Athetizing a Dream

Homer, Il. 22.199-201

“As in a dream he isn’t able to pursue the one fleeing
Nor in turn is he able to escape him, nor again can the other overtake him
So he can’t catch up to him with his feet and the other can’t get away”

ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·
οὔτ’ ἄρ’ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ’ ὃ διώκειν·
ὣς ὃ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ’ ὃς ἀλύξαι.

Schol. A ad Il. 22.199-201

“These three lines are athetized because they are simple in structure and thought and they indicate the uselessness of the chase and its unchangeable nature.”

Ariston. ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ<—οὐδ’ ὃς ἀλύξαι>: ἀθετοῦνται στίχοι τρεῖς, ὅτι καὶ τῇ κατασκευῇ καὶ τῷ νοήματι εὐτελεῖς· καὶ γὰρ ἀπραξίαν δρόμου καὶ τὸ ἀπαράβατον σημαίνουσιν…

Schol T.ad Il. 22.199-201

“The lines are athetized because of the weakness of the thought and because they slight the swift-footedness of Achilles”

ex. (Ariston.?) ἄλλως· ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ<—ἀλύξαι>: ἀθετοῦνται οἱ τρεῖς διὰ τὸ ἀσθενὲς τῆς φράσεως, καὶ ὅτι ὑπεκλύουσι τὴν ποδώκειαν ᾿Αχιλλέως. 

Schol bT ad Il. 22.199-201

“The poet wants to make clear the impossibility of the action, how these things are fantasies and not real, that they are achieving nothing: the first does not escape, the second cannot overtake him.”

ex. ὡς δ’ ἐν ὀνείρῳ<—ἀλύξαι>: τὸ ἄπρακτον θέλει δηλῶσαι· ὡς γὰρ ἐκεῖνα φαντασίαι καὶ οὐκ ἀλήθειαί εἰσιν, οὕτω καὶ οὗτοι οὐδὲν ἤνυον, οὔτε οὗτος τὸ φεύγειν οὔτε οὗτος τὸ καταλαβεῖν·

 

Achilles doodt Hector (Léonce Legendre, circa 1831 – circa 1893); collection: Musea Brugge – Groeningemuseum

Missing Deadlines Because of Chronic Illness

Fronto to Praeciilius Pompeianus          (Ambr. 312, following 313)

“You will hear from my, Pompeianus, the truth of how the matter is and I would hope that you would believe that I am speaking the truth. Nearly last year I took that oration For the Bithynians into my hand and I started to correct it. I also promised you some things concerning that oration when I was at Rome then. And, if my memory serves me correctly, when we were having a conversation about certain sections of the speech, I said and was somewhat proud that I had carefully enough examined in that speech which hinged on the crime of contract killing.

But in the meantime a bout of neuritis overcame me pretty strongly and it has remained longer and more burdensome than is typical. When my limbs are coursing with pain, I am incapable of giving any attention to things that must be written or read. I have not dared up to now to ever ask this much of myself. When those wondrous beasts, philosophers, tell us that the wise man, even if he were locked in the bull of Phalaris, would be no less blessed, I could believe it more easily that we would be a little bit happier while cooking in the brass to contemplate some introduction or write some letters.”

Fronto Praecilio Pompeiano salutem.

Verum ex me, mi Pompeiane, uti res est,  audies; velimque te mihi verum | dicenti fidem habere. Orationem istam Pro Bithynisante annum fere in manus sumpseram et corrigere institueram. Tibi etiam Romae tunc agenti nonnihil de ista oratione promiseram. Et quidem, si recte memini, quom sermo inter nos de partitionibus orationum ortus esset, dixeram et prae me tuleram, satis me diligenter in ista oratione coniecturam, quae in crimine mandatae caedis verteretur, divisisse argumentis ac refutasse. Interea nervorum dolor solito vehementior me invasit, et diutius ac molestius solito remoratus est. Nec possum ego membris cruciantibus operam ullam litteris scribendis legendisque impendere; nec umquam istuc a me postulare ausus sum. Philosophis etiam mirificis hominibus dicentibus, sapientem virum etiam in Phalaridis tauro inclusum beatum nihilominus fore, facilius crediderim beatum eum fore quam posse tantisper amburenti in aheno prohoemium meditari aut epigrammata scribere.

Image result for Fronto Roman
Enter a caption

Evil Words Lead to Evil Deeds

Basil the Great, to Young Men 5

“For growing comfortable with wicked words is a kind of path towards wicked deeds. For this reason, we must defend the soul with all care, just in case we overlook something of the worse nature in accepting pleasure from words, as those who receive poisons with honey.

Therefore, we will not praise the poets when they slander, mock, or show people lusting or drunk, or when they characterize happiness with a full table or corrupting songs. And we shall pay the least attention to their words about he gods, especially when they describe them as being many in number and in discord with each other. For in their poems, brothers war with brothers, parents fight with children, and the children have war without truce against their parents. We will leave to the stage performers those adulterous acts of the gods, their lusts and sex out in the open, and especially those of the highest and best of all, Zeus, how they tell it, those stories someone would blush even if they were telling them about animals!”

ἡ γὰρ πρὸς τοὺς φαύλους τῶν λόγων συνήθεια, ὁδός τίς ἐστιν ἐπὶ τὰ πράγματα. διὸ δὴ πάσῃ φυλακῇ τὴν ψυχὴν τηρητέον, μὴ διὰ τῆς τῶν λόγων ἡδονῆς παραδεξάμενοί τι λάθωμεν τῶν χειρόνων, ὥσπερ οἱ τὰ δηλητήρια μετὰ τοῦ μέλιτος προσιέμενοι, οὐ τοίνυν ἐπαινεσόμεθα τοὺς ποιητὰς οὐ λοιδορουμένους, οὐ σκώπτοντας, οὐκ ἐρῶντας ἢ μεθύοντας μιμουμένους, οὐχ ὅταν τραπέζῃ πληθούσῃ καὶ ᾠδαῖς ἀνειμέναις τὴν εὐδαιμονίαν ὁρίζωνται.πάντων δὲ ἥκιστα περὶ θεῶν τι διαλεγομένοις προσέξομεν, καὶ μάλισθ᾿ ὅταν ὡς περὶ πολλῶν τε αὐτῶν διεξίωσι καὶ τούτων οὐδὲ ὁμονοούντων. ἀδελφὸς γὰρ δὴ παρ᾿ ἐκείνοις διαστασιάζει πρὸς ἀδελφὸν καὶ γονεὺς πρὸς παῖδας καὶ τούτοις αὖθις πρὸς τοὺς τεκόντας πόλεμός ἐστιν ἀκήρυκτος. μοιχείας δὲ θεῶν καὶ ἔρωτας καὶ μίξεις ἀναφανδόν, καὶ ταῦτάς γε μάλιστα τοῦ κορυφαίου πάντων καὶ ὑπάτου Διός, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἃ κἂν περὶ βοσκημάτων τις λέγων ἐρυθριάσειε, τοῖς ἐπὶ σκηνῆς καταλείψομεν.

Ljeviska008.jpg
From wikimedia commons

Editing the Enneads

Porphyry, Life of Plotinus 24

“This is, therefore, our story of Plotinus’ life. When he assigned to me the arrangement and editing of his publications, I promised him when he was still alive and I also guaranteed our other friends to do that. So, first, I did not think it just to allow his books to be out of order from the time they were published but have imitated Apollodoros the Athenian and the peripatetic Andronicus. They first gathered the works of Epikharmos the comedic poet into ten collections and the second ordered the works of Aristotle and Theophrastos by subject matter, collecting into the same place similar theoretical discussions.

In a similar way, in fact, since I had 54 works of Plotinus, I separated the books into six groups of nine volumes each, chancing upon the final number six along with nines quite happily. Once I assembled similar topics into each Ennead, I gave the first place to the more tractable problems.”

Τοιοῦτος μὲν οὖν ὁ Πλωτίνου ἡμῖν ἱστόρηται βίος. Ἐπεὶ δὲ αὐτὸς τὴν διάταξιν καὶ τὴν διόρθωσιν τῶν βιβλίων ποιεῖσθαι ἡμῖν ἐπέτρεψεν, ἐγὼ δὲ κἀκείνῳ ζῶντι ὑπεσχόμην καὶ τοῖς ἄλλοις ἑταίροις ἐπηγγειλάμην ποιῆσαι τοῦτο, πρῶτον μὲν τὰ βιβλία οὐ κατὰ χρόνους ἐᾶσαι φύρδην ἐκδεδομένα ἐδικαίωσα, μιμησάμενος δ᾿ Ἀπολλόδωρον τὸν Ἀθηναῖον καὶ Ἀνδρόνικον τὸν Περιπατητικόν, ὧν ὁ μὲν Ἐπίχαρμον τὸν κωμῳδιογράφον εἰς δέκα τόμους φέρων συνήγαγεν, ὁ δὲ τὰ Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου εἰς πραγματείας διεῖλε τὰς οἰκείας ὑποθέσεις εἰς ταὐτὸν συναγαγών· οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ νδ ὄντα ἔχων τὰ τοῦ Πλωτίνου βιβλία διεῖλον μὲν εἰς ἓξ ἐννεάδας τῇ τελειότητι τοῦ ἓξ ἀριθμοῦ καὶ ταῖς ἐννεάσιν ἀσμένως ἐπιτυχών, ἑκάστῃ δὲ ἐννεάδι τὰ οἰκεῖα φέρων συνεφόρησα δοὺς καὶ τάξιν πρώτην τοῖς ἐλαφροτέροις προβλήμασιν. Ἡ μὲν γὰρ πρώτη ἐννεὰς ἔχει τὰ ἠθικώτερα τάδε·

Image result for Plotinus
Plotinus

Evil Words Lead to Evil Deeds

Basil the Great, to Young Men 5

“For growing comfortable with wicked words is a kind of path towards wicked deeds. For this reason, we must defend the soul with all care, just in case we overlook something of the worse nature in accepting pleasure from words, as those who receive poisons with honey.

Therefore, we will not praise the poets when they slander, mock, or show people lusting or drunk, or when they characterize happiness with a full table or corrupting songs. And we shall pay the least attention to their words about he gods, especially when they describe them as being many in number and in discord with each other. For in their poems, brothers war with brothers, parents fight with children, and the children have war without truce against their parents. We will leave to the stage performers those adulterous acts of the gods, their lusts and sex out in the open, and especially those of the highest and best of all, Zeus, how they tell it, those stories someone would blush even if they were telling them about animals!”

ἡ γὰρ πρὸς τοὺς φαύλους τῶν λόγων συνήθεια, ὁδός τίς ἐστιν ἐπὶ τὰ πράγματα. διὸ δὴ πάσῃ φυλακῇ τὴν ψυχὴν τηρητέον, μὴ διὰ τῆς τῶν λόγων ἡδονῆς παραδεξάμενοί τι λάθωμεν τῶν χειρόνων, ὥσπερ οἱ τὰ δηλητήρια μετὰ τοῦ μέλιτος προσιέμενοι, οὐ τοίνυν ἐπαινεσόμεθα τοὺς ποιητὰς οὐ λοιδορουμένους, οὐ σκώπτοντας, οὐκ ἐρῶντας ἢ μεθύοντας μιμουμένους, οὐχ ὅταν τραπέζῃ πληθούσῃ καὶ ᾠδαῖς ἀνειμέναις τὴν εὐδαιμονίαν ὁρίζωνται.πάντων δὲ ἥκιστα περὶ θεῶν τι διαλεγομένοις προσέξομεν, καὶ μάλισθ᾿ ὅταν ὡς περὶ πολλῶν τε αὐτῶν διεξίωσι καὶ τούτων οὐδὲ ὁμονοούντων. ἀδελφὸς γὰρ δὴ παρ᾿ ἐκείνοις διαστασιάζει πρὸς ἀδελφὸν καὶ γονεὺς πρὸς παῖδας καὶ τούτοις αὖθις πρὸς τοὺς τεκόντας πόλεμός ἐστιν ἀκήρυκτος. μοιχείας δὲ θεῶν καὶ ἔρωτας καὶ μίξεις ἀναφανδόν, καὶ ταῦτάς γε μάλιστα τοῦ κορυφαίου πάντων καὶ ὑπάτου Διός, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἃ κἂν περὶ βοσκημάτων τις λέγων ἐρυθριάσειε, τοῖς ἐπὶ σκηνῆς καταλείψομεν.

Image result for Basil the Great

A Word Overwrought: Longinus on Verbal Tumescence

Longinus, On the Sublime 1.3.3-5

‘For although they often believe that they are inspired, they are not carried away by a god but they are fooling around. As a general rule, it seems that being puffed up is among the the most difficult things to avoid. For, naturally, all those who strive to be grand are carried away into this fault as they attempt to avoid the accumulation of weakness or dryness, perhaps believing in the idea that “slipping in the pursuit of great things is still a noble mistake.”

Ah, but tumors are evil things if they are in bodies or words, those empty voids all misshapen and most often compelling us to the opposite of what we wanted. For, as they say, “there’s nothing dry as dropsy”. But while overwrought writing aims to surpass the sublime, childishness is the polar opposite of aiming high. It is completely ugly, small-minded, and in truth the least noble evil of all.”

πολλαχοῦ γὰρ ἐνθουσιᾶν ἑαυτοῖς δοκοῦντες οὐ βακχεύουσιν ἀλλὰ παίζουσιν. ὅλως δ᾿ ἔοικεν εἶναι τὸ οἰδεῖν ἐν τοῖς μάλιστα δυσφυλακτότατον. φύσει γὰρ ἅπαντες οἱ μεγέθους ἐφιέμενοι, φεύγοντες ἀσθενείας καὶ ξηρότητος κατάγνωσιν, οὐκ οἶδ᾿ ὅπως ἐπὶ τοῦθ᾿ ὑποφέρονται, πειθόμενοι τῷ “μεγάλων ἀπολισθαίνειν ὅμως εὐγενὲς  ἁμάρτημα.” κακοὶ δὲ ὄγκοι καὶ ἐπὶ σωμάτων καὶ λόγων οἱ χαῦνοι καὶ ἀναλήθεις καὶ μήποτε περιιστάντες ἡμᾶς εἰς τοὐναντίον· οὐδὲν γάρ, φασί, ξηρότερον ὑδρωπικοῦ. Ἀλλὰ τὸ μὲν οἰδοῦν ὑπεραίρειν βούλεται τὰ ὕψη, τὸ δὲ μειρακιῶδες ἄντικρυς ὑπεναντίον τοῖς μεγέθεσι· ταπεινὸν γὰρ ἐξ ὅλου καὶ μικρόψυχον καὶ τῷ ὄντι κακὸν ἀγεννέστατον.

Image result for medieval manuscript cancer treatment
Sometimes a good editor is like a medieval surgeon: brutal.

Missing Deadlines Because of Chronic Illness

Fronto to Praeciilius Pompeianus          (Ambr. 312, following 313)

“You will hear from my, Pompeianus, the truth of how the matter is and I would hope that you would believe that I am speaking the truth. Nearly last year I took that oration For the Bithynians into my hand and I started to correct it. I also promised you some things concerning that oration when I was at Rome then. And, if my memory serves me correctly, when we were having a conversation about certain sections of the speech, I said and was somewhat proud that I had carefully enough examined in that speech which hinged on the crime of contract killing.

But in the meantime a bout of neuritis overcame me pretty strongly and it has remained longer and more burdensome than is typical. When my limbs are coursing with pain, I am incapable of giving any attention to things that must be written or read. I have not dared up to now to ever ask this much of myself. When those wondrous beasts, philosophers, tell us that the wise man, even if he were locked in the bull of Phalaris, would be no less blessed, I could believe it more easily that we would be a little bit happier while cooking in the brass to contemplate some introduction or write some letters.”

Fronto Praecilio Pompeiano salutem.

Verum ex me, mi Pompeiane, uti res est,  audies; velimque te mihi verum | dicenti fidem habere. Orationem istam Pro Bithynisante annum fere in manus sumpseram et corrigere institueram. Tibi etiam Romae tunc agenti nonnihil de ista oratione promiseram. Et quidem, si recte memini, quom sermo inter nos de partitionibus orationum ortus esset, dixeram et prae me tuleram, satis me diligenter in ista oratione coniecturam, quae in crimine mandatae caedis verteretur, divisisse argumentis ac refutasse. Interea nervorum dolor solito vehementior me invasit, et diutius ac molestius solito remoratus est. Nec possum ego membris cruciantibus operam ullam litteris scribendis legendisque impendere; nec umquam istuc a me postulare ausus sum. Philosophis etiam mirificis hominibus dicentibus, sapientem virum etiam in Phalaridis tauro inclusum beatum nihilominus fore, facilius crediderim beatum eum fore quam posse tantisper amburenti in aheno prohoemium meditari aut epigrammata scribere.

Image result for Fronto Roman
Enter a caption

The Athenians Messed With Homer! Some Plutarchean Accusations

From Plutarch’s Life of Theseus

“There are many other accounts reported about these things and about Ariadne too, but there isn’t any agreement. For some say that she killed herself after Theseus abandoned her; others say that after she was brought to Naxos by the sailors she lived with Dionysus’ priest Onaros there.

And they add that she was left by Theseus because he loved another, as Hesiod says “A terrible love for Aiglê, the daughter of Panopeus plagued him” (fr. 105). For Hereas the Megarian says that Peisistratus deleted this line from Hesiod just as he inserted the following into Homer’s Nekyia: “Theseus and Peirithoos, the outstanding children of the gods.”

Πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾿Αριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες. οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέως, οἱ δ’ εἰς Νάξον ὑπὸ ναυτῶν κομισθεῖσαν ᾿Ωνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Διονύσου συνοικεῖν·

ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ Θησέως ἐρῶντος ἑτέρας: “Δεινὸς γάρ μιν ἔτειρεν ἔρως Πανοπηίδος Αἴγλης”. τοῦτο γὰρ τὸ ἔπος ἐκ τῶν ῾Ησιόδου (fr. 105 Rz.) Πεισίστρατον ἐξελεῖν φησιν ῾Ηρέας ὁ Μεγαρεύς (FGrH 486 F 1), ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ῾Ομήρου νέκυιαν (Od. 11, 631) “τὸ Θησέα Πειρίθοόν τε θεῶν ἀριδείκετα τέκνα” χαριζόμενον ᾿Αθηναίοις·

Plutarch’s Life of Solon (10.2-3).

“Many report that the record of Homer was introduced into the contest by Solon. They say that he read this line he interpolated this line into the Catalogue of Ships at the trial

“Ajax led twelve ships from Salamis
And after he arrived he stationed his troops where the Athenians were”

But the Athenians themselves believe that this assertion [i.e. that Solon interpolated lines] is nonsense.”

οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῷ Σόλωνι συναγωνίσασθαι λέγουσι τὴν ῾Ομήρου δόξαν· ἐμβαλόντα γὰρ αὐτὸν ἔπος εἰς νεῶν κατάλογον ἐπὶ τῆς δίκης ἀναγνῶναι (Il. 2. 557)·

Αἴας δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας,
στῆσε δ’ ἄγων ἵν’ ᾿Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.

αὐτοὶ δ’ ᾿Αθηναῖοι ταῦτα μὲν οἴονται φλυαρίαν εἶναι

The context of the anecdote is a trial over Athenian claims to the island of Salamis. Solon insisted that the Salaminian and Athenian contingents were together and thus had a shared history, justifying Athenian control over the island. For other versions of this ‘trial’, see Aristotle Rhet. 1335b26-30; Strabo 9.1.9-10; and Diogenes Laertius. 1.48.

Strabo’s version, in fact, gives the Megarians a Homeric response of their own:

“The Athenians seemed to have provided this kind of a testimony from Homer, but the Megarians sang in response that “Ajax, led ships from Salamis, Polikhnê, and from Aigeiroussê, Nisaia, and Tripodes”. These are Megarian lands, of which they say that “Tripodes” is the Tripodiskion where the marketplace of the Magarians is currently situated.”

οἱ μὲν δὴ ᾿Αθηναῖοι τοιαύτην τινὰ σκήψασθαι μαρτυρίαν παρ’ ῾Ομήρου δοκοῦσιν, οἱ δὲ Μεγαρεῖς ἀντιπαρῳδῆσαι οὕτως „Αἴας „δ’ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν νέας, ἔκ τε Πολίχνης, ἔκ τ’ „Αἰγειρούσσης Νισαίης τε Τριπόδων τε.” ἅ ἐστι χωρία Μεγαρικά, ὧν οἱ Τρίποδες Τριποδίσκιον λέγονται, καθ’ ὃ ἡ νῦν ἀγορὰ τῶν Μεγάρων κεῖται.

Here, the people of Megara claim that Ajax’s contingent included men from their lands. Thus, their connection is closer! For a great article on this exchange, see Carolyn Higbie. “The Bones of a Hero, the Ashes of a Politician: Athens, Salamis, and the Usable Past.” Classical Antiquity 16 (1997) 278-307.

Variants for the Iliad’s Proem

The manuscript traditions of the Iliad provide in addition to the well-known 9 line proem, a few shorter, alternate beginnings:

“An Iliad which appears to be ancient, called Apellicon’s, has this proem (available in West 2003’s Loeb as Appendix Romana B; D Scholia Prolegomenon in Rom. Bibl. Nat gr. 6):

I sing of the Muses and Apollo, known for his bow…

This is recorded by Nikanôr and Crates in his Critical Notes on the Text of the Iliad. Aristoxenus in the first book of his Praxidamanteia says that some had as the first lines:

Tell me now Muses who have Olympian Homes

How rage and anger overtook Peleus’ son

And also the shining son of Leto. For the king was enraged…”

ἡ δὲ δοκοῦσα ἀρχαία ᾿Ιλιάς, λεγομένη δὲ ᾿Απελλικῶνος, προοίμιον ἔχει τοῦτο·

Μούσας ἀείδω καὶ ᾿Απόλλωνα κλυτότοξον

ὡς καὶ Νικάνωρ μέμνηται καὶ Κράτης ἐν τοῖς διορθωτικοῖς. ᾿Αριστόξενος
δ’ ἐν α′ Πραξιδαμαντείων φησὶν κατά τινας ἔχειν·

῎Εσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ’ ἔχουσαι,
ὅππως δὴ μῆνίς τε χόλος θ’ ἕλε Πηλεΐωνα,
Λητοῦς τ’ ἀγλαὸν υἱόν· ὁ γὰρ βασιλῆι χολωθείς.

Obviously, these variant beginnings don’t signal a different poem, but they do set up the audience in different ways. The latter variants especially point to a greater emphasis (perhaps) on Apollo.

This information is crammed in the critical apparatus of Allen’s edition of the Iliad (1931):Allen Iliad 1

It is also to be found in West’s more recent edition (1998):

 

West Iliad 1

Where Does the Odyssey End (and Why?) Aristarchus, Aristotle and Eustathius

Odyssey, 23. 293-296

τοῖσιν δ’ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλος ἡγεμόνευεν
ἐρχομένοισι λέχοσδε δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσα·
ἐς θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα
ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο·

“Then Eurynomê the bed-maid led them
As they went to bed, holding a torch in her hands.
She left again once she led them into the bed chamber;
Then they happily entered the rite of the ancient bed.”

 

Comments from the Scholia:

ἀσπάσιοι λέκτροιο] “They happily and enthusiastically remembered the ancient practice of intercourse”

Aristophanes and Aristarchus believed that this was the end (peras) of the Odyssey

Aristophanes and Aristarchus claim this as the end (telos) of the Odyssey

 

ἀσπάσιοι λέκτροιο] ἀσπαστῶς καὶ ἐπιθυμητικῶς ὑπεμνήσθησαν τοῦ πάλαι τῆς συνουσίας νόμου.

M.V. Vind. 133: ᾿Αριστοφάνης δὲ καὶ ᾿Αρίσταρχος πέρας τῆς ᾿Οδυσσείας τοῦτο ποιοῦνται.

H.M.Q.: τοῦτο τέλος τῆς ᾿Οδυσσείας φησὶν ᾿Αρίσταρχος καὶ ᾿Αριστοφάνης.

 

Erbse (1972,166-177) argues that the Alexandrian scholars really meant that the natural ‘end’ of the story in an Aristotelian sense was the reunion of husband and wife. And, yet, Aristotle seems to have a different ‘end’ in mind for the epic:

Aristotle, Poetics 1455b17-24 

“In drama, the episodes are brief; while epic uses episodes for expansion.  The story of the Odyssey really is not long: a man is away from home for many years because he is detained by Poseidon and he is alone. While this is going on, at home his possessions are being wasted by suitors and there is a plot against his son. But when he returns, storm-tossed, once he reveals himself, he attacks them, saves himself and destroys his enemies. That’s the core of the tale; different episodes comprise the rest of it”

ἐν μὲν οὖν τοῖς δράμασιν τὰ ἐπεισόδια σύντομα, ἡ δ’ ἐποποιία τούτοις μηκύνεται. τῆς γὰρ ᾿Οδυσσείας οὐ μακρὸς ὁ λόγος ἐστίν· ἀποδημοῦντός τινος ἔτη πολλὰ καὶ παραφυλαττομένου ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶνος καὶ μόνου ὄντος, ἔτι δὲ τῶν οἴκοι οὕτως ἐχόντων ὥστε τὰ χρήματα ὑπὸ μνηστήρων ἀναλίσκεσθαι καὶ τὸν υἱὸν ἐπιβουλεύεσθαι, αὐτὸς δὲ ἀφικνεῖται χειμασθείς, καὶ ἀναγνωρίσας τινὰς ἐπιθέμενος αὐτὸς μὲν ἐσώθη τοὺς δ’ ἐχθροὺς διέφθειρε. τὸ μὲν οὖν ἴδιον τοῦτο, τὰ δ’ ἄλλα ἐπεισόδια. 

 

Eustathius takes issue with the scholiasts’ choice:

Eustathius, Commentary on the Odyssey, II.308

“We should note that according to the very old accounts, Aristarchus and Aristophanes, the best of the ancient commentators, made this line (23.296) the end of the Odyssey, because they were suspicious of what remained to the end of the book. But these scholars are cutting off many critical things, which they claim to oppose, for example the immediately following rhetorical recapitulation of that has happened and then, in a way, a summary of the whole Odyssey and then, in the next book, the recognition scene between Odysseus and Laertes, and the many marvelous things that happen there.”

᾿Ιστέον δὲ ὅτι κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν ἱστορίαν ᾿Αρίσταρχος καὶ᾿Αριστοφάνης, οἱ κορυφαῖοι τῶν τότε γραμματικῶν, εἰς τὸ, ὡς ἐῤῥέθη, ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο, περατοῦσι τὴν ᾿Οδύσσειαν, τὰ ἐφεξῆς ἕως τέλους τοῦ βιβλίου νοθεύοντες. οἱ δὲ τοιοῦτοι πολλὰ τῶν καιριωτάτων περικόπτουσιν, ὥς φασιν οἱ αὐτοῖς ἀντιπίπτοντες, οἷον τὴν εὐθὺς ἐφεξῆς τῶν φθασάντων ῥητορικὴνἀνακεφαλαίωσιν καὶ τὴν τῆς ὅλης ὡς εἰπεῖν ᾿Οδυσσείας ἐπιτομὴν, εἶτα καὶ τὸν ὕστερον ἀναγνωρισμὸν ᾿Οδυσσέως τὸν πρὸς τὸν Λαέρτην καὶ τὰ ἐκεῖ θαυμασίως πλαττόμενα καὶ ἄλλα οὐκ ὀλίγα.

 

But there’s a good deal missing from Eustathius’ ‘summary’ of book 24:

1-202: Second Underworld scene: Suitors’ ghosts descend to Hades; Achilles and Agamemnon have a conversation; Amphimedon recaps the action

202-411: Reunion of Odysseus and Laertes: Odysseus tests his father, then relents; they return to his home and dine

412-471: The Trial of Odysseus: The families of the slain gather their dead; assemble; split over whether to face Odysseus; prepare for war

472-488: Divine Council: Athena and Zeus discuss how to end the conflict

489-545: The End: Families approach; Odysseus and his household arm; they kill one man (Eupeithes); Athena intervenes