Lyric Love, Translation and Transformation

Sappho fr. 31

“That man seems like the gods
To me—the one who sits facing
You and nearby listens as you
sweetly speak—

and he hears your lovely laugh—this then
makes the heart in my breast stutter,
when I glance even briefly, it is no longer possible
for me to speak—

but my tongue sticks in silence
and immediately a slender flame runs under my skin.
I cannot see with my eyes, I hear
A rush in my ears—

A cold sweat breaks over me, a tremble
Takes hold of me. Then paler than grass,
I think that I have died
Just a little.”

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ’ ἦ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν,
ὠς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’ ὤς με φώναι-
σ’ οὐδ’ ἒν ἔτ’ εἴκει,

ἀλλ’ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε λέπτον
δ’ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ-
βεισι δ’ ἄκουαι,

†έκαδε μ’ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται† τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω ‘πιδεύης
φαίνομ’ ἔμ’ αὔται·

As many know and many love, Catullus 51 is a ‘translation’. This poem brought my first exposure to Sappho at the tender age of 16. I can translate it almost without looking at it.

“That man seems to me equal to a gods,
that man, if it is right, surpasses the gods
as he sits opposite you
seeing and hearing you

sweetly laughing; every sense escapes
miserable me: for the same time I see you
Lesbia, nothing is left for me

my tongue grows heavy, and a tender flame
flickers under my limbs, and twin ears
ring with their own sound, my eyes
are shaded by night.

Leisure, Catullus, is your problem:
you revel in leisure and you have done too much.
Leisure has brought kings low,
and destroyed cities once rich.”

Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit
dulce ridentem, misero quod omnis
eripit sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
* * * * * * * *

lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte
tintinant aures gemina, teguntur
lumina nocte.

otium, Catulle, tibi molestum est:
otio exsultas nimiumque gestis:
otium et reges prius et beatas
perdidit urbes.

Sappho is pretty amazing. I also love this anecdote from Aelian:

Aelian, Fragment 187/190 (from Stobaeus 3.29.58)

“Solon the Athenian, the son of Eksêkestides, when his nephew sang some song of Sappho at a drinking party, took pleasure in it and asked the young man to teach it to him. When someone asked why he was eager to learn it, he responded: “So, once I learn it, I may die.”

Σόλων ὁ ᾿Αθηναῖος ᾿Εξηκεστίδου παρὰ πότον τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ μέλος τι Σαπφοῦς ᾄσαντος, ἥσθη τῷ μέλει καὶ προσέταξε τῷ μειρακίῳ διδάξει αὐτόν. ἐρωτήσαντος δέ τινος διὰ ποίαν αἰτίαν τοῦτο σπουδάσειεν, ὃ δὲ ἔφη ‘ἵνα μαθὼν αὐτὸ ἀποθάνω.’

Image result for medieval manuscript sappho

Boccacio, de mulieribus claris/Le livre de femmes nobles et renomées (trad. anonyme), 15-16th century, France (Cognac). Bibliothèque Nationale MS Français 599 fol. 42

Suspicious Speech and the Pleasure Principle

Quintilian Inst Orat. 5.14

“In addition, the harsher something is by nature, the more it must be peppered with pleasures. A speech’s content is less suspicious thanks to disguise; and the audience’s pleasure aids much the speech’s credibility. Unless, of course, we believe that Cicero put it badly in his suggestion that “laws keep quiet among arms’ or “sometimes a sword is handed to us by the laws themselves.” In these cases, the devices must be consideration as an ornament, not an impediment.”

quoque quid est natura magis asperum, hoc pluribus condiendum est voluptatibus, et minus suspecta argumentatio dissimulatione, et multum ad fidem adiuvat audientis voluptas: nisi forte existimamus Ciceronem haec ipsa male in argumentatione dixisse, ‘silere leges inter arma’, et ‘gladium nobis interim ab ipsis porrigi legibus’. In his tamen habendus is est modus ut sint ornamento, non impedimento.

Image result for medieval manuscript pleasure

Roman de la Rose. Bruges c. 1490-150

Playing with Words: Learning For School but Not for Living

Seneca, Moral Epistle 106.11-12

“In sum, whatever we do we are compelled to do by either malice or virtue. What controls a body, is corporeal; what gives force to a body is a body. The good of a body is corporeal good; the good of a person is the good of a body—therefore it too is corporeal.

Since I have pursued this custom as you wanted, now I myself will say what I expect you to say: “we have been playing games!” Our wit is worn thing by silly things—they make us learned but not good. To be wise is a more obvious matter—it is much better to use literature to improve the mind, but we waste the rest of our time in empty matters, and so we waste philosophy itself. Just as in all things, so too we labor excessively over literature. We learn not for life but for school. Goodbye.”

Denique quidquid facimus, aut malitiae aut virtutis gerimus imperio. Quod imperat corpori, corpus est, quod vim corpori adfert, corpus. Bonum corporis corporalest,bonum hominis et corporis bonum est; itaque corporale est.

11Quoniam, ut voluisti, morem gessi tibi, nunc ipse dicam mihi, quod dicturum esse te video: latrunculis ludimus. In supervacuis subtilitas teritur; non faciunt bonos ista, sed doctos. Apertior res est sapere, immo simpliciter satius est ad mentem bonam uti litteris, sed nos ut cetera in supervacuum diffundimus, ita philosophiam ipsam. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus; non vitae sed scholae discimus. Vale.

Dirc van Delf | Table of Christian Faith | Illuminated by the Masters of Dirc van Delft | ca. 1405–10 | The Morgan Library & Museum

Dirc van Delf, Table of Christian Faith, in Dutch, The Netherlands, Utrecht(?), ca. 1405-10, Illuminated by the Masters of Dirc van Delft (from pinterest)

 

Myth: Shaping Our Minds Through Pleasure and Fear

Strabo, Geography 1.2.8

“For every illiterate and uneducated person is in some way a child and delights in the same way in stories—similar as well is the case of a person educated moderately. For this person is not ruled by reason, and this is the custom from childhood. Since the marvelous is not only sweet but also frightening, there is a need for both types for children and those in the next age. We use the sweet stories to encourage children and the the frightening ones to discourage them. The Lamia, for example, is a story like this, as is that of Ephialtes and Mormolukê.

Many of those who live in cities are compelled toward certain action by incitements of myths when they hear the poets praising the mythical courageous deeds—the deeds of Herakles or Theseus—or the honors accorded from the gods or when they see Zeus in a picture, or cult image, or images signaling the mythical tale in some way. To discourage them, they have tales whenever there are punishments from the gods and fears or threats or things they have received through some tale or unexpected punishment even if they believe it has happened to other people.

For it is not possible to persuade the mass of women and every kind of common person by reason with philosophy and to encourage them to piety, and righteousness, and fidelity; but it is necessary to do this through fear. And that is not [possible] without myth-making and wonder. For the lighting, aegis, trident, torches, dragons, thyrsis-shaking, weapons of the gods, the myths and all the ancient theology, these are all things those who found states use as bogeymen for childish minds.

This was myth-making and it was a good support for the commonwealth and the political arrangement of life and the inquiry of the way things really are; the ancients pursued their childhood’s education into their later years and they supposed that every age could become sufficiently prudent through poetry. In later years, the writing of history and then philosophy entered our consciousness. But these work only for the few; poetry is more useful to the public and can fill the theaters. The poetry of Homer supersedes: but the first historians and natural philosophers were myth-makers as well.”

καὶ ἰδιώτης δὲ πᾶς καὶ ἀπαίδευτος τρόπον τινὰ παῖς ἐστι φιλομυθεῖ τε ὡσαύτως: ὁμοίως δὲ καὶ ὁ πεπαιδευμένος μετρίως: οὐδὲ γὰρ οὗτος ἰσχύει τῷ λογισμῷ, πρόσεστι δὲ καὶ τὸ ἐκ παιδὸς ἔθος. ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον ἡδὺ ἀλλὰ καὶ φοβερὸν τὸ τερατῶδες, ἀμφοτέρων ἐστὶ τῶν εἰδῶν χρεία πρός τε τοὺς παῖδας καὶ τοὺς ἐν ἡλικίᾳ: τοῖς τε γὰρ παισὶ προσφέρομεν τοὺς ἡδεῖς μύθους εἰς προτροπήν, εἰς ἀποτροπὴν δὲ τοὺς φοβερούς: ἥ τε γὰρ Λάμια μῦθός ἐστι καὶ ἡ Γοργὼ καὶ ὁ Ἐφιάλτης καὶ ἡ Μορμολύκη.

οἵ τε πολλοὶ τῶν τὰς πόλεις οἰκούντων εἰς μὲν προτροπὴν ἄγονται τοῖς ἡδέσι τῶν μύθων, ὅταν ἀκούωσι τῶν ποιητῶν ἀνδραγαθήματα μυθώδη διηγουμένων, οἷον Ἡρακλέους ἄθλους ἢ Θησέως, ἢ τιμὰς παρὰ θεῶν νεμομένας, ἢ νὴ Δία ὁρῶσι γραφὰς ἢ ξόανα ἢ πλάσματα τοιαύτην τινὰ περιπέτειαν ὑποσημαίνοντα μυθώδη: εἰς ἀποτροπὴν δέ, ὅταν κολάσεις παρὰ θεῶν καὶ φόβους καὶ ἀπειλὰς ἢ διὰ λόγων ἢ διὰ τύπων ἀοράτων τινῶν προσδέχωνται, ἢ καὶ πιστεύωσι περιπεσεῖν τινας.

οὐ γὰρ ὄχλον γε γυναικῶν καὶ παντὸς χυδαίου πλήθους ἐπαγαγεῖν λόγῳ δυνατὸν φιλοσόφῳ καὶ προσκαλέσασθαι πρὸς εὐσέβειαν καὶ ὁσιότητα καὶ πίστιν, ἀλλὰ δεῖ καὶ διὰ δεισιδαιμονίας: τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄνευ μυθοποιίας καὶ τερατείας. κεραυνὸς γὰρ καὶ αἰγὶς καὶ τρίαινα καὶ λαμπάδες καὶ δράκοντες καὶ θυρσόλογχα τῶν θεῶν ὅπλα μῦθοι καὶ πᾶσα θεολογία ἀρχαϊκή: ταῦτα δ᾽ ἀπεδέξαντο οἱ τὰς πολιτείας καταστησάμενοι μορμολύκας τινὰς πρὸς τοὺς νηπιόφρονας.

τοιαύτης δὲ τῆς μυθοποιίας οὔσης καὶ καταστρεφούσης εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ πολιτικὸν τοῦ βίου σχῆμα καὶ τὴν τῶν ὄντων ἱστορίαν, οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὴν παιδικὴν ἀγωγὴν ἐφύλαξαν μέχρι τῶν τελείων ἡλικιῶν, καὶ διὰ ποιητικῆς ἱκανῶς σωφρονίζεσθαι πᾶσαν ἡλικίαν ὑπέλαβον: χρόνοις δ᾽ ὕστερον ἡ τῆς ἱστορίας γραφὴ καὶ ἡ νῦν φιλοσοφία παρελήλυθεν εἰς μέσον. αὕτη μὲν οὖν πρὸς ὀλίγους, ἡ δὲ ποιητικὴ δημωφελεστέρα καὶ θέατρα πληροῦν δυναμένη, ἡ δὲ δὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπερβαλλόντως: καὶ οἱ πρῶτοι δὲ ἱστορικοὶ καὶ φυσικοὶ μυθογράφοι.

Medusa Bernini 1638/1648

Bernini’s Medusa

Let Poets Be Our Teachers

Strabo Geography 1.2.3

“[Eratosthenes] said that the poet arranges everything for delighting the mind and not for education. Quite the opposite—ancients used to say that poetry was the first philosophy which integrates us into life from youth and teaches our characters, informs our experiences, and our actions in a pleasurable way.

The scholars of our day claim that the poet is the only wise person. For this reason too, the cities of Greece educate their children at the earliest stages through poetry, not only of course for the sake of entertaining them, but for nurturing wisdom as well. Indeed, for this reason too, music teachers who instruct those who play strings, lyre, and pipes help to shape their character. For these teachers say that they are also reformers of their ways. It is not only common to hear Pythagoreans making such claims, but even Aristoxenos asserts this, and Homer said that the singers were the wisest people of his day.”

Ποιητὴν γὰρ ἔφη πάντα στοχάζεσθαι ψυχαγωγίας, οὐ διδασκαλίας. τοὐναντίον δ’ οἱ παλαιοὶ φιλοσοφίαν τινὰ λέγουσι πρώτην τὴν ποιητικήν, εἰσάγουσαν εἰς τὸν βίον ἡμᾶς ἐκ νέων καὶ διδάσκουσαν ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις μεθ’ ἡδονῆς· οἱ δ’ ἡμέτεροι καὶ μόνον ποιητὴν ἔφασαν εἶναι τὸν σοφόν. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς παῖδας αἱ τῶν ῾Ελλήνων πόλεις πρώτιστα διὰ τῆς ποιητικῆς παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δήπουθεν ψιλῆς, ἀλλὰ σωφρονισμοῦ· ὅπου γε καὶ οἱ μουσικοὶ ψάλλειν καὶ λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης· παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἠθῶν. ταῦτα δ’ οὐ μόνον παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀκούειν ἐστὶ λεγόντων, ἀλλὰ καὶ ᾿Αριστόξενος οὕτως ἀποφαίνεται. καὶ ῞Ομηρος δὲ τοὺς ἀοιδοὺς σωφρονιστὰς εἴρηκε.

Later

“But the nature of the poet is yoked to that of the human being—therefore, one cannot be a good poet unless first established as a good person.”

ἡ δὲ ποιητοῦ συνέζευκται τῇ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐχ οἷόν τε ἀγαθὸν γενέσθαι ποιητὴν μὴ πρότερον γενηθέντα ἄνδρα ἀγαθόν.

Homer’s Tales and The Narrative Animal

Strabo, Geography 1.2.7-8

Homer tells precisely of not merely the neighboring lands and Greece itself—as Eratosthenes has claimed—but many other places farther afield too and he tells his myths better than those who followed him. For he does not offer every tale for wonder only, but also to contribute to knowledge—especially in the wanderings of Odysseus—he allegorizes, provides warnings, and delights [his audiences]. This is something [Eratosthenes] is really wrong about when he asserts that the poet and his interpreters are fools. This is a subject worth speaking on to a much greater extent.”

The first point is that it is not only poets who used myths, but cities and lawmakers did too for the sake of their usefulness, once they noted the native disposition of the story-oriented animal. For Humans love to learn; loving stories is a prelude to this. This is why children start by listening and making a common ground in stories.

The reason for this is that story/myth is a novel-kind-of-thought [to them] which helps them thing not about what they already know but about different kinds of things too. To children we are obliged to hold out such enticements, in order that in riper years, when the mind is powerful, and no longer needs such stimulants, it may be prepared to enter on the study of actual realities.

There is sweetness in novelty and what someone does not already know, This is the very thing that also creates a love-of-learning. Whenever something amazing and ominous is present, it nurtures pleasure, which is a magic charm for learning. In the early years it is necessary to use these types of attractions, but when age increases toward the study of things as they really are, then the understanding has advanced and no longer requires flatteries.”

᾿αλλ᾽ οὐδὲ τὰ σύνεγγυς μόνον, ὥσπερ Ἐρατοσθένης εἴρηκε, καὶ τὰ ἐν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ καὶ τῶν πόρρω πολλὰ λέγει καὶ δι᾽ ἀκριβείας Ὅμηρος καὶ μᾶλλόν γε τῶν ὕστερον μυθολογεῖται, οὐ πάντα τερατευόμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιστήμην ἀλληγορῶν ἢ διασκευάζων ἢ δημαγωγῶν ἄλλα τε καὶ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην, περὶ ἧς πολλὰ διαμαρτάνει τούς τ᾽ ἐξηγητὰς φλυάρους ἀποφαίνων καὶ αὐτὸν τὸν ποιητήν: περὶ ὧν ἄξιον εἰπεῖν διὰ πλειόνων.

καὶ πρῶτον ὅτι τοὺς μύθους ἀπεδέξαντο οὐχ οἱ ποιηταὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ πόλεις πολὺ πρότερον καὶ οἱ νομοθέται τοῦ χρησίμου χάριν, βλέψαντες εἰς τὸ φυσικὸν πάθος τοῦ λογικοῦ ζῴου: φιλειδήμων γὰρ ἅνθρωπος, προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον. ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία ἀκροᾶσθαι καὶ κοινωνεῖν λόγων ἐπὶ πλεῖον.

αἴτιον δ᾽, ὅτι καινολογία τίς ἐστιν ὁ μῦθος, οὐ τὰ καθεστηκότα φράζων ἀλλ᾽ ἕτερα παρὰ ταῦτα: ἡδὺ δὲ τὸ καινὸν καὶ ὃ μὴ πρότερον ἔγνω τις: τοῦτο δ᾽ αὐτό ἐστι καὶ τὸ ποιοῦν φιλειδήμονα. ὅταν δὲ προσῇ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ τὸ τερατῶδες, ἐπιτείνει τὴν ἡδονήν, ἥπερ ἐστὶ τοῦ μανθάνειν φίλτρον. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀνάγκη τοιούτοις δελέασι χρῆσθαι, προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων μάθησιν ἄγειν, ἤδη τῆς διανοίας ἐρρωμένης καὶ μηκέτι δεομένης κολάκων.

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

123: “The most general implication is that a culture is constantly in process of being recreated as it is interpreted and renegotiated by its members. In this view, a culture is as much a forum for negotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications for action. Indeed, every culture maintains specialized institutions or occasions for intensifying this “forum-like” feature. Storytelling, theater, science, even jurisprudence are all techniques for intensifying this function—ways of exploring possible worlds out of the context of immediate need. Education is (or should be) one of the principal forums for performing this function—though it is often timid in doing so. It is the forum aspect of a culture that gives its participants a role in constantly making and remaking the culture…”

Bern Le Hunte and Jan A. Golembiewski. “Stories Have the Power to Save Us: A Neurological Framework for the Imperative to Tell Stories.” Arts and Social Sciences Journal 5.2 (2014) 73-76.

73: “The claim that stories have the power to save us is audacious, yet it is one that can be validated by neuroscience. This article demonstrates that the brain is hard-wired to process stories in a most fundamental way, indicating the evolutionary priority that storytelling has had in human development, and the importance it has in forging a future humanity.”

Edmund Wilson. “On Free Will and How the Brain is Like a Colony of Ants.” Harper’s September 2014, 49-52.

51: “The final reason for optimism is the human necessity for confabulation, which offers more evidence of a material basis to consciousness. Our minds consist of storytelling.”

Jonathan Gottschalk. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Mariner Books, 2012.

58: “The psychologist and novelist Keith Oakley calls stories the flight simulators of human social life.”

Mark Turner. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford: 1996.

4-5:  “narrative imagining—story—is the fundamental instrument of thought. Rational capacities depend upon it. It is our chief means of looking into the future, of predicting, of planning, and of explaining. It is a literary capacity indispensable to human cognition generally. This is the first way in which the mind is essentially literary.”

Rain and Four-Horse Chariots: Some Metaphors for Language

Varro, On The Latin Language 5.11-12

“Pythagoras of Samos claims that the basic elements of all things are paired—finite and infinite; good and bad; alive and dead, day and night. For this reason, then, two basic elements are motion and set-position; and both split into four parts: what is still or is moved is a body; where it is moved is a place; while it is moved, is a time; what is the character of the movement, an action. The four-part split will be more obvious like this: the body is something like a runner; the stadium is where he runs; the hour is his time; and the running is the action.

For this reason, then, all things can be divided into four parts and these are eternal—since there is never time unless there is motion—even an interruption of motion needs time; nor is there motion without place and body, since the former is the thing that moves and the latter is where it moves; nor is there a lack of action where the body moves. Therefore, location, body, time and action are the four-horse chariot of etymological foundations.”

Pythagoras Samius ait omnium rerum initia esse bina ut finitum et infinitum, bonum et malum, vitam et mortem, diem et noctem. Quare item duo status et motus, utrumque quadripertitum: quod stat aut agitatur, corpus, ubi agitatur, locus, dum agitatur, tempus, quod est in agitatu, actio. Quadripertitio magis sic apparebit: corpus est ut cursor, locus stadium qua currit, tempus hora qua currit, actio cursio.

Quare fit, ut ideo fere omnia sint quadripertita et ea aeterna, quod neque unquam tempus, quin fuerit motus: eius enim intervallum tempus; neque motus, ubi non locus et corpus, quod alterum est quod movetur, alterum ubi; neque ubi is agitatus, non actio ibi. Igitur initiorum quadrigae locus et corpus, tempus et action.

Lucretius, De Rerum Natura 1.192-198

“One must consider too that without a fixed annual amount of rain
the land cannot produce its gladdening fruit
nor is it the nature of animals bereft of their customary food
to be able to increase their race and safeguard life;
In this way you ought to understand more readily that many bodies
are shared among many things, just as we see letters shared among words,
than that anything could ever exist without elemental beginnings.”

Huc accedit uti sine certis imbribus anni
laetificos nequeat fetus submittere tellus
nec porro secreta cibo natura animantum
propagare genus possit vitamque tueri; 195
ut potius multis communia corpora rebus
multa putes esse, ut verbis elementa videmus,
quam sine principiis ullam rem existere posse.

 

Image result for Medieval Manuscript abecedario

%d bloggers like this: