Philo Can’t Trust His Mind: On Senses and Self

Philo, On the Cherubim, 116 (33)

“Is my mind my own private possession? It is a creator of lies, a founder of wandering, of paranoia, of foolishness, a thing revealed to be the opposite of a mind in its mania and depression and eventual old age.

Is what I say my own private possession or the organs of speech? Isn’t a minor sickness enough to weaken the tongue or to sew up the mouth of even the most articulate? Doesn’t the expectation of terror strike and render most people mute?

And I am not revealed to be master even of my perception—instead, I think I am even its servant following wherever it leads to colors, shapes, sounds, smells, tastes and other corporeal things.”

ὁ δὲ νοῦς ἐμόν ἐστιν ἴδιον κτῆμα; ὁ ψευδῶν εἰκαστικός, ὁ πλάνης οἰστικός, ὁ παρανοῶν, ὁ μωραίνων, ὁ εὑρισκόμενος ἄνους ἐν ἐκστάσει καὶ μελαγχολίᾳ καὶ μακρῷ γήρᾳ; ἀλλ᾿ ὁ λόγος κτῆμα ἐμόν; ἢ τὰ φωνῆς ὄργανα; μικρὰ νόσου πρόφασις οὐ τὴν γλῶτταν ἐπήρωσεν, οὐ τὸ στόμα καὶ τῶν πάνυ λογίων ἀπέρραψεν; οὐχὶ δεινοῦ προσδοκία καταπλήξασα μυρίους ἀχανεῖς ἐποίησε; καὶ μὴν οὐδὲ τῆς αἰσθήσεως ἡγεμὼν εὑρίσκομαι, τάχα δέ που καὶ δοῦλος ἀκολουθῶν ᾗ ἂν ἄγῃ, πρὸς χρώματα, πρὸς σχήματα, πρὸς φωνάς, πρὸς ὀσμάς, πρὸς χυλούς, πρὸς τὰ ἄλλα σώματα.

 

This image has nothing to do with this passage. I just think it is amazing.

How To Talk to a (Potentially Deranged) Patient

Rufus of Ephesus, Quest. Medic. 2

“It is right to ask someone who is sick questions from which something of the matters concerning the sickness might be diagnosed and might be treated better. First, I advise to make inquiries from the one who is sick himself. For you might from this learn how much the person is sick or healthy in respect to judgment along with his strength and weakness and what type of sickness and what place he has suffered.

If the patient answers right away and properly and plausibly and without stumbling in speech or sense and if it is according to is typical matter—if he is otherwise orderly, in a gentle and orderly way, but, if otherwise bold or fearful, in a brash or timid manner—it is right to consider him to be in his right mind. But if you ask him some things and he should answer others or forget in the middle of speaking, if his speech is unsteady and unclear and there are shifts from his first manner to the opposite, these are all signs of being deranged.”

     ᾿Ερωτήματα χρὴ τὸν νοσοῦντα ἐρωτᾶν, ἐξ ὧν ἂν καὶ διαγνωσθείη τι τῶν περὶ τὴν νόσον ἀκριβέστερον καὶ θεραπευθείη κάλλιον. πρῶτον δὲ ἐκεῖνο ὑποτίθημι τὰς πεύσεις αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος ποιεῖσθαι. μάθοις γὰρ ἂν ἐνθένδε ὅσα τε κατὰ γνώμην νοσεῖ ἢ ὑγιαίνει ὁ ἄνθρωπος καὶ ῥώμην αὐτοῦ καὶ ἀσθένειαν, καὶ τίνα ἰδέαν νόσου καὶ τίνα τόπον πεπονηκὼς <εἴη>. εἰ μὲν γὰρ ἐφεξῆς τε ἀποκρίνοιτο καὶ μνημονικῶς καὶ τὰ εἰκότα καὶ μηδαμῆ σφαλλόμενος μήτε τῇ γλώττῃ μήτε τῇ γνώμῃ καὶ εἰ καθ’ ὁρμὴν τὴν οἰκείαν, —εἰ μέν ἐστιν ἄλλως κόσμιος, πράως καὶ

κοσμίως, ὁ δ’ αὖ φύσει θρασὺς ἢ δειλὸς θρασέως ἢ δεδοικ<ότ>ως—τοῦτον μὲν χρὴ νομίζειν τὰ γοῦν κατὰ γνώμην καλῶς ἔχειν. εἰ δὲ καὶ ἄλλα σὺ μὲν ἐρωτᾷς, ὁ δὲ ἄλλα ἀποκρίνοιτο καὶ εἰ μεταξὺ λέγων ἐπιλανθάνοιτο, αἱ δὲ τρομώδεις καὶ ἀσαφεῖς γλῶσσαι καὶ αἱ μεταστάσεις ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου τρόπου πρὸς τὸ ἐναντίον, πάντα ταῦτα παρακρουστικά.

 

Searching For the Land of Truth Inside Oneself

Earlier posts examine Hippocratic and Galenic takes on different signs of ‘melancholy’, which is generally the ancient diagnosis that best corresponds to madness or depression. In this letter, Hippocrates seems to describe a manic dedication to one thing paired with other antisocial symptoms.

Hippocrates, Epistles 12

“We might encounter good fortune and then we will arrive, as we imagine, with better hopes as was made clear in the letter, if the case is that the man is not displaying madness but instead some overwhelming strength of spirit—this despite the fact that he is considering neither children nor wife nor relatives nor any other thing at all—and he has spent day and night by himself, staying alone for the most part in caves or deserted places or under the shadow of trees or in soft grasses or alongside the quiet flows of water.

It is many times the case for those suffering from melancholy to exhibit these kinds of behaviors. Such people are sometimes quiet and solitary and love isolation too. They keep themselves apart from people and consider their own tribe to be a foreign sight.

But it is not unreasonable for those who have been dedicated to education to shake off other thoughts because of a single category in wisdom. For, just as slaves and slavewomen who are yelling and fighting in their homes, when their mistress suddenly appears, step apart in quiet because they are afraid, in the same way too the rest of the thoughts in human minds are servants of evils; but when the sight of wisdom made itself seen, the rest of the sufferings have retreated like slaves.

It is not only the insane who desire caves and peace at all, but many people who have contempt for human affairs do too because of a desire not to be troubled. For whenever the mind, struck by external thoughts, longs to rest the body, then it returns to peace as soon as possible and, standing straight up, searches in a circle in himself for the land of truth in which there is no father, mother, wife, child, brother, relative, slaves, nor chance, nor at all any of those things which create a disturbance.”

῎Ελθοιμεν δ’ ἂν αἰσίῃ τύχῃ, καὶ ἀφιξόμεθα ὡς ὑπολαμβάνομεν χρηστοτέρῃσιν ἐλπίσιν [ἢ] ὡς ἐν τῇ γραφῇ παραδεδήλωται, οὐ μανίην ἀλλὰ ψυχῆς τινὰ ῥῶσιν ὑπερβάλλουσαν διασαφηνέοντος τοῦ ἀνδρὸς, μήτε παίδων μήτε γυναικὸς μήτε ξυγγενέων μήτε οὐσίης μήτε τινὸς ὅλως ἐν φροντίδι ἐόντος, ἡμέρην δὲ καὶ εὐφρόνην πρὸς ἑωυτῷ καθεστεῶτος καὶ ἰδιάζοντος, τὰ μὲν πολλὰ ἐν

ἄντροισι καὶ ἐρημίῃσιν ἢ ἐν ὑποσκιάσεσι δενδρέων, ἢ ἐν μαλθακῇσι ποίῃσιν, ἢ παρὰ συχνοῖσιν ὑδάτων ῥείθροισιν. Συμβαίνει μὲν οὖν τὰ πολλὰ τοῖσι μελαγχολῶσι τὰ τοιαῦτα· σιγηροί τε γὰρ ἐνίοτε εἰσὶ καὶ μονήρεες, καὶ φιλέρημοι τυγχάνουσιν· ἀπανθρωπέονταί τε ξύμφυλον ὄψιν ἀλλοτρίην νομίζοντες· οὐκ ἀπεοικὸς δὲ καὶ τοῖσι περὶ παιδείην ἐσπουδακόσι τὰς ἄλλας φροντίδας ὑπὸ μιῆς τῆς ἐν σοφίῃ διαθέσιος σεσοβῆσθαι.

῞Ωσπερ γὰρ δμῶές τε καὶ δμωΐδες ἐν τῇσιν οἰκίῃσι θορυβέοντες καὶ στασιάζοντες, ὁκόταν ἐξαπιναίως αὐτοῖσιν ἡ δέσποινα ἐπιστῇ, πτοηθέντες ἀφησυχάζουσι, παραπλησίως καὶ αἱ λοιπαὶ κατὰ ψυχὴν ἐπιθυμίαι ἀνθρώποισι κακῶν ὑπηρέτιδες· ἐπὴν δὲ σοφίης ὄψις ἑωυτέην ἐπιστήσῃ, ὡς δοῦλα τὰ λοιπὰ πάθεα ἐκκεχώρηκεν.

Ποθέουσι δ’ ἄντρα καὶ ἡσυχίην οὐ πάν- τως οἱ μανέντες, ἀλλὰ καὶ οἱ τῶν ἀνθρωπίνων πρηγμάτων ὑπερφρονήσαντες ἀταραξίης ἐπιθυμίῃ· ὁκόταν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν ἔξω φροντίδων κοπτόμενος ἀναπαῦσαι θελήσῃ τὸ σῶμα, τότε ταχέως ἐς ἡσυχίην μετήλλαξεν, εἶτα ἀναστὰς ὄρθριος ἐν ἑωυτῷ περιεσκόπει κύκλῳ χωρίον ἀληθείης, ἐν ᾧ οὐ πατὴρ, οὐ μήτηρ, οὐ γυνὴ, οὐ τέκνα, οὐ κασίγνητος, οὐ ξυγγενέες, οὐ δμῶες, οὐ τύχη, οὐχ ὅλως οὐδὲν τῶν θόρυβον ἐμποιησάντων·

Image result for medieval manuscript insane person

Medieval Manuscript Images, Pierpont Morgan Library, Hours of Anne of France. MS M.677 fol. 211r

A Troubling Take on Reason and Rage

Seneca, De Ira 19

“I say that anger has this evil: it is not willing to be ruled. It is irate against truth itself it truth seems to be against what it desires. It attacks those it has selected with bellowing, chaos, and near complete bodily seizure when it piles on insults and curses.

Reason does not do this. But if there is a need, it quietly and secretly destroys whole households and families which threaten the state along with wives and children. It demolishes the very roofs themselves and wipes out the names of those opposed to liberty.”

Habet, inquam, iracundia hoc mali; non vult regi. Irascitur veritati ipsi, si contra voluntatem suam apparuit; cum clamore et tumultu et totius corporis iactatione quos destinavit insequitur adiectis conviciis maledictisque. Hoc non facit ratio; sed si ita opus est, silens quietaque totas domus funditus tollit et familias rei publicae pestilentes cum coniugibus ac liberis perdit, tecta ipsa diruit et solo exaequat et inimica libertati nomina exstirpat.

Music Heals the Suffering of the Soul

Apollonius Paradoxographus, Historiae Mirabiles 49

“These things are worth knowing. Theophrastos has explained them in is work On Enthusiasm. For he says that music heals when suffering afflicts the soul and the body such as desperation, phobias, and the madnesses of belief which are more serious. For instrumental flute music, he continues, heals both hip pain and epilepsy.

Similarly is the power attributed to Aristoxenos the musician when he came—for he was getting a prophecy from the prophet of his sister Pasiphilê—for resuscitated a person in Thebes who was bewitched by the sound of a trumpet. For when he heard it he yelled out so much that he behaved indecently. If someone at any point even in war should blow the trumpet, then he should suffer much worse in his madness. So, he exposed him bit by bit to the flute—and, as one might say, he used this as an introduction for him to endure the trumpet as well.

The flute heals even if some part of the body is in pain. When the body is subject to flute music, let the instrumental music persist for five days at least. The toil will be surprisingly less on the first day and the second. This application of the flute treatment is common even elsewhere, but especially so in Thebes up to this day.”

49 ῎Αξια δ’ ἐστὶν ἐπιστάσεως [τὰ εἰρημένα.] <ἃ> Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ ἐνθουσιασμοῦ ἐξεῖπεν. φησὶ γὰρ ἐκεῖνος τὴν μουσικὴν πολλὰ τῶν ἐπὶ ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα γιγνομένων παθῶν ἰατρεύειν, καθάπερ λιποθυμίαν, φόβους καὶ τὰἐπὶ μακρὸν γιγνομένας τῆς διανοίας ἐκστάσεις. ἰᾶται γάρ, φησίν, ἡ καταύλησις καὶ ἰσχιάδα καὶ ἐπιληψίαν·

καθάπερ πρὸς ᾿Αριστόξενον τὸν μουσικὸν ἐλθόντα—χρήσασθαι αὐτὸν† τοῦ μαντίου τοῦ τῆς Πασιφίλης δαμωτι ἀδελφῆς † —λέγεται [τὸν μουσικὸν] καταστῆναί τινα ἐξιστάμενον ἐν Θήβαις ὑπὸ τὴν τῆς σάλπιγγος φωνήν· ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ ἐβόησεν ἀκούων, ὥστε ἀσχημονεῖν· εἰ δέ ποτε καὶ πολεμικὸν σαλπίσειέ τις, πολὺ χεῖρον πάσχειν μαινόμενον. τοῦτον οὖν κατὰ μικρὸν  τῷ αὐλῷ προσάγειν, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι ἐκ προσαγωγῆς ἐποίησεν καὶ τὴν σάλπιγγος φωνὴν ὑπομένειν.

θεραπεύει δὲ ἡ καταύλησις καὶ ἐάν τι μέρος τοῦ σώματος ἐν ἀλγήματι ὑπάρχῃ· καταυλουμένου τοῦ σώματος καταύλησις γιγνέσθω ἡμέρας ε′ ὡς ἐλάχιστα, καὶ εὐθέως τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐλάττων ὁ πόνος γενήσεται καὶ τῇ δευτέρᾳ. τὸ δὲ γιγνόμενον διὰ τῆς καταυλήσεως ἐπιχωριάζει καὶ ἀλλαχῇ, μάλιστα δὲ ἐνΘήβαις μέχρι τῶν νῦν χρόνων.

There are similar accounts from Pythagorean Traditions

Porphyry, On the Life of Pythagoras

30. “[Pythagoras] healed psychic and bodily sufferings with rhythm, songs, and incantations. He adapted these treatments to his companions, while he himself heard the harmony of everything because he could understand the unity of the spheres and the harmonies of the stars moving with them. It is not our nature to hear this in the least.”

30. κατεκήλει δὲ ῥυθμοῖς καὶ μέλεσι καὶ ἐπῳδαῖς τὰ ψυχικὰ πάθη καὶ τὰ σωματικά. καὶ τοῖς μὲν ἑταίροις ἡρμόζετο ταῦτα, αὐτὸς δὲ τῆς τοῦ παντὸς ἁρμονίας ἠκροᾶτο συνιεὶς τῆς καθολικῆς τῶν σφαιρῶν καὶ τῶν κατ’ αὐτὰς κινουμένων ἀστέρων ἁρμονίας, ἧς ἡμᾶς μὴ ἀκούειν διὰ σμικρότητα τῆς φύσεως.

32. “Diogenes says that Pythagoras encouraged all men to avoid ambition and lust for fame, because they especially inculcate envy, and also to stay away from large crowds. He used to convene gatherings at his house at dawn himself, accompanying his singing to the lyre and singing some ancient songs of Thales. And he also sang the songs of Hesiod and Homer, as many as appeared to calm his spirit. He would also dance some dances which he believed brought good mobility and health to the body. He used to take walks himself but not with a crowd, taking only two or three companions to shrines or groves, finding the most peaceful and beautiful places.”

32. Διογένης φησὶν ὡς ἅπασι μὲν παρηγγύα φιλοτιμίαν φεύγειν καὶ φιλοδοξίαν, ὥπερ μάλιστα φθόνον ἐργάζεσθαι, ἐκτρέπεσθαι δὲ τὰς μετὰ τῶν πολλῶν ὁμιλίας. τὰς γοῦν διατριβὰς καὶ αὐτὸς ἕωθεν μὲν ἐπὶ τῆς οἰκίας ἐποιεῖτο, ἁρμοζόμενος πρὸς λύραν τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν καὶ ᾄδων παιᾶνας ἀρχαίους τινὰς τῶν Θάλητος. καὶ ἐπῇδε τῶν ῾Ομήρου καὶ ῾Ησιόδου ὅσα καθημεροῦν τὴν ψυχὴν ἐδόξαζε. καὶ ὀρχήσεις δέ τινας ὑπωρχεῖτο ὁπόσας εὐκινησίαν καὶ ὑγείαν τῷ σώματι παρασκευάζειν ᾤετο. τοὺς δὲ περιπάτους οὐδ’ αὐτὸς ἐπιφθόνως μετὰ πολλῶν ἐποιεῖτο, ἀλλὰ δεύτερος ἢ τρίτος ἐν ἱεροῖς ἢ ἄλσεσιν, ἐπιλεγόμενος τῶν χωρίων τὰ ἡσυχαίτατα καὶ περικαλλέστατα.

33. “He loved his friends overmuch and was the first to declare that friends possessions are common and that a friend is another self. When they were healthy, he always talked to them; when they were sick, he took care of their bodies. If they were mentally ill, he consoled them, as we said before, some with incantations and spells, others by music. He had songs and paeans for physical ailments: when he sang them, he relieved fatigue. He also could cause forgetfulness of grief, calming of anger, and redirection of desire.”

33.τοὺς δὲ φίλους ὑπερηγάπα, κοινὰ μὲν τὰ τῶν φίλων εἶναι πρῶτος ἀποφηνάμενος, τὸν δὲ φίλον ἄλλον ἑαυτόν. καὶ ὑγιαίνουσι μὲν αὐτοῖς ἀεὶ συνδιέτριβεν, κάμνοντας δὲ τὰ σώματα ἐθεράπευεν, καὶ τὰς ψυχὰς δὲ νοσοῦντας παρεμυθεῖτο, καθάπερ ἔφαμεν, τοὺς μὲν ἐπῳδαῖς καὶ μαγείαις τοὺς δὲ μουσικῇ. ἦν γὰρ αὐτῷ μέλη καὶ πρὸς νόσους σωμάτων παιώνια, ἃ ἐπᾴδων ἀνίστη τοὺς κάμνοντας. ἦν <δ’> ἃ καὶ λύπης λήθην εἰργάζετο καὶ ὀργὰς ἐπράυνε καὶ ἐπιθυμίας ἀτόπους ἐξῄρει.

 

Iamblichus, Life of Pythagoras 111–112

“Pythagoras believed that music produced great benefits for health, should someone apply it in the appropriate manner. For he was known to use this kind of cleansing and not carelessly. And he also called the healing from music that very thing, a purification. And he used a melody as follows during the spring season. He sat in the middle someone who could play the lyre and settled around him in a circle people who could sing. They would sing certain paeans as he played and through this they seemed to become happy, unified, and directed.

At another time they used music in the place of medicine, and there were certain songs composed against sufferings of the mind, especially despair and bitterness—songs which were created as the greatest aids. He also composed others against rage, desires, and every type of wandering of the soul. There was also another kind of performance he discovered for troubles: he also used dancing.

He used the lyre as an instrument since he considered flutes to induce arrogance as a dramatic sound which had no type of freeing resonance. He also used selected words from Homer and Hesiod for the correction of the soul.”

     ῾Υπελάμβανε δὲ καὶ τὴν μουσικὴν μεγάλα συμβάλλεσθαι πρὸς ὑγείαν, ἄν τις αὐτῇ χρῆται κατὰ τοὺς προσήκοντας τρόπους. εἰώθει γὰρ οὐ παρέργως τῇ τοιαύτῃ χρῆσθαι καθάρσει· τοῦτο γὰρ δὴ καὶ προσηγόρευε τὴν διὰ τῆς μουσικῆς ἰατρείαν. ἥπτετο δὲ περὶ τὴν ἐαρινὴν ὥραν τῆς  τοιαύτης μελῳδίας· ἐκάθιζε γὰρ ἐν μέσῳ τινὰ λύρας ἐφαπτόμενον, καὶ κύκλῳ ἐκαθέζοντο οἱ μελῳδεῖν δυνατοί, καὶ οὕτως ἐκείνου κρούοντος συνῇδον παιῶνάς τινας, δι’ ὧν εὐφραίνεσθαι καὶ ἐμμελεῖς καὶ ἔνρυθμοι γίνεσθαι ἐδόκουν. χρῆσθαι δ’ αὐτοὺς καὶ κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον τῇ μουσικῇ ἐν ἰατρείας τάξει, καὶ εἶναί τινα μέλη πρὸς τὰ ψυχῆς πεποιημένα πάθη, πρός τε ἀθυμίας καὶ δηγμούς, ἃ δὴ βοηθητικώτατα ἐπινενόητο, καὶ πάλιν αὖ ἕτερα πρός τε τὰς ὀργὰς καὶ πρὸς τοὺς θυμοὺς καὶ πρὸς πᾶσαν παραλλαγὴν τῆς τοιαύτης ψυχῆς, εἶναι δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἄλλο γένος μελοποιίας ἐξευρημένον. χρῆσθαι δὲ καὶ ὀρχήσεσιν. ὀργάνῳ δὲ χρῆσθαι λύρᾳ· τοὺς γὰρ αὐλοὺς ὑπε-λάμβανεν ὑβριστικόν τε καὶ πανηγυρικὸν καὶ οὐδαμῶς ἐλευθέριον τὸν ἦχον ἔχειν. χρῆσθαι δὲ καὶ ῾Ομήρου καὶ ῾Ησιόδου λέξεσιν ἐξειλεγμέναις πρὸς ἐπανόρθωσιν ψυχῆς.

Image result for medieval manuscript music healing

Cat playing a bagpipe in a Book of Hours, Paris, c. 1460

 

 

A Description of Genius or Madness: An Epistle on Democritus

Hippocrates, Letter 10

A man of ours takes the greatest risks in the city now, Hippocrates, who both in the present moment and in the future has been a hope for fame for the city. May this, by the all the gods, never be a source of envy! When he has become so sick because of the great wisdom which possesses him that as a result he was afraid he might not obtain it—well, that’s how Democritus himself lost hits mind, and then abandoned our city of Abdera.

When he forgot everything, even himself before, he was awake both night and day and was laughing at everything great and small and believing that he would accomplish nothing at all for his whole life. Someone marries, another goes into business, another is a public speaker, another serves in office, he is old, he votes, he votes against things, he is sick, he is wounded, he dies. He laughs at everything, even when he sees the downcast and angry or even those who are happy.

The man is researching into the matters of Hades and he is writing these things and he says that the air is full of ghosts and he heeds the voices of birds. He often gets up alone at night and seems to be singing songs in the silence. And he claims that he often travels into the boundlessness and says that there are an endless number of Democriteis like himself. He lives with his skin ruined as ruined judgment. We fear these things, Hippocrates, and we are anxious about them: so save us, and come home quickly and help our country, do not put us off.”

     Κινδυνεύεται τὰ μέγιστα τῇ πόλει νῦν, ῾Ιππόκρατες, ἀνὴρ τῶν ἡμετέρων, ὃς καὶ τῷ παρόντι χρόνῳ καὶ τῷ μέλλοντι αἰεὶ κλέος ἠλπίζετο τῇ πόλει· μηδὲ νῦν ὅδε, πάντες θεοὶ, φθονηθείη· οὕτως ὑπὸ πολλῆς τῆς κατεχούσης αὐτὸν σοφίης νενόσηκεν, ὥστε φόβος οὐχ ὁ τυχὼν, ἂν φθαρῇ τὸν λογισμὸν Δημόκριτος, ὄντως δὴ τὴν πόλιν ἡμῶν ᾿Αβδηριτῶν καταλειφθήσεσθαι. ᾿Εκλαθόμενος γὰρ ἁπάντων καὶ ἑωυτοῦ πρότερον, ἐγρηγορὼς καὶ νύκτα καὶ ἡμέρην, γελῶν ἕκαστα μικρὰ καὶ μεγάλα, καὶ μηδὲν οἰόμενος εἶναι τὸν βίον ὅλον διατελεῖ. Γαμεῖ τις, ὁ δὲ ἐμπορεύεται, ὁ δὲ δημηγορεῖ, ἄλλος ἄρχει, πρεσβεύει, χειροτονεῖται, ἀποχειροτονεῖται, νοσεῖ, τιτρώσκεται,  τέθνηκεν, ὁ δὲ γελᾷ πάντα, τοὺς μὲν κατηφεῖς τε καὶ σκυθρωποὺς, τοὺς δὲ χαίροντας ὁρῶν. Ζητεῖ δὲ ὁ ἀνὴρ καὶ περὶ τῶν ἐν Αδου,

Ζητεῖ δὲ ὁ ἀνὴρ καὶ περὶ τῶν ἐν Αδου, καὶ γράφει ταῦτα, καὶ εἰδώλων φησὶ πλήρη τὸν ἠέρα εἶναι, καὶ ὀρνέων φωνὰς ὠτακουστεῖ, καὶ πολλάκις νύκτωρ ἐξαναστὰς μοῦνος ἡσυχῇ ᾠδὰς ᾄδοντι ἔοικε, καὶ ἀποδημεῖν ἐνίοτε λέγει ἐς τὴν ἀπειρίην, καὶ Δημοκρίτους εἶναι ὁμοίους ἑωυτῷ ἀναριθμήτους, καὶ συνδιεφθορὼς τῇ γνώμῃ τὸ χρῶμα ζῇ. Ταῦτα φοβούμεθα, ῾Ιππόκρατες, ταῦτα ταραττόμεθα, ἀλλὰ σῶζε, καὶ ταχὺς ἐλθὼν νουθέτησον τὴν ἡμῶν πατρίδα, μηδὲ ἡμᾶς ἀποβάλῃς·

Suda s.v. γλουτῶν

“Democritus of Abdera was called the “Laugher” because he laughed at the useless seriousness of human beings”

ὅτι ὁ Δημόκριτος ὁ ᾿Αβδηρίτης ἐπεκλήθη Γελασῖνος διὰ τὸ γελᾶν πρὸς τὸ κενόσπουδον τῶν ἀνθρώπων.

 

More on Democritus:

Robert Burton’s Sketch

Aulus Gellius with Laberius’ Play on Democritus’ Blinding

How To Talk to a Patient (And Look for the Signs of the Deranged)

Rufus of Ephesus, Quest. Medic. 2

“It is right to ask someone who is sick questions from which something of the matters concerning the sickness might be diagnosed and might be treated better. First, I advise to make inquiries from the one who is sick himself. For you might from this learn how much the person is sick or healthy in respect to judgment along with his strength and weakness and what type of sickness and what place he has suffered.

If the patient answers right away and properly and plausibly and without stumbling in speech or sense and if it is according to is typical matter—if he is otherwise orderly, in a gentle and orderly way, but, if otherwise bold or fearful, in a brash or timid manner—it is right to consider him to be in his right mind. But if you ask him some things and he should answer others or forget in the middle of speaking, if his speech is unsteady and unclear and there are shifts from his first manner to the opposite, these are all signs of being deranged.”

     ᾿Ερωτήματα χρὴ τὸν νοσοῦντα ἐρωτᾶν, ἐξ ὧν ἂν καὶ διαγνωσθείη τι τῶν περὶ τὴν νόσον ἀκριβέστερον καὶ θεραπευθείη κάλλιον. πρῶτον δὲ ἐκεῖνο ὑποτίθημι τὰς πεύσεις αὐτοῦ τοῦ νοσοῦντος ποιεῖσθαι. μάθοις γὰρ ἂν ἐνθένδε ὅσα τε κατὰ γνώμην νοσεῖ ἢ ὑγιαίνει ὁ ἄνθρωπος καὶ ῥώμην αὐτοῦ καὶ ἀσθένειαν, καὶ τίνα ἰδέαν νόσου καὶ τίνα τόπον πεπονηκὼς <εἴη>. εἰ μὲν γὰρ ἐφεξῆς τε ἀποκρίνοιτο καὶ μνημονικῶς καὶ τὰ εἰκότα καὶ μηδαμῆ σφαλλόμενος μήτε τῇ γλώττῃ μήτε τῇ γνώμῃ καὶ εἰ καθ’ ὁρμὴν τὴν οἰκείαν, —εἰ μέν ἐστιν ἄλλως κόσμιος, πράως καὶ

κοσμίως, ὁ δ’ αὖ φύσει θρασὺς ἢ δειλὸς θρασέως ἢ δεδοικ<ότ>ως—τοῦτον μὲν χρὴ νομίζειν τὰ γοῦν κατὰ γνώμην καλῶς ἔχειν. εἰ δὲ καὶ ἄλλα σὺ μὲν ἐρωτᾷς, ὁ δὲ ἄλλα ἀποκρίνοιτο καὶ εἰ μεταξὺ λέγων ἐπιλανθάνοιτο, αἱ δὲ τρομώδεις καὶ ἀσαφεῖς γλῶσσαι καὶ αἱ μεταστάσεις ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου τρόπου πρὸς τὸ ἐναντίον, πάντα ταῦτα παρακρουστικά.

 

Madness or Strength of Spirit?

In earlier posts we ave looked at different signs of melancholy, which is generally the ancient diagnosis that best corresponds to madness or depression. In this letter, Hippocrates seems to describe a manic dedication to one thing paired with other antisocial symptoms.

 

Hippocrates, Epistles 12

“We might encounter good fortune and then we will arrive, as we imagine, with better hopes as was made clear in the letter, if the case is that the man is not displaying madness but instead some overwhelming strength of spirit—this despite the fact that he is considering neither children nor wife nor relatives nor any other thing at all—and he has spent day and night by himself staying alone, for the most part in caves or deserted places or under the shadow of trees or in soft grasses or alongside the quiet flows of water.

It is many times the case for those suffering from melancholy to exhibit these kinds of behaviors. Such people are sometimes quiet and solitary and love isolation too. They keep themselves apart from people and consider their own tribe to be a foreign sight.

But it is not unreasonable for those who have been dedicated to education to shake off other thoughts because of a single category in wisdom. For, just as slaves and slavewomen who are yelling and fighting in their homes, when their mistress suddenly appears, step apart in quiet because they are afraid, in the same way too the rest of the thoughts of in human minds are servants of evils; but when the sight of wisdom made itself seen, the rest of the sufferings have retreated like slaves.

It is not only the insane who desire caves and peace at all, but many people who have contempt for human affairs do too because of a desire not to be troubled. For whenever the mind, struck by external thoughts, longs to rest the body, then it returns to peace as soon as possible and, standing straight up, searches in a circle in himself for the land of truth in which there is no father, mother, wife, child, brother, relative, slaves, nor chance, nor at all any of those things which create a disturbance.”

῎Ελθοιμεν δ’ ἂν αἰσίῃ τύχῃ, καὶ ἀφιξόμεθα ὡς ὑπολαμβάνομεν χρηστοτέρῃσιν ἐλπίσιν [ἢ] ὡς ἐν τῇ γραφῇ παραδεδήλωται, οὐ μανίην ἀλλὰ ψυχῆς τινὰ ῥῶσιν ὑπερβάλλουσαν διασαφηνέοντος τοῦ ἀνδρὸς, μήτε παίδων μήτε γυναικὸς μήτε ξυγγενέων μήτε οὐσίης μήτε τινὸς ὅλως ἐν φροντίδι ἐόντος, ἡμέρην δὲ καὶ εὐφρόνην πρὸς ἑωυτῷ καθεστεῶτος καὶ ἰδιάζοντος, τὰ μὲν πολλὰ ἐν

ἄντροισι καὶ ἐρημίῃσιν ἢ ἐν ὑποσκιάσεσι δενδρέων, ἢ ἐν μαλθακῇσι ποίῃσιν, ἢ παρὰ συχνοῖσιν ὑδάτων ῥείθροισιν. Συμβαίνει μὲν οὖν τὰ πολλὰ τοῖσι μελαγχολῶσι τὰ τοιαῦτα· σιγηροί τε γὰρ ἐνίοτε εἰσὶ καὶ μονήρεες, καὶ φιλέρημοι τυγχάνουσιν· ἀπανθρωπέονταί τε ξύμφυλον ὄψιν ἀλλοτρίην νομίζοντες· οὐκ ἀπεοικὸς δὲ καὶ τοῖσι περὶ παιδείην ἐσπουδακόσι τὰς ἄλλας φροντίδας ὑπὸ μιῆς τῆς ἐν σοφίῃ διαθέσιος σεσοβῆσθαι.

῞Ωσπερ γὰρ δμῶές τε καὶ δμωΐδες ἐν τῇσιν οἰκίῃσι θορυβέοντες καὶ στασιάζοντες, ὁκόταν ἐξαπιναίως αὐτοῖσιν ἡ δέσποινα ἐπιστῇ, πτοηθέντες ἀφησυχάζουσι, παραπλησίως καὶ αἱ λοιπαὶ κατὰ ψυχὴν ἐπιθυμίαι ἀνθρώποισι κακῶν ὑπηρέτιδες· ἐπὴν δὲ σοφίης ὄψις ἑωυτέην ἐπιστήσῃ, ὡς δοῦλα τὰ λοιπὰ πάθεα ἐκκεχώρηκεν.

Ποθέουσι δ’ ἄντρα καὶ ἡσυχίην οὐ πάν- τως οἱ μανέντες, ἀλλὰ καὶ οἱ τῶν ἀνθρωπίνων πρηγμάτων ὑπερφρονήσαντες ἀταραξίης ἐπιθυμίῃ· ὁκόταν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν ἔξω φροντίδων κοπτόμενος ἀναπαῦσαι θελήσῃ τὸ σῶμα, τότε ταχέως ἐς ἡσυχίην μετήλλαξεν, εἶτα ἀναστὰς ὄρθριος ἐν ἑωυτῷ περιεσκόπει κύκλῳ χωρίον ἀληθείης, ἐν ᾧ οὐ πατὴρ, οὐ μήτηρ, οὐ γυνὴ, οὐ τέκνα, οὐ κασίγνητος, οὐ ξυγγενέες, οὐ δμῶες, οὐ τύχη, οὐχ ὅλως οὐδὲν τῶν θόρυβον ἐμποιησάντων·

Image result for medieval manuscript insane person

Medieval Manuscript Images, Pierpont Morgan Library, Hours of Anne of France. MS M.677 fol. 211r

A Measure of Wine for Madness or Pain

Two fragments from Euenus

Anth. Pal. 11.49 Εὐήνου 

“The best measure of Bacchus is not too much
Nor too little
For this he is the cause of pain or madness.
He is happy to be mixed fourth with three Nymphs—
Then he is most prepared for the bedroom.
But if he puffs too much, he turns away from loves
And dips into sleep, the next-door neighbor of death.”

Βάκχου μέτρον ἄριστον ὃ μὴ πολὺ μηδ᾿
ἐλάχιστον·
ἔστι γὰρ ἢ λύπης αἴτιος ἢ μανίης.
χαίρει κιρνάμενος δὲ τρισὶν Νύμφαισι τέταρτος·
τῆμος καὶ θαλάμοις ἐστὶν ἑτοιμότατος.
εἰ δὲ πολὺς πνεύσειεν, ἀπέστραπται μὲν ἔρωτας,
βαπτίζει δ᾿ ὕπνῳ, γείτονι τοῦ θανάτου.

5 Stob. 3.20.2 Εὐήνου

“Anger often eclipses humans’ hidden mind.
This is much worse than madness.”

πολλάκις ἀνθρώπων ὀργὴ νόον ἐξεκάλυψεν
κρυπτόμενον· μανίης πουλὺ χερειότερον.

Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 76v, Marchand de vin. Tacuinum sanitatis, Milano or Pavie (Italy), 1390-1400.

Heroes, Isolation, and Madness

The notion of the depressive and insane artist (etc.) is an ancient one. In this passage it is also related to the stories of heroes. The different symptoms of madness Aristotle offers here are interesting. For instance, Bellerophon’s avoidance of other humans is seen as a symptom rather than a cause of his madness.

Aristotle, Problems 30

“What reason is it that all those men who are preeminent in philosophy or politics or poetry or the other arts are clearly melancholic and are so much so that they are also overcome by the afflictions from the black bile, as is implied in the tales of Herakles of the heroes? For that figure seems to be of this nature and because of this the ancients called the illnesses of epilepsy a sacred disease after him. And his madness toward his children and the outbreak of open sores before he vanished on Mt. Oitê make this clear. For this comes to many because of the black bile. These sores developed on the Spartan Lysander before his death.

In addition to this there are tales about Ajax and Bellerophon. The first of them was completely mad; but the second pursued isolated places, which is how Homer depicts him as “when that man was hated by all the gods / then he wandered alone on the Alêian plain / consuming his heart and avoiding the path of other people.”

And many other heroes seem to have shared afflictions with these men. In later times, Empedocles, Plato, Socrates and many other famous people [suffered] too. In addition, most of those who worked at poetry [suffered]. In many people like this the diseases develop from a kind of mixture in the body while in others there is a clear nature predisposing them to these maladies. But all, to put it simply, as has been said, are this way somehow because of nature.”

1. Διὰ τί πάντες ὅσοι περιττοὶ γεγόνασιν ἄνδρες ἢ κατὰ φιλοσοφίαν ἢ πολιτικὴν ἢ ποίησιν ἢ τέχνας φαίνονται μελαγχολικοὶ ὄντες, καὶ οἱ μὲν οὕτως ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι τοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς ἀρρωστήμασιν, οἷον λέγεται τῶν [τε] ἡρωϊκῶν τὰ περὶ τὸν Ἡρακλέα; καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔοικε | γενέσθαι ταύτης τῆς φύσεως, διὸ καὶ τὰ ἀρρωστήματα τῶν ἐπιληπτικῶν ἀπ᾿ ἐκείνου προσηγόρευον οἱ ἀρχαῖοι ἱερὰν νόσον. καὶ ἡ περὶ τοὺς παῖδας ἔκστασις καὶ ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως ἐν Οἴτῃ τῶν ἑλκῶν ἔκφυσις γενομένη τοῦτο δηλοῖ· καὶ γὰρ τοῦτο γίνεται πολλοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς. συνέβη δὲ καὶ | Λυσάνδρῳ τῷ Λάκωνι πρὸ τῆς τελευτῆς γενέσθαι τὰ ἕλκη ταῦτα. ἔτι δὲ τὰ περὶ Αἴαντα καὶ Βελλεροφόντην, ὧν ὁ μὲν ἐκστατικὸς ἐγένετο παντελῶς, ὁ δὲ τὰς ἐρημίας ἐδίωκεν, διὸ οὕτως ἐποίησεν Ὅμηρος

αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,
ἤτοι ὁ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο
ὃν | θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων.

καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ἡρώων ὁμοιοπαθεῖς φαίνονται τούτοις. τῶν δὲ ὕστερον Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης καὶ ἕτεροι συχνοὶ τῶν γνωρίμων. ἔτι δὲ τῶν περὶ τὴν ποίησιν οἱ πλεῖστοι. πολλοῖς μὲν γὰρ τῶν τοιούτων γίνεται νοσήματα ἀπὸ | τῆς τοιαύτης κράσεως τῷ σώματι, τοῖς δὲ ἡ φύσις δήλη ῥέπουσα πρὸς τὰ πάθη. πάντες δ᾿ οὖν ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς εἰσί, καθάπερ ἐλέχθη, τοιοῦτοι τὴν φύσιν.

Another figure often seen as less than sane is Philoktetes who his described as (2.721)

“He lies there on the island suffering strong pains
In fertile Lemnos where the sons of the Achaeans left him
Suffering with an evil wound from a murderous watersnake.”

ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν
ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·

When Odysseus is described in book 5 of the Odyssey, his first line is identical with Philoktetes’ (Od. 5.13-15):

“He lies there on the island suffering strong pains
In the halls of Kalypso the nymph who holds him
By necessity. He is not able of returning to his paternal land.”

ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·

If we can imagine an “abnormal mental state” for these figures, the implication is the inverse, perhaps, of what Aristotle indicates for Bellerophon. Their madness is caused by isolation rather than causing it. When commenting upon Odysseus’ first appearance in book 5, an ancient scholar records Aristonicus’ comment that the language is more fit (οἰκειότερον ἐν ᾿Ιλιάδι) for the Iliad at 2.721 where Philoktetes is described. He adds that it would be right for him instead to be “tortured in his heart” (νῦν δὲ ἔδει τετιημένος ἦτορ εἶναι, Schol. H ad Od. 5.13).

Psychologists have studied the emotional and physical effects of isolation over the past few generations. These studies reinforce important themes of the Odyssey, namely that individual identity is constitutive of social relationships without which we cease to be ourselves. Modern studies of isolated individuals have shown that limited social engagements have deleterious emotional effects including a rise in fear and paranoia and a decrease in self-esteem. Some have even argued that over time, the brain of an isolated person has fewer neural connections and a thinner cerebral cortex. Inmates have difficulties with memory, distorted perceptions of reality, and display a deterioration of language function. Isolation’s biological changes affect the very parts of the brain that facilitate social interaction, higher order analytical thinking, and the ability to plan and act in the world.

Image result for GReek vase Philoctetes

David T. Mitchell and Sharon L. Snyder. Narrative Prosthesis: Disability and the Dependency of Discourse. Ann Arbor. 2000.

39: “Beginning with ancient Greece, Thiher’s study demonstrates that literary stories of mental discordance have provided the foundation for scientific explanations of cognitive deviance. Rather than view this historical material as superficial and primitive, Thiher argues for a historical vision of madness as that which could productively give voice to the existence of disparate, and even antithetical, “realities”.

Some inspirations

Andersen, H. S., Sestoft, D. D., Lillebæk, T. T., Gabrielsen, G. G., Hemmingsen, R. R., & Kramp, P. P. (2000), ―”A Longitudinal Study of Prisoners on Remand: Psychiatric Prevalence, Incidence and Psychopathology in Solitary vs.Non-Solitary Confinement.‖ , 102(1), 19.

Betty Gilmore and Nanon M. Williams. The Darkest Hour: Shedding Light on the Impact of Isolation and Death Row in Texas Prisons. Dallas 2014.

Fatos Kaba, Andrea Lewis, Sarah Glowa-Kollisch, James Hadler, David Lee, Howard Alper, Daniel Selling, Ross MacDonald, Angela Solimo, Amanda Parsons, and Homer Venters.  “Solitary Confinement and Risk of Self-Harm Among Jail Inmates.” American Journal of Public Health: March 2014, Vol. 104, No. 3, pp. 442-447.

Shruti Ravindran. “Twilight in the Box.” Aeon 27 February 2014.

Thiher, Allen. 1999. Revels in Madness: Insanity in Medicine and Literature. Ann Arbor.

 

%d bloggers like this: