For the Love of…A Goose?

Everyone has heard about Leda and the swan. But have you heard about Amphilokhos and his gift-giving goose?

Aelian, De Natura Animalium 5.29

“In Aigion, in Akhaia, a goose was in love with a handsome boy, an Ôlenian named Amphilokhos. Theophrastus tells this story. The boy was under guard with the Olenian exiles in Aigion—there, the goose used to bring him gifts. In Khios, too, there was an especially beautiful woman named Glaukê, a harp player, and many men lusted after her—which is nothing big. But a ram and a goose loved her too, as I have heard.”

Ἐν Αἰγίῳ τῆς Ἀχαίας ὡραίου παιδός, Ὠλενίου τὸ γένος, ὄνομα Ἀμφιλόχου, ἤρα χήν. Θεόφραστος λέγει τοῦτο. σὺν τοῖς Ὠλενίων δὲ φυγάσιν ἐφρουρεῖτο ἐν Αἰγίῳ ὁ παῖς. οὐκοῦν ὁ χὴν αὐτῷ δῶρα ἔφερε. καὶ ἐν Χίῳ Γλαύκης τῆς κιθαρῳδοῦ ὡραιοτάτης οὔσης εἰ μὲν ἤρων ἄνθρωποι, μέγα οὐδέπω· ἠράσθησαν δὲ καὶ κριὸς καὶ χήν, ὡς ἀκούω, τῆς αὐτῆς.

File:Ammannati - Leda and the Swan.jpg

Reputable Tales about Ariadne; And Strange Ones

The following account is interesting for the variations in the story of Ariadne and Theseus but also for the strange detail of the ritual where young men imitate a woman in childbirth. 

Other tales about Ariadne, According to Plutarch (Theseus 20)

“There are many other versions circulated about these matters still and also about Ariadne, none of which agree. For some say that she hanged herself after she was abandoned by Theseus. Others claim that after she was taken to Naxos by sailors she lived with Oinaros a priest of Dionysus and that she was abandoned by Theseus because he loved another.

“A terrible lust for Aiglê the daughter of Panopeus ate at him” [fr. 105]—this is a line Hereas the Megarean claims Peisistratus deleted from the poems of Hesiod, just as again he says that he inserted into the Homeric catalogue of dead “Theseus and Perithoos, famous children of the gods” [Od. 11.631] to please the Athenans. There are some who say that Ariadne gave birth to Oinipiôn and Staphulos with Theseus. One of these is Ion of  Khios who has sung about his own city “Oinopiôn, Theseus’ son, founded this city once.” [fr. 4D]

The most reputable of the myths told are those which, as the saying goes, all people have in their mouths. But Paiôn the Amathousian has handed down a particular tale about these events. For he says that Theseus was driven by a storm, to Cyprus and that he had Ariadne with him, who was pregnant and doing quite badly because of the sea and the rough sailing. So he set her out alone and he was carried back into the sea from the land while he was tending to the ship. The native women, then, received Ariadne and they tried to ease her depression because of her loneliness by offering her a counterfeit letter written to her by Theseus and helping her and supporting her during childbirth. They buried her when she died before giving birth.

Paiôn claims that when Theseus returned he was overcome with grief and he left money to the island’s inhabitants, charging them to sacrifice to Ariadne and to have two small statues made for her—one of silver and one of bronze. During the second day of the month of Gorpiaon at the sacrifice, one of the young men lies down and mouns and acts as women do during childbirth. They call the grove in which they claim her tomb is that of Ariadne Aphrodite.

Some of the Naxians claim peculiarly that there were two Minoses and two Ariadnes. They claim one was married to Dionysus on Naxos and bore the child Staphulos, and the young one was taken by Theseus and left when he came to Naxos with a nurse named Korkunê—whose tomb they put on display. They claim that Ariadne died there and has honors unequal to those of the earlier one. The first has a festival of singing and play; the second has one where sacrifices are performed with grief and mourning.”

Πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς Ἀριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως, οἱ δὲ εἰς Νάξον ὑπὸ ναυτῶν κομισθεῖσαν Οἰνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Διονύσου συνοικεῖν, ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας· Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηΐδος Αἴγλης. τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξελεῖν φησιν Ἡρέας ὁ Μεγαρεύς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου νέκυιαν τὸ Θησέα Πειρίθοόν τε θεῶν ἀριδείκετα τέκνα,χαριζόμενον Ἀθηναίοις· ἔνιοι δὲ καὶ τεκεῖν ἐκ Θησέως Ἀριάδνην Οἰνοπίωνα καὶ Στάφυλον· ὧν καὶ ὁ Χῖος Ἴων ἐστὶ περὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος λέγων· Τήν ποτε Θησείδης ἔκτισεν Οἰνοπίων.

Ἃ δ᾿ ἐστὶν εὐφημότατα τῶν μυθολογουμένων, πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ στόματος ἔχουσιν. ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ Ἀμαθούσιος. τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα καὶ τὴν Ἀριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῷ πλοίῳ βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς γῆς φέρεσθαι. τὰς οὖν ἐγχωρίους γυναῖκας τὴν Ἀριάδνην ἀναλαβεῖν καὶ περιέπειν ἀθυμοῦσαν ἐπὶ τῇ μονώσει, καὶ γράμματα πλαστὰ προσφέρειν, ὡς τοῦ Θησέως γράφοντος αὐτῇ, καὶ περὶ τὴν ὠδῖνα συμπονεῖν καὶ βοηθεῖν· ἀποθανοῦσαν δὲ θάψαι μὴ τεκοῦσαν. ἐπελθόντα δὲ τὸν Θησέα καὶ περίλυπον γενόμενον τοῖς μὲν ἐγχωρίοις ἀπολιπεῖν χρήματα, συντάξαντα θύειν τῇ Ἀριάδνῃ, δύο δὲ μικροὺς ἀνδριαντίσκους ἱδρύσασθαι, τὸν μὲν ἀργυροῦν, τὸν δὲ χαλκοῦν. ἐν δὲ τῇ θυσίᾳ τοῦ Γορπιαίου μηνὸς ἱσταμένου δευτέρᾳ κατακλινόμενόν τινα τῶν νεανίσκων φθέγγεσθαι καὶ ποιεῖν ἅπερ ὠδίνουσαι γυναῖκες· καλεῖν δὲ τὸ ἄλσος Ἀμαθουσίους, ἐν ᾧ τὸν τάφον δεικνύουσιν, Ἀριάδνης Ἀφροδίτης.

Καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστοροῦσι δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο Ἀριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσῳ γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξῳ καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾿ αὐτῆς ὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν Ἀριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίας τῇ προτέρᾳ. τῇ μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτῃ δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμιγμένας.

Image result for Ariadne and Theseus ancient
Athena, Ariadne, and Theseus: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO

For the Love of…A Goose?

Everyone has heard about Leda and the swan. But have you heard about Amphilokhos and his gift-giving goose?

Aelian, De Natura Animalium 5.29

“In Aigion, in Akhaia, a goose was in love with a handsome boy, an Ôlenian named Amphilokhos. Theophrastus tells this story. The boy was under guard with the Olenian exiles in Aigion—there, the goose used to bring him gifts. In Khios, too, there was an especially beautiful woman named Glaukê, a harp player, and many men lusted after her—which is nothing big. But a ram and a goose loved her too, as I have heard.”

Ἐν Αἰγίῳ τῆς Ἀχαίας ὡραίου παιδός, Ὠλενίου τὸ γένος, ὄνομα Ἀμφιλόχου, ἤρα χήν. Θεόφραστος λέγει τοῦτο. σὺν τοῖς Ὠλενίων δὲ φυγάσιν ἐφρουρεῖτο ἐν Αἰγίῳ ὁ παῖς. οὐκοῦν ὁ χὴν αὐτῷ δῶρα ἔφερε. καὶ ἐν Χίῳ Γλαύκης τῆς κιθαρῳδοῦ ὡραιοτάτης οὔσης εἰ μὲν ἤρων ἄνθρωποι, μέγα οὐδέπω· ἠράσθησαν δὲ καὶ κριὸς καὶ χήν, ὡς ἀκούω, τῆς αὐτῆς.

File:Ammannati - Leda and the Swan.jpg

Reputable Tales about Ariadne; And Strange Ones

The following account is interesting for the variations in the story of Ariadne and Theseus but also for the strange detail of the ritual where young men imitate a woman in childbirth. Also, the counterfeit letters bit is precious. What would they say?.

Other tales about Ariadne, According to Plutarch (Theseus 20)

“There are many other versions circulated about these matters still and also about Ariadne, none of which agree. For some say that she hanged herself after she was abandoned by Theseus. Others claim that after she was taken to Naxos by sailors she lived with Oinaros a priest of Dionysus and that she was abandoned by Theseus because he loved another.

“A terrible lust for Aiglê the daughter of Panopeus ate at him” [fr. 105]—this is a line Hereas the Megarean claims Peisistratus deleted from the poems of Hesiod, just as again he says that he inserted into the Homeric catalogue of dead “Theseus and Perithoos, famous children of the gods” [Od. 11.631] to please the Athenans. There are some who say that Ariadne gave birth to Oinipiôn and Staphulos with Theseus. One of these is Ion of  Khios who has sung about his own city “Oinopiôn, Theseus’ son, founded this city once.” [fr. 4D]

The most reputable of the myths told are those which, as the saying goes, all people have in their mouths. But Paiôn the Amathousian has handed down a particular tale about these events. For he says that Theseus was driven by a storm, to Cyprus and that he had Ariadne with him, who was pregnant and doing quite badly because of the sea and the rough sailing. So he set her out alone and he was carried back into the sea from the land while he was tending to the ship. The native women, then, received Ariadne and they tried to ease her depression because of her loneliness by offering her a counterfeit letter written to her by Theseus and helping her and supporting her during childbirth. They buried her when she died before giving birth.

Paiôn claims that when Theseus returned he was overcome with grief and he left money to the island’s inhabitants, charging them to sacrifice to Ariadne and to have two small statues made for her—one of silver and one of bronze. During the second day of the month of Gorpiaon at the sacrifice, one of the young men lies down and mouns and acts as women do during childbirth. They call the grove in which they claim her tomb is that of Ariadne Aphrodite.

Some of the Naxians claim peculiarly that there were two Minoses and two Ariadnes. They claim one was married to Dionysus on Naxos and bore the child Staphulos, and the young one was taken by Theseus and left when he came to Naxos with a nurse named Korkunê—whose tomb they put on display. They claim that Ariadne died there and has honors unequal to those of the earlier one. The first has a festival of singing and play; the second has one where sacrifices are performed with grief and mourning.”

Πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς Ἀριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως, οἱ δὲ εἰς Νάξον ὑπὸ ναυτῶν κομισθεῖσαν Οἰνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Διονύσου συνοικεῖν, ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας· Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηΐδος Αἴγλης. τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξελεῖν φησιν Ἡρέας ὁ Μεγαρεύς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου νέκυιαν τὸ Θησέα Πειρίθοόν τε θεῶν ἀριδείκετα τέκνα,χαριζόμενον Ἀθηναίοις· ἔνιοι δὲ καὶ τεκεῖν ἐκ Θησέως Ἀριάδνην Οἰνοπίωνα καὶ Στάφυλον· ὧν καὶ ὁ Χῖος Ἴων ἐστὶ περὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος λέγων· Τήν ποτε Θησείδης ἔκτισεν Οἰνοπίων.

Ἃ δ᾿ ἐστὶν εὐφημότατα τῶν μυθολογουμένων, πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ στόματος ἔχουσιν. ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ Ἀμαθούσιος. τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα καὶ τὴν Ἀριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῷ πλοίῳ βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς γῆς φέρεσθαι. τὰς οὖν ἐγχωρίους γυναῖκας τὴν Ἀριάδνην ἀναλαβεῖν καὶ περιέπειν ἀθυμοῦσαν ἐπὶ τῇ μονώσει, καὶ γράμματα πλαστὰ προσφέρειν, ὡς τοῦ Θησέως γράφοντος αὐτῇ, καὶ περὶ τὴν ὠδῖνα συμπονεῖν καὶ βοηθεῖν· ἀποθανοῦσαν δὲ θάψαι μὴ τεκοῦσαν. ἐπελθόντα δὲ τὸν Θησέα καὶ περίλυπον γενόμενον τοῖς μὲν ἐγχωρίοις ἀπολιπεῖν χρήματα, συντάξαντα θύειν τῇ Ἀριάδνῃ, δύο δὲ μικροὺς ἀνδριαντίσκους ἱδρύσασθαι, τὸν μὲν ἀργυροῦν, τὸν δὲ χαλκοῦν. ἐν δὲ τῇ θυσίᾳ τοῦ Γορπιαίου μηνὸς ἱσταμένου δευτέρᾳ κατακλινόμενόν τινα τῶν νεανίσκων φθέγγεσθαι καὶ ποιεῖν ἅπερ ὠδίνουσαι γυναῖκες· καλεῖν δὲ τὸ ἄλσος Ἀμαθουσίους, ἐν ᾧ τὸν τάφον δεικνύουσιν, Ἀριάδνης Ἀφροδίτης.

Καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστοροῦσι δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο Ἀριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσῳ γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξῳ καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾿ αὐτῆς ὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν Ἀριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίας τῇ προτέρᾳ. τῇ μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτῃ δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμιγμένας.

Image result for Ariadne and Theseus ancient
Athena, Ariadne, and Theseus: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO

A Heroic Judge of the Gods

Antoninos Liberalis, 4

Kragaleus: Nikander reports this in his Metamorphoses as Athanadas does in his Ambrakian Issues. Kragaleus the son of Dryops inhabited Dryopis near the Baths of Herakles, springs which the stories claim Herakles created when he clubbed the side of the moountain. Kragaleus was already old and judged to be just and far by his neighbors. When he was grazing his cattle, Apollo, Artemis, and Herakles came to him for a judgment about Ambrakia in Epiros.

Apollo was insisting that the city was his because his son Melaneus, the king of the Dryopes, had conquered all of Epiros and then had two children himself, Eurutos and Ambrakia, where the city got its name. Besides, he  had done a lot of great things for the city. For the Sisyphidai, commanded by him, went to the city to correct the Ambrakians for the war they had waged against the Epirotes and Gorgon, the brother of Kupselos took a colony army against Ambrakia from Korinth to follow his own oracle. In addition, also in accordance with his oracle, the Abrakians had revolted against the tyrant Phalaikos and, thanks to this, the masses destroyed him. Altogether, Apollo was often the one who brought an end to civil way, strife, and conflict and he promoted fair laws, order, and justice instead, which is why to this day he is respected as the Pythian Savior at feasts and festivals.

Artemis was stopping the quarrel with Apollo because she believed that she held Ambrakia with his blessing. She claimed the city according this argument. When Phalaikos was the tyrant of the city and no one could get rid of him because of fear, she had a lion cub appear to him when he was hunting. He accepted the cub into his hands and its mother jumped out of the woods, leapt upon him, and ripped his chest wide open. In this way, The Ambrakians escaped slavery and were hailed Artemis Leader. They had a bronze statue of the Huntress made and placed the animal beside it.

But the Herakles was demonstrating that Ambrakia belonged to him along with all of Epiros. For when the Kelts, Khaones, Thesprotians, and all the Epirotes attacked him, he overpowered them at the time when they joined him in the plot to steal Geryon’s cattle. At a later time, a group came from Korinth to found a colony and once they uprooted the earlier inhabitants took up the settlement of Ambrakia. All the Korinthians come from Herakles.

Once Kragaleus listened thoroughly to all these arguments, he decided that the city was Herakles’. Apollo touched him with his hand out of anger and turned him to a rock where he stood. So the Ambrakians sacrifice to Apollo the Savior, but they judge that their city belongs to Herakles and his descendants and they offer sacrificial rites to Kragaleus the hero even today, following a festival to Herakles.”

Κραγαλεύς· ἱστορεῖ Νίκανδρος ῾Ετεροιουμένων ᾱ καὶ ᾽Αθανάδας ᾽Αμβρακικοῖς. Κραγαλεὺς ὁ Δρύοπος ὤικει γῆς τῆς Δρυοπίδος παρὰ τὰ λοῦτρα τὰ ῾Ηρακλέους, ἃ μυθολογοῦσιν ῾Ηρακλέα πλήξαντα τῆι κορύνηι τὰς πλάκας τοῦ ὄρους ἀναβαλεῖν. (2) ὁ δὲ Κραγαλεὺς οὗτος ἐγεγόνει γηραιὸς ἤδη καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ἐνομίζετο δίκαιος εἶναι καὶ φρόνιμος· καὶ αὐτῶι νέμοντι βοῦς προσάγουσιν ᾽Απόλλων καὶ ῎Αρτεμις καὶ ῾Ηρακλῆς κριθησόμενοι περὶ ᾽Αμβρακίας τῆς ἐν ᾽Ηπείρωι. (3) καὶ ὁ μὲν ᾽Απόλλων ἑαυτῶι προσήκειν ἔλεγε τὴν πόλιν, ὅτι Μελανεὺς υἱὸς ἦν αὐτοῦ, βασιλεύσας μὲν Δρυόπων καὶ πολέμωι λαβὼν τὴν πᾶσαν ῎Ηπειρον, γεννήσας δὲ παῖδας Εὐρυτον καὶ ᾽Αμβρακίαν, ἀφ᾽ἧς ἡ πόλις ᾽Αμβρακία καλεῖται· καὶ αὐτὸς μέγιστα χαρίσασθαι ταύτηι τῆι πόλει. (4) Σισυφίδας μὲν γὰρ αὐτοῦ προστάξαντος ἀφικομένους κατορθῶσαι τὸν πόλεμον ᾽Αμβρακιώταις τὸν γενόμενον αὐτοῖς πρὸς ᾽Ηπειρώτας· Γόργον δὲ τὸν ἀδελφὸν Κυψέλου κατὰ τοὺς αὐτοῦ χρησμοὺς λαὸν ἔποικον ἀγαγεῖν εἰς ᾽Αμβρακίαν ἐκ Κορίνθου· Φαλαίκωι δὲ τυραννοῦντι τῆς πόλεως αὐτοῦ κατὰ μαντείαν ᾽Αμβρακιώτας ἐπαναστῆσαι, καὶ παρὰ τοῦτο <τοὺς> πολλοὺς ἀπολέσαι τὸν Φάλαικον· τὸ δὲ ὅλον αὐτὸς ἐν τῆι πόλει παῦσαι πλειστάκις ἐμφύλιον πόλεμον καὶ ἔριδας καὶ στάσιν, ἐμποιῆσαι <δ᾽>ἀντὶ τούτων [δ᾽] εὐνομίαν καὶ θέμιν καὶ δίκην, ὅθεν αὐτὸν ἔτι νῦν παρὰ τοῖς ᾽Αμβρακιώταις Σωτῆρα Πύθιον ἐν ἑορταῖς καὶ εἰλαπίναις ἄιδεσθαι. (5) ῎Αρτεμις δὲ τὸ μὲν νεῖκος κατέπαυε τὸ πρὸς τὸν ᾽Απόλλωνα, παρ᾽ ἑκόντος δὲ ἠξίου τὴν ᾽Αμβρακίαν ἔχειν. ἐφίεσθαι γὰρ τῆς πόλεως κατὰ πρόφασιν τοιαύτην· ὅτε Φάλαικος ἐτυράννευε τῆς πόλεως, οὐδενὸς αὐτὸν δυναμένου κατὰ δέος ἀνελεῖν, αὐτὴ κυνηγετοῦντι τῶι Φαλαίκωι προφῆναι σκύμνον λέοντος, ἀναλαβόντος δὲ εἰς τὰς χεῖρας ἐκδραμεῖν ἐκ τῆς ὕλης τὴν μητέρα καὶ προσπεσοῦσαν ἀναρρῆξαι τὰ στέρνα τοῦ Φαλαίκου, τοὺς δ᾽ ᾽Αμβρακιώτας ἐκφυγόντας τὴν δουλείαν ῎Αρτεμιν ῾Ηγεμόνην ἱλάσασθαι, καὶ ποιησαμένους ᾽Αγροτέρης εἴκασμα παραστήσασθαι χάλκεον αὐτῶι θῆρα. (6) ὁ δὲ ῾Ηρακλῆς ἀπεδείκνυεν ᾽Αμβρακίαν τε καὶ τὴν σύμπασαν ῎Ηπειρον οὖσαν ἑαυτοῦ. πολεμήσαντας γὰρ αὐτῶι Κελτοὺς καὶ Χάονας καὶ Θεσπρωτοὺς καὶ σύμπαντας ᾽Ηπειρώτας ὑπ᾽ αὐτοῦ κρατηθῆναι, ὅτε τὰς Γηρυόνου βοῦς συνελθόντες <ἐβούλευον> ἀφελέσθαι· χρόνωι δ᾽ὕστερον λαὸν ἔποικον ἐλθεῖν ἐκ Κορίνθου καὶ τοὺς πρόσθεν ἀναστήσαντας ᾽Αμβρακίαν συνοικίσαι· Κορίνθιοι δὲ πάντες εἰσὶν ἀφ᾽ ῾Ηρακλέους. (7) ἃ διακούσας ὁ Κραγαλεὺς ἔγνω τὴν πόλιν ῾Ηρακλέους εἶναι, ᾽Απόλλων δὲ κατ᾽ ὀργὴν ἁψάμενος αὐτοῦ τῆι χειρὶ πέτρον ἐποίησεν ἵναπερ εἱστήκει, ᾽Αμβρακιῶται δὲ ᾽Απόλλωνι μὲν Σωτῆρι θύουσι, τὴν δὲ πόλιν ῾Ηρακλέους καὶ τῶν ἐκείνου παίδων νενομίκασι, Κραγαλεῖ δὲ μετὰ τὴν ἑορτὴν ῾Ηρακλέους ἔντομα θύουσιν ἄχρι νῦν.

Ambrakian raunioita.
Some Ambracian ruins

 

 

 

We Don’t Only Need Scary Stories in October…

Strabo 1.8

“Whenever you also consider the amazing and the disturbing, you amplify the pleasure which is a magic charm for learning. In the early years, we must use this sort of thing to entice children, but as their age increases we must lead them to a knowledge of reality as soon as their perception has gotten stronger and they no longer need much cajoling.

Every illiterate and ignorant person is in some way a child and loves stories like a child. The one who has been only partially educated is similar, for he does not abound in the ability to reason and, in addition, his childish custom persists. Since not only frightening but also disturbing tales bring pleasure, we need to use both of these kinds of tales for children and those who are grown up too. For children, we provide pleasing fictions to encourage them and frightening tales to deter them.”

ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾿ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων. καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυθεῖ τε ὡσαύτως· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ πεπαιδευμένος μετρίως· οὐδὲ γὰρ οὗτος ἰσχύει τῷ λογισμῷ, πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐκ παιδὸς ἔθος. ἐπεὶ δ᾿ οὐ μόνον ἡδύ, ἀλλὰ καὶ φοβερὸν τὸ τερατῶδες, ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός τε τοὺς παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ· τοῖς τε γὰρ παισὶ προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύθους εἰς προτροπήν, εἰς ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς.

Image result for Ancient Greek vase monsters

Reputable Tales about Ariadne; And Strange Ones

The following account is interesting for the variations in the story of Ariadne and Theseus but also for the strange detail of the ritual where young men imitate a woman in childbirth. Also, the counterfeit letters bit is precious. What would they say?.

Other tales about Ariadne, According to Plutarch (Theseus 20)

“There are many other versions circulated about these matters still and also about Ariadne, none of which agree. For some say that she hanged herself after she was abandoned by Theseus. Others claim that after she was taken to Naxos by sailors she lived with Oinaros a priest of Dionysus and that she was abandoned by Theseus because he loved another.

“A terrible lust for Aiglê the daughter of Panopeus ate at him” [fr. 105]—this is a line Hereas the Megarean claims Peisistratus deleted from the poems of Hesiod, just as again he says that he inserted into the Homeric catalogue of dead “Theseus and Perithoos, famous children of the gods” [Od. 11.631] to please the Athenans. There are some who say that Ariadne gave birth to Oinipiôn and Staphulos with Theseus. One of these is Ion of  Khios who has sung about his own city “Oinopiôn, Theseus’ son, founded this city once.” [fr. 4D]

The most reputable of the myths told are those which, as the saying goes, all people have in their mouths. But Paiôn the Amathousian has handed down a particular tale about these events. For he says that Theseus was driven by a storm, to Cyprus and that he had Ariadne with him, who was pregnant and doing quite badly because of the sea and the rough sailing. So he set her out alone and he was carried back into the sea from the land while he was tending to the ship. The native women, then, received Ariadne and they tried to ease her depression because of her loneliness by offering her a counterfeit letter written to her by Theseus and helping her and supporting her during childbirth. They buried her when she died before giving birth.

Paiôn claims that when Theseus returned he was overcome with grief and he left money to the island’s inhabitants, charging them to sacrifice to Ariadne and to have two small statues made for her—one of silver and one of bronze. During the second day of the month of Gorpiaon at the sacrifice, one of the young men lies down and mouns and acts as women do during childbirth. They call the grove in which they claim her tomb is that of Ariadne Aphrodite.

Some of the Naxians claim peculiarly that there were two Minoses and two Ariadnes. They claim one was married to Dionysus on Naxos and bore the child Staphulos, and the young one was taken by Theseus and left when he came to Naxos with a nurse named Korkunê—whose tomb they put on display. They claim that Ariadne died there and has honors unequal to those of the earlier one. The first has a festival of singing and play; the second has one where sacrifices are performed with grief and mourning.”

Πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς Ἀριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως, οἱ δὲ εἰς Νάξον ὑπὸ ναυτῶν κομισθεῖσαν Οἰνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Διονύσου συνοικεῖν, ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας· Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηΐδος Αἴγλης. τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξελεῖν φησιν Ἡρέας ὁ Μεγαρεύς, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὁμήρου νέκυιαν τὸ Θησέα Πειρίθοόν τε θεῶν ἀριδείκετα τέκνα,χαριζόμενον Ἀθηναίοις· ἔνιοι δὲ καὶ τεκεῖν ἐκ Θησέως Ἀριάδνην Οἰνοπίωνα καὶ Στάφυλον· ὧν καὶ ὁ Χῖος Ἴων ἐστὶ περὶ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος λέγων· Τήν ποτε Θησείδης ἔκτισεν Οἰνοπίων.

Ἃ δ᾿ ἐστὶν εὐφημότατα τῶν μυθολογουμένων, πάντες ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ στόματος ἔχουσιν. ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ Ἀμαθούσιος. τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα καὶ τὴν Ἀριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῷ πλοίῳ βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς γῆς φέρεσθαι. τὰς οὖν ἐγχωρίους γυναῖκας τὴν Ἀριάδνην ἀναλαβεῖν καὶ περιέπειν ἀθυμοῦσαν ἐπὶ τῇ μονώσει, καὶ γράμματα πλαστὰ προσφέρειν, ὡς τοῦ Θησέως γράφοντος αὐτῇ, καὶ περὶ τὴν ὠδῖνα συμπονεῖν καὶ βοηθεῖν· ἀποθανοῦσαν δὲ θάψαι μὴ τεκοῦσαν. ἐπελθόντα δὲ τὸν Θησέα καὶ περίλυπον γενόμενον τοῖς μὲν ἐγχωρίοις ἀπολιπεῖν χρήματα, συντάξαντα θύειν τῇ Ἀριάδνῃ, δύο δὲ μικροὺς ἀνδριαντίσκους ἱδρύσασθαι, τὸν μὲν ἀργυροῦν, τὸν δὲ χαλκοῦν. ἐν δὲ τῇ θυσίᾳ τοῦ Γορπιαίου μηνὸς ἱσταμένου δευτέρᾳ κατακλινόμενόν τινα τῶν νεανίσκων φθέγγεσθαι καὶ ποιεῖν ἅπερ ὠδίνουσαι γυναῖκες· καλεῖν δὲ τὸ ἄλσος Ἀμαθουσίους, ἐν ᾧ τὸν τάφον δεικνύουσιν, Ἀριάδνης Ἀφροδίτης.

Καὶ Ναξίων δέ τινες ἰδίως ἱστοροῦσι δύο Μίνωας γενέσθαι καὶ δύο Ἀριάδνας, ὧν τὴν μὲν Διονύσῳ γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξῳ καὶ τοὺς περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰς Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ᾿ αὐτῆς ὄνομα Κορκύνην, ἧς δείκνυσθαι τάφον. ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν Ἀριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰς ἔχειν οὐχ ὁμοίας τῇ προτέρᾳ. τῇ μὲν γὰρ ἡδομένους καὶ παίζοντας ἑορτάζειν, τὰς δὲ ταύτῃ δρωμένας θυσίας εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμιγμένας.

Image result for Ariadne and Theseus ancient
Athena, Ariadne, and Theseus: IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO

For the Love of…A Goose?

Everyone has heard about Leda and the swan. But have you heard about Amphilokhos and his gift-giving goose?

Aelian, De Natura Animalium 5.29

“In Aigion, in Akhaia, a goose was in love with a handsome boy, an Ôlenian named Amphilokhos. Theophrastus tells this story. The boy was under guard with the Olenian exiles in Aigion—there, the goose used to bring him gifts. In Khios, too, there was an especially beautiful woman named Glaukê, a harp player, and many men lusted after her—which is nothing big. But a ram and a goose loved her too, as I have heard.”

Ἐν Αἰγίῳ τῆς Ἀχαίας ὡραίου παιδός, Ὠλενίου τὸ γένος, ὄνομα Ἀμφιλόχου, ἤρα χήν. Θεόφραστος λέγει τοῦτο. σὺν τοῖς Ὠλενίων δὲ φυγάσιν ἐφρουρεῖτο ἐν Αἰγίῳ ὁ παῖς. οὐκοῦν ὁ χὴν αὐτῷ δῶρα ἔφερε. καὶ ἐν Χίῳ Γλαύκης τῆς κιθαρῳδοῦ ὡραιοτάτης οὔσης εἰ μὲν ἤρων ἄνθρωποι, μέγα οὐδέπω· ἠράσθησαν δὲ καὶ κριὸς καὶ χήν, ὡς ἀκούω, τῆς αὐτῆς.

File:Ammannati - Leda and the Swan.jpg

Children and the Uneducated Need Scary Stories

Strabo 1.8

“Whenever you also consider the amazing and the disturbing, you amplify the pleasure which is a magic charm for learning. In the early years, we must use this sort of thing to entice children, but as their age increases we must lead them to a knowledge of reality as soon as their perception has gotten stronger and they no longer need much cajoling. Every illiterate and ignorant person is in some way a child and loves stories like a child. The one who has been only partially educated is similar, for he does not abound in the ability to reason and, in addition, his childish custom persists. Since not only frightening but also disturbing tales bring pleasure, we need to use both of these kinds of tales for children and those who are grown up too. For children, we provide pleasing fictions to encourage them and frightening tales to deter them.”

ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾿ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων. καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυθεῖ τε ὡσαύτως· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ πεπαιδευμένος μετρίως· οὐδὲ γὰρ οὗτος ἰσχύει τῷ λογισμῷ, πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐκ παιδὸς ἔθος. ἐπεὶ δ᾿ οὐ μόνον ἡδύ, ἀλλὰ καὶ φοβερὸν τὸ τερατῶδες, ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός τε τοὺς παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ· τοῖς τε γὰρ παισὶ προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύθους εἰς προτροπήν, εἰς ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς.

Image result for Ancient Greek vase monsters

An Eclipse in the Odyssey? [Updated]

When he arrives in Odysseus’ household, the seer Theoklymenos gets a little judgy:

Homer, Odyssey 20.351-57

“Wretches! What evil is this you are suffering? Now your heads
Are covered with night along with your faces and legs below.
A wailing burns and your cheeks streak with tears
As the walls and fine rafters are sprayed with blood.
The entryway is filled with ghosts, the courtyard is filled with ghosts
Heading to Erebos under the darkness. The sun has perished
From the sky and a wicked mist rushes over us.”

“ἆ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν ὑμέων
εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα,
οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί,
αἵματι δ’ ἐρράδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι·
εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή,
ἱεμένων ῎Ερεβόσδε ὑπὸ ζόφον· ἠέλιος δὲ
οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς.”

A suitor’s response is appropriately dismissive: 20.360-362

“A crazy stranger has just arrived from somewhere else.
Come, quick, young men, send him out of the house
To to to the assembly since he thinks this is like the night!”

“ἀφραίνει ξεῖνος νέον ἄλλοθεν εἰληλουθώς.
ἀλλά μιν αἶψα, νέοι, δόμου ἐκπέμψασθε θύραζε
εἰς ἀγορὴν ἔρχεσθαι, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει.”

People have, of course, figured out which eclipse this might have been. Despite, you know, that this is poetry.  A scholion is having nothing to do with that:

Schol. B ad Od. 20.356

“A solar eclipse did not happen but Theoklymenos sees it this way as he tells a prophecy under divine influence since the sun will eclipse for these guys.”

ἠέλιος δὲ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε] οὐ γὰρ ἡλίου ἔκλειψις ἐγένετο,
ἀλλὰ Θεοκλύμενος οὕτως ὁρᾷ ὑπό τινος ἐνθουσιασμοῦ μαντευόμενος
ὅτι ἐκλείψει αὐτοῖς ὁ ἥλιος.

People cite Plutarch (On the Face in the Moon 19), suggesting that he presents this scene as being an eclipse: but he is, in my opinion, satirizing a man who marshals an excess of questionable poetic ‘proofs’ to display his own erudition about eclipses. You can read a free version of this at Lacus Curtius.

Image result for Ancient Greek Odyssey eclipse
“I’ll put your lights out….”

Peter Gainsford has a great piece about this from 2012 (TAPA 142 1-22). Over twitter, he pointed out that he did not include P. Oxy. 53, 3710 (M.W. Haslam, 1986) which contains a lot of information about eclipses in conjunction with the passage from the Odyssey.

I have read a good deal of scholia and I am not convinced that the passage changes anything about whether or not this part of Odyssey refers to an eclipse. Some ancient scholars may have thought so—and the scholion implies that—but scholiasts also tend to fill commentary with displays of erudition and minutiae. But, here’s my [hasty] translation of a section of the fragment. You can view the whole fragment here. Also, I welcome any suggestions for cleaning up this translation.

“Aristonikos says that it was the new moon then, from which [we get?] Apollo, since he is the sun himself. Aristarkhos of Samos writes that this is because eclipses happen on the new moon. Thales says that the sun goes into eclipse when the moon is in front of it and when the day [….] marks it, on which it makes the eclipse which some call the thirtieth day and others call the new moon.

Heraclitus says as follows: when the months come together [the eclipse?] appears then before the second new moon and then they grow sometimes less and at other times more. Diodorus explains the same thing. For, after the moon is hidden it moves towards the sun during the final [days] of the month until it impedes the rays of the sun and…..makes it disappear and then in turn….”

Ἀριστόνικός11 φησι̣ν ὅτι νουμη̣νία ἦν̣ τότε,
35 ὅθεν Ἀ[πόλ]λ̣ωνος, ἐπεὶ ὁ α̣ὐτὸς ἡλίωι·
36 ὅτι ἐν νο̣υ̣μη̣ν̣ίαι αἱ ἐκλείψεις12 δηλο̣[ῖ]
37 Ἀρίσταρχ̣ο̣ς̣ ὁ Σάμ[ι]ος γράφων· ἔφη τε
38 ὁ μὲν Θαλῆς ὅτι ἐκλείπει̣ν τὸν ἥλ[ι]‐
39 ον σ̣ελήνης ἐπίπροσθεν̣ αὐτῶι γεν̣ο̣‐
40 μένης, σημ̣ειουμέ̣[νης ] ̣ ̣ ̣ τῆς
41 ἡμέρα̣ς̣, ἐν ἧ̣ι ποιεῖτα̣ι̣ τ̣ὴν ἔκλει̣ψιν13,
42 ἣ[ν] ο̣ἱ̣ μ̣ὲν τ̣ριακάδα καλοῦσιν ο[ἱ] δὲ νου‐
43 μηνί̣α̣ν. Ἡράκλειτος· συνϊόντ̣ων 〉
44 τῶν μηνῶν ἡμέρας ἐξ [ὅ]τ̣ου̣14 φαί‐ 〉
45 ν̣ε̣ται15 προτέρην νουμην[ί]ην̣ δ̣ευ‐16
46 τέρ̣ην ἄλλοτ’ ἐλάσσονας μ̣εταβάλ̣λ̣ε‐
47 τ̣α̣ι̣ ἄλλοτε πλεῦνας. Διόδωρος οὕτω̣ς̣
48 α̣ὐ̣τ̣ὸ εξαγει̣το17· ἐπεὶ γὰρ ἀπ[ο]κρύπτετ̣αι
49 μ̣ὲν ἡ18 σ̣ελήνη προσάγουσ̣α τῶι ἡλίωι
50 κ̣α̣τ̣ὰ̣ τὰς τῶν μην̣ῶν τελ̣ευτάς, ὅτ̣αν
51 ε̣ἰς τὰς̣ α̣ὐγὰς19 ἐμπέσηι τὰ̣ς̣ τοῦ ἡλίου, 〉
52 ̣ ̣] ̣χρον̣[ ] ̣α̣φανι̣σ̣[θε]ῖ̣σα20, πάλιν
53 ] ̣ ̣ ̣να[ ̣] ̣ωνεκφα ̣[ ] ̣ ̣τ̣ι̣
54 ]μεισοταντηνεκτων 〉
55 ] ̣πρωτωσπ[ ̣ ̣ ̣]ηταιν[ ]υ

Notes from the site: 34 n. 11 Ἀριστόνικός res ed.pr. : αριΝι P
36 n. 12 αἱ ἐκλείψεις add m2 : εκλειψεις m1
41 n. 13 ἔκλει̣ψιν corr ed.pr. : εγλει̣ψιν P
44 n. 14 ἐξ [ὅ]τ̣ου̣ ed.pr. : ἑξ[ῆς] γ̣̅ οὐ̣ Mouraviev
45 n. 15 ν̣ε̣ται ed.pr : / ν̣ε̣ται Mouraviev
45 n. 16 προτέρην νουμην[ί]ην̣ δ̣ευ‐ del m1 : προτέρην νουμην[ί]α̣νην̣ δ̣ευ P : προτέρη νουμηνίη vel νεομηνίη ἐς δευ‐ corr West
48 n. 17 εξαγει̣το ed.pr. : ἐξηγεῖτο corr Mouraviev
49 n. 18 μ̣ὲν ἡ ed.pr. : μὴν ἢ corr Mouraviev
51 n. 19 α̣ὐγὰς corr ed.pr. : α̣υτας P
52 n. 20 α̣φανι̣σ̣[θε]ῖ̣σα ed.pr. : ἀ̣φανι̣σ̣[θε]ὶ̣ς del Mouraviev
05 n. 21 ̣εωσμεσο̣ del m1 : ̣εωσμεσαι̣ο̣ P