Roman Britain: Maybe Not Worth the Trouble?

In honor of the World Cup Semi-final Match today between the former Roman Provinces of Britannia and Dalmatia, we wrote a slightly farcical post for the SCS blog. Here are some passages that did not make it into the post.

Appian Roman History Preface, 5

“When you cross the Northern ocean you come to the island of Britain which is bigger than a continent [The Romans] possess the greatest half of it and aren’t really missing the rest. For even the part they do hold doesn’t bring them a good profit.”

καὶ τὸν βόρειον ὠκεανὸν ἐς τὴν Βρεττανίδα νῆσον περάσαντες, ἠπείρου μεγάλης μείζονα, τὸ κράτιστον αὐτῆς ἔχουσιν ὑπὲρ ἥμισυ, οὐδὲν τῆς ἄλλης δεόμενοι· οὐ γὰρ εὔφορος αὐτοῖς ἐστὶν οὐδ᾿ ἣν ἔχουσιν.

Suetonius, Divus Julius 47

 

“They say that [Julius Caesar] attacked Britain because of a hope for pearls and that in comparing their mass he used to check their weight with his own hand. For he was extremely eager to collect gems, carvings, statues, and images by ancient artists. He was also fond of rather good looking slaves with better training for a huge price—this also caused him enough shame that he did not allow them to be entered into his expenditures.”

 

XLVII. Britanniam petisse spe margaritarum, quarum amplitudinem conferentem interdum sua manu exegisse pondus; gemmas, toreumata, signa, tabulas operis antiqui semper animosissime comparasse; servitia rectiora politioraque inmenso pretio, et cuius ipsum etiam puderet, sic ut rationibus vetaret inferri.

 

Tacitus, Agricola, 13

 

“The people of Britain themselves respond eagerly to drafts, tributes, and obligations set by the government, if abuses are absent. They endure these poorly since, although they are conquered enough to obey, they are not yet slaves [to us].  

As a matter of fact, the divine Julius of all the Romans first attacked Britain with an army, and, although he terrified the inhabitants with a hasty battle and was master of the coast, he seems to have exposed Britain for his successors rather than handed it down. The Civil Wars followed soon after and while the arms of Rome’s first men were turned against the state, there was a prolonged forgetfulness of Britain, which the divine Augustus used to call a “plan” and Tiberius called a “precedent”.

 

13. Ipsi Britanni dilectum ac tributa et iniuncta imperii munera impigre obeunt, si iniuriae absint: has aegre tolerant, iam domiti ut pareant, nondum ut serviant. igitur primus omnium Romanorum divus Iulius cum exercitu Britanniam ingressus, quamquam prospera pugna terruerit incolas ac litore potitus sit, potest videri ostendisse posteris, non tradidisse; mox bella civilia et in rem publicam versa principum arma, ac longa oblivio Britanniae etiam in pace: consilium id divus Augustus vocabat, Tiberius praeceptum.

 

Some words;

σφαιριστής: “ball-player”

σφαιριστικός: “skilled at ball-playing”

σφαιρομαχία: “ball-match”

σφαιροπαίκτης: “ball-player”

Cicero On Using “Leftover Time” for Writing Projects

Cicero, Laws 1.8-10

M. I do understand that I have been promising this work for a long time now, Atticus. It is something I would not refuse if any bit of open and free time were allotted to me. A work as momentous as this cannot be taken up when one’s efforts are occupied and his mind is elsewhere. It is really necessary to be free from worry and business.

A. What about the other things you have written more of than any of our people? What free time did you have set aside then?

M. These ‘leftover moments’ occur and I will not suffer wasting them—as when there are some days set aside for going to the country, I write something equal to what the number of days allow. But a history cannot be begun unless there is dedicated time and it can’t be completed in a short time. I habitually weigh down my thought when, once I have started, I am distracted by something else. And once a project is interrupted, I do not finish what was started easily.”

M. Intellego equidem a me istum laborem iam diu postulari, Attice; quem non recusarem, si mihi ullum tribueretur vacuum tempus et liberum; neque enim occupata opera neque inpedito animo res tanta suscipi potest; utrumque opus est, et cura vacare et negotio.

A. Quid ad cetera. quae scripsisti plura quam quisquam e nostris? quod tibi tandem tempus vacuum fuit concessum?

M. Subsiciva quaedam tempora incurrunt, quae ego perire non patior, ut, si qui dies ad rusticandum dati sint, ad eorum numerum adcommodentur quae scribimus. historia vero nec institui potest nisi praeparato otio nec exiguo tempore absolvi, et ego animi pendere soleo, cum semel quid orsus sum,1 si traducor alio, neque tam facile interrupta contexo quam absolvo instituta.

I encourage everyone to copy “Intellego equidem a me istum laborem iam diu postulari” and paste it liberally into emails explaining why you have yet to complete that review, abstract, etc. etc. Take a break for a day or a nap for an hour. Let Cicero speak for you!

 

Cicero: I Need Nothing So Much as a Friend

Cicero can seem an insufferable windbag in some of his speeches–but some of his letters humanize him.

Cicero to Atticus 1.18 20 Jan 60

“Know that I need nothing so much as a person to whom I can explain the things I worry about, someone who cares about me, who is wise, to whom I may speak and fabricate nothing, lie about nothing, and hold nothing back.

My brother is away, the most honest and beloved man. Metellus is not a man but instead is “shore and air” and “only solitude”. You, moreover, who most wisely lightens by concern and anxiety of spirit with conversation and counsel, you are my companion in public affairs and my confidant in private matters, and who are usually a companion of all my speeches and plans, where are you? I am so completely isolated that I only have as much relaxation as those moments spend with my wife, my little girl and my sweetest Marcus.

For my ambitious and convenient friendships have a certain shine in public affairs, but they bear no domestic fruit. My home is so full with a crowd in the morning but when I go to the forum with flocks of friends, I can’t find a single person in the great crowd to share a joke with or to whisper familiarly.

This is why I am looking for you, why I miss you, and I am also now calling you home. Many things really trouble me and make me anxious—but these are things which I think I can get off my chest once I have your ears for a talk during a single walk.”

Nihil mihi nunc scito tam deesse quam hominem eum quocum omnia quae me cura aliqua adficiunt una communicem, qui me amet, qui sapiat, quicum ego cum loquar nihil fingam, nihil dissimulem, nihil obtegam. abest enim frater ἀϕελέστατος et amantissimus. †Metellus† non homo sed ‘litus atque aër’ et ‘solitudo me<r>a.’ tu autem qui saepissime curam et angorem animi mei sermone et consilio levasti tuo, qui mihi et in publica re socius et in privatis omnibus conscius et omnium meorum sermonum et consiliorum particeps esse soles, ubinam es? ita sum ab omnibus destitutus ut tantum requietis habeam quantum cum uxore et filiola et mellito Cicerone consumitur. nam illae ambitiosae nostrae fucosaeque amicitiae sunt in quodam splendore forensi, fructum domesticum non habent. itaque cum bene completa domus est tempore matutino, cum ad forum stipati gregibus amicorum descendimus, reperire ex magna turba neminem possumus quocum aut iocari libere aut suspirare familiariter possimus. qua re te exspectamus, te desideramus, te iam etiam arcessimus. multa sunt enim quae me sollicitant anguntque, quae mihi videor auris nactus tuas unius ambulationis sermone exhaurire posse.

Image result for medieval manuscript cicero letter to a friend

Enter a caption

More Human to Laugh than to Mourn?

There is just too much wrong in the world. I am not sure that Seneca helps. But here he is.

Seneca, de Tranquilitate Animi 15

“But it does no good to escape the causes of private sadness—for sometimes the hatred of humankind overwhelms us. When you consider how uncommon simplicity is, how innocence is unknown and trust is scarcely there unless it brings some advantage; or when you recognize so thick a crowd of successful crimes and the profits and losses of lust—both equally despicable—and an ambition that does not restrain itself within its own limits but even gains glory because of its wickedness—when you do this, the soul is driven into darkness and, just as if the meaning of the virtues were flipped and they can’t be hoped for nor is it advantageous to possess them, then the shadows hang over us.

At this moment, we must begin to believe that all the vices of the mob do not seem hateful but instead absurd; let us imitate Democritus rather than Heraclitus. The latter, indeed, whenever he braved the public, used to weep; but the former used to laugh. To the second, everything which we do seems miserable; to the first merely incompetent. We must, therefore, make everything lighter and carry it with an easy mind. It is more human to laugh at life than to mourn it.

Consider too that the one who laughs at humanity earns more from it than the one who laments it—for the first saves for himself some hope of good while the latter foolishly despairs that change is possible. When everything is considered, the person who does not restrain laughter seems to be of a greater spirit than the one who will not retain tears, and this is because laughter moves the slightest aspect of the mind and believes that nothing is great, nothing is severe, nor miserable either in the whole setup of life.

Let each person look directly at what the causes of happiness and sadness are personally and then let it be learned that what Bion said is true—all human business is similar to its beginning and human life is no more sacred or severe than its conception—that we return to nothing because from nothing we were born.”

Sed nihil prodest privatae tristitiae causas abiecisse; occupat enim nonnumquam odium generis humani. Cum cogitaveris, quam sit rara simplicitas et quam ignota innocentia et vix umquam, nisi cum expedit, fides, et occurrit tot scelerum felicium turbaet libidinis lucra damnaque pariter invisa et ambitio usque eo iam se suis non continens terminis, ut per turpitudinem splendeat: agitur animus in noctem et velut eversis virtutibus, quas nec sperare licet nec habere prodest, tenebrae oboriuntur. In hoc itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi vitia non invisa nobis sed ridicula videantur et Democritum potius imitemur quam Heraclitum. Hic enim, quotiens in publicum processerat, flebat, ille ridebat; huic omnia quae agimus miseriae, illi ineptiae videbantur. Elevanda ergo omnia et facili animo ferenda; humanius est deridere vitam quam deplorare.

Adice quod de humano quoque genere melius meretur qui ridet illud quam qui luget; ille ei spei bonae aliquid relinquit, hic autem stulte deflet quae corrigi posse desperat. Et universa contemplanti maioris animi est qui risum non tenet quam qui lacrimas, quando lenissimum adfectum animi movet et nihil magnum, nihil severum, ne miserum quidem ex tanto paratu putat. Singula propter quae laeti ac tristes sumus sibi quisque proponat et sciet verum esse quod Bion dixit: omnia hominum negotia simillima initiis esse nec vitam illorum magis sanctam aut severam esse quam conceptum, in nihilum recidere denihilo natos.

Take A Break! The Elder and Younger Seneca on the Importance of Vacations

Seneca the Elder, Controversiae 1. 14-15

“Moderation was missing from this enthusiastic person in two ways. He did not know how to take a break from work nor how to start it again. When he brought himself to write, the days used to join with nights and he was pushing himself mercilessly without a break, stopping only when he was completely worn out. But when he stopped then, he would lose himself in every kind of game and distraction. Indeed, when he entrusted himself to the forest and the mountains, he was the equal to those born to the forests and mountains, those wild men, in endurance of labor and expertise of the hunt. He was so completely engaged with the embrace of that lifestyle that he could scarcely be dragged back to his former life.

But when he did get himself under control and took himself from alluring leisure, he used to fall into his studies with such passions that he seemed not so much to have lost nothing as to have gained much.

It is clear that everyone benefits from a mental vacation—energy is gathered in leisure and all the sadness which is developed through endless pursuit of work can be dispelled though the enjoyment of distractions. But no one benefited more from a vacation than Latro. Every time he used to speak after a break, he would speak more sharply and with more force—he used to glory in how his mind was refreshed and his strength made whole. And he would squeeze as much from himself as he desired. He did not know how to portion out his powers—but he was a master of unrestrained tyranny—his eagerness had to be stopped because it was not able to be controlled…”

In utramque partem vehementi viro modus deerat: nec intermittere studium sciebat nec repetere.  Cum se ad scribendum concitaverat, iungebantur noctibus dies, et sine intervallo gravius sibi instabat, nec desinebat nisi defecerat: rursus cum se remiserat, in omnes lusus, in omnes iocos se resolvebat; cum vero se silvis montibusque tradiderat, in silvis ac montibus natos, homines illos agrestis, laboris patientia et venandi sollertia provocabat, et in tantam perveniebat sic vivendi cupiditatem ut vix posset ad priorem consuetudinem retrahi. At cum sibi iniecerat manum et se blandienti otio abduxerat, tantis viribus incumbebat in studium ut non tantum nihil perdidisse sed multum adquisisse desidia videretur. Omnibus quidem prodest subinde animum relaxare; excitatur enim otio vigor, et omnis tristitia, quae continuatione pertinacis studii adducitur, feriarum hilaritate discutitur: nulli tamen intermissio manifestius proderat. Quotiens ex intervallo dicebat, multo acrius violentiusque dicebat; exultabat enim <animo>2 novato atque integro robore, et tantum a se exprimebat quantum concupierat. Nesciebat dispensare vires suas, sed inmoderati adversus se imperii fuit, ideoque studium eius prohiberi debebat quia regi non poterat…

 

Seneca the Younger, De Tranquillitate Animi, 5

“Our minds must be allowed a break—once rested, they will rise better and sharper. Just as fertile fields must not be overworked—for endless productivity will exhaust them soon—so too continuous work crushes the force of our minds; but rested and relaxed they restore their own powers. Weakness and weariness are born to minds from constant efforts.”

Danda est animis remissio; meliores acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris non est imperandum—cito enim illos exhauriet numquam intermissa fecunditas,—ita animorum impetus adsiduus labor franget, vires recipient paulum resoluti et remissi; nascitur ex assiduitate laborum animorum hebetatio quaedam et languor.

Bonus Quotation

Fragments of Dio Chrysostom, Stob. Flor. 4, XIX

“It is right, then, to be be proper master and to permit those who want to rest sometimes. For breaks are preparation for toil—the both, the lyre and human kind become their best through resting.”

Χρὴ οὖν δεσπόζειν ἐπιεικῶς καὶ ἀνεθῆναί ποτε βουλομένοις ἐπιτρέπειν. αἱ γὰρ ἀνέσεις παρασκευαστικαὶ πόνων εἰσί, καὶ τόξον καὶ λύρα καὶ ἄνθρωπος ἀκμάζει δι᾿ ἀναπαύσεως.

Gardecorps. Metallic buttons?  Codex Manesse 1300-1340(DE)​ 141 (Zürich, Switzerland)

Codex Manesse 1300-1340(DE)​ 141 (Zürich, Switzerland)

For more Roman vacation advice, see Pliny’s suggestions for translating Greek into Latin and writing poems and some other selections from antiquity.

Hegesias, The Death-Persuader

In an earlier post I talked about “threshold” theory and some of the very different beliefs Ancient Greeks and Romans had about suicide. This excerpt from Cicero touches upon some of the philosophical ideas about taking one’s own life while also reflecting in part on the group effect. While Hegesias’ arguments are extreme, they have some affinity with Epicurean doctrines against fearing death. In this formulation, however, the argument that death is preferable because it frees us from evils reaches a bit of an absurd conclusion. Diogenes Laertius provides an over of the Cyrenaic School.

Cicero, Tusculan Disputations 1.83-84

“Therefore, death removes us from evils not from goods, if we are seeking the truth. This, in fact, is argued by Hegesias the Cyrenaic so fully that it is said he was prohibited from speaking on these matters in schools because many people killed themselves after they heard him speak.

There is also an epigram attributed to Callimachus on the topic of Cleombrotus the Ambracian who, he says, even though nothing bad happened to him, he threw himself from the wall into the see after reading a book of Plato. From that book of Hegesias I mentioned—Starving to Death—there is a person who while in the process of leaving life by starvation is called back by his friends to whom he responds by listing the unpleasantries of human life.

I could do the same, although I will not go as far as he who thinks that there is no point for anyone to live at all. I am overlooking all others—is it still meaningful for me to continue on? I live deprived of the comfort and decoration of a family or of a public life and, certainly, if I had died previously, death would have saved me from evils not from good.”

A malis igitur mors abducit, non a bonis, verum si quaerimus. Et quidem hoc a Cyrenaico Hegesia sic copiose disputatur, ut is a rege Ptolemaeo prohibitus esse dicatur illa in scholis dicere, quod multi iis auditis mortem sibi ipsi consciscerent. Callimachi quidem epigramma in Ambraciotam Cleombrotum est, quem ait, cum ei nihil accidisset adversi, e muro se in mare abiecisse lecto Platonis libro. Eius autem, quem dixi, Hegesiae liber est, ᾽Αποκαρτερῶν, in quo a vita quidam per inediam discedens revocatur ab amicis, quibus respondens vitae humanae enumerat incommoda. Possem idem facere, etsi minus quam ille, qui omnino vivere expedire nemini putat. Mitto alios: etiamne nobis expedit? qui et domesticis et forensibus solaciis ornamentisque privati certe, si ante occidissemus, mors nos a malis, non a bonis abstraxisset.

Suda, pi 1471

“Hegesias is called the ‘death-persuader’

Πεισιθάνατος ὁ ῾Ηγησίας ἐλέγετο.

If you or someone you know feel alone, uncertain, depressed or for any reason cannot find enough joy and hope to think life is worth it, please reach out to someone. The suicide prevention hotline has a website, a phone number (1-800-273-8255), and a chat line. And if we can help you find some tether to the continuity of human experience through the Classics or a word, please don’t hesitate to ask.

The Wakeful Mind and Happiness

Cicero, De Finibus 5. 87

“For this reason we must examine whether or not it is possible for the study of the philosophers to bring us [happiness].”

Quare hoc videndum est, possitne nobis hoc ratio philosophorum dare.

 

Aristotle, Eudemian Ethics, 2.1 (1219a25)

“Let the work of the mind be the performance of life—and what this means is using life and being awake (for sleep is some kind of a rest and cessation of life). As a result, since the work of the mind and its virtue are identical, then the work of virtue is an earnest life.

This, then, is the complete good, which is itself happiness. For it is clear from what we have argued—as we said that happiness was the best thing; the goals and the greatest of the goods are in the mind, but aspects of the mind are either a state of being or an action—it is clear that, since an action is better than a state and the best action is better than the best state, that the performance of virtue is the greatest good of the mind. Happiness, then, is the action of a good mind.”

Ἔτι ἔστω ψυχῆς ἔργον τὸ ζῆν ποιεῖν, τοῦτοχρῆσις καὶ ἐγρήγορσις (ὁ γὰρ ὕπνος ἀργία τις καὶ ἡσυχία)· ὥστ᾿ ἐπεὶ τὸ ἔργον ἀνάγκη ἓν καὶ ταὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ἀρετῆς, ἔργον ἂν εἴη τῆς ἀρετῆς ζωὴ σπουδαία.

τοῦτ᾿ ἄρ᾿ ἐστὶ τὸ τέλεον ἀγαθόν, ὅπερ ἦν ἡ εὐδαιμονία. δῆλον δὲ ἐκ τῶν ὑποκειμένων (ἦν μὲν γὰρ ἡ εὐδαιμονία τὸ ἄριστον, τὰ δὲ τέλη ἐν ψυχῇ καὶ τὰ ἄριστα τῶν ἀγαθῶν, τὰ ἐν αὐτῇ δὲ ἢ ἕξις ἢ ἐνέργεια), ἐπεὶ βέλτιον ἡ ἐνέργεια τῆς διαθέσεως καὶ τῆς βελτίστης ἕξεως ἡ βελτίστη ἐνέργεια ἡ δ᾿ ἀρετὴ βελτίστη ἕξις, τὴν τῆς ἀρετῆς ἐνέργειαν τῆς ψυχῆς ἄριστον εἶναι. ἦν δὲ καὶ ἡ εὐδαιμονία τὸ ἄριστον· ἔστιν ἄρα ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς ἀγαθῆς ἐνέργεια.

ψυχή: can be translated into English as “spirit” or “soul” instead of “mind”. I avoided the former to sidestep the implication that Aristotle is making some kind of a mystical argument; I avoided the latter because it has such strong religious associations in English.

Seneca De Beneficiis 22

“A just reason for happiness is seeing that a friend is happy—even better, is to make a friend happy.”

iusta enim causa laetitiae est laetum amicum videre, iustior fecisse

Models and Vices of the Mind: Plato and Quintilian on Imagination

Plato, Theaetetus 191a

Soc. “For the sake of argument, imagine that there is a single chunk of wax in our minds, for some it is bigger, for some smaller, and for one the wax is clearer, while for another it is more contaminated and rather inflexible;  for others, in turn, the wax more pliable and even.”

Th. Ok….

Soc. Let us say that this is the gift of the Muses’ mother, Mnemosunê, and when we wish to recall something we have seen or heard or thought ourselves, we show this wax to our perceptions or thoughts and find the imprint, just as we find meaning in seal rings. Whatever is printed can be remembered and understood as long as its image persists. Whenever it is softened or cannot be recorded  it is forgotten and not understood.”

Soc. Θὲς δή μοι λόγου ἕνεκα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κήρινον ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖζον, τῷ δ᾿ ἔλαττον, καὶ τῷ μὲν καθαρωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου, καὶ σκληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου, ἔστι δ᾿ οἷς μετρίως ἔχοντος.

ΘΕΑΙ.Τίθημι.

Soc. Δῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν Μουσῶν μητρὸς Μνημοσύνης, καὶ ἐς τοῦτο, ὅ τι ἂν βουληθῶμεν μνημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ ἀκούσωμεν ἢ αὐτοὶ ἐννοήσωμεν, ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ἐννοίαις, ἀποτυποῦσθαι, ὥσπερ δακτυλίων σημεῖα ἐνσημαινομένους· καὶ ὃ μὲν ἂν ἐκμαγῇ, μνημονεύειν τε καὶ ἐπίστασθαι ἕως ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ· ὃ δ᾿ ἂν ἐξαλειφθῇ ἢ μὴ οἷόν τε γένηται ἐκμαγῆναι, ἐπιλελῆσθαί τε καὶ μὴ ἐπίστασθαι.

Image result for Ancient Greek wax signet

Thanks to S. Raudnitz for drawing my attention to the passage from the Theaetetus

Quintilian’s Inst. Orat. 6.2

“The fictions I have been talking about pursue us when our minds are at rest as empty hopes or certain daydreams so that we imagine we are on a journey, sailing, fighting, talking to new people, or distributing wealth we do not have—and we seem not to be considering but to be doing these things. Couldn’t we transfer this vice of the mind to something useful?”

quod quidem nobis volentibus facile continget; nisi vero inter otia animorum et spes inanes et velut somnia quaedam vigilantium ita nos hae de quibus loquor imagines prosecuntur ut peregrinari navigare proeliari, populos adloqui, divitiarum quas non habemus usum videamur disponere, nec cogitare sed facere, hoc animi vitium ad utilitatem non transferemus [ad hominem]

I do believe that, along with Aristotle and Plato, Lavar Burton might disagree with Quintilian’s dismissal of fantasy:

Epirota, Nurse of Baby Bards

Suetonius, Lives of Illustrious Men, On Grammarians 16

“Quintus Caecilius Epirota, a native of Tusculum and a freedman of Atticus the Roman Knight (the one who corresponded with Cicero), was suspected of taking advantage of his patron Marcus Agrippa’s daughter when he was teaching her and was removed for this. Then he went to Cornelius Gallus and lived with him in a very familiar way, the very matter which was presented against him by Augustus among the most serious crimes.

After Gallus’ conviction and death, Epirota opened a school but received only a few students and adolescents, barring others younger unless he was not able to deny the parent. He is the first reported to have spontaneous debates in Latin and to begin to read Vergil and the recent poets, which is implied in the little verse of Domitius Marsus: “Epirota, little nurse of baby bards”

XVI. Q. Caecilius Epirota, Tusculi natus, libertus Attici equitis Romani, ad quem sunt Ciceronis epistulae, cum filiam patroni nuptam M. Agrippae doceret, suspectus in ea et ob hoc remotus, ad Cornelium Gallum se contulit vixitque una familiarissime, quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Post deinde damnationem mortemque Galli scholam aperuit, sed ita ut paucis et tantum adulescentibus praeciperet, praetextato nemini, nisi si cuius parenti hoc officium negare non posset. Primus dicitur Latine ex tempore disputasse, primusque Vergilium et alios poetas novos praelegere coepisse, quod etiam Domitii Marsi versiculus indicat: Epirota, tenellorum nutricula vatum.

 

Image result for ancient roman education

Lenaeus: Teacher, Chief Minister of Shade

Suetonius, Lives of Illustrious Men, On Grammarians 15

“Lenaeus who was a freedman of Pompey the Great and his comrade in nearly every expedition made a living with a school following the death of Pompey and his sons. He taught in Carinae near Tellus where the home of Pompey’s family had been. He remained so committed to the love of his patron that, in response to the fact that Sallust wrote that Pompey had “an honest man’s face but a rogue’s heart” he attacked Sallust with the harshest satires, as a “victim of vice, a foodie, a cheap bastard, and a glutton, a beast for his life and writings, an uneducated thief of Cato’s ancient words.”

It is also reported that when he was still a boy, he returned to his home-country after breaking his chains, but once he received a liberal education, he returned this as a payment to his master, but was fully freed thanks to his innate ability and his education.”

Lenaeus, Magni Pompei libertus et paene omnium expeditionum comes, defuncto eo filiisque eius schola se sustentavit; docuitque in Carinis ad Telluris, in qua regione Pompeiorum domus fuerat, ac tanto amore erga patroni memoriam exstitit, ut Sallustium historicum, quod eum oris probi, animo inverecundo scripsisset, acerbissima satura laceraverit, lastaurum et lurconem et nebulonem popinonemque appellans, et vita scriptisque monstrosum, praeterea priscorum Catonis verborum ineruditissimum furem. Traditur autem puer adhuc catenis subreptis, refugisse in patriam, perceptisque liberalibus disciplinis, pretium suum domino rettulisse, verum ob ingenium atque doctrinam gratis manumissus.

Image result for pompey the great

Pompey the Great

%d bloggers like this: