Feeling “Hangry” in Ancient Greek

My daughter  learned a series of neologisms at school this year, including the clever but cloying “hangry”. What is a classically trained pedant to do but look for ancient precedents for a newly coined term?

 Phrynichus, fr. 75

“In the grumpy rages of old men with rotting lives.”

ἐν χαλεπαῖς ὀργαῖς ἀναπηροβίων †γερόντων

Aristophanes, Knights 706-7

“You’re so cranky! Come on, what can I feed you?
What do you munch on most happily? Is it a wallet?”

ὡς ὀξύθυμος. φέρε τί σοι δῶ καταφαγεῖν;
ἐπὶ τῷ φάγοις ἥδιστ᾿ ἄν; ἐπὶ βαλλαντίῳ;

Athenaeus, Deipnosophists 291 c (book 7=Nicomachus, fr. 1)

“Some foods make you gassy or give you indigestion or give
Punishment instead of nourishment. Everyone who eats
Something which is bad for them gets sharp-tempered or crazy.”

…τῶν γὰρ βρωμάτων
πνευματικὰ καὶ δύσπεπτα καὶ τιμωρίαν
ἔχοντ᾿ ἔνι᾿ ἔστιν, οὐ τροφήν, δειπνῶν δὲ πᾶς
τἀλλότρια γίνετ᾿ ὀξύχειρ κοὐκ ἐγκρατής·

Palladas, Greek Anthology 11.371

“Don’t invite me to be a witness for your hunger-bringing plates…”

Μή με κάλει δίσκων ἐπιίστορα λιμοφορήων

Cf. λιμοκτονεῖν,  “to kill by hunger, to starve to death”

 

Suggested compounds (all new, of course):

λιμοχολοῦσθαι, (limokholousthai): “to feel anger because of hunger”

λιμομηνίειν, (limomêniein): “to feel rage because of hunger” (with implication that the subject is divine

λιμοθυμεῖσθαι: (limothumeisthai): “to be upset because of hunger”

λιμοδυσφορεῖν: (limodusphorein): “to handle hunger badly”

hunger killing

Insanity and the Rules of Grammar

Sextus Empiricus, Against the Professors 179

“Just as when there is a certain local currency which is accepted in a city, the person who uses this is able to complete whatever his business obligations are in that city without too much bother, but the one who refuses to use it but creates for himself some new strange currency and tries to use that as currency instead is a feel, so too in life the person who does not want to use customary modes of discourse, like the currency, and tries to coin some particular kind of his own, is nearly insane.

And so, if the grammarians agree to give us some skill which they call analogy by which they compel us to speak with one another in accordance with some “Hellenism” then we must show that this skill has no support and that those who want to speak correctly must speak in a non-technical way, using a simple style in life and following the rules which are used by the majority of people.”

ὥσπερ γὰρ ἐν πόλει νομίσματός τινος προχωροῦντος κατὰ τὸ ἐγχώριον ὁ μὲν τούτῳ στοιχῶν δύναται καὶ τὰς ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει διεξαγωγὰς ἀπαραποδίστως ποιεῖσθαι, ὁ δὲ τοῦτο μὲν μὴ παραδεχόμενος ἄλλο δέ τι καινὸν χαράσσων ἑαυτῷ καὶ τούτῳ νομιστεύεσθαι θέλων μάταιος καθέστηκεν, οὕτω κἀν τῷ βίῳ ὁ μὴ βουλόμενος τῇ συνήθως παραδεχθείσῃ, καθάπερ νομίσματι, ὁμιλίᾳ κατακολουθεῖν ἀλλ᾿ ἰδίαν αὑτῷ τέμνειν μανίας ἐγγὺς ἐστίν. διόπερ εἰ οἱ γραμματικοὶ ὑπισχνοῦνται τέχνην τινὰ τὴν καλουμένην ἀναλογίαν παραδώσειν, δι᾿ ἧς κατ᾿ ἐκεῖνον ἡμᾶς τὸν ἑλληνισμὸν ἀναγκάζουσι διαλέγεσθαι, ὑποδεικτέον ὅτι ἀσύστατός ἐστιν αὕτη ἡ τέχνη, δεῖ δὲ τοὺς ὀρθῶς βουλομένους διαλέγεσθαι τῇ ἀτέχνῳ καὶ ἀφελεῖ κατὰ τὸν βίον καὶ τῇ κατὰ τὴν κοινὴν τῶν πολλῶν συνήθειαν παρατηρήσει προσανέχειν.

Image result for medieval manuscript grammarian
British Library Royal 16 G V f.

Pickpockets of Words

Quintilian, 8.3 (29-31)

“Sallust is assailed by an epigram of no less repute: “Crispus, pickpocket of the words of Ancient Cato / and architect of Jugurtha’s history”. This is a pitifully minor concern—for it is easy for anyone and really poor because the composer will not fit words to facts but will introduce unrelated facts when the words are easier to use.

Neologism, as I said in the first book, is more a custom of the Greeks who are not reluctant to change words for certain sounds and feelings with a liberty little different from when early human beings first gave names to things. Our rare attempts in compounding or deriving new words have rarely been welcomed as sufficient.”

Nec minus noto Sallustius epigrammate incessitur et verba antiqui multum furate Catonis,: Crispe, Iugurthinae conditor historiae.

Odiosa cura: nam et cuilibet facilis et hoc pessima, quod eius studiosus non verba rebus aptabit, sed res extrinsecus arcesset quibus haec verba conveniant. Fingere, ut primo libro dixi, Graecis magis concessum est, qui sonis etiam quibusdam et adfectibus non dubitaverunt nomina aptare, non alia libertate quam qua illi primi homines rebus appellationes dederunt. Nostri aut in iungendo aut in derivando paulum aliquid ausi vix in hoc satis recipiuntur.

Image result for medieval manuscript thief
 British Library MS Additional 49622 fol. 153r

Make Up Words and Authorities Who Said Them!

Lucian, A Professor of Public Speaking, 17

“There are times when you yourself make up new and different words and decide to call one interpreter “fine-spoken”, another smart man “wise-brained”, or some dancer “hands-wise”. Let shamelessness be the one medicine you use if you offer a solecism or barbarism: immediately offer up the name of someone who doesn’t exist and never did—some poet or scholar—a wise man who was expertly precise in his language and condoned speaking in this way. But don’t read the classics at all, especially not the silly Isocrates, or the Demosthenes blessed with little skill, or the boring Plato. No! read only those speeches from those a little bit before our time and those things they call ‘practice-pieces” so you may have a supply of phrases you can use at the right time as if you were pulling something from a pantry.”

ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸς ποίει καινὰ καὶ ἀλλόκοτα ὀνόματα καὶ νομοθέτει τὸν μὲν ἑρμηνεῦσαι δεινὸν “εὔλεξιν” καλεῖν, τὸν συνετὸν “σοφόνουν,” τὸν ὀρχηστὴν δὲ “χειρίσοφον.” ἂν σολοικίσῃς δὲ ἢ βαρβαρίσῃς, ἓν ἔστω φάρμακον ἡ ἀναισχυντία, καὶ πρόχειρον εὐθὺς ὄνομα οὔτε ὄντος τινὸς οὔτε γενομένου ποτέ, ἢ ποιητοῦ ἢ συγγραφέως, ὃς οὕτω λέγειν ἐδοκίμαζε σοφὸς ἀνὴρ καὶ τὴν φωνὴν εἰς τὸ ἀκρότατον ἀπηκριβωμένος. ἀλλὰ καὶ ἀναγίγνωσκε τὰ παλαιὰ μὲν μὴ σύ γε, μηδὲ εἴ τι ὁ λῆρος Ἰσοκράτης ἢ ὁ χαρίτων ἄμοιρος Δημοσθένης ἢ ὁ ψυχρὸς Πλάτων, ἀλλὰ τοὺς τῶν ὀλίγον πρὸ ἡμῶν λόγους καὶ ἅς φασι ταύτας μελέτας, ὡς ἔχῃς ἀπ᾿ ἐκείνων ἐπισιτισάμενος ἐν καιρῷ καταχρῆσθαι καθάπερ ἐκ ταμιείου προαιρῶν.

Illumination 1
Arrighi, Royal 12 C VIII f. 3v. Pandolfo Collenuccio of Pesaro (d. 1504), Lucian, Collenuccio’s Apologues

Insanity and the Rules of Grammar

Sextus Empiricus, Against the Professors 179

“Just as when there is a certain local currency which is accepted in a city, the person who uses this is able to complete whatever his business obligations are in that city without too much bother, but the one who refuses to use it but creates for himself some new strange currency and tries to use that as currency instead is a feel, so too in life the person who does not want to use customary modes of discourse, like the currency, and tries to coin some particular kind of his own, is nearly insane.

And so, if the grammarians agree to give us some skill which they call analogy by which they compel us to speak with one another in accordance with some “Hellenism” then we must show that this skill has no support and that those who want to speak correctly must speak in a non-technical way, using a simple style in life and following the rules which are used by the majority of people.”

ὥσπερ γὰρ ἐν πόλει νομίσματός τινος προχωροῦντος κατὰ τὸ ἐγχώριον ὁ μὲν τούτῳ στοιχῶν δύναται καὶ τὰς ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει διεξαγωγὰς ἀπαραποδίστως ποιεῖσθαι, ὁ δὲ τοῦτο μὲν μὴ παραδεχόμενος ἄλλο δέ τι καινὸν χαράσσων ἑαυτῷ καὶ τούτῳ νομιστεύεσθαι θέλων μάταιος καθέστηκεν, οὕτω κἀν τῷ βίῳ ὁ μὴ βουλόμενος τῇ συνήθως παραδεχθείσῃ, καθάπερ νομίσματι, ὁμιλίᾳ κατακολουθεῖν ἀλλ᾿ ἰδίαν αὑτῷ τέμνειν μανίας ἐγγὺς ἐστίν. διόπερ εἰ οἱ γραμματικοὶ ὑπισχνοῦνται τέχνην τινὰ τὴν καλουμένην ἀναλογίαν παραδώσειν, δι᾿ ἧς κατ᾿ ἐκεῖνον ἡμᾶς τὸν ἑλληνισμὸν ἀναγκάζουσι διαλέγεσθαι, ὑποδεικτέον ὅτι ἀσύστατός ἐστιν αὕτη ἡ τέχνη, δεῖ δὲ τοὺς ὀρθῶς βουλομένους διαλέγεσθαι τῇ ἀτέχνῳ καὶ ἀφελεῖ κατὰ τὸν βίον καὶ τῇ κατὰ τὴν κοινὴν τῶν πολλῶν συνήθειαν παρατηρήσει προσανέχειν.

Image result for medieval manuscript grammarian
British Library Royal 16 G V f.

Feeling “Hangry” in Ancient Greek

My daughter recently learned a series of neologisms at school, including the clever but cloying “hangry”. What is a classically trained pedant to do but look for ancient precedents for a newly coined term?

 Phrynichus, fr. 75

“In the grumpy rages of old men with rotting lives.”

ἐν χαλεπαῖς ὀργαῖς ἀναπηροβίων †γερόντων

Aristophanes, Knights 706-7

“You’re so cranky! Come on, what can I feed you?
What do you munch on most happily? Is it a wallet?”

ὡς ὀξύθυμος. φέρε τί σοι δῶ καταφαγεῖν;
ἐπὶ τῷ φάγοις ἥδιστ᾿ ἄν; ἐπὶ βαλλαντίῳ;

Athenaeus, Deipnosophists 291 c (book 7=Nicomachus, fr. 1)

“Some foods make you gassy or give you indigestion or give
Punishment instead of nourishment. Everyone who eats
Something which is bad for them gets sharp-tempered or crazy.”

…τῶν γὰρ βρωμάτων
πνευματικὰ καὶ δύσπεπτα καὶ τιμωρίαν
ἔχοντ᾿ ἔνι᾿ ἔστιν, οὐ τροφήν, δειπνῶν δὲ πᾶς
τἀλλότρια γίνετ᾿ ὀξύχειρ κοὐκ ἐγκρατής·

Palladas, Greek Anthology 11.371

“Don’t invite me to be a witness for your hunger-bringing plates…”

Μή με κάλει δίσκων ἐπιίστορα λιμοφορήων

Cf. λιμοκτονεῖν,  “to kill by hunger, to starve to death”

 

Suggested compounds (all new, of course):

λιμοχολοῦσθαι, (limokholousthai): “to feel anger because of hunger”

λιμομηνίειν, (limomêniein): “to feel range because of hunger” (with implication that the subject is divine

λιμοθυμεῖσθαι: (limothumeisthai): “to be upset because of hunger”

λιμοδυσφορεῖν: (limodusphorein): “to handle hunger badly”

hunger killing

Make Up Words and Authorities Who Said Them!

Lucian, A Professor of Public Speaking, 17

“There are times when you yourself make up new and different words and decide to call one interpreter “fine-spoken”, another smart man “wise-brained”, or some dancer “hands-wise”. Let shamelessness be the one medicine you use if you offer a solecism or barbarism: immediately offer up the name of someone who doesn’t exist and never did—some poet or scholar—a wise man who was expertly precise in his language and condoned speaking in this way. But don’t read the classics at all, especially not the silly Isocrates, or the Demosthenes blessed with little skill, or the boring Plato. No! read only those speeches from those a little bit before our time and those things they call ‘practice-pieces” so you may have a supply of phrases you can use at the right time as if you were pulling something from a pantry.”

ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸς ποίει καινὰ καὶ ἀλλόκοτα ὀνόματα καὶ νομοθέτει τὸν μὲν ἑρμηνεῦσαι δεινὸν “εὔλεξιν” καλεῖν, τὸν συνετὸν “σοφόνουν,” τὸν ὀρχηστὴν δὲ “χειρίσοφον.” ἂν σολοικίσῃς δὲ ἢ βαρβαρίσῃς, ἓν ἔστω φάρμακον ἡ ἀναισχυντία, καὶ πρόχειρον εὐθὺς ὄνομα οὔτε ὄντος τινὸς οὔτε γενομένου ποτέ, ἢ ποιητοῦ ἢ συγγραφέως, ὃς οὕτω λέγειν ἐδοκίμαζε σοφὸς ἀνὴρ καὶ τὴν φωνὴν εἰς τὸ ἀκρότατον ἀπηκριβωμένος. ἀλλὰ καὶ ἀναγίγνωσκε τὰ παλαιὰ μὲν μὴ σύ γε, μηδὲ εἴ τι ὁ λῆρος Ἰσοκράτης ἢ ὁ χαρίτων ἄμοιρος Δημοσθένης ἢ ὁ ψυχρὸς Πλάτων, ἀλλὰ τοὺς τῶν ὀλίγον πρὸ ἡμῶν λόγους καὶ ἅς φασι ταύτας μελέτας, ὡς ἔχῃς ἀπ᾿ ἐκείνων ἐπισιτισάμενος ἐν καιρῷ καταχρῆσθαι καθάπερ ἐκ ταμιείου προαιρῶν.

Illumination 1
Arrighi, Royal 12 C VIII f. 3v. Pandolfo Collenuccio of Pesaro (d. 1504), Lucian, Collenuccio’s Apologues