Wednesday’s Wondrous Water

The Paradoxagraphus Florentinus: Mirabilia de aquis is a text of “amazing stories” about bodies of water. [Here’s a site that seems to have stalled out but whose aim was to translate the remaining paradoxes]. Little is known about its authorship or audience. There are 43 sections. Here are the first 11. Some of the language is odd and I made no effort to look up the place names. So, if you have any corrections or suggestions, please share them.

1 “There is a spring in Potnia near Thebes and when horses drink from it they go insane, as Isigonos claims in the second book of his On Unbelievable Things

Κρήνη ἐν Ποτνίαις περὶ Θήβας, ἐξ ἧς οἱ ἵπποι πίνοντες μαίνονται, ὡς ἱστορεῖ ᾿Ισίγονος ἐν δευτέρῳ ἀπίστων.

2 “In Clazomenae, as that aforementioned Isigonos records, there is a spring which changes the color of the hair of all the animals who drink of it.”

Κρήνη ἐν Κλαζομεναῖς, ἀφ’ ἧς τὰ θρέμματα πίνοντα τὴν ἐρέαν χρωματίνην ποιεῖ, ὡς ἱστορεῖ ὁ προειρημένος ᾿Ισίγονος.

3 “There is a spring in India which spits up anyone who swims into it onto the land as if from a machine, according to the historian Ktêsias.”

Κρήνη ἐν ᾿Ινδοῖς, ἣ τοὺς κολυμβῶντας ἐπὶ τὴν γῆν ἐκβάλλει ὡς ἀπ’ ὀργάνου, ὡς ἱστορεῖ Κτησίας.

4 “In Krete there is a channel for water and when people cross it even though it is raining they make it through without getting wet for the entire distance which the channel extends.”

᾿Εν Κρήτῃ ὀχετὸς ὕδατός ἐστιν, ὃν οἱ διαβαίνοντες ὕοντος τοῦ Διὸς ἄβροχοι διαβαίνουσιν, ἐφ’ ὅσον ἐν τῷ ὀχετῷ εἰσιν.

5 “Among the Persians they claim that a spring filled with olive oil appeared suddenly to Alexander.”

᾿Εν Πέρσαις φασὶν ᾿Αλεξάνδρῳ φανῆναι κρήνην ἐλαίου πληρουμένην αὐτομάτως.

6 “Near Kilikia there is a certain pooling of water in which birds and unthinking animals who are soaked in it and drowned come back to life again.”

Παρὰ Κιλικίᾳ φασὶν ὕδατος εἶναι σύστημά τι ἐν ᾧ τὰ πεπνιγμένα τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐμβραχέντα ἀναζῆν.

7 “Along a road in Syracuse there is a stream which is neither large nor carries a lot of water; but when a great mob comes to the place and there is a great sound it provides endless water, as Aristotle says.”

᾿Εν τῇ ἐπὶ Συρακουσῶν ὁδῷ κρήνη ἐστὶν οὐ μεγάλη οὐδὲ ὕδωρ πολὺ ἔχουσα· ὄχλου δὲ ἐπελθόντος εἰς τὸν τόπον καὶ ψόφου γινομένου παρέχει ὕδωρ ἄφθονον, ὥς φησιν ᾿Αριστοτέλης.

8 “In Paliakoi there is a spring which hurls water up six cubits high, making an impression that it is about to wash over the bordering places. But on the whole it doesn’t splash over anything. The people who live there swear their greatest oaths on this spring, as Isigonos records in the second book of his On Unbelievable Things.”

Κρήνη ἐν Παλικοῖς, ἥτις εἰς ὕψος ἀναρρίπτει τὸ ὕδωρ πηχέων ἕξ, ἔμφασιν ποιοῦσα μέλλειν κατακλύζειν τοὺς ὑποκειμένους τόπους· καθόλου δὲ οὐχ ὑπερεκχεῖται οὐδέν. ἐπὶ ταύτης οἱ ἐπιχώριοι τοὺς ὑπὲρ τῶν μεγίστων ὅρκους ποιοῦνται, ὡς ἱστορεῖ ᾿Ισίγονος ἐν δευτέρῳ ἀπίστων.

9 “Around the Skotoussa in Thessaly there is a little thing of a spring which heals all the wounds of unthinking animals. If someone breaks wood a little and throws it in after splitting it, it will be repaired. Thus the water is like glue, as Isigonos claims.”

Περὶ Σκοτοῦσσαν τῆς Θεσσαλίας κρηνίδιόν ἐστι μικρόν, ὃ τὰ ἕλκη πάντα θεραπεύει καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων· εἰς ὃ ἐάν τις ξύλον μὴ λίαν συντρίψας, ἀλλὰ σχίσας ἐμβάλῃ, ἀποκαθίσταται· οὕτως κολλῶδες ἔχει τὸ ὕδωρ, ὥς φησιν ᾿Ισίγονος.

10 “Among the Lousoi in Arkadia Aristotle says that there is a certain spring in which mice are indigenous and they make their life there by swimming in it.”

᾿Εν Λούσοις τῆς ᾿Αρκαδίας φησὶν ᾿Αριστοτέλης κρήνην τινὰ εἶναι, ἐν ᾗ μῦς χερσαίους γίνεσθαι, καὶ τούτους κολυμβᾶν ἐν ἐκείνῃ τὴν δίαιταν ποιουμένους.

11 “Isigonos claims that there is a spring in Athamia from which the water is cold but on its top is so hot that if someone were to pour it over kindling it would immediately catch on fire”

Φησὶν ᾿Ισίγονος ἐν ᾿Αθαμᾶσι κρήνην εἶναι, ἧς τὸ μὲν ὕδωρ ψυχρὸν ὑπάρχειν, τὸ δ’ ὑπὲρ αὐτὸ οὕτως θερμὸν ὑπάρχειν, ὥστε, ἄν τις ὑπερθῇ φρύγανα, παραχρῆμα ἐξάπτεσθαι.

Myth: Shaping Our Minds Through Pleasure and Fear

Strabo, Geography 1.2.8

“For every illiterate and uneducated person is in some way a child and delights in the same way in stories—similar as well is the case of a person educated moderately. For this person is not ruled by reason, and this is the custom from childhood. Since the marvelous is not only sweet but also frightening, there is a need for both types for children and those in the next age. We use the sweet stories to encourage children and the the frightening ones to discourage them. The Lamia, for example, is a story like this, as is that of Ephialtes and Mormolukê.

Many of those who live in cities are compelled toward certain action by incitements of myths when they hear the poets praising the mythical courageous deeds—the deeds of Herakles or Theseus—or the honors accorded from the gods or when they see Zeus in a picture, or cult image, or images signaling the mythical tale in some way. To discourage them, they have tales whenever there are punishments from the gods and fears or threats or things they have received through some tale or unexpected punishment even if they believe it has happened to other people.

For it is not possible to persuade the mass of women and every kind of common person by reason with philosophy and to encourage them to piety, and righteousness, and fidelity; but it is necessary to do this through fear. And that is not [possible] without myth-making and wonder. For the lighting, aegis, trident, torches, dragons, thyrsis-shaking, weapons of the gods, the myths and all the ancient theology, these are all things those who found states use as bogeymen for childish minds.

This was myth-making and it was a good support for the commonwealth and the political arrangement of life and the inquiry of the way things really are; the ancients pursued their childhood’s education into their later years and they supposed that every age could become sufficiently prudent through poetry. In later years, the writing of history and then philosophy entered our consciousness. But these work only for the few; poetry is more useful to the public and can fill the theaters. The poetry of Homer supersedes: but the first historians and natural philosophers were myth-makers as well.”

καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυθεῖ τε ὡσαύτως: ὁμοίως δὲ καὶ ὁ πεπαιδευμένος μετρίως: οὐδὲ γὰρ οὗτος ἰσχύει τῷ λογισμῷ, πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐκ παιδὸς ἔθος. ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον ἡδὺ ἀλλὰ καὶ φοβερὸν τὸ τερατῶδες, ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός τε τοὺς παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ: τοῖς τε γὰρ παισὶ προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύθους εἰς προτροπήν, εἰς ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς: ἥ τε γὰρ Λάμια μῦθός ἐστι καὶ ἡ Γοργὼ καὶ ὁ Ἐφιάλτης καὶ ἡ Μορμολύκη.

οἵ τε πολλοὶ τῶν τὰς πόλεις οἰκούντων εἰς μὲν προτροπὴν ἄγονται τοῖς ἡδέσι τῶν μύθων, ὅταν ἀκούωσι τῶν ποιητῶν ἀνδραγαθήματα μυθώδη διηγουμένων, οἷον Ἡρακλέους ἄθλους ἢ Θησέως, ἢ τιμὰς παρὰ θεῶν νεμομένας, ἢ νὴ Δία ὁρῶσι γραφὰς ἢ ξόανα ἢ πλάσματα τοιαύτην τινὰ περιπέτειαν ὑποσημαίνοντα μυθώδη: εἰς ἀποτροπὴν δέ, ὅταν κολάσεις παρὰ θεῶν καὶ φόβους καὶ ἀπειλὰς ἢ διὰ λόγων ἢ διὰ τύπων ἀοράτων τινῶν προσδέχωνται, ἢ καὶ πιστεύωσι περιπεσεῖν τινας.

οὐ γὰρ ὄχλον γε γυναικῶν καὶ παντὸς χυδαίου πλήθους ἐπαγαγεῖν λόγῳ δυνατὸν φιλοσόφῳ καὶ προσκαλέσασθαι πρὸς εὐσέβειαν καὶ ὁσιότητα καὶ πίστιν, ἀλλὰ δεῖ καὶ διὰ δεισιδαιμονίας: τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄνευ μυθοποιίας καὶ τερατείας. κεραυνὸς γὰρ καὶ αἰγὶς καὶ τρίαινα καὶ λαμπάδες καὶ δράκοντες καὶ θυρσόλογχα τῶν θεῶν ὅπλα μῦθοι καὶ πᾶσα θεολογία ἀρχαϊκή: ταῦτα δ᾽ ἀπεδέξαντο οἱ τὰς πολιτείας καταστησάμενοι μορμολύκας τινὰς πρὸς τοὺς νηπιόφρονας.

τοιαύτης δὲ τῆς μυθοποιίας οὔσης καὶ καταστρεφούσης εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ πολιτικὸν τοῦ βίου σχῆμα καὶ τὴν τῶν ὄντων ἱστορίαν, οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὴν παιδικὴν ἀγωγὴν ἐφύλαξαν μέχρι τῶν τελείων ἡλικιῶν, καὶ διὰ ποιητικῆς ἱκανῶς σωφρονίζεσθαι πᾶσαν ἡλικίαν ὑπέλαβον: χρόνοις δ᾽ ὕστερον ἡ τῆς ἱστορίας γραφὴ καὶ ἡ νῦν φιλοσοφία παρελήλυθεν εἰς μέσον. αὕτη μὲν οὖν πρὸς ὀλίγους, ἡ δὲ ποιητικὴ δημωφελεστέρα καὶ θέατρα πληροῦν δυναμένη, ἡ δὲ δὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπερβαλλόντως: καὶ οἱ πρῶτοι δὲ ἱστορικοὶ καὶ φυσικοὶ μυθογράφοι.

Medusa Bernini 1638/1648

Bernini’s Medusa

Let Poets Be Our Teachers

Strabo Geography 1.2.3

“[Eratosthenes] said that the poet arranges everything for delighting the mind and not for education. Quite the opposite—ancients used to say that poetry was the first philosophy which integrates us into life from youth and teaches our characters, informs our experiences, and our actions in a pleasurable way.

The scholars of our day claim that the poet is the only wise person. For this reason too, the cities of Greece educate their children at the earliest stages through poetry, not only of course for the sake of entertaining them, but for nurturing wisdom as well. Indeed, for this reason too, music teachers who instruct those who play strings, lyre, and pipes help to shape their character. For these teachers say that they are also reformers of their ways. It is not only common to hear Pythagoreans making such claims, but even Aristoxenos asserts this, and Homer said that the singers were the wisest people of his day.”

Ποιητὴν γὰρ ἔφη πάντα στοχάζεσθαι ψυχαγωγίας, οὐ διδασκαλίας. τοὐναντίον δ’ οἱ παλαιοὶ φιλοσοφίαν τινὰ λέγουσι πρώτην τὴν ποιητικήν, εἰσάγουσαν εἰς τὸν βίον ἡμᾶς ἐκ νέων καὶ διδάσκουσαν ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις μεθ’ ἡδονῆς· οἱ δ’ ἡμέτεροι καὶ μόνον ποιητὴν ἔφασαν εἶναι τὸν σοφόν. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς παῖδας αἱ τῶν ῾Ελλήνων πόλεις πρώτιστα διὰ τῆς ποιητικῆς παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δήπουθεν ψιλῆς, ἀλλὰ σωφρονισμοῦ· ὅπου γε καὶ οἱ μουσικοὶ ψάλλειν καὶ λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης· παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἠθῶν. ταῦτα δ’ οὐ μόνον παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀκούειν ἐστὶ λεγόντων, ἀλλὰ καὶ ᾿Αριστόξενος οὕτως ἀποφαίνεται. καὶ ῞Ομηρος δὲ τοὺς ἀοιδοὺς σωφρονιστὰς εἴρηκε.

Later

“But the nature of the poet is yoked to that of the human being—therefore, one cannot be a good poet unless first established as a good person.”

ἡ δὲ ποιητοῦ συνέζευκται τῇ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐχ οἷόν τε ἀγαθὸν γενέσθαι ποιητὴν μὴ πρότερον γενηθέντα ἄνδρα ἀγαθόν.

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edmund Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschalk. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5:  “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

Fish-Eaters, Meat-Eaters and Bread: A Strange Scholion and Dehumanizing Structures in the Odyssey

Homer, Odyssey 8.221-222

“I say that I am much better than the rest,
However so many mortals now eat bread on the earth.”

τῶν δ’ ἄλλων ἐμέ φημι πολὺ προφερέστερον εἶναι,
ὅσσοι νῦν βροτοί εἰσιν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες.

Schol. B ad Od. 8.222 ex

“Who eat bread…” He says this because there are some races who don’t eat bread. Indeed, some are called locust eaters and fish-easters, like the Skythian race and the Massagetae are called meat-eaters. Some of the locust-eaters, after seeing bread, used to believe it was shit.”

σῖτον ἔδοντες] εἶπε τοῦτο διά τινα γένη, οἵτινες οὐκ ἤσθιον σῖτον. διὸ καὶ ἀκριδοφάγοι τινὲς καὶ ἰχθυοφάγοι ἐκαλοῦντο, ὡς καὶ τὸ Σκυθικὸν καὶ Μασσαγετικὸν κρεοφάγοι καλοῦνται. τινὲς γὰρ τῶν ἀκριδοφάγων ἰδόντες ἄρτον κόπρον εἶναι ἐνόμιζον. B.

Eusth. Comm. I Ad Hom. Od. 1.293

“Those who eat grain/bread.” This is perhaps said regarding the difference of other mortals who are not these kind of people—the kind of sort the story claims that the long-lived Aethiopians are too. These people, after they saw bread, compared it to shit. There were also those who lived from eating locusts and others who lived off fish. For this reason they are called locust-eaters and fish eaters. The Skythian race and the Masssegetic people who live primarily off meat do not wish to eat grain.”

Τὸ δὲ σῖτον ἔδοντες, πρὸς διαστολὴν ἴσως ἐῤῥέθη ἑτέρων βροτῶν μὴ τοιούτων. ὁποίους καὶ τοὺς μακροβίους Αἰθίοπας ἡ ἱστορία φησίν. οἳ ἄρτον ἰδόντες κόπρῳ αὐτὸν εἴκασαν. ἦσαν δὲ καὶ οἱ ἐξ ἀκρίδων ζῶντες καὶ οἱ ἐξ ἰχθύων. οἳ καὶ ἀκριδοφάγοι διατοῦτο καὶ ἰχθυοφάγοι ἐκαλοῦντο. τὸ δὲ Σκυθικὸν φῦλον καὶ τὸ Μασσαγετικὸν κρέασι διοικονομούμενον οὐδ’ αὐτὸ ἐθέλει σιτοφαγεῖν.

Strabo, Geographica 16.4.12

“In a close land to [the Aethiopians] are people darker-skinned than the rest and shorter and the shortest-lived, the locust-eaters. They rarely see more than forty years because their flesh is rife with parasites. They live on locusts who arrive in the spring carried by the strong winds that blow into these places. After throwing burning logs into trenches and kindling them a little, they overshadow the locusts with smoke and they call. They pound them together with salt and use them as cakes for their food.”

Πλησιόχωροι δὲ τούτοις εἰσὶ μελανώτεροί τε τῶν ἄλλων καὶ βραχύτεροι καὶ βραχυβιώτατοι ἀκριδοφάγοι· τὰ γὰρ τετταράκοντα ἔτη σπανίως ὑπερτιθέασιν, ἀπο-
θηριουμένης αὐτῶν τῆς σαρκός· ζῶσι δ’ ἀπὸ ἀκρίδων, ἃς οἱ ἐαρινοὶ λίβες καὶ ζέφυροι πνέοντες μεγάλοι συνελαύνουσιν εἰς τοὺς τόπους τούτους· ἐν ταῖς χα-ράδραις δὲ ἐμβαλόντες ὕλην καπνώδη καὶ ὑφάψαντες μικρὸν … ὑπερπετάμεναι γὰρ τὸν καπνὸν σκοτοῦνται καὶ πίπτουσι· συγκόψαντες δ’ αὐτὰς μεθ’ ἁλμυρίδος μάζας ποιοῦνται καὶ χρῶνται.

Strabo’s passage is, from a modern perspective, fairly racist (and more so even than the Eustathius). I don’t believe that the Odyssey’s formulaic line carries the same force, however. For Homer, people who eat bread are those who cultivate the earth and have to work (they don’t live easy lives like the gods). People who don’t eat the fruit of the earth are marauders and monsters.

The Odyssey’s ethnographic frame develops structures that insist to be fully human, one must (1) live in a city and (2) have recognizable laws and institutions, and (3) cultivate the earth. Creatures who don’t do these things are marginalized and dehumanized either through their behavior (the suitors and sailors) or through actual deformity (the Cyclopes, Kikones, and, well, pretty much most of the women in the poem). So, while the epic itself is not clearly racist in the modern sense, it supplies and deploys frameworks by which other human beings may be marginalized and dehumanized.

Image result for Ancient Vase Odyssey odysseus

Feasts in the East: Greeks on Indian Rice

In the Odyssey and in Greek culture in general we find an ethnography of eating habits, essentially, you are what you eat. In Homer, people eat cultivated food; monsters eat people. Even today we identify other cultures with what they eat. Most of our cultural awareness, for better or worse, derives from restaurant menus. Athenaeus provides a tour of the world, based on its peoples eating habits. His stop in South Asia rings true today.

Athenaeus, Deipnosophists 4, 153 (=Megasthenes fr. 38)

 

“In his second book of Indika, Megasthenes says that during dinnertime among the Indians each person receives a table of his own that is most like a tripod. On this is placed a golden serving-bowl into which thy first place rice, cooked the way someone might boil barley, and to which they add many delicacies prepared in Indian fashion.”

Μεγασθένης ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ᾿Ινδικῶν τοῖς ᾿Ινδοῖς φησιν ἐν τῷ δείπνῳ παρατίθεσθαι ἑκάστῳ τράπεζαν, ταύτην δ’ εἶναι ὁμοίαν ταῖς ἐγγυθήκαις· καὶ ἐπιτίθεσθαι ἐπ’ αὐτῇ τρυβλίον χρυσοῦν, εἰς ὃ ἐμβαλεῖν αὐτοὺς πρῶτον μὲν τὴν ὄρυζαν ἑφθὴν, ὡς ἄν τις ἑψήσειε χόνδρον, ἔπειτα ὄψα πολλὰ κεχειρουργημένα ταῖς ᾿Ινδικαῖς σκευασίαις.

Rice

Rice is a relatively late arrival in the Greek lexicon. It often appears in conjunction with the east (as is the case with Diodorus Siculus, 2.3-4; and Strabo, especially Book XV C690). Aelian connects it with India too in Animalia 16.10

“People claim that among the Prasii in India there is a race of monkeys with human understanding. They look about as large as Hyrcanian hounds and they appear to have a natural front lock of hair. People who don’t know what they are talking about say these are artificial. They have beards like satyrs; and their tail is the length of lions’. They are white in the rest of their body except for their heads and the end of he tail where they are red.

These primates are prudent and naturally tame. They are forest dwellers and they eat the plants that grow wild. They frequent the villages around the city of Latege in large groups and eat the boiled rice which is set out by the king for them. This meal is prepared well for them every day. After they are full they return to their forest homes in an orderly fashion and they don’t ruin anything with their feet.”

10. Ἐν Πρασίοις δὲ τοῖς Ἰνδικοῖς εἶναι γένος πιθήκων φασὶν ἀνθρωπόνουν, ἰδεῖν δέ εἰσι κατὰ τοὺς Ὑρκανοὺς κύνας τὸ μέγεθος, προκομία τε αὐτῶν ὁρᾶται συμφυής· εἴποι δ᾿ ἂν ὁ μὴ τὸ ἀληθὲς εἰδὼς ἀσκητὰς εἶναι αὐτάς. γένειον δὲ αὐτοῖς ὑποπέφυκε σατυρῶδες, ἡ δὲ οὐρὰ κατὰ τὴν τῶν λεόντων ἀλκαίαν ἐστί. καὶ τὸ μὲν ἄλλο πᾶν σῶμα πεφύκασι λευκοί, τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὴν οὐρὰν ἄκραν εἰσὶ πυρροί.

σώφρονες δὲ καὶ φύσει τιθασοί· εἰσὶ δὲ ὑλαῖοι τὴν δίαιταν, καὶ σιτοῦνται τῶν ὡραίων τὰ ἄγρια. φοιτῶσι δὲ ἀθρόοι ἐς τὰ τῆς Λατάγης προάστεια (πόλις δέ ἐστιν Ἰνδῶν ἡ Λατάγη), καὶ τὴν προτεθειμένην αὐτοῖς ἐκ βασιλέως ἑφθὴν ὄρυζαν σιτοῦνται· ἀνὰ πᾶσαν δὲ ἡμέραν ἥδε ἡ δαὶς αὐτοῖς εὐτρεπὴς πρόκειται. ἐμφορηθέντας δὲ ἄρα αὐτοὺς ἀναχωρεῖν αὖθις ἐς <τὰ> ἤθη τὰ ὑλαῖά φασι σὺν κόσμῳ, καὶ σίνεσθαι τῶν ἐν ποσὶν οὐδὲ ἕν.

 

Weep on Birthdays, Cheer at Funerals?

Another entry on birthdays in the Ancient Greek and Roman world.

Valerius Maximus, Memorable Sayings and Deeds 2.12

“Truly The Thracians have earned great praise for their wisdom in celebrating birthdays by weeping and deaths with joyous cheer. Without any fine doctrines from scholars, they have penetrated the true nature of the human condition. Therefore, let life’s sweetness, native to all creatures, the very thing which compels them to act and suffer terribly, let it disappear if its end should still prove more lucky and blessed than its beginning.”

Thraciae vero illa natio merito sibi sapientiae laudem vindicaverit, quae natales hominum flebiliter, exsequias cum hilaritate celebrat, <si>4sine ullis doctorum praeceptis verum condicionis nostrae habitum pervidit. removeatur itaque naturalis omnium animalium dulcedo vitae, quae multa et facere et pati turpiter cogit, si tamen ortu eius aliquanto felicior ac beatior finis reperietur.

Image result for Ancient Roman parties

%d bloggers like this: