Bad Planning and Disasters

Aesop: The Monkey and the Fisherman: ΑΛΙΕΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΗΞ

“Some fisherman was setting is net for fish along the seashore. A monkey was watching him and wanted to copy what he was doing. When the man went into some cave to take a nap and left his net on the beach, the monkey came down, and was trying to fish in the same way. Ignorant of the skill, he was using the net poorly and just wrapped it all around himself. He immediately fell into the sea and drowned. When the fisherman found him already drowning, he said, “fool, your ignorance and bad planning ruined you.”

The moral of the story is that people who try to imitate acts beyond their ability bring disaster upon themselves.”

ἀνήρ τις ἁλιεὺς παρὰ τὴν θάλασσαν ἄγραν ἰχθύων ἐποίει. πίθηξ δέ τις αὐτὸν κατιδὼν ἐκμιμήσασθαι ἠβουλήθη. τοῦ δὲ ἀνδρὸς ἐν σπηλαίῳ τινὶ ἑαυτὸν εἰσελθόντος διαναπαῦσαι καὶ τὸ δίκτυον παρὰ τὸν αἰγιαλὸν καταλιπόντος ἐλθὼν

ὁ πίθηξ καὶ τοῦ δικτύου λαβόμενος ἀγρεῦσαι δῆθεν δι’ αὐτοῦ ἐπεχείρει. ἀγνώστως δὲ τῇ τέχνῃ καὶ ἀσυντάκτως χρώμενος καὶ τῷ δικτύῳ περισχεθεὶς ἐπὶ τῆς θαλάσσης εὐθὺς πέπτωκε καὶ ἀπεπνίγη. ὁ δὲ ἁλιεὺς καταλαβὼν αὐτὸν ἤδη ἀποπνιγέντα ἔφη· „ὦ ἄθλιε, ὤλεσέ σε ἡ ἀφροσύνη καὶ ἡ ματαία ἐπίνοια.”

     ὁ μῦθος δηλοῖ, ὡς οἱ τὰ ὑπὲρ αὐτοὺς μιμεῖσθαι πειρώμενοι ἑαυτοῖς ἐντεῦθεν ἐπάγουσι κινδύνους.

 

A Predator and His Council: A Fable for Our Times

Phaedrus 2.6: The Eagle and the Crow

“Against those in power, no one has enough defense
If a wicked adviser also enters the scene
His power and malice ruins their opposition.
An eagle carried a tortoise on high,
When he pulled his body in his armored home to hide,
And rested hidden untouched by any attack,
A crow came on a breeze flying near them:

“You have well seized a precious prize with your talons,
But, if I don’t show what you need to do,
It will pointlessly wear you out with its heavy weight.”

Promised a portion, the crow instructs the eagle to drop
The hard shell from the stars upon a cliff’s rock.
It would be easy to feed on the broken flesh!

The eagle followed up these wicked instructions
And also split the feast with her teacher.
Just so, the tortoise who was safe by nature’s gift.
Was ill-matched to those two and died a sad death.”

Contra potentes nemo est munitus satis;
si vero accessit consiliator maleficus,
vis et nequitia quicquid oppugnant, ruit.
Aquila in sublime sustulit testudinem:
quae cum abdidisset cornea corpus domo,
nec ullo pacto laedi posset condita,
venit per auras cornix, et propter volans
“Opimam sane praedam rapuisti unguibus;
sed, nisi monstraro quid sit faciendum tibi,
gravi nequiquam te lassabit pondere.”
promissa parte suadet ut scopulum super
altis ab astris duram inlidat corticem,
qua comminuta facile vescatur cibo.
inducta vafris aquila monitis paruit,
simul et magistrae large divisit dapem.
sic tuta quae naturae fuerat munere,
impar duabus, occidit tristi nece.

Image result for medieval manuscript eagle and crow and tortoise

The Sweetest Day and the Marriage of the Sun

Homer, Od. 6.181-185

“May the gods grant as much as you desire in your thoughts,
A husband and home, and may they give you fine likemindness,
For nothing is better and stronger than this
When two people who are likeminded in their thoughts share a home,
A man and a wife—this brings many pains for their enemies
And joys to their friends. And the gods listen to them especially”

σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.

Hipponax, Fr. 68

“A woman has two days which are the sweetest:
When someone marries her and when someone carries her out dead.”

δύ᾿ ἡμέραι γυναικός εἰσιν ἥδισται,
ὅταν γαμῇ τις κἀκφέρῃ τεθνηκυῖαν.

Babrius, Fable 24: Frogs at the Sun’s Wedding

“It was the time of the wedding of the summer Sun
And the animals held charming revels for the god.
Even the frogs were putting on choruses in their pond.
But a toad stopped and said to them, “this is no time
For our hymns of praise! This is for worry and grief.
For the sun nearly dries up every pool when he is alone—
What kind of evils we will suffer if, once he’s married,
He fathers a child who is something like himself?

Many people, thanks to an excess of empty-headedness
Delight at things which in the future they will not love, to the extreme.”

Γάμοι μὲν ἦσαν Ἡλίου θέρους ὥρῃ,
τὰ ζῷα δ᾿ ἱλαροὺς ἦγε τῷ θεῷ κώμους.
καὶ βάτραχοι δὲ λιμνάδας χοροὺς ἦγον·
οὓς εἶπε παύσας φρῦνος “οὐχὶ παιάνων
τοῦτ᾿ ἐστὶν ἡμῖν, φροντίδων δὲ καὶ λύπης·
ὃς γὰρ μόνος νῦν λιβάδα πᾶσαν αὐαίνει,
τί μὴ πάθωμεν τῶν κακῶν ἐὰν γήμας
ὅμοιον αὑτῷ παιδίον τι γεννήσῃ;”
Χαίρουσι πολλοὶ τῶν ὑπερβολῇ κούφων
ἐφ᾿ οἷς ἄγαν μέλλουσιν οὐχὶ χαιρήσειν.

Euripides,  Fr. 464

“Get married already, get married, and then die
Either by poison or a trick from your wife.”

γαμεῖτε νῦν, γαμεῖτε, κᾆτα θνῄσκετε
ἢ φαρμάκοισιν ἐκ γυναικὸς ἢ δόλοις.

Hipponax Fr. 182

“The strongest marriage for a wise man
Is to take a woman of noble character—
This dowry alone safeguards a home.
[But whoever takes a fancy woman home…]

The wise man has a partner instead of a mistress
A woman with a good mind, reliable for a lifetime.”

γάμος κράτιστός ἐστιν ἀνδρὶ σώφρονι
τρόπον γυναικὸς χρηστὸν ἕδνον λαμβάνειν·
αὕτη γὰρ ἡ προὶξ οἰκίαν σώιζει μόνη.
ὅστις δὲ †τρυφῶς τὴν γυναῖκ’ ἄγει λαβών

<                                 >

συνεργὸν οὗτος ἀντὶ δεσποίνης ἔχει
εὔνουν, βεβαίαν εἰς ἅπαντα τὸν βίον.

Image result for Ancient Greek wedding vase
Wedding Procession on an oil flask

The Dog and His Treasure: A Fable about Priorities

Phaedrus, 1.27

“This tale has something to say to the greedy
And those who want to be  rich, though born needy.

A dog was digging up human bones when he found
A treasure and, because he offended the gods in the ground,
He was struck by a love of riches he couldn’t forget
To pay sacred religion back this debt.

And so, the dog thought not of food as he guarded his gold
And he died from hunger, and as a vulture took hold
he reportedly said, “Dog, you deserve it—
To lie there when you wanted royal wealth
After you were born in a gutter and raised on shit!”

dog

I.27. Canis et Thesaurus

Haec res avaris esse conveniens potest,
et qui, humiles nati, dici locupletes student.
Humana effodiens ossa thesaurum canis
invenit, et, violarat quia Manes deos,
iniecta est illi divitiarum cupiditas,
poenas ut sanctae religioni penderet.
Itaque, aurum dum custodit oblitus cibi,
fame est consumptus. Quem stans vulturius super
fertur locutus “O canis, merito iaces,
qui concupisti subito regales opes,
trivio conceptus, educatus stercore”.

The Exploding Frog, A Fable

Phaedrus 1.24 The Exploding Frog

“A poor man, when he tries to imitate the powerful, dies.
Once in a meadow a frog saw a bull
Whose great size exerted on her such a pull
That she inflated her wrinkled skin and asked
Her children whether she was bigger than that.
They denied it and she puffed herself out self again
But when she asked who was bigger, they said “him”.
Finally angry, she didn’t want to blow it,
She puffed again and her body exploded.”

frog

I.24. Rana Rupta

Inops, potentem dum vult imitari, perit.
In prato quondam rana conspexit bovem,
et tacta invidia tantae magnitudinis
rugosam inflavit pellem. Tum natos suos
interrogavit an bove esset latior.
Illi negarunt. Rursus intendit cutem
maiore nisu, et simili quaesivit modo,
quis maior esset. Illi dixerunt “bovem”.
Novissime indignata, dum vult validius
inflare sese, rupto iacuit corpore.

Four Years of the Best Greatness: Bragging About Fake Accomplishments, Another Fable for Our Times

Phaedrus I.22. Mustela et Homo

“A weasel was caught by a man and to avoid
Coming death, was begging him “Spare me, please
Since I rid your home of pestilent mice.”
And he responded, “if you did this for me
I would be grateful and do for you something nice.
But since you do these favors to enjoy the remains
Which the mice leave behind when you eat them too
Don’t ask me to do anything kind for you!”

He said this and sentenced the wicked weasel to die.

There are those who should know this tale is about them:
Their private business safeguards their own affairs
And they brag about accomplishments that are not there.”

A Weasel

Mustela ab homine prensa, cum instantem necem
effugere vellet, “Parce, quaeso”, inquit “mihi,
quae tibi molestis muribus purgo domum”.
Respondit ille “Faceres si causa mea,
gratum esset et dedissem veniam supplici.
Nunc quia laboras ut fruaris reliquiis,
quas sunt rosuri, simul et ipsos devores,
noli imputare vanum beneficium mihi”.
Atque ita locutus improbam leto dedit.
Hoc in se dictum debent illi agnoscere,
quorum privata servit utilitas sibi,
et meritum inane iactant imprudentibus.

Four Years of Presidential Memories: “The Criminal We Selected,” Another Fable for Our Time

Phaedrus 1.31 Kite and doves

“Whoever trusts a dishonest man to keep him safe,
Discovers ruin where he thought he would find aid.
When the doves were often fleeing from the kite
And were avoiding death by wings’ rapid flight
The kite turned his plans toward deceit
And tricked the silly race with this conceit:
“Why do you live a live with so much worrying,
When with a simple oath, you could make me king?
I would keep you safe from every harm?”
Believing him, they put their safety in his arms.
Once he gained the realm he ate them one by one
And exercised his power with the harshest talons.
Then one of the remaining doves reflected,
“We deserve this: we gave our life to a criminal we selected.”

kite

I.31 Milvus et Columbae

Qui se committit homini tutandum improbo,
auxilia dum requirit, exitium invenit.
Columbae saepe cum fugissent milvum,
et celeritate pinnae vitassent necem,
consilium raptor vertit ad fallaciam,
et genus inerme tali decepit dolo:
“Quare sollicitum potius aevum ducitis
quam regem me creatis icto foedere,
qui vos ab omni tutas praestem iniuria?”
Illae credentes tradunt sese milvo.
Qui regnum adeptus coepit vesci singulas,
et exercere imperium saevis unguibus.
Tunc de reliquis una “Merito plectimur,
huic spiritum praedoni quae commisimus”.

Four Years of Presidential Memories: A Predator and His Advisor, Another Fable for Our Time

Phaedrus 2.6: The Eagle and the Crow

“Against those in power, no one has enough defense
If a wicked advisor also enters the scene
His power and malice ruins their opposition.
An eagle carried a tortoise on high,
When he pulled his body in his armored home to hide,
And rested hidden untouched by any attack,
A crow came on a breeze flying near them:
“You have well seized a precious prize with you talons,
But, if I don’t show what you need to do,
It will pointlessly wear you out with its heavy weight.”
Promised a portion, the crow instructs the eagle to drop
The hard shell from the stars upon a cliff’s rock.
It would be easy to feed on the broken flesh!
The eagle followed up these wicked instructions
And also split the feast with her teacher.
Just so, the tortoise who was safe by nature’s gift.
Was ill-matched to those two and died a sad death.”

Contra potentes nemo est munitus satis;
si vero accessit consiliator maleficus,
vis et nequitia quicquid oppugnant, ruit.
Aquila in sublime sustulit testudinem:
quae cum abdidisset cornea corpus domo,
nec ullo pacto laedi posset condita,
venit per auras cornix, et propter volans
“Opimam sane praedam rapuisti unguibus;
sed, nisi monstraro quid sit faciendum tibi,
gravi nequiquam te lassabit pondere.”
promissa parte suadet ut scopulum super
altis ab astris duram inlidat corticem,
qua comminuta facile vescatur cibo.
inducta vafris aquila monitis paruit,
simul et magistrae large divisit dapem.
sic tuta quae naturae fuerat munere,
impar duabus, occidit tristi nece.

Image result for medieval manuscript eagle and crow and tortoise

Empty Talk: A Fly and a Mule

Phaedrus 3.6: Fly and Mule

A fly sat on a wagon buzzing at the mule:

“You’re going so slow: why don’t you want to go faster”
Be careful or I will sink my sting in your neck!”

The mule answered, “Your words are not my master;
I fear this fool who sits at the front of my cart:
He holds me back with flicking whip
And pulls at my face with dripping reins as I start!
So screw off with your arrogant show!
I know where I need to dawdle and when I need to run.”

With this story it is therefore right to mock,
Whoever without action offers empty talk.

Musca in temone sedit et mulam increpans
“Quam tarde es” inquit “non vis citius progredi?
Vide ne dolone collum conpungam tibi.”
Respondit illa: “Verbis non moveor tuis;
sed istum timeo sella qui prima sedens
cursum flagello temperat lento meum,
et ora frenis continet spumantibus.
quapropter aufer frivolam insolentiam;
nam et ubi tricandum et ubi sit currendum scio.”
Hac derideri fabula merito potest
qui sine virtute vanas exercet minas.

Image result for medieval manuscript mule

4 Years of Presidential Memories: Surprise! Wolf Slaughters Lamb on Slight Pretext

Phaedrus, Fabula 1.1

“A wolf and lamb arrived at the same stream

Compelled by thirst. The wolf was standing above it,

And the lamb far below. Then with wicked jaw agape

For a bark the wolf began to argue his case:

“Why”, he asked, “did you dirty up the water that

I am drinking?” The little lamb responded in fear:

“Please, how can I have done what you have accused, wolf?

The water runs from you to my jaws.”

Rebuffed by the strength of truth, he said,

“Six months ago you maligned my name.”

The lamb responded, “But I was not yet born!”

The wolf said, “By god, then your father did me wrong.”

And he then he killed the lamb by tearing him to pieces.

This fable has been written against those men

Who oppress the innocent for trumped-up reasons.”

Wolf

 

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant,
siti compulsi. Superior stabat lupus,
longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
latro incitatus iurgii causam intulit;
‘Cur’ inquit ‘turbulentam fecisti mihi
aquam bibenti?’ Laniger contra timens
‘Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe?
A te decurrit ad meos haustus liquor’.
Repulsus ille veritatis viribus
‘Ante hos sex menses male’ ait ‘dixisti mihi’.
Respondit agnus ‘Equidem natus non eram’.
‘Pater hercle tuus’ ille inquit ‘male dixit mihi’;
atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula
qui fictis causis innocentes opprimunt.

For more, go to mythfolklore