Tawdry Tuesday: Zeus, Ganymede, and a Cock

Greek Anthology, Antipater 5.77

“Hera twisted by the beauty of Ganymede once spoke
As she suffered the heart-rending stab of jealousy in her heart:
“Troy ignited a male fire for Zeus—and so I will send
A fire at Troy, a pain bearing Paris.
No eagle will come to Troy again, but vultures
Will go to the feast when the Greeks get the spoils for their toils.”

Πριομένα κάλλει Γανυμήδεος εἶπέ ποθ᾿ Ἥρα,
θυμοβόρον ζάλου κέντρον ἔχουσα νόῳ·
“Ἄρσεν πῦρ ἔτεκεν Τροία Διΐ· τοιγὰρ ἐγὼ πῦρ
πέμψω ἐπὶ Τροίᾳ, πῆμα φέροντα Πάριν·
ἥξει δ᾿ Ἰλιάδαις οὐκ ἀετός, ἀλλ᾿ ἐπὶ θοίναν
γῦπες, ὅταν Δαναοὶ σκῦλα φέρωσι πόνων.”

Sometimes an Eagle Does show up in stories of Zeus and Ganymede. 

Greek Anthology 12.211

“Go to bright heaven, go carrying the child,
Eagle, keep your twin wings spread wide.
Go holding gentle Ganymede and do not drop
Zeus’ wine-bearer of the sweetest cups.
But be careful not to bloody him with your clawed feet
So that Zeus, upset, won’t hurt you.”

Στεῖχε πρὸς αἰθέρα δῖον, ἀπέρχεο παῖδα κομίζων,
αἰετέ, τὰς διφυεῖς ἐκπετάσας πτέρυγας,
στεῖχε τὸν ἁβρὸν ἔχων Γανυμήδεα, μηδὲ μεθείης
τὸν Διὸς ἡδίστων οἰνοχόον κυλίκων·
φείδεο δ᾿ αἱμάξαι κοῦρον γαμψώνυχι ταρσῷ,
μὴ Ζεὺς ἀλγήσῃ, τοῦτο βαρυνόμενος.

MFA #01.8114

Image result for ganymede rooster Zeus
Terracotta of Zeus with Ganymede (LIMC 56; from Olympia)
Image result for ganymede rooster Zeus
Attic red-figured hydria
Attributed to Eupolis P. by Beazley
Approx. 450 -440 BC
This image from the MFA shows Zeus contemplating what to do with his cock.
Image result for ganymede rooster Zeus Black figure
Zeus pursuing Ganymedes, Athenian red-figure kantharos C5th B.C., Museum of Fine Arts Boston

How To Earn A Dinner Invitation: Some Roman Advice

Here are some techniques if you’re worried about where you are dining next week

Martial 9.35

“You will always earn a dinner with these skills, Philomusus:
Fabricate many tales, but relay them as if they are true.
You know what Pacorus is considering in his Arsacian abode;
You count the number of Rhenish and Sarmatian men,
You reveal the words consigned to paper by the Dacian chef,
And you see the victor’s crown before it arrives.
You know how many times Pharian rain dampens dark Syene
And the number of ships departing from Lybian shores
For whose head Julian olives are harvested,
And for whom the heavenly father has promised his wreaths.
Forget your skill! You will dine with me today
Under one rule: Philomusus, tell me nothing of the news.”

Artibus his semper cenam, Philomuse, mereris,
plurima dum fingis, sed quasi vera refers.
scis quid in Arsacia Pacorus deliberet aula,
Rhenanam numeras Sarmaticamque manum,
verba ducis Daci chartis mandata resignas, 5
victricem laurum quam venit ante vides,
scis quotiens Phario madeat Iove fusca Syene,
scis quota de Libyco litore puppis eat,
cuius Iuleae capiti nascantur olivae,
destinet aetherius cui sua serta pater. 10
Tolle tuas artes; hodie cenabis apud me
hac lege, ut narres nil, Philomuse, novi.

Image result for Ancient Roman Feasting

“What Kinds of Things Are Roses”: More Poems from Nossis

Earlier this year I posted some fragments from Nossis. Here are some more.

Greek Anthology, 6. 265

“Reverent Hera, who often comes down
From the sky to gaze upon your fragrant Lakinian home.
Take the linen robe which Theophilos, the daughter of Kleokha
Wove for you with the help of her noble daughter Nossis.”

Ἥρα τιμήεσσα, Λακίνιον ἃ τὸ θυῶδες
πολλάκις οὐρανόθεν νεισομένα καθορῇς,
δέξαι βύσσινον εἷμα, τό τοι μετὰ παιδὸς ἀγαυᾶς
Νοσσίδος ὕφανεν Θευφιλὶς ἁ Κλεόχας.

6.138

“These weapons the Brettian men hurled down from their unlucky shoulders
As they were overcome by the hands of the fast-battling Lokrians.
They are dedicated here singing the Lokrians glory in the temple of the gods.
They don’t long at all for the hands of the cowards they abandoned.”

Ἔντεα Βρέττιοι ἄνδρες ἀπ᾿ αἰνομόρων βάλον ὤμων,
θεινόμενοι Λοκρῶν χερσὶν ὕπ᾿ ὠκυμάχων,
ὧν ἀρετὰν ὑμνεῦντα θεῶν ὑπ᾿ ἀνάκτορα κεῖνται,
οὐδὲ ποθεῦντι κακῶν πάχεας, οὓς ἔλιπον.

7.414

“Pass by me, give an honest laugh, and speak over me
A loving word. I am Rhintho from Syracuse,
A minor nightingale of the Muses. But from my tragic
Nonsense poems, I made my own ivy crown.”

Καὶ καπυρὸν γελάσας παραμείβεο, καὶ φίλον εἰπὼν
ῥῆμ᾿ ἐπ᾿ ἐμοί. Ῥίνθων εἴμ᾿ ὁ Συρακόσιος,
Μουσάων ὀλίγη τις ἀηδονίς· ἀλλὰ φλυάκων
ἐκ τραγικῶν ἴδιον κισσὸν ἐδρεψάμεθα.

Greek Anthology, 5.170

“There is nothing sweeter than love: all other blessings
Take second place. I even spit honey from my mouth.
This is what Nossis says. Whomever Kypris has not kissed,
Does not understand her flowers, what kinds of things roses are.”

Ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος· ἃ δ᾽ ὄλβια, δεύτερα πάντα
ἐστίν· ἀπὸ στόματος δ᾽ ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι.
τοῦτο λέγει Νοσσίς· τίνα δ᾽ ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλασεν,
οὐκ οἶδεν τήνας τἄνθεα, ποῖα ῥόδα.

Greek Anthology, 9.604

“This frame has the picture of Thaumareta. The painter
Caught the form and the age of the soft-glancing woman well.
Your house dog, the little puppy, would paw at you if she saw this,
Believing that she was looking down at the lady of her home.”

Θαυμαρέτας μορφὰν ὁ πίναξ ἔχει· εὖ γε τὸ γαῦρον
τεῦξε τό θ᾿ ὡραῖον τᾶς ἀγανοβλεφάρου.
σαίνοι κέν σ᾿ ἐσιδοῖσα καὶ οἰκοφύλαξ σκυλάκαινα,
δέσποιναν μελάθρων οἰομένα ποθορῆν.

How to Live from Ashurbanipal

In the midst of a nearly endless discussion of fish in the 8th book of his Deipnosophistai, Athenaeus has his banqueters bandy about epigrammatic advice about the nature of human life. One of his speakers quotes Chrysippus who alleges that Sardanapallos (the Greek name for the Syrian king Ashurbanipal) had the following as an epitaph:

“Know well that you are mortal: fill your heart
By delighting in the feasts: nothing is useful to you when you’re dead.
I am ash, though I ruled great Ninevah as king.
I keep whatever I ate, the insults I made, and the joy
I took from sex. My wealth and many blessings are gone.
[This is wise advice for life: I will never forget it.
Let anyone who wants to accumulate limitless gold.]

εὖ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς σὸν θυμὸν ἄεξε,
τερπόμενος θαλίῃσι· θανόντι σοι οὔτις ὄνησις.
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύσας·
κεῖν’ ἔχω ὅσσ’ ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ σὺν ἔρωτι
τέρπν’ ἔπαθον· τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέλυνται.
[ἥδε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις, οὐδέ ποτ’ αὐτῆς
λήσομαι· ἐκτήσθω δ’ ὁ θέλων τὸν ἀπείρονα χρυσόν.]

The speakers critique the dead king’s sentiments and propose that the epitaph could be emended with more elevated aims.

“Know well that you are mortal: fill your heart
By delighting in words: nothing is useful once eaten.
For even I am now but rages though I ate and took as much pleasure as possible.
I keep whatever I learned and the thoughts I had and the fine things
I experienced with them. Everything else, however pleasing, is gone.”

εὖ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς σὸν θυμὸν ἄεξε,
τερπόμενος μύθοισι· φαγόντι σοι οὔτις ὄνησις.
καὶ γὰρ ἐγὼ ῥάκος εἰμί, φαγὼν ὡς πλεῖστα καὶ ἡσθείς.
ταῦτ’ ἔχω ὅσσ’ ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ τούτων
ἔσθλ’ ἔπαθον· τὰ δὲ λοιπὰ καὶ ἡδέα πάντα λέλειπται.

Some other epitaphs (fictional or not) are included:

“Drink. Play. Your life is mortal and time on earth is but short.
Death itself is everlasting once a man has died.”

πῖνε, παῖζε· θνητὸς ὁ βίος, ὀλίγος οὑπὶ γῇ χρόνος·
ὁ θάνατος δ’ ἀθάνατός ἐστιν, ἂν ἅπαξ τις ἀποθάνῃ.

“Drink. Eat. Yield everything to your soul.
For I am the stone that stands in place of Bachidas.”

πιέν, φαγὲν καὶ πάντα τᾷ ψυχᾷ δόμεν·
κἠγὼ γὰρ ἕστακ’ ἀντὶ Βακχίδα λίθος.

Strabo combines the two, 14.5.9

“Next is Zephurion which has the same name as a place near Kalydnos.  Nearby, not far from the sea, is Ankhialê, founded by Sardanapallos according to Aristoboulos. There he claims is a monument of Sardanapallos, a stone sculpture that shows the fingers of his right hand as if they are snapping. Beneath is an epigraph in Assyrian letters reading: “Sardanapallos the son of Anakundaraxes / founded Ankhialê and Tarsos in a single day. / Eat. Drink. Play, because no other things are worthy of this”, indicating the snapping fingers.

Khoirilos also mentions these things–and the following verses are known everywhere. “Everything I have eaten, the insults I have made, and the delights I have taken in love are mine. These numerous blessings I leave behind.”

Εἶτα Ζεφύριον ὁμώνυμον τῷ πρὸς Καλύδνῳ· εἶτ’ ᾿Αγχιάλη μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, κτίσμα Σαρδαναπάλλου, φησὶν ᾿Αριστόβουλος· ἐνταῦθα δ’ εἶναι μνῆμα τοῦ Σαρδαναπάλλου καὶ τύπον λίθινον συμβάλλοντα τοὺς τῆς δεξιᾶς χειρὸς δακτύλους ὡς ἂν ἀποκροτοῦντα, καὶ ἐπιγραφὴν εἶναι ᾿Ασσυρίοις γράμμασι τοιάνδε „Σαρδανάπαλλος ὁ ᾿Ανακυνδαράξεω παῖς „᾿Αγχιάλην καὶ Ταρσὸν ἔδειμεν ἡμέρῃ μιῇ. ἔσθιε πῖνε „παῖζε, ὡς τἆλλα τούτου οὐκ ἄξια,” τοῦ ἀποκροτήματος. μέμνηται δὲ καὶ Χοιρίλος τούτων· καὶ δὴ καὶ περιφέρεται τὰ ἔπη ταυτί „ταῦτ’ ἔχω, ὅσσ’ ἔφαγον καὶ „ἀφύβρισα, καὶ μετ’ ἔρωτος τέρπν’ ἔπαθον, τὰ δὲ „πολλὰ καὶ ὄλβια κεῖνα λέλειπται.”

Ashurbanipal
The Man. The Myth.

Among certain Greek writers (starting as early as Aristophanes: Birds 1021) Sardanapallus was proverbially a glutton

Hesychius

“Sardanapallos: Nearly everyone writes that this guy was a slave to every kind of excess and delicacy. They say that this is recorded on his on monument in Assyrian letters in Ninevah, Assyria.”

Σαρδανάπαλ(λ)ος· πάντες σχεδὸν ἁπάσης ἀκολασίας καὶ τρυφῆς
δοῦλον τοῦτον ἀναγράφουσι γεγονέναι. καὶ ἐπὶ τῷ μνήματι αὐτοῦ ἐν
τῇ ᾿Ασσυρίᾳ ἐν Νίνῳ φασὶν ἐπιγεγράφθαι ᾿Ασσυρίοις γράμμασι·

Suda S.v. Sardanapolous

“Kallisthenes claims in the second book of his Persian Histories that there were two men named Sardapapalos [Assurbanipal], one was active and well-born, but the other was a dandy. In Ninevah, his memorial bears the inscription

“The son of Anakundaraxes built Tarsos and Ankhialê in a single day.
Eat, drink, screw because other things are not worthy of this.”

That is, [worthy of] a snap of his fingers. For when he set up the statue in his memory it was made with its hands over its head, as if it were snapping its fingers. The same thing is inscribed in Ankhialê and Tarsos, which is called Zephurion now.

There is also a proverb: “May you grow older than Tithonos, wealthier than Kinyras, and more industrious than Sardanopalos. Then you can prove the proverb: Old men are children twice.”  This is used for the very old, since Tithonos avoided aging with a prayer and became a cicada. Kinyras was a descendant of king Pharakes of the Cypriots and he was distinguished for his wealth. And Sardanapalos, king of the Assyrians, destroyed his own kingdom while he lived in luxury and immoderation. He was the son of Anakyndarakes, the king of Ninevah which falls within Persian lands. The story is that he founded Tarsos and Ankhilaê in a single day. And that, shamefully, he was too proud to be seen by his servants unless they were girls or eunuchs. He rotted himself with wine and was found after he died indoors.”

Σαρδαναπάλους ἐν β′ Περσικῶν δύο φησὶ γεγονέναι Καλλισθένης, ἕνα μὲν δραστήριον καὶ γενναῖον, ἄλλον δὲ μαλακόν. ἐν Νίνῳ δ’ ἐπὶ τοῦ μνήματος αὐτοῦ τοῦτ’ ἐπιγέγραπται· ᾿Ανακυνδαράξου παῖς Ταρσόν τε καὶ ᾿Αγχιάλην ἔδειμεν ἡμέρῃ μιῇ. ἔσθιε, πίνε, ὄχευε, ὡς τά γε ἄλλα οὐδὲ τούτου ἐστὶν ἄξια. τουτέστι τοῦ τῶν δακτύλων ἀποκροτήματος· τὸ γὰρ ἐφεστὼς τῷ μνήματι ἄγαλμα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆςἔχον τὰς χεῖρας πεποίηται, ὥστ’ ἂν ἀποληκοῦν τοῖς δακτύλοις. ταυτὸ καὶ ἐν ᾿Αγχιάλῳ τῇ πρὸς Ταρσῷ ἐπιγέγραπται, ἥτις νῦν καλεῖται Ζεφύριον. καὶ παροιμία· καταγηράσαις Τιθωνοῦ βαθύτερον, Κινύρου πλουσιώτερος καὶ Σαρδαναπάλου τρυφηλότερος, ὅπως τὸ τῆς παροιμίας ἐπὶ σοὶ πληρωθῇ, δὶς παῖδες οἱ γέροντες. ἐπὶ τῶν ὑπεργήρων· ὁ γὰρ Τιθωνὸς κατ’ εὐχὴν τὸ γῆρας ἀποθέμενος εἰς τέττιγα μετέβαλε· Κινύρας δέ, ἀπόγονος Φαρνάκου βασιλέως Κυπρίων, πλούτῳ διαφέρων· Σαρδανάπαλος δέ, ᾿Ασσυρίων βασιλεύς, ὃς ἐπ’ ἀκολασίᾳ καὶ τρυφῇ διαβιοὺς

κατέλυσε τὴν ἰδίαν ἀρχήν. ὁ δὲ Σαρδανάπαλος οὗτος υἱὸς ἦν ᾿Ανακυνδαράξου, βασιλέως Νίνου, Περσικῆς χώρας· ὃς ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ Ταρσὸν καὶ ᾿Αγχιάλην ἔκτισε. φασὶ δὲ αὐτὸν αἰσχρῶς καλλωπίζεσθαι τοῖς τε  οἰκείοις μὴ ὁρᾶσθαι, εἰ μὴ εὐνούχοις καὶ κόραις. πεπυρπολημένος δὲ τῷ οἴνῳ, ἔνδον εὑρεθεὶς ἀπέθανε.

 

Perhaps someone should write a song about him….

Cicero had a Reason to Lament, You Don’t

Martial, Epigrams 9.70

“Cicero once said “What customs, what times!”
As Cataline laid out his sinful designs
And when a son and father-in-law met with dread arms
And dyed the ground red with civil blood.
But why do you repeat “What Customs, What times” now
What can displease you now? Caecilianus, what is it?
We have no clash of kings or insanity of sword.
Our customs don’t make you hate your own times,
but your own do, Caecilianus.”

Dixerat ‘O mores! O tempora!’ Tullius olim,
sacrilegum strueret cum Catilina nefas,
cum gener atque socer diris concurreret armis
maestaque civili caede maderet humus.
cur nunc ‘O mores!’ cur nunc ‘O tempora!’ dicis? 5
quod tibi non placeat, Caeciliane, quid est?
nulla ducum feritas, nulla est insania ferri;
pace frui certa laetitiaque licet.
Non nostri faciunt tibi quod tua tempora sordent,
sed faciunt mores, Caeciliane, tui.

Cicero throws up his Brief like a Gentleman (from The Comic History of Rome, c. 1850)

This Poem Breaks Metrical Rules

Hephaestion, Handbook on Meter

 “Every line of verse ends with a complete word. For this reason, lines like Simonides’ Epigram should be criticized:

“A great light arose for the Athenians when Aristo-
geitôn and Harmodios killed Hipparkhos

[…]

They restored equality to their land.”

πᾶν μέτρον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν· ὅθεν ἐπίληπτά ἐστι τὰ τοιαῦτα Σιμωνίδου ἐκ τῶν ἐπιγραμμάτων·

ἦ μέγ᾿ Ἀθηναίοισι φόως γένεθ᾿, ἡνίκ᾿ Ἀριστο-
γείτων Ἵππαρχον κτεῖνε καὶ Ἁρμόδιος·
[ ]
[ ἰσόνομον πα]τρίδα γῆν ἐθέτην.

Harmodius and Aristogeiton Lekythos

I Made Your Poems Worse: You’re Welcome!

Pliny, Letters, 4.18

“To Arrius Antonius, My friend:

Is there any way I can prove myself to you beyond the work I have put in to your Greek epigrams, which I have tried to match in Latin translation? It’s still a turn for the worse: the cause is the weakness of my own genius followed by the inadequacy of what Lucretius calls the “poverty of our country’s language.” But, if these Latin translations of mine seem to you to possess any bit of charm, then you know how much pleasure I have in the originals you made in Greek. Farewell.”

Plinius Arrio Antonino Suo S.

Quemadmodum magis adprobare tibi possum, quanto opere mirer epigrammata tua Graeca, quam quod quaedam Latine aemulari et exprimere temptavi? in deterius tamen. Accidit hoc primum imbecillitate ingenii mei, deinde inopia ac potius, ut Lucretius ait, egestate patrii sermonis. Quodsi haec, quae sunt et Latina et mea, habere tibi aliquid venustatis videbuntur, quantum putas inesse iis gratiae, quae et a te et Graece proferuntur! Vale.

Greek Epigram by Sopater