The Fat Dog and Its Collar: A Fable for Our times

Babrius, Fable 100

A super fat dog and a wolf once met
Who was asking him where he was fed
To become a dog so big and filled with grease.
“It is a rich man” he said, “who is feeding me”.
“But,” asked the wolf, “why is your neck so bare?”
“there’s an iron collar which wears my skin there,
A collar which my feeder forged and placed.”
The wolf laughed at him and said to his face:
“I say this kind of luxury can go to heck,
The kind of life where iron wears down my neck.”

Λύκῳ συνήντα πιμελὴς κύων λίην.
ὁ δ᾿ αὐτὸν ἐξήταζε, ποῦ τραφεὶς οὕτως
μέγας κύων ἐγένετο καὶ λίπους πλήρης.
“ἄνθρωπος” εἶπε “δαψιλής με σιτεύει.”
“ὁ δέ σοι τράχηλος” εἶπε “πῶς ἐλευκώθη;”
“κλοιῷ τέτριπται σάρκα τῷ σιδηρείῳ,
ὃν ὁ τροφεύς μοι περιτέθεικε χαλκεύσας.”
λύκος δ᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ καγχάσας “ἐγὼ τοίνυν
χαίρειν κελεύω” φησί “τῇ τρυφῇ ταύτῃ,
δι᾿ ἣν σίδηρος τὸν ἐμὸν αὐχένα τρίψει.”

Aesop's Fables: The Dog and the Wolf by xCailinMurre
Image from Deviant Art, xCailinMurre

Empty Talk: A Fly and a Mule

Phaedrus 3.6: Fly and Mule

A fly sat on a wagon buzzing at the mule:
“You’re going so slow: why don’t you want to go faster”
Be careful or I will sink my sting in your neck!”
The mule answered, “Your words are not my master;
I fear this fool who sits at the front of my cart:
He holds me back with flicking whip
And pulls at my face with dripping reins as I start!
So screw off with your arrogant show!
I know where I need to dawdle and when I need to run.”
With this story it is therefore right to mock,
Whoever without action offers empty talk.”

Musca in temone sedit et mulam increpans
“Quam tarde es” inquit “non vis citius progredi?
Vide ne dolone collum conpungam tibi.”
Respondit illa: “Verbis non moveor tuis;
sed istum timeo sella qui prima sedens
cursum flagello temperat lento meum,
et ora frenis continet spumantibus.
quapropter aufer frivolam insolentiam;
nam et ubi tricandum et ubi sit currendum scio.”
Hac derideri fabula merito potest
qui sine virtute vanas exercet minas.

 

Image result for medieval manuscript mule

A Predator and His Council: A Fable for Our Times

Phaedrus 2.6: The Eagle and the Crow

“Against those in power, no one has enough defense
If a wicked adviser also enters the scene
His power and malice ruins their opposition.
An eagle carried a tortoise on high,
When he pulled his body in his armored home to hide,
And rested hidden untouched by any attack,
A crow came on a breeze flying near them:

“You have well seized a precious prize with your talons,
But, if I don’t show what you need to do,
It will pointlessly wear you out with its heavy weight.”

Promised a portion, the crow instructs the eagle to drop
The hard shell from the stars upon a cliff’s rock.
It would be easy to feed on the broken flesh!

The eagle followed up these wicked instructions
And also split the feast with her teacher.
Just so, the tortoise who was safe by nature’s gift.
Was ill-matched to those two and died a sad death.”

Contra potentes nemo est munitus satis;
si vero accessit consiliator maleficus,
vis et nequitia quicquid oppugnant, ruit.
Aquila in sublime sustulit testudinem:
quae cum abdidisset cornea corpus domo,
nec ullo pacto laedi posset condita,
venit per auras cornix, et propter volans
“Opimam sane praedam rapuisti unguibus;
sed, nisi monstraro quid sit faciendum tibi,
gravi nequiquam te lassabit pondere.”
promissa parte suadet ut scopulum super
altis ab astris duram inlidat corticem,
qua comminuta facile vescatur cibo.
inducta vafris aquila monitis paruit,
simul et magistrae large divisit dapem.
sic tuta quae naturae fuerat munere,
impar duabus, occidit tristi nece.

Image result for medieval manuscript eagle and crow and tortoise

The Sweetest Day and the Marriage of the Sun

Homer, Od. 6.181-185

“May the gods grant as much as you desire in your thoughts,
A husband and home, and may they give you fine likemindness,
For nothing is better and stronger than this
When two people who are likeminded in their thoughts share a home,
A man and a wife—this brings many pains for their enemies
And joys to their friends. And the gods listen to them especially”

σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν, ὅσα φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς,
ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν
ἐσθλήν· οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον,
ἢ ὅθ’ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον
ἀνὴρ ἠδὲ γυνή· πόλλ’ ἄλγεα δυσμενέεσσι,
χάρματα δ’ εὐμενέτῃσι· μάλιστα δέ τ’ ἔκλυον αὐτοί.

Hipponax, Fr. 68

“A woman has two days which are the sweetest:
When someone marries her and when someone carries her out dead.”

δύ᾿ ἡμέραι γυναικός εἰσιν ἥδισται,
ὅταν γαμῇ τις κἀκφέρῃ τεθνηκυῖαν.

Babrius, Fable 24: Frogs at the Sun’s Wedding

“It was the time of the wedding of the summer Sun
And the animals held charming revels for the god.
Even the frogs were putting on choruses in their pond.
But a toad stopped and said to them, “this is no time
For our hymns of praise! This is for worry and grief.
For the sun nearly dries up every pool when he is alone—
What kind of evils we will suffer if, once he’s married,
He fathers a child who is something like himself?

Many people, thanks to an excess of empty-headedness
Delight at things which in the future they will not love, to the extreme.”

Γάμοι μὲν ἦσαν Ἡλίου θέρους ὥρῃ,
τὰ ζῷα δ᾿ ἱλαροὺς ἦγε τῷ θεῷ κώμους.
καὶ βάτραχοι δὲ λιμνάδας χοροὺς ἦγον·
οὓς εἶπε παύσας φρῦνος “οὐχὶ παιάνων
τοῦτ᾿ ἐστὶν ἡμῖν, φροντίδων δὲ καὶ λύπης·
ὃς γὰρ μόνος νῦν λιβάδα πᾶσαν αὐαίνει,
τί μὴ πάθωμεν τῶν κακῶν ἐὰν γήμας
ὅμοιον αὑτῷ παιδίον τι γεννήσῃ;”
Χαίρουσι πολλοὶ τῶν ὑπερβολῇ κούφων
ἐφ᾿ οἷς ἄγαν μέλλουσιν οὐχὶ χαιρήσειν.

Euripides,  Fr. 464

“Get married already, get married, and then die
Either by poison or a trick from your wife.”

γαμεῖτε νῦν, γαμεῖτε, κᾆτα θνῄσκετε
ἢ φαρμάκοισιν ἐκ γυναικὸς ἢ δόλοις.

Hipponax Fr. 182

“The strongest marriage for a wise man
Is to take a woman of noble character—
This dowry alone safeguards a home.
[But whoever takes a fancy woman home…]

The wise man has a partner instead of a mistress
A woman with a good mind, reliable for a lifetime.”

γάμος κράτιστός ἐστιν ἀνδρὶ σώφρονι
τρόπον γυναικὸς χρηστὸν ἕδνον λαμβάνειν·
αὕτη γὰρ ἡ προὶξ οἰκίαν σώιζει μόνη.
ὅστις δὲ †τρυφῶς τὴν γυναῖκ’ ἄγει λαβών

<                                 >

συνεργὸν οὗτος ἀντὶ δεσποίνης ἔχει
εὔνουν, βεβαίαν εἰς ἅπαντα τὸν βίον.

Image result for Ancient Greek wedding vase
Wedding Procession on an oil flask

Mouse Meets Frog: Both Die Terribly

Aesop, Fabula 302

“There was a time when all the animals spoke the same language. A mouse who was on friendly terms with a frog, invited him to dinner and led him into a storehouse of his wealth where he kept his bread, cheese, honey, dried figs and all of his precious things. And he said “Eat whatever you wish, Frog.” Then the Frog responded: “When you come visit me, you too will have your fill of fine things. But I don’t want you to be nervous, so I will fasten your foot to my foot.” After the Frog bound his foot to the mouse’s and dragging him in this way, he pulled the tied-up mouse into the pond. While he drowned, he said “I am being mortified by you, but I will be avenged by someone still alive!” A bird who saw the mouse afloat flew down and seized him. The Frog went aloft with him too and thus, the bird slaughtered them both.

A wicked plot between friends is thus a danger to them both”

ΜΥΣ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΣ
ὅτε ἦν ὁμόφωνα τὰ ζῷα, μῦς βατράχῳ φιλιωθεὶς ἐκάλεσεν αὐτὸν εἰς δεῖπνον καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς ταμιεῖον πλουσίου, ὅπου ἦν ἄρτος, τυρός, μέλι, ἰσχάδες καὶ ὅσα
ἀγαθά, καί φησιν „ἔσθιε, βάτραχε, ἐξ ὧν βούλει.” ὁ δὲ βάτραχος ἔλεγε• „ἐλθὼν οὖν καὶ σὺ πρὸς ἐμὲ ἐμπλήσθητι τῶν ἀγαθῶν μου. ἀλλ’ ἵνα μὴ ὄκνος σοι γένηται, προσαρτήσω τὸν πόδα σου τῷ ποδί μου.” δήσας οὖν ὁ βάτραχος τὸν πόδα τοῦ μυὸς τῷ ἑαυτοῦ ποδὶ ἥλατο εἰς τὴν λίμνην ἕλκων καὶ τὸν μῦν δέσμιον. ὁ δὲ πνιγόμενος ἔλεγεν• „ἐγὼ μὲν ὑπό σου νεκρωθήσομαι, ἐκδικήσομαι δὲ ὑπὸ ζῶντος.” λούππης δὲ θεασάμενος τὸν μῦν πλέοντα καταπτὰς ἥρπα-σεν. ἐφέλκετο οὖν σὺν αὐτῷ καὶ ὁ βάτραχος καὶ οὕτως ἀμφοτέρους διεσπάραξεν.
ὅτι ἡ τῶν φίλων πονηρὰ συμβουλὴ καὶ ἑαυτοῖς κίνδυνος γίνεται.

Note 1: ὁμόφωνα τὰ ζῷα, “common animal language”: It is unclear whether, in these halcyon days before the fall from linguistic harmony, a Frog would squeak or a Mouse would croak when in the other’s company.

Note 2: ἐμπλήσθητι τῶν ἀγαθῶν :”you will have your fill of good things”. If the Mouse knew his Pindar (῎Αριστον μὲν ὕδωρ, 1.1), he would suspect that the Frog will do what in fact does, which is to fill his lungs with water. This illustrates that good things are in fact relative. A Mouse and Frog will hold different things dear.

This fabula (and more!) appears in our book on the Homeric Battle of the Frogs and Mice. This is a periodic reminder that it exists: Here is Bloomsbury’s Homepage for the book.

BM

Frogs and Bulls: A Class Fable for our Time

Phaedrus 1.30 Frogs and Bulls

“The lower classes suffer when the powerful fight.
From a swamp a frog gazed on fighting bulls
And said, “Alas, how much danger looms in sight!”
When another frog asked why she said so,
Since those bulls struggled over their herd’s first place
And pursued their lives far from the water’s flow,
She said “although they are different and in a different space,
Whoever is expelled from the field’s realm will flee
And come to find secret safety in our pond.
He will bear down on us, trampled by his harsh feet.
So their conflict is a threat to life for you and me.”

frogs

1.30 Ranae et Tauri

Humiles laborant ubi potentes dissident.
Rana e palude pugnam taurorum intuens,
“Heu, quanta nobis instat pernicies” ait.
interrogata ab alia cur hoc diceret,
de principatu cum illi certarent gregis
longeque ab ipsis degerent vitam boves,
“Sit statio separata ac diversum genus;
expulsus regno nemoris qui profugerit,
paludis in secreta veniet latibula,
et proculcatas obteret duro pede.
Ita caput ad nostrum furor illorum pertinet”.

The Frog-King: Another Frightening Fable for our Times

Aesop’s Fables, No. 44:

“The frogs, distressed by the anarchy prevailing among them, sent ambassadors to Zeus asking him to give them a king. He took note of their silliness and threw down a piece of wood into the pond. The frogs, terrified at first by the loud sound, submerged themselves in the depths of the pond.

Later, when the piece of wood was still, they came back up and rose to such a height of insolence that they mounted the wood and perched upon it. Deeming this king unworthy of them, they sent messengers to Zeus, asking him to change their king, because the first one was too lazy. Zeus was irritated by this, so he sent them a snake as king, by whom they were all snatched up and eaten.”

βάτραχοι λυπούμενοι ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν ἀναρχίᾳ πρέσβεις ἔπεμψαν πρὸς τὸν Δία δεόμενοι βασιλέααὐτοῖς παρασχεῖν. ὁ δὲ συνιδὼν αὐτῶν τὴν εὐήθειαν ξύλον εἰς τὴν λίμνην καθῆκε. καὶ οἱ βάτραχοι τὸ μὲν πρῶτον καταπλαγέντες τὸν ψόφον εἰς τὰ βάθη τῆς λίμνης ἐνέδυσαν, ὕστερον δέ, ὡς ἀκίνητον ἦν τὸ ξύλον, ἀναδύντες εἰς τοσοῦτο καταφρονήσεως ἦλθον ὡς καὶ ἐπιβαίνοντες αὐτῷ ἐπικαθέζεσθαι. ἀναξιοπαθοῦντες δὲ τοιοῦτον ἔχειν βασιλέα ἧκον ἐκ δευτέρου πρὸς τὸν Δία καὶ τοῦτον παρεκάλουν ἀλλάξαι αὐτοῖς τὸν ἄρχοντα. τὸν γὰρ πρῶτον λίαν εἶναι νωχελῆ. καὶ ὁ Ζεὺς ἀγανακτήσας κατ’ αὐτῶν ὕδραν αὐτοῖς ἔπεμψεν, ὑφ’ ἧς συλλαμβανόμενοι κατησθίοντο.

In January, this website will see the first old-school publication to emerge from its pages alone. (Some posts have become pieces of articles, especially the translations). A few years ago, we published a translation and commentary of the Homeric Battle of Frogs and Mice in serial form. It will be coming out in print in January 2018.. This fable above is included as part of a note to line 17.

 

Image result for Fable frog and king medieval
“Frogs Desiring a King” by John Vernon Lord