A Measure of Wine for Madness or Pain

Two fragments from Euenus

Anth. Pal. 11.49 Εὐήνου 

“The best measure of Bacchus is not too much
Nor too little
For this he is the cause of pain or madness.
He is happy to be mixed fourth with three Nymphs—
Then he is most prepared for the bedroom.
But if he puffs too much, he turns away from loves
And dips into sleep, the next-door neighbor of death.”

Βάκχου μέτρον ἄριστον ὃ μὴ πολὺ μηδ᾿
ἐλάχιστον·
ἔστι γὰρ ἢ λύπης αἴτιος ἢ μανίης.
χαίρει κιρνάμενος δὲ τρισὶν Νύμφαισι τέταρτος·
τῆμος καὶ θαλάμοις ἐστὶν ἑτοιμότατος.
εἰ δὲ πολὺς πνεύσειεν, ἀπέστραπται μὲν ἔρωτας,
βαπτίζει δ᾿ ὕπνῳ, γείτονι τοῦ θανάτου.

5 Stob. 3.20.2 Εὐήνου

“Anger often eclipses humans’ hidden mind.
This is much worse than madness.”

πολλάκις ἀνθρώπων ὀργὴ νόον ἐξεκάλυψεν
κρυπτόμενον· μανίης πουλὺ χερειότερον.

Nouvelle acquisition latine 1673, fol. 76v, Marchand de vin. Tacuinum sanitatis, Milano or Pavie (Italy), 1390-1400.

Heroes, Isolation, and Madness

The notion of the depressive and insane artist (etc.) is an ancient one. In this passage it is also related to the stories of heroes. The different symptoms of madness Aristotle offers here are interesting. For instance, Bellerophon’s avoidance of other humans is seen as a symptom rather than a cause of his madness.

Aristotle, Problems 30

“What reason is it that all those men who are preeminent in philosophy or politics or poetry or the other arts are clearly melancholic and are so much so that they are also overcome by the afflictions from the black bile, as is implied in the tales of Herakles of the heroes? For that figure seems to be of this nature and because of this the ancients called the illnesses of epilepsy a sacred disease after him. And his madness toward his children and the outbreak of open sores before he vanished on Mt. Oitê make this clear. For this comes to many because of the black bile. These sores developed on the Spartan Lysander before his death.

In addition to this there are tales about Ajax and Bellerophon. The first of them was completely mad; but the second pursued isolated places, which is how Homer depicts him as “when that man was hated by all the gods / then he wandered alone on the Alêian plain / consuming his heart and avoiding the path of other people.”

And many other heroes seem to have shared afflictions with these men. In later times, Empedocles, Plato, Socrates and many other famous people [suffered] too. In addition, most of those who worked at poetry [suffered]. In many people like this the diseases develop from a kind of mixture in the body while in others there is a clear nature predisposing them to these maladies. But all, to put it simply, as has been said, are this way somehow because of nature.”

1. Διὰ τί πάντες ὅσοι περιττοὶ γεγόνασιν ἄνδρες ἢ κατὰ φιλοσοφίαν ἢ πολιτικὴν ἢ ποίησιν ἢ τέχνας φαίνονται μελαγχολικοὶ ὄντες, καὶ οἱ μὲν οὕτως ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι τοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς ἀρρωστήμασιν, οἷον λέγεται τῶν [τε] ἡρωϊκῶν τὰ περὶ τὸν Ἡρακλέα; καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔοικε | γενέσθαι ταύτης τῆς φύσεως, διὸ καὶ τὰ ἀρρωστήματα τῶν ἐπιληπτικῶν ἀπ᾿ ἐκείνου προσηγόρευον οἱ ἀρχαῖοι ἱερὰν νόσον. καὶ ἡ περὶ τοὺς παῖδας ἔκστασις καὶ ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως ἐν Οἴτῃ τῶν ἑλκῶν ἔκφυσις γενομένη τοῦτο δηλοῖ· καὶ γὰρ τοῦτο γίνεται πολλοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς. συνέβη δὲ καὶ | Λυσάνδρῳ τῷ Λάκωνι πρὸ τῆς τελευτῆς γενέσθαι τὰ ἕλκη ταῦτα. ἔτι δὲ τὰ περὶ Αἴαντα καὶ Βελλεροφόντην, ὧν ὁ μὲν ἐκστατικὸς ἐγένετο παντελῶς, ὁ δὲ τὰς ἐρημίας ἐδίωκεν, διὸ οὕτως ἐποίησεν Ὅμηρος

αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν,
ἤτοι ὁ κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο
ὃν | θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων.

καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ἡρώων ὁμοιοπαθεῖς φαίνονται τούτοις. τῶν δὲ ὕστερον Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης καὶ ἕτεροι συχνοὶ τῶν γνωρίμων. ἔτι δὲ τῶν περὶ τὴν ποίησιν οἱ πλεῖστοι. πολλοῖς μὲν γὰρ τῶν τοιούτων γίνεται νοσήματα ἀπὸ | τῆς τοιαύτης κράσεως τῷ σώματι, τοῖς δὲ ἡ φύσις δήλη ῥέπουσα πρὸς τὰ πάθη. πάντες δ᾿ οὖν ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς εἰσί, καθάπερ ἐλέχθη, τοιοῦτοι τὴν φύσιν.

Another figure often seen as less than sane is Philoktetes who his described as (2.721)

“He lies there on the island suffering strong pains
In fertile Lemnos where the sons of the Achaeans left him
Suffering with an evil wound from a murderous watersnake.”

ἀλλ’ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν
ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου·

When Odysseus is described in book 5 of the Odyssey, his first line is identical with Philoktetes’ (Od. 5.13-15):

“He lies there on the island suffering strong pains
In the halls of Kalypso the nymph who holds him
By necessity. He is not able of returning to his paternal land.”

ἀλλ’ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ’ ἄλγεα πάσχων,
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ
ἴσχει· ὁ δ’ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι·

If we can imagine an “abnormal mental state” for these figures, the implication is the inverse, perhaps, of what Aristotle indicates for Bellerophon. Their madness is caused by isolation rather than causing it. When commenting upon Odysseus’ first appearance in book 5, an ancient scholar records Aristonicus’ comment that the language is more fit (οἰκειότερον ἐν ᾿Ιλιάδι) for the Iliad at 2.721 where Philoktetes is described. He adds that it would be right for him instead to be “tortured in his heart” (νῦν δὲ ἔδει τετιημένος ἦτορ εἶναι, Schol. H ad Od. 5.13).

Psychologists have studied the emotional and physical effects of isolation over the past few generations. These studies reinforce important themes of the Odyssey, namely that individual identity is constitutive of social relationships without which we cease to be ourselves. Modern studies of isolated individuals have shown that limited social engagements have deleterious emotional effects including a rise in fear and paranoia and a decrease in self-esteem. Some have even argued that over time, the brain of an isolated person has fewer neural connections and a thinner cerebral cortex. Inmates have difficulties with memory, distorted perceptions of reality, and display a deterioration of language function. Isolation’s biological changes affect the very parts of the brain that facilitate social interaction, higher order analytical thinking, and the ability to plan and act in the world.

Image result for GReek vase Philoctetes

David T. Mitchell and Sharon L. Snyder. Narrative Prosthesis: Disability and the Dependency of Discourse. Ann Arbor. 2000.

39: “Beginning with ancient Greece, Thiher’s study demonstrates that literary stories of mental discordance have provided the foundation for scientific explanations of cognitive deviance. Rather than view this historical material as superficial and primitive, Thiher argues for a historical vision of madness as that which could productively give voice to the existence of disparate, and even antithetical, “realities”.

Some inspirations

Andersen, H. S., Sestoft, D. D., Lillebæk, T. T., Gabrielsen, G. G., Hemmingsen, R. R., & Kramp, P. P. (2000), ―”A Longitudinal Study of Prisoners on Remand: Psychiatric Prevalence, Incidence and Psychopathology in Solitary vs.Non-Solitary Confinement.‖ , 102(1), 19.

Betty Gilmore and Nanon M. Williams. The Darkest Hour: Shedding Light on the Impact of Isolation and Death Row in Texas Prisons. Dallas 2014.

Fatos Kaba, Andrea Lewis, Sarah Glowa-Kollisch, James Hadler, David Lee, Howard Alper, Daniel Selling, Ross MacDonald, Angela Solimo, Amanda Parsons, and Homer Venters.  “Solitary Confinement and Risk of Self-Harm Among Jail Inmates.” American Journal of Public Health: March 2014, Vol. 104, No. 3, pp. 442-447.

Shruti Ravindran. “Twilight in the Box.” Aeon 27 February 2014.

Thiher, Allen. 1999. Revels in Madness: Insanity in Medicine and Literature. Ann Arbor.

 

Medically Mad or Just Thinking Bad? Early Greek on Being Crazy

An ancient distinction between mental maladies with absolutely no relevance to the modern day.

Assemblywomen, 248-253

[First Woman]: But what if Kephalos attacks you with abuse—
How will you response to him in the assembly?

[Praksagora]: I will say he’s out of his mind [paraphronein]

[First Woman]: but everyone knows this!

[Praksagora]: then I will also call him psychopathic [lit. ‘black-biled’=melancholic].

[First Woman]: They know this too.

[Praksagora]: But I will add that he produces terrible ceramics and will then do a fine job of doing the same to the city.

ἀτὰρ ἢν Κέφαλός σοι λοιδορῆται προσφθαρείς,
πῶς ἀντερεῖς πρὸς αὐτὸν ἐν τἠκκλησίᾳ;
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ φήσω παραφρονεῖν αὐτόν.
ΓΥΝΗ Α …ἀλλὰ τοῦτό γε
ἴσασι πάντες.
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ ἀλλὰ καὶ μελαγχολᾶν.
ΓΥΝΗ Α καὶ τοῦτ᾿ ἴσασιν.
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑἀλλὰ καὶ τὰ τρύβλια
κακῶς κεραμεύειν, τὴν δὲ πόλιν εὖ καὶ καλῶς.

Melancholy here contrasts with “thinking -wrongly” (paraphronein). A scholion to another play by Aristophanes glosses the realms of these types of mental maladies (Schol. ad Plut. 11a ex 20-28)

“He seems to say this because he harmed or helped his master through his own virtue more—and while he disturbed him through prophecy, he made him crazy [melankholan] through medicine and took away his ability to think [phronein] through wisdom, which is the art of thinking. The servant lies. For he does not speak the truth….”

…τοῦτο οὖν
ἔοικε λέγειν, ὅτι διὰ τῶν ἑαυτοῦ
μᾶλλον ἀρετῶν ἔβλαψε τὸν δεσπότην
ἤπερ ὠφέλησε, καὶ διὰ μὲν τῆς
μαντείας ἐτάραξε, διὰ δὲ τῆς ἰατρι-
κῆς μελαγχολᾶν ἐποίησε, διὰ δὲ
τῆς σοφίας, ὅ ἐστι τῆς φρονήσεως,
τοῦ φρονεῖν αὐτὸν ἀφείλατο. ψεύδεται
ὁ δοῦλος· οὐ γὰρ ἀλήθειαν λέγει

Where melancholy denotes a physical ailment [i.e. biologically caused and treated], paraphrosunê indicates parafunctionality which may be treated without medicine.

μελαγχολάω: to be atrabilious, melancholy-mad.

μελαγχολία: atrabiliousness, melancholy, a disease [atual LSJ definition]

παραφροσύνη, ἡ:  wandering of mind, derangment, delirium

παραφρονέω: to be beside oneself, be deranged, or mad.

Lyrica Adespota, fr. 3.9-10

“Lust–that magician–takes me. It descends upon my mind
And makes me crazy!”

῎Ερως μ’ ἔλα]β’ ὁ γόης· εἰς τὴν ψυχήν μου εἰσπε-
σὼν [ποιεῖ μ]ε παραφρονεῖν.

Aristotle, Metaphysics 4.1009b

“In the same way, ‘truth’ concerning the way things appear has come to some people from their senses. They believe that it is right that truth should be judged neither by the multitude or the scarcity [of those who believe it]; and they believe that the same thing seems sweet to some who taste it and bitter to others with the result that if all men were sick or if they were all insane and two or three were healthy or in their right mind, wouldn’t it seem that these few were sick and crazy and not the rest?”

[1] —ὅμοιως δὲ καὶ ἡ περὶ τὰ φαινόμενα ἀλήθεια ἐνίοις ἐκ τῶν αἰσθητῶν ἐλήλυθεν. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς οὐ πλήθει κρίνεσθαι οἴονται προσήκειν οὐδὲ ὀλιγότητι, τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῖς μὲν γλυκὺ γευομένοις δοκεῖν εἶναι τοῖς δὲ πικρόν, ὥστ᾽ εἰ πάντες ἔκαμνον [5] ἢ πάντες παρεφρόνουν, δύο δ᾽ ἢ τρεῖς ὑγίαινον ἢ νοῦν εἶχον, δοκεῖν ἂν τούτους κάμνειν καὶ παραφρονεῖν τοὺς δ᾽ ἄλλους οὔ:

Image result for ancient greek comedy vase

Why Insanity is Superior. And Some Etymologies.

Socrates is the speaker of this passage which includes some curious assertions about sanity and madness and some adventurous folk etymologies.

Plato Phaedrus 244b-d

“If it were simply the case that insanity is evil, then this would be said truly. But, in truth, the greatest goods come to us from madness when it is given as a divine gift. For the prophet at Delphi and the priestesses at Dodona have completed many fine things for Greece both in public and private, because they were insane. But when they are in their right minds, they have done little or nothing.

And if we speak about the Sibyl and the rest—however many provide prophecy while inspired and by predicting many things for many people have improved their lives—we should clearly be spending a long time describing it all. This is also worthy of acknowledging, that the ancients who gave things names did not belief that madness was shameful or worthy of reproach. For they would not have interwoven this name—mania—with that finest art by which the future is judged.

No, instead, since it is a divine dispensation and because it is noble, they named it according to their belief. These days people call it the mantic art, callously adding a tau. When they name sane people’s investigation of the future through other means like bird omens and similar signs—since they must provide from their own perspective the mind (nous) and inquiry (historia) by means of human thought (oiêsis)—they call it oionoistic thought and make it more reverent by adding an omega as current people do. How much more complete and honorable prophecy is to augury both in name and in its action the ancients assert it is that much superior because madness is divine in origin and sanity is human.”

εἰ μὲν γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ μανίαν κακὸν εἶναι, καλῶς ἂν ἐλέγετο· νῦν δὲ τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ μανίας, θείᾳ μέντοι δόσει διδομένης. ἥ τε γὰρ δὴ ἐν Δελφοῖς προφῆτις αἵ τ᾿ ἐν Δωδώνῃ ἱέρειαι μανεῖσαι μὲν πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ τὴν Ἑλλάδα εἰργάσαντο, σωφρονοῦσαι δὲ βραχέα ἢ οὐδέν· καὶ ἐὰν δὴ λέγωμεν Σίβυλλάν τε καὶ ἄλλους, ὅσοι μαντικῇ χρώμενοι ἐνθέῳ πολλὰ δὴ πολλοῖς προλέγοντες εἰς τὸ μέλλον ὤρθωσαν, μηκύνοιμεν ἂν δῆλα παντὶ λέγοντες· τόδε μὴν ἄξιον ἐπιμαρτύρασθαι, ὅτι καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ ὀνόματα τιθέμενοι οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος μανίαν.οὐ γὰρ ἂν τῇ καλλίστῃ τέχνῃ, ᾗ τὸ μέλλον κρίνεται, αὐτὸ τοῦτο τοὔνομα ἐμπλέκοντες μανικὴν ἐκάλεσαν· ἀλλ᾿ ὡς καλοῦ ὄντος, ὅταν θείᾳ μοίρᾳ γίγνηται, οὕτω νομίσαντες ἔθεντο, οἱ δὲ νῦν ἀπειροκάλως τὸ ταῦ ἐπεμβάλλοντες μαντικὴν ἐκάλεσαν. ἐπεὶ καὶ τήν γε τῶν ἐμφρόνων ζήτησιν τοῦ μέλλοντος διά τε ὀρνίθων ποιουμένων καὶ τῶν ἄλλων σημείων, ἅτ᾿ ἐκ διανοίας ποριζομένων ἀνθρωπίνῃ οἰήσει νοῦν τε καὶ ἱστορίαν, οἰονοϊστικὴν ἐπωνόμασαν, ἣν νῦν οἰωνιστικὴν τῷ ω σεμνύνοντες οἱ νέοι καλοῦσιν· ὅσῳ δὴ οὖν τελεώτερον καὶ ἐντιμότερον μαντικὴ οἰωνιστικῆς, τό τε ὄνομα τοῦ ὀνόματος ἔργον τ᾿ ἔργου, τόσῳ κάλλιον μαρτυροῦσιν οἱ παλαιοὶ μανίαν σωφροσύνης τὴν ἐκ θεοῦ τῆς παρ᾿ ἀνθρώπων γιγνομένης.

Image result for Ancient Greek prophecy

The logic here might be a little bewildering, but Socrates/Plato seem to be on t something with the first etymology

Beekes Madness

The Madness of Advising Madmen

A timely reminder that societies can be ill…

Seneca, EM 94 [Quoting Aristo]

“Between this general public insanity and that which is subject to medicine, there is no difference except that the latter is caused by a disease and the former by false beliefs. In the case of a disease, the symptoms of madness come from sickness; the other is a terrible sickness of the mind. If anyone offers arguments to a crazy person—how he should talk, walk, act in public or private—he would be crazier than the very man he intends to advise! The dark bile must be treated and the causes of the madness should be removed. This must be done for the insanity of the mind too—the malady needs to be dispelled. In any other vase, words of warning will disappear into the void.”

“Inter insaniam publicamet hanc, quae medicis traditur, nihil interest nisi quod haec morbo laborat, illa opinionibus falsis. Altera causas furoris traxit ex valitudine, altera animi mala valitudo est. Si quis furioso praecepta det, quomodo loqui debeat, quomodo procedere, quomodo in publico se gerere, quomodo in privato, erit ipso, quem monebit, insanior. Ei bilis nigra curanda est et ipsa furoris causa removenda. Idem in hoc alio animi furore faciendum est. Ipse discuti debet; alioqui abibunt in vanum monentium verba.”

Image result for medieval manuscript seneca madness

Seneca in between Plato and Aristotle

Thuc. 1.20.3

“For most people the examination of the truth is so careless that they accept whatever is prepared for them.”

οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται.

Pausanias, 1.3.3

“The majority of people repeat many things which are not true, since they know nothing of history and they believe whatever they have heard since childhood in choruses and tragedy. “

λέγεται μὲν δὴ καὶ ἄλλα οὐκ ἀληθῆ παρὰ τοῖς πολλοῖς οἷα ἱστορίας ἀνηκόοις οὖσι καὶ ὁπόσα ἤκουον εὐθὺς ἐκ παίδων ἔν τε χοροῖς καὶ τραγῳδίαις πιστὰ ἡγουμένοις

There is some Tertullian on this too.

Identifying Insanity Is A Property of the Sane

Apuleius, Apologia 80

“Finally, what do you prefer that she was sane or insane while she was writing? You claim sane? Therefore, she was not under the influence of occult arts. You will say she was insane? In that case, she was unconscious of what she wrote and must not be trusted. Or, more to the case, if she had been insane, she would not have known that she was insane.

For, it is like when someone is not silent because he says he is silent and by the utterance itself undermines his own claim. But saying “I’m crazy” betrays someone even more because it is not true unless he says it without understanding. The person is sane, moreover, who knows what insanity is; and, certainly, insanity cannot know itself any more than blindness can see itself.

Therefore, Prudentilla was sound in mind, if she did not think she was sound in mind. I could add more, if I wanted to, but I will leave philosopher behind now.”

Postremo quid vis: sanam an insanam fuisse, dum scriberet? Sanam dices? Nihil ergo erat magicis artibus passa. Insanam respondebis? Nesciit ergo quid scripserit, eoque ei fides non habenda est; immo etiam, si fuisset insana, insanam se esse nescisset. Nam ut absurde facit qui tacere se dicit, quod ibidem dicendo tacere sese non tacet et ipsa professione quod profitetur infirmat, ita vel magis hoc repugnant, “ego insanio,” quod verum non est, nisi  sciens dicit. Porro sanus est, qui scit quid sit insania, quippe insania scire se non potest, non magis quam caecitas se videre; igitur Pudentilla compos mentis fuit, si compotem mentis se non putabat. Possum, si velim, pluribus, sed mitto dialectica

Image result for Ancient Latin Apuleius Manuscript

MS of Pseudo-Apuleius Platonicus, De medicaminibus herbarum liber, England 12th century. British Library, Harley 5294, fol. 43r

Our Blindness to Sicknesses of the Mind

 

Plutarch, Whether Afflictions of the Spirit or Body Are Worse, 501a-b

 

“To start, doctors want a person not to be ill and then, if he is ill, not to be ignorant of it. This is how it is also for diseases that affect the mind. For, men do not seem to know when they are doing wrong when they act stupidly, engage in vice, or commit injustice—some even think they are doing right. For, even though no one ever claimed that a fever was healthy or that consumption was being in good shape or that gout was being swift-footed or that jaundice was a youthful complexion, many have called a bad temper “manliness”, they have called lust “friendship”, envy “admiration”, and cowardice, “patience”.

While those who sense that they need something for what is ailing them call doctors, the others avoid philosophers because they think they are doing fine in the very matters they are messing up. Maintaining this logic, we would claim that defective eyesight is worse than madness and that gout is worse than a swollen brain!”

 

διὸ παῖδες ἰατρῶν βούλονται μὲν μὴ νοσεῖν τὸν ἄνθρωπον, νοσοῦντα δὲ μὴ ἀγνοεῖν ὅτι νοσεῖ· ὃ τοῖς ψυχικοῖς πάθεσι πᾶσι συμβέβηκεν. οὔτε γὰρ ἀφραίνοντες οὔτ’ ἀσελγαίνοντες οὔτ’ ἀδικοπραγοῦντες ἁμαρτάνειν δοκοῦσιν, ἀλλ’ ἔνιοι καὶ κατορθοῦν. πυρετὸν μὲν γὰρ οὐδεὶς ὑγίειαν ὠνόμασεν οὐδὲ φθίσιν εὐεξίαν οὐδὲ ποδάγραν ποδώκειαν οὐδ’ ὠχρίασιν ἐρύθημα, θυμὸν δὲ πολλοὶ καλοῦσιν ἀνδρείαν καὶ ἔρωτα φιλίαν καὶ φθόνον ἅμιλλαν καὶ δειλίαν ἀσφάλειαν. εἶθ’ οἱ μὲν καλοῦσι τοὺς ἰατροὺς (αἰσθάνονται γὰρ ὧν δέονται πρὸς ἃ νοσοῦσιν), οἱ δὲ φεύγουσι τοὺς φιλοσόφους, οἴονται γὰρ ἐπιτυγχάνειν ἐν οἷς διαμαρτάνουσιν. ἐπεὶ τούτῳ γε τῷ λόγῳ χρώμενοι λέγομεν, ὅτι κουφότερόν ἐστιν ὀφθαλμία μανίας καὶ ποδάγρα φρενίτιδος·

%d bloggers like this: