The Frog-King

Aesop’s Fables, No. 44:

“The frogs, distressed by the anarchy prevailing among them, sent ambassadors to Zeus asking him to give them a king. He took note of their silliness and threw down a piece of wood into the pond. The frogs, terrified at first by the loud sound, submerged themselves in the depths of the pond.

Later, when the piece of wood was still, they came back up and rose to such a height of insolence that they mounted the wood and perched upon it. Deeming this king unworthy of them, they sent messengers to Zeus, asking him to change their king, because the first one was too lazy. Zeus was irritated by this, so he sent them a snake as king, by whom they were all snatched up and eaten.”

βάτραχοι λυπούμενοι ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν ἀναρχίᾳ πρέσβεις ἔπεμψαν πρὸς τὸν Δία δεόμενοι βασιλέααὐτοῖς παρασχεῖν. ὁ δὲ συνιδὼν αὐτῶν τὴν εὐήθειαν ξύλον εἰς τὴν λίμνην καθῆκε. καὶ οἱ βάτραχοι τὸ μὲν πρῶτον καταπλαγέντες τὸν ψόφον εἰς τὰ βάθη τῆς λίμνης ἐνέδυσαν, ὕστερον δέ, ὡς ἀκίνητον ἦν τὸ ξύλον, ἀναδύντες εἰς τοσοῦτο καταφρονήσεως ἦλθον ὡς καὶ ἐπιβαίνοντες αὐτῷ ἐπικαθέζεσθαι. ἀναξιοπαθοῦντες δὲ τοιοῦτον ἔχειν βασιλέα ἧκον ἐκ δευτέρου πρὸς τὸν Δία καὶ τοῦτον παρεκάλουν ἀλλάξαι αὐτοῖς τὸν ἄρχοντα. τὸν γὰρ πρῶτον λίαν εἶναι νωχελῆ. καὶ ὁ Ζεὺς ἀγανακτήσας κατ’ αὐτῶν ὕδραν αὐτοῖς ἔπεμψεν, ὑφ’ ἧς συλλαμβανόμενοι κατησθίοντο.

Image result for Fable frog and king medieval
“Frogs Desiring a King” by John Vernon Lord

Bad Planning and Disasters

Aesop: The Monkey and the Fisherman: ΑΛΙΕΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΗΞ

“Some fisherman was setting is net for fish along the seashore. A monkey was watching him and wanted to copy what he was doing. When the man went into some cave to take a nap and left his net on the beach, the monkey came down, and was trying to fish in the same way. Ignorant of the skill, he was using the net poorly and just wrapped it all around himself. He immediately fell into the sea and drowned. When the fisherman found him already drowning, he said, “fool, your ignorance and bad planning ruined you.”

The moral of the story is that people who try to imitate acts beyond their ability bring disaster upon themselves.”

ἀνήρ τις ἁλιεὺς παρὰ τὴν θάλασσαν ἄγραν ἰχθύων ἐποίει. πίθηξ δέ τις αὐτὸν κατιδὼν ἐκμιμήσασθαι ἠβουλήθη. τοῦ δὲ ἀνδρὸς ἐν σπηλαίῳ τινὶ ἑαυτὸν εἰσελθόντος διαναπαῦσαι καὶ τὸ δίκτυον παρὰ τὸν αἰγιαλὸν καταλιπόντος ἐλθὼν

ὁ πίθηξ καὶ τοῦ δικτύου λαβόμενος ἀγρεῦσαι δῆθεν δι’ αὐτοῦ ἐπεχείρει. ἀγνώστως δὲ τῇ τέχνῃ καὶ ἀσυντάκτως χρώμενος καὶ τῷ δικτύῳ περισχεθεὶς ἐπὶ τῆς θαλάσσης εὐθὺς πέπτωκε καὶ ἀπεπνίγη. ὁ δὲ ἁλιεὺς καταλαβὼν αὐτὸν ἤδη ἀποπνιγέντα ἔφη· „ὦ ἄθλιε, ὤλεσέ σε ἡ ἀφροσύνη καὶ ἡ ματαία ἐπίνοια.”

     ὁ μῦθος δηλοῖ, ὡς οἱ τὰ ὑπὲρ αὐτοὺς μιμεῖσθαι πειρώμενοι ἑαυτοῖς ἐντεῦθεν ἐπάγουσι κινδύνους.

 

Surprise! Wolf Slaughters Lamb on Slight Pretext

Phaedrus, Fabula 1.1 (Go to the Scaife Viewer for the Full Latin text) 

“A wolf and lamb arrived at the same stream
Compelled by thirst. The wolf was standing above it,
And the lamb far below. Then with wicked jaw agape
For a bark the wolf began to argue his case:

“Why”, he asked, “did you dirty up the water that
I am drinking?” The little lamb responded in fear:

“Please, how can I have done what you have accused, wolf?
The water runs from you to my jaws.”

Rebuffed by the strength of truth, he said,
“Six months ago you maligned my name.”

The lamb responded, “But I was not yet born!”
The wolf said, “By god, then your father did me wrong.”
And he then he killed the lamb by tearing him to pieces.

This fable has been written against those men
Who oppress the innocent for trumped-up reasons.”

Wolf

 

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant,
siti compulsi. Superior stabat lupus,
longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
latro incitatus iurgii causam intulit;
‘Cur’ inquit ‘turbulentam fecisti mihi
aquam bibenti?’ Laniger contra timens
‘Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor’.
Repulsus ille veritatis viribus
‘Ante hos sex menses male’ ait ‘dixisti mihi’.
Respondit agnus ‘Equidem natus non eram’.
‘Pater hercle tuus’ ille inquit ‘male dixit mihi’;
atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula
qui fictis causis innocentes opprimunt.

For more, go to mythfolklore

Continue reading “Surprise! Wolf Slaughters Lamb on Slight Pretext”

Education: Insurance for the Shipwrecked

Phaedrus, Fabulae 4.23

“A person of learning always has wealth on on their own.

Simonides, who wrote exceptional lyric poems,
Thanks to this lived more easily with poverty
He began to go around the Asia’s noble cities
Singing the praise of victors for a set price.

Once he had done this to make a wealthier life
He planned to make a seaward journey home.
For it was on Ceos people claim he was born.
He climbed aboard a ship which an awful storm
And its advanced age caused to break apart in the sea.

Some grabbed their money-belts, others their valuable things,
Safeguards for their life. A rather curious man asked
“Simonides, you are saving none of your riches?”
He responded, “Everything that is mine is with me”

Few swam free, because most died weighed down by a drowning burden.
Then thieves arrived and seized whatever each man carried.
They left them naked. By chance, Clazomenae, that ancient city,
Was nearby. The shipwrecked men went that way.
There lived a man obsessed with the pursuit of poetry
Who had often read the poems of Simonides,
He was his greatest distant admirer.

Once he knew Simonides from his speech alone
He greedily brought him home, and decorated him
With clothes, money, servants. The rest were carrying
Signs asking for food. When Simonides by chance
Would see these men he reported “I said that all my things
Were with me: and you lost everything you took.”

Image result for Ancient Greek Shipwreck vase

Homo doctus in se semper divitias habet.
Simonides, qui scripsit egregium melos,
quo paupertatem sustineret facilius,
circum ire coepit urbes Asiae nobiles,
mercede accepta laudem victorum canens.
Hoc genere quaestus postquam locuples factus est,
redire in patriam voluit cursu pelagio;
erat autem, ut aiunt, natus in Cia insula.
ascendit navem; quam tempestas horrida
simul et vetustas medio dissolvit mari.
Hi zonas, illi res pretiosas colligunt,
subsidium vitae. Quidam curiosior:
“Simonide, tu ex opibus nil sumis tuis?”
“Mecum” inquit “mea sunt cuncta.”Tunc pauci enatant,
quia plures onere degravati perierant.
Praedones adsunt, rapiunt quod quisque extulit,
nudos relinquunt. Forte Clazomenae prope
antiqua fuit urbs, quam petierunt naufragi.
Hic litterarum quidam studio deditus,
Simonidis qui saepe versus legerat,
eratque absentis admirator maximus,
sermone ab ipso cognitum cupidissime
ad se recepit; veste, nummis, familia
hominem exornavit. Ceteri tabulam suam
portant, rogantes victum. Quos casu obvios
Simonides ut vidit: “Dixi” inquit “mea
mecum esse cuncta; vos quod rapuistis perit.

Wreck of a small boat in Nea Artaki, Euboea, Greece

The Donkey Who Wanted to be A Dog

Babrius 129

“Someone once was raising a donkey and a cute little dog.
The dog loved playing by jumping rhythmically
Around his master in clever ways.
But the donkey would wear itself out working
Grinding wheat, dear Demeter’s gift, in the evening
After spending the day dragging wood from the hills
And from the field anything else they needed.
Even when standing to eat in the courtyard
At his barley, he was like a criminal in bonds.

Heart-bitten and groaning about his fate
He watched the pup in all his luxury
And just broke his ropes and ran from the feed-trough
Straight into the middle of the yard, kicking randomly.
He was trying to fawn and wanted to leap around like the dog.

He burst into the house and broke the table
And all the furniture and he went to his dining master
Trying to kiss him and he began to climb into his lap.
When the human servants saw him in the greatest dangers,
They went to save him from the donkey’s very jaws.
They attacked him from every angle with clubs,
Assailing him and beating him without pity.

And so the donkey spoke with his final breath
I have suffered what I earned in my bad luck
Why didn’t I stay to my kind with the asses
Instead of pursuing my ruin like a little pup?”

Ὄνον τις ἔτρεφε καὶ κυνίδιον ὡραῖον,
τὸ κυνίδιον δ᾿ ἔχαιρε παῖζον εὐρύθμως,
τὸν δεσπότην τε ποικίλως περισκαῖρον·
κἀκεῖνος <αὖ> κατεῖχεν αὐτὸ τοῖς κόλποις.
ὁ δ᾿ ὄνος γ᾿ ἔκαμνεν ἑσπέρης ἀλετρεύων
πυρὸν φίλης Δήμητρος, Ἡμέρης δ᾿ ὕλην
κατῆγ᾿ ἀφ᾿ ὕψους, ἐξ ἀγροῦ θ᾿ ὅσων χρείη·
καὶ μὴν ἐν αὐλῇ παρὰ φάτναισι δεσμώτης
ἔτρωγε κριθὰς χόρτον, ὥσπερ εἰώθει.
δηχθεὶς δὲ θυμῷ καὶ περισσὸν οἰμώξας,
σκύμνον θεωρῶν ἁβρότητι σὺν πάσῃ,
φάτνης ὀνείης δεσμὰ καὶ κάλους ῥήξας
ἐς μέσσον αὐλῆς ἦλθ᾿ ἄμετρα λακτίζων.
σαίνων δ᾿ ὁποῖα καὶ θέλων περισκαίρειν,
τὴν μὲν τράπεζαν ἔθλασ᾿ ἐς μέσον βάλλων
ἅπαντα δ᾿ εὐθὺς ἠλόησε τὰ σκεύη·
δειπνοῦντα δ᾿ ἰθὺς ἦλθε δεσπότην κύσσων,
νώτοις ἐπεμβάς· ἐσχάτου δὲ κινδύνου
θεράποντες ἐν μέσοισιν ὡς <τὸν ἄνδρ᾿> εἶδον,
ἐσάωσαν <αὐτὸν ἐξ ὄνου γνάθων ὄντως>·
κρανέης δὲ κορύναις ἄλλος ἄλλοθεν κρούων
ἔθεινον, ὥστε καὐτὸς ὕστατ᾿ ἐκπνείων
“ἔτλην” ἔλεξεν “οἷα χρή με, δυσδαίμων·
τί γὰρ παρ᾿ οὐρήεσσιν οὐκ ἐπωλεύμην,
βαιῷ δ᾿ ὁ μέλεος κυνιδίῳ παρισούμην;”

Friedrich Wilhelm Keyl, “Donkeys on a moorland track”, 1865

The Dog and His Treasure: A Fable about Priorities

Phaedrus, 1.27

“This tale has something to say to the greedy
And those who want to be  rich, though born needy.

A dog was digging up human bones when he found
A treasure and, because he offended the gods in the ground,
He was struck by a love of riches he couldn’t forget
To pay sacred religion back this debt.

And so, the dog thought not of food as he guarded his gold
And he died from hunger, and as a vulture took hold
he reportedly said, “Dog, you deserve it—
To lie there when you wanted royal wealth
After you were born in a gutter and raised on shit!”

dog

I.27. Canis et Thesaurus

Haec res avaris esse conveniens potest,
et qui, humiles nati, dici locupletes student.
Humana effodiens ossa thesaurum canis
invenit, et, violarat quia Manes deos,
iniecta est illi divitiarum cupiditas,
poenas ut sanctae religioni penderet.
Itaque, aurum dum custodit oblitus cibi,
fame est consumptus. Quem stans vulturius super
fertur locutus “O canis, merito iaces,
qui concupisti subito regales opes,
trivio conceptus, educatus stercore”.

New Beatings in Death

“You wasted life, why wouldn’t you waste the afterlife?”

Modest Mouse, “Ocean Breathes Salty”

Phaedrus, Fabulae 4. 2

“Whoever is born unlucky not only leads a sad life
But is stalked by fate’s harsh sorrow in death too.
Cybele’s priests, the Gallia, on their begging tour
Used to lead an ass to drag around their baggage.
When he died thanks to work and beatings
They made tambourines of his stripped skin.
When some people asked what they did
to their own pet they said,

“He believed that he’d rest with his last breath
But look, he attracts new beatings in death!”

Qui natus est infelix, non vitam modo
tristem decurrit, verum post obitum quoque
persequitur illum dura fati miseria.
Galli Cybebes circum in questus ducere
asinum solebant, baiulantem sarcinas.
is cum labore et plagis esset mortuus,
detracta pelle sibi fecerunt tympana,
rogati mox a quodam, delicio suo
quidnam fecissent, hoc locuti sunt modo:
“Putabat se post mortem securum fore:
ecce aliae plagae congeruntur mortuo!”

Bibliothèque Nationale de France, lat. 3630, Folio 84r [from bestiary.ca]

The Fat Dog and Its Collar: A Fable for Our times

Babrius, Fable 100

A super fat dog and a wolf once met
Who was asking him where he was fed
To become a dog so big and filled with grease.
“It is a rich man” he said, “who is feeding me”.
“But,” asked the wolf, “why is your neck so bare?”
“there’s an iron collar which wears my skin there,
A collar which my feeder forged and placed.”
The wolf laughed at him and said to his face:
“I say this kind of luxury can go to heck,
The kind of life where iron wears down my neck.”

Λύκῳ συνήντα πιμελὴς κύων λίην.
ὁ δ᾿ αὐτὸν ἐξήταζε, ποῦ τραφεὶς οὕτως
μέγας κύων ἐγένετο καὶ λίπους πλήρης.
“ἄνθρωπος” εἶπε “δαψιλής με σιτεύει.”
“ὁ δέ σοι τράχηλος” εἶπε “πῶς ἐλευκώθη;”
“κλοιῷ τέτριπται σάρκα τῷ σιδηρείῳ,
ὃν ὁ τροφεύς μοι περιτέθεικε χαλκεύσας.”
λύκος δ᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ καγχάσας “ἐγὼ τοίνυν
χαίρειν κελεύω” φησί “τῇ τρυφῇ ταύτῃ,
δι᾿ ἣν σίδηρος τὸν ἐμὸν αὐχένα τρίψει.”

Aesop's Fables: The Dog and the Wolf by xCailinMurre
Image from Deviant Art, xCailinMurre

Bad Planning and Disasters

Aesop: The Monkey and the Fisherman: ΑΛΙΕΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΗΞ

“Some fisherman was setting is net for fish along the seashore. A monkey was watching him and wanted to copy what he was doing. When the man went into some cave to take a nap and left his net on the beach, the monkey came down, and was trying to fish in the same way. Ignorant of the skill, he was using the net poorly and just wrapped it all around himself. He immediately fell into the sea and drowned. When the fisherman found him already drowning, he said, “fool, your ignorance and bad planning ruined you.”

The moral of the story is that people who try to imitate acts beyond their ability bring disaster upon themselves.”

ἀνήρ τις ἁλιεὺς παρὰ τὴν θάλασσαν ἄγραν ἰχθύων ἐποίει. πίθηξ δέ τις αὐτὸν κατιδὼν ἐκμιμήσασθαι ἠβουλήθη. τοῦ δὲ ἀνδρὸς ἐν σπηλαίῳ τινὶ ἑαυτὸν εἰσελθόντος διαναπαῦσαι καὶ τὸ δίκτυον παρὰ τὸν αἰγιαλὸν καταλιπόντος ἐλθὼν

ὁ πίθηξ καὶ τοῦ δικτύου λαβόμενος ἀγρεῦσαι δῆθεν δι’ αὐτοῦ ἐπεχείρει. ἀγνώστως δὲ τῇ τέχνῃ καὶ ἀσυντάκτως χρώμενος καὶ τῷ δικτύῳ περισχεθεὶς ἐπὶ τῆς θαλάσσης εὐθὺς πέπτωκε καὶ ἀπεπνίγη. ὁ δὲ ἁλιεὺς καταλαβὼν αὐτὸν ἤδη ἀποπνιγέντα ἔφη· „ὦ ἄθλιε, ὤλεσέ σε ἡ ἀφροσύνη καὶ ἡ ματαία ἐπίνοια.”

     ὁ μῦθος δηλοῖ, ὡς οἱ τὰ ὑπὲρ αὐτοὺς μιμεῖσθαι πειρώμενοι ἑαυτοῖς ἐντεῦθεν ἐπάγουσι κινδύνους.

 

A Predator and His Council: A Fable for Our Times

Phaedrus 2.6: The Eagle and the Crow

“Against those in power, no one has enough defense
If a wicked adviser also enters the scene
His power and malice ruins their opposition.
An eagle carried a tortoise on high,
When he pulled his body in his armored home to hide,
And rested hidden untouched by any attack,
A crow came on a breeze flying near them:

“You have well seized a precious prize with your talons,
But, if I don’t show what you need to do,
It will pointlessly wear you out with its heavy weight.”

Promised a portion, the crow instructs the eagle to drop
The hard shell from the stars upon a cliff’s rock.
It would be easy to feed on the broken flesh!

The eagle followed up these wicked instructions
And also split the feast with her teacher.
Just so, the tortoise who was safe by nature’s gift.
Was ill-matched to those two and died a sad death.”

Contra potentes nemo est munitus satis;
si vero accessit consiliator maleficus,
vis et nequitia quicquid oppugnant, ruit.
Aquila in sublime sustulit testudinem:
quae cum abdidisset cornea corpus domo,
nec ullo pacto laedi posset condita,
venit per auras cornix, et propter volans
“Opimam sane praedam rapuisti unguibus;
sed, nisi monstraro quid sit faciendum tibi,
gravi nequiquam te lassabit pondere.”
promissa parte suadet ut scopulum super
altis ab astris duram inlidat corticem,
qua comminuta facile vescatur cibo.
inducta vafris aquila monitis paruit,
simul et magistrae large divisit dapem.
sic tuta quae naturae fuerat munere,
impar duabus, occidit tristi nece.

Image result for medieval manuscript eagle and crow and tortoise