The Fat Dog and Its Collar: A Fable for Our times

Babrius, Fable 100

A super fat dog and a wolf once met
Who was asking him where he was fed
To become a dog so big and filled with grease.
“It is a rich man” he said, “who is feeding me”.
“But,” asked the wolf, “why is your neck so bare?”
“there’s an iron collar which wears my skin there,
A collar which my feeder forged and placed.”
The wolf laughed at him and said to his face:
“I say this kind of luxury can go to heck,
The kind of life where iron wears down my neck.”

Λύκῳ συνήντα πιμελὴς κύων λίην.
ὁ δ᾿ αὐτὸν ἐξήταζε, ποῦ τραφεὶς οὕτως
μέγας κύων ἐγένετο καὶ λίπους πλήρης.
“ἄνθρωπος” εἶπε “δαψιλής με σιτεύει.”
“ὁ δέ σοι τράχηλος” εἶπε “πῶς ἐλευκώθη;”
“κλοιῷ τέτριπται σάρκα τῷ σιδηρείῳ,
ὃν ὁ τροφεύς μοι περιτέθεικε χαλκεύσας.”
λύκος δ᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ καγχάσας “ἐγὼ τοίνυν
χαίρειν κελεύω” φησί “τῇ τρυφῇ ταύτῃ,
δι᾿ ἣν σίδηρος τὸν ἐμὸν αὐχένα τρίψει.”

Empty Talk: A Fly and a Mule

Phaedrus 3.6: Fly and Mule

A fly sat on a wagon buzzing at the mule:
“You’re going so slow: why don’t you want to go faster”
Be careful or I will sink my sting in your neck!”
The mule answered, “Your words are not my master;
I fear this fool who sits at the front of my cart:
He holds me back with flicking whip
And pulls at my face with dripping reins as I start!
So screw off with your arrogant show!
I know where I need to dawdle and when I need to run.”
With this story it is therefore right to mock,
Whoever without action offers empty talk.”

Musca in temone sedit et mulam increpans
“Quam tarde es” inquit “non vis citius progredi?
Vide ne dolone collum conpungam tibi.”
Respondit illa: “Verbis non moveor tuis;
sed istum timeo sella qui prima sedens
cursum flagello temperat lento meum,
et ora frenis continet spumantibus.
quapropter aufer frivolam insolentiam;
nam et ubi tricandum et ubi sit currendum scio.”
Hac derideri fabula merito potest
qui sine virtute vanas exercet minas.

 

Image result for medieval manuscript mule

A Predator and His Council: A Fable for Our Times

Phaedrus 2.6: The Eagle and the Crow

“Against those in power, no one has enough defense
If a wicked adviser also enters the scene
His power and malice ruins their opposition.
An eagle carried a tortoise on high,
When he pulled his body in his armored home to hide,
And rested hidden untouched by any attack,
A crow came on a breeze flying near them:

“You have well seized a precious prize with your talons,
But, if I don’t show what you need to do,
It will pointlessly wear you out with its heavy weight.”

Promised a portion, the crow instructs the eagle to drop
The hard shell from the stars upon a cliff’s rock.
It would be easy to feed on the broken flesh!

The eagle followed up these wicked instructions
And also split the feast with her teacher.
Just so, the tortoise who was safe by nature’s gift.
Was ill-matched to those two and died a sad death.”

Contra potentes nemo est munitus satis;
si vero accessit consiliator maleficus,
vis et nequitia quicquid oppugnant, ruit.
Aquila in sublime sustulit testudinem:
quae cum abdidisset cornea corpus domo,
nec ullo pacto laedi posset condita,
venit per auras cornix, et propter volans
“Opimam sane praedam rapuisti unguibus;
sed, nisi monstraro quid sit faciendum tibi,
gravi nequiquam te lassabit pondere.”
promissa parte suadet ut scopulum super
altis ab astris duram inlidat corticem,
qua comminuta facile vescatur cibo.
inducta vafris aquila monitis paruit,
simul et magistrae large divisit dapem.
sic tuta quae naturae fuerat munere,
impar duabus, occidit tristi nece.

Image result for medieval manuscript eagle and crow and tortoise

The Sweetest Day and the Marriage of the Sun

Homer, Od. 6.181-185

“May the gods grant as much as you desire in your thoughts,
A husband and home, and may they give you fine likemindness,
For nothing is better and stronger than this
When two people who are likeminded in their thoughts share a home,
A man and a wife—this brings many pains for their enemies
And joys to their friends. And the gods listen to them especially”

σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.

Hipponax, Fr. 68

“A woman has two days which are the sweetest:
When someone marries her and when someone carries her out dead.”

δύ᾿ ἡμέραι γυναικός εἰσιν ἥδισται,
ὅταν γαμῇ τις κἀκφέρῃ τεθνηκυῖαν.

Babrius, Fable 24: Frogs at the Sun’s Wedding

“It was the time of the wedding of the summer Sun
And the animals held charming revels for the god.
Even the frogs were putting on choruses in their pond.
But a toad stopped and said to them, “this is no time
For our hymns of praise! This is for worry and grief.
For the sun nearly dries up every pool when he is alone—
What kind of evils we will suffer if, once he’s married,
He fathers a child who is something like himself?

Many people, thanks to an excess of empty-headedness
Delight at things which in the future they will not love, to the extreme.”

Γάμοι μὲν ἦσαν Ἡλίου θέρους ὥρῃ,
τὰ ζῷα δ᾿ ἱλαροὺς ἦγε τῷ θεῷ κώμους.
καὶ βάτραχοι δὲ λιμνάδας χοροὺς ἦγον·
οὓς εἶπε παύσας φρῦνος “οὐχὶ παιάνων
τοῦτ᾿ ἐστὶν ἡμῖν, φροντίδων δὲ καὶ λύπης·
ὃς γὰρ μόνος νῦν λιβάδα πᾶσαν αὐαίνει,
τί μὴ πάθωμεν τῶν κακῶν ἐὰν γήμας
ὅμοιον αὑτῷ παιδίον τι γεννήσῃ;”
Χαίρουσι πολλοὶ τῶν ὑπερβολῇ κούφων
ἐφ᾿ οἷς ἄγαν μέλλουσιν οὐχὶ χαιρήσειν.

Euripides,  Fr. 464

“Get married already, get married, and then die
Either by poison or a trick from your wife.”

γαμεῖτε νῦν, γαμεῖτε, κᾆτα θνῄσκετε
ἢ φαρμάκοισιν ἐκ γυναικὸς ἢ δόλοις.

Hipponax Fr. 182

“The strongest marriage for a wise man
Is to take a woman of noble character—
This dowry alone safeguards a home.
[But whoever takes a fancy woman home…]

The wise man has a partner instead of a mistress
A woman with a good mind, reliable for a lifetime.”

γάμος κράτιστός ἐστιν ἀνδρὶ σώφρονι
τρόπον γυναικὸς χρηστὸν ἕδνον λαμβάνειν·
αὕτη γὰρ ἡ προὶξ οἰκίαν σώιζει μόνη.
ὅστις δὲ †τρυφῶς τὴν γυναῖκ’ ἄγει λαβών

<                                 >

συνεργὸν οὗτος ἀντὶ δεσποίνης ἔχει
εὔνουν, βεβαίαν εἰς ἅπαντα τὸν βίον.

Mouse Meets Frog: Both Die Terribly

Aesop, Fabula 302

“There was a time when all the animals spoke the same language. A mouse who was on friendly terms with a frog, invited him to dinner and led him into a storehouse of his wealth where he kept his bread, cheese, honey, dried figs and all of his precious things. And he said “Eat whatever you wish, Frog.” Then the Frog responded: “When you come visit me, you too will have your fill of fine things. But I don’t want you to be nervous, so I will fasten your foot to my foot.” After the Frog bound his foot to the mouse’s and dragging him in this way, he pulled the tied-up mouse into the pond. While he drowned, he said “I am being mortified by you, but I will be avenged by someone still alive!” A bird who saw the mouse afloat flew down and seized him. The Frog went aloft with him too and thus, the bird slaughtered them both.

A wicked plot between friends is thus a danger to them both”

ΜΥΣ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΣ
ὅτε ἦν ὁμόφωνα τὰ ζῷα, μῦς βατράχῳ φιλιωθεὶς ἐκάλεσεν αὐτὸν εἰς δεῖπνον καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς ταμιεῖον πλουσίου, ὅπου ἦν ἄρτος, τυρός, μέλι, ἰσχάδες καὶ ὅσα
ἀγαθά, καί φησιν „ἔσθιε, βάτραχε, ἐξ ὧν βούλει.” ὁ δὲ βάτραχος ἔλεγε• „ἐλθὼν οὖν καὶ σὺ πρὸς ἐμὲ ἐμπλήσθητι τῶν ἀγαθῶν μου. ἀλλ’ ἵνα μὴ ὄκνος σοι γένηται, προσαρτήσω τὸν πόδα σου τῷ ποδί μου.” δήσας οὖν ὁ βάτραχος τὸν πόδα τοῦ μυὸς τῷ ἑαυτοῦ ποδὶ ἥλατο εἰς τὴν λίμνην ἕλκων καὶ τὸν μῦν δέσμιον. ὁ δὲ πνιγόμενος ἔλεγεν• „ἐγὼ μὲν ὑπό σου νεκρωθήσομαι, ἐκδικήσομαι δὲ ὑπὸ ζῶντος.” λούππης δὲ θεασάμενος τὸν μῦν πλέοντα καταπτὰς ἥρπα-σεν. ἐφέλκετο οὖν σὺν αὐτῷ καὶ ὁ βάτραχος καὶ οὕτως ἀμφοτέρους διεσπάραξεν.
ὅτι ἡ τῶν φίλων πονηρὰ συμβουλὴ καὶ ἑαυτοῖς κίνδυνος γίνεται.

Note 1: ὁμόφωνα τὰ ζῷα, “common animal language”: It is unclear whether, in these halcyon days before the fall from linguistic harmony, a Frog would squeak or a Mouse would croak when in the other’s company.

Note 2: ἐμπλήσθητι τῶν ἀγαθῶν :”you will have your fill of good things”. If the Mouse knew his Pindar (῎Αριστον μὲν ὕδωρ, 1.1), he would suspect that the Frog will do what in fact does, which is to fill his lungs with water. This illustrates that good things are in fact relative. A Mouse and Frog will hold different things dear.

This fabula (and more!) appears in our book on the Homeric Battle of the Frogs and Mice. This is a periodic reminder that it exists: Here is Bloomsbury’s Homepage for the book.

BM

Frogs and Bulls: A Class Fable for our Time

Phaedrus 1.30 Frogs and Bulls

“The lower classes suffer when the powerful fight.
From a swamp a frog gazed on fighting bulls
And said, “Alas, how much danger looms in sight!”
When another frog asked why she said so,
Since those bulls struggled over their herd’s first place
And pursued their lives far from the water’s flow,
She said “although they are different and in a different space,
Whoever is expelled from the field’s realm will flee
And come to find secret safety in our pond.
He will bear down on us, trampled by his harsh feet.
So their conflict is a threat to life for you and me.”

frogs

1.30 Ranae et Tauri

Humiles laborant ubi potentes dissident.
Rana e palude pugnam taurorum intuens,
“Heu, quanta nobis instat pernicies” ait.
interrogata ab alia cur hoc diceret,
de principatu cum illi certarent gregis
longeque ab ipsis degerent vitam boves,
“Sit statio separata ac diversum genus;
expulsus regno nemoris qui profugerit,
paludis in secreta veniet latibula,
et proculcatas obteret duro pede.
Ita caput ad nostrum furor illorum pertinet”.

The Frog-King: Another Frightening Fable for our Times

Aesop’s Fables, No. 44:

“The frogs, distressed by the anarchy prevailing among them, sent ambassadors to Zeus asking him to give them a king. He took note of their silliness and threw down a piece of wood into the pond. The frogs, terrified at first by the loud sound, submerged themselves in the depths of the pond.

Later, when the piece of wood was still, they came back up and rose to such a height of insolence that they mounted the wood and perched upon it. Deeming this king unworthy of them, they sent messengers to Zeus, asking him to change their king, because the first one was too lazy. Zeus was irritated by this, so he sent them a snake as king, by whom they were all snatched up and eaten.”

βάτραχοι λυπούμενοι ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν ἀναρχίᾳ πρέσβεις ἔπεμψαν πρὸς τὸν Δία δεόμενοι βασιλέααὐτοῖς παρασχεῖν. ὁ δὲ συνιδὼν αὐτῶν τὴν εὐήθειαν ξύλον εἰς τὴν λίμνην καθῆκε. καὶ οἱ βάτραχοι τὸ μὲν πρῶτον καταπλαγέντες τὸν ψόφον εἰς τὰ βάθη τῆς λίμνης ἐνέδυσαν, ὕστερον δέ, ὡς ἀκίνητον ἦν τὸ ξύλον, ἀναδύντες εἰς τοσοῦτο καταφρονήσεως ἦλθον ὡς καὶ ἐπιβαίνοντες αὐτῷ ἐπικαθέζεσθαι. ἀναξιοπαθοῦντες δὲ τοιοῦτον ἔχειν βασιλέα ἧκον ἐκ δευτέρου πρὸς τὸν Δία καὶ τοῦτον παρεκάλουν ἀλλάξαι αὐτοῖς τὸν ἄρχοντα. τὸν γὰρ πρῶτον λίαν εἶναι νωχελῆ. καὶ ὁ Ζεὺς ἀγανακτήσας κατ’ αὐτῶν ὕδραν αὐτοῖς ἔπεμψεν, ὑφ’ ἧς συλλαμβανόμενοι κατησθίοντο.

In January, this website will see the first old-school publication to emerge from its pages alone. (Some posts have become pieces of articles, especially the translations). A few years ago, we published a translation and commentary of the Homeric Battle of Frogs and Mice in serial form. It will be coming out in print in January 2018.. This fable above is included as part of a note to line 17.

 

Image result for Fable frog and king medieval

“Frogs Desiring a King” by John Vernon Lord

 

Fables to Begin Life; Fables at Its End

Last year we posted a lot of fables. Why? Because they are fabulous. But, also, because they are fun, fascinating, and a fine way to seek shelter from current events (while still doing some thinking). Ancient literature does not include a great deal of critical reflection on the Fable, but we do find it prized at the beginning of an education (by Quintilian) and the end of Socrates’ life.

Quintilian, Inst. Orat. 1.9.1-3

“Therefore, let children learn to relay Aesop’s fables—which follow closely the stories of the nursery, in a simple speech and without adding too much and then to write them down in the same unadorned fashion. They should first analyze the verse, then interpret it in their own words, and finally expand it in their own version in which they may either compress some parts or elaborate others with without losing the poet’s meaning.”

[2] igitur Aesopi fabellas, quae fabulis nutricularum proxime succedunt, narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente, deinde eandem gracilitatem stilo exigere condiscant; versus primo solvere, mox mutatis verbis interpretari, tum paraphrasi audacius vertere, qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur.

Cheiron

Do you think Cheiron taught Achilles fables?

Diogenes Laertius, Vita Philosophorum 2.5.45

“Then they sentenced[Socrates] to death, adding 80 additional votes to this tally. After he was imprisoned for just a few days, he drank the hemlock, but not without having a few exemplary conversations which Plato describes in the Phaedrus. He also composed a paian which begins: “Hail, Delian Apollo, and Artemis, famous children”. Dionysodôros says that this paian is not his. He also composed Aesopic tales in verse, though not completely well, one of which begins:

“Aesop once said to the men who live in Korinth,
Do not judge virtue according to a jury’s opinion”

And then he was taken from the world of men. Soon, the Athenians changed their minds and closed the wrestling floor and gymnasium. They banished the accusers but put Meletos to death. They honored Socrates with a bronze statue which they placed in the Pompeion. It was mad by Lysippos. As soon as Anytos visited Heracleia, the people expelled him. Not only did the Athenians suffer concerning Socrates, but according to Heracleides they fined Homer fifty drachmae because he was insane and they said Tyrtaeus was out of his mind and they even honored Astydamas and others more than Aeschylus with a bronze statue. Euripides rebukes them in his Palamedes when he says:

“You have butchered/ you have butchered
The all-wise nightingale of the muses
Who caused no harm”

This is one story. But Philochorus claims that Euripides died before Socrates.”

Καὶ οἳ θάνατον αὐτοῦ κατέγνωσαν, προσθέντες ἄλλας ψήφους ὀγδοήκοντα. καὶ δεθεὶς μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας ἔπιε τὸ κώνειον, πολλὰ καλὰ κἀγαθὰ διαλεχθείς, ἃ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνί φησιν. ἀλλὰ καὶ παιᾶνα κατά τινας ἐποίησεν, οὗ ἡ ἀρχή· Δήλι’ ῎Απολλον χαῖρε, καὶ ῎Αρτεμι, παῖδε κλεεινώ. Διονυσόδωρος δέ φησι μὴ εἶναι αὐτοῦ τὸν παιᾶνα (FHG ii. 84). ἐποίησε δὲ καὶ μῦθον Αἰσώπειον οὐ πάνυ ἐπιτετευγμένως, οὗ ἡ ἀρχή·

Αἴσωπός ποτ’ ἔλεξε Κορίνθιον ἄστυ νέμουσι
μὴ κρίνειν ἀρετὴν λαοδίκῳ σοφίῃ.

῾Ο μὲν οὖν ἐξ ἀνθρώπων ἦν· ᾿Αθηναῖοι δ’ εὐθὺς μετέγνωσαν, ὥστε κλεῖσαι καὶ παλαίστρας καὶ γυμνάσια. καὶ τοὺς μὲν ἐφυγάδευσαν, Μελήτου δὲ θάνατον κατέγνωσαν. Σωκράτην δὲ χαλκῇ εἰκόνι ἐτίμησαν, ἣν ἔθεσαν ἐν τῷ Πομπείῳ, Λυσίππου ταύτην ἐργασαμένου. ῎Ανυτόν τε ἐπιδημήσαντα αὐθημερὸν ἐξεκήρυξαν

῾Ηρακλεῶται. οὐ μόνον δ’ ἐπὶ Σωκράτους ᾿Αθηναῖοι πεπόνθασι τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλείστων ὅσων. καὶ γὰρ ῞Ομηρον καθά  φησιν ῾Ηρακλείδης (Wehrli vii, fg. 169), πεντήκοντα δραχμαῖς ὡς μαινόμενον ἐζημίωσαν, καὶ Τυρταῖον παρακόπτειν ἔλεγον, καὶ ᾿Αστυδάμαντα πρότερον τῶν περὶ Αἰσχύλον ἐτίμησαν εἰκόνι χαλκῇ.

Εὐριπίδης δὲ καὶ ὀνειδίζει αὐτοῖς ἐν τῷ Παλαμήδει λέγων (588 N2),

ἐκάνετ’ ἐκάνετε τὰν
πάνσοφον, <ὦ Δαναοί,>
τὰν οὐδὲν ἀλγύνουσαν ἀηδόνα μουσᾶν.

καὶ τάδε μὲν ὧδε. Φιλόχορος (FGrH 328 F 221) δέ φησι προτελευτῆσαι τὸν Εὐριπίδην τοῦ Σωκράτους.

Diogenes is not completely fabricating material here. Plato’s Phaedo records that Socrates while imprisoned composed “poems, arranged versions of Aesop’s tales and a prooimon to Apollo” (ποιημάτων ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν Ἀπόλλω προοίμιον, 60d). When asked why he was occupying his time in this way, Socrates responds (Phaedo 60e-61a):

“The same dream often came to me in my past life, appearing in different forms from time to time, but saying the same things: “Socrates, make music and work on it.” In earlier time, I believe that it was compelling me and encouraging me to do what I was doing—just as some cheer on runners, in the same way the dream was telling me to do what I was doing, to make music, since philosophy is the greatest music of all and I was working on that. But now that the trial is complete and the festival has delayed my death, it seemed right to me, if the frequent dream really meant for me to make what is normally called music, not to disobey it but to compose.”

πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ λέγον, ‘ὦ Σώκρατες,’ ἔφη, ‘μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου.’ καὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσθεν χρόνῳ ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρακελεύεσθαί τε καὶ ἐπικελεύειν, ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ἐπικελεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἥ τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ με ἀποθνῄσκειν, ἔδοξε χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάκις μοι προστάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειθῆσαι αὐτῷ ἀλλὰ ποιεῖν

 

(I don’t know if this is the saddest story I have ever read or not. Curse you, Plato).

Education: Insurance for the Shipwrecked

Phaedrus 4.23

A man of learning always has wealth on his own.
Simonides, who wrote exceptional lyric poems,
Thanks to this lived more easily with poverty
He began to go around the Asia’s noble cities
Singing the praise of victors for a set price.
Once he had done this to make a wealthier life
He planned to make a seaward journey home.
For it was on Ceos people claim he was born.
He climbed aboard a ship which an awful storm
And its advanced age caused to break apart in the sea.

Some grabbed their money-belts, others their valuable things,
Safeguards for their life. A rather curious man asked
“Simonides, you are saving none of your riches?”
He responded, “Everything that is mine is with me”
Few swam free, because most died weighed be a drowning burden.
Then thieves arrived and seized whatever each man carried.
They left them naked. By chance, Clazomenae, that ancient city,
Was nearby. The shipwrecked men went that way.
There lived a man obsessed with the pursuit of poetry
Who had often read the poems of Simonides,
He was his greatest distant admirer.
Once he knew Simonides from his speech alone
He greedily brought him home, and decorated him
With clothes, money, servants. The rest were carrying
Signs asking for food. When Simonides by chance
Would see these men he reported “I said that all my things
Were with me: and you lost everything you grabbed.”

Image result for Ancient Greek Shipwreck vase

Homo doctus in se semper divitias habet.
Simonides, qui scripsit egregium melos,
quo paupertatem sustineret facilius,
circum ire coepit urbes Asiae nobiles,
mercede accepta laudem victorum canens.
Hoc genere quaestus postquam locuples factus est,
redire in patriam voluit cursu pelagio;
erat autem, ut aiunt, natus in Cia insula.
ascendit navem; quam tempestas horrida
simul et vetustas medio dissolvit mari.
Hi zonas, illi res pretiosas colligunt,
subsidium vitae. Quidam curiosior:
“Simonide, tu ex opibus nil sumis tuis?”
“Mecum” inquit “mea sunt cuncta.”Tunc pauci enatant,
quia plures onere degravati perierant.
Praedones adsunt, rapiunt quod quisque extulit,
nudos relinquunt. Forte Clazomenae prope
antiqua fuit urbs, quam petierunt naufragi.
Hic litterarum quidam studio deditus,
Simonidis qui saepe versus legerat,
eratque absentis admirator maximus,
sermone ab ipso cognitum cupidissime
ad se recepit; veste, nummis, familia
hominem exornavit. Ceteri tabulam suam
portant, rogantes victum. Quos casu obvios
Simonides ut vidit: “Dixi” inquit “mea
mecum esse cuncta; vos quod rapuistis perit.”

Empty Talk: A Fly and a Mule

Phaedrus 3.6: Fly and Mule

A fly sat on a wagon buzzing at the mule:
“You’re going so slow: why don’t you want to go faster”
Be careful or I will sink my sting in your neck!”
The mule answered, “Your words are not my master;
I fear this fool who sits at the front of my cart:
He holds me back with flicking whip
And pulls at my face with dripping reins as I start!
So screw off with your arrogant show!
I know where I need to dawdle and when I need to run.”
With this story it is therefore right to mock,
Whoever without action offers empty talk.”

Musca in temone sedit et mulam increpans
“Quam tarde es” inquit “non vis citius progredi?
Vide ne dolone collum conpungam tibi.”
Respondit illa: “Verbis non moveor tuis;
sed istum timeo sella qui prima sedens
cursum flagello temperat lento meum,
et ora frenis continet spumantibus.
quapropter aufer frivolam insolentiam;
nam et ubi tricandum et ubi sit currendum scio.”
Hac derideri fabula merito potest
qui sine virtute vanas exercet minas.

 

Image result for medieval manuscript mule

%d bloggers like this: