχων ὑπὸ ποσσὶ χίμεθλα
῾Ερμοκαϊκόξανθος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
ὦ βροτολοιγέ, πόσους σὺ <βρο>τῶν ῎Αιδι προΐαψας;

The “backward letters” above (ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα) is more precisely “left-side letters”, with either the pejorative sense of Latin sinister or just a general notion of wrongness. I took the comic lines below as inspiration.

Theognetus, fr. 1.7-8

“Wretch, you learned your letters backwards.
Your books have turned your life upside down.”

ἐπαρίστερ’ ἔμαθες, ὦ πόνηρε, γράμματα·
ἀνέστροφέν σου τὸν βίον τὰ βιβλία.

Suda

“Right-hand of the lord”: this phrase means influence coming from on high and good action in the holy writings. For the ancients used to call right-hand things prudent but left-hand things foolish. Sophocles writes: “You never walked to the left because of your mind, son of Telamôn.”

Δεξιὰ κυρίου: ἡ ἄνωθεν ῥοπὴ καὶ ἡ ἀγαθὴ ἐνέργεια παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ. Δεξιὰ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὰ συνετά, ἀριστερὰ δὲ τὰ μωρά. Σοφοκλῆς· οὔποτε γὰρ φρένοθέν γ’ ἐπ’ ἀριστερά, παῖ Τελαμῶνος ἔβης.

Image result for ancient greek boustrophedon writing
Boustrophedon Style from the 5th Century BCE

Homer: Poet, Parent, Parodist?

If you want to read more about Homer and the “Battle of Frogs and Mice”, you can check out the page on the blog. And you can also check out our book…

Greek Anthology, Exhortative Epigrams 90

“Because he wanted to exercise his mind,
Homer made up the tale of frogs and mice,
Which he then gave to children to imitate.”

῞Ομηρος αὐτοῦ γυμνάσαι γνῶσιν θέλων,
τῶν βατράχων ἔπλασε καὶ μυῶν μῦθον
ἔνθεν παρορμῶν πρὸς μίμησιν τοὺς νέους.

The problematic biographies, the various Lives of Homer, include some similar information.

Vita Herodotea 332-4

“The man from Khios had children around the same age. They were entrusted to Homer for education. He composed these poems: the Kekropes, Batrakohmuomakia, Psaromakhia, Heptapaktikê, and Epikikhlides and as many other poems as were playful.”

ἦσαν γὰρ τῷ Χίῳ παῖδες ἐν ἡλικίῃ. τούτους οὖν αὐτῷ παρατίθησι παιδεύειν. ὁ δὲ ἔπρησσε ταῦτα· καὶ τοὺς Κέρκωπας καὶ Βατραχομυομαχίαν καὶ Ψαρομαχίην καὶ ῾Επταπακτικὴν καὶ ᾿Επικιχλίδας καὶ τἄλλα πάντα ὅσα παίγνιά ἐστιν.

Vita Plutarchea 1.98-100

“He wrote two poems, the Iliad and the Odyssey and, as some say, though not truthfully, he added the Batrakhomuomakhia and Margites for practice and education.”

ἔγραψε δὲ ποιήματα δύο, ᾿Ιλιάδα καὶ ᾿Οδύσσειαν, ὡς δέ τινες, οὐκ ἀληθῶς λέγοντες, γυμνασίας καὶ παιδείας ἕνεκα Βατραχομυομαχίαν προσθεὶς καὶ Μαργίτην.

Vita Quinta, 22-24

“Some also say that two school poems were attributed to him, the Batrakhomuomakhia and the Margites.”

τινὲς δ’ αὐτοῦ φασιν εἶναι καὶ τὰ φερόμενα δύο γράμματα, τήν τε Βατραχομυομαχίαν καὶ τὸν Μαργίτην.

The Margites is another epic parody we have only in fragmentary form.  Aristotle attributes it to Homer in his Poetics (1448b28-1449a3):

“We aren’t able to say anything about [parody] before Homer—but it is likely there were many—but we must start from Homer who leaves us the Margites and other works of this sort. It is fitting that among these works he also developed the iambic meter—for this is the very reason that iambos is called this today, since men are always mocking each other in that meter. Some of the ancient poets wrote heroic poetry, others wrote iambic.  Just as Homer was the exceptional poet in serious matters—for he didn’t only do it well in other ways but he also made his representations dramatic—in the same way he was the first to display the character of comedy in dramatizing something funny, not reproachful. And his Margites completes an analogy for us: just as the Iliad and the Odyssey are to tragedy, so to the Margites is to comedy.”

τῶν μὲν οὖν πρὸ ῾Ομήρου οὐδενὸς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτον ποίημα, εἰκὸς δὲ εἶναι πολλούς, ἀπὸ δὲ ῾Ομήρου ἀρξαμένοις ἔστιν, οἷον ἐκείνου ὁ Μαργίτης καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐν οἷς κατὰ τὸ ἁρμόττον καὶ τὸ ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον—διὸ καὶ ἰαμβεῖον καλεῖται νῦν, ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους. καὶ ἐγένοντο τῶν παλαιῶν οἱ μὲν ἡρωικῶν οἱ δὲ ἰάμβων ποιηταί. ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς ῞Ομηρος ἦν (μόνος γὰρ οὐχ ὅτι εὖ ἀλλὰ καὶ μιμήσεις δραμαικὰς ἐποίησεν), οὕτως καὶ τὸ τῆς κωμῳδίας σχῆμα πρῶτος ὑπέδειξεν, οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματοποιήσας· ὁ γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει, ὥσπερ ᾿Ιλιὰς καὶ ἡ ᾿Οδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας, οὕτω καὶ οὗτος πρὸς τὰς κωμῳδίας.

The Batrakhomuomakhia, however, is not clearly ascribed to Homer until the first century CE.

BM

Sinister Letters and Sore Feet

Anonymous Parodic Epic fr. 3-7 (Brandt)

Poverty, be brave and endure the foolish talkers.
For a multitude of sweets and pleasureless hunger overwhelm you.
Whomever the Muses taught their letters backward
Walked having chilblains under his feet
Hermokaikoxanthos prayed to father Zeus:
“Oh man-slayer: how many mortals have you assigned to Hell?”

τέτλαθι δὴ πενίη καὶ ἀνάσχεο μωρολογούντων·
ὄψων γὰρ πλῆθός σε δαμᾷ καὶ λιμὸς ἀτερπής.
οὓς ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα Μοῦσαι
ἔστειχε δ’ ἔχων ὑπὸ ποσσὶ χίμεθλα
῾Ερμοκαϊκόξανθος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
ὦ βροτολοιγέ, πόσους σὺ <βρο>τῶν ῎Αιδι προΐαψας;

The “backward letters” above (ἐδίδαξαν ἀριστερὰ γράμματα) is more precisely “left-side letters”, with either the pejorative sense of Latin sinister or just a general notion of wrongness. I took the comic lines below as inspiration.

Theognetus, fr. 1.7-8

“Wretch, you learned your letters backwards.
Your books have turned your life upside down.”

ἐπαρίστερ’ ἔμαθες, ὦ πόνηρε, γράμματα·
ἀνέστροφέν σου τὸν βίον τὰ βιβλία.

Suda

“Right-hand of the lord”: this phrase means influence coming from on high and good action in the holy writings. For the ancients used to call right-hand things prudent but left-hand things foolish. Sophocles writes: “You never walked to the left because of your mind, son of Telamôn.”

Δεξιὰ κυρίου: ἡ ἄνωθεν ῥοπὴ καὶ ἡ ἀγαθὴ ἐνέργεια παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ. Δεξιὰ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὰ συνετά, ἀριστερὰ δὲ τὰ μωρά. Σοφοκλῆς· οὔποτε γὰρ φρένοθέν γ’ ἐπ’ ἀριστερά, παῖ Τελαμῶνος ἔβης.

Image result for ancient greek boustrophedon writing
Boustrophedon Style from the 5th Century BCE

Oedipus Parody Vases

One of the most iconic images of Oedipus in the 5th century BCE depicts the moment of his interview with the Sphinx. Here is a representative example (Beazley Archive 205372; Gregorian Etruscan Museum, Vatican City, Vat. 16541):

 

oedipussphinxv

This is the moment when the Sphinx asks Oedipus her famous question. The iconic nature of this also makes it ripe for parody.

oedipus-parody-3

This is the best picture I could manage of the scene (if you are interested, see J. Boardman’s article in JHS 90 (1970) 194-195. This vase features the beast masturbating and ejaculating while the hero looks on and holds his sword. It is dated to the mid-fifth century BCE. (I found it in the LIMC, number 69).

There is a much more tame version of the later, which maintains the phallus, but skimps on the erections and ejaculations. This vase is in the Boston MFA, 01.8036.

oedipus-parody-2

 

 

 

Hipponax Invented Parody? 14.698

Athenaeus, Deipnosophists

“Polemon, in the twelfth book of his To Timaios, writes about his studies on the authors of parody “I would call Boeiotos and Euboios word-smiths since they play deftly with multiple meanings and they surpass the poets who preceded them in earlier generations. But it must be admitted that the founder of this genre was Hipponax, the iambic poet. For he writes as follows in hexameter:

“Muse, tell me the tale the sea-swallowing
Stomach-slicing, son of Eurymedon, who eats without order,
How he died a terrible death thanks to a vile vote
in the public council along the strand of the barren sea.”

Parody is also accredited to Epicharmus of Syracuse in some of his plays, Cratinus the Old Comic poetry in his play The Sons of Eunêos, and also to Hegemon of Thasos, whom they used to call “Lentil Soup”, as he says himself.”

Πολέμων δ’ ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῶν πρὸς Τίμαιον περὶ τῶν τὰς παρῳδίας γεγραφότων ἱστορῶν τάδε γράφει ‘καὶ τὸν Βοιωτὸν δὲ καὶ τὸν Εὔβοιον τοὺς τὰς παρῳδίας γράψαντας λογίους ἂν φήσαιμι διὰ τὸ παίζειν ἀμφιδεξίως καὶ τῶν προγενεστέρων ποιητῶν ὑπερέχειν ἐπιγεγονότας. εὑρετὴν μὲν οὖν τοῦ γένους ῾Ιππώνακτα φατέον τὸν ἰαμβοποιόν. λέγει γὰρ οὗτος ἐν τοῖς ἑξαμέτροις

Μοῦσά μοι Εὐρυμεδοντιάδεα τὴν ποντοχάρυβδιν,
τὴν ἐν γαστρὶ μάχαιραν, ὃς ἐσθίει οὐ κατὰ κόσμον,
ἔννεφ’, ὅπως ψηφῖδι <κακῇ>* κακὸν οἶτον ὀλεῖται
βουλῆι δημοσίηι παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο.

κέχρηται δὲ καὶ ᾿Επίχαρμος ὁ Συρακόσιος ἔν τισι τῶν δραμάτων ἐπ’ ὀλίγον καὶ Κρατῖνος ὁ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητὴς ἐν Εὐνείδαις καὶ τῶν κατ’ αὐτὸν ῾Ηγήμων ὁ Θάσιος, ὃν ἐκάλουν Φακῆν. λέγει γὰρ οὕτως.

 

*Emendation suggested via twitter by Armand D’Angour

Muse, Tell Me About Dinner–An Epic Feast for Thanksgiving Week

Antiquity has bequeathed us many odd things. Among them, the Attic Dinner attributed to Matro of Pitane, a poet so obscure he does not merit his own wikipedia article. A student of Greek epic–even a rather poor one–should recognize the many allusions to Homer. (Of course, this poet is largely preserved by the gastronome Athenaeus).

“Dinners, tell me, Muse, of dinners, much nourishing and fine.
Which Xenokles the orator ate at my house in Athens.
For I went there too, but a great hunger plagued me—
Where I saw the finest and largest loaves
Whiter than snow, tasting like wheat-cakes
The north-wind lusted after them as they baked.
Xenicles himself inspected the ranks of men
As he stopped while standing at the threshold; next to him was the parasite
Khairephoôn, a man like a starving sea-gull,
Hungry, and well-acquainted with other people’s feasts.”

δεῖπνα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροφα καὶ μάλα
πολλά ἃ Ξενοκλῆς ῥήτωρ ἐν ᾿Αθήναις δείπνισεν ἡμᾶς·
ἦλθον γὰρ κἀκεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λιμός.
οὗ δὴ καλλίστους ἄρτους ἴδον ἠδὲ μεγίστους,
λευκοτέρους χιόνος, ἔσθειν δ’ ἀμύλοισιν ὁμοίους
τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο πεσσομενάων
αὐτὸς δὲ Ξενοκλῆς ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
στῆ δ’ ἄρ’ ἐπ’ οὐδὸν ἰών. σχεδόθεν δέ οἱ ἦν παράσιτος
Χαιρεφόων, πεινῶντι λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς,
νήστης, ἀλλοτρίων εὖ εἰδὼς δειπνοσυνάων.

The first line quite obviously adapts the first line of the Odyssey:

“Of a man, tell me, Muse, a man of many ways who [suffered] many things…”

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

A Commentary on the Homeric Batrakhomuomakhia, Part 18: Lines 277-302

This is the eighteenth (and final) installment of our working commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice”.

277 ῝Ως ἄρ’ ἔφη Κρονίδης· ῎Αρης δ’ ἀπαμείβετο μύθῳ·
278 οὔτ’ ἄρ’ ᾿Αθηναίης Κρονίδη σθένος οὔτε ῎Αρηος
279 ἰσχύει βατράχοισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον.
280 ἀλλ’ ἄγε πάντες ἴωμεν ἀρηγόνες· ἢ τὸ σὸν ὅπλον
281 κινείσθω· οὕτω γὰρ ἁλώσεται ὅς τις ἄριστος,
282 ὥς ποτε καὶ Καπανῆα κατέκτανες ὄβριμον ἄνδρα
283 καὶ μέγαν ᾿Εγκελάδοντα καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων.

284 ῝Ως ἄρ’ ἔφη· Κρονίδης δὲ βαλὼν ἀργῆτα κεραυνὸν
285 πρῶτα μὲν ἐβρόντησε, μέγαν δ’ ἐλέλιξεν ῎Ολυμπον.
286 αὐτὰρ ἔπειτα κεραυνὸν δειμαλέον διὸς ὅπλον
287 ἧκ᾿ ἐπιδινήσας. ὁ δ᾿ ἄῤ ἔπτατο χειρὸς ἄνακτος
288 πάντας μέν ῥ’ ἐφόβησε βαλὼν βατράχους τε μύας τε·
289 ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγε μυῶν στρατός, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον
290 ἔλπετο πορθήσειν βατράχων γένος αἰχμητάων,
291 εἰ μὴ ἀπ’ Οὐλύμπου βατράχους ἐλέησε Κρονίων,
292 ὅς ῥα τότ’ ἐν βατράχοισιν ἀρωγοὺς εὐθὺς ἔπεμψεν.
293 ῏Ηλθον δ’ ἐξαίφνης νωτάκμονες, ἀγκυλοχεῖλαι,
294 λοξοβάται, στρεβλοί, ψαλιδόστομοι, ὀστρακόδερμοι,
295 ὀστοφυεῖς, πλατύνωτοι, ἀποστίλβοντες ἐν ὤμοις,
296 βλαισοί, χειλοτένοντες, ἀπὸ στέρνων ἐσορῶντες,
297 ὀκτάποδες, δικάρηνοι, ἀχειρέες, οἱ δὲ καλεῦνται
298 καρκίνοι, οἵ ῥα μυῶν οὐρὰς στομάτεσσιν ἔκοπτον
299 ἠδὲ πόδας καὶ χεῖρας· ἀνεγνάμπτοντο δὲ λόγχαι.
300 τοὺς δὴ ὑπέδεισαν δειλοὶ μύες οὐδ’ ἔτ’ ἔμειναν,
301 ἐς δὲ φυγὴν ἐτράποντο· ἐδύετο δ’ ἥλιος ἤδη,
302 καὶ πολέμου τελετὴ μονοήμερος ἐξετελέσθη

Continue reading “A Commentary on the Homeric Batrakhomuomakhia, Part 18: Lines 277-302”

A Commentary on the Homeric Batrakhomuomakhia, Part 17: Lines 260-275

This is the seventeenth installment of our working commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice”.

259 ῏Ην δέ τις ἐν μυσὶ παῖς Μεριδάρπαξ ἔξοχος ἄλλων,
260 Κναίσωνος φίλος υἱὸς ἀμύμονος ἀρτεπιβούλου·
261a μεριδάρπαξ ὄρχαμος μιμούμενος αὐτὸν ἄρηα
261β ὃς μόνος ἐν μύεσσιν ἀρίστευεν καθ’ ὅμιλον
261c Κναίσων μέν, βρατράχοιο βέλει πληγεὶς κατὰ χεῖρα
261 οἴκαδ’ ἴεν, πολέμου δὲ μετασχεῖν παῖδ’ ἐκέλευεν·
262a αὐτὸς δ’ ἑστήκει γαυρούμενος κατὰ λίμνην
262 οὗτος ἀναρπάξαι βατράχων γενεὴν ἐπαπείλει·
263a στεῦτο δὲ πορθήσειν βρατράχων γένος αἰχμητάων
263 ἀγχοῦ δ’ ἕστηκεν μενεαίνων ἶφι μάχεσθαι
264 καὶ ῥήξας καρύοιο μέσην ῥάχιν εἰς δύο μοίρας
265 φράγδην ἀμφοτέροισι κενώμασι χεῖρας ἔθηκεν·
266 οἱ δὲ τάχος δείσαντες ἔβαν πάντες κατὰ λίμνην·
267 καί νύ κεν ἐξετέλεσσεν ἐπεὶ μέγα οἱ σθένος ἦεν,
268 εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
269 καὶ τότ’ ἀπολλυμένους βατράχους ᾤκτειρε Κρονίων,
270 κινήσας δὲ κάρη τοίην ἐφθέγξατο φωνήν·
271 ῍Ω πόποι ἦ μέγα θαῦμα τόδ’ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
272 [οὐ μικρόν με πλήσσει Mεριδάρπαξ ὃς κατὰ λίμνην ]
273 ῞αρπαξ ἐν βατράχοισιν ἀμείβεται· ἀλλὰ τάχιστα
274 Παλλάδα πέμψωμεν πολεμόκλονον ἢ καὶ ῎Αρηα,
275 οἵ μιν ἐπισχήσουσι μάχης κρατερόν περ ἐόντα.

Continue reading “A Commentary on the Homeric Batrakhomuomakhia, Part 17: Lines 260-275”

A Commentary on the Homeric Batrakhomuomakhia, Part 16: 226-259

This is the sixteenth installment of our commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice”.

226 ῾Υδρόχαρις δ’ ἔπεφνεν Πτερνοφάγον βασιλῆα,
227 Λιτραῖον δ’ ἀρ’ ἔπεφνεν ἀμύμων Βορβοροκοίτης,
228 χερμαδίῳ πλήξας κατὰ βρέγματος· ἐγκέφαλος δὲ
229 ἐκ ῥινῶν ἔσταξε, παλάσσετο δ’ αἵματι γαῖα.
230 Λειχοπίναξ δ’ ἔκτεινεν ἀμύμονα Βορβοροκοίτην,
231 ἔγχει ἐπαΐξας· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
232 Πρασσαῖος δὲ ἰδὼν ποδὸς εἵλκυσε Κνισσοδιώκτην ,
233 ἐν λίμνῃ δ’ ἀπέπνιξε κρατήσας χειρὶ τένοντα.
234 Ψιχάρπαξ δ’ ἤμυν’ ἑτάρου περὶ τεθνειῶτος
235 καὶ βάλε Πρασσαῖον κατὰ νηδύος ἐς μέσον ἧπαρ,
236 πῖπτε δέ οἱ πρόσθεν, ψυχὴ δ’ ᾿Αϊδόσδε βεβήκει.
237 Κραμβοβάτης δὲ ἰδὼν πηλοῦ δράκα ῥίψεν ἐπ’ αὐτόν,
238 καὶ τὸ μέτωπον ἔχρισε καὶ ἐξετύφλου παρὰ μικρόν.
239 ὠργίσθη δ’ ἄρ’ ἐκεῖνος, ἑλὼν δ’ ἄρα χειρὶ παχείῃ
240 κείμενον ἐν δαπέδῳ λίθον ὄβριμον, ἄχθος ἀρούρης,
241 τῷ βάλε Κραμβοβάτην ὑπὸ γούνατα· πᾶσα δ’ ἐκλάσθη
242 κνήμη δεξιτερή, πέσε δ’ ὕπτιος ἐν κονίῃσι.
243 Κραυγασίδης δ’ ἤμυνε καὶ αὖθις βαῖνεν ἐπ’ αὐτόν,
244 τύψε δέ οἱ μέσσην κατὰ γαστέρα· πᾶς δέ οἱ εἴσω
245 ὀξύσχοινος ἔδυνε, χαμαὶ δ’ ἔκχυντο ἅπαντα
246 ἔγκατ’ ἐφελκομένῳ ὑπὸ δούρατι χειρὶ παχείῃ·
247 Τρωγλοδύτης δ’ ὡς εἶδεν ἐπ’ ὄχθῃσιν ποταμοῖο,
248 σκάζων ἐκ πολέμου ἀνεχάζετο, τείρετο δ’ αἰνῶς·
249 ἥλατο δ’ ἐς τάφρους, ὅππως φύγῃ αἰπὺν ὄλεθρον.
250 Τρωξάρτης δ’ ἔβαλεν Φυσίγναθον ἐς ποδὸς ἄκρον.
251 ἔσχατος δ’ ἐκ λίμνης ἀνεδύσετο, τείρετο δ’ αἰνῶς
252 Πρασσαῖος δ’ ὡς εἶδεν ἔθ’ ἡμίπνουν προπεσόντα,
253 ἦλθε διὰ προμάχων καὶ ἀκόντισεν ὀξύσχοινον·
254 οὐδ’ ἔρρηξε σάκος, σχέτο δ’ αὐτοῦ δουρὸς ἀκωκή·
255 οὐδ’ ἔβαλε τρυφάλειαν ἀμύμονα καὶ τετράχυτρον
256 δῖος ᾿Οριγανίων, μιμούμενος αὐτὸν ῎Αρηα,
257 ὃς μόνος ἐν βατράχοισιν ἀρίστευεν καθ’ ὅμιλον·
258 ὥρμησεν δ’ ἄρ’ ἐπ’ αὐτόν· ὁ δ’ ὡς ἴδεν οὐχ ὑπέμεινεν
ἥρωας κρατερούς, ἀλλ’ ἔδυνε βένθεσι λίμνης

Continue reading “A Commentary on the Homeric Batrakhomuomakhia, Part 16: 226-259”

A Commentary on the Homeric Batrakhomuomakhia, Part 15: Lines 198-225

This is the fifteenth installment of our commentary on the Homeric “Battle of Frogs and Mice”.

198 πάντες δ’ αὖτ’ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἕνα χῶρον.
199 καὶ τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντες
200 δεινὸν ἐσάλπιγξαν πολέμου κτύπον· οὐρανόθεν δὲ
201 Ζεὺς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο κακοῖο.
202 Πρῶτος δ’ ῾Υψιβόας Λειχήνορα οὔτασε δουρὶ
203 ἑσταότ’ ἐν προμάχοις κατὰ γαστέρα ἐς μέσον ἧπαρ·
204 κὰδ δ’ ἔπεσεν πρηνής, ἁπαλὰς δ’ ἐκόνισεν ἐθείρας.
205 δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.
206 Τρωγλοδύτης δὲ μετ’ αὐτὸν ἀκόντισε Πηλείωνος,
207 πῆξεν δ’ ἐν στέρνῳ στιβαρὸν δόρυ· τὸν δὲ πεσόντα
208 εἷλε μέλας θάνατος, ψυχὴ δ’ ἐκ σώματος ἔπτη.
209 Σευτλαῖον δ’ ἂρ ἔπεφνε βαλὼν κέαρ ᾿Εμβασίχυτρος,
210 ᾿Αρτοφάγος δὲ Πολύφωνον κατὰ γαστέρα τύψε·
211 ἤριπε δὲ πρηνής, ψυχὴ δὲ μελέων ἐξέπτη.
212 Λιμνόχαρις δ’ ὡς εἶδεν ἀπολλύμενον Πολύφωνον,
213 Τρωγλοδύτην ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος τρῶσεν ἐπιφθὰς
214a πέτρῳ μυλοειδέϊ· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε·
214 ᾿Ωκιμίδην δ’ ἄχος εἷλε καὶ ἤλασεν ὀξέϊ σχοίνῳ
215 οὐδ’ ἐξέσπασεν ἔγχος ἐναντίον· ὡς δ’ ἐνόησε
216 Λειχήνωρ δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ
217 καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε καθ’ ἧπαρ· ὡς δ’ ἐνόησε
218 Κοστοφάγον φεύγοντα βαθείαις ἔμπεσεν ὄχθαις.
219 ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγε μάχης ἀλλ’ ἤλασεν αὐτόν·
220 κάππεσε δ’, οὐκ ἀνένευσεν, ἐβάπτετο δ’ αἵματι λίμνη
221 πορφυρέῳ, αὐτὸς δὲ παρ’ ἠιόν’ ἐξετανύσθη,
222 χορδῇσιν λιπαρῇσί τ’ ἐπορνύμενος λαγόνεσσιν.
223 Τυροφάγον δ’ αὐτῇσιν ἐπ’ ὄχθαις ἐξενάριξεν.
224 Πτερνογλύφον δὲ ἰδὼν Καλαμίνθιος ἐς φόβον ἦλθεν,
225 ἥλατο δ’ ἐς λίμνην φεύγων τὴν ἀσπίδα ῥίψας.

198-259 The gods gather to watch the clash of the armies and, as they often do in the Iliad and Odyssey. They direct the audience’s attention and act as an internal audience gazing upon the slaughter of war. The parodist makes this even more explicit after the gods move together as a crowd thronging into a theater for a spectacle. For the gods as an audience in Homer, see Griffin 1980, 179-201. For a more theoretical treatment, see Pucci 2002, 21. What the gods gaze upon is a rather confusing and hectic series of deaths swinging between both sides of the battle. The text has problems throughout and gets quite confusing. The last 100 lines of the poem are more formulaic and “Homeric” than the first two-thirds. This formulaic section presents action that is not altogether clear with prominent characters who die only to appear again later. Typically, scholars have interpreted the confusion as resulting from a combination of poor poetic skill and textual corruption. Following Kelly’s argument (2009) that the confusion and lack of clarity is an intentional act of parody of Homeric style (thus also revealing the parodist’s deep knowledge of Homeric style) we can view this section as a generic critique. It is clear from the manuscript tradition that there are significant confusions from textual transmission; on the other hand, the sophistication of the poem from the beginning to this point should make us wary of dismissing Kelly’s suggestion to take the parody seriously. It is quite possible to accomodate both the conventional and the theoretical interpretations of the poem.

198 ἀολλέες: “in throngs, gathered together”, a common Homeric term.
εἰς ἕνα χῶρον: cf. line 133.

199 καὶ τότε: a common phrase in Homer coordinating action among different characters as at Il. 1.92 when it provides a transition from the end of Achilles’
encouragement to the beginning of Calchas’ speech (Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων) .

κώνωπες: from κώνωψ, “gnat, mosquito”. Here, probably “mosquitoes”. The σάλπιγξ was a war trumpet. According to Aristotle (de Mundo 399b), the σάλπιγξ was sounded prior to the soldiers’ assumption of their arms. Presumably, the mosquitoes were bearing these trumpets for the mice, as it seems unlikely that they would serve the frogs in any function other than a source of sustenance.

200 ἐσάλπιγξαν: Denominative verb from σάλπιγξ

δεινὸν… κτύπον: This might typically signal a percussive sound, whereas in Homer trumpets ‘scream’ (ὡς δ’ ὅτ’ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ’ ἴαχε σάλπιγξ, 18.219) and the sky itself trumpets (ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς, 21.388).

201 Ζεὺς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο κακοῖο. Cf. Il. 20.56 (δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε) and 17.548 (Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο). For πολέμοιο κακοῖο (the Homeric genitives) see 1.284 (ἕρκος ᾿Αχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο). The appositive use of τέρας—which is generally associated with Zeus—is a bit odd, but see 5.741-2 (“on it was the Gorgon-head of the terrible monster, dread and terrifying, a symbol of Aegis-bearing Zeus”; ἐν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου / δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο).

202 Πρῶτος δ’: δὲ πρῶτος: often starts sequences of action. The δὲ is not adversative but instead copulative.

Λειχήνορα: “Man-licker”. Cf. line 216 below.

῾Υψιβόας: “Shouts-on-high”.

οὔτασε δουρὶ : A common sequence in the Iliad, cf. Il. 5.56 and 7.258

203 ἑσταότ’: Perfect passive particple of ἵστημι. ἑσταότ’ is common at the beginning of lines (e.g. Il. 4.366).

κατὰ γαστέρα : Some MSS have κατὰ γαστέρος instead of the accusative, meaning “through the stomach, he struck the middle of the liver with the spear”. The accusative with κατὰ (meaning “down into” or simply “into”) is Homeric (16.465) but the accumulation here of “down into the stomach into the liver” seems a bit strained. κατὰ γαστέρος does not occur in Homer but does occur earlier in this poem, 71. See also line 235 below. Both are likely literary adaptations, see Camerotto (1995, 12).

ἐς μέσον ἧπαρ·: “in the middle of the liver” doesn’t occur in Homeric battle scenes (middle of the stomach, e.g. ῾Ιπποθόῳ περιβάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψε, 17.313), but instead when Hecuba wishes she could eat Achilles’ liver (…τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι / ἐσθέμεναι προσφῦσα…, 24.212-213).

204 κὰδ: κατὰ, a common assimilation with δ’ ἔπεσεν see Il. 11.676: δ’ ἔπεσεν πρηνής: “He fell down face forward. In battle language, πρηνής (related to the late verb πρανίζω) contrasts with ὕπτιος, on one’s back

ἁπαλὰς δ’ ἐκόνισεν ἐθείρας: For κονίω as a transitive, see Il.21.207. For falling in dust, cf. 16.469: κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός.

205 δούπησεν δὲ πεσών: very Homeric, see Il. 16.599.

ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ: this whole line is Homeric, see Il. 5.42.

206 Τρωγλοδύτης δὲ μετ’ αὐτὸν ἀκόντισε Πηλείωνος: The verb here can take the genitive, but some MSS have the accusative πηλείωνα. The addition of μετ’ αὐτὸν obscures the matter a bit. For the general sense, perhaps take μετ’ αὐτὸν merely temporally (i.e. “after that/him Hole-dweller hurled at the son of Peleus and his strong spear stuck in his chest”)

Πηλείωνος: “The son of Peleus”. Since he has receded into the action, Physignathos, the frog at the center of the war, dies an understated death here (if, in fact, this patronymic indicates the same frog). On the name, see Physignathos’ speech above at line 19. Note, however, that Physignathos is alive to be struck on the foot at line 250. The dead mouse-prince, Psikharpaks, appears alive too at line 234.

207 πῆξεν: Unaugmented aorist of πήγνυμι; στιβαρὸν δόρυ is the subject
τὸν δὲ πεσόντα: object of εἷλε.

208 εἷλε μέλας θάνατος: “black death” occurs at line 16.687 the phrase is closely based on the common κῆρα μέλαιναν (e.g. 21.66). Cf. Camerotto (1993, 16) and line 236 below.

ἔπτη: The syncopated, defective aorist of πέτομαι does not appear until after the Hellenistic period

209 ᾿Εμβασίχυτρος: “someone who enters dishes”; he is the herald who announces the war to the frogs at line 127.

Σευτλαῖον: from τεῦτλον, “beet”

ἔπεφνε: See on 141

210 ᾿Αρτοφάγος: “Bread-eater” from ἄρτος “loaf” and φαγέω, used not as a present but as a second aorist of ἐσθίω

Πολύφωνον: “of much voice” e.g. Noisy, Chatterer; see the note on the variant at line 12.

κατὰ γαστέρα: See discussion on 203

τύψε: unaugmented, 3rd person singular

210-222: In his edition, Allen suggests that 210, 213a and 217 are “clearly Byzantine” and, moreover, that the other lines “stand with them” and should therefore be rejected. West 2003 cuts out some of the lines but preserves most. Glei preserves the bulk while Ludwig agrees that 213, 213a are out of place (not present in the best manuscript tradition. 216 and 217 are also absent in some manuscripts.

211 ἤριπε δὲ πρηνής, ψυχὴ δὲ μελέων ἐξέπτη: This line is similar to 204 (κὰδ δ’ ἔπεσεν πρηνής) and 208 (ψυχὴ δ’ ἐκ σώματος ἔπτη).The first half is similar to Il.5.58 (ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε’ ἐπ’ αὐτῷ.) For the notion is similar to Il. 23.880 (ὠκὺς δ’ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ’ ἀπ’ αὐτοῦ).

μελέων: Uncontracted genitive plural of μέλος, μέλεος (“limb”)

ἐξέπτη: See on line 208

212 Λιμνόχαρις: “Delights in the Pond”
ὡς εἶδεν: “When he saw that”; ὡς often follows the clause’s subject.

ἀπολλύμενον: Note the present tense of the participle, this gives the phrase a progressive force, i.e. “When he saw that Polyphônos was being destroyed.”

213 Τρωγλοδύτην ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος τρῶσεν ἐπιφθὰς: There are two lines included in this section in some MSS.

213a πέτρῳ μυλοειδέϊ· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε· πέτρῳ μυλοειδέϊ: this appears in the Iliad (7.270: εἴσω δ’ ἀσπίδ’ ἔαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ) during the dual of Ajax and Hektor. τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε: A common Homeric formula, e.g. Il. 6.11; see line 231 below

213b Τρωγλήτης δ᾿ ἄῤ ἔπεφνε Βρεκαίκιγα ἐσθλὸν ἀίξας
This line also has largely formulaic aspects. On ἔπεφνε see 141, 209.

Βρεκαίκιγα ἐσθλὸν: The novel compound here may be an echo of Aristophanes’ frog call (brekekkex koax koax; Βρεκεκεκεξ κοαξ κοαξ from the Frogs) or it may be a compound of the root βρέχω (“to moisten, or to be wet”) and ἀίσσω (“to leap”) giving a meaning something like “Water-Darter”. The force of such a compound may be reflected as well in the line-ending participle ἀίξας which, by modifying the mouse, not the frog, engages in a bit of linguistic play. For the call brekekkex koax koax, see Dover 1993, 219 who draws on Campbell 1984 in proposing that the frog species in question in the Marsh Frog, Rana ridibunda.

214 εἷλε: Aorist of αίρέω

ἤλασεν ὀξέϊ σχοίνῳ: “with a sharp reed”. The final two words are an adaptation of a common Homeric line-final adjective-noun pairing: ὀξέϊ χαλκῷ (e.g. Il. 10.35), ὀξέϊ δουρὶ (e.g. Il. 11.95) and ὀξέϊ λᾶϊ (once, 16.739). The humorous adaptation of the common epithet and position from Heroic bronze and spear to the reed would certainly be clear to an audience familiar with Homeric poetry.

214a ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἔσπασεν ἔγκος. ἐφωρμήθησαν δ᾿ ἐκ αὐτῶ̣
ἐφωρμήθησαν δ᾿ ἐκ αὐτῶ̣: This aorist passive exists nowhere else in Greek literature. The singular appears in the Odyssey (4.713).

ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἔσπασεν ἔγκος: This line is similar to the first half of 215

213 Τρωγλίτην ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤριπε δ᾿ εὐθύς, 208-209 repeated
ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος: See on 213 above.

215 ἐξέσπασεν: from σπάω, “to draw out”.

216 Λειχήνωρ δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ: This line is almost identical to Il. 13.159 (Μηριόνης δ’ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ). A “Man-Licker” was killed as one of the first casualties at line 202. With the apparent resurrections of Physignathus and Psikharpaks, the return of the same Leikhênôr may contribute to the parody.

τιτύσκετο: from τιτύσκομαι which can mean “obtain or hit” like τεύχω, τυγχάνω with the genitive object.

217 καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε καθ’ ἧπαρ· ὡς δ’ ἐνόησε: The combination appears in Il. 11.350 (καὶ βάλεν, οὐδ’ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, 11.350). The tautology of “hitting” and “not missing”, then is somewhat formulaic.

ἀφάμαρτε: second aorist of ἀφαρματάνω: “to miss”.

ὡς δ’ ἐνόησε: This is repeated throughout this section as a transition from one action to another. This is not an infrequent occurence in Homer (e.g. Il. 11.248; Od. 24.232) but not in this combination at the end of the line.

218 Κοστοφάγον: “Spice-eater”; the lexicographer Hesychius glosses κόστος as εἶδος ἀρώματος.
ἔμπεσεν: aorist from ἐμπίπτω. The subject is still Λειχήνωρ, but the sequence of finite verbs with the same subject is rather un-Homeric.

219 ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἀπέληγε μάχης ἀλλ’ ἤλασεν αὐτόν: The first part of this line is identical to a repeated line in the Iliad (e.g. ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολος ῞Εκτωρ, 7.263). The vast majority of occurences of ἀλλά in Homer come at the beginning of the line. But it does appear the second position in this line over a dozen times in the Iliad. Nevertheless, the doubling of ἀλλά in the line is completely un-Homeric.

ἀπέληγε: from ἀπολήγω, “to leave off”, takes a genitive object.

ἤλασεν: Aorist of ἐλαύνω which can mean “to cut and wound” instead of simply “to drive”.

220 κάππεσε: syncope for καταπίπτω.

ἐβάπτετο: βάπτω, “to dip, to dye”. In tragedy, this verb is commonly used for scenes of slaughter (e.g. Aesch. Pr 863). With the pond as subject, however, the image is clear but strange. It seems that in the effort to incorporate tragic imagery, hyperbole, if not absurdity, results.

221 πορφυρέῳ: “dark red”; purple.

παρ’ ἠιόν’: “along the shore”.

ἐξετανύσθη: This form occurs in the Iliad (7.271: βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ’· ὃ δ’ ὕπτιος ἐξετανύσθη). From ἐκτανύω “to stretch out”

222 χορδῇσιν λιπαρῇσί: “trailing intestines”.

ἐπορνύμενος: some MSS have the genitive ἐπορνύμενου instead. In both cases the lines are hard to construe. The nominative here works better. The subject changes at αὐτὸς δὲ. Kostophagos is trying to rise up again as his intestines trail out of him. West (2003) believes this line is out of place.

λαγόνεσσιν: “loins”.

223 Τυροφάγον δ’ αὐτῇσιν ἐπ’ ὄχθαις ἐξενάριξεν: For this line to make sense, the subject would have to be Platelicker again, but that also presents the difficulty of having a mouse kill another mouse (unless this is a frog with a murine name).

Τυροφάγον: “Cheese-eater”, a name appropriate for a mouse. Cf. English tyrophile (“cheese-lover”).

ἐξενάριξεν: “to despoil” from ἐξεναρίζω, a common verb ending the line in Homer (e.g. Il. 5.151).

αὐτῇσιν ἐπ’ ὄχθαις: “the same or very banks”

224 Πτερνογλύφον: “Ham-borer”.

Καλαμίνθιος: “Mr. Reed”.

ἰδὼν: aorist participle of ὁράω.

ἦλθεν: aorist of ἔρχομαι.

225 ἥλατο δ’ ἐς λίμνην φεύγων τὴν ἀσπίδα ῥίψας.

ἥλατο: Aorist passive of ἐλαύνω.

τὴν ἀσπίδα ῥίψας: “after abandoning the shield”. The shield-abandoning poem is a motif in early Greek literature, and this line seems to draw on lyric fragments (cf. Anacreon fr. 36b ἀσπίδα ῥίψας ποταμοῦ καλλιρόου παρ’ ὄχθας,). The most famous articulation of this anti-heroic sentiment is Archilochus fr. 5.1-4

“Some Saian delights in the shield, the blameless one,
I left unwillingly next to a bush.
But I saved myself. Why should I care about that shield?
Screw it. I will get another one, no worse.”

ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι,
ἔντος ἀμώμητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων·
αὐτὸν δ’ ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη;
ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.